ПРОТОКОЛ № XII

 

            Днес, 24.09.2020г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0102/16.10.2020г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Александър Стойков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 36 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри дванадесетото заседание на Общинския съвет.

            Стоян Йорданов Стоянов положи клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА като общински съветник, съгласно Решение № 171-МИ Ямбол от 21.09.2020г. на ОИК. (предсрочно прекрати пълномощията като общински съветник на Кръстьо Панайотов Петров поради смъртта му и обяви за избран Стоян Йорданов Стоянов от листата на ПП Атака)

            Шиков – Предлагам да гласуваме представянето на новия главен архитект на Община Ямбол.

Гласували      за – 36                         против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Г-н Ревански представи новия главен архитект на Община Ямбол Орлин Манолов.

Орлин Манолов, главен архитект на Община Ямбол представи своето образование и постижения, сподели вижданията си за градоустройственото развитие на община Ямбол.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Доклад относно за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 12, една паралелка шести клас с брой ученици под минималния - 15  и  една паралелка седми клас с брой ученици под минималния - 12  през учебната 2020-2021 в СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на засегнатите части от имоти с №№ 87374.559.4 и 87374.558.297 – общинска собственост в полза на държавата – АПИ, във връзка с реализацията на обект „Път II – 53 Ямбол – Средец, участък Обходен път на Ямбол юг – ново“ от км 146+594.69 до км. 148+890.35“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията за отпускане на ЕФП към дата 16.09.2020г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

8.      Предложение относно наименуване на алеи в Градски парк.

а).  на името на заслужилия деятел на спорта Минчо Боев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

б).  на името на създателя на парка Христо Вълев.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ 

9.      Предложение относно продажба на общински имоти в м. Бакаджик, землище на с. Чарган, община Тунджа.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ с идн. 87374.527.27 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Радецки“ № 121.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в м. „Покрития кладенец“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. „Георги Бенковски“, бл.18, вх.В, ет.8, ап.63, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж. к. "Г. Бенковски", бл.9, вх. Д, ет.4, ап. 97.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане публичен търг за отдаване под наем ОС в ОУ "П. Р. Славейков".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно учредяване на право на надстрояване на сграда с идн. 87374.537.89.1 и определяне на пазарна цена, ул. „Ал. Стамболийски“ № 24.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост и предоставянето му за ползване на областен съвет на БЧК.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите” и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация и канализационно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

18.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащите ПУП - ПУР за улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП - ПРЗ на УПИ I в кв. 8 и УПИ I кв.9 по плана на гр. Ямбол - ж.к. „Христо Ботев“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

19.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1091 на Път III-536 „Роза - Ямбол“ км 4+547, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

20.  Доклад на ВК Транспорт към Общински съвет Ямбол, действаща в периода 28.02. – 28.07.2020г.

ВНОСИТЕЛ: ВК Транспорт

21.  Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред.

Ревански – Оттеглям т.5 от проекта за дневен ред, тъй като още чакаме документи от областната управа. Надявам се другия път да влезе.

Горнаков – Предлагам т.6 от проекта за дневен ред да се отложи за следващо заседание, защото според нашата ПК ЗОРПК наредбата за даренията има нужда от промени и допълнения.

Шиков – Предлагам да включим нова точка в днешния дневен ред относно попълване състава на ПК ТУИТЕ и ПК КЧДКТ с общински съветник Стоян Стоянов, за да могат да работят в пълен състав още през м. октомври 2020г.

Няма други предложения. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на ПК ЗОРПК.

Гласували      за – 36                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението за попълване състава на ПК.

Гласували      за – 36                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред като т.5 става новото предложение за попълване състава на ПК, шеста отпада, а следващите сменят номерацията си.

Гласували      за – 36                        против – 0                             въздържали се – 0

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Доклад относно за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 12, една паралелка шести клас с брой ученици под минималния - 15  и  една паралелка седми клас с брой ученици под минималния - 12  през учебната 2020-2021 в СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно попълване състава на ПК ТУИТЕ и ПК КЧДКТ с общинския съветник Стоян Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

6.      Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията за отпускане на ЕФП към дата 16.09.2020г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

7.      Предложение относно наименуване на алеи в Градски парк.

а).  на името на заслужилия деятел на спорта Минчо Боев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

б).  на името на създателя на парка Христо Вълев.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ 

8.      Предложение относно продажба на общински имоти в м. Бакаджик, землище на с. Чарган, община Тунджа.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ с идн. 87374.527.27 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Радецки“ № 121.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в м. „Покрития кладенец“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. „Георги Бенковски“, бл.18, вх.В, ет.8, ап.63, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж. к. "Г. Бенковски", бл.9, вх. Д, ет.4, ап. 97.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане публичен търг за отдаване под наем ОС в ОУ "П. Р. Славейков".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно учредяване на право на надстрояване на сграда с идн. 87374.537.89.1 и определяне на пазарна цена, ул. „Ал. Стамболийски“ № 24.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост и предоставянето му за ползване на областен съвет на БЧК.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите” и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация и канализационно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

17.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащите ПУП - ПУР за улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП - ПРЗ на УПИ I в кв. 8 и УПИ I кв.9 по плана на гр. Ямбол - ж.к. „Христо Ботев“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

18.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1091 на Път III-536 „Роза - Ямбол“ км 4+547, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

19.  Доклад на ВК „Транспорт“ към Общински съвет Ямбол, действаща в периода 28.02. – 28.07.2020г.

ВНОСИТЕЛ: ВК Транспорт

20.  Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

Шиков - Предлагам да гласуваме медиите да останат на заседанието. Подлагам на гласуване предложението.

Гласували      за – 36                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Доклад относно за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2019г. (Част 2)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 36                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 36                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол, приета на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната: 

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Ямбол и сметките за средствата от Европейския съюз за 2019г., съгласно Приложение 1, 2, 3, 4, 7.

2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Ямбол, съгласно Приложение 5.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2019г., съгласно Приложение № 6.

        

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) – Имаме предложение да се увеличи с 50 хил. лв. §10-00 издръжка, за ремонт на басейна в ГПЧЕ.– дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ като се намали с 50 хил. лв. дейност 998 „Резерв“ § 00-98.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – 1

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 36                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 36                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2020 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2020 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя решение по т.3 от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020 г. по точка седемнадесета от дневния ред като утвърждава увеличение на „Численост на персонала и разходите за заплати през 2020 г. на Приложение № 6 в частта за местни дейности, Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“ с численост на персонала за 2020 г. 16 бр. и средства за работна заплата 42 600 лв.

 

           

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2020 г.

 

м. СЕПТЕМВРИ

 

ОБЩО ПРОМЯНА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ПО ПРИХОДА

0

Държавни дейности

0

Местни дейности

0

ПО РАЗХОДА

0

Държавни дейности

0

Местни дейности

338 600

Дофинансиране

-338 600

I. По собствен бюджет на община Ямбол

 

Местни дейности

По разхода

 

500 000

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

2 800

Дейност 311 "Детски градини"

2 800

Увеличава § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

2 800

ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"

-8 700

Дейност 524 "Домашен социален патронаж"

-8 700

Намалява § 10-00 Издръжка

-8 700

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

344 500

Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

450 500

Увеличава § 10-00 Издръжка

319 500

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

131 000

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

10 000

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

10 000

Дейност 622 "Озеленяване"

-131 000

Намалява § 10-00 Издръжка

-131 000

Дейност 626 "Пречистване на отпадъчните води от населените места"

50 800

Увеличава § 01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоотношения

42 600

Увеличава § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

8 200

Дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъците"

4 200

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

4 200

Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"

-40 000

Намалява § 10-00 Издръжка

-40 000

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

211 400

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"

211 400

Увеличава § 10-00 Издръжка

211 400

ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"

-50 000

Дейност 998 "Резерв"

-50 000

Намалява § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи

-50 000

Дофинансирарне

По разхода

 

-338 600

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

-357 000

Дейност 122 "Общинска администрация"

-357 000

Намалява § 01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоотношения

-300 000

Намалява § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

-57 000

ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"

18 400

Дейност 540 "Домове за стари хора"

18 400

Увеличава § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

18 400

IІ. По бюджета на ДГ "РАДОСТ"

 

Местни дейности

По разхода

 

-11 400

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-11 400

Дейност 311 "Детски градини"

-11 400

Намалява § 10-00 Издръжка

-11 400

III. По бюджета на ДГ "ПЛАМЪЧЕ"

 

Местни дейности

По разхода

 

-18 800

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-18 800

Дейност 311 "Детски градини"

-18 800

Намалява § 10-00 Издръжка

-18 800

IV. По бюджета на ДГ "ВАЛЕНТИНА"

 

Местни дейности

По разхода

 

-19 000

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-19 000

Дейност 311 "Детски градини"

-19 000

Намалява § 10-00 Издръжка

-19 000

V. По бюджета на ДГ "СВОБОДА"

 

Местни дейности

По разхода

 

-23 200

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-23 200

Дейност 311 "Детски градини"

-23 200

Намалява § 10-00 Издръжка

-23 200

VI. По бюджета на ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

 

Местни дейности

По разхода

 

-17 300

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-17 300

Дейност 311 "Детски градини"

-17 300

Намалява § 10-00 Издръжка

-17 300

 

VII. По бюджета на ДГ "СЛЪНЦЕ"

 

Местни дейности

По разхода

 

-21 400

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-21 400

Дейност 311 "Детски градини"

-21 400

Намалява § 10-00 Издръжка

-21 400

VIII. По бюджета на ДГ "ПРОЛЕТ"

 

Местни дейности

По разхода

 

-15 600

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-15 600

Дейност 311 "Детски градини"

-15 600

Намалява § 10-00 Издръжка

-15 600

IX. По бюджета на ДГ "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА"

 

Местни дейности

По разхода

 

-14 500

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-14 500

Дейност 311 "Детски градини"

-14 500

Намалява § 10-00 Издръжка

-14 500

X. По бюджета на ДГ "БИЛЯНА"

 

Местни дейности

По разхода

 

-20 200

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-20 200

Дейност 311 "Детски градини"

-20 200

Намалява § 10-00 Издръжка

-20 200

 

         


Приложение № 2

 

ПРОМЕНИ НА РАЗЧЕТА

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020 Г.

 Наименование на обектите

ОБЩО

 

Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ

Собствени приходи  от продажба  на нефинансови активи

Собствени приходи МД извън обхвата на § 40 

било

става

разлика +/-

било

става

разлика +/-

било

става

разлика +/-

било

става

разлика +/-

Общо промяна:

521 500

687 900

166 400

500 000

500 000

0

21 500

21 500

0

0

166 400

166 400

§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални  активи

21 500

42 700

21 200

0

0

0

21 500

21 500

0

0

21 200

21 200

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални  активи

500 000

645 200

145 200

500 000

500 000

0

0

0

0

0

145 200

145 200

§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални  активи

21 500

42 700

21 200

0

0

0

21 500

21 500

0

0

21 200

21 200

Дейност 311 "Детски градини"

21 500

24 300

2 800

0

0

0

21 500

21 500

0

0

2 800

2 800

Ремонт покрив кухненски блок на ДГ "Свобода"

21 500

24 300

2 800

 

 

0

21 500

21 500

0

0

2 800

2 800

Дейност 540 "Домове за стари хора"

0

18 400

18 400

0

0

0

0

0

0

0

18 400

18 400

Ремонт на товарна асансьорна уредба в сградата на ДСХ

0

18 400

18 400

 

 

0

 

 

0

0

18 400

18 400

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални  активи

500 000

645 200

145 200

500 000

500 000

0

0

0

0

0

145 200

145 200

Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

500 000

631 000

131 000

500 000

500 000

0

0

0

0

0

131 000

131 000

Изграждане на  улица между кв. 23а и 24 от плана на гр. Ямбол – Каргон, с  кръгово кръстовище с ул. „Битоля“ в кв. Каргон – гр. Ямбол.“ – етапно изграждане

500 000

631 000

131 000

500 000

500 000

0

0

0

0

0

131 000

131 000

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

Проектиране и изграждане на Скейт парк в Градски парк Ямбол

0

10 000

10 000

 

 

0

0

0

0

0

10 000

10 000

Дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъците"

0

4 200

4 200

0

0

0

0

0

0

0

4 200

4 200

Изграждане на система за видеонаблюдение на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа

0

4 200

4 200

0

0

0

 

 

0

0

4 200

4 200

 


 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол:

Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения № 8, № 1а и № 6г. 

 

           

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 12, една паралелка шести клас с брой ученици под минималния - 15  и  една паралелка седми клас с брой ученици под минималния - 12  през учебната 2020-2021 в СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 36                         против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

Общински съвет-Ямбол дава съгласие за съществуването на маломерни паралелки – една паралелка V-ти клас с брой ученици под минималния – 12, една паралелка VI-ти клас с брой ученици под минималния – 15 и една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 12, през учебната 2020/2021 година в СУ „Пиер дьо Кубертен“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2020/2021 година в размер на 40% от стандарта ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

        

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно попълване състава на ПК ТУИТЕ и ПК КЧДКТ с общински съветник Стоян Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 36                         против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член в състава на ПК „Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология” и ПК “Култура, читалищна дейност и културен туризъм” общинския съветник Стоян Стоянов.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията за отпускане на ЕФП към дата 16.09.2020г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                         против – 3                 въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.12, ал.4 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Руско Петров, Недялко Христов, Радостина Комитова, Богдан Байчев, Даниела Стоянова, Орлин Огнянов, Кольо Кацаров.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно наименуване на алеи в Градски парк.

а).  на името на заслужилия деятел на спорта Минчо Боев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол) - Комисията препоръча към текстовата част на решението да бъде добавен и правилно и ясно графично оформен документ, който нагледно да представи началото и края на наименованата алея.

Колегите от дирекцията могат по-добре да изобразят графично самия материал, защото детайлно не става ясно и точно от къде до къде самата алея ще бъде наименувана. Нарочно оставихме отворен вариант графичен материал те да си изберат по какъв начин, просто да е по-ясна ситуацията.

Шиков - Ако видите в решението е до централната алея. А на графичното представяне на това, което е копирано и изпратено не си личи, но на това, което е оригинал се вижда, че оцветената зона е до алеята, която минава пред южната част на зала Диана, а не централната алея и това е, доколкото говорихме с г-н Желязков идеята на администрацията. В тази връзка правя предложение да прецизираме решението, то да гласи така: започваща от северния вход на парка срещу бензиностанция „Шел“ до алеята минаваща от южната страна на зала „Диана“. Ще повторя още веднъж - Наименува алеята западно от зала „Диана“, гр. Ямбол започваща от Северния вход на парка (срещу бензиностанция „Шел“) до централната алея минаваща от южната страна на зала „Диана“.

Сивкова – В ПК ТУИТЕ прегледахме точката, но считам, че трябва след текста, който Вие казахте да се сложи запетая и предлагам да се добави: съгласно приложена схема, и към самия протокол след решението да се вижда схемата, както и в следващата точка.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложените промени.

Гласували      за – 33                         против – 1                 въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с предложените промени.

Гласували      за – 35                         против – няма           въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание на гореизложеното и в изпълнение на чл.21, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7.1, т. 17 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

            Наименува алеята западно на зала „Диана“, започваща от Северния вход на парка (срещу бензиностанция „Шел“) до алеята, минаваща от южната страна на зала „Диана“ на името на Минчо Боев, съгласно приложена схема.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно наименуване на алеи в Градски парк.

б).  на името на създателя на парка Христо Вълев.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ 

__________________________________________________________________________________

 

Йоргова - Имам само една корекция в частта на решението - Наименува алеята южно от зала „Диана“, започваща от входа на градски парк да се допише: до изхода на междинен портал (посока пешеходен мост към ж.п. гара) на името на Христо Вълев, съгласно приложена схема, тъй като там няма име самата алея.

Христов – Нaдявам се новия гл. архитект да обърне внимание на тези неща, защото първо е неясно в самите материали за сесия, второ няма посоки в тях. За това почнах да взимам малко по-сериозно отношение и посоките ж.п. гара, път, болница също не може да ги използваме като меродавни, има север, юг, изток и запад, те могат да присъстват като правилно изразяване на посоки. Искам да благодаря на ПК КЧДКИ, че е обърнала внимание на човек, който е започнал и е положил основите на парка въпреки, че в доста по-малък вариант, има още едно трето лице, което може би с тях трябва да го обсъдим и да предложим по-нататък също да бъде упоменато като много важен идеен фактор за състоянието на парка в момента.

Йоргова – Да не е кмета Стоян Митев?

Христов – Да, точно той. Негова е идеята, има изпълнители, има общински градинари и т.н.

Шиков – Аз по този въпрос смятам, че е допустимо да има и двата варианта понеже не мога да ви кажа колко време ми трябваше да свикна с табелите на автобусите, където пише на маршрутното разписание север, юг, предните смея да твърдя бяха по-ясни за гражданите, както и тук, ако напишем посоките, да за човек, който е геодезист и се занимава с тези неща сигурно ще е по-ясно, за гражданите на Ямбол които отворят и видят коя алея се казва така, посоките няма да свършат много работа.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложените промени.

Гласували      за – 33                        против – 1                 въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с предложените промени.

Гласували      за – 35                         против – 1                 въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7.1, т.17 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

            Наименува алеята южно от зала „Диана“, започваща от входа на Градски парк до изхода на междинен портал (посока пшеходен мост към ж.п. гара) на името на Христо Вълев, съгласно приложена схема.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински имоти в м. Бакаджик, землище на с. Чарган, община Тунджа.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) - Комисията предлага промяна в проекта за решение, както следва: по позиции  1, 2, 3, 4, 5, 6 – 8 232 лв. без ДДС и депозит за участие, същия, който е упоменат в документа, по 7, 8 – 8 261.40 лв. без ДДС, по  9, 10, 11, 12, 13 – 8 232 лв. без ДДС, по 14 – 11 132.80 лв. без ДДС и по 15 – 7 673.40 лв. без ДДС. За всички депозита остава същия, както в документа.

Брънков – Във връзка с приемане на нова НРПУРОИ, в сила от 8 септември предлагам в основанията, след ЗОС да се запише чл.57, ал.1 от НРПУРОИ.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на     ПК ОИ.

Гласували      за – 1                           против – 22               въздържали се – 13

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Брънков.

Гласували      за – 35                         против – няма           въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                         против – 8                 въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.332 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет. тридесет и три. триста тридесет и две/ с площ 840 /осемстотин и четиридесет / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ II 15 (римско две арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

            Начална тръжна цена за имота 5 880.00 лв.  без ДДС

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.333 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет. тридесет и три . триста тридесет и три/ с площ 840.00 /осемстотин и четиридесет / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ III 15 (римско три арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота 5 880.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.334 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет. тридесет и три. триста тридесет и четири/ с площ 840.00 /осемстотин и четиридесет / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ IV 15 (римско четири арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота 5 880.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.335 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет. тридесет и три. триста тридесет и пет/ с площ 840.00 /осемстотин и четиридесет / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ V 15 (римско пет арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота 5 880.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.336 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет. тридесет и три. триста тридесет и шест/ с площ 840.00 /осемстотин и четиридесет / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ VI 15 (римско шест арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота 5 880.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

            6. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.337 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет. тридесет и три . триста тридесет и седем/ с площ 840.00 /осемстотин и четиридесет / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ VII 15 (римско седем арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота  5 880.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

            7. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.338 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста тридесет и осем/ с площ 843.00 /осемстотин четиридесет и три / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ VIII 15 (римско осем арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота  5 901.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 950.00 лв.

            8. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.339 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста тридесет и девет/ с площ 843.00 /осемстотин четиридесет и три / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ Х 15 (римско десет арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота 5 901.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 950.00 лв.

            9. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.340 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста и четиридесет/ с площ 840.00 /осемстотин и четиридесет / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ XI 15 (римско единадесет арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота 5 880.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

            10. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.341 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста четиридесет и едно/ с площ 840.00 /осемстотин и четиридесет / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ XII 15 (римско дванадесет арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота 5 880.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

            11. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.342 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста четиридесет и два/ с площ 840.00 /осемстотин и четиридесет / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ XIII 15 (римско тринадесет арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота 5 880.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

            12. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.343 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста четиридесет и три/ с площ 840.00 /осемстотин и четиридесет / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора идентичен с УПИ XIV 15 (римско четиринадесет арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота 5 880.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

            13. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.344 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста четиридесет и четири/ с площ 840.00 /осемстотин и четиридесет / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ XV 15 (римско петнадесет арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота 5 880.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

            14. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.345 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста четиридесет и пет/ с площ 1136 /хиляда сто тридесет и шест / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ XVI 15 (римско шестнадесет арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота 7 952.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3 970.00 лв.

            15. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.346 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста четиридесет и шест/ с площ 783 /седемстотин осемдесет и три / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ XVII 15 (римско седемнадесет арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота 5 481.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 740.00 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ с идн. 87374.527.27 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Радецки“ № 121.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Брънков – Да се запише както на предната точка на същото място чл.58, ал.1 от НРПУРОИ.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на     г-н Брънков.

Гласували      за – 32                         против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.27 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и седем точка двадесет и седем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 351 (триста петдесет и един) кв.м., находящ се на ул. „Радецки” № 121 в размер на 15 150.00 лв. (петнадесет хиляди сто и петдесет) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Иван Желязков от гр. Ямбол, ул. ... 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в м. „Покрития кладенец“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Брънков – Да се запише на същото място чл.77 от НРПУРОИ.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на     г-н Брънков.

Гласували      за – 36                         против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 36                         против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.77 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Веселин Христов от гр. Ямбол, ж.к. се задължава да прехвърли безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.72.1015 с площ 443 кв.м. и да сключи окончателен договор за прехвърляне на собствеността в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП ПРЗ за УПИ I-10, кв. 72, ПИ 87374.72.10 и обединяване с ПИ 87374.72.1013 (от стар 87374.72.657) по КККР на гр. Ямбол.

      

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. „Георги Бенковски“, бл.18, вх.В, ет.8, ап.63, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                         против – 8                 въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственостq и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.8.1.63 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка осем точка едно точка шестдесет и три), с площ 103.49  (сто и три и четиридесет и девет) кв. м., мазе № 24 с площ 7.10 (седем точка десет) кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 8 (осми) етаж от сграда с идентификатор 87374.521.8.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.521.8 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 303/24.07.2001г., вписан в служба по вписванията с вх.рег.№ 1537 от 06.03.2009г., том V, стр. 48, парт. 426, с административен адрес: гр. Ямбол, ж. к. „Георги Бенковски”, бл.18, вх. В, ет.8, ап.63, в размер 38 500 лв. (тридесет и осем хиляди и петстотин лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Минко Георгиев.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж. к. "Г. Бенковски", бл.9, вх. Д, ет.4, ап. 97.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                         против – 8                 въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.31.1.97 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка тридесет и едно точка едно точка деветдесет и седем) по КК на гр. Ямбол, с площ 64.19 (шестдесет и четири цяло и деветнадесет) кв.м., прилежащо мазе №10, с площ 3.60 (три цяло и шестдесет) кв.м., находящ се на 4 (четвърти) етаж в сграда с идентификатор 87374.521.31.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.521.31 по КК на град Ямбол, актуван с Акт №679 за частна общинска собственост от 18.09.2002г., с административен адрес гр.Ямбол, ж.к.„Георги Бенковски“ бл.9, вх.Д, ет.4, ап.97, в размер на 30 800.00 лв. (тридесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС, на която цена да се продаде на Марина Жекова, с адрес гр. Ямбол, ж.к. ...

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане публичен търг за отдаване под наем ОС в ОУ "П. Р. Славейков".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Брънков – Да се запише чл.27, ал.6 и ал.8 от НРПУРОИ.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на     г-н Брънков.

Гласували      за – 35                         против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                         против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.27, ал.6 и ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ 140.00 кв. м., находящо се в имот публична общинска собственост – ОУ „П. Р. Славейков”, на ул. ”Янко Сакъзов” № 8, гр. Ямбол, актуван с АОС № 183/10.01.2000г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 399.00лв., без ДДС, определена по т.1 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол)

 2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

 3. Срок за отдаване под наем – 5 години;

 4. Депозит за участие – 1596.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване на право на надстрояване на сграда с идн. 87374.537.89.1 и определяне на пазарна цена, ул. „Ал. Стамболийски“ № 24.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                         против – 1                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена, в размер на 51 460.00 лв., на която да се учреди право на надстрояване  на ООД „Мегават Груп“, ЕИК 200798600 върху общински ПИ с идентификатор 87374.537.89 по КК и КР на град Ямбол, с площ 118.00 кв.м., с начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, актуван с АОС 2639 от 11.08.2020г. за разгъната застроена площ от 239 кв.м. за обект  „Надстройка на жилищна сграда с търговски обекти на партер с идентификатор  87374.537.89.1 с адрес, ул. „Александър Стамболийски“ № 24“.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

Адв. Георгиев – отр. вот – Преди малко стана въпроса за това, че се продават общински жилища, а същевременно има нужда от сграден фонд за настаняване на нуждаещи се и вместо тук да вземем едно от жилищата, които ще се надстрояват, защото исканията за надстрояване на втори по-горен етаж, вместо да вземем едно от жилищата като обезщетение ние даваме пак право да се надстрои, без да имаме насрещна компенсация, в случая парични средства. Смятам, че така, както процедираме, съвсем скоро Община Ямбол няма да има жилища, които да бъдат отдавани като общинска собственост на лица, които имат нужда да бъдат настанявани в такива жилища. Затова е моя отрицателен вот срещу това решение. Моля, в следващите подобни решения за право на надстрояване или за право на строеж, тук имам в предвид и нуждата на Община Ямбол да придобива такива жилища с оглед задоволяване на нужди на хора, които са нуждаещи се.

Шиков - Само да отбележа, че тук става дума сградата на бившата пицария „Ностос“ в двора на детската градина и там най-вероятно ще бъде използвана надстроената площ като офиси и такива неща, така че не е удачен този обект за това, което казвате. Но иначе като цяло Ви разбирам, защо го казвате. Но засега имаме неуспешен опит, най-вероятно не е най-удачния вариант за това, трябва да мислим за друго.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост и предоставянето му за ползване на областен съвет на БЧК.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) - Допълнение на т.II от проекта за решение: след „безвъзмездно право на ползване“ да се добави „на Областен съвет на БЧК“.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                         против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 36                         против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.6, ал.1 от ЗОС, обявява недвижим имот – Детска площадка по безопасност на движението - Поземлен имот с идентификатор 87374.546.42 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет и шест, точка, четиридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1739.00 / хиляда седемстотин тридесет и девет/ кв.м., ведно със сграда – павилионен тип с идентификатор  87374.546.42.1 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет и шест, точка, четиридесет и две точка едно/  с площ 63 /шестдесет и три/ кв.м. за частна общинска.

II. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.39, ал.4 от ЗОС, учредява безвъзмездно право на ползване на Областен съвет на БЧК върху недвижим имот – Детска площадка по безопасност на движението - Поземлен имот с идентификатор 87374.546.42 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет и шест, точка, четиридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1739.00 / хиляда седемстотин тридесет и девет/ кв.м. и част от сграда – павилионен тип с идентификатор  87374.546.42.1 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет и шест, точка, четиридесет и две точка едно/  с обща площ 63 /шестдесет и три/ кв.м., а именно три от четирите офисни помещения. Правото се учредява за срок от 2 години.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите” и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация и канализационно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                         против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на „БОГИ 08“ ЕООД разрешение за изработване на:

 1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите” и

2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация и канализационно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите”

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащите ПУП - ПУР за улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП - ПРЗ на УПИ I в кв. 8 и УПИ I кв.9 по плана на гр. Ямбол - ж.к. „Христо Ботев“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол) - ПК препоръчва текстът „… при условията на Наредба № 2/2004г. за планиране …“ да отпадне, защото въпросната наредба не е в сила.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували      за – 36                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 36                         против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение на осмото заседание на Общински съвет-Ямбол по точка единадесета, проведено на 25.04.2016 г., протоколи №№ 15/01.09.2016 г. и № 19/01.12.2016 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява Проект за изменение на действащите  Подробен устройствен план /ПУП/ План за улична регулация – ПУР за улица от О.Т. 349, 358  до О.Т. 354 и  ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана  на гр. Ямбол – жк „Христо Ботев“, придружен от схеми ВиК и трасировъчен план, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляваща неразделна част от това решение. Изменението се състои в следното:

- проектира се нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-520.167 /съответстващ на проектен ПИ 87374.520.167/ с отреждане „за производствено-складови дейности, търговия и услуги“ в кв. 9 по плана  на гр. Ямбол – жк „Христо Ботев“; новият УПИ обединява досегашните УПИ I в кв. 8, УПИ I в кв. 9 и част от ПИ 87374.520.2 /част от ПИ 87374.520.170/ - от О.Т.  358  до О.Т. 354;

-  премахва се улица с осови точки  О.Т. 349, 358  до О.Т. 354 между кв. 8 и кв. 9 като  се заличава квартал 8;

-  тротоарната линия на улицата, разположена на юг от досегашен УПИ I в кв. 9 се продължава до границата на УПИ I в кв. 8;

-  за новообразувания урегулиран поземлен имот се предвиждат начин, характер на застрояване - свободно и градоустройствени показатели, отговарящи на изискванията за „Предимно производствена” устройствена зона и в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Ямбол - височина до 10 м; плътност на застрояване – 80 %; Кинт. - 2,0; П озеленяване - мин. 20 %, свободно застрояване и паркиране в имота.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1091 на Път III-536 „Роза - Ямбол“ км 4+547, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 36                         против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, и във връзка чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ,  Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: АУЗПТ/СКТ №1091 на Път III-536 „Роза - Ямбол“ км 4+547, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Доклад на ВК „Транспорт“ към Общински съвет Ямбол, действаща в периода 28.02. – 28.07.2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Смятам, че ВК „Транспорт“ допринесе със своята работа за по-доброто взаимодействие с фирмата-превозвач, за някои решения и предстоящи решения относно транспорта на гр. Ямбол. Може би можеше да се иска нещо повече, но като за първи опит за работа с ВК на настоящия ОбС мисля, че можем да дадем положителна окончателна оценка на работата на тази комисията. Доклада беше изпратен до всички ПК и мисля, че имаше предложение за корекция в решението. Заповядайте г-жо Георгиева, за да предложите корекцията в решението.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Имаме предложение по т.2 от проекта за решение, вместо възлага, да бъде предлага и в т.3 от проекта за решение, вместо възлага, да бъде предлага.

Същото предложение има ПК БФ.

Петкова - Имам два въпроса и ви моля да ми бъде отговорено, за да мога да взема решение. Първо, защо за комисията е записано, че е действала в периода 28.02.2020 г. до 27.07.2020 г., след като ВК се открива и закрива с решение на ОбС. Тази ВК комисия ще закрием днес, а не на 28.07.2020 г., както е записано в началото. И втория ми въпрос е днес какво точно ще приеме ОбС, ще приеме доклада на ВК или приеме и някакви решения, защото след новите таксиметрови стоянки е написано – Комисията разгледа предложението на сдружението на две поредни свои заседания и … т.н., след което реши да предложи следното решение на ОбС – Ямбол за определяне броя на таксиметривите стоянки. Това решение на ОбС ли е или част от доклада? Защото, ако е решение на ОбС трябва да има законово основание и т.н.

Шиков - Това е част от доклада, единственото, което приемаме днес е доклада, в който пише, че се предлагат тези неща. Приемаме само доклада без никое от нещата, които евентуално са предложени на председателя и на кмета да бъдат в него.

Тахчиев - Беше гласувано от ОбС  на временната комисия да бъде удължен с срока с два месеца, т.е. този срок е 28.07. до когато да работи ВК.

Шиков – Тогава са приключили всъщност със заседанията.

Симеонов – Това беше мандата на действие, който изтече.

Тахчиев - Да, който удължихме до 28.07.2020г.

Шиков – Не действие, а закриване е днес, теоретично продължава да съществува въпреки приключването на дейността. Това е процедурна подробност, по-същественото е че днес ОбС гласува доклада на комисията, като част от решението са въпросните предложения към кмета и към председателя на ОбС да бъдат изготвени вече конкретни и законосъобразни предложения, т.е. не гласуваме нищо относно стоянки, еднопосочни улици и т.н. днес.

Георгиева – Първо искам да поздравя г-н Антон Шиков, председател на ОбС – Ямбол, за неговата инициатива за създаване на ВК в рамките на този ОбС. Аз съм трети мандат общински съветник и искам да ви кажа, че в предходните два мандата единствените ВК, които са работили са били тези за промяна и изменение на правилника за работа на ОбС. Считам и не само аз, а и колегите от моята група, че това е един чудесен подход, повече съветници заедно да работят по определени теми, които са проблемни за града, целенасочено да подпомагат ОА, да се срещат със заинтересовани страни, потребители, граждански и професионални сдружения, защото точно този подход изпълва понятието местно самоуправление със съдържание, така че поздравявам Ви г-н Шиков за това. Конкретно по доклада, бих искала да коригирам колеги една неточност, разбира се това не е фатално, но да обърна внимание на ръководството на града, една неточност в доклада. Действително в първия договор с фирма „Юнион Ивкони“ е със срок от 10 години, което означава, че той изтича на 07.04.2021 г., втория договор обаче не е със срок от 10 години, а е със срок от 60 месеца, т.е. 5 г., което означава, че той изтича на 17.05.2022 г. В тази връзка е добре да си припомним, че сега е момента общинското ръководство и ние като общински съветници да подготвим действията си за евентуална нова обществена поръчка за възлагане на пътнически превози по автобусните линии на транспортната схема. Вариантите са два, ако искаме изпълнителят на цялата транспортна схема да бъде един и същ, общината би могла да поиска от областния управител удължаване на срока на първия договор с една година, каквото право има той, за да се изравнят периодите на двата договора. Ако държим да бъдат две отделни обществени поръчки, защото сроковете са дълги и приблизително трябват поне 6 месеца., а понякога и една година, за да бъде спечелена една такава поръчка, трябва още от сега да помислим за обявяването на една такава обществена поръчка. За съжаление хората все още са недоволни от градския транспорт, дори и сега след въвеждането на новата транспортна схема, защото знаете, че имаме разреждане на курсовете и трябва да помислим наистина в посока подобряване и повишаване качеството на транспортната услуга, защото през последните 9, 10 години на практика отказахме хората да ползват градския транспорт, заради доста неуредици в него. Смятам, че една нова обществена поръчка, с подходящи условия, би могла значително да подобри въобще тази услугата и гражданите да бъдат по-удовлетворени. Имам едно предложение между другото, много непрофесионално ще го направя, но то идва от ежедневието ми, от срещите ми с граждани и това е към Вас г-н Ревански, след решение на общинската комисия по безопасност на движението в града - в късните часове на нощта са останали четири денонощни светофара като разбира се мотивите на общинската комисия аз ги разбирам, че те са борба с така наречените джигите по пътя, да няма висока скорост, да няма ПТП-та, но в крайна сметка хората, които са решили да бъдат недисциплинирани не се съобразяват с тези денонощни светофари, а напротив точно дисциплинираните шофьори стоят по тези светофари, на празни кръстовища, говоря за таксиметровите шофьори, за техните клиенти, които са изключително недоволни, просто предавам това, което чувам и което съм помолена да Ви предам на Вас. В този случай може да се помисли наистина дали в периода между 23:00 ч. и 05:00 ч. навсякъде да е жълта светлината, а евентуално с контролни органи или с други институции да помислите за поставяне на камери, така че тези, които не спазват скоростта, която е предвидена да бъдат санкционирани, защото за съжаление практиката показва, че дисциплина се постига чрез финансови санкции. И завършвам моето изказване с това, че на предното заседание си спомням, че когато приемахме транспортната схема общинския съветник от нашата група Мариета Сивкова направи едно чудесно предложение, а именно за един банер на сайта на община Ямбол, в който гражданите да съобщават за проблеми и неуредици в градския транспорт, надявам се не сте забравили това предложение и действате в тази посока. Благодаря ви за вниманието и още веднъж поздравления, г-н Шиков.

Шиков - Не сме забравили, неуредиците с новата транспортна схема са много. Все още няма разписание по спирките, вече на моя телефон има приложение и мога да ви кажа, че 85% от автобусите избързват, което води до това, че отново има разстояние между автобусите, които са недопустими, т.е. шофьора тръгва и единствената му цел е да направи една бърза обиколка, което е непонятно за мен. И вече два пъти си говорим с хората от „Юнион Ивкони“, няма да ви казвам какво е обяснението относно шофьорите, но борим се с това. В момента с новата транспортна схема, след като съм видял как се движат автобусите е абсолютно недопустимо да не бъдат спазвани разписанията, няма такъв момент светофарите ги бавят дълго и т.н., всички автобуси изпреварват разписанията. Какво лошо има на ЖП гара да се изчакат трите минути, които е избързал или някъде да се кара по-бавно, не мога все още да ви отговоря на този въпрос.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                         против – няма           въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – 1

Приема се.

Шиков - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

Гласували      за – 35                         против – 1                 въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и чл. 49, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗМСМА:

 

1. Приема доклада на Временната комисия „Транспорт“ за извършване на анализ и предложение за изготвяне на нова схема на градския транспорт; анализ на светофарните уредби на територията на град Ямбол; анализ на трафика в общината и анализ на предложенията на фирмите, предоставящи таксиметрови услуги за удовлетворяване както на техните нужди, така и на нуждите на ямболци.

2. Предлага на Председателя на Общински съвет - Ямбол да изготви и внесе конкретни предложения за решения в ОбС – Ямбол на базата на решенията на временната комисия „Транспорт“.

3. Предлага на Кмета на община Ямбол да изготви и внесе конкретни предложения за решения в ОбС – Ямбол на базата на решенията на временната комисия „Транспорт“.

4. Закрива Временната комисия „Транспорт“.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Шиков - Като вносител няма какво да добавя към. По предложението на сайта на г-н Калиманов, решихме да отпаднат ограниченията за граждани и за общински съветници за брой ограничения на питанията в някакви срокове, но отхвърлихме това, което на председателски съвет беше гласувано. Това е мотивировката.Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Петкова – Предлагам в § 6, чл.24.2, след текста, да се добави – Заседанията на ПК ЗСДСИ се излъчват онлайн до приемането на дневния ред на заседанието. Разглеждаме здравни проблеми на граждани, свързани с имена, ЕГН и други лични данни, което не е редно да бъдат изнасяни в публичното пространство.

Шиков – Колеги, този проблем според мен най-ярко е изразен в комисията по здравеопазване, но той може да възникне и в другите комисии по една или друга причина. Ако искате да формулираме текста, че заседание на ПК, в чиито дневен ред са предвидени въпроси засягащи личните данни излъчването се прекъсва след… Да, дневния ред може да бъде съставен така, че тези точки да са в края и прякото излъчване и записа биват прекъснати в момента, когато се стигне до тези точки, защото пък вижте може да има заседание, в което обществен интерес има в първа, втора точка, които касаят наистина гражданите и няма проблем те да ги гледат и да слушат, и четвърта, пета, шеста точка вече касаят наистина лични данни. Същото може да е и в ПК ТУИТЕ, там също може да се споменават имена, ЕГН-та и т.н., както може и в ПК ОИКОУСОС, ако се говори за продажба на имоти. Ако искате да направим това нещо да е общо за всички ПК.

Георгиева - Аз предлагам все пак това да бъде след решение на самата комисия, тя да вземе решение кои точки от дневния ред да останат последни и да се подаде информация към звеното, което обслужа ОбС, че трябва да се прекрати излъчването.

Петкова - Аз държа специално за нашата комисия да бъде записано така, както го казах.

Шиков - Не съм съгласен аз с това, защото някои точки не са от личен интерес.

Миланов – Имате право да гласувате, г-н Шиков.

Шиков – Добре, това е първото предложение. Ще се опитам да формулирам и аз едно предложение отново след точката: всяка постоянна комисия има право да вземе решение част от точките в дневния ред касаещи лични данни да не се излъчват и да не бъдат записвани, след гласуване от ПК.

Миланов - Въпреки закона за личните данни да излъчват лични данни ли? Не съм съгласен, нямат право, не може комисията да решава.

Шиков – Добре, без комисията да решава: Точките от заседанието на всяка ПК, засягащи лични данни на граждани не се излъчва и не се записва. Комисията може да си преподреди дневния ред. Първото предложение е на г-жа Петкова и то е: Заседанията на ПК ЗСДСИ да се излъчват онлайн до приемане на дневен ред на заседанието на комисията. Правя предложение друг вид промяна на същия параграф, след точката: Точки от дневния ред на заседания на ПК, които засягат лична информация на граждани, не се предават пряко и не подлежат на запис. Ако някой има други предложения, да каже. Според мен не е редно да бъде само за ПК ЗСДСИ, вярно статистически най-често там се сблъскваме с този проблем, понеже някои от другите предложения не касаят граждани, но е имало и такива, където са оставали имена и ЕГН-та, т.е. значи има. Така че, според мен, члена трябва да се измисли как да засяга всички комисии не само ПК ЗСДСИ, но според мен не е редно да режем цели заседания пък било то и на ПК ЗСДСИ, защото и там има точки, които са интересни за гледане.

Миланов – Всички разбрахме какво е вашето мнение, в момента го правите от място като председател на ОбС, но когато правите предложения, моля заемете определеното място. Вашето мнение е ясно, всеки от нас има право на един глас, включително и Вие. Аз отново казвам следното - ПК ЗСДСИ да бъде отделена и за всички да важи и вашето предложение отново, но и предложението на г-жа Петкова да бъде гласувано и да бъде прието, те не си противоречат, Надявам се да приемем и двете предложения.

Шиков – Ще гласуваме и двете предложения, ако и двете предложения се приемат ще ги формулираме и двете в този член. Ще бъдат допълнени.

Подлагам на гласуване предложението на д-р Петкова.

Гласували      за – 14                        против – 9                 въздържали се – 13

Не се приема.

Шиков - Подлагам на гласуване моето предложение - Точки от дневния ред на заседания на ПК, които засягят лична информация на граждани не се предват пряко и не подлежат на запис.

Гласували      за – 31                         против – няма           въздържали се – 4

Приема се.

Шиков - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

Гласували      за – 33                         против – 2                 въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА приема Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

 

ПРАВИЛНИК

 

за изменение и допълнение

на правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

 

(приет на ІІ сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 28 ноември  - 5 декември 2003 г. изм. и доп. ІV/13.02.2004 г., VІ/30.04.2004г., ХІІІ/29.12.2004г., ХІV/4 – 11.02.2005г., ХХІІІ/11.11.2005г., ХХІV/1-2.12.2005г., ХХVІ/26.01.2006г., ХХІХ/06.04.2006г., ХХХVІІ/30.11.2006г., ІІІ/11.12.2007г., V/15.02.2008г., VІ/13.03.2008г., VІІІ/19.05.2008г., ХVІІІ/14.03.2009г., XLІІ/11-14.01.2011г., XLІV/25.02. - 01.03.2011г., ІІ/18.11.2011г., ХІІ/13.07.2012г., ХVІ/19.12.2012г., ХХVІ/11.10.2013г., ХХVІІІ-19/11.12.2013г., ХХХ-4/17.01.2014г., ІІІ/21.12.2015г., изм. с Решение № ХХХІІ-24/30.04.2018г., изм. с Решение № 171/08.10.2018г. на ЯАС, в сила от 24.10.2018г.)

 

 

§ 1. Чл.5. се изменя както следва: Числеността на Общински съвет - Ямбол се определя съгласно правилата на ЗМСМА.

§ 2. Чл.7.1. се изменя и допълва както следва:

-           т.15 добива вида: определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

-           създава се нова т.27. определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на община Ямбол.

§ 3. Чл.11.4. се изменя и допълва както следва: Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, в която са изписани имената на кандидатите. До името на всеки кандидат е отпечатано празно поле за избор под формата на окръжност или квадрат. .Всеки съветник поставя в плик бюлетина с поставена отметка под формата на знак ‘X’ или ‘V’ в полето за избор срещу името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна, след което се подписва саморъчно.

§ 4. Чл.11.5.1. се изменя и допълва както следва: За недействителни бюлетини се считат разкъсаните и скъсаните такива. Празните пликове, както и бюлетина без плик, се смятат за недействителни бюлетини. Гласът е недействителен, когато:

- няма поставен знак  в нито едно от полетата за избор;

- има поставен знак в повече от едно от полетата за избор;

- поставеният знак засяга повече от едно от полетата за избор и не може да се установи еднозначно волята на избирателя;

§ 5. Чл.12. се допълва, като се създават нови точки, както следва:

13. изпраща на кмета на общината и областния управител препис от приетите от Общински съвет актове в 7-дневен срок от изготвянето на протокола.

14. изготвя и внася два пъти в годината отчет за работата на Общински съвет и неговите комисии, който се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника.

15. обявява на населението на общината, приетите от Общински съвет актове на официалната интернет страница на общината, както и по друг подходящ начин.

16. издава заповеди за командироване или специализация на кмета на общината в чужбина.

17. одобрява командировъчните разходи на общинските съветници съгласно чл.34.3.

§ 6. Чл.24.2. се изменя и допълва както следва: Комисиите от чл.19, т.1 до т.7 включително заседават при необходимост, но не по-малко от веднъж  месечно и се излъчват онлайн на сайта на Община Ямбол. ПК по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество заседава при възникнала необходимост и заседанието не се излъчва онлайн.

Точки от дневния ред на заседания на ПК, които засягят лична информация на граждани не се предват пряко и не подлежат на запис.

§ 7. Чл.24.6. се изменя както следва: Комисията може да иска от вносителя допълнителна информация в писмен вид или становище с проект за решения от кмета, когато той не е вносител по разглежданите въпроси. Визираните лица са задължени да отговорят най-късно до 3 работни дни от получаване на искането.

§ 8. Създава нов чл.24.7. Графикът за провеждане на заседания на постоянните комисии преди редовни заседания на общинския съвет (съгласно чл.40.2) се изготвя най-късно до 10 работни дни преди датата на заседанието. Графикът се изготвя от председателите на постоянните комисии съвместно с председателя на общински съвет.

§ 9. Чл.25.3. се изменя и допълва както следва: За заседанията на комисиите се води съкратен протокол, в който се отбелязват приетите решения, мотивите на комисията, мнозинството, с което са приети решенията и изказаните особени мнения. Всяка комисия избира от своя състав протоколист. Протоколът се подписва от всички присъстващи членове на комисията и се съхранява в канцеларията на съвета. Представените по разискваните въпроси материали, документи, експертни оценки, проучвания и др. се прилагат и описват в протокола и се считат за неразделна част от него.

§ 10. Чл.26.1. се изменя както следва: Постоянните комисии предоставят приетите с решение от тях предложения, препоръки, становища, проекторешения и др. на председателя на съвета в срок от един ден преди заседанието на съвета.

§ 11. Отменя Чл.26.2.

§ 12. Чл.27. се изменя както следва: По отделни въпроси могат да се извършват проучвания и проверки, и се приемат общи предложения, препоръки и проекти за решения от няколко постоянни комисии, на съвместни заседания. В тези случаи общите предложения на комисиите се предават на председателя на съвета, подписани от председателите на тези постоянни комисии в срок от един ден преди провеждане на редовно заседание.

§ 13. Чл.32. се изменя както следва: Кметът и другите длъжностни лица на територията на общината са длъжни да приемат общинските съветници с предимство, да отговарят на интересуващите ги въпроси и да им предоставят необходимата информация. На писмено поставените от съветниците въпроси посочените лица са задължени да отговарят най-късно до 5 работни дни.

§ 14. Чл.34.2., ал.1 се изменя както следва: Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.

§ 15. Създава нов чл.34.5.3. : (1) Общинските съветници могат да бъдат командировани, с тяхно съгласие, извън територията на Общината, във връзка с работата им в съвета, включително участие в семинари, национални комисии и обучения. На общинския съветник се изплащат разноските, направени във връзка с командироването, съгласно действащите към настоящия момент нормативни разпоредби за командировки в страната и чужбина, за сметка на общинския бюджет.

(2) Разходите по ал.1 се одобряват от председателя на Общински съвет.

§ 16. Чл.34.4. се изменя и допълва както следва: При отсъствие от заседание на Общински съвет без уважителни причини общинският съветник получава месечно възнаграждение, намалено с 40%. При отсъствие от заседание на постоянна комисия без уважителни причини и без да е уведомил за това писмено или по електронна поща председателя на комисията или председателя на Общинския съвет, общинският съветник получава месечно възнаграждение, намалено с 20%. При отсъствие от заседание на Общински съвет и от всички заседания на постоянните комисии, на които е член, без уважителни причини, общинският съветник не получава възнаграждение за този месец.

§ 16. Чл.34.5. се изменя и допълва както следва: При закъснение за заседание на Общински съвет с повече от 15 мин. общинският съветник получава месечно възнаграждение за съответния месец, намалено с 50 лв. При преждевременно напускане на заседанието на Общински съвет, без да съгласува това с председателя на Общинския съвет, общинският съветник получава месечно възнаграждение, намалено с 50 лв.

§ 17. Чл.35.3.2. се допълва както следва: Ако са налице обстоятелствата по чл.35.3.1., общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разисквания по съответната точка от дневния ред, да декларира наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

§ 18. Чл.40.2. се изменя и допълва както следва: Редовни заседания се провеждат в сградата на община Ямбол всеки последен четвъртък от месеца. В случай, че датата на редовното заседание съвпадне с официални празници, председателят на Общински съвет определя друга дата за заседанието в рамките на същия месец.

§ 19. Отменя 42.1.1.

§ 20. Чл.42.1.3. се изменя както следва: Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 2 дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на Председателя на Общинския съвет мотивирано становище или решение по предложението и проекта за решение.

§ 21. Чл.42.1.4. се изменя и допълва както следва: Становищата на постоянните комисии включват предложения за приемане, изменение, допълнение и отлагане за следващо заседание, както и предложения за отхвърляне на предложения проект за решение, които се докладват пред общински съвет от председателя на постоянната комисия.

§ 22. Чл.42.1.5. се изменя и допълва както следва: Общинските съветници могат да правят писмени предложения по текста на внесения проект за решение до деня, в който постоянните комисии пристъпят към разглеждането му. Предложенията се правят до председателите на постоянните комисии.

§ 23. Отменя чл.42.1.6.

§ 24. Чл.42.1.7. се изменя и допълва както следва: Всяка постоянна комисия, до която е разпределено предложението, се произнася със становище за приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложението и проекта за решение. Направените по реда на чл. 42.1.5. писмени предложения на общинските съветници, както и становищата и предложенията на постоянните комисии са неразделна част от протокола и се докладват от председателите на постоянните комисии при разглеждане на предложението на заседание на ОбС.

§ 25. Създава нов чл.42.10. Въпроси с декларативен или констативен характер от група съветници или постоянни комисии могат да бъдат разглеждани на заседание на ОбС, без да се внасят за разглеждане в комисия.

§ 26. Чл.44.1. се изменя както следва: Заседанията на общинския съвет са публични. В залата се осигуряват места за представители на средствата за масово осведомяване, партии, коалиции, инициативни комитети, държавни органи и граждани, които заемат специално определените от председателя за тях места. По време на заседанието те са длъжни да спазват установения ред. При нарушаване на реда в залата, председателят без предупреждение може да разпореди да бъдат отстранени отделни или всички външни лица.

§ 27. Чл.47.1. се допълва както следва: След откриване на заседанието от председателя, преди да се пристъпи към обсъждане и гласуване на предложения проект за дневен ред, се разглеждат внесените въпроси с декларативен или констативен характер.

§ 28. Чл.48.1. се изменя и допълва както следва: Председателят дава думата на вносителите, на председателите на постоянните комисии, а след това – на съветниците за изказвания и въпроси към вносителя.

§ 29. Чл.50.1. се изменя както следва: Общинските съветници имат право на реплика, която представлява кратко възражение по съществото на току-що приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 3 минути. По едно изказване се допускат най-много две реплики, по реда на заявките.

§ 30. Създава нов чл.52.5. Кметът на общината има право на изказване по всяка точка от дневния ред след приключване на изказванията на общинските съветници, дори да няма отправено питане към него и той да не е вносител на проекта за решение. Със същото право се ползват областния управител, ресорния заместник кмет при отсъствие на кмета и председателите на постоянните комисии, които са дали становище по проекта за решение. Заместниците на председателите на постоянните комисии ползват това право при отсъствие на титуляра по реда на чл. 48.2 и чл. 54, но не повече от веднъж по обсъждания въпрос, като изказването не може да бъде по-дълго от 5 минути.

§ 31. Чл.57.1. се изменя и допълва както следва:  Упражняването на правото на глас от общинските съветници става чрез гласуване “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Неучастието в гласуването, при наличие на обстоятелства по чл.35.3.1, се обявява предварително и се протоколира.

            Когато сбора от броя на гласовете, подадени “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” е по-малка от половината от общия брой общински съветници, задължително се проверява кворума и се вписва в протокола непосредствено след резултата от гласуването.

§ 32. Чл.57.2. се изменя и допълва както следва: Явното гласуване се извършва чрез:

1. компютъризирана система за гласуване, в която всеки общински съветник използва персонализирано устройство за гласуване. След приключване на гласуването на екрана се показва вота на общинските съветници. Общинските съветници нямат право да използват чуждо устройство за гласуване;

2. вдигане на ръка.

§ 33. Отменя чл.58.2.

§ 34. Чл.59. се изменя и допълва както следва: Всички актове на ОбС  и на комисиите към съвета (дневен ред и материали по него, протоколи от заседания, взети решения и др.) се публикуват на сайта на община Ямбол. Протоколите от заседанията на ОбС (включващи приетите решения и текстове на нормативни документи) се обявяват на таблото за информация на община Ямбол.

§ 35. Чл.61.1. се допълва както следва: За всяко заседание на общинския съвет се води протокол. Той се подписва от председателя и протоколиста. В него се вписват текст на изказванията, предложенията, начина на гласуването им,  всички взети решения по обсъжданите въпроси, поименното изписване на имената на общинските съветници и начина, по който те са гласували (при гласуване чрез компютъризираната система или при поименно гласуване), пълния текст на гласуваните нови или изменения на Наредби, Правилници и Стратегии на община Ямбол. Всички писмени материали, предоставени на заседанието, се прилагат към протокола и се считат за неразделна част от него.

§ 36. Отменя чл.62.

§ 37. Чл.66.1. се изменя и допълва както следва: Общинските съветници отправят питанията, чрез председателя на съвета, в писмена форма. Питането се депозира в канцеларията на общински съвет.

§ 38. Чл.66.2. се изменя и допълва както следва: Председателят на общинския съвет насочва питането за изготвяне на отговор  към кмета или ресорния заместник кмет в срок от два дни след получаването му.

§ 39. Създава нов чл.66.9. Всички питания от общински съветници, заедно с получените отговори публикуват на сайта на община Ямбол в раздел „Общински съвет“ или на официалния фейсбук профил на община Ямбол в рамките на 20 дни след получаване на отговор.

§ 40. Чл.68.1. се изменя и допълва както следва: След приключване на заседанието на общински съвет в продължение на един час гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в настоящия Правилник.

§ 41. Чл.68.3. се допълва както следва: Питанията не могат да се отнасят за въпроси извън компетенциите на общинските съветници, кмета и общинската администрация.

§ 42. Чл.69.1. се изменя и допълва както следва: Гражданите, желаещи да се изкажат или отправят питане по време на заседание на общинския съвет, предварително депозират в канцеларията на общински съвет (стая 202 в община Ямбол)  искане, в което е описан засегнатия въпрос.

§ 43. Чл.69.2. се изменя и допълва както следва: Председателят на общински съвет насочва получените питания към кмета или ресорните заместник-кметове, или постоянна комисия на общински съвет за изготвяне на отговор.

§ 44. Чл.69.3. се изменя и допълва както следва: Председателят на общинския съвет уведомява гражданина за датата на заседанието, на което той ще може да представи своето изказване или питане не по-късно от 7 дни преди заседанието.  Ако искането на гражданина е депозирано по-рано от 15 дни преди обявено заседание на общински съвет, то следва гражданинът да получи възможност за изказване по време на първото заседание след внасяне на искането. Ако това се случи по-късно от 15 дни преди заседание, то гражданинът получава възможност за изказване на следващото заседание на общински съвет.

§ 45. Чл.69.4. се изменя и допълва както следва: Председателят на общинския съвет дава думата на гражданина в определеното за това време според чл. 68.1, за изказване или питане в рамките на 5 минути.

§ 46. Чл.69.5. се изменя и допълва както следва: След обявяването на питането гражданинът получава отговор от кмета, ресорния заместник кмет, експерт от общинска администрация или председател на постоянна комисия.

§ 47. Чл.69.6. се изменя и допълва както следва: Председателят на общински съвет връчва на гражданина писмен вариант на отговора по неговото питане.

§ 48. Чл.69.8. се изменя и допълва както следва: По желание на отговарящия председателят на общинския съвет му дава думата за допълнение на отговора по питането с времетраене до 2 минути.

§ 49. Настоящият Правилник е приет от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….  и влиза в сила от деня на обнародването му чрез разгласяване в местно печатно издание.

 

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам дванадесетото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание се предвижда да бъде на 29 октомври 2020г.

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          Антон Шиков

 

 

 

                                                           Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова           

 

 

                                                                                                             Ан. Господиова