РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 25 НОЕМВРИ 2021г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

1.      Предложение относно приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Ямбол и издаване на сертификат клас В.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

2.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правото си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно даване на съгласие кмета на община Ямбол да подписва споразумения за партньорство със заинтересовани страни от Югоизточен регион за планиране и страната.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по инициативата на Европейско градско управление за разработване на инвестиционна концепция за действия в областта на устойчивия климат и енергията.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Ямбол за периода 2021-2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Утвърждаване на класиране относно проведен конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект Възлова станция "Запад".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот - ЧОС на Сдружение "Танцова школа всички стъпки".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот - ЧОС на Айкидо клуб "Макото".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХIХ 6568, 6569 в кв.82А, ул. "Н. Месечков" 52.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собственици на имоти предвидени за отчуждаване, ул. „Бяло море“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж и сервитут за изграждане на обект: „Нови БКТП 1х800kVA, 20/0,4kV в поземлен имот 87374.39.1037 и БКТП 2х800kVA, 20/0,4kV в поземлен имот 87374.39.242, кабелни линии Ср.Н от съществуващ ТП „Клокотница“ до новите БКТП, подмяна на съществуващи модулни електромерни табла – МЕТ и реконструкция на съществуваща кабелна и въздушна мрежа HH в кв. 39 от КК на гр. Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно одобряване на условия за отдаване под наем на имот частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг, ул. „Д. Благоев“ 16 (бензиностанция Шел).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно приемане на решение за изменение на решение по т. 13 от двадесет и деветото заседание на Общински съвет - Ямбол, прието с Протокол № 29 от 30.09.2021 г.- предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на РУ "Полиция" при ОД на МВР - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.552.50.11 по КК и КР на гр. Ямбол за преустройство на обект: „Промяна на предназначението на таван № 6 в ателие – жилище“, със застроена площ 19.71 кв. м., находяща се в имот с идентификатор 87374.552.50 по КК, с адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“, бл. 53, вх. В, ет. 5, ателие 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно прекратяване на съсобственост и прилагане на улична регулация в ПИ на ул. "Алеко Константинов" № 39 чрез доброволна делба.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията във връзка с проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а и 146 на град Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно сключване на окончателен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията за имоти на ул. „Шести септември“ № 22-22А и № 28-30.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Хале" бл.6, вх.Е, ет.7, ап.114.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Хале" бл.8, вх.Л, ет.8, ап.237.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Доклад относно именуване на общински обекти в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно предоставяне на база ОС на СК за интеграция "Ямбол 21".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

28.  Предложение относно предоставяне на база ОС на СК Модерен петобой и фехтовка във връзка с кандидатстване по програма „Научи се да плуваш 2022г.“ пред ММС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

29.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-6065, кв. 51 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.556.181 по кадастралната карта, находящ се на ул. “Георги Шейтанов“ № 9.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

30.  Предложение относно изменение на точка 2 на Решение № XIII-7/29.10.2020 г. Общински съвет – Ямбол, с която е дадено предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.29.168 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.29.11.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

31.  Доклад относно одобряване на ПУП – Парцеларен план (ПП) за ПИ 87374.32.201, част от обект: подземна оптично-тръбна мрежа за пренос на РТВ сигнали и данни по ул. „Търговска“ от ж.к. „Хале“ – блок 3 до края на строителните граници на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев  

32.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП - ПР и ПУП - ПУР на части от квартали 152а, 153, 155, 156 и 157а по плана на град Ямбол – Промишлена зона и кръстовище между същите квартали, като част от КПИИ.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

33.  Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да иска от Регионална инспекция по околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община Ямбол и за Инженеринг /проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор/ на клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

34.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на ДМА, финансирани от „В и К Ямбол“ ЕООД, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Ямбол и издаване на сертификат клас В.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и при спазване на разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове приема:

 

Н А Р Е Д Б А

  

за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ямбол

и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас  В  

 

 

Г Л А В А  П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и редът за насърчаване  на инвестициите с общинско значение за Община Ямбол и издаване на сертификат за инвестиция клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) и на Правилника за прилагането му (ППЗНИ).

 (2) Основните цели, които се поставят с Наредбата са:

1. повишаване конкурентоспособността на икономиката, чрез технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност, иновации и нарастване на инвестициите за научни изследвания при спазване принципите на устойчивото развитие;

 2. подобряване на инвестиционния климат;  

 3. създаване на нови работни места.

 Чл. 2.(1) Инвестициите получили сертификат като клас А или клас Б или приоритетни се насърчават по реда на чл.15, ал 1 и ал.2 от ЗНИ.

 (2) Инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В от Кмета на общината се насърчават с мерките по реда на чл. 22з, ал. 3 от ЗНИ.

(3) Инвестициите по ал. 1 и ал. 2 се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ако отговарят на предвидените в тях условия.

(4) По искане на Кмета на общината, съгласно чл.20, ал.2 от ЗНИ, Министърът на финансите, Министърът на труда и социалната политика и другите компетентни органи предоставят информация за сертифицираните по ЗНИ инвестиции, които се насърчават по реда на ал. 3.

 

Г Л А В А  В Т О Р А

ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

 

Чл. 3. (1) Кметът на общината:

 1. осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за неговото изпълнение;

 2. съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по  ЗНИ;

 3. оценява постъпилите документи от инвеститори по реда на чл.18, ал.5 от ЗНИ, подготвя и изпраща мотивирано предложение до Общински съвет  град Ямбол за вземане на решение за издаване или за отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

4. издава сертификат за инвестиция клас В въз основа на решение на Общински съвет град Ямбол.

5. отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В, в случаите по чл. 14 от Наредбата;

(2) В случаите на прилагане на мярка по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата, за имоти - частна общинска собственост възлага изготвянето на оценка по смисъла на чл. 15, ал. 2 от Наредбата;

Чл.4 (1) В интернет страницата на Общината се поддържа електронна база данни на следната информация:

1. актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции;

2. формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно Наредбата.

3. информация за издадените сертификати за инвестиция клас В, която съдържаща най-малко следните данни:

                 3.1. номер и дата на заявлението за издаване на сертификат;

 3.2. номер и дата на решение на Общински съвет град Ямбол;

                 3.3. номер, дата на издаване и срок на валидност на сертификата;

                 3.4. размер и клас на инвестицията;

                 3.5. икономически дейности, в които се осъществява инвестицията и основни продукти;

                 3.6. местонахождение на инвестицията;

                 3.7. прилаганите мерки за насърчаване на инвестицията при спазване на изискванията за наблюдение и прозрачност на информацията в областта на държавните помощи.

                (2) На интернет страницата на общината се публикува актуална информация по ал.1;

                (3) Ежегодно се изготвя годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция клас В и предоставените насърчителни мерки, който се представя на областния управител и изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ). 

Чл.5. Служителите на Община Ямбол оказват съдействие на служители от БАИ,  определени по реда на чл.21, ал.1 от ППЗНИ, при осъществяване на  индивидуално административно  обслужване на инвеститори със сертификати за инвестиция клас А и клас Б.

 

Г Л А В А Т Р Е Т А

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

 

Р А З Д Е Л  I

УСЛОВИЯ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

 

Чл.6. (1). По реда на тази наредба се насърчават инвестиции в дълготрайни материални и  нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на Община Ямбол, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014.

(2) Инвестициите по ал. 1 трябва да отговарят на условията на чл.12, ал.2 от ЗНИ

Чл. 7. (1) Не се насърчават инвестиции на лице:

 1. осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано;

 2. обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

3. в производство по ликвидация;

4. с парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

 5. което има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.

 (2) Не се насърчават инвестиции на чуждестранно лице, за което в държавата в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по ал. 1 съгласно националното му законодателство.

 (3) Изискването по ал. 1, т. 1 се отнася за едноличните собственици на капитала, за управителите или за членовете на управителните органи на инвеститора, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

Чл. 8. Не се насърчават инвестиции:

1. в предприятие, за което са налице условията по чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

2. за изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол или за изпълнение на концесионни договори за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства и в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения;

3. в дейности и сектори на икономиката съгласно чл. 1, параграф 2, букви "в" и "г" и параграф 3, букви "а" - "г" и чл. 13, букви "а" - "в" от Регламент (ЕС) № 651/2014.

 

Р А З Д Е Л  II

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

 

 Чл. 9. (1)  Инвестициите се определят като клас В с общинско значение въз основа на критериите за размер на инвестициите и заетостта. Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В, когато се реализират в административните граници на общината и отговарят на условията на тази Наредба.

(2)Проектите:

 1. могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката, с изключение на посочените в чл.13а от ЗНИ; икономическите дейности се определят съгласно действащата Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез съответстващата класификация;

2. предвиждат размер на инвестицията, ненадвишаващ минималния размер за клас Б по чл. 12, ал. 2, т. 5 от ЗНИ, определен (чл.3, ал.9 във връзка с ал.2 от ППЗНИ) от 1,0 млн. лв. до 2 млн. лв. или по (чл.3а, ал. 1 и ал.2 от ППЗНИ ) от 0,5 млн. лв. до 2 млн. лв.;

3. създават заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 от ЗНИ, която:

а) да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект;

б) инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца;

в) създадената заетост да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо предприятие и за минимален период от 3 години в случай на малки и средни предприятия;

4. минималният брой на заетите лица може да бъде критерий за издаване на сертификат клас В едновременно с размера на инвестицията.

5. предвиждат придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, по реда на чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата при спазване на условията по чл. 15, ал. 2 – 8 от Наредбата. Мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 от ЗНИ при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот - частна общинска собственост.

(3) Инвестициите с общинско значение, получили сертификат за клас В, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:

 1. съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината;  

 2. индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината;

(4) Инвестициите по ал.2 се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ако отговарят на предвидените в тях условия.

  Чл.10.(1) Мерките за насърчаване на инвестициите могат да се прилагат по отношение на юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал.

(2) Инвеститорът и юридическите лица по ал. 1 отговарят солидарно за изпълнението на задълженията си по осъществяване на инвестицията.

 

Р А З Д Е Л   I I I

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС  В

 

  Чл. 11. (1)  За издаване на сертификат за инвестиция клас В, съгласно чл.18, ал.5 от ЗНИ, инвеститорът подава заявление до Кмета на Община Ямбол по образец /Приложение № 1/ – в което посочва мерките за насърчаване на инвестициите по чл.9, ал.3 от Наредбата, които желае да ползва. 

 (2) Към заявлението си инвеститорът прилага инвестиционен проект и необходимите документи, съгласно изискванията посочени в чл. 6а и чл. 7 от ППЗНИ.

Чл. 12. (1) В Община  Ямбол се води регистър на подадените заявления за издаване на сертификат за инвестиция клас В и издадените сертификати клас В.  

(2) Заявлението и документите по чл.11, ал.1 и ал.2 се регистрират в Административно информационната система на Община  Ямбол в регистъра по ал.1.

(3) За всяко подадено заявление по чл.11 ал.1 Кметът със своя заповед определя работна група от експерти, които да извършат оценка на заявлението и документите за съответствие с изискванията на ЗНИ, ППЗНИ и  Наредбата. 

(4) Оценката по ал. 3 включва и проверка за съответствие между разходите за инвестиционния проект и финансовите възможности на инвеститора и източници на финансиране, удостоверени с документите по чл. 11, както и с условията на Раздел І от Глава трета на Наредбата.

(5)  В случай че работната група по ал. 3 е констатирала несъответствия и/или непълноти в заявлението и документите по чл. 11, Кметът писмено уведомява инвеститора за тях и му определя срок до два месеца от подаване на заявлението за отстраняването им.

 (6) Уведомяването на инвеститора се извършва по реда на чл.11, ал.5 от ППЗНИ и Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 13. (1) След извършване на оценка на заявлението и документите по чл. 11 работната група  по чл.12, ал. 3 изготвя и предоставя за утвърждаване на Кмета протокол от дейността си и проект на мотивирано предложение до Общински съвет град Ямбол за издаване на сертификат за инвестиция клас В /Приложение № 2/.

 (2) Кметът изпраща до общинския съвет мотивираното предложение по ал. 1 заедно с окомплектованите документи и заявлението по чл. 11 в 3-дневен срок след представяне на протокол от работната група по чл.12, ал.3, като общият срок не трябва да надвишава 30 дни от подаването на заявлението или от датата на отстраняване на констатирани несъответствия и/или непълноти на преписката на инвеститора.

 (3) Мотивираното предложение по ал. 2 съдържа:

 1. пълна и точна преценка с мотиви за издаването на сертификат за инвестиция клас В в съответствие с изискванията на ЗНИ, ППЗНИ и на Наредбата, или

 2. основания за отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

(4) Към мотивираното предложение се прилага и  преписката на инвеститора.

Чл. 14.   Сертификат за инвестиция клас В не се издава, когато:

1. са допуснати несъответствия и/или непълноти в представените документи по чл. 11 и те не са отстранени в срок до 2 (два) месеца, считано от датата на подаване на заявлението.

2. няма взето положително решение за издаване на сертификат инвестиция клас В на Общински съвет град Ямбол;

3. не са спазени изискванията за условията и мерките за насърчаване на инвестициите  по ЗНИ, ППЗНИ и настоящата Наредба.

 

Г Л А В А  Ч Е Т В Ъ Р Т А

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

 

  Чл. 15. (1) По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, Кметът може да:

 1. извършва продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет; въз основа на решението Кмета на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора;

 2. учредява възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот - частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет; въз основа на решението Кмета на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора.

 (2) Оценките по ал. 1 се извършват най-малко от двама независими оценители, при спазване на изискванията на чл.30 от ППЗНИ, като крайната пазарна цена не може да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на изготвените независими оценки. Кметът може да възлага оценка на съответствието на размера на имота за целите на изпълнение на инвестиционния проект.

 (3) Неизпълнението на инвестиционния проект относно срока и размера на инвестицията се включва в съответния договор като основание за разваляне. Основание за разваляне е и незапочването на работа по инвестиционния проект в срок до две години от сключването на договора по ал. 1. Инвестицията се смята за неизпълнена, когато размерът й е под изискуемия минимален размер определен по чл. 12, ал. 2, т. 5 от ЗНИ, определен с чл.3 от ППЗНИ и не е изпълнено условието по чл. 22а, ал. 13 от ЗНИ, установено с финансови отчети и справка, заверени от регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора.

 (4) Договорите по ал. 1 се сключват в писмена форма и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота.

 (5) Кметът изпраща в БАИ екземпляр от договора в 7-дневен срок от сключването му.

(6)  Инвеститорът и/или лицето по чл. 10 не може да се разпорежда с придобитите по реда на ал. 1 имоти и да прехвърля учредените върху тях ограничени вещни права на трети лица до изтичането на срока по чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗНИ - инвестицията да се поддържа в съответния регион по местонахождение най-малко 5 години, а в случай на малки и средни предприятия - три години, считано от датата на нейното завършване по смисъла на чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

(7) Договорите по ал. 1 се сключват при условията на действащото законодателство в областта на държавните помощи и по ред, определен с ППЗНИ.

(8) Еднолични дружества с общинско участие могат да извършват продажба, замяна или да учредяват възмездно ограничено вещно право върху имоти без търг или конкурс:

 1. по искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция и след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала. В тези случаи се извършва оценка по реда на чл.15.  ал. 2 и се прилагат изискванията на чл.15.  ал. 3 - 7;

2. за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е от ЗНИ на цени, по-ниски от пазарните, като цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала, ако са изпълнени всички условия за прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕС) № 651/2014, определени с ППЗНИ.

 (9) Еднолични дружества с общинско участие могат да отдават под наем собствените си имоти чрез пряко договаряне след оценка от независим оценител и разрешение от едноличния собственик на капитала за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е  от ЗНИ.

(10)  Правата върху имотите по ал. 1 и ал. 9, т.2 могат да се прехвърлят или учредяват само ако размерът на планираната инвестиция като разходи за дълготрайни материални активи е над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на имота по ал. 2. Неизпълнението на изискването се включва в съответния договор с инвеститора като основание за развалянето му по ал. 3.

 

Г Л А В А  П Е Т А

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

 Чл. 16 (1) Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В се осъществява от Кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице, съгласно чл.69, ал.5 от ППЗНИ.

(2) Размерът на извършените инвестиции се удостоверява за отчетния период с годишен/междинен финансов отчет по реда на Закона за счетоводството. Към финансовия отчет се прилага справка по образец, в която са описани активите за основната икономическа дейност и тяхната стойност. Справката се изготвя в съответствие с правилата за признаване на материални /нематериални дълготрайни активи (текущи/ нетекущи), установени в Международни счетоводни стандарти (МСС), Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП) и се заверява от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора. За целите на преценката дали активите, описани в справката, касаят основната икономическа дейност на инвеститора или друга допълнителна дейност, контролният орган по ал. 1  да извършва и фактическа проверка.

(3) Броят на наетия персонал на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса на труда, заел създадените нови работни места, се удостоверява за отчетния период с документ от Националната агенция за приходите, копия на трудовите договори, копия на актове за прекратяване на трудовото правоотношение и уведомления за тях съгласно Кодекса на труда, декларация по образец за внесените осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, копие на разплащателната ведомост или справка за изплатените средства за възнаграждения на наетите лица - поименно и с други относими документи.

 

Г Л А В А  Ш Е С Т А

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 17. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 34, ал. 5 от ЗНИ се съставят от определени от Кмета на Община Ямбол длъжностни лица.

                (2) Наказателните постановления се издават от кмета на община Ямбол или определен от него Зам.  кмет.

                (3)  Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. По смисъла на тази Наредба:

"Индивидуално административно обслужване" е всяка дейност, извършвана от от определени длъжностни лица от администрацията на териториалния орган на изпълнителната власт, свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция.

 

§2. "инвестиция", "материални активи“, нематериални активи", "голям инвестиционен проект",  "малки и средни предприятия" и "големи предприятия" са понятия по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.).

 

§3. Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22з, ал. 1 и чл. 22и от Закона за насърчаване на инвестициите, с решение № ………….. от ………………… година на Общински съвет град Ямбол и влиза в сила в 7-дневен срок от публикуване в местния печат.

 


 

 

 

П р и л о ж е н и е № 1

към чл.11, ал.1 от Наредба за насърчаване

на инвестициите с общиснко значение в

Община Ямбол и издаване на сертификат клас В

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ

Вх. № ....................................... /дата ........................................

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

(по чл. 11, ал. 1 от Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ямбол и издаване на сертификат клас В)

 

 

От ………………………………………………………………………………………………..

(име/фирма на заявителя)

с постоянен адрес .......................................................................................................................

(улица, номер, град, държава)

документ за самоличност .........................................................................................................

(вид и №)

изд. на ........................................ от ............................................................................................

(дата)                                                   (орган, издал документа)

в качеството ми на .....................................................................................................................

                                                                (длъжност)

 

Моля да бъде издаден сертификат за инвестиция клас „В” съгласно изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) и Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ямбол и издаване на сертификати клас В (Наредбата)

 

 

на ...................................................................................................................................................

(наименование, седалище и идентификационни данни на инвеститора)

за изпълнение на инвестиционен проект

 

.........................................................................................................................................................

(точно наименование на проекта)

 

с планиран размер на инвестицията …………………………………………………………………………………...

 

с очакван брой на новите работни места ………………………………………………………………

СЕКЦИЯ I               

 Раздел 1A. Данни на заявителя, ако заявителят е юридическо лице, едноличен търговец или клон на чуждестранно лице.

 

1.Наименование: …………………………………………………………………………….

2.ЕИК: ……………………………………………………………………………………………..……..

3. Идентификационни данни по националното законодателство на чуждестранно юридическо лице – заявител:

3.1. Правна форма: ………………………………………………………….……………….

 

3.2. Регистрационен номер: …………………………………………………………………

 

3.3. Седалище и адрес на управление: ......…………………………………………………

 

3.4. Предмет на дейност: …………………………………………………………………….

 

    3.5. Имената на лицата представляващи заявителя съгласно правната регистрация:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса за управление): ……………………………………………………………………………………………………

 

 Раздел 1Б. Данни за заявителя, ако той е физическо лице

 

1. Имена: ……………………………………………………………………………………...

 

2. ЕГН/ЛНЧ/идентификационен номер по националното законодателство:

…………………………………………………………………………………………………

 

3. Постоянен адрес:…………………………………………………………………………..

 Раздел 2. Други данни за заявителя (ако е попълнен раздел 1А)

данни на лицата, притежаващи

повече от 10 на сто в регистрирания капитал на дружеството-заявител (наименование, ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/ регистърен номер на чуждестранно юридическо лице)

 

 

 

%

 

 

 

 

ДЪРЖАВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 3. Лице за контакт

 

 

1.       Имена: …………………………………………………………………………………...

 

 

2.       Длъжност: ………………………………………………………………….…………….

 

 

3.       Телефон: ………………………………………………………………………………….

 

 

4.       Факс: ……………………

 

Имейл: …………..……………………..…………………………………

 

Раздел 4. Икономически данни на заявителя за последните три години в евро или в лева (в  случай, че заявителя е регистриран преди по малко от 3 г. предоставя данни от датата на регистрацията си.)

 

 

20….. г.

20….. г.

20….. г.

 

1.Общо активи в евро или в лева.

 

 

 

 

2.Общо продажби в евро или в лева.

 

 

 

 

3.Финансов резултат в евро или в лева.

 

 

 

 

4. Брой заети лица.

 

 

 

 

Раздел 5. Консолидирани данни за икономическо или друго обединение – в случай на членство в такова.

 

 

1. Наименование на групата: ………………………………….………………….……………..

 

 

2. Държава, където се намира централният офис: ……..……...……………………………….

 

 

20….. г.

20….. г.

20…… г.

 

3.Общо активи в евро или в лева.

 

 

 

 

4.Общо продажби в евро или в лева.

 

 

 

 

5.Финансов резултат в евро или в лева.

 

 

 

 

6. Брой заети лица.

 

 

 

 

Раздел 6. Категория на предприятието

 

 

1.      Малко и средно предприятие                                                                                   

Предприятието отговаря на изискванията за малко и средно предприятие, съгласно Приложение І на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, съответно неговото пряко приложение по Закона за малките и средните предприятия.

Моля попълнете  данни за категорията на предприятието в Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (определено като "малко и средно предприятие" на базата на данните за предходната финансова година на подаване на заявлението. В случаите на новообразувани предприятия, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.)

2. Голямо предприятие                                                                                                       

Предприятието е голямо и не отговаря на изискванията за малко и средно предприятие, съгласно Приложение І на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, съответно неговото пряко приложение по Закона за малките и средните предприятия.

 

Раздел 7. Други данни:

 

1. Информация за осъществени инвестиционни проекти, съизмерими с представения проект, ако има такива:

 

2. Друга информация с приложени копия на документи: сертификати за качество, иновативност на продуктите и технологиите, конкурентни предимства и др.:

 

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В СЕКЦИЯ І, МОЛЯ ПРИЛОЖЕТЕ:

 

За заявител - юридическо лице, клон и едноличен търговец:

За заявител - физическо лице:

 

1.  Документ, удостоверяващ липсата на задължения към държавата.

(по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

2. Документ от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за липса / наличие на неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.

Ако желаете документите по т. 1 и 2 да бъдат събрани по служебен път, моля отбележете тук.

                                                                                   

3. Документ, удостоверяващ липсата на задължения към общината.

(по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

4. Свидетелство за съдимост (когато  може да бъде издадено в Република България или в страна – членка на ЕС) или клетвена декларация (в останалите случаи), издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за предоставянето му (оригинал или нотариално заверено копие), за:

 – едноличните собственици на капитала;

 – управителите;

 – членовете на управителните органи, а в случай че членове са юридически лица – за техните представители в управителния орган.

1.Копие от документ за самоличност.

2.Документ, удостоверяващ липсата:

а) на парични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

б) на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване;

в) на данъци съгласно правните норми на държавата, в която заявителят е установен.

 

Ако желаете документът по т. 2, буква „а“ да бъде събран по служебен път, моля отбележете тук.

                                                                                                                   

3.Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за предоставянето му.

 

 

Секция II. ДАННИ ЗА ПРАВНИЯ СУБЕКТ, ИЗПЪЛНЯВАЩ ИНВЕСТИЦИЯТА

 

Когато правният субект за осъществяване на инвестиционния проект и за ползване на мерките за насърчаване на инвестициите, включително от лицата по чл. 17 ЗНИ, е различен от заявителя, моля впишете данните по Секция I за този правен субект/субекти.

 

1. В случай че заявителят е физическо лице или обединение на физически и/или юридически лица, инвестиционният проект задължително предвижда създаване на юридическо лице по смисъла на чл. 17 ЗНИ, като новосъздаденото юридическо лице е обвързано със заявлението и инвестиционния проект, подадени от физическото лице или от обединението.

2. Лица по чл. 17 ЗНИ са юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал.

3. Когато се кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на индустриална зона и за развитие в индустриален парк, се представя удостоверяващ документ/и за ангажимент на лице/а, което да осъществи на територията на зоната допустими инвестиции при спазване на критериите за размер и заетост, определени в правилника:  договор за придобиване на вещно право върху терен от територията на индустриалната зона, предварителен договор за придобиване на вещно право върху терен на индустриалната зона, договор за наем, меморандум, споразумение или съвместно изявление за намерение, упоменаващо поетия ангажимент или учредяване на дружество съгласно чл. 357 от Закона за задълженията и договорите, дружествен договор, устав, друг приложим учредителен документ.

4. Когато се кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на технологичен парк, се представя удостоверяващ/и документ/и за ангажимент по т. 3 за осъществяване на дейност на територията на технологичния парк поне от едно от следните лица: български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от 6,00 по десетобалната система, съгласно глава десета от Закона за висшето образование, или чуждестранни висши училища, Българската академия на науките и нейни институти и звена, Селскостопанската академия и институти към нея, чуждестранни или български експериментални лаборатории и/или изследователски институти по чл. 60 от Закона за администрацията, чуждестранни или български научни организации по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за насърчаване на научните изследвания.

5. В случаите по т. 3 и 4 може да се представи и документ за ангажимент от заинтересуваните органи на териториалната изпълнителна власт по местонахождение на инвестицията и/или еднолични дружества с държавно или общинско участие в капитала.

 

Секция III. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ съгласно чл. 12 и чл. 18, ал. 2 от ЗНИ

 

Раздел 1. Вид и предназначение на инвестицията в нови дълготрайни материални и / или нематериални активи за:

 

1.       Създаване на ново предприятие

 

 

2.       Разширяване на съществуващо предприятие/ дейност

 

 

3.       Диверсификация (разнообразяване) на производството в съществуващо предприятие/дейност с добавяне на нови продукти

 

 

4.       Съществена промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие/дейност

 

 

 Може да отбележите повече от едно, съобразно указанията на § 2в от Допълнителните разпоредби:

Инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи за създаването на ново предприятие, разширяването на съществуващо предприятие/дейност, диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/дейността с нови продукти или съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие/дейност по чл. 12, ал. 2, т.1от  ЗНИ се насърчават по реда на ЗНИ и ППЗНИ като се взема предвид понятието „establishment” по смисъла на чл. 2, т. 49, буква „а” от Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно понятието „стопански обект” в официалния превод на български език на чл. 2, т. 49, буква „а” от Регламент (ЕС) № 651/2014, при условие, че то се отнася до инвестицията (инвестиционния проект), обект на подпомагане. Понятията „enterprise” и „undertaking” по смисъла на чл. 2, т. 2, 18 и 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014, със съответния им превод на български език като „предприятие” и понятието „undertaking” по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.), със съответния му превод на български език като „предприятие”, се отнасят за субекта, получаващ помощта,  и се разграничават от понятието „предприятие” по чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗНИ, представляващо обекта на подпомагане.

 

 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ:

 

Моля опишете инвестиционния проект, като включите информация за неговата същност, график на дейностите по проекта, описание на планираните за придобиване дълготрайни материални и нематериални активи и друга информация:.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Раздел 2. Планиран размер на инвестицията (в хил. лв.)

 

 

20…. г.

20…. г.

20…. г.

20…. г.

Общо:

 

1.Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

 

 

 

 

 

 

1.1. Земя

 

 

 

 

 

 

1.2. Сгради

 

 

 

 

 

 

1.3.Машини и оборудване

 

 

 

 

 

 

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи

 

 

 

 

 

 

2.1. Лицензи

 

 

 

 

 

 

2.2. Патенти

 

 

 

 

 

 

2.3. Ноу-хау

 

 

 

 

 

 

2.4. Непатентовани технически знания

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Планиран обем на средствата по източници за финансиране на инвестицията за 3-годишен период (в хил. лв.)

 

 

 

Собствени средства

Банкови заеми

Частни

земи

Държавна помощ (национална и от ЕС)*

Финансов

лизинг

Други

източници

 

Общо

 

 

 

 

 

 

(моля посочете вид и размер)

 

 

 По отношение на информацията в раздел 3 моля приложете:

 

За юридически лица, клонове и еднолични търговци:

За физически лица:

 

 

1. Документи, удостоверяващи финансовото състояние на лицето:

а) годишен финансов отчет за последната приключила календарна година

Моля отбележете тук, ако тези документи са налични в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Те ще бъдат събрани по служебен път.

                                                                                                                                                                              

б) междинен финансов отчет, когато лицето е осъществявало дейност по-малко от една година.

2. Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на проекта:

а) собствени средства;

б) договори за заем;

в) банкови и други гаранции;

г) договор за финансов лизинг;

д) декларация за поемане на ангажимент за финансиране на проекта;

е) други документи за финансиране или обезпечения.

Моля приложете съответни доказателствени документи по т. 2.

Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на инвестиционния проект:

а) собствени средства;

б) договори за заем;

в) банкови и други гаранции;

г) договори за финансов лизинг;

д) декларация за поемане на ангажимент за финансиране на проекта;

е) други документи за финансиране или обезпечения.

  Моля, приложете съответни доказателствени документи.

 

Раздел 4. Финансово - икономически план на инвестицията за 5 - годишен период (в хил. лв.)*

 

 

20…. г.

20…. г.

20….г.

20….г.

20…г.

Общо

 

1. Разчет на очакваните приходи:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Общо:

 

 

 

 

 

 

 

1.2. По основни продукти/ услуги

 

 

 

 

 

 

 

1.3.От други продукти/ услуги

 

 

 

 

 

 

 

2. Разчет за очакваните разходи:

 

 

 

 

 

 

 

   2.1.Общо за дейността

 

 

 

 

 

 

 

   2.2 По видове:

 

 

 

 

 

 

 

-          персонал

 

 

 

 

 

 

 

-          финансови

 

 

 

 

 

 

 

-          други разходи във връзка с продуктите/ услугите по т.1

 

 

 

 

 

 

 

3. Разчет на очакваните нетни потоци по т.1 и т.2

 

 

 

 

 

 

 

Основни изводи за икономическата стабилност и рентабилност на инвестиционния проект:

*Информацията се попълва за 3 или за 5 години в зависимост от вида инвеститор. За инвеститорите големи предприятия за 5 години., а останалите за 3 години.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..………

 

 

Раздел 5. Програма на дейността в рамките на 5-годишен период

 

1.             Описание на планираното строителство на нови производствени сгради, складове, административни сгради и други с представяне на проектната готовност и/или намерение за закупуване или наемане на съществуващи сгради:

 

…………………………………………………………………………………….……..………………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..……….

 

2.             Машини, оборудване и съоръжения, свързани с инвестицията

 

Вид и брой

 

Описание

 

Държава на производство

Година на производство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Описание на производствения/технологичния процес/процеса на предоставяне на услугата в предприятието, което ще бъде създадено/модернизирано с изпълнението на проекта:

 

За проекти в секторите преработка на селскостопански продукти:

а) описание на селскостопанските продукти, които ще се използват като суровини в предприятието - получател на помощ: ...

б) описание на операциите, които ще се извършват върху селскостопанските продукти в предприятието - получател на помощ: ...

в) описание на селскостопанските продукти, които ще бъдат получавани в резултат на извършваните операции в предприятието - получател на помощ: ...

г) ако инвеститорът осъществява дейности по първично производство на селскостопански продукти и/или подготовка на животински или растителен продукт за първа продажба в земеделско стопанство, включително първа продажба на прекупвачи и преработватели, описание на начина на разделяне на дейностите или разграничаване на разходите, за да се гарантира, че помощта не се ползва за първичното производство и/или подготовката за първа продажба на селскостопанския продукт:

 

 

4. Икономическа дейност и произвеждани продукти:

 

Наименование и код на продукта/

услугата, които ще се произвеждат/ предоставят от предприятие, създадено/модернизирано с придобиването на активите по раздел 5, т. 1 и 2

Планирани приходи от продажбата на продукта/ услугата след изпълнението на проекта

Процент от общите планирани приходи от продукти/услуги по раздел 4, т. 1, които ще се произвеждат/ предоставят от предприятие, създадено/модернизирано с придобиването на активите по раздел 5, т. 1 и 2

Код и наименование на икономическа дейност, на която съответства продуктът/ услугата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указания за попълване:

Колона 1: Наименованието и кодът на продукта/услугата се посочват съгласно действащата класификация на продуктите по икономически дейности в Европейската общност (CPA) (с номенклатура PRODCOM/NACE или с номенклатура CPA за проекти в сектора на услугите), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез Класификацията на продуктите по икономически дейности, които можете да намерите на страницата на Българската агенция за инвестиции.

Колона 4: Кодът и наименованието се посочват съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2) и нейното пряко приложение в Република България чрез Класификацията на икономическите дейности, които можете да намерите на страницата на Българската агенция за инвестиции.

За сертификат клас А или Б най-малко 80 на сто от бъдещите общи приходи следва да са от продукти/услуги, които съответстват на следните икономически дейности:

а) преработваща промишленост (код C 10 – 33.2), с изключение на икономическите дейности по глава  І, чл. 1, параграф 3, букви „а” - „г” и чл. 13, букви „а” – „в” от Регламент (ЕС) № 651/2014, описано в чл. 2, ал. 5, и при условията на ал. 6  от Правилника;

б) издаване на програмни продукти (код J 58.2); дейности в областта на информационните технологии (код J 62); информационни услуги (код J 63);

в) счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации (код М 69.2);

г) професионални дейности в централни офиси (код 70.1); архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи (код М 71); научноизследователска и развойна дейност (код М 72);

д) образование (код P 85);

е) хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване (кодове Q 86 и 87);

ж) складиране и съхраняване на товари (код Н 52.1);

з) административни и спомагателни офис дейности, дейности на телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде (кодове N 82.1, 82.2 и 82.99).

 

5.       Етапи в строителството на сградите и доставка на оборудването по години с планирана начална и крайна дата (месец):

6.       Лицензи/разрешителни/други административни актове, необходими за започване на производствения процес/предоставянето на услугата:

7.        Планирана дата на започване на производството/предоставянето на услугата:

8.       Година, през която ще се достигне планираният производствен капацитет:

9.       Период за поддържане на инвестицията в съответния регион по местонахождение, считано от датата на осъществяването и́ (3 години за малки и средни предприятия, 5 години за големи предприятия):

 

 

10. Продукти / услуги, които ще се произвеждат / предоставят след завършване на проекта:

 

 

Продукт/услуга

Обем

(единица / година)

Стойност

(в хил. лв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Заетост

 

 

 20..…г.

 20..…г.

 20..….г.

  20.....г.

 20.….г.

Общо

 

1.       Нови работни места, създадени с проекта

 

 

 

 

 

 

 

2.       Прехвърляне на работни места от съществуващо производство (услуги)

 

 

 

 

 

 

 

3.       Средна работна заплата за работно място преди данък, включително задължителни осигуровки

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Местоположение на производствената дейност/предоставянето на услугата; технически параметри.

 

1.       Адрес на управление:

 

2.       Адрес:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(област, община, населено място, улица) и кадастрални данни за разположението на предприятието, както и на мястото на извършване на строителството, разположението на оборудването (идентификатор и граници на поземлените имоти, съответно идентификатор и очертание на сградата), включително информация за предназначението и начина на трайно ползване на имота и предвижданията на влезлите в сила устройствени планове за територията.

 

3. Обща площ на планираното строителство (в кв. м):

3.1. за производство/услуги

3.2. за складиране

3.3. за транспортни нужди

3.4. за административни сгради

    3.5. други

 

 4. Планирана инфраструктура (с посочване на съответните мерни единици):

4.1. вода

4.2. канал

4.3. електричество

4.4. газ

4.5. телекомуникации

    4.6. друга

 

Раздел 9. Въздействие на инвестицията върху околната среда

Моля приложете становище на компетентния орган по околна среда относно допустимостта на инвестиционния проект спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и в плановете за управление на риска от наводнения, както и по отношение на допустимостта спрямо режима на дейностите в защитените зони и/или защитените територии, както и за приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

 

Секция ІV. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ

 

Намерение за ползване на насърчителните мерки:

 

    1. Съкратени срокове за административно обслужване по чл. 21 от ЗНИ и чл. 21 от Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ямбол и издаване на сертификат, клас В

 

 

2. Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект по чл. 22 от ЗНИ и чл. 22 от Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ямбол и издаване на сертификат, клас В

 

 

3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти по реда на чл. 22а от ЗНИ и чл. 15 от Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ямбол и издаване на сертификат, клас В

 

 

Ред за оценка на документите

 Община Ямбол извършва оценка на заявлението и приложените документи за съответствие с изискванията на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ямбол, ЗНИ и на правилника за прилагането му.

Оценката включва и проверка за съответствие между разходите за инвестиционния проект и финансовите възможности на инвеститора и източници на финансиране, удостоверени с документите по Секция III, раздел 3.

   В случай че се констатират несъответствия и/или непълноти, ще бъдете уведомени.

  Уведомяването се извършва писмено или по електронен път.

  Ако уведомлението не бъде прието на посочения от Вас адрес за кореспонденция и/или електронен адрес, уведомяването се счита за извършено с поставянето му на специално определено място в сградата на общинската администрация.

 

Секция V. Деклариране на обстоятелства

 

   За мен/ представляваното от мен дружество не са налице обстоятелствата, посочени в чл. 13 и чл. 13а от ЗНИ:

 

 

Подписаният/подписаните .......................................................................................................,

(имена)

 

притежаващ/а лична карта № …………......, издадена от МВР, гр.(с.) ...............................,

 

в качеството ми (ни) на ..............................................................................................................

(управител(и), изпълнителен директор(и), друг вид представителство)

 

на ...................................................................................................................................................

(наименование на заявителя по секция I)

 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................

 

Декларирам/е, че:

 

Представляваният от мен/нас заявител не е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване на неправомерно предоставена помощ вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар, както и че не е предприятие в затруднено положение по смисъла на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

2. Произходът на паричните средства, с които ще се осъществи инвестицията, е: ....................................................................................................................................................

3. Задължавам/е се незабавно да уведомя/уведомим кмета на Община Ямбол за настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 13 или 13а от ЗНИ, както и за промяна в обстоятелствата по чл. 12 от ЗНИ.

4. Настоящото заявление се подава преди започването на работата по представения инвестиционен проект по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗНИ и във връзка с глава I, чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

5. Задължавам/е се да представям/е ежегодно информация на Община Ямбол във връзка с чл. 19а от ППЗНИ.

6. Заявителят няма да наема на разкрито работно място лица, освободени от него или от свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, в период, не по-малък от 12 месеца от подаването на заявлението.

8. Във връзка с чл. 3, т. 13 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици:

8.1. представляваният от мен/нас заявител не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е свързан с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или

8.2. представляваният от мен/нас заявител попада в изключението на чл. 4, т. ______ и са извършени вписванията по чл. 6, ал. 1–3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, по партидата на дружеството/дружествата............................., с ЕИК ...............................................................

9. Представляваното от мен/нас предприятие не е закрило същата или подобна дейност в Европейското икономическо пространство през двете години, предхождащи настоящото заявление, и към датата на подаване на заявлението няма конкретни планове да закрие такава дейност в срок до две години след приключването на инвестицията, за която се кандидатства за помощ.

10. Между представляваното от мен/нас предприятие, кандидатстващо за помощ, и изпълнителите на проекта няма неотменимо споразумение относно осъществяването на проекта.

 

Опис на приложените документи:

 

Гр. Ямбол

 

Подпис и печат:

 

Дата:

 

 

Имена и длъжност:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Дата на издаване:                                                                                                                                                                                 Сертификат

 

Този сертификат се издава на

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/инвеститор – име, седалище и адрес на управление / постоянен адрес, правна форма, ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/идентификационен номер по националното законодателство/

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/идентификационни данни по националното законодателство на чуждестранното‚ юридическо лице – инвеститор: правна форма, регистрационен номер, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, имена на лицата, представляващи инвеститора съгласно правната регистрация/

 

..………………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………

/ лица, които представляват и управляват инвеститора и обхват на представителството/

 

…....……………………………………………………………………………………………………….........................…………………………………………….…………

/инвестиционен проект – наименование, местоположение/

 

……….………………………………………………………………………………………………………………………….............................…………………………………

/икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционния проект / на основание чл.19, aл.2 и чл.20, aл.3, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), във връзка с Раздел III от Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В /

 

 

Сертификатът важи до:                                                                                                  Кмет на Община Ямбол: ……………………………........................

/имe/ /пoдпиc и печат/

При представяне на този сертификат инвеститорът може да ползва следните мерки за насърчаване на инвестициите:

o Съкратени срокове за административно обслужване по реда на чл. 22з, ал.3, т.1 от ЗНИ;

Индивидуално административно обслужване по реда на чл.22з, ал.3 т.2 от ЗНИ;

Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2

и 4 при спазване на условията по чл. 22а, ал. 2 - 8 и 13 от ЗНИ /освен ако не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 от ЗНИ при издаване

на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот - частна общинска собственост/

 

 

 


          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правото си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост,

1. Приема Наредба за изменение на Наредба за условията и реда, при които Общината упражнява правото си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, (Приета с Решение ІХ-5/30.07., 03.09., 10.09.2004г. на ОбС - Ямбол, изм. и доп. с Решение ХІХ-6/16.06.2005г., доп. с Решение ХХХІ-8/29.06.2006г., изм. и доп. с Решение ХV-4/26.10.2012г., изм. с Решение № 117/20.06.2018г. по адм. д. № 98/2018г. на ЯАС, в сила от 06.07.2018г., изм. с Решение № 7/16.01.2019г. по адм. д. № 265/2018г. на ЯАС, в сила от 01.02.2019г.)

 

§ 1. В чл. 4 текстът „чл. 1 и чл. 2“се заменя с „чл.3“.

§ 2. В чл. 7 след текста „общинско предприятие “се добавя „в еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала Община Ямбол “.

§ 3. Чл. 9 се изменя, както следва:

1. В т. 9 се отменя текстът: „както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи“

2. В т. 10 се отменя текстът: „над 5 % от стойността на дълготрайните материални активи на дружеството по баланса към 31 декември на предходната година“

3. Текстът на т. 13 се изменя, както следва: „Взема решения за получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения в полза на трети лица, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година“.

4. Създават се нови т. 14, 15, 16, 17, 18, както следва:

т. 14.  сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

т. 15. одобрява бизнес програмата;

т. 16. избира и освобождава независимия регистриран одитор;

т. 17. взема решения за разпоредителни сделки с дълготрайни активи и сделки за отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; сключване на договори за получаване на заеми или кредити;

т. 18. съгласува правилник за устройството, дейността и вътрешният ред на дружеството, когато закон изисква наличието на такъв, вътрешните правила за работната заплата и други вътрешни актове, включително изменението им, преди утвърждаването им от управителя на едноличното дружество с ограничена отговорност.

5. Досегашната т. 14 става съответно т. 19.

§ 4. Чл. 10, ал. 2 се изменя, както следва:

(2) Кметът на общината:

1. сключва и прекратява от името на общински съвет договорите за възлагане управлението на едноличните дружества с едноличен собственик на капитала Община Ямбол;

2. ежегодно съгласува и утвърждава до края на всяка календарна година бизнес - програма за развитието на дружествата за следващата година, включваща раздел за инвестиции, която се счита за неразделна част от договорите за възлагане управлението като проект за нея следва да бъде представен до 30.11. на предходната година;

3. изготвя предложения за контрольори и регистрирани одитори на дружеството и ги внася в Общинския съвет за утвърждаване;

4. приема годишния отчет и баланса, заверен от регистриран одитор и го внася в Общински съвет за вземане на решение;

5. дава съгласие за сключване договорите за задължително застраховане на имуществото на дружествата след предоставяне на оферти от най-малко три застрахователни компании, съгласувано с Постоянната комисия „Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие, и на сделките с общинска собственост”.

§ 5. Чл. 11, т. 5 се допълва като след текста „общинския съвет“ се добавя „или кмета“.

Текстът на чл. 13 се изменя както следва:

чл. 13 (1) Управител или контрольор на общинско еднолично търговско дружество може да бъде български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който има завършено висше образование и има най-малко 5 години професионален опит.

(2) Управител на лечебно заведение – общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност може да бъде български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт и има най-малко 5 години професионален опит.

(3) Не може да бъде управител или контрольор на общинско еднолично търговско дружество лице, което:

1. е поставено под запрещение;

2. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

3. е лишено от правото да заема съответната длъжност;

4. е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6. е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

7. заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,  е член на политически кабинет и секретар на община;

8. извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

9. е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

10. е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

(4) Забраните по ал. 3, т. 8 и 9 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(5) Не може да бъде управител на общинско еднолично търговско дружество лице, което работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или като лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

§ 6. В чл. 14 се отменят т. 4, 5 и 6.

§ 7. Текстът на чл. 34, ал. 1 се изменя както следва: „Управлението и контрола на общинските предприятия – еднолични търговски дружества се възлага с договор за управление и контрол, сключен между управителя или членовете на съвета на директорите или членовете на надзорния съвет от една страна и общински съвет от друга, чрез кмета на общината“.

§ 8. Създава се нова ал. 9 на чл. 35, както следва: Управлението на лечебните заведения - общински еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс по реда и при условията на Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

§ 9.  Чл. 36 се отменя.

 § 10. В чл. 37 се правят следните изменения:

1. ал.1, т.3 се изменя, както следва: размерът на паричната гаранция, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, която те дават за своето управление

2. създава се нова т. 6 на ал. 1: взаимоотношенията между страните в периода от прекратяване на договора до заличаване на името на освободения член на орган за управление или контрол в Търговския регистър.

3. ал. 2 се изменя както следва: Членовете на съвета на директорите, на надзорния съвет, на управителния съвет, както и управителите на публичните предприятия дават парична гаранция за своето управление само в това си качество.

4. изречение последно на ал. 3 се изменя както следва: На връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.

§ 11. Досегашният текст на чл. 39 се отменя като чл. 39 става: Договорите за управление и за контрол в публичните предприятия се сключват за срок от 3 до 5 години.

§ 12. Чл. 40, се изменя както следва:

1. в т. 7 на ал. 1 думите „60 дни“ се заменят с думите: „6 месеца“

2. Създават се нови т. 8, 9, 10, 11 и 12 на ал. 1 със следния текст:

т. 8. при влизане в сила на присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;

т. 9. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;

т. 10. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

т. 11. при освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма;

т. 12. след решение на общински съвет по предложение на кмета.

3. Досегашната т. 8 на ал. 1 става т. 12.

4. Създава се нова ал. 4 със следния текст: В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението и контрола на общинско публично предприятие с член на негов едноличен или колективен орган на управление и контрол общинският съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, да избере нов член на този орган и без предхождаща избора конкурсна процедура.

§ 13. Чл. 41, ал. 1 и ал. 2 се отменят.

§ 14. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и ал. 2 текстът „фонд “Професионална квалификация и безработица” се заменя с „фонд Безработица“.

2. В ал. 2 текстът „Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта“ се заменя с „Кодекс за социално осигуряване“

§ 15. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след текста „общинското предприятие“ се добавя „еднолично търговско дружество“.

2.  В ал. 2 се добавят т. 4 и т. 5 със следния текст:

т. 4. заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

т. 5. са държавни служители или работят по трудов договор в държавната администрация.

§ 16. Текстът на чл. 44, ал.11 се изменя, както следва: Редът за определяне на възнагражденията на изпълнителните и контролни органи на едноличните търговски дружество с общинско участие в капитала не се прилага за лечебните заведения, създадени по реда на Глава тринадесета, раздел едно от Закона за лечебните заведения. Тези възнаграждения се определят, съгласно чл.49а от настоящата Наредба.

§ 17. В чл. 45 текстът „Постоянната комисия „Икономическо развитие, стопанска политика и проекти на неправителствени организации“ се заменя с „Постоянната комисия „Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие, и на сделките с общинска собственост”.

§ 18. Чл. 46 се изменя както следва:

Чл. 46 (1) Счетоводството на едноличните търговски дружество с общинско участие в капитала се извършва в съответствие със Закона за счетоводството. Едноличните търговски дружество с общинско участие в капитала съставят финансовите си отчети на базата на Националните счетоводни стандарти или на Международните счетоводни стандарти в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

(2) Годишните и консолидираните отчети на едноличните търговски дружество с общинско участие в капитала подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит. Одитите се изпълняват стриктно в съответствие с международните одиторски стандарти.

(3) Вътрешният одит на публичните предприятия се организира в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

§ 19. В чл. 47 и чл. 48 думата „проверител“ се изменя съответно с „регистриран одитор“.

§ 20. Създава се нов чл. 49а със следния текст:

Чл.49а. (1) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала се определят в зависимост от наличието и/или използваемостта на болничните легла в %, приходите от медицинска дейност, средносписъчния брой на персонала по трудови договори, коефициент на финансова автономност, коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност и счетоводен финансов резултат.

(2) Месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебни заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на показателите и критериите от таблиците, съгласно Приложение №1 към настоящата Наредба и определената стойност на една бална единица. Отчетните показатели се предоставят, съгласно справка Приложение № 2 към Наредбата.

(3) Членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност получават месечно възнаграждение, определено при една бална единица в размер на една минимална месечна работна заплата, установена за страната за отчетното тримесечие. За образуваните брутни възнаграждения на изпълнителните и контролните органи се предоставя справка, съгласно Приложение № 3 към настоящата Наредба.

(4) Месечното възнаграждение на изпълнителните членове на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност е окончателно и включва всички структурни елементи на брутната работна заплата.(5) Членовете на съветите на директорите, които не са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества, получават месечно възнаграждение в размер на 70 % от възнаграждението по ал.4 на членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества. Контрольорите на едноличните дружества с ограничена отговорност получават месечно възнаграждение в размер на 50% от възнаграждението по ал. 4 на управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност, като размерът му не може да бъде по-малък от една минимална работна заплата и по-голям от 2 минимални работни заплати за страната.(6) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи се изчисляват месечно. През отделните месеци на текущото тримесечие членовете на изпълнителните и контролните органи получават възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.(7) Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.

(8) Общинският съвет, по предложение на Кмета на общината, има право да намалява до 50 % размера на възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролни органи за срок от три месеца в случай, че не изпълняват негови решения и незадоволително изпълняват задълженията си по договора за управление.

(9) При реализиране на годишна балансова печалба от дружеството, Кметът на общината след решение на общински съвет има право да увеличи до 20 % начисленото за годината възнаграждение на членовете на изпълнителните и контролни органи. Допълнителното възнаграждение е за сметка на балансовата печалба на дружеството след заделяне на нормативно определените части от нея за резерв и дивидент.

(10) Допълнителното възнаграждение по ал.1 не се изплаща, когато са налице непокрити загуби от минали години.

§ 21. В чл. 50, ал. 3 текстът „всяко тримесечие“ се заменя с текста „след приключване на финансовата година“.

§ 22. В чл. 63, ал. 1 след текста „Вписването се извършва“ се добавя „по реда на Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им“.

§ 23. В чл. 23, ал.2, т.5 се променя наименованието на Постоянната комисия към Общински съвет Ямбол, като от ПК „ИРСППНО“ да се чете   ПК „ОИКДОУСОС“.

§ 24. В чл. 50, ал. 4  се променя наименованието на Постоянната комисия към Общински съвет Ямбол, като от ПК „ИРСППНО“ да се чете   ПК „ОИКДОУСОС“.

§ 25. В чл. 69а, ал.2, се заменя наименованието на Дирекция „Общинска собственост“, като същата да се чете Дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“.

§ 26. В чл.9, ал.1, т.4 да се добави - избира управител и освобождава управител по предложение на кмета.

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Показатели и критерии за определяне на балната оценка ( БО ) в лечебни заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала

 

1. Наличие и/или използваемост на болничните легла в % определя се годишно

Критерии

БО

 

1.

До 70 0/о

0,5

 

2.

Над 70 % до 80%

1,0

 

3.

Над 80 %

1,5

 

Използваемостта на болничните легла се определя по данни от справка, представяна заедно с годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваша година.

По отношение на лечебни заведения за извънболнична помощ показател Наличие и/или използваемост на болнични легла в % се определя със стойност 0 (нула). 

2. Приходи от медицинска дейност - определя се годишно

Критерии

БО

 

1.

До 100 хил. лв. вкл.

1,5

 

2.

Над 100 хил. лв. до 500 хил. лв. вкл.

2,0

 

3.

Над 500 хил. лв. до 1000 хил. лв. вкл.

2,5

 

4.

Над 1000 хил. лв. до 2500 хил. лв. вкл

3,0

 

5.

Над 2500 хил. лв. до 5000 хил. лв. вкл.

3,5

 

6.

Над 5000 хил. лв.

4,0

 

Приходите от медицинска дейност се определя по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година и включват:

• приходи от НЗОК

• приходи от платени медицински услуги от пациенти

• приходи по договори за медицински услуги (договори с МЗ, СО и юридически лица)

 

3. Средносписъчен брой на персонала по трудов договор - определя се годишно

Критерии

БО

 

1.

До 10 бр. персонал вкл.

1,0

 

2.

Над 10 до 50 бр. персонал вкл.

1,5

 

3.

Над 50 до 100 бр. персонал вкл.

2,0

 

4.

Над 100 до 150 бр. персонал вкл.

2,5

 

5.

Над 150 до 200 бр. персонал вкл.

3,0

 

6.

Над 200 до 250 бр. персонал вкл.

4,0

 

7.

Над 250 бр. персонал

4,5

 

Средносписъчния брой на персонала по трудов договор се определя по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

 

4. Коефициент (К) на финансова автономност - определя се годишно

Критерии

БО

 

1.

Под 0,5

0,0

 

2.

От 0,5 до 1,0

0,5

 

3.

Над 1,0

1,0

 

"К" на финансова автономност се определя като отношение на собствения капитал (раздел А на Пасива на баланса) към общата сума на пасивите (раздел Б + раздел В на Пасива на баланса) по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

При изчисляване на пасивите се приспадат гаранционните депозити.

 

5. Коефициент (К) на ефективност на приходите от оперативната дейност - определя се годишно

Критерии

БО

 

1.

Над 0,99

0,0

 

2.

От 0,99 до 0,80

0,5

 

3.

Под 0,80

1,0

 

 

"К" на ефективност на приходите от оперативната дейност се определя като отношение на разходите от оперативната дейност към приходите от оперативната дейност по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

 

6. Счетоводен финансов резултат - определя се тримесечно, с натрупване

Критерии

БО

 

1.

При фин. резултат загуба

-1,0

 

3.

При фин. резултат печалба

1,0

 

 

Печалба/загуба се определя от отчета за приходи и разходи, както следва:

- за I-во тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за I-во тримесечие на текущата година;.

- за I-ро тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за I-во полугодие на текущата година;

- за II-то тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за деветмесечието на текущата година;

- за IV-то тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за текущата година.

При изчисляване на печалбата от оперативна дейност се приспадат:

• приходите на дружествата, получени от продажба на дълготрайни материални и нематериални активи

• балансовата стойност на продадените активи.

 

7. При неспазване на сроковете за внасяне на осигурителните вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване определената бална оценка се намалява с единица.

 

8. Полученото месечно възнаграждение, съгласно горните показатели и критерии (т. 1 - т. 7) не може да бъде по-малко от средната работна заплата за дружеството и по-голямо от три средни работни заплати за дружеството.

9. Членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове, на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност - лечебни заведения за болнична помощ получават възнаграждение за положения труд по чл. 42, ал. 2 от настоящата наредба в размер, определен на база часова ставка съгласно Вътрешните правила за организация на работната заплата на съответното лечебно заведение, но не повече от стойността на 0,1 бална единица за всеки отработен час.

10. Управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност - лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ и лечебни заведения по чл. 26 и чл. 26а от Закона за лечебните заведения получават възнаграждения за положения труд по чл. 42, ал. 2 от настоящата наредба в размер, определен на база часова ставка съгласно Вътрешните правила за организация на работната заплата на съответното лечебно заведение, но не повече от стойността на 0,05 бална единица за всеки отработен час.

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СПРАВКА

за образуване на балните оценки и брутните възнаграждения на изпълнителните и контролни органи на ............................................................

за ........................................ тримесечие на 20......... година

 

 

Показател

Размер

БО

1.

Наличие и/или използваемост на болничните легла в %

 

 

 

по данни от справка към годишния отчет към 31.12. на предходната година

 

 

2.

Приходи от медицинска дейност

 

 

 

по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година (приходите от медицинска дейност включват: приходи от НЗОК; приходи от платени медицински услуги от пациенти; приходи от договори за медицински услуги - договори с МЗ, СО и юридически лица)

 

 

3.

Средносписъчен брой на персонала по трудов договор

 

 

 

по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година

 

 

4.

Коефициент на финансова автономност

 

 

 

по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година

 

 

 

Отношение на собствен капитал (раздел А на Пасива на баланса) към общата сума на пасивите (раздел Б + раздел В на Пасива на баланса)

 

 

 

(при изчисляване на пасивите се приспадат гаранционните депозити)

 

 

5.

Коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност

 

 

 

по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година

 

 

 

Отношение на разходите от оперативна дейност към приходите от оперативна дейност

 

 

6.

Счетоводен финансов резултат

 

 

 

определя се от отчета за приходи и разходи както следва:

 

 

 

- за I-во тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за I- во тримесечие на текущата година;

 

 

 

- за I-ро тримесечие на текущата година въз основа на отчета за приходи и разходи за I-во полугодие на текущата година;

 

 

 

- за II-то тримесечие на текущата година въз основа на отчета за приходи и разходи за деветмесечието на текущата година;

 

 

 

- за IV-то тримесечие на текущата година въз основа на отчета за приходи и разходи за текущата година.

 

 

 

(при изчисляване на счетоводния финансов резултат се приспадат приходите, получени от продажба на ДМА и ДНМА и балансовата стойност на продадените активи)

 

 

7.

Спазени/неспазени срокове

 

 

 

за внасяне на осигурителните вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване

 

 

8.

Обща бална оценка

X

 

9.

Брутно месечно възнаграждение

 

X

 

за изпълнителния директор на ЕАД или управителя на ЕООД се изчислява въз основа на балната оценка за предходното тримесечие и минимална месечна работна заплата, установена за страната за отчетното тримесечие

 

 

10.

Поименно брутно месечно възнаграждение

 

X

 

за членовете на съветите на директорите, които не са изпълнителни директори на ЕАД или контрольора на ЕООД се изчислява в размер на 70%/50% от възнаграждението на изпълнителния директор за ЕАД или управителя за ЕООД

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

 

 

11.

Брутно месечно възнаграждение за упражняване на лекарска специалност по чл. 42, ал. 2 от Наредбата

 

Х

 

от изпълнителния директор на ЕАД - лечебни заведения за болнична помощ или управителя на ЕООД - лечебни заведения за болнична помощ

 

 

 

 

 

Гл. счетоводител:

Изп. директор /управител/:

 


 

Приложение №3

 

СПРАВКА

за образуване на брутните възнаграждения на изпълнителните и контролните органи, съгласно чл.49а от Н А Р Е Д Б А

 

за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества

 

на……………………………………………………………………

за………………………………….тримесечие на 20………година

 

ПОКАЗАТЕЛИ

Размер

 

ФОРМИРАНЕ НА БРУТНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

1.

Минимална месечна работна заплата за текущото тримесечие, в лв.

 

 

2.

Обща бална оценка по точки от т.1 до т.7 от Приложение №1 за предходното тримесечие

 

3.

Полагащото се брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на ЕАД или управителя на ЕООД по чл.   от Наредбата

Брутното месечно възнаграждение  на изпълнителния директор на ЕАД или управителя на ЕООД по чл.49а от Наредбата се определя въз основа на балната оценка за предходното тримесечие и минималната работна заплата, установена за страната за отчетното тримесечие

 

4.

Начислено брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на ЕАД или управителя на ЕООД, в лв. (т.4.1.+ т.4.2.+т.4.3.)

 

 

4.1. За първи месец на отчетното тримесечие, в лв.

 

 

4.1.1. отработени дни за месеца

 

 

4.1.2. начислено възнаграждение за отработени дни, лв.

 

 

4.1.3. дни в платен отпуск

 

 

4.1.4. начислени средства за платен отпуск, лв.

 

 

4.1.5. дни във временна неработоспособност

 

 

4.1.6. начислени средства  за временна неработоспособност от работодателя, лв.

 

 

4.2. За втори месец на отчетното тримесечие, в лв.

 

 

4.2.1. отработени дни за месеца

 

 

4.2.2. начислено възнаграждение за отработени дни, лв.

 

 

4.2.3. дни в платен отпуск

 

 

4.2.4. начислени средства за платен отпуск, лв.

 

 

4.2.5. дни във временна неработоспособност

 

 

4.2.6. начислени средства  за временна неработоспособност от работодателя, лв.

 

 

4.3. За трети месец на отчетното тримесечие, в лв.

 

 

4.3.1. отработени дни за месеца

 

 

4.3.2. начислено възнаграждение за отработени дни, лв.

 

 

4.3.3. дни в платен отпуск

 

 

4.3.4. начислени средства за платен отпуск, лв.

 

 

4.3.5. дни във временна неработоспособност

 

 

4.3.6. начислени средства  за временна неработоспособност от работодателя, лв.

 

5.

Начислено поименно брутно месечно възнаграждение на член на съвета на директорите, който не е изпълнителен директор/контрольор (т.5.1.+т.5.2.)

Брутното месечно възнаграждение на член на съвета на директорите, който не е изпълнителен директор се определя в размер на 70% от възнаграждението на изпълнителния директор.

Брутното месечно възнаграждение на контрольора се определя в размер на 50% от възнаграждението на управителя, като размерът му не може да бъде по-малък от една минимална работна заплата и по-голям от 2.0 минимални работни заплати за страната.

 

 

5.1. Контрольор: (име, презиме, фамилия)

 

 

5.1.1. за първи месец на отчетното тримесечие, лв.

 

 

5.1.2. за втори месец на отчетното тримесечие, лв.

 

 

5.1.3. за трети месец на отчетното тримесечие, лв.

 

 

5.2. Член на Съвета на директорите: (име, презиме, фамилия)

 

 

5.2.1. за първи месец на отчетното тримесечие, лв.

 

 

5.2.2. за втори месец на отчетното тримесечие, лв.

 

 

5.2.3. за трети месец на отчетното тримесечие, лв.

 

 

Други приложни документи към справката Приложение №3:

1.       Счетоводен баланс за съответното тримесечие;

2.       Отчет за приходи и разходи за първото тримесечие, първо полугодие, деветмесечие, за текущата година;

3.       Отчет за наетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд за съответния отчетен период – по месеци, с натрупване за отчетното тримесечие и д натрупване от началото на годината, включващ:

І. Наети лица по трудово правоотношение

-      списъчен брой на лицата по трудово правоотношение;

-      среден списъчен брой на лица по трудово правоотношение, без лицата по договор за управление и контрол;

-      начислени средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение, без лицата по договор за управление и контрол, в лв.;

-      Средна работна заплата на лицата по трудово правоотношение, без лицата по договор за управление и контрол, в лв.;

-      Разходи за сметка на работодателя за лицата по трудово правоотношение, без лицата по договор за управление и контрол, в лв.;

-      ІІ. Заети лица, работещи без трудово правоотношение

-      Списъчен брой в края на месеца на наети лица по извънтрудови правоотношения – граждански договори;

-      Начислени суми на наети лица по извънтрудови правоотношения – граждански договори, в лв.;

-      Списъчен брой в края на месеца на наети лица по договор за управление и контрол;

-      Начислени суми на наети лица по договор за управление и контрол, в лв.;

-      Хонорари, лекторски и др. подобни, в лв.;

-      Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя на работещите без трудово правоотношение, в лв.

4.       Отчет – доклад за дейността за отчетното тримесечие.

5.       Други отчетни документи, в т.ч. по искане на възложителя.

 

 

Управител:                                                                                                         Главен счетоводител:

Дата:

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. Тази наредба за изменение и допълнение се приема на основание чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост.

§ 2. Настоящата наредба, приета с Решение № ……………. на Общински съвет Ямбол и влиза в сила от деня на публикуването й в местно печатно издание.

§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание. 

 

         

 


 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и при спазване на разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове приема:

 

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

(Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021)

 

§ 1. В Раздел ІV - Такси за административни и технически услуги се създава нов чл. 38а с ал.1, ал.2 и ал.3, които ще имат следния вид:

Чл.38а. Таксата за разпореждане с общинско имущество и учредяване на вещни права е както следва:

(1) При разпоредителни сделки без провеждане на търг или конкурс за имоти общинска собственост – в размер на 240.00 лв. /двеста и четиридесет лева/.

(2) При разпоредителни сделки чрез провеждане на публичен търг или конкурс за имоти общинска собственост – в размер на  385.00лв. /триста осемдесет и пет лева/.

(3) При разпореждане с общински жилищен имот – в размер на 110.00 лв. /сто и десет лева/.

§ 2. В Чл.53 (1) Други услуги, предоставяни на територията на общината: в таблицата, т.3 придобива следния вид:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

Цена в лева

 

 

 

 

 

3.

За услуги, които предлага ЦПЛР - Астрономическа обсерватория и планетариум, гр. Ямбол:

 

Групови посещения на ученици и деца по учебен план

 

1. За деца и ученици от община Ямбол

 Безплатно

2. Програма в Звездна зала за ученици от други общини

 

а./ За ученик 

2.00

б./ За деца до 7-годишна възраст

1.00

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

Цена в лева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Групови посещения на ученици и деца извън учебния план

 

1. Програма в Звездна зала 

 

а./ За ученик 

2.00

б./ За деца до 7-годишна възраст

1.00

2. Програма в Звездна зала и наблюдение с телескоп при ясно време 

 

а./ За ученик 

3.00

б./За деца до 7-годишна възраст

2.00

3. Практическо занятие

2.00 

4. Лекция извън Звездна зала

2.00 

5. Наблюдение с телескоп

1.00 

6. Ръководители (1 ръководител на 10 деца)

 безплатно

 

Забележка: Под групово посещение се разбира група от мин. 10 деца/ученици.

  

Наименование на услугата

 

 

Цена в лева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

1. Програма в Звездна зала 

 

 

 

1.1 Групи /не по-малко от 10 лица/

 

 

 

а./ за възрастен

 

 

5.00 

 б./ за дете до 7-годишна възраст

 

 

1.00

в./за ученици 

 

 

2.00

г./ за студент, лице над 65 години

 

 

3.00

1.2 За по-малко от 10 лица 

 

 

 

а./ От 1 до 5 лица

 

 

30.00

б./ От 6 до 9 лица

 

 

50.00

2. Дневни наблюдения с телескоп

 

 

 

а./ за възрастен

 

 

2.00

б./ за деца и ученици

 

 

1.00

в./ за студент, лице над 65 години

 

 

1.50

 3. Вечерни                    наблюдения                 с                телескоп

забележителни астрономически явления) 

(при

 

а./ за възрастен

 

5.00

 б./ за деца и ученици

 

2.00

 в./ за студент, лице над 65 години

 3.00

 4. Лекция извън Звездна зала /не по-малко от 10 лица/

 

 а./ за деца и ученици

 2.00

 б./ за възрастен

 5.00

 5. Предоставяне на специализирана информация

 10.00

 6. Наем на Лекционна зала 

 30.00/час

 7. Наем на фоайе 

 50.00/час

 

Забележка: Услугите по т. 1, 2, 3 и 4 за деца и младежи, потребители на социални услуги за резидентна грижа, лица с трайни увреждания със степен на увреждане над 50 на сто и ръководители на групи над 10 лица, са безплатни.

                 

Заключителни разпоредби

 

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно даване на съгласие кмета на община Ямбол да подписва споразумения за партньорство със заинтересовани страни от Югоизточен регион за планиране и страната.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и чл.59 от ЗМСМА,

Дава съгласие и делегира права на Кмета на Община Ямбол да сключва партньорски споразумения с различни заинтересовани страни, както публични органи, така и представители на бизнеса, гражданското общество и научната общност, за изготвяне на концепции за интегрирано териториално развитие за периода 2021-2027г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по инициативата на Европейско градско управление за разработване на инвестиционна концепция за действия в областта на устойчивия климат и енергията.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.                   Дава съгласие Община Ямбол  да кандидатства по инициативата Европейско градско управление (EU City Facility) за действия в областта на устойчивия климат и енергията.

2.                  Община Ямбол да осигури необходимото финансиране, представляващо 30% от одобрената безвъзмездна помощ, чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите по развитие на инвестиционната концепция.

3.                  Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1  и т.2 от настоящото решение за кандидатстването на Община Ямбол като кандидат-бенефициент по инициативата Европейско градско управление (EU City Facility) съгласно указанията на програмата.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол,

Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2021 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2021 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя решение по т. 5 от двадесетото заседание на ОбС Ямбол от 25.02.2021 г. по точка седемнадесета от дневния ред както следва:

 5.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 42 550 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Ямбол за периода 2021-2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост приема Стратегия за управление на общинската собственост (2021 – 2023г.)

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Утвърждаване на класиране относно проведен конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Общински съвет не прие решение.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект Възлова станция "Запад".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4. т.4,  чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ учредява право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37,  представлявано от Йоахим Гасер - член на съвета на директорите и Димчо Костов – прокурист от 13.50 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.511.495, по КК на град Ямбол, целият с площ 82 кв.м. за изграждане на обект: „Възлова станция „Запад“, находяща се в имот с идентификатор 87374.511.495 по КК, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Безмерско шосе“, за който е отреден УПИ XXXVIII, кв. 159 по регулационния план и определя пазарна цена в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор. 

       

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот - ЧОС на Сдружение "Танцова школа всички стъпки".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя под наем на Сдружение „Танцова школа Всички стъпки“, ЕИК 175717497, помещение с площ 115.00 кв.м. за спортна дейност, в сграда с идентификатор 87374.554.185.1 по КК на град Ямбол, актувана с АЧОС № 1684 от 23.02.2011 г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Лом” № 5, за срок от 5 години с месечен наем в размер на 42,55 лв. без ДДС (т. 7 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол).

 

 

             

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот - ЧОС на Айкидо клуб "Макото".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя под наем на Айкидо клуб „МАКОТО“, ЕИК 128603222, помещение с площ 65.00 кв.м. за спортна дейност, в сграда с идентификатор 87374.554.185.1 по КК на град Ямбол, актувана с АЧОС № 1684 от 23.02.2011 г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Лом” № 5, за срок от 5 години с месечен наем в размер на 24.05 лв. без ДДС (т. 7 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол).

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 и чл. 53 от Закона за общинската собственост, предоставя за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол:

1.      Урнови/колумбарийни стени – 2 броя;

2.      Преносима инсталация за почистване и промиване с вода на дъждоприемни шахти.

            Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на описаните по точка 1 и точка 2 имущество, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

II.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 38, ал. 1 и 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“, представлявано от директора Таньо Джукелов,  БУЛСТАТ 0009704960123, с адрес: област Ямбол, община Ямбол, град Ямбол, ул. „Спарток“ № 16, 1 бр. ново изцяло електрическо превозно средство Марка SEVIC, модел V500, категория L7e, с допълнителна надстройка – самосвал, с дата на първоначална регистрация – 22.10.2021 г., цвят – червен, с номер на шаси: 7H80B24KF000136, номер на двигател: 180127112120, с държавен контролен номер У1129В, на обща стойност  в размер на 41 885.00 /четиридесет и една хиляди и осемстотин осемдесет и пет/ лева без ДДС.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХIХ 6568, 6569 в кв.82А, ул. "Н. Месечков" 52.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XIX 6568, 6569 в кв. 82A, в частта касаеща ПИ 87374.558.243 по плана на града, одобрен със заповед I-A-419 от 25.08.1997 г. и одобрява пазарна цена на общински: ПИ с проектен идентификатор 87374.558.332 с площ 14 кв.м. в размер на 860.00 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Здравко Георгиев.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

           

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собственици на имоти предвидени за отчуждаване, ул. „Бяло море“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.21, ал.4 и чл. чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Ямбол да придобие безвъзмездно от :

1.1 Панайот Панайотов, Ваня Панайотова и „БУТИК БИЛДИНГ" ООД ПИ с идентификатор 87374.538.192 с площ 9 кв.м.

1.2 Тодор Тодоров, Нанка Кадишева и Георги Иванов (последните двама като наследници на Иван Иванов) ПИ с идентификатор 87374.538.193 с площ 3 кв.м.

1.3 Пламен Николов ПИ с идентификатор 87374.538.194 с площ 22 кв. м.,

след което разпореждане се счита приложен плана за улична регулация за УПИ VII-87,88 и УПИ  XII-89  кв.120 по ПУП ПРЗ,  одобрен със заповед ТУ/02-00066 от 01.08.2017 г. на кмета на община Ямбол. 

Упълномощава кмета на община Ямбол да извърши последващи действия за финализиране на сделката.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж и сервитут за изграждане на обект: „Нови БКТП 1х800kVA, 20/0,4kV в поземлен имот 87374.39.1037 и БКТП 2х800kVA, 20/0,4kV в поземлен имот 87374.39.242, кабелни линии Ср.Н от съществуващ ТП „Клокотница“ до новите БКТП, подмяна на съществуващи модулни електромерни табла – МЕТ и реконструкция на съществуваща кабелна и въздушна мрежа HH в кв. 39 от КК на гр. Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4. т.4,  чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ учредява право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37,  представлявано от Йоахим Гасер - член на съвета на директорите и Димчо Костов – прокурист от 11.50 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.39.242, по КК на град Ямбол, целият с площ 285 кв.м., с адрес: гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“, за който е отреден УПИ X-268, кв. 8 по регулационния план, за изграждане на обект БКТП, и определя цена в размер на 546.80 лв. /петстотин четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/ без ДДС за вещното право.

II. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 64, ал.6 и ал.8 от ЗЕ определя цена в размер на 1239.00 /хиляда двеста тридесет и девет/ лв. за учредяването на сервитут през ПИ 87374.39.242 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване: „За електроенергийното производство“, площ на имота 285 кв.м., дължина на трасето през имота 8 м., площ на нов сервитут 56.80 (включително сервитут на БКТП от 48.8 кв.м.) кв.м.

Заповед за учредяване на вещните права да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор. 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на условия за отдаване под наем на имот частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг, ул. „Д. Благоев“ 16 (бензиностанция Шел).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1 във връзка с глава VІІІ от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да бъде проведен публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, а именно:

I. Застроен поземлен имот Бензиностанция с идентификатор 87374.532.3 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК с площ 4498 кв.м., ведно с построената в имота едноетажна търговска сграда с идентификатор 87374.532.3.1 със ЗП 164, навес, газостанция и всички подобрения трайно прикрепени към имота, находящ се на ул. „Димитьр Благоев“ №16 при следните условия:

1. Предмет на дейност, осъществявана в обекта -  търговски обект, газостанция и бензиностанция.

2. Специални условия по чл.85, ал.1, т.5 от  НРПУРОИ - Наемателят безвъзмездно да извърши за своя сметка в полза на Община Ямбол, по одобрен проект, облагородяване на пространството около паметник „Плодородие“, чрез извършване на дейности по благоустрояване, озеленяване и внасяне на нова паркова мебел за широко обществено ползване в  ПИ с идентификатор: 87374.532.3, с площ 4498 кв. м. и   ПИ с идентификатор: 87374.532.4, с площ 8666 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, което включва

- изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и еднопосочно велосипедно движение с ширина 3.50 м. по протежението на речното корито от ул. „Димитър Благоев“ до мостово съоръжение в североизточния край на ПИ с идентификатор: 87374.532.4;

- осветяване на пространството чрез монтиране на осветителни тела с поцинковани метални стълбове и светлинен добив на светлинния източник ≥20 lm/W в покрай алеята в частта и между паметник „Плодородие“ до мостово съоръжение в североизточния край на ПИ с идентификатор: 87374.532.4;

- озеленяване чрез засаждане на декоративна паркова растителност;

- монтаж на паркова мебел – пейки, кошчета за отпадъци, стойка за велосипеди и др.

- изграждане на открита площадка за игра в съответствие с одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж на стойност до 50 000.00 лв. с вкл. ДДС с възложител Община Ямбол. Конкретното местоположение на площадката за игра ще бъде указано с виза за проектиране (Приложение ситуация).

3. Срок на отдаване под наем на обекта - 10 години.

4. Начална тръжна месечна наемна цена - 2 851.10 лв. без ДДС.

5. Депозит за участие в търга – 6 900.00 лв.

6. Срок за извършване на интервенциите по т.2 – 6 м. от сключване на договора.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на решение за изменение на решение по т. 13 от двадесет и деветото заседание на Общински съвет - Ямбол, прието с Протокол № 29 от 30.09.2021 г.- предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на РУ "Полиция" при ОД на МВР - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост,

Изменя решение по т. 13 на 29-то заседание на Общински съвет – Ямбол, като текста придобива следния вид:

Учредява безвъзмездно право на ползване на РУ Ямбол на ОДМВР - Ямбол за нежилищен имот - изнесен офис, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.522.189.5.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 71.28 кв.м., актуван с АОС № 1001 от 19.04.2004 г., при граници на същия етаж обект с идентификатор 87374.522.189.5.1, обект с идентификатор 87374.522.189.5.3 и над обекта с идентификатор 87374.522.189.5.5 по КК на града, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Райна княгиня” бл.18, вх. А, ет.1, ап. 2, за срок от 10 години, считано от 01.12.2021 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.552.50.11 по КК и КР на гр. Ямбол за преустройство на обект: „Промяна на предназначението на таван № 6 в ателие – жилище“, със застроена площ 19.71 кв. м., находяща се в имот с идентификатор 87374.552.50 по КК, с адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“, бл. 53, вх. В, ет. 5, ателие 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ: