ПРОТОКОЛ № X

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

            Днес, 23.07.2020г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0071/16.07.2020г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Георги Георгиев (ГЕРБ), Георги Миланов, Славка Балчева.

            На заседанието присъства Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 34 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри десетото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно изменение на върнат акт за ново обсъждане, обективиран в Решение № IX-4/ 25.06.2020г. на Общински съвет – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно изменение на Решение № VII-11/15.04.2020г. на Общински съвет – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

4.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, находящ се на ул. "Странджа" № 56 с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев", бл.58, вх.Е, ет.1, ап.123.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно учредяване на право на надстрояване на сграда с идентификатор 87374.534.39.31, находяща се в ж.к. "Златен рог" и определяне на пазарна цена.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

8.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

9.      Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

10.  Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на НЧ "Умение - 2003".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

11.  Предложение относно предоставяне на временно безвъзмездно ползване на уреди за физиотерапия и рехабилитация за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

12.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" и изместване на въздушен електропровод 20 kV, преминаващ през ПИ 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по ККарта на гр. Ямбол и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на   разпределителен газопровод от АГРС „Ямбол“ до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

13.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“ и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред.

Йорданов – Предлагам да отпадне т.9 от проекта за дневен ред.

Шиков – Няма други предложения, заповядайте за мотивация.

Йорданов - В мотивите към предложението се упоменава, че има инвестиционен интерес към тази земя. Една трета е отдадена под наем, а другата част се предлага сега да се продаде на търг. Ако иска някой действително да работи може и под наем да я работи земята. Може да се премахне условието за почистване, да се направи договора за десет години. Поисках от ОА да видя инвестиционните намерения, но ми отговориха, че служителя е в отпуск и няма кой да ми ги даде, което малко странно ми се вижда, г-н Ревански. Може завод за оръжие да направят там или каквото си искат. Трябва да има яснота какво ще се прави на това място, за да може да вземем информирано решение. Да бъде внесена тази точка на следващото заседание след подробен анализ какво ще се прави на това място.

Шиков – Предлагам г-н Ревански да говори, има ли против? Няма.

Ревански – Влизате в някаква теория на конспирацията. Не може да има такъв завод. Всички тези неща минават през ОА и ОбС. Не знам какви са инвестиционните намерения, но е наета по-малко от една трета от земята и няма никакъв интерес. 50 лева е наемът годишно. Ако го разхвърлим на всички декари си е чиста загуба. Много по-добре е да се продаде на една хубава цена. Ако виждате някаква схема, далавера, явете се другия път, вземете и работете го това място.

Йорданов – Като пример дадох просто за този завод, защото е неясно. Причината да не се отдаде под наем е ваша, когато отдадохте най-хубавата част отделно. Много ясно, че няма да я вземе никой другата. Трябва да сме наясно какъв е този инвестиционен интерес. Кое налага да бъде продадено, ако остава със статут на земеделска земя.

Шиков – Няма други предложения. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението за отпадане на т.9 от проекта за дневния ред.

Гласували      за – 10                        против – 19                           въздържали се – 4

Не се приема.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 8

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно изменение на върнат акт за ново обсъждане, обективиран в Решение № IX-4/ 25.06.2020г. на Общински съвет – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно изменение на Решение № VII-11/15.04.2020г. на Общински съвет – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

4.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, находящ се на ул. "Странджа" № 56 с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев", бл.58, вх.Е, ет.1, ап.123.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно учредяване на право на надстрояване на сграда с идентификатор 87374.534.39.31, находяща се в ж.к. "Златен рог" и определяне на пазарна цена.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

8.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

9.      Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

10.  Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на НЧ "Умение - 2003".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

11.  Предложение относно предоставяне на временно безвъзмездно ползване на уреди за физиотерапия и рехабилитация за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

12.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" и изместване на въздушен електропровод 20 kV, преминаващ през ПИ 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по ККарта на гр. Ямбол и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на   разпределителен газопровод от АГРС „Ямбол“ до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

13.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“ и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно изменение на върнат акт за ново обсъждане, обективиран в Решение № IX-4/ 25.06.2020г. на Общински съвет – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – След обсъждания с двете страни се достигна до това предложение да изменим нашия акт с четири промени. Защо точно тези, ако решим да обсъждаме, ще навлезем в дълбоки юридически дебри. Запознати сте с предложението и заповедта на областния управител.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.45, ал.9 от с.з.:

изменя Решение по точка четвърта на Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 25.06.2020 г., с което е приета Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол, както следва:

1. Текстът на чл.13, ал.1, т.9 от Наредбата се прецизира, като същият вместо „Паркиране и местодомуване по улици, площади, в близост до жилищни сгради, както и в обособени паркинги между жилищни сгради на автобуси, товарни автомобили, трактори, микробуси, цистерни, строителна техника и машини“, придобива следния вид „Паркиране и местодомуване по улици, площади, в близост до жилищни сгради, както и в обособени паркинги между жилищни сгради на автобуси, товарни автомобили, трактори, МПС със специално предназначение - от категории M или N по мисъла на ЗДвП, цистерни, строителна техника и машини“.

2. Текстът на чл. 13, ал.1, т.24 от Наредбата се прецизира, като същият вместо „Движението на товарни автомобили над 12.5т. от 07.00ч. до 19.00ч. в зоната на града“, придобива следния вид „Движението на товарни автомобили над 12 т. от 07.00ч. до 19.00ч. в зоната на града“.

3. Текстът на чл.51, ал.1, т.17 се прецизира, като същият вместо „За допускане и извършване на нарушение на наредбата по чл.30, чл.36, чл.37, и чл.30 ал.1 и ал.2 се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“ придобива следния вид: „За допускане и извършване на  нарушение на наредбата по чл.30, чл.36, чл.37, ал.1 и ал.2  се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. За допускане и извършване на нарушение на наредбата по чл.37, ал.3 се налага глоба в размер на 100 лв.“.

4. Текстът на чл. 51, ал.1, т.16 се променя, като вместо „За допускане и извършване на нарушение на наредбата по чл.27, т. 2, т.3, т.6, т.8, т.9, т.15 и т.21 се налага глоба в размер от 30 до 500 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 2000 лв.“, следва да придобие следния вид: „За допускане и извършване на  нарушение на наредбата по чл.27, т. 2, т.3, т.6, т.8, т.9, т.16 и  т.21 се налага глоба в размер от 30 до 500 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 2000 лв.“.

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изменение на Решение № VII-11/15.04.2020г. на Общински съвет – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинска собственост изменя решение по точка единадесета на седмото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15 април 2020 г., като в диспозитива на същото се добавят т.3 и т.4 със следното съдържание:

т.3. „Да бъде осигурена устойчивост за проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Художествена галерия “Жорж Папазов“- гр. Ямбол да не бъде закривана за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане по проекта към Община Ямбол“;

т.4. „Община Ямбол да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение“.

 

Останалите текстове на решение по точка единадесета на седмото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15 април 2020 г., остават непроменени.

 

 

                                  

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства на читалищата в гр. Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

Йоргова - ПК КЧДКТ прие единодушно и без забележки отчетите на читалищата в община Ямбол.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2019 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

                       

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) - Комисията предлага да се добави нов обект в Капиталови Разходи - „Закупуване на контейнер за съблекалня и пейки с пластмасово покритие за СК "Г. Дражев". Добавянето да е  за сметка на намаляване на средствата в размер на 10 000 лв. от обект „Проектиране на игрище в ПГЗ „Хр. Ботев“.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол) - Комисията предлага промяна на местоположението на новоизградената детска площадка от пространството между бл.52-бл.53 на пространството между бл.42-бл.41 на ж.к. „Възраждане“.

Йоргова – Следва да има становище от ОА приема ли това предложение на комисията.

Шиков – Също смятам, че трябва да го има разписано, но е имало и други случаи, когато не е било точно дефинирано изменението по дейности и параграфи. Не е необходимо да се чака следваща сесия. Г-жа Царева ще оформи решението според предложението, така че да не противоречи на правилата за работа с бюджета.

Калиманов – от място – Консултирано ли е с областния управител?

Ал. Стойков – Не е необходимо нашите предложения да бъдат консултирани с никой. Общинският съвет е органа на местно самоуправление и не зависи от ОА и областен управител.

Брънков – Мисля, че предложенията са резонни и трябва да ги подкрепим.

Георгиева – Да подкрепим тези предложения сега и за напред председателите на ПК да се погрижат да бъдат записани коректно предложенията.

Шиков – Благодаря на всички, взели отношение. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на ПК ТУИТЕ.

Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по разходната част на бюджета на община Ямбол за 2020 г., както следва:

I. По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"

Намалява § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 10 000 лв.

 

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

Увеличава § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 40 500 лв.

Дейност 622 "Озеленяване"

Намалява § 10-00 Издръжка с 40 500 лв.

 

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"

Увеличава § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 10 000 лв.

 

2. Одобрява в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2020 г. да бъдат извършени следните промени:

2.1. Включване на обекти:

- „Проектиране и изграждане на комбинирана детска площадка за деца до 3 години и от 3 до 12 години, ж.к. „Възраждане“ между бл. 41 и бл. 42“ на обща стойност 11 000 лв., § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, с източници на финансиране: собствени приходи от продажба на нефинансови активи на стойност 6 000 лв. и собствени приходи извън обхвата на § 40 на стойност 5 000 лв.

- „Изграждане на VMS - система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение“, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40 на стойност 35 500  лв.

- „Контейнер за съблекалня и пейки с пластмасово покритие за СК „Г. Дражев“,  § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи на стойност 10 000 лв.

2.2 Отпадане на обекти:

- „Проектиране и изграждане на футболно игрище в ПГЗ „Христо Ботев””,             § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“, с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи на стойност 10 000 лв.

- „Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години, к-с „Диана””, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи на стойност 6 000 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, находящ се на ул. "Странджа" № 56 с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 41(2), чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.72 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин двадесет и осем . седемдесет и два/ с площ 218 /двеста и осемнадесет/ кв. м.   по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ XIV 402,403,404,405,406 в кв.38 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A630/02.08.1994г.,  находящ се на ул. „Странджа“ № 56, актуван с АОС 2459/01.10.2019 г. в размер на 15 700.00 (петнадесет хиляди и седемстотин) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Аско …Асанов с постоянен адрес гр. Ямбол, …

 

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за продажба на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

           ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев", бл.58, вх. Е, ет.1, ап.123.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма           въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.34.4.123 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка тридесет и четири точка четири точка сто двадесет и три/, с площ 64.13  /шестдесет и четири цяло и тринадесет/ кв. м., мазе № 130 с площ 2.30 /два точка тридесет/ кв. м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 1 етаж от сграда с идентификатор 87374.548.34, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.548.34 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 420/29.10.2001г., вписан в служба по вписванията с вх.рег.№7386 от 05.07.2007г., том XXIII , стр. 31, парт. 4875 / 07 г , с административен адрес: гр. Ямбол, ж. к. „Граф Игнатиев”, бл.58, вх. Е, ет.1, ап.123, в размер 36 550 лв. /тридесет и шест хиляди петстотин и петдесет лева / без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на София … Бонева.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно учредяване на право на надстрояване на сграда с идентификатор 87374.534.39.31, находяща се в ж.к. "Златен рог" и определяне на пазарна цена.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена, в размер на 54 907.90 лв., на която да се учреди право на надстрояване  на ЕТ „КАПРИЗ КИС СИЙКА ПЕТРОВА“, ЕИК 128025188 върху общински в ПИ 87374.534.39 по КК и КР на град Ямбол, с площ 38 717 кв. м. и начин на трайно ползване за комплексно застрояване, който е частна общинска собственост и за който е отреден УПИ I за ЖС и КОО в кв.6 по плана на града – ж. к. “Златен рог – 1“, одобрен със заповед № 5061/25.11.1975 г. за разгъната застроена площ от 522 кв. м. за обект  „Надстройка на съществуваща сграда с идентификатор 87374.534.39.31 с втори жилищен етаж и трети етаж - ателиета“.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 5                 въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г., приета с Решение по точка 5 на петото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.01.2020 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

Подраздел Б.1/ Сгради или самостоятелни обекти в сгради

 

24.

Поземлен имот с идентификатор 87374.523.109 с площ 279  кв.м., за който е отреден УПИ V 351 за ЖС в кв.68 по плана на гр. Ямбол, ведно с построените в имота двуетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.523.109.1 с РЗП 100 кв.м. и едноетажна  жилищна сграда с идентификатор 87374.523.109.2 със ЗП 59 кв.м., актуван с АОС 2568/29.04.2020 г., находящ на ул. „Капитан Петко войвода” № 36

279  кв.м. земя и сгради с обща площ  159 кв.м.

 

Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

           

74.

ПИ с идентификатор 87374.522.272

178

2606/20.05.2020 г.

Ул. „Преслав“ № 222

75.

ПИ с идентификатор 87374.553.483

417

2615/08.06.2020 г.

Ул.“Будак Стоян войвода“ № 21А

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.272 с площ 178  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ XVIII в кв.9 по плана на гр. Ямбол, одобрен решение на ОбС-Ямбол IX-22/04.05.2012г., актуван с АОС  № 2606/20.05.2020 г., находящ се на ул. "Преслав" № 222.

Начална тръжна цена на имота   16 340.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  8 000.00 лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.553.483   с площ 417   кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ VIII-5523 за ЖС в кв.134 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-797/17.08.1989г., актуван с АОС 2615/08.06.2020 г., находящ се на ул. "Будак Стоян войвода" №21А.

Начална тръжна цена на имота 38 470.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 16 000.00 лв.

 3. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.109 с площ 279  кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-19-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ V 351 за ЖС в кв.68 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/03.08.1994г. ведно с построените в имота двуетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.523.109.1 с РЗП 100 кв.м. ; конструкция - масивна и едноетажна  жилищна сграда с идентификатор 87374.523.109.2 със ЗП 59 кв.м. ; конструкция – масивна,  актуван с АОС 2568/29.04.2020 г., находящ на ул. „Капитан Петко войвода” № 36, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 89 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 25 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Йорданов – Изказах мнение по този въпрос при приемане на дневния ред. Сега искам да продължа за цената, която е определена, прави ми впечатление разликата, 7280 лв. е 20хил.лв. на дка. Кое различава този имот от останалите 88 дка, които са дадени от общината?  Наскоро Община Тунджа, макар и близо до магистралата, продаде наблизо имот 188 дка. за 1 900 хил. без ДДС на инвеститор, с който всички сте запознати, който ще направи и пътната връзка с магистралата. Нашият масив е на четири километра от пътния възел, между двата града. Ако беше не земеделска земя, можеше на много по-висока цена да се продаде. За земеделска земя тази цена е сравнително справедлива за нашата област, но земята може да се разгледа като не земеделска и мисля, че цената трябва да бъде по-висока.

Тодоров – Г-н Йорданов, най-важното, което не отбелязахте, това е цената, цената е водеща. Ако някой ви предложи за 2100 лв./дка. ще купите ли? Много висока е цената за мястото, да не кажа двойна в района. Тази цена, която е предложена тук е много добра. И не може да се сравняват тези обекти, които казахте. Изключвам парцела на Община Тунджа. Локацията на единия е в пъти по-добра. Не сравнявайте обекти, които са несравними. Така че цената е добра.

Брънков – Г-н Йорданов, в качеството на оценител ли говорите или на общински съветник? Цената е определена от оценител. В момента е земеделска земя и като такава я обсъждаме. Вие влизате в някаква хипотеза, че е някакъв друг тип. Говорим за земеделска земя.

Йорданов – Г-н Тодоров, за градина 90 дка, в основната си сила 2100 е много ниска цена. Г-н Брънков, имало е и други случаи, когато ОбС е определил по-висока цена от тази на оценителя, няма проблем за това да се случи.

Шиков – Добре е в общинския съвет да се представят всички доводи, да се замисли човек, общинските съветници правилно да си вземат решение. Всеки сам трябва да си разсъждава, да си прави проучване и тогава да гласува тук. Затова сме се събрали.

Ревански – Много лесно се говори тук, от мястото си всеки излага своите доводи. Искам да поканя г-н Йорданов на място - на парцела, да го види и тогава да говори. Тази цена от 2100 лв. е добра. Съгласен съм, че бихте могли да определите по-висока цена, но и да си носите отговорността за това. Двата парцела, за които говорите, с този, който продаде Община Тунджа, нямат нищо общо. Лично аз също съм инвеститор, но никога няма да предложа такава цена за този парцел.

Сивкова – Неправилно се насочва коментара по тази точка. Мисля, че значение има големината на този имот, 300 декара. Атрактивен е и подходящ за голям инвеститор. Развива се икономическа зона Ямбол – Сливен по тази ос. Един такъв имот би могъл да бъде обследван за търсене на инвеститор. Нямам представа дали е обследван, но това е друг аспект на разсъждение и развитие на зона Сливен – Ямбол.

Ревански – Приканих и вашия колега да отидем на този парцел. Ако наистина е атрактивен ще се явят кандидати и ще спечелят. Но много е далеч от главния път. Карате ме да изпадам в обяснения. Точно по този път имам няколко парцела, един дори има и ПУП, и няма не един, а половин човек да ми звънне. Още веднъж приканвам съветниците да отидем и да го видим.

Йорданов – Не разбирайте, че съм тотално против продажбата на този имот. Просто исках информирано да взема решение. Това казах и в началото на сесията.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 31                        против – няма           въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 19                        против – 10               въздържали се – 4

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г., приета с Решение по точка 5 на петото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.01.2020 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

В подраздел А.2/ Описание на земеделски земи за отдаване под наем

Отпадат имотите:

№ по ред

Земеделски земи

Площ в дка

№ АОС

Местонахождение на имота

9

87374.66.1

28.108

102/29.12.1999

Кринчовица

10

87374.66.2

39.880

103/29.12.1999

Кринчовица

11

87374.66.3

47.530

104/29.12.1999

Кринчовица

12

87374.66.4

104.43

105/29.12.1999

Кринчовица

13

87374.66.5

37.870

106/29.12.1999

Кринчовица

14

87374.66.6

47.170

107/29.12.1999

Кринчовица

15

87374.66.7

7.130

108/29.12.1999

Кринчовица

 

Подраздел Б.4/ Земеделски земи за продажба

се допълва с имотите:

 

№ по ред

Земеделски земи

Площ в дка

№ АОС

Местонахождение на имота

52

87374.66.1

28.108

102/29.12.1999

Кринчовица

53

87374.66.2

39.880

103/29.12.1999

Кринчовица

54

87374.66.3

47.530

104/29.12.1999

Кринчовица

55

87374.66.4

104.43

105/29.12.1999

Кринчовица

56

87374.66.5

37.870

106/29.12.1999

Кринчовица

57

87374.66.6

47.170

107/29.12.1999

Кринчовица

58

87374.66.7

7.130

108/29.12.1999

Кринчовица

58

87374.37.588

0.367

1868/23.10.2014

Дюзлюка

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1.      Масива земеделска земя с обща площ 312.072 дка, включващ:

- Имот с идентификатор 87374.66.1 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 28.105 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 102 от 29.12.1999 г.,

- Имот с идентификатор 87374.66.2 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, категория на земята 5, с площ 39.874 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 103 от 29.12.1999 г.,

- Имот с идентификатор 87374.66.3 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 47.523 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 104 от 29.12.1999 г.,

- Имот с идентификатор 87374.66.4 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 104.419 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 105 от 29.12.1999 г.,

- Имот с идентификатор 87374.66.5 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 37.865 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 106 от 29.12.1999 г.

- Имот с идентификатор 87374.66.6 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 47.161 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 107 от 29.12.1999 г.

- Имот с идентификатор 87374.66.7 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 7.125 дка, находящ се в местността „Кринчовица“ актуван с АОС 108 от 29.12.1999 г.

            Начална тръжна цена за целия масив 656 379.00 лв.

Депозит за участие в търга 66 000.00 лв.

 

2.Имот с идентификатор 87374.37.588 по КК на гр. Ямбол, представляващ нива, категория на земята 4, с площ 367 кв.м., находящ се в м. Дюзлюка, актуван с АОС 1868 от 23.10.2014 г.

Начална тръжна цена за имота 7 280.00 лв.

Депозит за участие в търга 7 280.00 лв.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на НЧ "Умение - 2003".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма           въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост, учредява  на  Народно читалище „Умение – 2003“ с ЕИК 128566261, седалище и адрес на управление ул. „Добри войвода“ № 34, представлявано от председателя Петьо Анастасов, безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост, актуван с АОС 1790/01.07.2013 г. с административен адрес ж.к. „Златен рог 2“ и представляващ помещения с площ 220 кв.м. на втория етаж (ляво крило) в триетажна  сграда  с идентификатор 87374.560.12.1  по КК на град Ямбол, със застроена площ 468 кв.м., строена през 1982 г. в ПИ 87374.560.12, за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора, при следните услови:

- със собствени средства и чрез проектно финансиране НЧ „Умение-2003“, гр. Ямбол поема ангажимент да извърши строително-ремонтни дейности в помещенията, находящи се на втория етаж в описаната сграда;

- със собствени средства НЧ „Умение-2003“, гр. Ямбол следва да проектира и изгради нова ел. инсталация, включително обособяване на самостоятелна измервателна точка, на втори етаж в сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол за измерване на консумираната ел.енергия с индивидуален електромер, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

ІІ. Договор за вещното право да бъде сключен от кмета на общината на основание чл.39, ал.6 от ЗОС

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на временно безвъзмездно ползване на уреди за физиотерапия и рехабилитация за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие за предоставяне на временно безвъзмездно ползване на уреди за физиотерапия и рехабилитация за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД – Ямбол, както следва:

1.1.  Механизиран уред за раздвижване на коляно, с отчетна стойност 1 692 лв.;

1.2. Апарат за раздвижване на долни крайници, с отчетна стойност 9 024 лв.;

1.3. Повдигаща механизирана платформа, с отчетна стойност 3 780 лв.

        2. Упълномощава кмета на община Ямбол, да сключи договор за предоставяне на временно безвъзмездно ползване на горецитираните уреди за физиотерапия и рехабилитация с МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" и изместване на въздушен електропровод 20 kV, преминаващ през ПИ 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по ККарта на гр. Ямбол и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на   разпределителен газопровод от АГРС „Ямбол“ до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задания за проектиране и дава на „Би Пи Бул Петролиум“ ЕООД и Димитър … Димитров разрешение за изработване на:

1.         Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" и изместване на въздушен електропровод 20 kV, преминаващ през ПИ 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/  по ККарта на гр. Ямбол

2.          Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на   разпределителен газопровод от АГРС „Ямбол“ до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“ и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задания за проектиране и дава на „Би Пи Бул Петролиум“ ЕООД и Димитър … Димитров разрешение за изработване на:

3.         Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара 

4.         Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)  за транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам десетото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол: (п)

 

                                                                                                          Антон Шиков

 

 

 

                                                           Протоколист: (п)

 

                                                                                  Ил. Иванова