ПРОТОКОЛ № LVIII

 

            Днес, 29.06.2023г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0094/22.06.2023г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Явор Брънков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри петдесет и осмото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Наредба за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение промяна на Транспортната схема на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на ПУП – План–ел. схема за линеен обект на елементите на техническата инфраструктура – кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ I-268, кв. 2 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268 /ПИ 87374.39.321/ като изменение на действащия ПУП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ I в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к „Граф Игнатиев“ /ПИ 87374.548.40/, УПИ II в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ /част от ПИ 87374.549.72/ и част от ПИ 87374.549.443 в неурегулирана територия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.34.10, ПИ 87374.34.978, ПИ 87374.34.979, ПИ 87374.34.980, ПИ 87374.34.981, ПИ 87374.34.982, ПИ 87374.34.983, ПИ 87374.34.984, ПИ 87374.34.985 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Табите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.551.45 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 359 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Eмине “ № 12, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.550.69, находящ се на ул. „Русе“ № 35.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, „Хале“ 8-Г-72.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на ЕГ „Васил Карагьозов“ и НУ „Проф. П. Нойков“ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Лом“ № 5, на спортен клуб „Селф Дефенс“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно отдаване под наем обект Арт кафе в ПОС Безистен, пл. „Освобождение“  № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Марко Бехар“ № 2 за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.171.1 по КК и КР на гр. Ямбол за изграждане на рампа за достъпна среда, със застроена площ 5,60 кв.м находящ се в ПИ с идентификатор 87374.541.16 по КК и КР, с адрес гр. Ямбол, ул. „Георги Дражев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.543.573, във връзка със съгласуван инвестиционен проект за обект: „Пристройка към жилищна сграда с идентификатор 87374.543.573.2 в УПИ I-1551/1552, кв. 26 по плана на гр. Ямбол – кв. „Аврен“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на първи етаж в ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията във връзка с проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а и 146 на град Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Постъпиха предложения за включване в дневния ред относно отпускане ЕФП на Петър Петров от ПК ЗСДСИ и Предложение от кмета на общината относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 10.07.2023 г. И двете са спешни, имате ги и БФ е разгледала второто предложение.

Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението за ЕФП да влезе в дневния ред.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението за заседанието на Асоциация по В и К да влезе в дневния ред.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Наредба за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение промяна на Транспортната схема на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на ПУП – План–ел. схема за линеен обект на елементите на техническата инфраструктура – кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ I-268, кв. 2 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268 /ПИ 87374.39.321/ като изменение на действащия ПУП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ I в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к „Граф Игнатиев“ /ПИ 87374.548.40/, УПИ II в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ /част от ПИ 87374.549.72/ и част от ПИ 87374.549.443 в неурегулирана територия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.34.10, ПИ 87374.34.978, ПИ 87374.34.979, ПИ 87374.34.980, ПИ 87374.34.981, ПИ 87374.34.982, ПИ 87374.34.983, ПИ 87374.34.984, ПИ 87374.34.985 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Табите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.551.45 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 359 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Eмине “ № 12, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.550.69, находящ се на ул. „Русе“ № 35.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, „Хале“ 8-Г-72.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на ЕГ „Васил Карагьозов“ и НУ „Проф. П. Нойков“ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Лом“ № 5, на спортен клуб „Селф Дефенс“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно отдаване под наем обект Арт кафе в ПОС Безистен, пл. „Освобождение“  № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Марко Бехар“ № 2 за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.171.1 по КК и КР на гр. Ямбол за изграждане на рампа за достъпна среда, със застроена площ 5,60 кв.м находящ се в ПИ с идентификатор 87374.541.16 по КК и КР, с адрес гр. Ямбол, ул. „Георги Дражев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.543.573, във връзка със съгласуван инвестиционен проект за обект: „Пристройка към жилищна сграда с идентификатор 87374.543.573.2 в УПИ I-1551/1552, кв. 26 по плана на гр. Ямбол – кв. „Аврен“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на първи етаж в ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията във връзка с проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а и 146 на град Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно отпускане ЕФП на Петър Петров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

20.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 10.07.2023 г. от 10 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол с адрес ул.“Жорж Папазов“ 18, с резервна дата  съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК 24.07.2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2023 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението, без ПК ТУИТЕ. ПК ОСМД имат питане за декларацията дали се подава веднъж. ПК ЗСД препоръчва годишна оценка на действието на наредбата. (приложени протоколиБФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, ЗСДСИ, ОСМД, КЧДКТ)

Шиков – За декларацията има текст по-нататък – три години се подава.

адв. Георгиев - Във връзка с така предложения проект за стимулиране на младите семейства да изберат гр. Ямбол за живеене. Преди да се изкажа по същество по някои от точките, които за мен са конфликтни и които ще предизвикат недоволство, искам да обърна внимание на всички нас и на Вас, че гр. Ямбол няма как да привлече млади семейства, ако не осигури три важни неща. Първо, да осигури постоянна работа, която младите семейства идвайки тук да изберат, да си намерят работно място, за да могат да останат да живеят и да изберат гр. Ямбол като град за живеене. Второто задължително условие, за да привлечем млади семейства е да има среда, в която младите семейства да се лекуват. Третото е хората, които ще изберат да живеят в гр. Ямбол е да имат необходимата среда за живеене. В гр. Ямбол няма театър колеги, няма кино, как ще изберат да живеят тук.

Шиков - Говорете по същество за наредбата или ще Ви взема думата. Времето за четене на декларации е преди дневния ред.

адв. Георгиев - Аз говоря как трябва да привлечем младите семейства. По отношение на самата наредба, интересно е защо в чл.3 са изредени само определена група държави, които могат да получат този статут. А какво да говорим за държавите като Сирия, защото има много такива. Защо са изключени тези държави от правото да придобият такъв статут в гр. Ямбол? Кой е критерия да изберем само група държави? Затова считам, че текста на чл.3, т.1 следва да бъде коригиран, в смисъл да няма ограничаване и изброяване на държавите, които са описани, от които младите семейства може да получат такъв статут. Би следвало да бъде за абсолютно всички, които идват от целия свят, защо трябва да правим избор само на определени лица. Вторият ми въпрос и съответно предложение е в чл.3, т.5 какво означава термина фактическо съжителство? Някой може ли да го обясни? В конституцията няма такава терминология, има семейство и сключен граждански брак, и това е критерия. Защото във фактическото съжителство извинявайте, днес живеят фактически, а утре се разделят, но те ползват привилегията. В брака е друго. Тук предложението ми е да отпадне термина „фактическо съжителство“ и в чл.3, ал.1, т.8 е изтървано: „Заявителят или неговата съпруга, който се намира във фактическо съжителство работи по трудов или по граждански договор, или по служебно правоотношение“, самоосигуряващите се лица са изтървани. Според мен трябва да се включат и самоосигуряващи се лица, защото те не са нито по граждани, нито по трудов договор, нито са в служебно или друг вид правоотношение. Предлагам да отпаднат привилегиите, които са посочени в чл.5, ал. 1, т.1 и т.2. Това са привилегии, които извинявайте, но държавата и в частност се финансират именно от тези приходи, заради това ние няма как да бъдем лишени, ако дойдат, ако някой се появи в гр. Ямбол, да бъдат ползвани с такива привилегии, които по закон се дължат като данъци. Затова моето предложение е да отпадне на чл.5, ал.1 , т.1 и т.2.

Кр. Йорданов - Мисля, че за всички стана ясно, че има доста несъвършенства в предложената ни наредба, но от друга страна сме наясно, че вече има създадено обществено очакване за нейното приемане. Затова правя предложение към Вас да запишем в решението, че с приемането евентуално днес на наредбата се създава временна комисия, председателствана от вносителя, която в рамките на срок от 60 дни да предложи изменение в наредбата.

Шиков - Взимам думата основно по повдигнатите въпроси от г-н Георгиев. Първо, нека не четем избирателно какво пише в чл.3, ал.1, т.1. последните думи са: „Граждани придобили статут на постоянно пребиване и притежаващи ЛНЧ“. Всички граждани, така наречените бежанци от споменатите държави, които придобият право на постоянно пребиваване също могат да кандидатстват по наредбата, от тях се изисква да са легализирали престоя си в България. Така че, г-н Георгиев не тълкувайте тази точка грешно, никой не е дискриминиран. Другото беше за фактическото съжителство в закона има такава дефиниция и за доказване на това фактическо съжителство се изисква нотариално заверен договор за такова, което е долу-горе равностойно на предоставяне на свидетелство за граждански брак. Един брак се разтрогва също толкова лесно, колкото един договор, предполагам. По отношение на самоосигуряващите се лица според мен те не са пропуснати случайно, идеята е хората, които ще кандидатстват по тази наредба да имат трудови правоотношения с някой от работодателите в гр. Ямбол и те по някакъв начин наистина да работят в гр. Ямбол. Относно премахването на двете най-сериозни облекчения, ами тя наредбата губи изцяло своя смисъл, ако премахнем т.1 и т.2 от ал.1 на чл.5.

Ревански - Председателя на ОбС беше изчерпателен в отговорите на въпросите на общинските съветници. Сигурни сме всички, че би могло още нещо да се допълни като привилегии или като подобни мерки, но за нас важното с предлагането на тази наредба е наистина по-скоро да подадем сигнал към държавата и те имат доста лостове, които дори да направят едно такова ведомство, което да се занимава точно с това, да връща съграждани в България, тъй като всички знаем, че най-големия капитал, в една държава, предприятие и община това са хората. Смятам, че България и българската държавност има достатъчен ресурс и ако направят някои оптимизации могат да направят такова ведомство. Също, ако държавата не може, много други български общини могат да направят такава наредба и ако държавата не може да направи нещо такова, поне ние да се борим да си връщаме хората в градовете, където живеем ние.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване първото предложението на г-н Георгиев.

Гласували       за – 7                           против – 18                            въздържали се – 6

Не се приема.

Подлагам на гласуване второто предложението на г-н Георгиев.

Гласували       за – 10                         против – 16                            въздържали се – 6

Не се приема.

Подлагам на гласуване третото предложението на г-н Георгиев.

Гласували       за – 14                         против – 10                            въздържали се – 10

Не се приема.

Подлагам на гласуване четвъртото предложението на г-н Георгиев.

Гласували       за – 3                           против – 17                            въздържали се – 11

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Йорданов.

Гласували       за – 13                         против – 6                              въздържали се – 16

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 21                         против – няма                        въздържали се – 12

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

Приема Наредба за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им, както следва:

                                                           

      

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение промяна на Транспортната схема на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - През 2020 г. създадохме временна комисия „Транспорт“. Неща, които тогава гражданите и ние подкрепихме, по отношение спиркови заслони, курсове, имаше едно съгласие, както при нас така и при фирмата, която беше изпълнител и все още е. Редовно правя срещи със съграждани и мисля, че нещата, които тогава издействахме за курсовете и спирките, мисля, че е добро. В това предложение, което предлага кмета трябва ясно да кажем на гражданите, че част то курсовете отпадат. Кмета и неговия екип имат такова право да направят такова предложение, но аз не видях задълбочен анализ защо се предлага това нещо, до какво ще доведе. Трябва ясно да кажем на гражданите, че курсовете, които изпълняваше № 16, няма да ходи до с. Кукорево. Курсовете, които изпълняваше № 18, която ходеше до Гробищния парк три пъти на ден, ще бъде намален на два пъти, курсовете, които изпълняваха №1, 5 и 16 се Намалят с по осем. Хората бяха свикнали с това разписание и ми се струва, че когато правим една такава реформа на разписанието на транспорта в нашия град, трябва да сме наясно, че ще има недоволство. Питахме ли гражданите? Знаят ли, че ще има ново разписание? След няколко месеца ще открием новата болница, аз не знам как ще стигат гражданите до там. Предвиждали се до там да има градски транспорт? Не съм съгласен № 5 да се върне по стария маршрут, където минават № 1 и № 5 и да минават от едно също направление, а да закрием спирката на ОУ „Христо Смирненски“ и т.н. Затова колеги много държа да получим отговор и да видим какво правим от тук нататък.

Шиков - Първо, най-тежкия въпрос е разписанието на № 16 и нестигането му до с. Кукорево, този проблем е от много години в Община Ямбол. Преди евентуалното сключване на нов договор с нов концесионер е добре да бъде разрешен, защото иначе ще продължи още много години. В абсолютно противоречие на законите е линията на № 16 вътрешно-градски транспорт, да излиза извън пределите на Община Ямбол. За успокоение на Вас и на хората, които пътуват към с. Кукорево, проведени са срещи с Община „Тунджа“, квотата, която се управлява от областна управа, и също за която се оказа, че не е ясно кога и на кого е разпределена, е вече организирано да бъде прехвърлена към Община „Тунджа“. Има предварителна договорка на текущия превозвач с Община „Тунджа“, че няма да бъдат спрени курсовете до с. Кукорево преди да бъде организиран новия транспорт. Разбира се, най-вероятно новия транспорт няма да е с редовността на № 16, но би трябвало разписанието да е достатъчно съобразено. Искам да задам въпроса, а другите села, които са до гр. Ямбол - с. Веселиново, с. Калчево, с. Кабиле, с. Стара река, те защо не са включени в градската транспортна схема на гр. Ямбол? Няма логично обяснение на това градския транспорт да обслужва с. Кукорево. По отношение на прибиране на № 5 по стария път мисля, че е най-доброто в новото предложение, което позволява курсовете на № 1 и на № 5  да бъдат леко разредени. Сега защо общото разписание е с по-малко курсове? В момента имаме едно разписание, което съдейки по сигналите от граждани не работи, както трябва. Да, писахме известно количество глоби на превозвача, проблема там е, че няма кой да изпълнява курсовете. Превозвача вдига заплати, пускахме реклами със съдействието на общината, така или иначе е много тежко събирането на състав, който да обслужва всички линии, причините са много. Опита, който правим с новото транспортно разписание и намаляването на нужните шофьори е да вкараме разписанието в редовно изпълнение. Всички ще се съгласите, че е по-добре автобуса да идва на 40 мин. вместо на 25 мин., но да знаем, че той ще бъде на спирката. Виждате, че сега има приложение, има и сайт, започваме да слагаме и табла по спирките, абсолютно безсмислени са тези усилия, ако автобусите не пристигат. Аз също не харесвам да са по-малко автобусите, но това е опит нещата като цяло да тръгнат в малко по-добър път.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 24                         против – 8                              въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15 март 2002г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол утвърждава промени в Общинската транспортна схема - съгласно Приложение 1 (Обща Транспортна схема), Приложение 2 (Делнично разписание) и Приложение 3  (Празнично разписание) към Решението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. ПК приемат предложението без ПК ЗОРПК.  (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, ЗСДСИ, ОСМД, КЧДКТ )

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 28                         против – 1                              въздържали се – 7

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – 11

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 10 от ПМС 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. във връзка с чл. 6  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., чл. 44, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 във връзка с  ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 1. Одобрява промени по разчета на община Ямбол за 2023 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на ПУП – План–ел. схема за линеен обект на елементите на техническата инфраструктура – кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ I-268, кв. 2 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268 /ПИ 87374.39.321/ като изменение на действащия ПУП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на ПУП – План–ел. схема за линеен обект на елементите на техническата инфраструктура – кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ I-268, кв. 2 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268  /ПИ 87374.39.321/ като изменение на действащия ПУП – ПРЗ, одобрен със заповед I-A-68/08.02.2005 г. и изменен със заповед № ТУ/02-00017/25.03.2019 г.

СХЕМА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ I в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к „Граф Игнатиев“ /ПИ 87374.548.40/, УПИ II в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ /част от ПИ 87374.549.72/ и част от ПИ 87374.549.443 в неурегулирана територия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Решение № L-17/29.12.2022 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол № 4/23.03.2023 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Граф Игнатиев“ по отношение на ПИ 87374.548.40, на УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв.„Каргон“ по отношение на част от ПИ 87374.549.72 и на част от ПИ 87374.549.443 в неурегулирана територия, придружен от трасировъчен план, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Изменението на действащия ПУП-ПР се състои в следното:

-    УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – жк „Граф Игнатиев“ се разделя и се образуват три нови урегулирани поземлени имота: УПИ I-за жилищно строителство и КОО /проектен ПИ 87374.548.40/, УПИ XXV 548.89 -за алея /проектен ПИ 87374.548.89/ и УПИ XXVI 548.90 -за рекреация, отдих и озеленяване /проектен ПИ 87374.548.90/ в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – жк „Граф Игнатиев“;

-    От УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ и част от ПИ 87374.549.443 в неурегулирана територия, се образуват три нови урегулирани поземлени имота, а именно: УПИ II-за озеленяване, УПИ III-за озеленяване и УПИ IV 549.480 -за алея /проектен ПИ 87374.549.480, образуван от част от ПИ 87374.549.72 и част от ПИ 87374.549.443/ в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

СХЕМА

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.34.10, ПИ 87374.34.978, ПИ 87374.34.979, ПИ 87374.34.980, ПИ 87374.34.981, ПИ 87374.34.982, ПИ 87374.34.983, ПИ 87374.34.984, ПИ 87374.34.985 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Табите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1 и ал. 3, чл. 124б, ал. 1 и чл. 127, ал. 9  във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлени имоти ПИ 87374.34.978, ПИ 87374.34.979, ПИ 87374.34.980, ПИ 87374.34.981, ПИ 87374.34.982, ПИ 87374.34.983, ПИ 87374.34.984, ПИ 87374.34.985 и ПИ 87374.34.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Табите за промяна на устройствената зона от земеделска територия – обработваеми земи – ниви в устройствена зона за предимно производствени дейности Пп.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

СХЕМА

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.551.45 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 359 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Eмине “ № 12, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.551.45 с площ 359 кв.м. по КК и КР на града, одобрен със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ X 4667 за ЖС, квартал 33 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I –A-797/17.08.1989г., актуван с АОС 2948 от 20.06.2022 г., находящ се в гр. Ямбол, ул.“ Емине“ № 12 в размер на 27610.00 (двадесет и седем хиляди шестстотин и десет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Веселин … Узунов и наследниците на Вярка … Узунова.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.550.69, находящ се на ул. „Русе“ № 35.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.63, ал.1, т.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.550.69,  като на Димитър … Ишкитиев, се продаде собствеността на 48/498 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.550.69, целият с площ 498 кв.м., по КК и КР , одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ VI 550.69 в кв.85 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-797/17.08.1989г., находящ се в гр. Ямбол, ул. “Русе“ № 35, актуван с АОС 2824/23.06.2021г.,  за сумата от 5180.00 (пет хиляди сто и осемдесет) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, „Хале“ 8-Г-72.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Йорданов - Излизам с призив към колегите от ПП „Пряка демокрация“ и да припомня нещо. Сигурно си спомняте колеги, че по ваше предложение последното изменение на наредбата за управление и разпореждане с общинската собственост беше ваше предложение, убедихте всички нас, че трябва да го приемем и го приехме. Резултатът от тази промяна в наредбата е разширен списък на хора, които могат да кандидатстват за общински жилища. На практика, ако до преди това е имало 500 човека в нашия град, които са отговаряли на критериите за настаняване в общинските жилища поради попадане в ниските групи в обществото, на практика този списък беше разширен. Призивът ми към Вас е да бъдете последователни, т.е. да гласувате „против“ продажбата на общински жилища, защото се оказва, че с продажбата ние намаляваме възможността за настаняване на тези хора, които всъщност ние увеличихме с промяната на наредбата.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – 7                  въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21,  ал.2  от  ЗМСМА,  във връзка чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА,  чл.41,  ал.2  и  чл.47,  ал.1,  т.3  от  Закона за общинската собственост  и  чл.19,  ал.3 от НРУРОЖ на Общински съвет Ямбол,  определя пазарна цена на общински жилищен имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор  87374.546.36.23.72   (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири  точка  петстотин  четиридесет и шест  точка тридесет и шест точка двадесет и три точка седемдесет и две),      с площ  67.93  (шестдесет и седем цяло и деветдесет и два) кв. м.,  прилежащо избено помещение № 5  с  площ 2.49  (две цяло четиридесет и девет) кв. м.  и   съответните  идеални  части  от  общите  части на сградата,  находящ се на 4 (четвърти) етаж  от сграда с идентификатор 87374.546.36.23,  построена с  отстъпено  право  на  строеж  в  ПИ 87374.546.36  по   КК  на   град  Ямбол,  актуван с  Акт за общинска собственост  № 453 от 08.02.2002г.,  с  административен адрес:  гр. Ямбол,   ж.к. „Хале”,   бл. 8,   вх. Г,   ет. 4,   ап. 72,  в  размер на  58 900.00 лв.  (петдесет и осем хиляди и деветстотин лева) крайна цена,  на която  да  бъде  извършена  продажбата му на Веселинка … Колева.

Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на ЕГ „Васил Карагьозов“ и НУ „Проф. П. Нойков“ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване на под наем на обект: ученически стол, представляващ част от недвижим имот - публична общинска собственост с идентификатор 87374.560.52 по КК и КР на град Ямбол, актуван с АОС № 80/23.07.1999 г., находящ се в сградата на ЕГ „Васил Карагьозов“ и НУ „Професор П. Нойков“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ № 110, кв. 8, парцел I по плана на града, с обща площ 181.40 кв.м, от които: помещение за приготвяне на храна – 72.00 кв.м, помещение за офис – 7.60 кв.м, складови помещения с обща площ – 71.40 кв.м и сервизни помещения – 30.40 кв.м, при следните условия:

-    Предмет на дейност – ученически стол – приготвяне на закуски, обяд и столово хранене;

-    Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 853.02 лв. без ДДС, определена по т. 3, т. 4, т. 8 и т. 9 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, както следва:

-    Помещение за приготвяне на храна – 72.00 кв.м. на цена 604.08 лв.;

-    Офис помещение – 7.60 кв.м на цена 17.94 лв.;

-    Складови помещения – 71.40 кв.м на цена 179.93 лв.;

-    Сервизни помещения – 30.40 кв.м на цена 51.07 лв.;

-    Депозит – 1 706.00 лв.;

-    Срок за отдаване под наем - 5 години;

-    Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност;

-    Поддържане и опазване на прилежащата площ към помещението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Лом“ № 5, на спортен клуб „Селф Дефенс“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя под наем на Спортен клуб „Селф Дефенс“, ЕИК 204983016, помещение с площ 149.11 кв.м за развиване на спортно-състезателна дейност, в сграда с идентификатор 87374.554.185.1 по КК на град Ямбол, актувана с АЧОС № 1684 от 23.02.2011 г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Лом” № 5, за срок от 5 години с месечен наем в размер на 70.08 лв. без ДДС (т. 7 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол).

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем обект Арт кафе в ПОС Безистен, пл. „Освобождение“  № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг, Арт  кафе – самостоятелен  обект  в  сграда  с  идентификатор 7374.537.83.3.5 със ЗП 70.00 кв. м., част от имот публична общинска собственост Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на гр. Ямбол, със застроена площ 963.00 кв.м., находящ се на пл. „Освобождение“ № 1, актуван с АОС 1958 от 02.12.2015 г., при следните условия:

-   Начална тръжна месечна наемна цена – 832.30 лв., без ДДС /изчислена по т.3 от

    НРПУРОИ на ОбС  Ямбол/

-   Депозит за участие – 4995.00 лв.

-   Предмет на дейност – питейно заведение

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейност за срока на договора

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Марко Бехар“ № 2 за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Имаме предложение за отпадане на текста - до възникване на належаща общинска нужда от предоставената сграда, но не повече от 10 години, считано от 01.01.2024 г., като при необходимост, предизвестието за прекратяване на договора и освобождаване на имота е 3 (три) месечно.

На негово място: със срок от 10 години, считано от 01.01.2024 г.

Ревански - Г-жо Георгиева, много разговори водихме по този казус и съм убеден, че тук никой не си мисли, че дори, ако бъде записано за тези 3 месеца, ще ги принудим да освободят сградата. Разликата тук е, че където се помещават социални служби сега е в сграда на детска градина и може да се наложи децата да използват тази сграда. Община Ямбол има също доста свободни сгради, които сме ги предлагали за дейността и за нас е по-важно да бъде устойчиво и да имат нещо постоянно, но към настоящия момент ще запазим моментното състояние, ако се появи някакво по-добро помещение ще разговаряме. Искам само да обърна внимание, че за тази държавна служба, смятам че държава също би могла да помисли. Има в съседство една хубава сграда и смятам, че има достатъчно място да се съберат две институции на едно място. Преди малко говорихте за удобството на гражданите и наистина ще бъде много по-удобно на гражданите като ходят за своето пенсиониране да искат нужните документи и там да бъдат и социалното подпомагане.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 28                         против – 1                              въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот?

адв. Георгиев – Гласувах „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 25, ал. 31 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя на Агенция за социално подпомагане, ЕИК 121015056, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, град София, район Оборище, ул. „Триадица“ № 2, представлявана от Румяна … Петкова – Изпълнителен директор, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, безвъзмездно право на управление върху част от общински имот – публична общинска собственост, сграда с идентификатор 87374.542.138.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, актуван с АОС № 294/24.07.2001 г., находящ се на ул. „Марко Бехар“ № 2, именно първи етаж от сграда, с площ 432.00 кв. м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.138.1.1, при граници: на същия етаж – няма, под обекта – няма и над обекта – няма, за срок от 10 години, считано от 01.01.2024 г.

Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на управление.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.171.1 по КК и КР на гр. Ямбол за изграждане на рампа за достъпна среда, със застроена площ 5,60 кв.м находящ се в ПИ с идентификатор 87374.541.16 по КК и КР, с адрес гр. Ямбол, ул. „Георги Дражев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 184, ал.2 от ЗУТ учредява право на строеж на “АВС- Инженеринг – Н“ ООД, ЕИК 128031110, със седалище и адрес: гр. Ямбол, ул. „Индже Войвода“ № 35, представлявано от Николай Георгиев от 5,60 /пет цяло и шестдесет/ кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.537.65, по КК на град Ямбол, целият с площ 3372 кв.м. за изграждане на външна рампа към обект „Пристройка, преустройство и реконструкция на тавански етаж в сграда с идентификатор: 87374.537.171.1 по КК и КР на гр. Ямбол“ и определя пазарна цена в размер на 1220.00 /хиляда двеста и двадесет/ лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.543.573, във връзка със съгласуван инвестиционен проект за обект: „Пристройка към жилищна сграда с идентификатор 87374.543.573.2 в УПИ I-1551/1552, кв. 26 по плана на гр. Ямбол – кв. „Аврен“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, учредява право на строеж на Николина … Костова с постоянен адрес, гр. Ямбол, ул. „Гаврил Кръстевич“ № 12А партер от 93.6 кв.м върху съсобствен поземлен имот с идентификатор 87374.543.573 по КК и КР на гр. Ямбол, целият с площ 105.6 кв.м за изграждане на пристройка, във връзка със съгласуван инвестиционен проект за обект: „Пристройка към жилищна сграда с идентификатор 87374.543.573.2 в УПИ I-1551/1552, кв. 26 по плана на гр. Ямбол – кв. „Аврен“ и определя пазарна цена в размер на 4 850 (четири хиляди осемстотин и петдесет) лв. без ДДС за вещно право.

Заповед за учредяване на вещно право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на първи етаж в ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване на под наем на обект: помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, представляващ част от недвижим имот - публична общинска собственост с идентификатор 87374.546.43 по КК и КР на град Ямбол, актуван с АОС № 253/04.06.2001 г., находящ се на първи етаж в сградата на ОУ „Любен Каравелов“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Диана“, ул. „Любен Каравелов“ № 31, с обща площ 5.70 кв.м, при следните условия:

-    Предмет на дейност – продажба на закуски и напитки при спазване на изискванията на Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн. ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г.) и Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн. ДВ, бр. 8 от 29.01.2021 г., в сила от 13.02.2021 г.);

-    Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 27.36 лв. без ДДС, определена по т. 1 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС – Ямбол;

-    Депозит – 200.00 лв.;

-    Срок за отдаване под наем - 3 години;

-    Изисквания към кандидатите – запазване предназначението на обекта: продажба на закуски и безалкохолни напитки;

-    Поддържане и опазване на обекта.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията във връзка с проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а и 146 на град Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 29                         против – 2                              въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 9

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Илчев – Предлагам да прегласуваме.

 

Шиков – Обявявам 10 минути почивка. (10.07ч.)

След почивката присъстват 35 съветника. (10.18ч.)

 

Илчев – Предлагам да преразгледаме точката.

От място съветници обсъждат че не трябва да е преразглеждане, защото няма такава процедура в правилника, а да е прегласуване.

Миланов – от място – Аз не разбрах точно какво гласуваме и предлагам да прегласуваме.

Шиков – Тази точка касае това да развържем заплетената ситуация по някакъв начин да има някакво развитие в КОС, както знаете гражданите там отдавна са в едно състояние на безтегловност и ако не приемем направеното предложение безтегловността ще продължи и занапред. Аз разбрах доводите, за да не бъде приета точката, според мен нека бъдем малко над тези неща и да дадем възможността там да се случи нещо хубаво.

Гласуваме процедурата.

Гласували       за – 20                         против – 4                              въздържали се – 3

Приема се.

Преминаваме към преразглеждане на точката. Вносителят няма допълнения, комисията приема предложението. Няма желаещи да се изкажат. Необходимото мнозинство е ¾. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – 1                              въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Петър Петров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ на Петър … Петров от гр. Ямбол, живущ … в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 10.07.2023 г. от 10 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол с адрес ул. “Жорж Папазов“ 18, с резервна дата  съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК 24.07.2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.22, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.5 от Закона за водите:

        1.Съгласува мандат на Валентин Ревански, кмет на община Ямбол, който да бъде предоставен за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол“ при дневен ред:

        Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване  и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Ямбол за 2022 г.

       Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК, Ямбол за 2022 г.

       Точка 3. Приемане на бюджета на АВ и К, Ямбол за 2023г.

       Точка 4. Разни

 

       2.Съгласува следната позиция  на представителя на община Ямбол в заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол“:

        по точка 1 от дневния ред: „Приема годишния  отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване  и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол за 2022 г.“

        по точка 2 от дневния ред: „Приема отчета за изпълнение на бюджета на А В и К, Ямбол за 2022г.

         по точка 3 от дневния ред: „Приема бюджета на Асоциация по водоснабдяване  и канализация на обособена територия,  обслужвана от  „ВиК“  ЕООД,  гр. Ямбол за 2023 г.

 

 

 

 

 

 

Шиков – Поради изчерпване на дневния ред закривам петдесет и осмото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 27 юли 2023г.

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

 

                                                                                    Ан. Господинова