ПРОТОКОЛ № IV

 

            Днес, 30.12.2019г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0158/23.12.2019г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33. Отсъстваха Антонио Динев, Георги Георгиев, Ивайло Симеонов и Петър Личев.

            На заседанието присъства г-н Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

            В 9:00 часа присъстваха 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри четвъртото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно предоставяне на общински имот за управление от Куклен театър "Георги Митев - Жоро" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Градска среда“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

Шиков - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи. Аз имам предложения за нови точки в дневния ред – като т.5 предлагам да влезе предложение изменение на Решение № III-25/13.12.2019г. относно преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране", чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари" в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих", чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".  Върнато ни е със заповед на областния управител и се предлага изменение на решението. Като т.6 предлагам да включим предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2020г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020г.

Шиков – Няма други предложения. Подлагам на гласуване първото предложение.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване второто предложение.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

Шиков – Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

Шиков – Правя процедурно предложение медиите да останат в залата и да излъчват заседанието. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 5

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно предоставяне на общински имот за управление от Куклен театър "Георги Митев - Жоро" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Градска среда“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение за изменение на Решение № III-25/13.12.2019г. относно преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране", чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари" в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих", чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2020г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

           

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

            Ем. Кремъкова и Яв. Брънков гласуват „за“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.3 и по аргумент чл.124, ал. 1, чл.127, ал. 9 и чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за:

1. ПИ с идентификатор 87374.546.72 по ККарта на гр. Ямбол, като променя устройствена зона от устройствена зона за спорт /Ос/ в устройствена зона с обществено – обслужващи дейности /Оо/,

2. ПИ с идентификатор 87374.29.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Двете могили“, от земеделска територия – друг вид обработваеми земи  в устройствена зона за предимно  производствени  дейности /Пп/,

3. ПИ с идентификатори 87374.37.107 и 87374.37.106 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Дюзлюка“, от земеделска територия – друг вид обработваеми земи в устройствена зона за предимно  производствени  дейности /Пп/.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 и чл.215, ал.6 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно предоставяне на общински имот за управление от Куклен театър "Георги Митев - Жоро" - Ямбол.

          ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.8, ал.1, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

I. Предоставя безвъзмездно за управление на Куклен театър „Георги Митев – Жоро“ – Ямбол, Булстат 000964461, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. «Жорж Папазов» № 1, представлявано от Елена Дойчева - директор, за функционирането и развитието на театъра недвижим имот – публична общинска собственост - 250/1401   идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.74, целият с площ 1401 кв.м. по КК и КР на града, ведно с построената в имота през 1961 г.  - масивна сграда с идентификатор 87374.537.74.4 със ЗП 353 кв.м. и предназначение - за културна и обществена дейност - куклен театър, с обособеният в нея самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.74.4.  с РЗП 622.60 кв.м. на три нива - ниво 1 с площ 190 кв.м., ниво 2 с площ 314 кв.м. и ниво 3 с площ 92.60 кв.м. и прилежащо мазе от 26 кв.м. за срок от 10 години, считано от датата на сключване на договора.

II. Дава съгласие Куклен театър „Георги Митев – Жоро“ – Ямбол, Булстат 000964461, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. «Жорж Папазов» № 1 за собствена сметка да извърши необходимите действия по реализиране на инвестиция – проектиране и изграждане на фоайе и билетна каса към имота, който им се предоставя за управление, както и всички видове строително ремонтни дейности, свързани с нормалното функциониране по предназначение на имота.

III. Одобрява проект на договор, който да бъде сключен в изпълнение на решението.

IV. Възлага изпълнението на настоящето решение на кмета на община Ямбол.

V. Настоящето решение, след влизането му в сила отменя решение по т.4 на двадесет и второто заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.07.2017 г.

 

 

                                  

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Градска среда“.

          ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

1. Да бъде осигурена устойчивост за проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане по проекта към Община Ямбол;

2. Видът и предназначението на обекти:

Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол – Пешеходна улица „Търговска“-част I - /от пл. Освобождение до ул. „Бяло море“/;

Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол – Пешеходна улица „Търговска“ - част II /от ул. „Бяло море“ до ул. „Преслав“/;

Рехабилитация на ул. „Бяло море“ от о.т. 411 до о.т. 412;

Рехабилитация на ул. „Кабиле“ от о.т. 418 до о.т. 423;

Рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ от о.т. 143 до о.т. 145,

няма да бъдат променяни за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане по проекта към Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

          ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Т. Тодоров – Няма да гласувам по това предложение поради конфликт на интереси.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

            Кр. Петров гласува „за“.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

1. Освобождава Илиана Бицова от длъжността председател на Общински съвет по наркотични вещества към Община Ямбол и назначава на нейно място Енчо Керязов – заместник-кмет на Община Ямбол.

2. Освобождава от длъжността секретар на Общински съвет по наркотични вещества към Община Ямбол Камен Андонов и назначава на негово място Павел Тодоров – психолог.

3. Определя за членове на Общински съвет по наркотични вещества към Община Ямбол:

-     Марина Кочева – прокурор в Районна прокуратура – гр. Ямбол;

-     Николай Кирков – заместник-председател на Районен съд - гр. Ямбол;

-     Мирослав Величков – гл. инспектор и началник сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при  ОД на МВР - гр. Ямбол;

-     Елена Даскалова – главен инспектор „Наркотични вещества и лекарствена политика“ към дирекция Медицински дейности РЗИ - гр. Ямбол;

-     Гергана Георгиева – специалист в ОС на БЧК - гр. Ямбол;

-     Здравко Динев – старши експерт в РУО на МОН - гр. Ямбол;

-     Драгомир Добрев – социален работник в отдел „Закрила на детето“  при Дирекция социално подпомагане - гр. Ямбол;

-     Теодора Сулева – директор на ПГЛПЕХТ - гр. Ямбол;

-     Даниела Иванова – секретар на МКБППМН при община Ямбол.

                 Резервни членове:

                 Георги Георгиев – старши експерт в РУО на МОН – гр. Ямбол;

                 Теньо Боев – инспектор към Дирекция „СПООР“.

                 Станка Боянова – психолог и гл. експерт към дирекция „Медицински дейности“  РЗИ -  гр. Ямбол;

                 Иван Караманолов – инспектор противодействие на криминалната престъпност в ОД на МВР - гр. Ямбол;

4. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за изменение на Решение № III-25/13.12.2019г. относно преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране", чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари" в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих", чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".

          ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

            Шиков – С областната управа имахме съвсем ползотворно взаимодействие. Имаше проблеми с юридическите оформяне на нещата в предното предложение, както се спомняте всички. Беше за прекратяване на предприятията и създаване на нови две, което водеше до трудности при прехвърлянето. С точката от основанията от областта не бяха съгласни. Новия вид е доста добре юридически обоснован и ще доведе до по-лесна работа на администрацията при приемането му.

            Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Предлагаме изменение на предложеното решение и едно процедурно предложение. Предложение за изменение на проекта за решение – от т. І. и т. ІІ. в решението да отпаднат т.1 (поради дублиране с вече споменатото основание чл.52, ал.4 от ЗОС) и пренареждане на останалите арабски точки. В правилниците много коректно е записан предмета на дейност, още повече, че на миналото заседание беше допълнен предмета на дейност на едното предприятие, което допълнение не е отразено в настоящото предложение. Общински съвет да вземе решение към протокола от заседанието на ОбС, след решението по настоящата точка, да се приложат правилниците на преобразуваните предприятия като неразделна част от протокола на четвъртото заседание на ОбС Ямбол, приложения 1 и 2.

Т. Петкова - Няколко неща ми направиха впечатление в новия материал и искам да ги споделя с вас. Ако прецените, че съм права ще предложа да се отложи точката за следващо заседание. Какво имам предвид – пише в мотивите се добавя раздел III, със следното съдържание: При преобразуване на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране" чрез сливане с Общинско предприятие „Общински пазари" в Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" чрез сливане с Общинско предприятие „Спортни имоти" в Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт", следва да се приложат разпоредбите на чл.123 от Кодекса на труда, както и на чл.262а от Търговския закон. (цитира чл.262а от ТЗ)  Общинските предприятия не са търговски дружества, те са регистрирани по ЗОС, така че аз смятам, че това  което е записано като законово основание не би следвало да присъства тук. Освен това, този раздел три е записан само в мотивите, не в проекторешението, там се отива направо на римско четири. Имам един въпрос – срока за влизане в сила на проекторешението е определен на предното заседание до 1 януари, което е ясно, че не може да се случи.  Не е пределен нов срок за сливането, до кога хората от ОП ще бъдат на работа, до кога директорите ще бъдат директори, на някой става ли му ясно, защото на мен не ми става ясно. Във връзка с това предлагам точката да бъде отложена за следващо заседание, да се изчистят нещата със законовите основания, да не ставаме смешни и ние и ОА, че не познаваме законодателството на България.

адв. Г. Георгиев – Апелирам това предложение да не бъде гласувано поради липсата на икономически и правни мнения относно това по какъв начин сливането ще доведе до това те да функционират по-добре и по-качествено и същевременно да се направи икономия. Имаше само една справка предния път за икономия от брутните възнаграждения на лицата, които ще бъдат съкратени при сливането. Сега пак няма никаква икономическа обосновка защо въпросните дружества ще се обединят и ще станат две. Предният ОбС е гласувал разделянето на тези дружества с оглед необходимостта от функционалност на работата. Представителите на ГЕРБ са гласували за това решение и би следвало да си го защитават днес, защото е било нужно тази дейност да бъде разделена. Предлагам на вносителя да оттегли предложението и да се осмисли цялата организация по този въпрос, да не се бърза само с идеята  да се сложат едни нови директори вместо старите. Има и процесуални нарушения, четейки ЗМСМСА областната управа връща решението, задачата на ОбС е да внесе изменение или отмяна на решението в 14 дневен срок. ПК е разгледала новото предложение на кмета за промяна на старото. Това е недопустимо, ОбС в лицето на комисията следва да излезе с решение. Не може предложението на кмета да бъде основание за решение на ОбС, при положение, че вече един път е гледано. Имаме възможност да си извършим самоконтрол и да го променим. Не може предложението на кмета да бъде основание за промяна. Ще допуснем пак процесуални нарушения, което ще доведе пак до отмяна. Най-разумното е, както предложи д-р Петков, е да се отложи това решение, да се осмисли, да се изчисти и да се приеме едно законосъобразно решение. 14 дневният срок е инструктивен срок, няма пречка да го отложим днес, да го гледат пак ПК и да го приеме. Моето становище е или отмяна на решението, или отлагаме решението за следваща сесия, да го обработим и да го огледаме както трябва. Предлагам ви г-н Ревански да го оттегли и наново да се внесе, защото наистина чл. 262 от ТЗ е неприложим тук при ОП.

Шиков – ТЗ е споменат само в мотивите, не е част от решението. ОбС има правомощия да преобразува чрез сливане, при което  е споменато, че ще се приложат същите неща, които са упоменати в този член. Това не е най-същественото в тоя случай.

Ревански – Доста време отлагаме това решение за сливане на предприятията. Единствено съм съгласен, че няма упоменат срок, това е съществен пропуск. Предлагам да се добави в предложението срока да бъде 1.02. Споменатите сто хиляди и малко лева е съществен мотив, относно работата на тези 4 дружества, не зная как са работили сега, но според мен с тяхното сливане ще има много по-голям контрол от ОА. Работата, която ще им бъде възлагана ще се следи по-изкъсо от администрацията на Община Ямбол. Ще чакам решението на ОбС да подкрепи сливането на ОП.

Шиков – Относно точка трета римско, наистина има печатна грешка в предложението. Предлагам да се преномерират римските точки от две нататък, да станат три, четири и пет.

Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Георгиев за отхвърляне на предложението.

Гласували      за – 10                        против – 20                           въздържали се – 2

            Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Т. Петкова за отлагане на предложението.

Гласували      за – 12                        против – 20                           въздържали се – 1

            Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на ПК за отпадане на т.1 от т.I и т.II в проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – 1                             въздържали се – 5

            Приема се.

Подлагам на гласуване предложението ми да се преномерират римските цифри в проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – 1                             въздържали се – 5

            Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Ревански срока за влизане в сила на правилниците да бъде 1.02.2020г.

Гласували      за – 20                        против – 3                             въздържали се – 7

            Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на ПК правилниците да се приложат към протокола от заседанието на ОбС.

Гласували      за – 21                        против – 2                             въздържали се – 4

            Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 18                        против – 5                             въздържали се – 6

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 9                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗОС:

I. Преобразува Общинско предприятие „Платени зони за паркиране" чрез сливане с Общинско предприятие „Общински пазари" в Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" към Община Ямбол - бюджетна издръжка.

1. Определя седалище и адрес на управление на Общинското предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" град Ямбол, ул."Александър Стамболийски" № 29.

2. Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари". Приложение 1.

3. Отменя Правилниците за устройство и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране" и Общинско предприятие „Общински пазари".

4. Цялото имущество на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране" и Общинско предприятие „Общински пазари" (като преобразуващи се дружества) преминава към Общинското предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" град Ямбол, като техен правоприемник.

5. Правата и задълженията на работодателите прехвърлители - Общинско предприятие „Платени зони за паркиране" и Общинско предприятие „Общински пазари", преди сливането на същите, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната /сливането на предприятията/, се прехвърлят на новия работодател приобретател - Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари".

6. За задълженията на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране" и Общинско предприятие „Общински пазари" към работниците или служителите в тях, възникнали преди сливането на същите, отговаря Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари", в качеството си на работодател приобретател;

II. Преобразува Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" чрез сливане с Общинско предприятие „Спортни имоти" в Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт" към Община Ямбол - бюджетна издръжка.

1. Определя седалище и адрес на управление на Общинското предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт" град Ямбол - Градски парк, спортна зала „Диана".

2. Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт". Приложение 2.

3. Отменя Правилниците за устройство и дейността на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" и Общинско предприятие „Спортни имоти".

4. Цялото имущество на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" и Общинско предприятие „Спортни имоти" (като преобразуващи се дружества) преминава към Общинското предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт", като техен правоприемник.

5. Правата и задълженията на работодателите прехвърлители - на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" и Общинско предприятие „Спортни имоти", преди сливането на същите, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната /сливането на предприятията/, се прехвърлят на новия работодател приобретател - Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".

6. За задълженията на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" и Общинско предприятие „Спортни имоти" към работниците или служителите в тях, възникнали преди сливането на същите, отговаря Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт", в качеството си на работодател приобретател;

III. Възлага на кмета на община Ямбол да назначи директори на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт".

IV. Възлага на кмета на община Ямбол и директорите на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" или на упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с приемо-предавателни протоколи, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

V. Общинските предприятия ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" се задължават да поемат всички разходи, свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените активи с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2020г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020г.

          ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Правя процедурно предложение да изслушаме представителя на сдружение ДЕН, г-н Димитров. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 21                        против – 2                             въздържали се – 7

            Приема се.

            Д. Рунков гласува „въздържал се“.

Димитър Вълев Димитров – Ще се опитам с няколко думи да ви обясня нашето становище. Ние направихме едно становище, което го внесохме в общината и го изпратихме по e-mail адреса им, явно не са го получили по някакви причини и затова поисках да взема днес думата тук. Относно план-сметката и искам да ви кажа, че тя е направена специално, заради един договор, който беше подписан в последната минута между двата избора на 07 ноември с фирмата, която обслужва, която събира най-вече отпадъците от Ямбол и ги транспортира до регионалното депо. Всичко е нагласено според нейните цифри. Първо в план-сметката пише, че ние вместо 27 хил. т., които бяха заложени за предишните години ще имаме 20 хил. т., че проверки са направени, че реалното количество на отпадъците е 20 хил. т. нещо, което много ме съмнява, защото не може националния статистически институт да дава 435 кг. на жител ние, че сме по-бедни, по-бедни сме от другите градове, но при нас се получават 300 кг. на човек. Има нещо, което не е нормално, дали изхвърляме повече в природата отколкото другите градове не знам, но тук в тези сметки много се съмнявам. Освен това, ако в действителност са 20 хил. т. защо досега сме плащали 27 хил. т., къде са отишли тези пари, който представлява 35% от общото количество на отпадъците? Освен това нагласена е сметката от предишното управление на града, защото сумата е почти същата, колкото сме плащали миналата година за събиране, транспортиране, третиране на отпадъците с 86 хил. лв. поп-малко, въпреки че със 7 хил. т. по-малко отпадъци отиват на депото. Увеличението за събиране и транспортиране е 26%, от къде идват тези пари, инфлацията ли ще бъде такава?

Шиков - По договор.

Димитров - И аз точно това казах, че план-сметката е нагласена по договор. Ние се съобразяваме изцяло с един договор, който между другото е незаконно подписан. Защото този договор е атакуван от Комисията за защита на конкуренцията, не самия договор, а тръжната документация, търга е атакуван и какво ще правят от сега нататък общината това е вече друг въпрос. Но аз се връщам пак към план-сметката има едно увеличение за предварителното третиране на отпадъците 33%, ако тези суми, които са заложени в момента, това увеличение от 26% и 33% на базата на 20 хил. т. годишно, ако се окаже, че имаме 25 хил. т. годишно по договора и ако днес приемете тази план-сметка ние ще трябва да плащаме на тон тези суми, които са заложени в договора, по-високите с 26% и 33%. Като не стигнат парите от бюджета, които са определени в момента, те ще стигнат до септември, октомври месец, оттам нататък започваме за следващите три месеца да плащаме на високата цена. Разбирате ли защо ви казвам. Моля ви да помислите дали трябва да се приеме тази план-сметка в момента. Дали не трябва да си влезе в годината със старата план-сметка, да се изчакат два месеца, а през тези два месеца да се работи много интензивно с една група от хора, които като нас 8 години от живота сме си отделили на това сметище, а има и други специалисти, аз ги виждам в комисиите, малко са специалистите наистина, хората не са добре запознати, но има хора, с които може да се работи и след около два, три месеца максимум да се излезе с една пълна стратегия за решаването на този проблем за отпадъците. Защо, защото в момента всичко се прави в името на един човек, който е притежател на 12 фирми, който с едната или другата фирма управлява отпадъците на гр. Ямбол. Само тук в тази план-сметка имаме 3 200 000 лв., които отиват в джоба на тази фирма. Това са общински дейности, те не трябва да генерират печалба, това трябва да го вършим ние. Плюс отпадъка, който той взема, в случая 8 хил. т. от нашия отпадък, което за 2014 г. имам приходите му, които имат много сериозен растеж всяка година, 2014 г. приходите от продажбата на тази фирма, която сепарира нашите отпадъци са 2 400 000 лв. Помислете не можем ли да намалим данъците и да вземем два, трио месеца, четири месеца, ако трябва да поработим върху старата план-сметка, в която по-евтино ще плащаме на тон и да се направи една истинска и реална стратегия.

Ревански – За подписването на предния договор не носи отговорност настоящото ръководство на Община Ямбол. Относно тоновете на план-сметката искам да кажа, че още от третия ден от нашето управление има представители на Община Ямбол на депото, които са на кантара, където се теглят камионите от сметоизвозването и тази сметка сме я направили на базата на около 40 дневен анализ на това какво се извозва като смет от нашия град, а за тези 7 хил. тона, които се оказа много голяма разлика от предни години също не мога да дам аз отговор за там. Така че, сметките, които сме дали са на база 40 дневен анализ, смятам че няма да има кой знае каква промяна, единственото, което ме притеснява са микросметищата в града, от където наистина може да излезе, че има повече битови отпадъци, но в план-сметката сме заложили и 2 хил. тона от микросметища. И настоящия договор, както и вие сте обърнали внимание е подписан вече на тон, а не на контейнер, както беше предния договор, това мога да кажа относно тази план-сметка. Ако реши ОбС може да я върне за допълнително разглеждане, аз лично нямам нищо против, ако има някакви други мнения и ако бъдат доказани и ако бъдат мотивирани.

Шиков – Само да уточним, че, ако не бъде приета новата план-сметка днес остава старата. Ще си позволя да кажа и аз две думи, това е план-сметка, това не е подписан договор за изплащане на суми. Идеята е, че се прецизират плановите стойности, които виждате в колонките. Какво реално се случва през годината е съвсем отделен въпрос, но ние смятаме, че новата план-сметка е много по-близка до реалността и до стойностите през изминалата година отколкото е била старата, това е причината числата да са изменени по този начин.

Ревански – Искам само да допълня, че г-н Димитров е прекрасно запознат, че инициирах среща между него и между представител на фирмата, която обслужва депото и сметоизвозването, на която да си постави въпросите и ако могат да бъдат решени. Нали може да го потвърдите това, че лично аз бях инициатор да има такава среща и да има такова разбирателство, което да бъде в полза на града и в полза на Община Ямбол. Винаги съм работил да има разбирателство и да има диалог и именно затова инициирах тази среща.

Георгиева – Нямах намерение да взимам отношение по точката, но мисля, че след това, което чух от г-н Димитров, че наистина е редно като нов ОбС и като колеги на базата на този материал да си кажем няколко неща. Това, което мен ме притеснява е, че не виждам промяна в подхода въобще в отношението към проблема с депото, към начина, по който се прави план-сметката. Притесняваме това, което чета в мотивите, тук се казва, че според една експертиза свободния обем на клетката би осигурил срок на експлоатация още около шест години и седем месеца, това е изключително стара и неактуална информация при положение, че още миналата година февруари месец излязоха протоколите от регионалното сдружение и там излезе констатацията, че депото има капацитет клетката не повече от две години, това е проблем и никъде ние не говорим за това. Този материал трябваше да се гледа в комисията, в която фигурира екологията. Този материал трябваше да се гледа, ако щете в комисията по законност и обществен ред. Отделно от това преминавам нататък, просто съм си отбелязвала няколко неща, в план-сметката за приходите, написано всичко много хубаво, но ние на предната сесия взехме едно решение за едни 836 хил. лв. отчисления, тези средства не са нанесени тук, защо.

Шиков - Те ще са за следващата година.

Георгиева - За коя следваща година?

Шиков - 2021 г.

Георгиева - Контейнер тип бобър 1 100 л., периодичност на извозване 365 дни годишно, такса 17 578,40 хил. лв. Направих си, труда без да имам претенции, че съм математичка, не е реалистично това, което ни се предлага, никъде не говорим за това, че, хубаво казвате ние 40 дена проследихме. Г-н Ревански 40 дни не е достатъчен период, значи ако вие искате да ни убедите в това, внасяйки тази план-сметка трябваше да ни дадете отчет по старата план-сметка януари, февруари, март, април или да не бързаме с това намаляване, аз питам, ако излязат 22 хил. т. какво правим, 23 хил. т. какво правим, месец с месец не си приличат. Нещо, което изключително ме притеснява по проблема с депото пак слагаме източване и транспортиране на инфилтрат от ретензионния басейн, пречистване на инфилтратни води и пречиствателна станция, т.е. ние признаваме, че такъв проблем е нормално да има, а ние сме се борили през последните 4 години с това, ами нанесете го в бюджета като щета, която да търсите в проектанти, от строители, от надзор, защо товарим гражданите с нещо, за което те нямат абсолютно никаква вина при положение, че не е предвидено в проекта за депото да има изтичане на такива инфилтратни води. И не на последно място, може би най-важно за гражданите, намаляването на обема за почистването на уличните площади алеи и т.н., автометенето 18 000 лв., 3 000 лв., Ямбол няма проблем с фините прахови частици и дано да бъде така, но ние сме в 21 в. и е нормално да се мете с машина, а не сутрин като застанем на спирките едни жени с едни метли чукат и деца отиват на училище, и се получава едно запрашаване. Считам, че това е грешка, може да не се осъществява за 18 000 лв., ами дайте да го осъществим. Миене с автоцистерна, извозване на отпадъци от поддържане на чистота на улична мрежа, на терени предназначени за обществено ползване от 3 500 на 2 000, града мръсен ли ще бъде. Аз искам вашата гаранция, че чистотата в този град е по-добра, можете ли да дадете на базата на тези параметри, които вие предлагате и поздравявам ви затова нещо хубаво все пак има, че ще третирате тротоарите с препарати против плевели и един подход, а не да ходим да чукаме по тротоарите с разни средства, но нека да мислим, че ние не вдигаме таксата битови отпадъци, но можем ли да гарантираме на гражданите, че чистотата ще се запази и те трябва да знаят, че обхвата на услугата намалява на базата на тази запазена такса за битови отпадъци. И един съвет аз разбирам, че сте нов екип, трябва ви време, мисля, че много се бърза с нещата, давайте си малко повече време да ги обмислите, да ги обсъждате, да търсите ако щете външни експерти, защото аз съм убедена, че е избрана тази сума и спрямо нея всичко друго е натъкмено и разбира се на базата на договорите.

Ревански – Аз искам да кажа, както на предното заседание, че отдавна стоте дни толеранс минаха и относно забележките за инфилтрата и за обслужването на депото, добре беше да работите по същия начин толкова активно и толкова агресивно предните четири години, които сте били общински съветник. Работили сте, но резултатите се виждат, че нямат кой знае каква промяна, а относно това ние какво сме работили и дали има някаква разлика, аз ви я казах разликата - още от третия ден имаме човек ежедневно на депото и контролира сметоизвозването.

Относно почистването на града сигурна ли сте, че в предните четири години тези операции, които са давани от фирмата как са мели, как са чистили, как са миели града са били изпълнявани. Сигурна ли сте Вие? (Георгиева –- от място -  Не, не съм.)

Н. Петкова – Трябва да ви кажа, че ние живеем в един много мръсен град, аз не знам 40 дни какво са наблюдавали наблюдателите, считам първо, че това е прекалено кратък срок, за да се правят анализи за цяла година, второ пътувайки днес сутринта от моя квартал „Христо Ботев“ на работа, трябва да ви кажа, че всичко е страшна мръсотия по улиците. Не знам какво са извозили фирмата и какво са почистили 40 дни, но града е мръсен и залагайки тези средства не знам дали ще може в тези рамки да се побере почистването на града. Считам, че е прибързано решение и считам, че трябва да се върне за ново разглеждане.

Шиков - Вариант за ново разглеждане няма.

Стойков – От името на общинските съветници на ПП ГЕРБ нашето становище относно тази план-сметка, която ни беше предоставена в последната минута преди ПК БФ в петък това е първото, което е така леко притеснително, че беше вкарана като документ 15 мин. преди началото на заседанието на комисията.

Шиков - Тя е на сайта от един месец.

Стойков - Започвам от мотивите, в интерес на истината колегите г-жа Георгиева и г-н Димитров, засегнаха по-голямата част от също споделени проблеми и от нас. В мотивите е описано, че през 2020 г. не се предвиждат нови райони за обслужване в община Ямбол по отношение на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Тази година и въобще последните години всички срещи, които сме правили с граждани и по предприятия имаме информация, че има такива предприятия, които дори нямат и кофа за боклук, които са на територията на Община Ямбол, предприятия, които на всички е ясно, че бизнеса в Ямбол е основния донор на такса смет. И фирми, които плащат такса смет в порядъка на десетки хиляди лева не притежават, не им се осигурява дори една не бобър ами една от обикновените най-малки кофи за смет и нямат съответно никакво обслужване по отношение на сметта. Знаем, че е имало дела, които фирмите са печелили и въпреки това не виждаме някакъв нов подход по отношение на решаването на този проблем. Предполагам, че колегите са наясно, че този проблем съществува тъй като по време а кампанията се проведоха редица срещи, така че предполагам, че това е ясно. Дано количествата смет, които се генерират в града да бъдат това, аз не смея да твърдя, но години наред са залагани тези 27 хил. т. и изведнъж става 20 хил. т., възможно е, но това е все пак в някакъв наистина кратък срок на мониторинг, но това е риск, който е поет от администрацията по отношение на тази план-сметка. Другото, което спомена г-н Ревански е по отношение на събиране на отпадъците на локалните замърсявания на така наречените микросметища из града. Да, заложени са 2 хил. т. за извозване, но същото число е било и за 2019 г., което значи, че ако в момента всички сме наясно, че съществуват такива микросметища в града, което означава, че тези 2 хил. т. са недостатъчни, за да почистим града, което означава, че града ще остане също толкова мръсен по отношение на тези микросметища, колкото е и в момента. Много притеснително е това двойно намаляване на отпадъците по поддръжка на чистотата на уличната мрежа. Казваме, че от една страна няма да имаме автометене на булевардите, от друга страна намаляме два пъти извозването на отпадъците, в смисъл, че това извозване е в резултат на  метенето на площите. Казваме, че ще намалим два пъти това количество и в същото време няма да има и автометене, което е показател, че града ще бъде два пъти по-мръсен по тези терени, защото терените са едни и същи 100 хил. дка, а извозваните отпадъци два пъти по-малко. Всичко това говори, че тази план-сметка наистина е правена отзад напред, като знаем, че няма да променяме промилите, като знаем числата по договора и тръгваме и определяме съответните количества пък докъдето ни стигнат, така едно време си правихме проектите като студенти. За мен това не е достатъчно сериозно, така че аз бих подкрепил едно становище за отлагане по тази точка да си я караме по старата план-сметка и да има достатъчно време за по-голям мониторинг и наистина от специалисти, и да има нов подход към стратегията по отношение на чистотата на града.

Ревански – Относно забележката за контейнерите по фирмите и по други места искам да кажа, че от където се обадят хора и има нужда от контейнери веднага сигнализираме извозващата фирма и им се осигурява такъв, но искам да кажа, че има може би малка част ямболски фирми, които си заявяват кофа, за да плащат по-малко такса смет, а генерират много по-голям битов отпадък. Относно метенето и по-малкия отпадък, който е отбелязан, че ще се генерира, не се ли съмнявате, че в предни години е имало някакво надписване. Имаме някакво наблюдение, че в предни години се записва, че всеки ден се метат определени площи, а инспектори наши забелязват нещо съвсем различно. Аз нямам абсолютно нищо против да върнете план-сметката и да оставим старата, но това ще натовари, както данъкоплатците така и община Ямбол допълнително, но лично аз, ако желаете гласувайте, върнете я ще караме по старата, т.е. ще караме по старо му, както е било при предното ръководство, както решите. Аз ви казах, че от самото начало сме обърнали особено внимание на почистването дали се спазват графиците и на сметоизозването количествата, които се транспортират в депото в Ямбол.

Кремъкова – Това, което на мен ми направи впечатление тук една допълнителна дейност: „Третиране на тротоари с препарати против плевели“, досега мисля, че такова нещо не сме предприемали, не е предприемана такава мярка, не мислите ли, че е неуместно да използвате такива препарати, сега когато целия свят говори за опазване на природата, за климатичните промени ние допълнително да използваме такива био препарати, малко ми звучи като безалкохолна бира, но щом така мислите. Не може ли да се измисли така, както в другите държави се прави малко по-практичен метод, с който да се унищожават тези плевели. Мисля, че не е удачно да се използват такива препарати.

Илчев – Искам да кажа няколко неща изхождайки от коментарите, които бяха направени тук. Първото нещо, което ясно трябва да се разбере и което всички знаят е, че ние работим по договори, които са предварително сключени. Това е най-важното нещо, което трябва да споменем. След това относно коментарите за това, че в последния момент е даден материала, той беше публикуван на сайта и всеки можеше да се запознае с него, имали сте възможност. Относно увеличението на предварително третираните отпадъци, това е така, защото, както знаете, за да се намали обема и количеството те биват третирани предварително, за да може по-малка част отпадък да бъде депониран. За всички други, казват се намалявания и това също е грешно, защото количествата не се намалят, а посредством анализите, които са направени от ОА ние залагаме едни реални стойности. И относно коментара на г-жа Георгиева за депото, вие мислите ли, че може да се вземе така бързо решение за един месец мисля, че трябва малко повече време. Права сте, така е наистина, има проблем. Но съответно с всички вас заедно мисля, че можем да се ангажираме и да намерим правилното решение.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 14                        против – 8                             въздържали се – 8

            Не се приема.

            М. Сивкова гласува „против“.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 10                        против – 8                             въздържали се – 9

Има ли несъгласни с обявения вот?

            М. Сивкова - Гласувах „против“.

Не се приема.

           

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

Шиков – Поради изчерпване на дневния ред закривам четвъртото заседание на ОбС Ямбол. Искам да ви пожелая през новата 2020г. най-вече да сте здрави, много успехи в професионален план и ще се видим догодина.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          Антон Шиков

 

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                              Ан. Господинова

 


 

Приложение № 1

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

за устройството и дейността на Общинско предприятие

„Платени зони за паркиране и общински пазари - бюджетна дейност

към Община Ямбол

 

 

                І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

 

                Чл. 1. Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”.

                Чл. 2. (1) ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Ямбол.

                (2) Общинското предприятие е специализирано звено на Община Ямбол за изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Общината, определен от Общински съвет.

                (3) ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се създава за неопределен срок.

                Чл. 3. ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

                (1) ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” притежава собствен печат.

 

                ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

 

                Чл. 4. Общинското предприятие е с наименование ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”.

                Чл. 5. Адресът на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” е гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” № 29.

                Чл. 6. ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” гр. Ямбол се създава с предмет на дейност, както следва:

(1)       Управление, поддръжка и търговска експлоатация на платени зони за паркиране – общинска собственост.

(2)       Управление и организация на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община Ямбол.

(3)       Управление и поддържане на общинските пазари и други обекти общинска собственост, разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги.

 

                ІІІ. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ.

 

                Чл. 7 (1) ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” при Община Ямбол има следната структура:    

                               1. Директор – 1 щатна бройка

                               2. Звено „Административно-счетоводни дейности” – 3 щатни бройки

                               3. Звено „Платени зони за паркиране и общински пазари ” – 15 щатни бройки

                                

(2) Числеността на персонала е 19 броя, разпределени по длъжности, съгласно одобрено от кмета на общината щатно разписание.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.8.(1) Кметът на община Ямбол възлага управлението на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” на директора с трудов договор.

(2)  Директорът организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” при спазване изискванията на настоящия правилник, Закона за движение по пътищата, Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, действащото нормативно законодателство и актовете на Общински съвет – Ямбол.

 

(3) Директорът има следните права и отговорности:

                1. осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието и отговаря за цялостната дейност на предприятието;

                2. организира, координира и контролира финансовата дейност на предприятието в рамките на одобрения от Общински съвет бюджет, в съответствие с действащата нормативна база;

                3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената структура и численост на предприятието, при спазване на изискванията на Кодекса на труда и другите действащи нормативни актове;

                4. представлява общинското предприятие пред компетентните органи;

                5. осъществява общо ръководство и контрол при управлението на предоставените на предприятието имоти и вещи общинска собственост;

                6. разработва и предоставя информация и документация свързани с дейността на предприятието по искане на кмета или на упълномощени от него лица;

                7. в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие и след приключване на финансовата година предоставя на кмета писмен доклад за дейността на предприятието;

                8. отговаря за събираемостта на приходите от платените зони за паркиране и обекти на общинските пазари;

9. осигурява поддръжката и техническата изправност на съоръженията и инфраструктурата на платените зони за паркиране и общинските пазари;

                10. следи за реда и чистотата на територията на платените зони за паркиране и общинските пазари.

 

Чл.9. Трудовите договори на работниците и служителите в ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се сключват с директора на предприятието.

 

Чл.10. Директорът на общинското предприятие разработва, а кметът на Община Ямбол утвърждава вътрешни правила за дейността му, с които се определят:

а/ специализация на вътрешната структура;

б/ правата и задълженията на служителите;

в/ контрол по спазване на правилата и др. нормативни актове;

г/ други специфични дейности и изисквания, свързани с дейността.

 

 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПЛАТЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ

 

Чл.11. Платени зони за паркиране са определени паркинги, места, райони, пътища или части от пътища за паркиране в определени часове от денонощието, за което се заплащат такси, определени с решение на Общински съвет Ямбол, в Приложение № 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

Чл.12. Включването на конкретни зони за платено паркиране в обсега на дейността на предприятието се извършва със заповед на кмета на общината, в рамките на определените по точка десета на дванадесето заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 13 юли 2012г. граници за кратковременно платено паркиране на улици, площадни или части от тях – публична общинска собственост само в делнични между 8:00ч. и 18:00ч. в района на Централна градска част.

Чл.13. ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” извършва следните дейности, произтичащи от организацията и контрола на дейността по паркиране  на МПС в платените зони за паркиране:

(1) поддържане на инфраструктурата  на определените за паркиране места – преградни съоръжения, информационни табели, маркировка;

(2) осъществява контрол върху дейността по прилагане на утвърдената организация на паркиране и таксуване на платените зони за паркиране;

(3) осъществява контрол върху установяването на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „Синя зона”, като заплащането се осъществява чрез предварително закупуване от водача на талон, чрез касов бон, издаден от служители, обслужващи „Синя зона” или чрез SMS.

(4) контролира спазването на въведения по точка десета, т.3 на дванадесето заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 13 юли 2012г. режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ за паркиране на автомобили на финансово кредитни, административни, съдебни и други институции за обслужване на дейностите им в границите на зоната за кратковременно платено паркиране.

(5) осъществява необходимите дейности и контрол по предоставените карти на живущите по постоянен или настоящ адрес на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на зоната за кратковременно платено паркиране, за ползване на платено преференциално паркиране за два автомобила на жилище. Паркирането става в близост до постоянния или настоящия адрес, отдясно по посока на движението в сектора, ограничен от най-близките пресечни улици. 

(6) контролира паркирането на МПС, превозващи хора с трайно намалена работоспособност над 71% и над 50% загубена трудоспособност, поради заболявания на опорно-двигателния апарат, които могат да паркират в „Синя зона” без заплащане на обозначените места за инвалиди, с поставена отвътре, на предното стъкло, карта за паркиране, издадена от кмета на община Ямбол при условията на чл. 99 от ЗДвП.

(7) експлоатиране и поддържане на платените зони за паркиране;

(8) координиране и контролиране на внедряването и поддръжката на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка и другите необходими законови средства за ефективната организация на паркиране в платените зони за паркиране;

(9) координиране и контролиране поддържането на чистотата и реда в платените зони за паркиране;

(10) съвместно с Общинска полиция осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС със специализирано превозно средство до определен за целта паркингопределен терен с решение по точка втора, т.V на четиридесет и деветото заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 3 септември 2015г., намиращ се в североизточната част от общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.33 по Кадастралната карта на града, с площ на частта 2 000кв.м. в ж.к. „Хале“, гр. Ямбол (източно от бл.№ 8) за място, където принудителното преместено пътно превозно средство да се предава за отговорно пазене.

 (11) организира и осъществява блокиране на колелата на неправилно паркиране МПС с техническо средство – тип „скоба” за принудително задържане и на МПС, чиито водачи не са заплатили таксата за платено паркиране;

(12) Службата за контрол при Община Ямбол може да извършва преместване на паркирано МПС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато:

1. ППС е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство;

2. ППС създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението.

 (13) организира таксуването на водачите за поставяне и отстраняване на скобите по цени, определени с решение на Общински съвет Ямбол, в Приложение № 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол;

 (14) при освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство таксува водачите за разходите по отстраняването (преместването на ППС), транспортирането и освобождаването по цени, определени от Общински съвет – Ямбол;

(15) Контролът, по „Синя зона” определен с решение по точка десета на дванадесето заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 13 юли 2012г. се осъществява от:

           1. Кмета на община Ямбол чрез определена с негова писмена заповед служба за контрол – общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари”;

           2. Директорът на ОД на МВР – Ямбол или определени от него длъжностни лица;

 

Чл.14. Магазините – частна общинска собственост, предоставени на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на НРПУРОИ.

                Чл.15. Терените върху, които се поставят преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ се предоставят по реда на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол.

                Чл.16. (1) Наемите от обектите общинска собственост се събират по реда на НРПУРОИ.

(2)Таксите и цените на услугите от преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ се събират по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол .

                Чл.17. Преместваемите обекти, разположени на общинските пазари за търговия със зеленчуци, плодове, цветя, промишлени стоки и др. се предоставят на ползвателите ежемесечно по реда на подаване на молбите. Разглеждането на молбите се извършва от комисия, чието разпределение се утвърждава от Директора на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”.

(2) Преместваемите обекти, разположени на общинските пазари за търговия със зеленчуци, плодове, цветя, промишлени стоки и др., които се ползват за срок по-малък от един месец, се предоставят на ползвателите ежедневно от длъжностни лица на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”, определени от директора.

 

 

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

                Чл.18.(1) ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се финансира от бюджета на Община Ямбол.

(2) Всички приходи реализирани от ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се внасят в приход на бюджета на Община Ямбол.

(3) Всички разходи на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се реализират по Единната бюджетна класификация на разходите по бюджета на Община Ямбол.

                Чл.19.(1) Ежегодно в текущата година, директорът на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” изготвя предложение за необходимите му бюджетни средства за предстоящата финансова година, който проект представя на кмета на общината за внасяне за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет, като част от бюджета на Община Ямбол, в сроковете на съставяне на общинския бюджет за текущата година.

(2) Проекта на бюджет се съставя по елементи на ЕБК, съобразно потребностите и действащата нормативна уредба.

               

Чл.20.(1) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобреният от Общински съвет бюджет на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”  за съответната година.

(2) Промени в одобрения бюджет се извършват по решение на Общински съвет и от кмета на общината в рамките на дадените му правомощия.

                Чл.21. ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

 

 

                VII. ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 22. (1) Община Ямбол предоставя на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”, гр. Ямбол за управление и поддръжка на следното имущество, подробно описано в Таблица № 1 от настоящия правилник:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 1 - Имоти – общинска собственост, предоставени за управление и поддръжка на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” при Община Ямбол.

 

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПЛОЩ

АОС

 

 

1

Терен - част от общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.33 по КК на гр. Ямбол, където принудително преместеното пътно превозно средство да се предава за отговорно пазене

гр. Ямбол, ж.к. "Хале", източно от бл.8

площ на частта 2000 кв.м.

няма

 

 

2

Недвижим имот - сграда, частна общинска собственост, с идентификатор:

87374.537.55.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол

гр. Ямбол,                          ул. „Ал. Стамболийски“ № 29

обща площ 93.00кв.м.

АОС №220/20.04.2001г.

3

Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 - общоградски пазар

пл. "Георги Дражев"

14 638.00

1819/12.11.2013г

4

Покрит Пазар "Стара автогара"

ул. „Търговска”

1420.00

188/06.02.2001г.

5

Пазар за цветя „Търговска”

ул. „Търговска”

№ 56

 

 

6

Пазар „Бенковски”

ж.к. „Бенковски”

 

 

7

Пазар „Боровец”

 

пл. „Боровец”

 

 

8

Търговски обект -животински пазар, с идентификатор 87374.559.3, ведно с построените административна сграда и сграда сервизно помещение

ул. „Атанас Кратунов”

2 741.00

1822/25.11.2013г

адм. сграда с идентификатор 87374.559.31

81.00

сервизно помещение с идентификатор 87374.559.3.2

32.00

9

Пазар „Търговски фирми”

пл. „Георги Дражев”

№ 1

 

 

10

Търговски обекти

 

 

194/20.02.2001г

11

Обществена тоалетна

ул. „Търговска” № 53

 

 

12

Обект - Тоалетна кабина

 

пл. „Георги Дражев”

14.40

 

 

 

(2) Предприятието няма право да извършва разпоредителни действия с предоставеното му за управление общинско имущество.

 

(3) Поддържането и ремонтите на общинското имущество се извършва от предприятието, като необходимите средства се предвиждат ежегодно в бюджета му.

 

               

 

VІІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Със заповед на кмета на общината могат да бъдат предоставяни необходими вещи, отговарящи на характеристики за осъществяване дейността на предприятието.

§ 2. Настоящият правилник се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост.

§ 3. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и актовете на Общински съвет – Ямбол.

§ 4. Настоящия Правилник е приет с Решение № III-25/13.12.2019г. на Общински съвет – Ямбол, и влиза в сила от 01.01.2020г.

Изменена датата на влизане в сила с Решение № IV-5/30.12.2019г. на Общински съвет – Ямбол, и влиза в сила от 01.02.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

към Правилник за устройството и дейността на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”, гр. Ямбол

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

НА ОП „ПЛАТЕНИ ЗОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ И ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” ГРАД ЯМБОЛ, ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА – 19 щ.бр.

 

 

 


 

Приложение № 2

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

за устройството и дейността на Общинско предприятие

"Паркове, зони за отдих и спорт"- бюджетна дейност към Община Ямбол

 

 

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1. Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт".

Чл.2. (1) ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет - Ямбол.

            (2) Общинското предприятие е специализирано звено на Община Ямбол за изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Общината, определен от Общински съвет.

            (3) ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" няма статут на юридическо лице и се създава за неопределен срок.

 Чл.3. ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в Община Ямбол.

(1) ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" притежава собствен печат.

 

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.4. Общинското предприятие е с наименование ОП "Паркове, зони за отдих и спорт".

Чл.5. Адресът на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" е гр. Ямбол, Градски парк, спортна зала „Диана“.

Чл.6. Общинското предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт" гр. Ямбол се създава с предмет на дейност, както следва:

            (1) Управлява и поддържа спортните имоти – спортна зала Диана, Градски стадион, футболно игрище „Г. Дражев“ и съоръженията в Градски парк, парк Боровец,

            (2) Почистване, поддържане на чистотата и озеленените териториите за обществено ползване на гр. Ямбол.

(3) Поддържа в изправност съоръженията на детските площадки, изградени на територията на община Ямбол и елементите на градското обзавеждане по чл.7, т.5 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

 

ІІІ. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ.

 

Чл.7. (1) Общинското предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт" гр. Ямбол при Община Ямбол има следната структура:

                1. Директор – 1 щатна бройка;

                2. Звено „Административно-счетоводни дейности” – 2 щатни бройки;

3. Звено "Детски площадки и зони да отдих" – 7 щатни бройки;

4. Звено "Паркове и територии за обществено ползване" – 18 щатни бройки;

5. Звено „Спортни бази” – 10 щатни бройки;

 

                (2) Числеността на персонала е 38 броя, разпределени по длъжности, съгласно одобрено от кмета на общината щатно разписание.

(3) Предприятието може да наема сезонни работници.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.8.(1) Кметът на община Ямбол възлага управлението на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт"  на директора с трудов договор.

(2)  Директорът организира, ръководи и контролира цялостната дейност на на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" при спазване изискванията на настоящия правилник, в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за физическото възпитание и спорт, Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол, други нормативни актове уреждащи опазването на околната среда, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, действащото нормативно законодателство и актовете на Общински съвет – Ямбол.

            (3) Директорът има следните права и отговорности:

            1. Представлява общинското предприятие пред компетентните органи;

            2. Организира, координира и контролира финансовата дейност на предприятието в рамките на одобрения от Общински съвет бюджет, в съответствие с действащата нормативна база.

                3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената структура и численост на предприятието, при спазване на изискванията на Кодекса на труда, действащото нормативно законодателство и актовете на Общински съвет – Ямбол.

            4. Осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието;

            5. Осъществява общо ръководство и контрол при управление на предоставените на предприятието имоти и вещи общинска собственост;

            6. Разработва и предоставя информация и документация, свързани с дейността на предприятието по искане на кмета или на упълномощени от него лица;

            7. В едномесечен срок след приключване на финансовата година предоставя на кмета писмен доклад за дейността на предприятието;

            8. Отговаря за събираемостта на приходите;

9. Отговаря за стопанисването, експлоатацията и поддръжката на съоръженията в парковете и спортни обекти на територията на община Ямбол.

10. Осигурява и поддържа чистота и озеленяването на териториите на парковете и зоните за отдих.

 

Чл.9. Трудовите договори на работниците и служителите в ОП "Паркове, зони за отдих и спорт"  се сключват с директора на предприятието.

 

Чл.10. Директорът на общинското предприятие разработва, а кметът на Община Ямбол утвърждава вътрешни правила за дейността му, с които се определят:

а). специализация на вътрешната структура;

б). правата и задълженията на служителите;

в). контрол по спазване на правилата и др. нормативни актове;

г). други специфични дейности и изисквания, свързани с дейността.

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ.

 

Чл.11. При изпълнение на дейността си, общинското предприятие подпомага функциите на Общината по опазване на околната среда чрез контрол върху чистотата на парковете, градините, зелените площи, дълготрайната декоративна растителност и др., в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол.

Чл.12. (1) Поддържа озеленените територията на общината, както следва:

1. Създава нови тревни площи.

2.Косене, събиране и извозване на окосената трева.

3.Извършава засаждане на дървета, храсти и цветя, резитба и оформяне на храсти и корони на дървета.

4.Отстранява опасни и паднали дървета.

(2) Почиства и поддържа чистотата на териториите за обществено ползване.

1. Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки и детски площадки.

2. Извършва автометене с машина.

3. Извършва миене с автоцистерна и почистване на регулите.

Чл.13. Поддържа в изправност съоръженията на детските площадки, изградени на територията на община Ямбол.

Чл.14. Стопанисва, експлоатира и поддържа общинските спортни обекти и съоръжения.

Чл.15. Организира спортните обекти да се ползват приоритетно за задоволяване нуждите на лицензираните спортни клубове от община Ямбол, съобразно Закона за физическото възпитание и спорт.

Чл.16. Директорът сключва едногодишен договор за безвъзмездно ползване на спортните обекти от лицензирани спортни клубове.

Чл.17. (1) Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно от юридически лица с нестопанска цел за занимания с физическо възпитание, спорт и туризъм и за учебно-тренировъчна дейност на учениците, за спорт на хора с увреждания, когато същите отговарят на следните критерии:

1. Да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел;

2. Да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Националния регистър на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта;

3. Да са членове на лицензирана спортна федерация;

4. Да развиват спорт, включен в схемите на Министерството на физическото възпитание и спорта;

5. Да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в националния регистър на Министерство на правосъдието.

6. Да имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети;

7. Да представят декларация, че не осъществяват стопанска дейност.

(2) Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно за провеждане на състезания от организации на бюджетна издръжка, детски градини, общообразователни, средни професионални училища и от извънучилищните звена за реализиране на извънучебни програми.

Чл.18. Спортната база се ползва възмездно от физически и юридически лица в случаите посочени в  НОАМТЦУ.

 Чл.19. Спортните обекти и съоръжения, собственост  общината,  могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер при условия и по ред, определени от Община Ямбол, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения.

 

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл.20.(1) ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" се финансира от бюджета на Община Ямбол.

(2) Всички приходи реализирани от ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" се внасят в приход на бюджета на Община Ямбол.

(3) Всички разходи на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" се реализират по Единната бюджетна класификация на разходите по бюджета на Община Ямбол.

                Чл.21.(1) Ежегодно в текущата година, директорът на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт"  изготвя предложение за необходимите му бюджетни средства за предстоящата финансова година, който проект представя на кмета на общината за внасяне за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет, като част от бюджета на Община Ямбол, в сроковете на съставяне на общинския бюджет за текущата година.

(2) Проекта на бюджет се съставя по елементи на ЕБК, съобразно потребностите и действащата нормативна уредба.

                Чл.22. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобреният от Общински съвет бюджет на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" за съответната година.

(2) Промени в одобрения бюджет се извършват по решение на Общински съвет и от кмета на общината в рамките на дадените му правомощия.

                Чл.23. ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

 

 

 

 

VII. ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 25. (1) Община Ямбол предоставя на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт", гр. Ямбол за управление и поддръжка на следното имущество, подробно описано в Таблица № 1 от настоящия правилник:

Таблица № 1 - Имоти – общинска собственост, предоставени за управление и поддръжка на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" при Община Ямбол.

               

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПЛОЩ

1

Спортна зала „Диана”, с АОС № 53/ 16.03.1999 г. представляващ сграда с идентификатор 87374.533.6.3, включваща:                                               - зала за баскетбол, с прилежащите към нея треньорска стая, съблекални, офис и зала за фитнес
- 2 зали по акробатика и скокове на батут с прилежащите към тях бани и съблекалня
- зала за спортна стрелба
- сауна – ползва се от всички клубове - членове на ОСК
- офис и стая за счeтоводство
- стая на партерния етаж за медицинско обслужване – ползва се от всички клубове - членове на ОСК „Тунджа”.

гр. Ямбол, Градски парк

3152.00 кв.м.

2

Градски стадион - с идент. 87374.534.3, с АОС   № 599/21.05.2002г.                                              - футболно игрище и съблекални
- лекоатлетическа писта и съблекални и бани, ползвани от клубовете по лека атлетика
- баскетболна и волейболна зала
- зали за бокс - 2 бр.
- зали по борба - 2 бр.
- зала за обща физическа подготовка и вдигане на тежести
- зала за фехтовка и модерен петобой
- помещения за диспансера по спортна медицина
- съблекални
- административни и битови помещения

гр. Ямбол, ул. "Ямболска крепост"

34 000 кв. м.

3

Футболно игрище в Спортен комплекс „Георги Дражев” в Градски парк - с идент. 87374.533.15, с АОС № 600/21.05.2002г.

гр. Ямбол, Градски парк

4

Сграда за административни нужди построена в ПИ 87374.533.10 на КК на града.

гр. Ямбол, Градски парк

 

5

ПИ с идент. 87374.34.216 с АОС № 1858/15.07.2014г. 

ул. „Граф Игнатиев“ № 100

 

 

(2) Предприятието няма право да извършва разпоредителни действия с предоставеното му за управление общинско имущество.

(3) Поддържането и ремонтите на общинското имущество се извършва от предприятието, като необходимите средства се предвиждат ежегодно в бюджета му.

 

                VІІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Със заповед на кмета на общината могат да бъдат предоставяни необходими вещи, отговарящи на характеристики за осъществяване дейността на предприятието.

§ 2. Настоящият правилник се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост.

§ 3. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и актовете на Общински съвет – Ямбол.

§ 4. Настоящия Правилник е приет с Решение № III-25/13.12.2019г. на Общински съвет – Ямбол, и влиза в сила от 01.01.2020г.

Изменена датата на влизане в сила с Решение № IV-5/30.12.2019г. на Общински съвет – Ямбол, и влиза в сила от 01.02.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ОП "Паркове, зони за отдих и спорт".

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПАРКОВЕ, ЗОНИ ЗА ОТДИХ И СПОРТ" ОБЩИНА ЯМБОЛ, ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА – 38 щ.бр.