ПРОТОКОЛ № XLVI

 

            Днес, 27.10.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0151/20.10.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 37.

            На заседанието присъства Васил Александров зам. - кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 35 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор при кандидатстване с проект по Програма Интеррег Евро-МЕД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1" ЕООД, ЕИК 206618781.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД, ЕИК 206983755.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД, ЕИК 206983004.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, находящ се на ул. "Богдан", бл.7, вх. А, ет.1, ап.3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура Топъл обяд чрез директно предоставяне на БФП по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XVIII - 2162, кв. 109, по регулационния план на град Ямбол, ул. Малко Търново 14.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Александров

10.  Предложение относно удължаване срока на действие на сключения между Община Ямбол и Областен съвет на Български червен кръст-Ямбол, Договор № 3684 от 07.12.2020г. за учредено безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имаме писмо от кмета на общината от 25.10.2022г. за оттегляне на предложението за участие на Община Ямбол като партньор при кандидатстване с проект по Програма Интеррег Евро-МЕД, тъй като има съфинансиране 20% и кмета счита, че няма да е от полза за община Ямбол.

Имаме ново предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ – Ямбол, ново предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми на Петя Михайлова и предложение относно именуване на безимената улица от бензиностанция "Шел" до ул. "Ат. Кратунов" на името на Иван Параскевов.

Александров – Оттеглям т.6 от проекта за дневен ред, съобразно решението на ПК ОИКДОУСОС.

Георгиева – Правим предложение за отлагане на точката, която касае именуване на безименната улица от бензиностанция „ШЕЛ“ до ул. „Атанас Кратунов“, на името на Иван Параскевов. Мотивите са в две посоки. Първо, знаете че приехме в този мандат, една наредба за именуване на улици, за поставяне на различни паметници, монументи и т.н., тук не е спазена процедурата по нашата наредба. И второ, в този мандат това не е първото предложение, разбира се това е на кмета г-н Ревански. В предишни разговори по подобни теми, ние разбрахме желанието на Администрацията, в по-широк диалог, в по-широко обсъждане и разпространяването на една такава идея в ямболската общественост, да се проведе допитване, да се популяризира идеята и едва, след като тя добие своята представителност като резултати. Не мисля, че е точка от спешен порядък, която точно на днешното заседание трябва да разглеждаме.

адв. Георгиев - Правя предложение за оттегляне на т.3, т.4 и т.5 от дневния ред. Мотивите за оттеглянето са следните, както на предходното заседание на ОбС се оттеглиха от дневния ред, защото общината не изпълни задълженията си по Закона за насърчаване на инвестициите и по нашата приета Наредба, а именно, че на страницата на Община Ямбол не е качено инвестиционното намерение на общината касаещо именно тези инвестиционни парцели и към настоящия момент такова нещо на страницата на Община Ямбол няма. В рамките на този месец освен тези инвестиционни предложения за придобиване на клас В, постъпиха и други такива. Но смисъла на намирането на инвеститори в гр. Ямбол е да се дадат равни права на всеки един от тези инвеститори да кандидатства и да придобие, по избор на ОбС, правото да направи инвестиция в съответното място, което Общината предлага. Включването само на този инвеститор за придобиване на клас В, създава нелоялна конкуренция спрямо останалите инвеститори и освен това дава изключително лош знак спрямо бизнеса в България. Поради, което считам, че именно създаването на този вид близост на определен инвеститор с Общината, както и не даването на възможност на другите инвеститори да кандидатстват, ще създаде и ще даде лош знак към бизнеса в гр. Ямбол, и в България, че в Община Ямбол нещата не се развиват по закон. В тази връзка, от името на нашата група „Бъдеще за Ямбол“, правя искане за оттегляне на т.3, т.4 и т.5 от дневния ред.

Александров – Предлагам да се включи точката за прехвърляне на ДМА към ОП, за да се използват по предназначение и да се отразяват адекватно счетоводните операции, свързани с ползването на активите.

Шиков - Очевидно всеки има мнение по тези точки, нека да стигнем до обсъждане, всеки да стане да си го изкаже и ОбС - Ямбол да вземе решение издаваме ли ги тези сертификати или не. Лично аз не виждам смисъл от тяхното отлагане.

Сивкова – Имаме Правилник за работата на ОбС и според мен не трябва да го нарушаваме. Всички точки, които се предлагат за включване в днешното заседание на ОбС, трябва да имат неотложен характер, такова е изискването на нашия Правилник. Всякаква целесъобразност не може да надделява над законосъобразността на това, което ни се предлага. Аз не чух досега, това което се говори да се включва в дневния ред, да има характер на неотложност. А  това, което е написано в нашия Правилник, че са неотложни тези, които имат конкретен срок и този срок не може да бъде спазен.

Шиков – Коя точка визирате?

Сивкова – Това, което е за прехвърлянето на дълготрайните активи.

Шиков - За дълготрайните материални активи, това ще блокира правилното осчетоводяване на ползваните активи, които започват сега да се ползват. Това диктува спешността.

Сивкова – Досега Администрацията имаше достатъчно време това да го съобрази и няма никакъв срок, който тук да е описан и да е поставен. Същото е по въпроса за именуване на улица. Така че, аз ще помоля г-н Председател, наистина и Вие лично да следите за законосъобразно прилагането на работата на ОбС и ако трябва съответно да обръщате внимание предварително на Администрацията.

Шиков – Благодаря! Точно за това обсъждането на включване на точки в дневния ред е работа на целия ОбС и ако ОбС реши, точките могат да бъдат включени. Можем, на базата на спомената от Вас точка в Правилника, да откажем на Кмета и на Администрацията включването на тези точки, но аз предпочитам да оставим решението на ОбС. Така че, всички имате право на глас и мнозинството ще реши въпроса.

Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението за прехвърляне на ДМА за ОП да влезе в дневния ред.

Гласували       за – 26                         против – 6                              въздържали се – 5

Приема се.

Ще влезе като т.1.

Подлагам на гласуване включването в дневния ред на предложението за ЕФП.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Ще влезе като т.6.

Подлагам на гласуване анблок отпадането от дневния ред на точки са 3, 4 и 5.

Гласували       за – 14                         против – 14                            въздържали се –  7

Не се приема.

Подлагам на гласуване включването в дневния ред на предложението за именуване на улица.

Гласували       за – 22                         против – 9                              въздържали се – 3

Приема се.

Ще влезе като т.11.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 25                         против – 6                              въздържали се – 6

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1" ЕООД, ЕИК 206618781.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД, ЕИК 206983755.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД, ЕИК 206983004.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно отпускане ЕФП на Петя Михайлова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

7.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура Топъл обяд чрез директно предоставяне на БФП по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XVIII - 2162, кв. 109, по регулационния план на град Ямбол, ул. Малко Търново 14.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Александров

10.  Предложение относно удължаване срока на действие на сключения между Община Ямбол и Областен съвет на Български червен кръст-Ямбол, Договор № 3684 от 07.12.2020г. за учредено безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно именуване на безимената улица от бензиностанция "Шел" до ул. "Ат. Кратунов" на името на Иван Параскевов.

12.  .ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Защо ги прехвърляме в ОП „Паркове и зони“ като през миналото заседание открихме ново ОП „Чистота“, където точно тези машини и съоръжения предлагате да вършат тази работа.

Александров – Самите ДМА трябват точно и конкретно на това предприятие, а не на ОП „Чистота“.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 2                              въздържали се – 7

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост, да се прехвърлят активите - Лек автомобил „Дачия Сандеро“, закупен от „ВЕНДО“ ЕООД гр. Ямбол; Специализирана техника – 1 бр. самоходна косачка, съгласно договор с „ДЕКОНИ ПАК“ ЕООД и 2 бр. самоходна косачка по договор с „БГ МАРК“ ООД; Поливна машина за високо напорна помпа за вода – 2 бр. по договор с „Роял Гарден – 69“ ЕООД; Поливна машина за тревни площи от „ДЕКОНИ ПАК“ ЕООД; Лек автомобил пикап за нуждите на предприятието по договор с „ТЕРЕНО ЕКО“ ЕООД; Тежкотоварен автомобил с автовишка от „ДЕКОНИ ПАК“ ЕООД от Община Ямбол на общинско предприятие „ОП Паркове и зони за отдих и спорт“ .

Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „ОП Паркове и зони за отдих и спорт“ или упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат предаване и приемане, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов – ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол) – Има забележка относно схемата на Градски парк, там няма предвидени такива атракции като въжен парк.

Йоргова – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД не приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Калиманов – обратно мнение от място - Мисля, че четирите точки ще ги гласуваме бързо.

Шиков - Довода за гласуване анблок е, че при евентуално не гласуване на една от точките, се получава противоречие. Това е единственото, иначе съм съгласен с Вас г-н Калиманов.

Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 26                         против – 8                              въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – 9                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.

         3.  Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз от решение по т. 5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022 г. с проекта:

           „Топъл обяд в община Ямбол“

4. Променя т. 20 от решение по т. 5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022 г. както следва:

Със средствата от преходен остатък за 2022 г. по получен от община Ямбол допълнителен трансфер за други целеви разходи, съгласно ПМС 326 от 12.10.2021 г. в размер на 1 076 669 лв. да бъдат финансирани: изпълнението на мерки във връзка с COVID-19 и издръжка. Разпределението на средствата да бъде както следва:

- за подобряване на достъпа до здравни услуги, за текущ ремонт на пешеходни зони и транспортни артерии в близост до болнични заведения на територията на община Ямбол с цел по-бързо и безпроблемно придвижване на болни лица - 830 669 лв.;

- за компенсиране на разходи за дезинфекция, предпазни средства и др. във връзка с COVID-19 и издръжка в местни дейности: за детски градини - 55 000 лв.; за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие - 6 000 лв.; за Детски ясли и детска кухня – 25 000 лв.; за Домашен социален патронаж – 22 000 лв.; за ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" -5 000 лв.; за ОП „Комунални и обредни дейности“ – 3 000 лв.; за ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ – 50 000 лв.  и за общинска администрация – 80 000 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1" ЕООД, ЕИК 206618781.  Заявление

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Александров - В случая имаме инвеститор, който иска да изгради фотоволтаичен парк върху терен на бившите поделения на м. „Червен баир“. За сериозността на своите намерения той е закупил 10 851 кв. м. на 27.09.2022 г. срещу гребния канал, имот в м. „Рибарник“, където смята да изгради завод за производство на фотоволтаици. Тези три точки са единствено и само за издаване на сертификат за инвестиция клас В, който дава възможност в съкратени срокове за административно обслужване, както и придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху ЧОС. Предлагам да гласувате по съвест и разум.

Христов - ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК не приема предложението и има предложение след отхвърлянето - кметът да внесе в ОбС анализ за ефективното използване на имотите. (приложен протокол)

адв. Георгиев - В публичното пространство касаещо именно този инвеститор и намеренията му да придобие право на сертификат клас В, се разви доста бурна дискусия в последно време. Смятам, че всички колеги по някакъв начин се запознаха с това, което се случи. По същество, това не е инвеститор колеги, това е търговец, който с 10 лв. уставен капитал, с подадено заявление, че няма търговска дейност и най-важното е, че този търговец няма какъвто и да е било търговски опит в това, което иска да прави на мястото, което притежава Общината. По-същественото е тук да се стигне до извода кой, по какъв реди по какъв начин показа на този инвеститор, че там върху това общинско място Общината търси такъв инвеститор, защото кмета на общината не изпълни задължението си по Закона за насърчаване на инвестициите в чл.22и от този закон, преекспониране в нашата Наредба за инвестициите: „Задължава кмета на страницата на Община Ямбол да изложи инвестиционните намерения, за да може да се привличат инвеститори, това нещо по никакъв начин не се случи и като не се случи никой не разбра, че върху този общински терен се търси инвеститор, който да осигури работни места и инвестиции. Миналия път и на днешното заседание Ви казвам следното, че Община Ямбол няма други терени, защото така е записано в закона: „Да закупи терена“, не Общината да го администрира, а да закупи терена при преференциални условия без участие на други в търга и това е именно участието на този инвеститор. Ние се постарахме да Ви разпространим едно становище, на един институт касаещ възобновяемите източници. Там много ясно и точно е записано, че този инвеститор или не разбира от инвестицията, която иска да прави или има други намерения, защото инвестицията е заявена върху терен 105 дка, т.е. за него, за да направи тази инвестиция са му необходими само 5 дка., другите 100 дка., той ще ги придобие при преференциални условия, разбира се ОбС ще определи цената, но тук нямаме конкуренцията. Другото съществено значение относно разсъждаването дали да се даде на този инвеститор клас В или не е в обстоятелството, че в рамките на месеца, в който се оттегли предходното предложение, постъпиха две изключително сериозни инвестиционни намерения. Едното от инвестиционните намерения от „ПАНГЕЯ ГРУП“ ЕООД, ако колегите са се запознали, тъй като зам.-кмета на Община Ямбол заяви вчера, че такива инвестиционни намерения не са постъпили в Общината, което е невярно, защото те са с входящи номера. Единия от инвеститорите предлага 45 млн. евро инвестиция общо върху трите терена с участие на Общината в акционерното дружество, за да може Общината да си осигури приходи, за да може да заплаща осветлението на детските градини, социалните домове, улиците. Другия инвеститор предлага върху всичките тези терени разкриването и инвестирането със 160 работни места. А на среща имаме един инвеститор с 10 лв. уставен капитал и с подадена декларация в търговския регистър, че не развива търговска дейност. Колеги, кой определи тази комисия и защо в тази комисия, която Общината беше назначила по обсъждането на този инвеститор клас В, нямаше нито един специалист в областта на възобновяемите източници? Защо тази комисия не прие и не видя, че този инвеститор няма търговска дейност? Защо тази комисия не видя, освен че този инвеститор няма търговска дейност, няма и търговски опит? И подаденото заявление не отговаря на параметрите, на това, което той иска, да изгражда соларен парк върху 180 дка. Всичко това и действията на Общината да не уведоми всички останали, води до нелоялна конкуренция, до това, че в гр. Ямбол никога няма да дойдат инвеститори, защото само този инвеститор, който е близък до Кмета и до ОА, само той ще получава преференциални условия за кандидатстване по програми и по обществени поръчки. Това ли искаме ние, да изгоним инвеститорите от гр. Ямбол? В тази връзка колеги считам, че ние не трябва да даваме клас В на този инвеститор, защото той не е доказал качеството си на такъв, а и няма как да установи, че ще инвестира въпросните средства, тъй като той не разполага с парични средства. Дейността му е спряна, лично той е подал документите в търговския регистър.

Тодоров – репл. – Г-н Георгиев, с цялото ми уважение към Вас се обръщам, чрез тази трибуна, чрез медиите, които използвате и участвате, Вие заблуждавате цялата ямболска общественост. Насажда се едно мнение, което не е вярно. Истината за м. „Червен баир“ е, че 12 години този терен стои. Нито един инвеститор в предишни управления на града не е подал някакви искания, намерения за инвестиции, абсолютно нищо. Там всички сгради бяха разрушени, бяха разпродадени от ромите, след което целия този терен стана незаконно сметище. Ако не ме лъже паметта една година назад, дори ние гласувахме искане от една фирма, за проучване на м. „Червен баир“, тогава ние им разрешихме да направят това проучване отново с цел инвестиция. Това беше първото някакво намерение и отново имаше такива изказвания защо и какво ще правим този терен. Фирмата си направи проучване и се отказа. Това беше единственото заявено намерение от инвеститор преди една година, който си направи проучване и се отказа. От тогава, досега не е имало други искания и намерения за инвестиране там. В момента има инвеститор и Вие го отричате. Защо тогава е закупил имот в рамките на града, който струва около 500 000 лв.? Фирма, която няма капитал да закупи такъв имот… това е несериозно. Какво ще се случи на м. „Червен баир“, ние ще решим. Сега ние му даваме този клас В, след което има процеси, ние ще решим дали ще го продадем или не, на тях или на някой друг, ние общинските съветници, а не Кмета. Ако преди е решавал кмета, както Вие казвате, защото Вие това твърдите, ако в предишните управления, това се е случвало по този начин, аз вярвам, че днес това няма да се случи.

адв.  Георгиев – дупл. – Колеги, когато се говори от тази трибуна трябва да се говори с факти, а не с измислени работи. Първо, да обясня на колегата, че м. „Червен баир“ е бил имот собственост на МО и едва, след като казвате Вие, ромите унищожиха поделението, тогава понеже нямаше какво да го прави вече МО, този терен с дарение беше прехвърлен на Община Ямбол. Така че, намесата върху сградите е станало по времето, когато този имот е бил собственост на МО. Твърдението, че досега не е имало такъв инвеститор е несериозно, защото по Закона за насърчаване на инвестициите Общината обявява инвестиционните си намерения върху терените. Ако намерите някъде в сайта на Общината някакво инвестиционно намерение, обявено за това, че се търси инвеститор за каквото и да е било ще ви кажа: „Браво!“. Именно защото такова нещо няма на страницата на общината, заради това няма и инвестиционен интерес. Много е важен въпроса как този инвеститор разбра, след като няма такова нещо на страницата, че може да кандидатства клас В и че ние търсим инвеститор за изграждане на соларен парк.

Сивкова – Мисля, че емоцията не е най-добрия съветник при вземане на правилно решение. В тази връзка имам конкретни въпроси към г-н Александров. Първо, не можем да говорим за един инвеститор, защото всъщност инвеститорите са четири, „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД, „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД и всички те ще работят със заем от „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Това са четирима инвеститори, като трима от тях искат три терена. Тук за мен стои въпроса, защо след като имаш една такава сериозна идея защо искаш сертификат, чрез три отделни фирми, за три отделни имота. Като сертификата може да се издаде на една сериозна фирма и еднократно за всички имоти. Първо, защо това се прави и Общината поставила ли е въпроса пред тези инвеститори, за да имаме една по-голяма сигурност, че нещата ще се случат. Защо не се отиде на един общ сертификат? От тук тръгват от мен различни съждения. Този същия инвеститор е закупил терен за изграждане на завод за фотоволтаици, означава ли това, че той ще ги изгражда и след това ще ги поставя? Ами ако не го изгради този завод, ако с някой от тези имоти се случат различни неща? Въпросът ми е да уточните г-н Александров, коя точно от тези фирми е закупила имота? За мен това е изключително важно, защото мисля, че тук говорите за друга пета фирма. Това са ми въпросите. Водени ли са разговорите и какво е становището на администрацията относно еднократно издаване на сертификат за тези три имота? И ако по Вашите разсъждения се отива на сертификат на по-високо ниво, не е ли това по-добрия вариант за администрацията, за защита на интересите на гражданите? На следващо място да уточните това, което обявихте тук пред всички. Кой от тези четирима инвеститора пред нас е закупил терена от 10 дка., за изграждане на завод за фотоволтаици?

Шиков – Първо, по темата за фирмата. Несериозно е да се задават въпроси защо фирмата е създадена предната година, защо няма дейност, това нещо се случва по цял свят постоянно, създават се фирми с някаква цел, те започват да работят и т.н. Този Нотариален акт, който беше предоставен на Общината на добра воля, никой не задължава никой да предоставя Нотариален акт между частни разпоредители, сделката е между отделни частни лица, това показва, че фирмата според мен има сериозни намерения. Коя фирма, това е игра на думи. Фирмите са няколкото, понеже иначе трябва да кандидатстват на национално ниво, инвестицията е с такъв размер, за клас А. Процедурата за получаване на клас А е много по-тежка, отколкото евентуалната за клас В, ще се проточи дълго и дали ще дочакаме да се случи нещо с този терен или не, е отделен въпрос. Въпрос също беше повдигнат за комисията, която е оценявала инвеститора и предния път, и сега. Комисията, която се назначава от кмета, единствено трябва да провери документите, а не да се изкаже по целесъобразността на издаване на сертификата на инвеститора. Тук обсъждаме целесъобразността и сериозността на инвестиционното намерение, това вече е работа на ОбС, така че комисията си е свършила работата, проверила е документите. Относно споменатите инвестиционни намерения за 45 млн. лв., дори проведохме среща с едните инвеститори. Ако те са сериозни, първо би трябвало да са наясно, че точното инвестиционно намерение, което описаха няма как да се реализира на хълмовете на м. „Червен баир“. Точно поради тази причина е закупен равния терен в съседство. На тези три хълма, няма как да се построи завод или водороден парк, каквото беше инвестиционното намерение, което сте чели вероятно. 45 млн. лв. е инвестиция клас А, ако дойде инвеститор клас А издаден на държавно ниво, никой няма да го върне. Терени всъщност ще има и за неговата инвестиция. Не е вярно, че това са единствените останали за такива неща терени. На няколко места в медиите и в изпратените писания чета, че ощетяваме гражданите на гр. Ямбол. Колеги, 12 години от 2010 г. този терен стои там и се превръща в бунище. Аз по-голямо ощетяване от това да гледаме този терен пълен с боклуци, не мога да си представя. Дали терена ще бъде предоставен за 100 000 лв. повече, за 500 000 лв. по-малко, 1 млн. лв. повече или по-малко, тези проекти се реализират за милиони всяка година. Гражданите няма да са ощетени от това, че Общината е взела 200 000 лв. по-малко или повече. Гражданите ще са много по-ощетени, ако още четири, пет или осем години този терен стои така. Замислете се за това кое точно ощетява гражданите и гласувайте, както решите. Както казахме това е сертификат клас В, днес не подаряваме м. „Червен баир“ на никой, както за съжаление чрез медийните си изяви някои се опитват да насадят на гражданите това мнение.

Миланов – репл. – Тъй като се изказаха на няколко пъти какво означава клас В и клас А, надявам се всички да сте прочели Закона за насърчаване на инвестициите. Когато дадем клас В, следващата стъпка се нарича оценка на имотите, които за разлика от нормалните имоти се прави от двама оценители, това е записано в Закона и в нашата Наредба. Дали после ще продадем или не, няма значение. Минава се към оценяване от двама оценители, взема се средната аритметична от тези оценки и се предлага на ОбС за продажба на земята или за отстъпено право на строеж, така наречените вещни права, т.е. не съществува презумпцията, ние сега да им дадем клас В, а после ще видим дали ще им го продадем. Не, ще трябва да им го продадем. Цената е по-добре да я определи пазара, отколкото оценителя.

адв. Георгиев – репл. – Г-н Председател, Вие май не разбрахте смисъла на моето изказване. Смисъла на моето изказване беше това, че Общината не си свърши работата да обяви, че има инвестиционни намерения върху този терен. Именно, защото действайки подмолно, без никой да разбере, защото разбирането става с обявяването на страницата на Общината, а не скришно на един или друг, заради това, считаме че този инвеститор е получил преимущество пред другите инвеститори, които имат намерение да я реализират. Още нещо касаещо инвестиционните намерения на другите. Те не кандидатстват по Закона за насърчаване на инвестицията, ако им четете предложенията. Те са по чл.62 от Закона за енергетиката, което е различно от Закона за насърчаване на инвестициите., т.е. те кандидатстват по други правила и много сериозно следва да им се разглежда дали може да се изгражда водороден парк, дълбоко се съмнявам, че сте разговаряли с този инвеститор, защото аз разговарях с него и той много добре ми обясни, че върху този терен може да се направи това нещо с разкриване на 150 работни места. И тук си е прав, че общината ще загуби 200 000 лв., 300 000 лв. ако си губите вашите пари, губете ги, тук губим пари на хората.

Шиков – Относно информацията, която беше помолено да предоставим, фирмата е „АУДО“ ЕООД, а собственика е същия този господин Кристиано Камизани, който направи презентацията и е собственик на всички други фирми.

Миланов – Искам да задам един въпрос. От последното ни заседание, има предложение от същите тези три фирми, по този чл.62, а не по Закона за насърчаване на инвестициите, макар че силно се съмнявам, че чл.62 ще им върши работа, тъй като там има едни преходно разпоредителни разпоредби, които изобщо не касаят изграждането на фотоволтаици, но това е друга тема. Когато ние не разгледахме тези точки на предното заседание, този същия инвеститор е променил инвестиционното си намерение или аз не го разбирам, че е така. Той казва, че не иска вече тези същите терени да ги прави със соларни инсталации от Китай, както беше в първото му заявление и което ние сега в момента разглеждаме. Сега ще ги правят по чл.82 на същото място, със същите размери, само че със соларни клетки, които: „Аз ще произведа в бъдеще време“. Това са две тотално различни по форма и съдържание предложения. Когато Вие направите второ предложение по-късно от първото, което покрива една и съща територия, с един и същи интерес, ние защо гледаме нещо, което той се е отказал сам? Това не мога да разбера и се надявам на това да получа отговор.

Александров – Тъй като се разбрахме да говорим с факти, на 22.10.2022 г. имаше репортаж по БТВ за това, че кражби и безстопанственост царят в бившите поделения в м. „Червен баир“ край гр. Ямбол. В края на 2010 г. Министерски съвет прехвърля военните имоти на Община Ямбол, според Кмета процедурата по прехвърлянето не е приключила и така 9 години тя не е приключила. Безхаберно отношение, разграбване и превръщане на едно сметище. Как така изведнъж за 9 години нямаше нито един  инвеститор и сега се появиха от някъде? Както казахме миналата година имаше инвеститори от Дания, които ние отново изгонихме, но Община Ямбол търси най-доброто. Инвеститор, който ще изгради фабрика, който ще изгради заетост и така градът ще се развива.

Шиков - По въпроса с инвестиционното намерение според мен, доколкото разбрах тогава, фирмата беше приела, че ОбС отказва по този начин да издава клас В и търсеше друг начин да предложи инвестицията.

Миланов – (от място) – Това, че мислите Вие, никъде не го пише. 

Шиков - Няма как да го пише, тъй като официално становище от кмета не е излизало по този въпрос, нито някой е входирал нещо в ОбС.

Миланов – (от място) - … Той не иска.

Шиков - Той все още държи на желанието си за инвестиция клас В, след като е включено в дневния ред на днешното заседание.

Преминаваме към гласуване, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 16                         против – 13                            въздържали се – няма

За протокола г-жа Кремъкова е „за“, д-р Вълчев е „за“ … , половината съветници не разбраха какво гласуват, затова предлагам да прегласуваме.

Подлагам на повторно гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 20                         против – 15                            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.3 от ЗНИ и чл.13, ал.2 от Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В да се издаде сертификат за инвестиция клас В на  „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, ЕИК 206618781, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I”  № 123, представлявано от Кристиано Камизани – управител за инвестиционен проект „Изграждане на фотоволтаична  електроцентрала за производство на електрическа енергия на територията на Община Ямбол“  в Поземлен имот с идентификатор 87374.19.80 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 105 216 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД, ЕИК 206983755.  Заявление

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК не приема предложението и има предложение след отхвърлянето - кметът да внесе в ОбС анализ за ефективното използване на имотите. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 18                         против – 15                            въздържали се – няма

За протокола г-н Ал. Стойков е „за“, … (от залата говорят).

Подлагам на повторно гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 20                         против – 15                            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.3 от ЗНИ и чл.13, ал.2 от Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В да се издаде сертификат за инвестиция клас В на  „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД, ЕИК 206983755, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I”  № 123, представлявано от Кристиано Камизани – управител за инвестиционен проект „Изграждане на фотоволтаична  електроцентрала за производство на електрическа енергия на територията на Община Ямбол“  в Поземлен имот с идентификатор 87374.19.111 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 325 418 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

 

 

Георгиева – отр. вот - Гласувах „против“, моите колеги също гласуваха „против“ и държа да Ви кажа защо. При положение, че гледаме това предложение за втори път без никакви изменения, при положение, че ОА според нас лично не се постара да ни убеди достатъчно аргументирано, както по време на комисии, така и когато в медиите имаше много въпросителни, вчера дори ни излъчваха по национална медия. Очаквах днес наистина поне да се прояви едно по-голямо старание, едни по-сериозни аргументи и да не се пропускат въпроси, които колегите задаваха, за да можем ние утре в действителност като се изправим пред нашите съграждани да сме сигурни, че сме защитили интереса. Искам да ви кажа, че емоцията и това, което чухме като размяна на реплики, у нас остава едно усещане за една нагласена работа, не казвам, че е така, но създаваме в момента едно такова усещане. Достатъчно време имаше Администрацията, достатъчно време имаше управленския екип, ако ще по групи да ни събира и наистина на всеки един въпрос да получим достатъчно аргументиран отговор. Още повече виждам, че има и становище на професионалисти в тази посока, ние не сме професионалисти колеги. Оказва се, че даваме една площ, която е изключително голяма за нещо, което му трябва много по-малка площ.

Шиков – Г-жо Георгиева, нищо не даваме в момента и Вие завъртате фактите. Моля Ви!

Георгиева – В последствие бихме дали.

Шиков - В последствие като стигнем до гласуването.

Георгиева - Както Вие казахте, че всички сме наясно как се създават фирми за инвестиционни намерения, така аз в продължение на Вашата логика, казвам, че е ясно, че, когато те получат сертификат клас В, това е следващата стъпка, нека да си го кажем ясно. Затова гласувахме „против“, аз съжалявам, че г-н Ревански не е тук, но г-н Александров, предложенията, които в момента разглеждаме са изключително сериозни, те са мащабни и ще дават резултат години напред. С тези аргументи и с тези отговори на въпроси, аз не знам как Вие ще обедите ямболските граждани в правилността на решението, което взе ОбС и наистина ми е неудобно за колегите, които гласуваха „за“, може би те са се доверили в аванс на всичко, което им е предложено.

Шиков - Единствено времето ще покаже дали е правилно, Г-жо Георгиева.

Миланов – отр. вот – Аз гласувах „против“ за разлика от по-голямата част от нашата група. Това означава, че е хубаво, когато имаме такива гласувания, когато става дума за имоти и имущество да гласуваме със собствените си гласове, а не с партийните си. Но гласувах първо „против“, за да мога да се изкажа. Второ, защото не получих отговор на моя въпрос, г-н Александров. Ако бяхте ми отговорили на въпроса, може би щяхте да ме разколебаете да гласувам „за“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД, ЕИК 206983004.  Заявление

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК не приема предложението и има предложение след отхвърлянето - кметът да внесе в ОбС анализ за ефективното използване на имотите. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 20                         против – 16                            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.3 от ЗНИ и чл.13, ал.2 от Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В да се издаде сертификат за инвестиция клас В на  „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД, ЕИК 206983004 седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I”  № 123, представлявано от Кристиано Камизани – управител за инвестиционен проект „Изграждане на фотоволтаична  електроцентрала за производство на електрическа енергия на територията на Община Ямбол“  в Поземлен имот с идентификатор 87374.19.916 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 170 946 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

 

 

Сивкова – отр. вот – От тази трибуна зададох два конкретни въпроса. На единия получих отговор и явно имаме пета фирма, която е намесена в целия този процес. На предишния си въпрос относно доколко Общината се е отнесла към това намерение и към гарантиране, че след като на тези терени им се даде сертификат клас В и след това евентуално по логиката се предоставят на тези фирми, нещата ще се случат, не получих абсолютно никакъв отговор. Разочарована съм от отношението на ОА към този проблем и много силно се съмнявам, че ОА е направила среща със собственика на всички тези фирми.

Шиков - Как да не е направила?

Сивкова - Защото най-малкото смятам, че щяхме да получим информация чрез медиите, че това се е случило. В мен остават разочарованието и много загадки по този въпрос, което в края на краищата ме доведе до решението да гласувам „против“.

Георгиева – отр. вот – Искам да дам още два мотива за отрицателния вот по трите точки и конкретно по тази в момента. За пореден път ОА показва неуважение към работата и предложенията на Постоянните комисии в този ОбС. Член съм на ПК ЗОРПК, която направи едно много добре аргументирано предложение в духа на едно институционално взаимодействие между ОбС и Администрацията. Още веднъж г-н Ревански и неговия екип да огледат терена, да предложат своя визия, да преценят ефективността на ползване на тези площи, което не означава, че съответните фирми не могат да получат този сертификат, но за друга площ. Да се помисли дори за вариант има ли в следващи програмни периоди по планове за възстановяване и устойчивост, и други възможности за финансиране. Община Ямбол сама или в публично-частно партньорство да изгради собствен фотоволтаичен парк. И какво каза г-н Шиков, с цялото ми уважение към Вас: „Администрацията отхвърли предложението на комисията“. Смятам, че след като всички ние тук вдигаме ръка, предварително се събираме, за да дадем наистина едни целесъобразни предложения към нашия кмет към неговия екип, за да може града да върви по-добре. Това не означава, че след анализа може би нямаше да бъдат по-добре аргументирани тези предложения. Заради това, заради подценяване на мнението на ПК и по тази причина гласувах „против‘.

 

 

адв. Георгиев – От името на нашата ГС искам 10 мин. почивка.

Шиков – Обявявам почивка до 10.25 ч.

След почивката присъстват 34 съветника.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Петя Михайлова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 37                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ на Петя … Михайлова от гр. Ямбол, живуща … в размер на 1000 лв. (хиляда лева) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура Топъл обяд чрез директно предоставяне на БФП по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс;

2.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол, след одобрение на проектното предложение, да реализира дейностите по предоставяне на Проект „Топъл обяд в Община Ямбол“ като местна дейност, считано от 01.10.2022 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XVIII - 2162, кв. 109, по регулационния план на град Ямбол, ул. Малко Търново 14.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.36, ал.1, т. 1 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XVIII-2162, в кв. 109 по плана на град Ямбол – Първи жилищен район, одобрен със Заповед № ТУ/02-00025 от 19.05.2015 г. на кмета на община Ямбол и дава съгласие да бъде сключен договор за делба на съсобствен имот: 87374.531.322, като Община Ямбол става собственик на ПИ с проектен идентификатор 87374.531.444 с площ 48 кв. м., а Велко … Велев става собственик на ПИ с проектен идентификатор 87374.531.443. За уравнение на дяловете страните не си дължат доплащания.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Александров

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, за Обект: „Подмяна на съществуваща система на управление на помпите в КПС – 2 „Възраждане“, с инвестиция в размер на 11 368,81 лв. (единадесет хиляди триста шестдесет и осем лева осемдесет и една стотинка) без ДДС, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно удължаване срока на действие на сключения между Община Ямбол и Областен съвет на Български червен кръст-Ямбол, Договор № 3684 от 07.12.2020г. за учредено безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Правя предложение срока на договора вместо 2 години да стане 5 години, тъй като те го използват в момента. Мисля, че е крайно време да не си играем с хората, а да бъде по-дългосрочно.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

Гласували       за – 17                         против – 3                              въздържали се – 14

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21,  ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, учредява безвъзмездно право на ползване на Областен съвет на БЧК -Ямбол върху недвижим имот - Детска площадка по безопасност на движението – Поземлен имот с идентификатор 87374.546.42 (осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин четиридесет и шест точка четиридесет и две) по КК на гр.Ямбол, с площ 1739.00 (хиляда седемстотин тридесет и девет) кв.м. и част от сграда – павилионен тип с идентификатор 87374.546.42.1 (осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин четиридесет и шест, точка, четиридесет и две, точка едно) с обща площ 63.00 (шестдесет и три цяло) кв.м., а именно три от четирите офисни помещения.   Правото се учредява за срок от 2 (две) години.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно именуване на безимената улица от бензиностанция "Шел" до ул. "Ат. Кратунов" на името на Иван Параскевов.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йоргова – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – Както при разглеждането на дневния ред, така и сега правя предложение за отлагане на точката, която в момента разглеждаме. Обръщам се към вносителя, тъй като тя е незаконосъобразно направена. Защо? Защото ние имаме една Наредба за именуване на обекти с общинско значение, където г-н Александров, е записано че докладите за именуване и преименуване, които се внасят за разглеждане в ОбС – Ямбол задължително съдържат: сведения за обекта и причините, които налагат да се именува или преименува; мотиви за предлаганото наименования; скица на местоположението на обекта, ограничителни осеви точки, ако това се отнася за улица и становище на оторизирани институции за наличие на друг общински обект с предложеното име. Тук виждаме единствено и само биографична справка, разбира се на един виден ямболец, безспорно. Не искаме по никакъв начин да се отнасяме неуважително към него, но така направеното предложение е незаконосъобразно и аз смятам, че, ако го гласуваме то на базата на наредбата ще бъде върнато от Областния управител. Ако вие прецените мисля, че точката не е толкова спешна, да се преведе и междувременно да се направи, и това популяризиране, за което говорих още при разглеждането на дневния ред. Конкретното ми предложение колеги е, ако вносителя не оттегли, ние да отложим точката, защото в този си вид тя не отговаря на нашите нормативни документи.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

Гласували       за – 13                         против – 4                              въздържали се – 18

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 20                         против – 8                              въздържали се – 5

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал.1, т.1 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на община Ямбол именува улицата от бензиностанция „Шел“ до улица „Атанас Кратунов“ на името на Иван Параскевов.

 

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и шестото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 24 ноември 2022г.

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

 

                                                                                    Ан. Господинова