РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 26 ЯНУАРИ  2006г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно приемане на план сметка и определяне на таксата за битови отпадъци за 2006г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно план за работа на ОбС за първото шестмесечие на 2006г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

 1. Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол и допълване състава на постоянните комисии.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

 1. Предложение относно освобождаване управителя на „Комуналуниверс” ЕООД.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно съфинансиране на проекти по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно приемане общинска програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Информация за финансово – икономическото състояние на търговски дружества с участие на Община Ямбол за 2004г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

 1. Предложение относно доклад на „Екоинженеринг” ООД, гр. Сливен.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно състоянието на „Дезинфекционна станция” ЕООД, гр. Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно наименование на улици в гр. Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно предвиждане в капиталовите разходи за 2006г. сума в размер на 50 000 лв. за ПУП- ПРЗ на ЦГЧ.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно докладна записка от ИД на „Диана бус” ЕАД, гр. Ямбол за сключване договор за наем с „Никан лайн” ООД, гр. Пловдив.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

13.  Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

13.1.Предложение от кмета на общината относно предоставяне помещение под наем на читалище „Умение”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            13.2.Предложение от кмета на общината относно предоставяне помещение под наем на спортен клуб „Виктория”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: М. Филипов

            13.3.Предложение от кмета на общината относно прекратяване съсобственост с „Ванина експорт” АД, Станчо Станчев.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            13.4.Предложение от кмета на общината относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Мартинели – 77 – Георги Мартинов” за обект щанд 16 Хали Стара автогара.                     

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            13.5.Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на наемен договор за обект щанд № 7 в „Хали – Стара автогара” с „Алианс Агрикол – Алаг”, Янко Янев.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЪРВА Предложение относно приемане на план сметка и определяне на таксата за битови отпадъци за 2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

1.Приема план-сметка за разходите за услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 1 760 369 лв., от които:

- събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 863 552 лв. с   ДДС

- проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – 208 900 лв. с ДДС.

- почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 687 917 лв. с ДДС

 

2.Определя размера на такса за битови отпадъци за 2006 г. пропорционално на данъчна / отчетна / стойност на активите, както следва:

       

№ по ред

Наименование на разходите

Р-р на такса – жилищни имоти

Р-р на такса – нежилищни имоти

1.

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

1,27

2,52

2.

проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

0,31

0,61

3.

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено            ползване

0,42

3,68

 

Общо годишна такса :

2,00

6,82

 

            3.Определя такса битови отпадъци за 2006 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните до 31.12.2005 г. цели съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

№ по ред

Вид на използвания съд

Периодичност на извозване / пъти годишно

Цена за еднократно извозване

Стойност на услугата годишно с ДДС

1

контейнер "Бобър"

365

3.40

1241

182

3.40

619

122

3.40

415

2

контейнер - 0.24 куб.м.

122

0.74

90

3

контейнер - 0.11 куб.м.

122

0.34

41

91

0.34

31

 

4.Задължава кмета на община Ямбол за:

            4.1.Осигуряване на необходимите средства в бюджет 2006г. за финансиране покупката и монтажа на кантар на сметището, съгласно приетата програма за управление на отпадъците.

            4.2.Организиране съвместно с концесионера цялостна схема по разполагане на съдовете за събиране на отпадъците и маршрутите на извозване.

            4.3.Преглед на концесионния договор и актуализацията му, съгласно настъпилите промени в нормативните документи и обективните условия при изпълнението му, наложени през последните години.

 

 

           

ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно план за работа на ОбС за първото шестмесечие на 2006г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

           

            Приема план за работата на ОбС Ямбол за първото шестмесечие на 2006г.

 

ФЕВРУАРИ

 

 1. Отчет за дейността на ОбС Ямбол през 2005 година. Отг. Предс.ОбС Ямбол
 2. Отчет за  изпълнението  на  сборния  бюджет  на  Община Ямбол за  2005 година. Отг. Кмета на община Ямбол
 3. Приемане на годишна програма за приватизация на обекти общинска собственост през 2006г. Отг. Кмета на община Ямбол
 4. Предложение за приемане на  сборен  бюджет на Община Ямбол за  2006 година. Отг. Кмета на община Ямбол
 5. Предложение за актуализиране на  местните такси  и  цените  на  услугите, определени  с Наредбата за  определянето  и администрирането на  местните такси  и цените   на  услугите  в Община Ямбол,съгл.чл.9 от ЗМДТ. Отг. Кмета на община Ямбол
 6. Отчет за изпълнение ОПР 2005 – 2006г. Отг. Кмета на община Ямбол
 7. Предложение за възстановяване спортния диспансер на община Ямбол. Отг. Кмета на община Ямбол
 8. Статут за морално и материално стимулиране в община Ямбол. Отг. Кмета на община Ямбол
 9. Предложение относно по-ефективна организация на ползване на почивната база на Община Ямбол. Отг. Кмета на община Ямбол

 

МАРТ

 

 1. Предложение относно приемане на ОПР 2007 – 2013г. Отг. Кмета на община Ямбол
 2. Предложения относно откриване на процедури по продажба на обекти общинска собственост, залегнали в годишната програма за приватизация. Отг. Кмета на община Ямбол
 3. Предложение относно оптимизиране на мрежата от общински училища и детски  градини. Отг. Кмета на община Ямбол
 4. Предложение относно създаване на Общинско предприятие за комунални дейности.  Отг. Кмета на община Ямбол
 5. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, съгласно чл. 66а ЗОС и чл1, ал.2 НРПУРОИ. Отг. Кмета на община Ямбол              
 6. Предложение относно приемане методика за определяне такса-смет, съобразно количеството битови отпадъци. Отг. Кмета на община Ямбол
 7. Предложение относно утвърждаване списъците на общинските жилища, ателиета и гаражи. Отг. Кмета на община Ямбол
 8. Списък на обществените поръчки за 2006 г. Отг. Кмета на община Ямбол
 9. Регламент за участие на Община Ямбол в разработката и кандидатстване по структурни проекти. Отг. Кмета на община Ямбол
 10. Предложение относно делегиране права на кмета за преструктуриране на „В и К” ЕООД. Отг. Кмета на община Ямбол

 

АПРИЛ

 

1.      Предложение относно създаване на Общински гаранционен фонд. Отг. Кмета на община Ямбол

2.      Предложение относно  преустройство на неизползвани общински имоти в домове за социални услуги. Отг. Кмета на община Ямбол

3.      Предложения за награждаване на учители и ученици по случай 24 май. Отг. ПК “ОН”, Предс.ОбС-Ямбол, Кмета на община Ямбол

4.      Отчет за дейността на общинските дружества, анализ и мерки за подобряване на финансовите им резултати.            Отг. Кмета на община Ямбол

 

МАЙ

 

1.      Предложение относно публично обсъждане необходимостта от създаване на Административен съд в гр. Ямбол.  Отг. Предс. ОбС-Ямбол

2.      Предложение относно създаване на Общинска охранителна фирма. Отг. Кмета на община Ямбол.

3.      Предложение относно приемане статут на Младежки дом “Г.Братанов”. Отг. Кмета на община Ямбол

 

ЮНИ

 

1.      Становище относно състоянието и развитието на ДТ „Н. Коканова”, Ямбол. Отг. Кмета на община Ямбол

2.      Предложение относно Стратегия за развитието на приоритетни спортове за град Ямбол . Отг. Кмета на община Ямбол

3.      Предложение относно приемане план за подготовката на материалната база в общински училища и детски градини за учебната 2006/2007г. Отг. Кмета на община Ямбол

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол и допълване състава на постоянните комисии.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

          І.1. Допълва състава на постоянните комисии със следните общински съветници  

          1.1 .ПК „Бюджет и финанси" с Илиян Попов, Николина Хаджигеоргиева

          1.2.ПК „Общинско имущество" с Румен Банков, Ангел Мирилиев

          1.3.ПК „Икономическо развитие, стопанска политика и проекти на НПО" с Атанас Карамарков, Георги Георгиев.

          1.4.ПК "Териториално устройство и опазване на околната среда" с Румен Банков, Николина Хаджигеоргиева.

          1.5.ПК „Образование и наука" със Стамо Стамов, Илия Илиев.

          1.6.ПК „Здравеопазване и социални дейности" с Венелин Стоянов, Георги Желев

          1.7.ПК „Обществен ред и законност" с д-р Антоанета Антонова, Атанас Боев.

          1.8.ПК „Спорт, отдих, туризъм, младежки дейности и НПО" с Виолета Маринова, д-р Емил Милков

          2. Изменя чл.22 от Правилника за организация и дейността на ОбС-Ямбол и

взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол в следния вид

„Съставът на всяка от постоянните комисии е от 5, 7 или 9 члена общински съветници".

 

          ІІ.1.Създава нов чл.24.6 със следния текст:" Комисията може да иска от вносителя допълнителна информация в писмен вид или становище с проект за решения от кмета, когато той не е вносител по разглежданите въпроси. Визираните лица са задължени да отговорят най-късно в 7-дневен срок от получаване на искането."

 

          2.В чл.43.1 след първото изречение се добавя ново изречение „Проверка на кворума се извършва чрез компютъризираната система за гласуване или преброяване от председателя преди откриване на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието."

 

          3.В чл.43.2 се добавя ново първо изречение „Проверка на кворума извън случаите по чл.43.1 може да се извърши по всяко време по инициатива на председателя или до два пъти на заседание по искане на ръководството на всяка група общински съветници."

 

4.В чл.57.1 думите „ с вдигане на ръка " се заличават.

 

5.Създава нов чл.57.2 със следния текст: „Явното гласуване се извършва чрез:

1. компютъризирана система за гласуване със специална лична карта. Никой не може да преотстъпва своята карта и да гласува с чужда карта;

2. вдигане на ръка.

 

6.Досегашният чл.57.2 става чл.57.3

 

         7.Създава нов чл.57.4 със следния текст: „Преди гласуване председателят приканва общинските съветници да заемат местата си. Времето за гласуване по чл.57.2, т.1 е до една минута, но не по-малко от 15 секунди.

 

            8.Досегашният чл.57.3 става чл.57.5

            9.Досегашният чл.58 става чл.58.1

            10.Създава нов чл.58.2 със следния текст: „При гласуване чрез компютъризирана система разпечатки от резултата се предоставят по искане на ръководството на група общински съветници."

 

            IIІ.1.Задължава Кмета на Община Ямбол да предприеме необходимите действия за внедряване в срок до 31.03.2006г. на компютъризирана система за гласуване по време на заседанията на Общински съвет- Ямбол.

2. Възлага текущият контрол по изпълнението на т.1 на Председателя на ОбС - Ямбол.

 

 

 

 

         ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно освобождаване управителя на „Комуналуниверс” ЕООД.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

____________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Кметът на община Ямбол да внесе предложение на следващо заседание на ОбС - Ямбол относно структура и правилник за създаване на общинско предприятие за комунални дейности.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно съфинансиране на проекти по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Приема участието на община Ямбол по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” и да се предвидят 147 682, 00 лева в бюджета на община Ямбол за 2006г. за финансовото обезпечаване на изпълнение на проектите.

      ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно приемане общинска програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

                       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Приема Общинска програма за оценка и управление КАВ, намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района на гр. Ямбол и план за действие 2006 – 2010 г. включително.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА – Информация за финансово – икономическото състояние на търговски дружества с участие на Община Ямбол за 2004г.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Приема за сведение информация за финансово – икономическото състояние на „Общинска банка” АД – София за 2004г.

2. Приема за сведение информация за финансово – икономическото състояние на „Тракия” ООД за 2004г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно доклад на „Екоинженеринг” ООД, гр. Сливен.

                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 138, ал. 2 ТЗ и чл. 39 от дружествения договор упълномощава Кмета, като представител на общината в Общото събрание на „Екоинженеринг” ООД да отправи писмено искане до управителя на дружеството за свикване на извънредно заседание на  Общо събрание на съдружниците. Ако управителят не свика събранието във 2-седмичен срок упълномощава кмета да свика Общо събрание, при следния дневен ред:

а) състояние и перспективи на дружеството;

б) утвърждаване на критерии и изисквания за технология за преработка на битови отпадъци, отговарящи на действащата нормативна база и европейски изисквания;

в) обсъждане на варианти за източници за финансиране изграждането на регионален завод за преработка на твърди битови отпадъци.

2. Задължава Кмета да внесе за обсъждане в Общински съвет – Ямбол взетите решения от Общото събрание на дружеството.

 

 

 

 

         ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Предложение относно състоянието на „Дезинфекционна станция” ЕООД, гр. Ямбол.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

І. 1. На основание чл.137, ал.1, т.5 ТЗ и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава управителя на „Дезинфекционна станция” ЕООД, гр. Ямбол Красимира Георгиева Палова като не я освобождава от отговорност.

2. На основание чл. 137, ал.1, т.8 ТЗ управителят да предяви искове против бившия управител Красимира Георгиева Палова за причинените на дружеството вреди, които искове да се заведат от името на дружеството.

ІІ.1. На основание чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества избира за управител Милка Георгиева Бурова, ЕГН 3702129111, гр. Ямбол, ж.к. „Диана” бл.7-А-4.

ІІ.2. Утвърждава договора за управление на „Дезинфекционна станция” ЕООД, гр. Ямбол и определя срок на договора – до преструктуриране на дружеството, но за не повече от една година от датата на подписването му.

ІІ.3. Упълномощава кмета да подпише договор за управление с избрания управител.

 

 

 

 

         ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно наименование на улици в гр. Ямбол.

                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.      Преименува:

1.1. Ул. „Д. Благоев” от кръстовището на „ХЕС” АД до изхода за гр. Сливен на бул.”Европа”.

1.2. Ул. „Ямболен” от кръстовището на „ХЕС” АД до местността „Ормана” на ул. „Ормана”.

 

2. Наименува новообразуваните улици и квартали:

2.1. От кръстовището на ул. „Граф Игнатиев” и ул. Обходен път „Юг” по посока на гр. Елхово до края на землището на гр. Ямбол – на ул. „Граф Игнатиев”.

2.2. Улицата между ж.к. „Възраждане” и местност „Бахчите” – от ул. ”Индже войвода” до ул. „Шести септември” – на ул. „Охрид”.

2.3. Съществуващите производствени сгради на бившата Комплексна опитна станция, заедно с досега обособеният жилищен комплекс „КОС” – на квартал „КОС”.

 

 

 

 

         ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Предложение относно предвиждане в капиталовите разходи за 2006г. сума в размер на 50 000 лв. за ПУП- ПРЗ на ЦГЧ.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Да се предвиди в капиталовите разходи, сума в размер 50 000 /петдесет хиляди/ лв. в бюджет 2006г. за изработване актуализация на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване на ЦГЧ, гр. Ямбол.

 

 

 

 

         ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложение относно докладна записка от ИД на „Диана бус” ЕАД, гр. Ямбол за сключване договор за наем с „Никан лайн” ООД, гр. Пловдив.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

13.1.Предложение от кмета на общината относно предоставяне помещение под наем на читалище „Умение”.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол отдава под наем на Сдружение с нестопанска цел -  Читалище „УМЕНИЕ”, гр. Ямбол част от общински недвижим имот – частна общинска собственост (2 стаи), находящи се на ул. „Александър Стамболийски” № 14, етаж ІІІ, гр. Ямбол, с обща площ 23.00 кв.м., за срок от 3 години.

Месечната наемна цена се определя съгласно т.56 от Приложение №1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол (23 кв.м. х 0.92 лв./кв.м. = 21.36 лв., без ДДС)

2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за наем с председателя на УС на Сдружение с нестопанска цел – Читалище „УМЕНИЕ”, гр. Ямбол за две стаи на ул. „Ал. Стамболийски” № 14, етаж ІІІ, гр. Ямбол.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

      13.2. Предложение от кмета на общината относно предоставяне помещение под наем на спортен клуб „Виктория”.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: М. Филипов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

      13.3. Предложение от кмета на общината относно прекратяване съсобственост с „Ванина експорт” АД, Станчо Станчев.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот между община Ямбол и „ВАНИНА ЕКСПОРТ” АД в урегулиран поземлен имот УПИ VІ 7089, като на „ВАНИНА ЕКСПОРТ” АД се извърши продажба на правото на собственост върху 502 / 7477 идеални части от УПИ VІ 7089, кв. 142 по плана на гр. Ямбол, при граници на УПИ: улица, УПИ ІV 7089, озеленителен пояс, УПИ V, за сумата 8 283,00 /осем хиляди двеста осемдесет и три / лева.

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

      13.4. Предложение от кмета на общината относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Мартинели – 77 – Георги Мартинов” за обект щанд 16 Хали Стара автогара.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 3 от ЗОС и чл. 17, ал. 6 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол продължава с още 2 (две) години срока на действие на Договор от 27.12.2001г. с ЕТ „Мартинели – 77-Георги Мартинов” за отдаден под наем Щанд № 16 в общински недвижим имот „Хали-Стара автогара”, находящ се на ул.”Търговска” № 55, гр.Ямбол, с площ 7.63 кв.м.

2.      Упълномощава кмета на общината да сключи Анекс към договор за наем.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

      13.5. Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на наемен договор за обект щанд № 7 в „Хали – Стара автогара” с „Алианс Агрикол – Алаг”, Янко Янев.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 3 от ЗОС и чл. 17, ал. 6 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол продължава с още 3 (три) години срока на действие на Договор № І-7/04.02.2003г. с „АЛИАНС АГРИКОЛ – АЛАГ” ООД, с. Окоп, община Тунджа, представлявано от Янко Георгиев Янев, за отдаден под наем Щанд № 7 – за продажба на месо и месни продукти, находящ се в общински нежилищен имот – „Хали-Стара автогара”, ул. „Търговска” № 55, гр. Ямбол, с площ 7.01 кв.м., считано от 04.02.2006г.

2.Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.