РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 29 ЮНИ 2023г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Наредба за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение промяна на Транспортната схема на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на ПУП – План–ел. схема за линеен обект на елементите на техническата инфраструктура – кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ I-268, кв. 2 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268 /ПИ 87374.39.321/ като изменение на действащия ПУП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ I в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к „Граф Игнатиев“ /ПИ 87374.548.40/, УПИ II в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ /част от ПИ 87374.549.72/ и част от ПИ 87374.549.443 в неурегулирана територия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.34.10, ПИ 87374.34.978, ПИ 87374.34.979, ПИ 87374.34.980, ПИ 87374.34.981, ПИ 87374.34.982, ПИ 87374.34.983, ПИ 87374.34.984, ПИ 87374.34.985 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Табите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.551.45 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 359 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Eмине “ № 12, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.550.69, находящ се на ул. „Русе“ № 35.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, „Хале“ 8-Г-72.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на ЕГ „Васил Карагьозов“ и НУ „Проф. П. Нойков“ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Лом“ № 5, на спортен клуб „Селф Дефенс“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно отдаване под наем обект Арт кафе в ПОС Безистен, пл. „Освобождение“  № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Марко Бехар“ № 2 за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.171.1 по КК и КР на гр. Ямбол за изграждане на рампа за достъпна среда, със застроена площ 5,60 кв.м находящ се в ПИ с идентификатор 87374.541.16 по КК и КР, с адрес гр. Ямбол, ул. „Георги Дражев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.543.573, във връзка със съгласуван инвестиционен проект за обект: „Пристройка към жилищна сграда с идентификатор 87374.543.573.2 в УПИ I-1551/1552, кв. 26 по плана на гр. Ямбол – кв. „Аврен“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на първи етаж в ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията във връзка с проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а и 146 на град Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно отпускане ЕФП на Петър Петров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

20.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 10.07.2023 г. от 10 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол с адрес ул. “Жорж Папазов“ 18, с резервна дата  съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК 24.07.2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2023 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

Приема Наредба за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им, както следва:

                                                          

НАРЕДБА

 

ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА МЛАДИ СЕМЕЙСТВА ДА ИЗБЕРАТ ГРАД ЯМБОЛ КАТО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ И ЗА РЕДА, УСЛОВИЯТА

И МЕРКИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕТО ИМ

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.  С тази наредба се определят реда, условията и мерките за подпомагане на млади семейства, които избират град Ямбол като място за живеене.

Чл.2.  (1) Настоящата Наредба има за цел стимулирането на граждани в трудоспособна възраст да изберат Община Ямбол като място за живеене, чрез създаване на по-благоприятни условия за обитаване, икономическа подкрепа и културен живот.

(2) Необходимите средства за подпомагане по тази наредба се осигуряват ежегодно с общинския бюджет.

Чл.3. (1) Право да получат подпомагане по реда на тази наредба имат граждани, които отговарят на следните условия:

1. са български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария, са граждани придобили статут на постоянно пребиваване и притежаващи ЛНЧ;

2. са на възраст от 18 до 35 години;

3. да не са с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на град Ямбол за период от пет години до момента на подаване на документите;

4. са завършили задължителен етап на образование съгласно чл.8, ал.2, във връзка с чл.73 ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование или еквивалентно за лицата, които не са български граждани;

5. имат сключен граждански брак или се намират във фактическо съжителство с лице, отговарящо на условията по-горе;

6. заявителят и/или неговия съпруг/а или лицето, с което се намира във фактическо съжителство притежава собствено жилище на територията на Община Ямбол, декларирано е като основно по реда на ЗМДТ в община Ямбол или живее под наем, има сключен договор за наем с наемодател, който го е декларирал с годишна данъчна декларация пред НАП и е заплатил дължимия данък върху получения наем към републиканския бюджет;

7. заявителят или неговия съпруг/а или лицето, с което се намира във фактическо съжителство  при положение, че притежават  собствено  моторно превозно средство за превоз на пътници и товари, независимо от техния брой, като следва същите  да са декларирани по реда на ЗМДТ в Община Ямбол и редовно да се внася дължимия данък;

8. заявителят и/или неговия съпруг/а или лицето, с което се намира във фактическо съжителство работи по трудов или граждански договор или по служебно правоотношение на територията на Община Ямбол;

9. децата на заявителят и/или неговия съпруг/а или лицето, с което се намира във фактическо съжителство, които живеят с тях и подлежат на задължително предучилищно или училищно образование, съгл. чл.8 от Закона за предучилищното и училищно образование, да са записани и да посещават съответното учебно заведение на територията на Община Ямбол.

(2) В случаите, при които към датата на подаване на заявлението по чл. 7 лицето не кандидатства за подпомагане по чл.5, ал.1, т.1, изискванията по чл.3, ал.1, т.6 и т.7 от наредбата не се прилагат или се прилагат алтернативно, в зависимост от това за какво се иска възстановяване на средства;

(3) Ако в периода на подпомагане лицето желае да се възползва от възможността по чл.5, ал.1, т.1, подава ново заявление, като в този случай следва да отговаря на изискванията на чл.3, ал.1, т.6 и т.7 от наредбата, а средствата се предоставят за срока по чл.5, ал.3, считано от датата на първоначално подаденото заявление, в края на съответната календарна година, за която са заплатени данъка върху недвижимите имоти и/или данъка върху превозно средство.

Чл. 4. Не се подпомагат лица:

1. осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;

2. с парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

 

ГЛАВА ВТОРА
МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл. 5. (1) Община Ямбол подпомага правоимащите лица по чл. 3, ал. 1 от наредбата чрез:

1. предоставяне на финансови средства до размера на платеният   данък върху притежаваният недвижим имот деклариран като основен в декларацията по ЗМДТ пред Община Ямбол    и данъка върху едно превозно средство собственост на лицето по чл.3, т.7 от наредбата, като при наличие на повече от едно МПС се възстановява платеният данък за това МПС, чийто характеристики и параметри щадят според номенклатурата най-много природата. Преференцията не се отнася за автомобили с мощност на двигателя над 180 к.с.;

2. безплатно ползване на едно паркомясто, за притежавано леко моторно превозно средство за превоз на хора, в обхвата на посочената по-долу част от платената зона за паркиране, а именно:

- ул. „Паисий Хилендарски“

- ул. „Константин Иречек“ от Минерална баня до ул. „Волга“

- ул. „Стефан Караджа“ от ул. „5 – Януари“ до ул. „Раковска“

- ул. „Ал. Стамболийски“ от ул. „Преслав“ до ул. „Стефан Караджа“

- ул. „Хан Кубрат“

- ул. „Екзарх Йосиф“ от ул. „Хан Кубрат“ до „Ст. Караджа“

- ул. „5 – Януари“ от ул. „Преслав” до ул. „Ст. Караджа“

- ул. „Елена Янкова” от ул. “Бузлуджа”  до ул. „Ст. Караджа“

- ул. „Анка Александрова“ от ул. „Ел. Янкова“ до ул. „Ст. Параскева“

- ул. „Цар Иван Александър“ от ул. „Бузлуджа“ до ул. „Джон Атанасов“

- ул. „Цар Самуил“ от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Преслав“

- паркинг на ул. „Бяло море“ /до сградата на „Регионален исторически музей“/

- паркинг, разположен между к-ще на ул. „5 януари” с ул. „Преслав” и к-ще на ул. „Страхил” с ул. „Преслав“;

- паркинг на ул. „Калина Карадимова“

3. предоставяне на безплатна карта за периода от месец май до месец септември за ползване на плувния басейн, намиращ се в сградата на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ град Ямбол;

4. безплатни посещения на баскетболни и футболни мачове, които се провеждат в гр. Ямбол, за заявителя и неговия/та съпруг/а или лицето, с което се намира във фактическо съжителство и техните деца;

5. безплатни посещения на културни мероприятия, организирани от Община Ямбол за заявителя и неговия/та съпруг/а или лицето, с което се намира във фактическо съжителство и техните деца;

6. безплатни посещения за заявителя и неговия/та съпруг/а или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на музеи и изложби организирани на територията на града от Община Ямбол и техните деца.

7. безплатни посещения на спортни клубове, които се субсидират от бюджета на Община Ямбол, за децата до 10-годишна възраст на заявителя и неговия/та съпруг/а или лицето, с което се намира във фактическо съжителство.

(2) За ползването на мярката по ал.1, т.2 се предоставя стикер, а за мерките по ал.1, т. 4, 5 , 6 и 7 - карта, издадена от община Ямбол.

(3) Посоченото в ал.1 подпомагане се предоставя за период от три календарни години.

(4). Деклараторите дават изричното си съгласие за обработка на личните данни и за извършване на проверки относно декларираните от тях факти и обстоятелства от общинска администрация и декларират, че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. При деклариране на обстоятелства от значение за освобождаване от такса битови отпадъци (само за услугите сметосъбиране и сметоизвозване) в случай, че е представен документ с невярно съдържание, облекчението чл.5, ал. 1, т.1 от настоящата наредба няма да се приложи и таксата ще се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани жилищата.

 

ГЛАВА ТРЕТА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Чл. 7.  Подпомагането по настоящата наредба се предоставя въз основа на подадено заявление-декларация по образец (Приложение 1), неразделна част от настоящата наредба.

Чл. 8. (1) Към заявлението се прилагат следните документи:

1.Документи удостоверяващи наличието на обстоятелствата по чл.3,ал.1.т.1 от настоящата наредба;

2. Копия от дипломи за завършено образование на заявителят и неговия съпруг/а или лицето, с което се намира във фактическо съжителство;

3. Копие от трудов или граждански договор или заповед за назначаване на заявителя или неговия съпруг/а или лицето, с което се намира във фактическо съжителство;

4. Документ, удостоверяващ наличието на открита банкова сметка с титуляр заявителя или неговия съпруг/а или лицето, с което се намира във фактическо съжителство;

5. Служебна бележка/удостоверение, издадени от детска градина или училище.

(2) Комисията по чл.10, ал.1 извършва служебна проверка за обстоятелствата по чл. 3, ал.1, т.3, т.5 /за сключен граждански брак/, т.6 и т.7 и тези по чл. 4 от настоящата наредба /за липса на задължения към НАП и Община Ямбол/.

Чл. 9. (1) Заявлението-декларация и прилаганите документи се приемат в Центъра за административно обслужване на гражданите на община Ямбол с адрес: гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7.

(2) Подаденото заявление – декларация се вписва от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината, в Регистър за подпомагане на млади семейства, воден от комисията по глава четвърта от настоящата наредба.

(3) Когато към подаденото заявление - декларация липсват някои от изискуемите документи или информация, лицето се уведомява за това писмено и му се указва да ги представи в посочения в уведомлението срок.

(4) В случай, че в указания срок от получаване на уведомлението по ал.3 лицето не приложи липсващите документи или не попълни липсващата информация, комисията по чл.10 се произнася с мотивирано писмено предложение за отказ за предоставяне на подпомагане.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОМИСИЯ

 

Чл. 10. (1) Подадените по реда на настоящата наредба заявления – декларации за предоставяне на подпомагане се разглеждат от комисия, назначена със Заповед на кмета на общината.

(2) В състава на комисията се включват:

1. председател - заместник-кмет, определен със заповед на кмета на общината;

2. секретар – общински служител от Отдел „Хуманитарни дейности“;

3. един общински съветник, определен с решение на Общински съвет-Ямбол.

(3) Комисията заседава веднъж месечно, като на своите заседания разглежда всяко постъпило заявление – декларация и прави мотивирано предложение за пълно или частично предоставяне на подпомагане или съответно за отказ /пълен или частичен/.

(4) Предложенията по ал. 3 се представят на Кмета на Община Ямбол или упълномощен от него заместник-кмет за утвърждаване и издаване на заповед.

(5) На основание предложението на комисията, в седемдневен срок, от получаването му, Кметът на Община Ямбол или упълномощен от него заместник-кмет издава заповед за предоставяне/ отказ за предоставяне на подпомагането за всяко подадено заявление - декларация поотделно.

Чл. 11. (1) Подпомагането по чл.5, ал.1, т.1 се изплаща по банков път в срок до 10 /десет/ работни дни от датата на издаване на заповедта на Кмета на Община Ямбол.

(2) Картата за подпомагане по чл.5, ал.1, т.4, 5 и 6 и картата по чл.5, ал.1, т.7 се предоставят на заявителя лично срещу подпис в срок до 10 /десет/ работни дни от датата на издаване на заповедта на Кмета на Община Ямбол.

(3) Стикерът за ползване на подпомагането по чл.5, ал.1, т.2 се получава в срок до 10 /десет/ работни дни от датата на издаване на заповедта на Кмета на Община Ямбол от ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ след представяне на заверено „Вярно с оригинала“ копие от същата.

(4) Длъжностното лице по чл.9, ал.2 изпраща до заявителя уведомление относно предоставянето /пълно или частично/, респективно отказа за подпомагането /пълен или частичен/.

Чл. 12. (1) Комисията разглежда подадените заявления за подпомагане по реда на тяхното постъпване.

(2) При изчерпване на одобрените средствата в общинския бюджет за текущата година, се осигуряват средства в рамките на същата календарна година с решение на ОбС - Ямбол.

Чл. 13. Комисията по чл. 10 води Регистър за подпомагане на млади семейства по реда на тази наредба.

 

ГЛАВА ПЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОДПОМАГАНЕТО

 

Чл.14. (1) В случай, че в срока на подпомагане условията по чл.3, ал.1, т.3 /за заявителя и/или лицето, с което се намира във фактическо съжителство/, т.5 и/или т.8 отпаднат подпомагането се прекратява със заповед на кмета на общината или упълномощен от него заместник-кмет.

(2) В случай, че в срока на подпомагане условието по чл.3, ал.1, т.6 и/или т.7 отпадне, подпомагането по чл.5, ал.1, т.1 и/или т.2 се прекратява със заповед на кмета на общината или упълномощен от него заместник-кмет, считано от датата на прехвърляне на собствеността върху недвижимия имот и/или моторното превозно средство.

 

ГЛАВА ШЕСТА

КОНТРОЛ

 

Чл.15. Контролът по изпълнение на тази Наредба се осъществява от Кмета на Община Ямбол.

Чл.16. Финансови средства изплатени в нарушение на тази наредба, в т.ч. деклариране на неверни обстоятелства, представяне на документи с невярно съдържание и др., подлежат на връщане със законната лихва.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата Наредба е приета на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс с Решение № … на Общински съвет - Ямбол.

§ 2. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на публикуването й в местно печатно издание.

 

 

 

 

Приложение № 1

(по чл. 7 от Наредба за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им)

 

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

От _________________________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия на заявителя)

ЕГН________________,

Гражданство: ________________________

Постоянен адрес: гр. (с.) ________________, община _____________, обл. ____________,

ж. к. _____________________________, бул./ул. ___________________________ № ____,

бл. _____, вх. _____, ет. _____, ап. _____, тел: _________________,

e-mail: ___________________________

Семейно положение: ____________________________

 

ДАННИ на съпруг/а или лицето, с което заявителят се намира във фактическо съжителство

____________________________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН___________________,

Гражданство: ________________________

Постоянен адрес: гр. (с.) ________________, община _____________, обл. ____________,

ж. к. _____________________________, бул./ул. ___________________________ № ____,

бл. _____, вх. _____, ет. _____, ап. _____, тел: _________________,

e-mail: ___________________________

 

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Информация за заявителя:

1. Образование:________________________, придобито съгласно Диплома №___________

от дата _________________, издадена от _________________________________________

                                                                                    (посочва се учебното заведение)

2. Собствено жилище: _______________________________, находящ/о се на адрес: 

            (посочва се вида на обекта – апартамент, къща, вила и др.)

гр. (с.) ________________, община _____________, обл. ____________,

ж. к. _____________________________, бул./ул. ___________________________ № ____,

бл. _____, вх. _____, ет. _____, ап. _____

 

3. Собствено моторно превозно средство: ____________________________________,

                                                                                    (посочва се вида на МПС)

марка:__________________, модел:________________, вид гориво: _________________,

обем на двигателя: ____________ куб. см, мощност: ___________ kW (___________ к.с.),

екологична категория: _____________________________,

(Евро 3,4,5 или 6, посочена в свидетелството за регистрация на превозното средство)

година на производство: __________,

регистриран в ПП при ОД на МВР – гр. ____________________,

рег. №: ___________________, № на шаси: ________________________

 

4. Трудов договор или заповед за назначаване:

4.1. Трудов договор № ____________, сключен с:_________________________________,

                                                                                                (посочва се наименованието на работодателя)

за срок: _________________________

                        (безсрочен или др.)

4.2. Заповед за назначаване № ____________, от дата: _________________, издадена от:

__________________________, с период на назначаване: _________________________

(посочва се органа по назначаване)

 

II. Информация за съпруг/а или лицето, с което заявителят се намира във фактическо съжителство:

1. Образование:________________________, придобито съгласно Диплома №___________

от дата _________________, издадена от _________________________________________

                                                                                    (посочва се учебното заведение)

2. Собствено жилище: _______________________________, находящ/о се на адрес: 

            (посочва се вида на обекта – апартамент, къща, вила и др.)

гр. (с.) ________________, община _____________, обл. ____________,

ж. к. _____________________________, бул./ул. ___________________________ № ____,

бл. _____, вх. _____, ет. _____, ап. _____

 

3. Собствено моторно превозно средство: ____________________________________,

                                                                                    (посочва се вида на MПС)

марка:__________________, модел:________________, вид гориво: _________________,

обем на двигателя: ____________ куб. см, мощност: ___________ kW (___________ к.с.),

екологична категория: _____________________________,

(Евро 3,4,5 или 6, посочена в свидетелството за регистрация на превозното средство)

година на производство: __________,

регистриран в ПП при ОД на МВР – гр. ____________________,

рег. №: ___________________, № на шаси: ________________________

 

4. Трудов договор или заповед за назначаване:

4.1. Трудов договор № ____________, сключен с:_________________________________,

                                                                                                (посочва се наименованието на работодателя)

за срок: _________________________

                        (безсрочен или др.)

4.2. Заповед за назначаване № ____________, от дата: _________________, издадена от:

__________________________, с период на назначаване: _________________________

(посочва се органа по назначаване)

 

Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Община Ямбол и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод предоставянето на подпомагане по реда на Наредбата за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им.

Прилагам следните документи:

1. Копие на диплома за завършено образование на заявителя и съпруг/а или лицето, с което заявителят се намира във фактическо съжителство;

2. Копие на трудов договор или заповед за назначаване на заявителя или съпруг/а или лицето, с което заявителят се намира във фактическо съжителство;

3. Документ, удостоверяващ наличието на открита банкова сметка;

4.Документи удостоверяващи наличието на обстоятелствата по чл.3,ал.1.т.1 от Наредбата за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им;

5.Служебна бележка/удостоверение, издадени от детска градина или училище;

6. Лична карта (за справка).

Желая мярката за подпомагане по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им да бъде преведена по банков път:

IBAN ___________________________________________

Банка __________________________________________

Титуляр ________________________________________

 

Декларатор: _________________________________

(три имена и подпис)

Дата: __________20___г.

 

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията: ______________________________

(име и фамилия, подпис)

 

Дата: __________20___г.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение промяна на Транспортната схема на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15 март 2002г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол утвърждава промени в Общинската транспортна схема - съгласно Приложение 1 (Обща Транспортна схема), Приложение 2 (Делнично разписание) и Приложение 3  (Празнично разписание) към Решението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 10 от ПМС 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. във връзка с чл. 6  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., чл. 44, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 във връзка с  ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 1. Одобрява промени по разчета на община Ямбол за 2023 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на ПУП – План–ел. схема за линеен обект на елементите на техническата инфраструктура – кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ I-268, кв. 2 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268 /ПИ 87374.39.321/ като изменение на действащия ПУП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на ПУП – План–ел. схема за линеен обект на елементите на техническата инфраструктура – кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ I-268, кв. 2 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268  /ПИ 87374.39.321/ като изменение на действащия ПУП – ПРЗ, одобрен със заповед I-A-68/08.02.2005 г. и изменен със заповед № ТУ/02-00017/25.03.2019 г.

СХЕМА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ I в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к „Граф Игнатиев“ /ПИ 87374.548.40/, УПИ II в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ /част от ПИ 87374.549.72/ и част от ПИ 87374.549.443 в неурегулирана територия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Решение № L-17/29.12.2022 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол № 4/23.03.2023 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Граф Игнатиев“ по отношение на ПИ 87374.548.40, на УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ по отношение на част от ПИ 87374.549.72 и на част от ПИ 87374.549.443 в неурегулирана територия, придружен от трасировъчен план, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Изменението на действащия ПУП-ПР се състои в следното:

-    УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – жк „Граф Игнатиев“ се разделя и се образуват три нови урегулирани поземлени имота: УПИ I-за жилищно строителство и КОО /проектен ПИ 87374.548.40/, УПИ XXV 548.89 -за алея /проектен ПИ 87374.548.89/ и УПИ XXVI 548.90 -за рекреация, отдих и озеленяване /проектен ПИ 87374.548.90/ в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – жк „Граф Игнатиев“;

-    От УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ и част от ПИ 87374.549.443 в неурегулирана територия, се образуват три нови урегулирани поземлени имота, а именно: УПИ II-за озеленяване, УПИ III-за озеленяване и УПИ IV 549.480 -за алея /проектен ПИ 87374.549.480, образуван от част от ПИ 87374.549.72 и част от ПИ 87374.549.443/ в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

СХЕМА

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.34.10, ПИ 87374.34.978, ПИ 87374.34.979, ПИ 87374.34.980, ПИ 87374.34.981, ПИ 87374.34.982, ПИ 87374.34.983, ПИ 87374.34.984, ПИ 87374.34.985 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Табите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1 и ал. 3, чл. 124б, ал. 1 и чл. 127, ал. 9  във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлени имоти ПИ 87374.34.978, ПИ 87374.34.979, ПИ 87374.34.980, ПИ 87374.34.981, ПИ 87374.34.982, ПИ 87374.34.983, ПИ 87374.34.984, ПИ 87374.34.985 и ПИ 87374.34.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Табите за промяна на устройствената зона от земеделска територия – обработваеми земи – ниви в устройствена зона за предимно производствени дейности Пп.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

СХЕМА

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.551.45 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 359 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Eмине “ № 12, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.551.45 с площ 359 кв.м. по КК и КР на града, одобрен със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ X 4667 за ЖС, квартал 33 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I –A-797/17.08.1989г., актуван с АОС 2948 от 20.06.2022 г., находящ се в гр. Ямбол, ул.“ Емине“ № 12 в размер на 27610.00 (двадесет и седем хиляди шестстотин и десет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Веселин … Узунов и наследниците на Вярка … Узунова.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.550.69, находящ се на ул. „Русе“ № 35.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.63, ал.1, т.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.550.69,  като на Димитър … Ишкитиев, се продаде собствеността на 48/498 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.550.69, целият с площ 498 кв.м., по КК и КР , одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ VI 550.69 в кв.85 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-797/17.08.1989г., находящ се в гр. Ямбол, ул. “Русе“ № 35, актуван с АОС 2824/23.06.2021г.,  за сумата от 5180.00 (пет хиляди сто и осемдесет) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, „Хале“ 8-Г-72.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21,  ал.2  от  ЗМСМА,  във връзка чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА,  чл.41,  ал.2  и  чл.47,  ал.1,  т.3  от  Закона за общинската собственост  и  чл.19,  ал.3 от НРУРОЖ на Общински съвет Ямбол,  определя пазарна цена на общински жилищен имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор  87374.546.36.23.72   (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири  точка  петстотин  четиридесет и шест  точка тридесет и шест точка двадесет и три точка седемдесет и две),      с площ  67.93  (шестдесет и седем цяло и деветдесет и два) кв. м.,  прилежащо избено помещение № 5  с  площ 2.49  (две цяло четиридесет и девет) кв. м.  и   съответните  идеални  части  от  общите  части на сградата,  находящ се на 4 (четвърти) етаж  от сграда с идентификатор 87374.546.36.23,  построена с  отстъпено  право  на  строеж  в  ПИ 87374.546.36  по   КК  на   град  Ямбол,  актуван с  Акт за общинска собственост  № 453 от 08.02.2002г.,  с  административен адрес:  гр. Ямбол,   ж.к. „Хале”,   бл. 8,   вх. Г,   ет. 4,   ап. 72,  в  размер на  58 900.00 лв.  (петдесет и осем хиляди и деветстотин лева) крайна цена,  на която  да  бъде  извършена  продажбата му на Веселинка … Колева.

Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на ЕГ „Васил Карагьозов“ и НУ „Проф. П. Нойков“ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване на под наем на обект: ученически стол, представляващ част от недвижим имот - публична общинска собственост с идентификатор 87374.560.52 по КК и КР на град Ямбол, актуван с АОС № 80/23.07.1999 г., находящ се в сградата на ЕГ „Васил Карагьозов“ и НУ „Професор П. Нойков“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ № 110, кв. 8, парцел I по плана на града, с обща площ 181.40 кв.м, от които: помещение за приготвяне на храна – 72.00 кв.м, помещение за офис – 7.60 кв.м, складови помещения с обща площ – 71.40 кв.м и сервизни помещения – 30.40 кв.м, при следните условия:

-             Предмет на дейност – ученически стол – приготвяне на закуски, обяд и столово хранене;

-             Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 853.02 лв. без ДДС, определена по т. 3, т. 4, т. 8 и т. 9 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, както следва:

-    Помещение за приготвяне на храна – 72.00 кв.м. на цена 604.08 лв.;

-    Офис помещение – 7.60 кв.м на цена 17.94 лв.;

-    Складови помещения – 71.40 кв.м на цена 179.93 лв.;

-    Сервизни помещения – 30.40 кв.м на цена 51.07 лв.;

-             Депозит – 1 706.00 лв.;

-             Срок за отдаване под наем - 5 години;

-             Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност;

-             Поддържане и опазване на прилежащата площ към помещението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Лом“ № 5, на спортен клуб „Селф Дефенс“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя под наем на Спортен клуб „Селф Дефенс“, ЕИК 204983016, помещение с площ 149.11 кв.м за развиване на спортно-състезателна дейност, в сграда с идентификатор 87374.554.185.1 по КК на град Ямбол, актувана с АЧОС № 1684 от 23.02.2011 г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Лом” № 5, за срок от 5 години с месечен наем в размер на 70.08 лв. без ДДС (т. 7 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол).

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем обект Арт кафе в ПОС Безистен, пл. „Освобождение“  № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг, Арт  кафе – самостоятелен  обект  в  сграда  с  идентификатор 7374.537.83.3.5 със ЗП 70.00 кв. м., част от имот публична общинска собственост Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на гр. Ямбол, със застроена площ 963.00 кв.м., находящ се на пл. „Освобождение“ № 1, актуван с АОС 1958 от 02.12.2015 г., при следните условия:

-   Начална тръжна месечна наемна цена – 832.30 лв., без ДДС /изчислена по т.3 от

    НРПУРОИ на ОбС  Ямбол/

-   Депозит за участие – 4995.00 лв.

-   Предмет на дейност – питейно заведение

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейност за срока на договора

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Марко Бехар“ № 2 за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 25, ал. 31 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя на Агенция за социално подпомагане, ЕИК 121015056, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, град София, район Оборище, ул. „Триадица“ № 2, представлявана от Румяна … Петкова – Изпълнителен директор, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, безвъзмездно право на управление върху част от общински имот – публична общинска собственост, сграда с идентификатор 87374.542.138.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, актуван с АОС № 294/24.07.2001 г., находящ се на ул. „Марко Бехар“ № 2, именно първи етаж от сграда, с площ 432.00 кв. м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.138.1.1, при граници: на същия етаж – няма, под обекта – няма и над обекта – няма, за срок от 10 години, считано от 01.01.2024 г.

Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на управление.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.171.1 по КК и КР на гр. Ямбол за изграждане на рампа за достъпна среда, със застроена площ 5,60 кв.м находящ се в ПИ с идентификатор 87374.541.16 по КК и КР, с адрес гр. Ямбол, ул. „Георги Дражев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 184, ал.2 от ЗУТ учредява право на строеж на “АВС- Инженеринг – Н“ ООД, ЕИК 128031110, със седалище и адрес: гр. Ямбол, ул. „Индже Войвода“ № 35, представлявано от Николай Георгиев от 5,60 /пет цяло и шестдесет/ кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.537.65, по КК на град Ямбол, целият с площ 3372 кв.м. за изграждане на външна рампа към обект „Пристройка, преустройство и реконструкция на тавански етаж в сграда с идентификатор: 87374.537.171.1 по КК и КР на гр. Ямбол“ и определя пазарна цена в размер на 1220.00 /хиляда двеста и двадесет/ лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.543.573, във връзка със съгласуван инвестиционен проект за обект: „Пристройка към жилищна сграда с идентификатор 87374.543.573.2 в УПИ I-1551/1552, кв. 26 по плана на гр. Ямбол – кв. „Аврен“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, учредява право на строеж на Николина … Костова с постоянен адрес, гр. Ямбол, …от 93.6 кв.м върху съсобствен поземлен имот с идентификатор 87374.543.573 по КК и КР на гр. Ямбол, целият с площ 105.6 кв.м за изграждане на пристройка, във връзка със съгласуван инвестиционен проект за обект: „Пристройка към жилищна сграда с идентификатор 87374.543.573.2 в УПИ I-1551/1552, кв. 26 по плана на гр. Ямбол – кв. „Аврен“ и определя пазарна цена в размер на 4 850 (четири хиляди осемстотин и петдесет) лв. без ДДС за вещно право.

Заповед за учредяване на вещно право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на първи етаж в ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване на под наем на обект: помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, представляващ част от недвижим имот - публична общинска собственост с идентификатор 87374.546.43 по КК и КР на град Ямбол, актуван с АОС № 253/04.06.2001 г., находящ се на първи етаж в сградата на ОУ „Любен Каравелов“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Диана“, ул. „Любен Каравелов“ № 31, с обща площ 5.70 кв.м, при следните условия:

-             Предмет на дейност – продажба на закуски и напитки при спазване на изискванията на Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн. ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г.) и Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн. ДВ, бр. 8 от 29.01.2021 г., в сила от 13.02.2021 г.);

-             Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 27.36 лв. без ДДС, определена по т. 1 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС – Ямбол;

-             Депозит – 200.00 лв.;

-             Срок за отдаване под наем - 3 години;

-             Изисквания към кандидатите – запазване предназначението на обекта: продажба на закуски и безалкохолни напитки;

-             Поддържане и опазване на обекта.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията във връзка с проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а и 146 на град Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Петър Петров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ на Петър … Петров от гр. Ямбол, живущ в … в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 10.07.2023 г. от 10 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол с адрес ул. “Жорж Папазов“ 18, с резервна дата  съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК 24.07.2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.22, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.5 от Закона за водите:

        1.Съгласува мандат на Валентин Ревански, кмет на община Ямбол, който да бъде предоставен за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол“ при дневен ред:

        Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване  и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Ямбол за 2022 г.

       Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК, Ямбол за 2022 г.

       Точка 3. Приемане на бюджета на АВ и К, Ямбол за 2023г.

       Точка 4. Разни

 

       2.Съгласува следната позиция  на представителя на община Ямбол в заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол“:

        по точка 1 от дневния ред: „Приема годишния  отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване  и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол за 2022 г.“

        по точка 2 от дневния ред: „Приема отчета за изпълнение на бюджета на А В и К, Ямбол за 2022г.

         по точка 3 от дневния ред: „Приема бюджета на Асоциация по водоснабдяване  и канализация на обособена територия,  обслужвана от  „ВиК“  ЕООД,  гр. Ямбол за 2023 г.