РЕШЕНИЯ

 

НА ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 ДЕКЕМВРИ 2020г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на границите на зоните на територията на община Ямбол по смисъла на чл.6 от Приложение 2 "Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти" към чл.20 от ЗМДТ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2021г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно разкриване на социална услуга "Асистентска подкрепа", делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно промяна в месечното възнаграждение на управителя на ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД, считано от 1 януари 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се в ж. к. "Хале" № 43.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Богдан" № 1, вх. А, ет. 2, ап.4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ 1967 в кв. 106 по регулационния план на град Ямбол, ул. "Матвей Вълев" № 33.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 87374.546.19 на ул. "Милин камък".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

17.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ V с отреждане „за производствено – складова дейност, търговия и услуги“ в кв.165 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, ПИ с идентификатор 87374.513.22 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

18.  Предложение относно отпускане ЕФП на Андон Петков и Петя Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

19.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на границите на зоните на територията на община Ямбол по смисъла на чл.6 от Приложение 2 "Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти" към чл.20 от ЗМДТ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.7 от Приложение 2 „Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти“ към чл.20 от ЗМДТ, Общински съвет Ямбол определя зони, съгласно приложената схема, със следния обхват:

Зона І:

Територия на бензиностанция „Шел“, територия на Градски парк, на юг по ул. “Българка“, през ул. “Мир“ до ул. “Н. Петрини“,от кръстовището на ул. “Мир“ с ул. “Н. Петрини“ до кръстовището на ул. “Н. Петрини“ с ул. “Търговска“, от ул. “Търговска“, по западна граница на училище „Христо Смирненски“ до военен терен по ул. “Ген. Вл. Заимов“ до кръстовището на ул. “Д. Благоев“ с ул. „П. Хитов“, от  ул. “П. Хитов“ през ул. “Ямболска комуна“, ул. „Ст. планина“ и ул. “Тунджа“ до р. Тунджа до бензиностанция „Шел“ на ул. “Д. Благоев“ № 16.

Зона ІІ:

І - ви участък – жилищните квартали „Златен рог“ 1 и „Златен рог“ 2, кв. “Каргон“, ж.к. „Васил Левски“, ж.к. „Възраждане“, ж.к. „Граф Игнатиев“, ж.к. „Диана“, ж.к. „Хале“ и ж.к. „Зорница“, при граници на на юг от градски парк, на изток от основно корито на р. Тунджа, на юг до ул. “Ат. Кратунов“, на запад от ул. “Българка“, от ул. “Ат. Кратунов“ на юг по ул. “Юндола“ до промишлена територия, околовръстен път юг,  ул. “ Будак Стоян войвода“,  на изток по околовръстен път „Юг“, по околовръстен път Изток до пресечката с ул. “Търговска“, на север по стара строителна граница до Чаргански път, на запад по ул. „Н. Петрини“, имот общинска собственост на територията на военно поделение ПИ 87374.526.110, през ул. „Грабово“ по градско корито на р. „Тунджа“ до ул. „Българка“.

ІІ - ри участък – Парк „Боровец“ и част от Първи жилищен район -

при граници от ул. “М. Вълев“ от р. Тунджа по ул. “Ямболска комуна“, по ул. “П. Хитов“ през ул. “Д. Благоев“ до кръговото обръщало на улиците „Д. Благоев“ и ул. “Ген. Вл. Заимов“. От кръговото обръщало на улиците „Д. Благоев“ и ул. “Ген. Вл. Заимов“, на изток през територията на военни поделения до обходен път „Изток“ до ул. “Тимок“. От ул. “Тимок“ до ул. “Преслав“ на север до ул. “Сибир“ и р. Тунджа.

ІІІ - ти участък -  ж.к. “Георги Бенковски“.

ІV - ти участък – жилищна територия на  ж.к. „Христо Ботев“.

Зона ІІІ:

І - ри участък – територии на военни поделения, без имота общинска собственост ПИ 87374.526.110, ж.к. „Д-р Дончев“, Дом стари хора и Дом за медико-социални грижи за деца, територия на Нова болница и околните и имоти по източна строителна граница на гр. Ямбол.

ІІ - ти участък – Територията на музей на бойната слава.

Зона ІV в строителни граници на гр. Ямбол:

І - ви участък: Индустриална зона на запад от основно корито на р. Тунджа, ограничена от строителни граници на гр. Ямбол от север, запад, юг и частично от запад.

ІІ - ри участък : Индустриална зона южно от обходен път „Юг“ – на юг от кв. “Каргон“, кв. „Граф Игнатиев“, кв. „Диана до южна строителна граница на гр. Ямбол. Предприятие „Кабиле“ – при граници: от ул. „Будак Стоян войвода“ до ул. “Индже войвода“. От ул. “Индже войвода“ до околовръстен път „Юг“. На запад по околовръстен път „Юг“ до ул. “Будак Стоян войвода“.

 ІІІ - ти участък:  Индустриална зона на изток от стара строителна граница на гр. Ямбол до нова строителна граница на изток и юг, на север до имоти, към нова болница. Територии между път /шосе/ Ямбол - Елхово и обходен път “Юг“ - м. “Пумпалово дере“, територии между „Чаргански път“, ул. “Милин камък“, ул. “Търговска“, обходен път „Изток“, включително имоти източно от околовръстен път „Изток“, територии южно от Новата болница до „Чаргански път“.

ІV - ти участък: Територии на и на юг от бивше поделение „Червен баир“, територия на бивше пътно управление, индустриални територии на ж.к. „Христо Ботев“, от ул. “Сибир“ през ул.“Преслав“ на север до ж.к. „Христо Ботев“ до строителни граници на гр. Ямбол.

V - ти участък: Територия на селищно образувание „Кринчовица“.

 

Извън строителни граници на гр. Ямбол:

 

Поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти, които не са със земеделско или горско предназначение за стопанско, жилищно и друго предназначение, включително и строежите в тях.

Строежи, включително и прилежащата им площ, изградени в терени за земеделско ползване и горски фонд.

 

Приложена СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2021г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1, ал.2 и ал.3 т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2021 г.:

 

 

 

 

 

 


 

 

ПЛАН-СМЕТКА

 

 

за приходите и разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 66 от ЗМДТ в община Ямбол през 2021 г.

 

П Р И Х О Д И

 

1

От  такса битови отпадъци

4 350 000

2

Остатък от 2020 г.

150 000

3

Други общински средства и приходи съгласно чл.66, ал.4 от ЗМДТ

995 458

4

Искане за възстановяване на внесени отчисления от РИОСВ

479 358

 

Общо приходи

5 974 816

 

Р А З Х О Д И

 

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване

За дейностите по чистотата

За предварително третиране на отпадъците

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и сметоизвозване

312 940

0

0

0

260 668

0

573 608

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

958 800

388  497

264 339

450 575

3 062 211

 

 - за предварително третиране

 -

 -

958 800

 -

191 760

 -

1 150 560

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

215 250

43 050

 -

258 300

 

 - мониторинг

 -

 -

 -

4 100

820

 -

4 920

 

- разходи за поддръжка, обновяване, проектиране и изграждане, вкл. рекултивирано депо

-

-

-

21 000

4 200

-

25 200

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

1 027

205

 -

1 232

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

72 000

14 400

 -

86 400

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

31 840

6 368

 -

38 208

 

-поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация за 4 м.

-

-

-

43 280

3 536

-

46 816

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

15 575

15 575

 

 - разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

1 435 000

1 435 000

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 338 997

0

0

0

0

1 338 997

 

 - почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 338 997

 -

 -

 -

 -

1 338 997

ОБЩО

1 312 940

1 338 997

958 800

388 497

525 007

1 450 575

5 974 816

 

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2,46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.60‰

- поддържане и експлоатация на депо – 0,90‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,96‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4,04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 1,20‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

 

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образования в общината, предназначени за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

17 096.60

0.96

1.04

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

8 524.88

0.96

1.04

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

5 714.48

0.96

1.04

4

Контейнер пластмасов

240

122

1 246.84

0.96

1.04

5

Контейнер "Мева"

120

122

624.64

0.96

1.04

 

2.4. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите и пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятията.

2.5. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2021 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014г. - ПТО 9мес.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към план-сметка за ТБО 2021г.

РАЗЧЕТ

за необходимите средства за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в регионална  депо за битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол за 2021 г.

Наименование на дейностите

м.ед.

2019

2021

ед.цена лв.       2019 г.

ед.цена лв.       2021 г.

2019 г.

2021 г.

1

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

 

1 293 600

1.2

Сметосъбиране и сметоизвозване на компост за 4м.

 

19 340

Всичко по т.1 и т.1.2 :

 

 

 

 

 

1 155 750

1 312 940

ДДС по т.1  и т.1.2 :

 

 

 

 

 

231 150

260 668

Обща стойност по т. 1 и 1.2 с ДДС:

 

 

 

 

 

1 386 900

1 573 608

2

Предварително третиране на отпадъци

т.

27 000

23 500

29.63

40.80

800 010

958 800

ДДС по т. 2

 

 

 

 

 

160 002

191 760

Обща стойност по т. 2 с ДДС :

 

 

 

 

 

960 012

1 150 560

3

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО.

3.1

Обезвреждане на отпадъци

т

16 200

17 500

8.47

12.30

137 214

215 250

3.2

Мониторинг

мес.

4

4

1 050.00

1 025.00

4 200

4 100

3.3

Разходи за поддръжка, обновяване, проектиране и изграждане, вкл. рекултивирано депо

 

 

 

 

 

 

21 000

3.4

Дейности необходими при експлоатацията на депото за доиэграждане на газоотвеждаща системаи достигане на проектните коти за депониране

 

 

3815 за цялото  РД  Ямбол  26.92 %  - 1027

87926 за цялото  РД  Ямбол  26.92 %  - 4 734

1 027

4 734

1 027

3.5

Източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

м3

16 000

16 000

4.50

4.50

72 000

72 000

3.6

 Пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

м3

16 000

16 000

1.99

1.99

31 840

31 840

3.7

Поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация за 4м.

 

 

 

 

 

 

43 280

Всичко по т. 3.1- 3.7

 

 

 

 

 

249 988

388 497

ДДС по т.3.1- 3.7

 

 

 

 

 

49 998

72 579

Обща стойност  с ДДС:

 

 

 

 

 

299 986

461 076

4

Обезпечение по чл.60, ал.1 от ЗУО за бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на действащо депо.

т

16 200

17 500

4.45         /х 20%/   0.89 лв

0.89

14 418

15 575

5

Отчисления по чл.64, ал.1 от ЗУО за насърчаване рециклирането и оползотворяването на отпадъците от регионални или общински депа.

т

16 200

17 500

57.00

82.00

923 400

1 435 000

Всичко по т. 4-5

 

 

 

 

 

937 818

1 450 575

6

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

6.1

Ръчно почистване на обществените територии /тротоари, ул.платна, алеи, спирки, детски площадки и оборка на тревни площи./

дка

100000

90533

9.42

9.49

942 000

859 158

6.2

Автометене с машина на пътно платно Общинско предприятие 5бр. Автометачки

дка

18000

59840

12.45

 

224 100

188 315

6.3

Събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания до депо

т

2000

500

27.05

27.07

54 100

13 535

6.4

Тесане на тротори , вкл. метене

дка

 

19384

 

0.46

 

8 917

6.5

Извозване на отпадъци от поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване

т

3500

801

32.01

31.42

112 035

25 171

6.6

Почистване на регули от кал и наноси - Общинско предприятие

м

 

3168

 

0.00

 

16 440

6.7

Миене с автоцистерна на улични платна

дка

600

260

75.44

75.44

45 264

19 614

Обща стойност по т. 6 без ДДС:

 

 

 

 

 

1 377 499

1 131 151

ДДС по т. 6

 

 

 

 

 

275 500

207 846

Обща стойност по т. 6 с ДДС:

 

 

 

 

 

1 652 999

1 338 997

ВСИЧКО РАЗХОДИ  БЕЗ ДДС:

 

 

 

 

 

4 521 065

5 241 963

ВСИЧКО РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

5 237 715

5 974 816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от АПК:

1. Приема Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол, както следва:

 

НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА В ОБЩИНА ЯМБОЛ

ГЛАВА 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се уреждат условията и реда за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ при раждане/осиновяване и отглеждане на деца в Община Ямбол.

Чл.2. (1) Право да получат еднократна парична помощ за новородено или осиновено дете, имат родители или осиновители, при условие, че

1. Двамата родители/ осиновители на детето са пълнолетни граждани към датата на раждането на детето;

2. Двамата родители/ осиновители са с регистрирани постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ямбол и поне единият от родителите е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ямбол не по-малко от 2 години преди датата на раждането/осиновяването;

3. Двамата родители/ осиновители са завършили задължителен етап на образование съгласно чл.8, ал.2 във връзка с чл.73 ал. 3, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(2) В случай, че в акта за раждане/осиновяване е вписан само един родител/осиновител, изискванията по ал. 1 важат единствено за него.

Чл.3.(1) Родителите имат право на еднократна помощ при раждане на живо дете,  когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(2) Еднократна парична помощ не се изплаща ако към момента на датата на подаване на заявление-декларацията дете на същите родители /осиновители/ е в задължителна предучилищна или училищна възраст и не посещава учебните часове и занимания или детска градина, без уважителна причина.

Чл.4.(1) Еднократните парични помощи по тази наредба се финансират ежегодно със средства от общинския бюджет и се диференцират според поредността на децата родени/осиновени от майката и съответното завършено образование на родителите/осиновителите.

(2) Ако към момента на датата на подаване на заявление-декларацията, майката има деца оставени за отглеждане в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа, тяхната поредност не се взима в предвид.

Чл.5.(1) Право за получаване на еднократна парична помощ се придобива от датата на раждане/осиновяване на детето /децата.

(2) Еднократната помощ при раждане/осиновяване на дете по ал. 1 може да бъде поискана в срок от  90 календарни дни, считано от датата, на  която е родено/осиновено детето.

ГЛАВА 2

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩТА

Чл.6.(1) Еднократна парична помощ при раждане/осиновяване на дете се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец (Приложение 1), неразделна част от настоящата наредба.

(2)       Заявление-декларацията се подава от един от родителите/осиновителите.

(3)       Към Заявление-декларацията се прилагат следните документи:

1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта (за справка);

2. Удостоверение за родените/осиновените от майката деца; / служебно

3. Копие от диплома за завършено образование на родителите/осиновителите

4. Удостоверение за постоянен и настоящ адрес на родител/осиновител;/служебно

5. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските

права от единият от родителите при развод;

6. Лична карта (за справка)

7. Банкова сметка;

8. Служебна бележка от детско или учебно заведение, удостоверяваща редовното им посещение от друго дете в семейството.

(4)       При определяне поредността на децата се вземат в предвид само родените /осиновените от майката деца, които са живи в момента на раждането, не са настанени в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа и са с постоянен адрес в Община Ямбол.

Чл.7.  (1) Заявлението-декларация и прилаганите документи се приемат в Центъра за административно обслужване на гражданите на община Ямбол с адрес: гр.Ямбол, ул. "Г. С. Раковски"  № 7.

(2) Подаденото заявление – декларация и решението по него се вписват от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината, в Регистър за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете, воден от комисията по ГЛАВА ТРЕТА от настоящата наредба.

(3) Когато към подаденото заявление - декларация липсват някои от изискуемите документи или информация съгласно чл.6 от тази наредба, лицето се уведомява за това писмено и му се указва да ги представи в седемдневен срок от получаване на уведомлението.

(4) В случай, че в указания срок от получаване на уведомлението по ал.3 лицето не приложи липсващите документи или не попълни липсващата информация, комисията по чл.8 се произнася с мотивирано писмено предложение за отказ за отпускане на еднократната финансова помощ.

(5) На основание решението на комисията в седемдневен срок Кметът на Община Ямбол издава заповед за отпускане на еднократна парична помощ за всяко подадено заявление - декларация поотделно.

ГЛАВА 3

КОМИСИЯ

Чл. 8. (1) Подадените по реда на настоящата наредба заявления – декларации за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане/осиновяване на дете/деца се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината.

(2) В състава на комисията се включват:

-  Председател – началник отдел „Хуманитарни дейности“;

- Секретар - Длъжностно лице от общинска администрация, отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“;

- двама общински съветници, определени с решение на Общински съвет.

(3) Комисията заседава веднъж месечно, като на своите заседания разглежда всяко постъпило заявление – декларация и излиза с предложение за отпускане или отказ на еднократната финансова помощ.

(4) Предложенията по ал. 3 се представят на Кмета на Община Ямбол за утвърждаване.

(5) Длъжностното лице според чл.7, ал.2 изпраща до заявителя уведомление относно решението на комисията по направеното от него заявление.- декларация

Чл. 9. Еднократната финансова помощ се изплаща по банков път на лицата в срок до 10 /десет/ работни дни от датата на утвърждаване на предложението на комисията от Кмета на Община Ямбол.

Чл. 10. При изчерпване на финансовите ресурси, на одобрените заявители  се осигуряват средства в рамките на същата календарна година с решение на ОбС.

Чл. 11. Комисията по чл. 8 води Регистър за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете по реда на тази наредба.

ГЛАВА 4

РАЗМЕР И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ПАРИЧНА ПОМОЩ

Чл.12. Еднократната парична помощ се изплаща за всяко родено/осиновено първо, второ, трето и четвърто дете.

Чл.13.(1) Размерът на еднократната парична помощ, при спазване на изискванията на настоящата наредба, за всяко новородено или осиновено до четвърто дете включително,  е както следва:

1. За първо дете родителите/ осиновителите получават помощ в размер на 200,00 лв.

2. За второ дете родителите/ осиновителите получават помощ в размер на 400,00 лв.

3. За трето или четвърто дете родителите/ осиновителите получават помощ в размер на 800лв.      

(2) В случай, че поне един от родителите/осиновителите на детето е с висше образование, размерът на еднократната помощ, определен според ал. 2 се завишава с 50%.

Чл.14. При раждане/осиновяване на близнаци, тризнаци и т.н. еднократната парична помощ се изплаща за всяко дете в размер на 500,00 лв, независимо от поредността на децата.

ГЛАВА 5

КОНТРОЛ

Чл.15. Контролът по изпълнение на тази Наредба се осъществява от Кмета на Община Ямбол или определен с нарочна заповед зам.-кмет.

Чл.16. Помощи изплатени в нарушение на тази наредба, подлежат на връщане със законната лихва.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 2. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.


 

Приложение № 1 (към чл.6, ал.1)

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

                                                          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА В ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

За ………………………………………………………………………………………………….., ЕГН …………………………...,

(Име, презиме, фамилия)

Дата на раждане: ………………………… Акт за раждане № ……………………………, издаден на ……………………. от …………………………

 

 

От майка ……………………………………………………………………………………..., ЕГН …………………………...,

( Име, презиме, фамилия)

 

Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,

ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………

Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………...

Настоящ адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,

ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………

Гражданство: ……………………………

Семейно положение: ……………………………………

И

От баща ……………………………………………………………………………………..., ЕГН …………………………...,

( Име, презиме, фамилия)

 

Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,

ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………

Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………...

Настоящ адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,

ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………

Гражданство: ……………………………

Семейно положение: ……………………………………

 

ДЕКЛАРИРАМ/Е:

МАЙКА:

 

1. към датата на раждането на детето съм пълнолетен гражданин;

2. имам регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ямбол не по-малко от 2 години преди датата на раждането/осиновяването;

3. завършен етап на образование …………………………………

4. детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

 

5. имам/нямам дете в задължителна предучилищна или училищна възраст, което /вярното се огражда/:

А) не посещава учебните часове и занимания или детска градина, без уважителна причина;

Б) не посещава учебните часове и занимания или детска градина, поради уважителна причина ……………………………………………………………………………………….. /посочва се и се прилага документ ако е приложимо/;

В) посещава учебните часове и занимания или детска градина /вярното се подчертава/

6. имам/нямам /невярното се зачертава/ деца оставени за отглеждане в социална или интегрирана здравно социална услуга за резидентна грижа или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа.

 

БАЩА:

 

1. към датата на раждането на детето съм пълнолетен гражданин;

2. имам регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ямбол не по-малко от 2 години преди датата на раждането/осиновяването;

3. завършен етап на образование …………………………………

4. детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

5. имам/нямам дете в задължителна предучилищна или училищна възраст, което /вярното се огражда/:

А) не посещава учебните часове и занимания или детска градина, без уважителна причина;

Б) не посещава учебните часове и занимания или детска градина, поради уважителна причина ……………………………………………………………………………………….. /посочва се и се прилага документ ако е приложимо/;

В) посещава учебните часове и занимания или детска градина /вярното се подчертава/

6. имам/нямам /невярното се зачертава/ деца оставени за отглеждане в социална или интегрирана здравно социална услуга за резидентна грижа или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа.

 

Деца, родени/осиновени от майката:

Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Община Ямбол и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод отпускането и изплащането на еднократна помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община ямбол.

 

Прилагам следните документи:

1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта (за справка);

2.   Копие от диплома за завършено образование на родителите/осиновителите

3.  Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единият от родителите при развод;

4.   Лична карта (за справка)

5.   Банкова сметка;

6..........................................................................................................................

 

Желая сумата да ми бъде преведена по:

         касов път - чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД.........................................................................................ДА/НЕ

         банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ

 

IBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банка ............................................................................

Банков клон.................................................................

Декларирам, че посочената по-горе платежна сметка е лична с титуляр …………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

 

Декларатор/и:

 

МАЙКА: ..........................

 

БАЩА: .............................

 

 

Дата ……………20… г.

 

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………

                                                        / име и фамилия, подпис/

 

                                                                             

Дата ……………20… г.

гр.Ямбол

 

 

 


 

Приложение: Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

 

 

С П Р А В К А

 

за постъпилите предложения във връзка с общественото обсъждане на Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол, обявена с рег. № О – 0455/07.12.2020 г.

 

Участник в общественото обсъждане

Предложение/Мнение

Приема/ не приема предложението

Мотиви

1

2

3

4

1.

Предложение с вх. № 2801-27944 от 17.12.2020г.:

1. „Чл.10, (2) създава нова алинея със следния текст: В случай, че общият размер на средствата за отпускане на еднократна финансова помощ бъде изразходвана, Общински съвет – Ямбол, с решение може да отпусне допълнителни финансови средства“

2. Чл.8 (2) – промяна на комисията: Предлагаме да бъде от трима души в следния състав:

-  Председател – началник отдел „Хуманитарни дейности“;

- Секретар - Длъжностно лице от общинска администрация, отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“;

- Общински съветник, предложен от Председателя на Общински съвет;

3. Чл.13, ал. (1) – промяна на размера:

1. За първо дете родителите получават помощ в размер на 250,00 лв.

2. За второ дете родителите получават помощ в размер на 450,00 лв.

3. За трето или четвърто дете родителите получават помощ в размер на 900лв.

4. Чл.13, ал.(2) – да отпадне този член от наредбата

т.1 и т.2 се приемат

т.3 и т.4 не се приемат

Мотиви:

По т.1: предложената алинея следва да бъде първа такава в чл.10 и да се добави думата еднократно. Целесъобразно е да има възможност, ако предвиденият финансов ресурс се изчерпа по-рано в хода на годината да се предвидят допълнителни средства.

По т.2 по малкия на брой състав на комисията предполага по-оперативно вземане на решения.

По т.3 и т.4: чл.13, ал.2 определя допълнителен стимул за родители,

които е са инвестирали време и средства в своето образование и

развитие и отглеждайки децата си в Ямбол ще допринесат повече за

бъдещето на града.  Община Ямбол има право да развива политика,

стимулираща повишаване на квалификацията на населението на общината, чрез отпускане на средства за поощрения и награди. Ако предложението, което е направено в чл.13 ал.2 е дискриминационно, то следва, че са дискриминационни всички практики за заплащане на

стипендии или семестриални такси от общините за жители, които са

продължили образованието си и по една или друга общинска програма.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.        Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Национална кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда със следните проектни предложения:

Ÿ  Изграждане на детска площадка в ж. к. „Граф Игнатиев“ на северозапад от бл. 40;

Ÿ  Възстановяване на спортна площадка в ж. к. „Граф Игнатиев“, междублоковото пространство на бл. 70 и бл. 72;

Ÿ  Изграждане на детска площадка в ж. к. „Генерал Владимир Заимов“ на запад от бл. 10;

Ÿ  Възстановяване на спортна площадка в ж. к. „Генерал Владимир Заимов“ на запад от бл. 8;

Ÿ  Възстановяване на детска площадка в ж. к. „Възраждане“ на север от бл. 37;

Ÿ  Изграждане на детска площадка в ж. к. „Васил Левски“, междублоковото пространство на бл. 7 и бл. 8;

Ÿ  Изграждане на фитнес площадка и кът за отдих в ж. к. „Златен Рог“ на изток от бл. 18;

Ÿ  Изграждане на детска площадка в ж. к. „Златен Рог“, междублоковото пространство на бл. 11 и бл. 12;

Ÿ  Изграждане на детска площадка в ж. к. „Каргон“ на юг от бл. 2;

Ÿ  Изграждане на детска площадка на ул. „Тунджа“ в междублоковото пространство на бл. 1 и бл. 2.

Ÿ  Изграждане на детска и спортна площадка в кв. Каргон ул. „Люлин“.

Ÿ  Възстановяване на детска площадка на ул. „Хан Тервел“ № 40.

Ÿ  Възстановяване на детска площадка зад бл.2 ул. „Д. Благоев“

Ÿ  Изграждане на детска площадка в парк Боровец.

2.      Дава съгласие Община Ямбол да осигури необходимото съфинансиране за всяко одобрено проектно предложение в размер на 2 500 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4, чл.53, т.2 от Закона за общинската собственост:

І. Приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

§1. Изменя текста на чл.7, ал.1, т.5 в раздел ІІІ във вида:

              „5. Звено „Спортни бази“ – 14 щатни бройки;“

§2. Изменя текста на чл.7, ал.2 в раздел ІІІ във вида:

„(2) Числеността на персонала е 42 броя, разпределени по длъжности, съгласно одобрено от кмета на общината щатно разписание.“

   §3. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   Общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“ цифрата „38 щ.бр.“ след текста Организационна структура на Общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“  Община Ямбол, числен състав на персонала - /тире/ да се чете „42 щ.бр.“

   §4. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   Общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“ цифрата „10 щ.бр.“ в Звено „Спортни бази“ да се чете „14 щ.бр.“

§5. Добавя нов §5. в следния вид:

„§5. Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет – Ямбол“.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 27, ал. 3 от Закона за социалните услуги и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

I.  Считано от 01.01.2021 г. да се създаде Съвет по въпросите на социалните услуги към Община Ямбол.

II.    В състава на Съвета по въпросите на социалните услуги да бъдат включени представители на структурите, упоменати в чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги, както следва:

            1. Енчо Керязов – заместник-кмет на Община Ямбол;

2. Мария Славова - директор на дирекция „Социално подпомагане“ - Ямбол;

            3. доц. д-р инж. Красимир Трендафилов - зам.-декан по учебната дейност на Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол към Тракийски университет - Стара Загора;

            4. д-р Хайсам Сюлейман Атеф Ал Самра - гл. инспектор в Д „МД“ при РЗИ-Ямбол;

            5. Нанка Василева - ст. експерт по ОСО в РУО Ямбол;

            6. Станимир Дараджанов – гл. инспектор и началник сектор „Охранителна полиция“ -МВР-РУ- Ямбол;

            7. Елена Иванова - лицензиран доставчик на социални услуги на територията на област Ямбол;

  8. Тодор Георгиев - представляващ Сдружение „Акация 35“;

9. Венцеслав Тодоров – гл. специалист в Дирекция „Деловодно и информационно обслужване и ЦАО“ - Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно разкриване на социална услуга "Асистентска подкрепа", делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 53 от Закона за социалните услуги, и чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

  1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. Община Ямбол да реализира социалната услуга „Асистентска подкрепа“;
  2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на Община Ямбол през 2021г. да се предоставя като делегирана от държавата дейност, с определеният стандарт и средства за финансиране, осигурени съгл. Закона за държавният бюджет през съответната година;
  3. Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да утвърди процедури, правила и образци на документи, необходими за организиране предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Освобождава Маргарита Тодорова – началник отдел „Бюджетно счетоводство“, Лидия Кръстева – юрисконсулт в отдел „Правни дейности“ и Радина Радева – старши експерт в дирекция „ОСИД“ в община Ямбол от състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към Община Ямбол.

2. Определя Венцислава Петрова – старши счетоводител в отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“, Зорница Вълчанова – Христова – юрисконсулт в отдел „Правни дейности“ и Веса Кънева - старши експерт в дирекция „ОСИД“ за членове на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към Община Ямбол.

3. Избира за председател на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към Община Ямбол Зорница Вълчанова – Христова – юрисконсулт в отдел „Правни дейности“.

4. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерския съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник“ на промяната в персоналния състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно промяна в месечното възнаграждение на управителя на ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД, считано от 1 януари 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.9, ал.1, т.4 и т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

1. Определя месечно възнаграждение на управителя на „ДКЦ № 1-Ямбол“ ЕООД д-р Венцислав Славов, в размер до четирикратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, считано от 1 януари 2021г., за срок от 4 /четири/ месеца.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи допълнително споразумение във връзка с решението по т.1, което да се счита за неразделна част към договор за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център № 1 – Ямбол“ ЕООД.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се в ж. к. "Хале" № 43.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.65 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка шестдесет и пет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 360 (триста и шестдесет) кв.м., находящ се на адрес: ж.к. „Хале” 43 в размер на 25 780.00 лв. (двадесет и пет хиляди седемстотин и осемдесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на „Панатик“ ЕООД, представлявано от Румен Иванов. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Богдан" № 1, вх. А, ет. 2, ап.4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.551.168.2.4 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка сто шестдесет и осем точка две точка четири/, с площ 61.20  /шестдесет и едно цяло и двадесет/ кв. м., мазе № 4 с площ 17.33/ седемнадесет цяло тридесет и три/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 2 /втори/ етаж от сграда с идентификатор 87374.551.168.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.551.168 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 1108/01.10.2004г.,с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Богдан”, № 1 ,вх. А, ет.2 , ап.4 , в размер 30 800 лв. /тридесет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Кина Василева и Митко Василев .

Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ 1967 в кв. 106 по регулационния план на град Ямбол, ул. "Матвей Вълев" № 33.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ VII 1967  в кв. 106  по плана на града, одобрен със заповед I-A-630 от 02.08.1994 г. и одобрява пазарна цена на общински: ПИ с проектен идентификатор 87374.532.149 с площ 15 кв.м. в размер на 1520.00 без ДДС, на която цена да се продаде на Стефан Славов, Велина Славова и Нела Никова.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 87374.546.19 на ул. "Милин камък".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.546.86 с площ 84 кв.м.  в размер на 5 508.00 лв. без ДДС, който се придава към УПИ ХLІ, кв. 23 и Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.546.87 с площ 180 кв.м., в размер на 11 802.00 лв. без ДДС, който се придава към УПИ ХL, кв.23.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за прехвърляне правото на собственост на новообразуваните имоти с ЕТ "ЛЮБОМИР МИРОЛЕСКОВ - ЛМ ТРЕЙД" с ЕИК 040519800.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА одобрява следните икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19.

1. Наемателите на общински обекти

          „Виена Стил“ ООД, ЕИК 128582867, страна по договор №3478/23.03.2017 г.  с Община Ямбол   

 „Селект Соло“ ЕООД, ЕИК 203149186, страна по договор  №3474/03.02.2017 г.  с Община Ямбол  

„Клуб Бейс“ ООД, ЕИК 204683716, страна по договор  №3528/01.08.2018 г. с Община Ямбол 

           ЕТ „Крис 95 – Кристина Николова“, ЕИК 128052114, страна по договор №3510/23.02.2018 г. с Община Ямбол   

ЕТ „Ивет – Петко Черкезов“, ЕИК 838120661, страна по договор №3386/27.01.2012 г. с Община Ямбол  

ЕТ „Мистрал 96 – Георги Минчев“, ЕИК 128615388, страна по договор №3501/11.09.2017 г.  с Община Ямбол 

 „Тинт Про БГ“ ЕООД, ЕИК 206236283, страна по договор №3683/20.11.2020 г. с Община Ямбол

ЕТ „Петров – Петър Русков“, ЕИК 128051293, страна по договор №3511/27.02.2018г с Община Ямбол

ЕТ „Руско Минчев“, ЕИК 838123068, страна по договор №3467/15.10.2016 г.  - с Община Ямбол, за периода от 27.11.2020 г. до края на противоепидемични мерки, попадащи в обхвата на забраната, въведена със Заповед № РД/02-00994 от 26.11.2020 г.  или до издаването на заповед, отменяща въведените ограничителни мерки за работа на търговски обекти от вида на отдадените под наем, да не заплащат уговорения в съответния договор месечен наем за обекта.

2. Ползвателите на общински терени по силата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

ЕТ „Елина – Петър Петров“, ЕИК 128006227, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19192/14.08.2020 г. от Община Ямбол

„Гуфис“ ЕООД, ЕИК 200713646, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19027/10.06.2020 г. от Община Ямбол 

ЕТ „Дияна – Димитринка Георгиева“, ЕИК 205005512, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18893/02.04.2020 г. от Община Ямбол

„Жаклин - 94“ ЕООД, ЕИК 203783817, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19221/21.08.2020 г. от Община Ямбол 

ЕТ „Пиер - П – Петър Петров“, ЕИК 838106909, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18932/08.05.2020 г. от Община Ямбол, за периода от 27.11.2020 г. до края на противоепидемични мерки, попадащи в обхвата на забраната, въведена със Заповед № РД/02-00994 от 26.11.2020 г.  или до издаването на заповед, отменяща въведените ограничителни мерки за работа на търговски обекти от вида на поставените преместваеми съоръжения, да не заплащат определената месечна такса в съответното разрешение за поставяне.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ по отношение на УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог, да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план.

          2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал.9 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на "ЕВА 77" ООД разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ V с отреждане „за производствено – складова дейност, търговия и услуги“ в кв.165 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, ПИ с идентификатор 87374.513.22 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот на УПИ V с отреждане „за производствено – складова дейност, търговия и услуги“ в кв.165 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, ПИ с идентификатор 87374.513.22 по ККарта на гр. Ямбол

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Андон Петков и Петя Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Андон … Петков от гр. Ямбол, живущ в … в размер на 600 лв. (шестстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

2. Петя … Атанасова от гр. Ямбол, живуща в … в размер на 230 лв. (двеста и тридесет) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по разходната част на бюджета на община Ямбол за 2020 г., както следва:

I. По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Дейност 311 "Детски градини"

Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 60 00 лв.

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

Увеличава § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 60 000 лв.

 

2. Одобрява в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2020 г. да бъде включен обект:

- Изграждане на нови системи и съоръжения за хидротехнически пристанищни съоръжения-монтиране на три броя кейови съоръжения в бетонираното корито на р.Тунджа, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40, на стойност 60 000  лв.