РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 12 ОКТОМВРИ  2005г.

 

               

ДНЕВЕН РЕД

 

 

            1.Предложение относно избиране председател на ПК „Култура и вероизповедания” при ОбС Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            2.Предложение относно подкрепа и съфинансиране от община Ямбол на проект Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК - Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            3.Предложения от кмета относно провеждане на конкурс за възлагане обслужването на автобусни линии .

            3.1.Ямбол – Димитровград от републиканската транспортна схема – квота Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            3.2.Сливен – Ямбол / с междинни спирки / от републиканската транспортна схема – квота Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            3.3.Бургас – Ямбол / през Средец / от републиканската транспортна схема – квота Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            3.4.Пакет Ямбол - Елхово / експресна / и Сливен – Ямбол / без междинни спирки/ от областната и републиканска транспортна схема – квота Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            4.Предложение относно включване в баланса на Община Ямбол жилища, отдадени и ползвани под наем като ведомствени жилища.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            5.Предложение относно упълномощаване на кмета за събиране на оферти за изграждане на Регионален завод за твърди битови отпадъци.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            6.Предложение относно споразумения за активиране и реализиране на компенсаторни инструменти по приватизационни договори между Община Ямбол и „Хлебопроизводство” АД, „Тракия 9” ООД и „Технострой-инженеринг 99” АД с цел парично заплащане на договорените суми от тях. ( от ХХ сесия )

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: М. Филипов

            7.Упълномощаване на представителя на Община Ямбол в „Ямбол – бизнес център” ООД в ликвидация гр.Ямбол за свикване на извънредно Общо Събрание на съдружниците. ( от ХХ сесия )

                                                                                                          ВНОСИТЕЛИ: ПК ИРСППНО

                                                                                                                                    ПК ОРЗ

            8.Предложение относно предоставяне на Съюза на пенсионерите за стопанисване и управление кварталните клубове на пенсионера. ( от ХХ сесия )

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ:В. Стоянов

            9.Предложение относно  допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І в кв.15 по плана на гр. Ямбол и отваряне на ул.”Еркесия”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            10.Предложение относно  допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ V – 7851, кв. 165 по плана на гр. Ямбол – „Промишлена зона”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

            11.Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за отпускане персонална пенсия на децата на Галина Георгиева Димитрова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

            12.Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

            12.1.Предложение относно отдаване под наем свободни земеделски земи – ниви, мери и пасища от ОПФ.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            12.2.Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост в ж.к. „Зорница”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            12.3.Предложение относно разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.(УПИ V, ІХ, Х – Промишлена зона) ( от ХХ сесия )

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            12.4.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с наследници на Митко Динев Велчев. ( от ХХ сесия )

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно избиране председател на ПК „Култура и вероизповедания” при ОбС Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.16 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ямбол избира за член и председател на ПК „Култура и вероизповедания” при ОбС Ямбол Илия Георгиев Илиев.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА –Предложение относно подкрепа и съфинансиране от община Ямбол на проект Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК - Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.Община Ямбол да съфинансира проекта със средства в размер на 3 600 лв. (до 31.12.2005г.) Сумата е за предоставяне на топъл обяд на 60 деца до 31.12.2005г. средствата да се осигурят от собствен бюджет на Община Ямбол, т.10. Участие в програми и проекти за социално – икономическо развитие и евроинтеграция.

2.К.Тодоров – кмет на община Ямбол да осигури подходящо помещение в общинско училище за реализация на проекта.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложения от кмета относно провеждане на конкурс за възлагане обслужването на автобусни линии .

            3.1.Ямбол – Димитровград от републиканската транспортна схема – квота Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 2 на МТС възлага чрез провеждане на конкурс превозите по автобусна линия Ямбол – Димитровград от  републиканска транспортна схема – квота Община Ямбол  по приложение № 1 и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурсите на Кмета на Община Ямбол.

            2. На основание чл. 18, ал. 1, т. 2, букви  “в” и “г” от Наредба № 2 на МТС определя автобусната линия Ямбол - Димитровград - приложение № 1 за изпълнение и с автобуси оборудвани за превоз на трудноподвижни лица.

            3. Определя цена от 150,00 лв. без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурса.

            4. На основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 2 на МТС определя състав на комисията за провеждане на конкурса и за оценка на постъпилите предложения съгласно приложение № 2.       Включва в състава на комисията г-н Христо Христов.

            5. На основание чл. 19 от Наредба № 2 на МТС утвърждава критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите съгласно приложение № 3.

            В приложение № 3, раздел І и ІІ, т.8 отпадат и съответно в раздел ІІ максималния брой точки се чете 113.

            6. Приема съдържанието на документацията за участие в конкурса съгласно приложение № 4.

            7. Приема елементите на документацията за участие, както следва:

Ø      пълно описание на предмета на конкурса - приложение № 5;

Ø      изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства – приложение № 6;

Ø      образец на предложението – приложение № 7;

Ø      списък на задължителните документи, които се прилагат – приложение № 8;

Ø      проект за договор – приложение № 9;

            8. Приема условия и ред за провеждане на конкурс – приложение № 10.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложения от кмета относно провеждане на конкурс за възлагане обслужването на автобусни линии .

            3.2.Сливен – Ямбол / с междинни спирки / от републиканската транспортна схема – квота Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 2 на МТС възлага чрез провеждане на конкурс превозите по автобусна линия Сливен – Ямбол (с междинни спирки) от републиканска транспортна схема – квота Община Ямбол  по приложение № 1 и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурсите на Кмета на Община Ямбол.

2. На основание чл. 18, ал. 1, т. 2, букви  “в” и “г” от Наредба № 2 на МТС определя автобусната линия Сливен – Ямбол ( с междинни спирки) - приложение № 1 за изпълнение и с автобуси оборудвани за превоз на трудноподвижни лица.

            3. Определя цена от 150,00 лв. без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурса.

4. На основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 2 на МТС определя състав на комисията за провеждане на конкурса и за оценка на постъпилите предложения съгласно приложение № 2.       Включва в състава на комисията общинските съветници Йордан Милков, Илиян Попов и Стамо Стамов

5. На основание чл. 19 от Наредба № 2 на МТС утвърждава критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите съгласно приложение № 3.

            В приложение № 3, раздел І и ІІ, т.8 вместо 17 да се чете 7 точки и съответно максималния брой точки в раздел ІІ да се чете 120 вместо 130.

            6. Приема съдържанието на документацията за участие в конкурса съгласно приложение № 4.

            7. Приема елементите на документацията за участие, както следва:

Ø      пълно описание на предмета на конкурса - приложение № 5;

Ø      изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства – приложение № 6;

Ø      образец на предложението – приложение № 7;

Ø      списък на задължителните документи, които се прилагат – приложение № 8;

Ø      проект за договор – приложение № 9;

8. Приема условия и ред за провеждане на конкурс – приложение № 10.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложения от кмета относно провеждане на конкурс за възлагане обслужването на автобусни линии .

            3.3.Бургас – Ямбол / през Средец / от републиканската транспортна схема – квота Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 2 на МТС възлага чрез провеждане на конкурс превозите по автобусна линия Бургас – Ямбол /през Средец) от републиканска транспортна схема – квота Община Ямбол  по приложение № 1 и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурсите на Кмета на Община Ямбол.

2. На основание чл. 18, ал. 1, т. 2, букви  “в” и “г” от Наредба № 2 на МТС определя автобусната линия Бургас – Ямбол (през Средец) - приложение № 1 за изпълнение и с автобуси оборудвани за превоз на трудноподвижни лица.

            3. Определя цена от 150,00 лв. без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурса.

4. На основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 2 на МТС определя състав на комисията за провеждане на конкурса и за оценка на постъпилите предложения съгласно приложение № 2.

Включва в състава на комисията общинските съветници Пенка   Манева, Динко Георгиев и д-р Илко Славейков.

5. На основание чл. 19 от Наредба № 2 на МТС утвърждава критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите съгласно приложение № 3.

            В приложение № 3, раздел І и ІІ, т.8 вместо 17 да се чете 7 точки и съответно максималния брой точки в раздел ІІ да се чете 120 вместо 130.

            6. Приема съдържанието на документацията за участие в конкурса съгласно приложение № 4.

            7. Приема елементите на документацията за участие, както следва:

Ø      пълно описание на предмета на конкурса - приложение № 5;

Ø      изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства – приложение № 6;

Ø      образец на предложението – приложение № 7;

Ø      списък на задължителните документи, които се прилагат – приложение № 8;

Ø      проект за договор – приложение № 9;

8. Приема условия и ред за провеждане на конкурс – приложение № 10.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложения от кмета относно провеждане на конкурс за възлагане обслужването на автобусни линии.

            3.4.Пакет Ямбол - Елхово / експресна / и Сливен – Ямбол / без междинни спирки/ от областната и републиканска транспортна схема – квота Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 2 на МТС възлага чрез провеждане на конкурс превозите по автобусни линии от областната и републиканска транспортна схема – квота Община Ямбол като пакет линии  по приложение № 1 и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурсите на Кмета на Община Ямбол.

2. На основание чл. 18, ал. 1, т. 2, букви  “в” и “г” от Наредба № 2 на МТС определя пакета линии по приложение № 1 за изпълнение и с автобуси оборудвани за превоз на трудноподвижни лица.

            За пакета линии процента за изпълнение на курсовете с автобуси, оборудвани за превоз на трудноподвижни лица се осигурява не по отделни линии, а като процент от всички курсове в пакета .

3. Определя цена от 150,00 лв. без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурса.

4. На основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 2 на МТС определя състав на комисията за провеждане на конкурса и за оценка на постъпилите предложения съгласно приложение № 2.

Включва в състава на комисията общинските съветници Емил Милков, Румен Банков, Юсеин Хасанов.

5. На основание чл. 19 от Наредба № 2 на МТС утвърждава критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите съгласно приложение № 3.

            В приложение № 3, раздел І и ІІ, т.8 вместо 17 да се чете 7 точки и съответно максималния брой точки в раздел ІІ да се чете 120 вместо 130.

            6. Приема съдържанието на документацията за участие в конкурса съгласно приложение № 4.

            7. Приема елементите на документацията за участие, както следва:

Ø      пълно описание на предмета на конкурса - приложение № 5;

Ø      изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства – приложение № 6;

Ø      образец на предложението – приложение № 7;

Ø      списък на задължителните документи, които се прилагат – приложение № 8;

Ø      проект за договор – приложение № 9;

8. Приема условия и ред за провеждане на конкурс – приложение № 10.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно включване в баланса на Община Ямбол жилища, отдадени и ползвани под наем като ведомствени жилища.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС  включва в баланса на Община Ямбол 10 жилища, ползвани като ведомствени жилища под наем, съгласно  представеното Приложение.

            2.Задължава кмета на Община Ямбол, на основание чл.58, ал.4 от ЗОС да направи предложение до Областния управител  на  Област Ямбол за отписване на жилищните имоти, находящи се в ж.к. „Г. Бенковски”, бл.18, вх.Б, ет.4, ап.28; ж.к. „Г. Бенковски”, бл.18, вх. В, ет.1, ап.40; ж.к. „Г. Бенковски”, бл.18, вх.В, ет.8, ап.62; ж.к. „Възраждане”, бл.28, вх.А, ет.1, ап.2; ж.к. „Диана”, бл.10, вх. А, ет.6, ап.23; ж.к. „Диана”, бл.19, вх.Б, ет.11, ап.77; ж.к. „Златен рог”, бл.13, вх.Б, ет.1, ап.24; ж.к. Златен рог”, бл.13, вх. Б, ет.4, ап.33; ул. „Крали Марко”, бл.80, вх. Г, ет.10, ап.240 и ж.к. „Хале”, бл.6, вх. Д, ет.5, ап.91 от актовите книги за държавна собственост. На основание чл.5 от ЗОС да се съставят Актове за частна общинска собственост.

            3.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.42, ал.2 от ЗОС допълва Списъка на общинските жилища във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, съгласно представеното Приложение.

            4.Упълномощава кмета на  Община Ямбол  да издаде заповеди за настаняване в 10-те жилища, ползвани като ведомствени  жилища до настоящия момент и включени в баланса на Община Ямбол във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”,  на настанените под наем ползватели до настоящия момент, след съставяне на Актове за общинска собственост на цитираните жилищни имоти.

            Да бъдат сключени договори за наем, съгласно чл.14, ал.5 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол.

 

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно упълномощаване на кмета за събиране на оферти за изграждане на Регионален завод за твърди битови отпадъци.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На сесия на ОбС до края на м. октомври кмета на общината да внесе становище относно дейността на „Екоинженеринг” ООД и участието ни в това дружество, както и за изпълнението на решенията за третирането на битовите отпадъци на град Ямбол

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно споразумения за активиране и реализиране на компенсаторни инструменти по приватизационни договори между Община Ямбол и „Хлебопроизводство” АД, „Тракия 9” ООД и „Технострой-инженеринг 99” АД с цел парично заплащане на договорените суми от тях. ( от ХХ сесия )

ВНОСИТЕЛ: М. Филипов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Задължава кмета на община Ямбол да предяви искове против неизправните длъжници по сключените приватизационни договори, за които не са приети плащания с компенсаторни инструменти.

 

 

 

    ПО ТОЧКА СЕДМА – Упълномощаване на представителя на Община Ямбол в „Ямбол – бизнес център” ООД в ликвидация гр. Ямбол за свикване на извънредно Общо Събрание на съдружниците. ( от ХХ сесия )

                                                                                  ВНОСИТЕЛИ: ПК ИРСППНО

                                                                                  ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:                                                                                                                                                

 

            І. На осн. чл.138, ал.2 от ТЗ и чл.38.2, хипотеза първа от Учредителен договор на „Ямбол – бизнес – център” ООД, упълномощава Христо Попов като представител на Община Ямбол в „Ямбол – бизнес – център” ООД в ликвидация да поиска свикване на извънредно Общо Събрание на съдружниците в „Ямбол – бизнес – център” ООД в ликвидация до 15.12.2005г. при следния дневен ред:

1.Освобождаване на ликвидатора на „Ямбол – бизнес – център” ООД в ликвидация. Проект за решение – прекратява правомощията на Йордан Николаев Воденичаров като ликвидатор на „Ямбол – бизнес – център” ООД в ликвидация.

2.Избиране на нов ликвидатор на „Ямбол – бизнес – център” ООД в ликвидация.

Проект за решение – избира ликвидатор на „Ямбол – бизнес – център” ООД в ликвидация съобразно полученото мнозинство в ОС.

 

ІІ.Упълномощава Христо Попов като представител на Община Ямбол  в „Ямбол – бизнес – център” ООД в ликвидация да предложи за нов ликвидатор Юрко Господинов Стоянов и гласува съгласно предложения дневен ред като:

1.Гласува - Прекратява правомощията на Йордан Николаев Воденичаров като ликвидатор на „Ямбол – бизнес – център” ООД в ликвидация.

2.Гласува - Избира за ликвидатор на  „Ямбол – бизнес – център” ООД в ликвидация – Юрко Господинов Стоянов.

 

 

           

ПО ТОЧКА ОСМА  - Предложение относно предоставяне на Съюза на пенсионерите за стопанисване и управление кварталните клубове на пенсионера.  ( от ХХ сесия )

                                                                                              ВНОСИТЕЛ:В. Стоянов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:         

 

Не приема предложението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА Предложение относно  допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І в кв.15 по плана на гр. Ямбол и отваряне на ул.”Еркесия”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 15, ал.3 и ал.5, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Протокол №15 от 21.07.2005г. на ОЕСУТ и становище на гл. архитект № 41/28.07.2005г., дава  съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на УПИ І – за трафопост и озеленяване в кв.15 по плана на град Ямбол – ЦГЧ и отваряне на улица от ул. „Еркесия”, състоящо се в присъединяване на УПИ ХІХ – 2576 и площ от УПИ І – за трафопост  към УПИ ХVІІІ – 2599 и предвиждане на транспортен достъп.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно  допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ V – 7851, кв. 165 по плана на гр. Ямбол – „Промишлена зона”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.15 ал.3 и ал.5, във връзка с чл. 134 ал. 1 т.1 и чл. 134 ал.2 т.6 от Закона за устройство на територията / ЗУТ / и Протокол № 24 от 30. 09. 2004 г. на ОЕСУТ, дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / – План за регулация / ПР / на УПИ V – 7851, кв. 165  по плана на гр. Ямбол – “ Промишлена зона “, състоящо се в изместване на регулационните линии на горепосочения УПИ, след попълване на действащия кадастрален план по реда на § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, налагащо се в следствие преместването на канал, минаващ през парцела, по кадастралните граници, с което се получават равни по площ предаваеми части и площта на горепосочения УПИ не се променя, видно от скицата – проект, неразделна част от предложението. Преместването на западната регулационна линия, попада върху неизградено обръщало – терен, представляващ публична общинска собственост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за отпускане персонална пенсия на децата на Галина Георгиева Димитрова.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Мукатес Кязим Мехмед – ЕГН 9105059059, Туркян Кязим Мехмед – ЕГН 9312189053 и Мехмед Кязим Мехмед – ЕГН 9711219081 от гр. Ямбол, ж.-к. „Г. Бенковски”, бл.5, ет.2, ап.9.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

12.1. Предложение относно отдаване под наем свободни земеделски земи – ниви, мери и пасища от ОПФ.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

 

РЕШИ:

 

„На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.25, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се отдадат под наем, чрез търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ стопански години, свободни неполивни земеделски земи от ОПФ, както следва:

 

НИВИ

 

№ на имота

Местност

Категория

Площ

Начална тръжна цена на декар в лв.

Депозит

000079

Азмака

5,491

8,00

10,00

000291

Дюзлюка

ІІІ

21,172

8,00

42,00

000752

Кринчовица

V

4,869

8,00

10,00

020028

Германски могили

ІV

20,581

8,00

40,00

065033

Кринчовица

ІV

21,436

8,00

40,00

072060

Покрития кладенец

ІV

3,001

8,00

6,00

042012

Чатал могила

ІV

26,352

8,00

50,00

058127

Балар дере

ІV

4,172

8,00

10,00

000928

Азмака

ІІІ

3,494

8,00

6,00

024128

Гюр чешма

ІІІ

9,004

8,00

18,00

029107

Двете могили

ІІІ

7,348

8,00

15,00

000936

Елескьой

V

1,747

8,00

3,00

019040

Червен баир

54,947

8,00

110,00

050057

Калъч дере

ІV

9,400

8,00

18,00

050056

Калъч дере

ІV

9,400

8,00

18,00

050017

Калъч дере

ІV

13,001

8,00

25,00

054057

Емерлийски път

ІV

15,473

8,00

30,00

048024

Джиновски къшли

ІV

17,000

8,00

34,00

048028

Джиновски къшли

ІV

11,901

8,00

24,00

 

 

 

 

 

 

 

МЕРИ И ПАСИЩА

 

№ на имота

Местност

Категория

Площ

Дка

Начална годишна тръжна цена на декар

Депозит

000080

Азмака

3,009

2,50

2,00

000081

Азмака

1,631

2,50

1,00

000115

Германски могили

156,575

2,50

100,00

000120

Германски могили

35,902

2,50

20,00

000122

Германски могили

14,898

2,50

10,00

000150

Гюр чешма

ІІІ

2,624

2,50

2,00

000319

Хановска кория

ІV

10,315

2,50

5,00

000347

Домуз дере

5,259

2,50

3,00

000347

Домуз дере

10,582

2,50

6,00

000508

Балар дере

ІV

10,069

2,50

5,00

000510

Балар дере

ІV

13,931

2,50

9,00

000536

Бадемика

V

10,892

2,50

6,00

000589

Елескьой

Х

62,082

2,50

40,00

000606

Зайчара

ІV

21,427

2,50

13,00

000913

Червен баир

Х

24,573

2,50

15,00

000915

Червен баир

Х

11,959

2,50

7,00

000058

Жекови агъли

ІV

5,431

2,50

3,00

000939

Двете могили

ІІІ

8,641

2,50

5,00

000106

Гърлата

Х

85,194

2,50

50,00

000309

Данкини агъли

ІІІ

13,292

2,50

8,00

000903

Гърлата

Х

57,409

2,50

35,00

 

  

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

12.2. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост в ж.к. „Зорница”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

12.3. Предложение относно разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.(УПИ V, ІХ, Х – Промишлена зона) ( от ХХ сесия )

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС  и чл. 32, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол, продава чрез търгове с явно наддаване следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

  

      1.1. Общинска земя с площ 2965 кв. м., съставляваща урегулиран поземлен имот V, кв. 142 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона, при граници на имота: обслужваща улица, УПИ ІХ, озеленителен пояс, УПИ VІ.  Отреждане - производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена  31 660 лв. и  депозит за участие 6000 лв.

     1.2. Общинска земя с площ 3030 кв. м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІХ, кв. 142 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона, при граници на имота: обслужваща улица, УПИ Х, озеленителен пояс, УПИ V. Отреждане - производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена  32 100 лв. и  депозит за участие 6000 лв.

      1.3. Общинска земя с площ 3200 кв. м., съставляваща урегулиран поземлен имот Х, кв. 142 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона, при граници на имота: обслужваща улица, поземлен имот № 12092, озеленителен пояс, УПИ ІХ. Отреждане - производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 33 410 лв. и  депозит за участие 6000 лв.

      2. Кметът на Община Ямбол да организира търговете с явно наддаване по реда на глава седма на НРПУРОИ.

     

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТАПредложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

12.4. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с наследници на Митко Динев Велчев. ( от ХХ сесия )

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот  между Община Ямбол, Иванка Божанова Велчева, Мария Миткова Динева, Диньо Митков Динев и Панайот Митков Велчев, в  урегулиран  поземлен  имот УПИ ХІV 935, като на наследниците на Митко Динев Велчев се извърши продажба на правото на собственост върху 235,34/362 идеални части от ПИ 935, в УПИ ХІV 935,  кв. 1А  по плана на гр. Ямбол, при граници на УПИ:  ул. „Гр. Игнатиев”, УПИ ХV 933, 934, УПИ VІІІ 936, УПИ ХІІ 942, УПИ ХІІІ 944, 943, за сумата 5 883 /пет хиляди осемстотин осемдесет и три/ лева. 

             2. Договор   за  продажба   да   се   сключи от   кмета на   Община   Ямбол, на  основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС.