ПРОТОКОЛ № XL

 

            Днес, 17.05.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.42.7 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, от 17.15 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0074/13.05.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Анатоли Станилов, Антонио Динев, Красимир Йорданов.

            На заседанието присъства Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

В 17:15 часа присъстваха 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри четиридесетото заседание на Общинския съвет.

Обяви поправка на явна фактическа грешка в Решение № XXXIX-19/28.04.2022г., относно придобиване в собственост на Община Ямбол на държавен имот с отпаднала необходимост, ул. Милин камък  № 6. (приложени писма)

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение от кмета на общината относно предстояща актуализация на Национална здравна карта и определяне на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение от кмета на общината относно предстояща актуализация на Национална здравна карта и определяне на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от кмета на общината относно предстояща актуализация на Национална здравна карта и определяне на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански - Не искам да се впускам в много детайли относно представянето на г-н Шиков, вие го познавате повече от две години и половина като един обективен, мислещ и справедлив човек, за който аз лично мога да гарантирам, че където и да отиде ще си върши съвестно работата. В писмото, което получихме от Министерство на здравеопазването, никъде няма изискване членът на комисията да бъде здравен специалист, още повече, че председател на тази комисия е областния управител на Област Ямбол. Затова искам да ви призова да подкрепите това мое предложение. Убеден съм, че г-н Шиков ще свърши работата, за която е определен.

Т. Петкова – ПК ЗСДСИ не приема предложението. (приложен протокол)

Н. Петкова - Не оспорвам качествата на г-н Шиков, но при изработването на една здравна карта има специфика, която все пак считам, че трябва да бъде защитена от лекар, тъй като там има познаване като територия, като необходимост от определени специалисти, като разпределения по заболеваемост и т.н. Има неща, за които смятам, че трябва да бъде човек, който си познава работата, защото самата здравна карта не оценя качеството на здравеопазването, нито удовлетвореността на пациента, нейната роля е съвсем различна. Аз предлагам, който и да е лекар от тук присъстващите, като например д-р Валентин Вълчев, да стане член на тази комисия.

Илчев - След като се запознах с материала на комисията искам да ви призова да гласувате за г-н Шиков, тъй като той е председател на ОбС – Ямбол, съответно ние сме го поставили на тази позиция, а ние сме представители на гражданите на гр. Ямбол. Съгласен съм с доводите, които представят лекарите, но все пак, ако обърнете внимание има доста представители от тази комисия, които са от Регионална здравна инспекция, Здравна осигурителна каса и все пак те изработват основата.

Т. Петкова - Искам да помоля всички да не вкарваме политика в това решение. Здравеопазването може би е единствената сфера в обществения живот, която касае абсолютно всички, така че тук няма място за политика. Тук има единствено интерес на гражданите на гр. Ямбол, има интерес на здравеопазването на гр. Ямбол, чийто интерес трябва да се защитава на тази комисия. Там се определя бъдещето на здравеопазването за ямболска област с години напред и ако сега този, който е представител, както казвате на гражданите макар, че на мен ми е непонятно защо отива някой от ОбС, а не отива някой от общинска администрация, защото в закона пише, че трябва да отиде представител от общината. В края на краищата ОбС не е подразделение на общината. Който и да изберем да отиде, трябва да бъде наясно, че там трябва да се защитават тези, трябва да се защитават принципи, трябва да се защитава бъдещето на здравеопазването в гр. Ямбол и този човек трябва да има визия за това бъдеще, което означава, че трябва да познава здравеопазването.

Миланов – репл. - Може би колегата е прав с неговото изказване. Нямам нищо против г-н Шиков да представлява нас, общинските съветници там. Той изброи специалистите, които ще бъдат в тази комисия, те са представители на изпълнителната власт в България, на Министерски съвет, РЗИ, Министерство на здравеопазването, Здравната каса, управляват се от представители, чиито принципал е избран от Министерски съвет, шефа на управителния съвет. Интересите на града ще ги представлява човека, който ние ще изберем. За да бъде достатъчно компетентен, за да знае за какво става дума, трябва да е най-малкото наясно, колкото тези други специалисти от държавната власт, за да не опъват чергата там на някъде другаде, да речем към гр. Бургас и гр. Сливен, а да може придърпват и към гр. Ямбол, и да опонира компетентно от името на гражданите, които ще бъдат ползватели на услугата наречена здравеопазване.

 

Тюфекчиева - Разбирам аргументите на всички ви, но никъде в закона не е посочено, че в тази комисия трябва да бъдат изключително и само здравни служители и работници. В тази връзка г-жо Петкова относно последните Ви думи, в лицето на г-н Шиков виждам имено такъв човек. Подкрепям кандидатурата на г-н Шиков.

Т. Петкова – репл. - Съжалявам, ако някой ме е разбрал грешно. Не съм имала предвид ничия личност. Тук не става въпрос за личности, тук става въпрос за способности.

 

Ревански - Не знам защо се съмняваме в качествата и компетенциите на г-н Шиков, наистина не е нужно да има нищо политическо. Искам да обърна внимание, че досега здравеопазването, както в Област Ямбол, а и в България се води от здравни специалисти. Може ли някой от залата да оцени здравеопазването в гр. Ямбол и здравеопазването в България. Искам да ми каже някаква оценка по шестобалната система. Аз въобще не разбирам защо се караме и спорим тук. Трябва ни представител на Община Ямбол, след като се изготви тази здравна карта от медицински специалисти, този човек да защитава интересите на Община Ямбол. Отново отправям молба първо да се замислим преди да гласуваме. Да, имате право да правите предложения, но е добре първо да помислим.

 

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на д-р Влахова.

Гласували       за – 20                         против – 3                              въздържали се – 7

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с приетата промяна.

Гласували       за – 25                         против – 5                              въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Определя д-р Валентин Вълчев за представител на Община Ямбол, който да участва в състава на Областна комисия за изработване на здравна карта на област Ямбол.

Извлечение от Решението на Общински съвет - Ямбол да се изпрати в Министерство на здравеопазването.

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесетото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание на 26 май 2022г. ще започне от 10.00 часа. Фирма, която ще строи завод в Ямбол иска да ни направи презентация и помолиха да е от 10.00 часа.

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

                                                                                    Ан. Господинова