РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 АПРИЛ 2022г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Отчет за дейността на МКБПППМН за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

3.       Предложение относно отпускане ЕФП на Николина Стоянова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

4.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно удължаване на срока по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Патронажна грижа+", финансирана по ОП РЧР 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе неприсъствено.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно предоставяне под наем на част от общински имот – публична общинска собственост на „АИППМП д-р Ваня Иванова 2012“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на Национална потребителска кооперация на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол ДМА, финансирани от ВиК ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове самостоятелни търговски обекти - ПОС, Безистен, пл. Освобождение № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ на ул. Будак Стоян войвода № 21.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за обект Постройка на допълващо застрояване - Барбекю в общински ПИ, ул. Димчо Дебелянов.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно Отчет за дейността и приемане на ГФО за 2021г. на „ДКЦ-1“-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно дължим дивидент на общината от ТД с общинско участие за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, ул. Странджа № 48, с цел продажба на собственика на законно построената сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно съгласие за придобиване в собственост на Община Ямбол на държавен имот с отпаднала необходимост, ул. Милин камък  № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение  относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на ПУП - ПУР и ПУП – ПП за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270, и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти – земеделска територия за трасе на улица.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

22.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР в обхват УПИ VІ-7977, кв. 36 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.550.69 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

23.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

24.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, с конкретно предназначение „за възстановителен център“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Отчет за дейността на МКБПППМН за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема, за информация, отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2021 година.

 

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства на читалищата в гр. Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Николина Стоянова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ на Николина … Стоянова от гр. Ямбол, … в размер на 1000 (хиляда лева) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол за 2022 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2022 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,

Приема Общинска програма за закрила на детето през 2022 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

            1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно удължаване на срока по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Патронажна грижа+", финансирана по ОП РЧР 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1. Дава съгласие, Община Ямбол да внесе пред Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, искане за удължаване на настоящата процедура.

            2. Предоставя изпълнението на дейностите в Направление 1 „Патронажна грижа“ на Отдел „Хуманитарни дейности“ към Община Ямбол.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да издаде заповед, с която да възложи изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата „Патронажна грижа” по проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол“ по процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа+“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Отдел „Хуманитарни дейности“. Заповедта следва да съдържа всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес за период от 6 месеца, считано от 21.05.2022 г.;

4. Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги по „Патронажна грижа“ да се  ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата – 6 месеца, считано от 21.05.2022 г.   

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе неприсъствено.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Съгласува мандат на Михаил Керемидчиев- заместник кмет на община Ямбол, който да бъде предоставен на непресъствено заседание на Асоциация по В и К - Ямбол“ при дневен ред:

Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол за 2021 г.

Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К - Ямбол за 2021 г.

Точка 3. Приемане на бюджета на Асоциация по В и К за 2022 г.

             

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в редовно неприсъствено заседание на Асоциация по В и К – Ямбол:

по точка 1 от дневния ред: „Приема годишния отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол за 2021 г.“

по точка 2 от дневния ред: „Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К – Ямбол за 2021 г.“

 по точка 3 от дневния ред: „Приема бюджета на Асоциация по В и К – Ямбол за 2022 г.“  

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от общински имот – публична общинска собственост на „АИППМП д-р Ваня Иванова 2012“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, отдава под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване обект - кабинети за лекарска практика, част от първи етаж в източното крило на сграда, публична общинска собственост, с идентификатор 87374.523.401.1 по Кадастралната карта на град Ямбол, находящ се на ул. „Чая” № 2, с обща площ 38.23 кв.м. и ½ и.ч. от общите помещения с обща площ 66.12 кв.м. (чакалня, манипулационна, стая за персонала и сервизни помещения), при следните условия:

1.      Начална тръжна цена – 483.40 лв. без ДДС;

2.      Срок за отдаване под наем – 5 години;

3.      Предмет на дейност, осъществявана в обекта – здравни услуги.

  

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на Национална потребителска кооперация на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, продължава срока на действие на Договор № 3464 от 27.05.2016 г. с Национална потребителска кооперация на слепите в България, ЕИК 000627259, представлявана от представлявана от Бончо Бонев, със седалище и адрес на управление гр. София, 1309, район „Илинден“, бул. „Вардар“ № 71, ет. 2 за предоставено безвъзмездно право на ползване върху нежилищен имот – частна общинска собственост – обект № 23А – магазин за търговска дейност с промишлени стоки, с обща площ 25.00 кв.м., находящ се в с гр. Ямбол, Централен общински пазар, ул. „Георги Дражев” № 1, част от сграда с идентификатор 87374.550.10.9 по Кадастралната карта на град Ямбол, актувана с АОС № 194 от 20.02.2001 г., за срок от 4 години, считано от 27.05.2022 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол ДМА, финансирани от ВиК ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, за Обект: „Доизграждане на канализационна мрежа по улица „Преслав“ между улица „Димитър Благоев“ и улица „Акация“, и реконструкция на част от съществуващата“ с инвестиция в размер на 105 063,81 лв. (сто и пет хиляди шестдесет и три лева осемдесет и една стотинка) без ДДС, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

 

             

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове самостоятелни търговски обекти - ПОС, Безистен, пл. Освобождение № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публични търгове самостоятелни обекти от имот публична общинска собственост Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на град Ямбол, със застроена площ 963 кв. м., находящ се на пл. „Освобождение“ № 1, актуван с АОС 1958 от 02.12.2015 г. при следните условия и както следва:

 

  1. Кафетерия – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.2 със ЗП 69.40 кв. м.

     -   Начална тръжна цена - 705.80 лв., без ДДС /изчислена по т.3 от НРПУРОИ на ОбС

         Ямбол/

     -   Депозит – 3530.00 лв.

     -   Предмет на дейност – питейно заведение, който предмет да бъде запазен за

         срока на договора

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

    2.  Магазин за сувенири -  самостоятелен   обект   в   сграда   с идентификатор

         87374.537.83.3.3 със ЗП 34.90 кв. м.

    -   Начална тръжна цена - 212.20 лв., без ДДС /изчислена по т.1 от НРПУРОИ на ОбС

        Ямбол/

     -  Депозит – 1060.00 лв.

     -  Предмет на дейност – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за

        срока на договора

     -  Срок за отдаване под наем – 5 години

    3.  Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор

    87374.537.83.3.4 със ЗП 18.20 кв. м., 

     -   Начална тръжна цена - 110.65 лв., без ДДС /изчислена по т.1 от НРПУРОИ на ОбС

          Ямбол/

     -   Депозит – 550.00 лв.

     -   Предмет на дейност – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за

         срока на договора

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

   4.   Арт кафе – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7374.537.83.3.5

         със ЗП 70.00 кв. м.,

     -   Начална тръжна цена - 711.90 лв., без ДДС /изчислена по т.3 от НРПУРОИ на ОбС

          Ямбол/

     -   Депозит – 3560.00 лв.

     -   Предмет на дейност – питейно заведение, който предмет да бъде запазен за

         срока на договора

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

   5.   Магазин за сувенири –  самостоятелен   обект в   сграда   с идентификатор

         87374.537.83.3.6 със ЗП 18.45 кв. м.   

     -   Начална тръжна цена - 112.17 лв., без ДДС /изчислена по т.1 от НРПУРОИ на ОбС

         Ямбол/

     -   Депозит – 560.00 лв.

     -   Предмет на дейност – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за

         срока на договора

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

   6.   Магазин за сувенири -  самостоятелен обект в   сграда с идентификатор 

         87374.537.83.3.7 със ЗП 16.65 кв. м.  

     -   Начална тръжна цена - 101.23 лв., без ДДС /изчислена по т.1 от НРПУРОИ на ОбС

         Ямбол/

     -   Депозит – 510.00 лв.

     -   Предмет на дейност – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за

         срока на договора

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022г., приета с Решение по точка 12 на тридесет и третото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2022г. раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

Подраздел Б.4 / “Земеделски земи за продажба“

           

51.

ПИ с идентификатор 10450.150.101

1780

2646 от 27.08.2020г.

Гр. Велинград м.“Вельовица“

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.510.49 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 1 231 кв.м., за който е отреден УПИ VІІ в кв. 145 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А-1273 от 14.09.1990 г., находящ се на ул. „Латинка“ и ул.“Сокол“, актуван с АОС 1782 от 26.04.2013  г.

Начална тръжна цена на имота 32820.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 16000.00лв.

 2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 4 165 кв.м., за който  е отреден УПИ ХXVIII „Незастроен имот за производствен, складов обект“, кв. 162 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се в Индустриална зона, актуван с АОС № 964 от 28.07.2003  г.

Начална тръжна цена на имота 121 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 60 000 лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 440 кв.м., за който е отреден УПИ І „Незастроен имот за жилищни нужди“, кв. 6В по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г, находящ се в ж.к. „Христо Ботев“, актуван с АОС 1667 от 04.01.2011г.

Начална тръжна цена на имота 16 456.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 8 000.00 лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г.на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 414 кв.м., идентичен с УПИ II отреден за „Индивидуално жилищно строителство“, кв.6В по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г, находящ се на ж.к. „Христо Ботев“, актуван с АОС 1668/392 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 15 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 7 500.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 414кв.м., идентичен с УПИ III в кв.6 B отреден за „Индивидуално жилищно строителство“, находящ се в ж.к. „Христо Ботев“, одобрен със Заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г, актуван с АОС 1669/393 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 15 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 7 500.00 лв.

6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 400кв.м., идентичен с УПИ XI в кв.6B отреден за „Индивидуално жилищно строителство“, находящ се в ж.к. „Христо Ботев“,   по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г., актуван с АОС 1675/401 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 14 120.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 7 000.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.140  по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 400кв.м. , идентичен с  УПИ  XII  в кв.6B по регулационния план на гр. Ямбол, отреден за „Жилищно застрояване“, находящ се в жк. „Христо Ботев“, одобрен със заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г, находящ се на ж.к. „Христо Ботев“, актуван с АОС 1675/401 от 29.12.2010 г. 

Начална тръжна цена на имота 14 120.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 7 000.00 лв.

            8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 435кв.м., идентичен с УПИ XIII  в кв.6B по регулационния план на гр. Ямбол, отреден за „Индивидуално жилищно строителство“, находящ се в жк. „Христо Ботев“, одобрен със заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г, находящ се на ж.к. „Христо Ботев“, актуван с АОС 1677/403 от 29.12.2010 г. 

Начална тръжна цена на имота 15 356.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 8 000.00 лв.

9. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 367кв.м., идентичен с УПИ XIV в кв.6B по регулационния план на гр. Ямбол, отреден за „Индивидуално жилищно строителство“, одобрен със Заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г, находящ се в ж.к. „Христо Ботев“, актуван с АОС 1678/404 от 29.12.2010 г. 

Начална тръжна цена на имота 12 955.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 6 000.00 лв.

10. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.6 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с  площ 18 783 кв.м., идентичен с УПИ IV в кв.331 регулационния план на гр. Ямбол отреден за „Индивидуално жилищно строителство“, находящ се в ж.к.“ Д-р Димитър Дончев“, актуван с АОС 1699 от 07.10.2011 г.

           Начална тръжна цена на имота 396 140.00 лв. без ДДС

           Депозит за участие 140 000.00 лв.

         11. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188 по КК на град Ямбол , одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 610 кв.м. , идентичен с УПИ Х 578 „Незастроен имот за жилищни нужди“,  в кв. 85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А-630 от 02.08.1994 г., находящ се на ул.Боровец , актуван с АОС 1954 от 27.11.2015  г.

           Начална тръжна цена на имота 72 000.00 лв. без ДДС

           Депозит за участие 36 000.00 лв.

         12. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 457 кв.м., идентичен с УПИ ХI 578 „Незастроен имот за жилищни нужди“, в кв. 85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А-630 от 02.08.1994 г., находящ се на ул.Боровец, актуван с АОС 1953 от 27.11.2015  г.

           Начална тръжна цена на имота 57 300.00 лв. без ДДС

           Депозит за участие 26 000.00 лв.

     13. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, площ 682 кв.м., включващ УПИ ХIX 194 „Незастроен имот за жилищни нужди“,  в кв. 85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ/02-00013 от 04.04.2018 г., находящ се на ул.Боровец, актуван с АОС 2186 от 08.05.2018  г.

           Начална тръжна цена на имота 79 500.00 лв. без ДДС

           Депозит за участие 38 000.00 лв.

          14. Поземлен имот с идентификатор 10450.150.101 по кадастралната карта на гр. Велинград, одобрена със заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 1780кв.м., земеделска територия с начин на трайно ползване-друг вид земеделска земя, находящ се гр. Велинград, местност „Вельовица“, област Пазарджик.Актуван с АОС 2646 от 27.08.2020 г. 

           Начална тръжна цена на имота 222 000.00 лв. без ДДС

           Депозит за участие 111 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ на ул. Будак Стоян войвода № 21.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Ямбол да се учреди право на строеж на Панайот Панайотов, с местоживеене: гр. Ямбол,   от 20 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.553.482, по КК на град Ямбол, целият с площ 519 кв. м. за строителство на жилищна сграда с РЗП: 50 кв. м., за допълнително право на строеж в размер на 20 кв. м., във връзка със съгласуван и одобрен инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда в УПИ VII-5523 /ПИ 87374.553.482/, кв. 134, гр. Ямбол“ и определя пазарна цена в размер на 1 631.30 лв. /хиляда шестстотин тридесет и един лева и тридесет ст./ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

           

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж за обект Постройка на допълващо застрояване - Барбекю в общински ПИ, ул. Димчо Дебелянов.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.71 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, определя пазарна цена  на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 87374.543.574 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед КККР № 18-2663 /11.03.2020 г. на началника на СГКК Ямбол,  идентичен с УПИ II-1553,1554, квартал 26 по регулационния плана на гр. Ямбол, актуван с АОС 1032/14.05.2004 г., находящ се на ул. „Димчо Дебелянов“ № 2, за построяване на барбекю с площ 24 кв.м. в размер на 1 300.00 (хиляда и триста) лв. без ДДС., на която цена да бъде учредено правото на Георги Банов.

Договор за вещното право на строеж да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно Отчет за дейността и приемане на ГФО за 2021г. на „ДКЦ-1“-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание на чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

1.              Приема годишния финансов отчет и баланс за 2021г. на„ДКЦ №1 – Ямбол“ ЕООД.

2.              Определя дивидент в размер на 25% от балансовата печалба по годишния финансов отчет на „ДКЦ №1 – Ямбол“ ЕООД.

Определеният дивидент да бъде преведен в срок до 30 септември 2022г. по сметка IBAN: BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при “Общинска банка“ АД, клон гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно дължим дивидент на общината от ТД с общинско участие за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, по смисъла на който Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението и чл.9, ал.1,  т.9 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, предоставя дивидента за 2021г., реализиран от „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД, като средствата да се употребят за закупуване на електротерапевтичен апарат за сектор  „Физиотерапия и рехабилитация“ на “ДКЦ-1 Ямбол” ЕООД.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, ул. Странджа № 48, с цел продажба на собственика на законно построената сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.266 с площ 275 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ IV 187 за ЖС в кв.36 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-А-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2565/09.04.2020 г., находящ се на ул. „Странджа“ 48 в размер на 21 110.00 (двадесет и една хиляди сто и десет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Осман Османов, с постоянен адрес гр. Ямбол, ... Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за придобиване в собственост на Община Ямбол на държавен имот с отпаднала необходимост, ул. Милин камък  № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие Община Ямбол да придобие имоти с отпаднала необходимост за Държавно предприятие „Научно-производствен център“ СП Опитна станция по овощарство и земеделие Сливен, а именно:

Сграда с идентификатор 87374.545.33.7 по КК и КР на град Ямбол със ЗП 870 кв.м. – навес метална конструкция;

Триетажна масивна сграда с идентификатор 87374.545.33.32 по КК и КР на град Ямбол със ЗП 815 кв.м. – административно делова;

Селскостопанска сграда с идентификатор 87374.545.33.34 по КК и КР на град Ямбол със ЗП 14 кв.м. – стая животновъди и

Селскостопанска сграда с идентификатор 87374.545.33.35 по КК и КР на град Ямбол със ЗП 102 кв.м., за които е съставен АПДС 2822 от 26.03.2010 г.

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Държавно предприятие „Научно производствен център“, следва да бъде освободено от заплащането на задълженията за данък и такса битов отпадък за посочените имоти.

            Възлага на кмета на Община Ямбол да предприеме необходимите действия във връзка с предоставянето на имотите и прехвърлянето им в собственост на общината.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

           

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение  относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на ПУП - ПУР и ПУП – ПП за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270, и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти – земеделска територия за трасе на улица.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270 и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107;

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 16а от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на Община Ямбол, разрешение за изработване на проект ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН  ПЛАН за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270 и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107, във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за улица. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от план-схема за комуникационно-транспортната мрежа.

3.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17а, ал.1, т. 1 и ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие да се извърши процедура по промяна на предназначението на земеделска територия – общинска собственост за улица с обща площ 15,578 дка, представляваща поземлени имоти и части от поземлени имоти – общинска собственост, както следва:

            - част от ПИ 87374.25.843 – вид територия земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост с нов проектен ПИ 87374.25.854, с площ 0,019 дка;

            - част от ПИ 87374.25.254 - вид територия земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост с нов проектен ПИ 87374.25.851 с площ 1,956 дка;

            - ПИ 87374.561.180 - вид територия земеделска, НТП за второстепенна улица, общинска публична собственост, с площ 9,781 дка;

            - ПИ 87374.561.270 - вид територия земеделска, НТП за второстепенна улица, общинска публична собственост с площ 0,320 дка;

            - част от ПИ 87374.561.78 - вид територия земеделска, НТП отводнителен канал, общинска публична собственост с нов проектен ПИ 87374.561.273 с площ 2,031 дка;

            - част от ПИ 87374.561.52 - вид територия земеделска, НТП за второстепенна улица, общинска публична собственост с нов проектен ПИ 87374.561.275 с площ 0,170 дка;

            - част от ПИ 87374.561.106 - вид територия земеделска, НТП за второстепенна улица, общинска публична собственост с нов проектен ПИ 87374.561.278 с площ 1,157 дка;

            - част от ПИ 87374.561.107 - вид територия земеделска, НТП ями, общинска частна собственост с нов проектен ПИ 87374.561.277 с площ 0,144 дка.

 

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР в обхват УПИ VІ-7977, кв. 36 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.550.69 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ VІ-7977, кв. 36 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.550.69 по кадастралната карта.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл.134, ал.1, т.5 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изменение на Общия устройствен план и дава на Николай … Ников разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

 

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение  второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план – План за регулация и застрояване по отношение на урегулирани поземлени имоти I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на Общия устройствен план;

При изработване на устройствените планове да се спазят изискванията, визирани в становище изх. № СТ-84-10/08.04.2022 г. на Министерството на културата.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

Схема

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, с конкретно предназначение „за възстановителен център“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл.134, ал.1, т.1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изменение на общия устройствен план и дава на „ОК 21“ ЕООД разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на УПИ VІ, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор  87374.525.8 по кадастралната карта.

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение  второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план – План за регулация и застрояване по отношение на УПИ VІ, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план;

При изработване на устройствените планове да се спазят задължителните условия, визирани в писмо изх. № 08-00-71/14.04.2022 г. на Министъра на здравеопазването.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

Схема.