РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 31 МАРТ 2021г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

1.      Предложение относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.13, ал.4 и ал.5 от Закона за регионалното развитие:

1.      Приема План за интегрирано развитие на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 година.

2.      Възлага на кмета на община Ямбол, в срок до три месеца от приемане на Плана за интегрирано развитие на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 година, да го предостави пред съответния областен съвет за развитие.