РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНА НА 3 ОКТОМВРИ  2007г.

 

 

            ДНЕВЕН РЕД

 

      1.Доклад относно одобряване на "Актуализация на ЗРП на ЦГЧ - гр. Ямбол"

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      2.Предложение относно определяне временно изпълняващ длъжността кмет на община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

 

 

      ПО ТОЧКА ПЪРВА – Доклад относно одобряване на "Актуализация на ЗРП на ЦГЧ - гр. Ямбол"

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол, одобрява Актуализация на ЗРП на ЦГЧ със схеми по ВиК, ЕЛ и Вертикално планиране .

            Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесетдневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Община Ямбол до Административен съд - Ямбол.

 

 

           

 

      ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно определяне временно изпълняващ длъжността кмет на община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.42, ал.6 и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация избира Румен Христов Гърдев за временно изпълняващ длъжността кмет на община Ямбол за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет и определя месечно възнаграждение равно на това на кмета на общината.

            2. Да изпълнява функциите на първостепенен разпоредител на общинския бюджет и на второстепенен разпоредител на собствения бюджет.