Девета сесия проведена
на 30 юли, 3 септември и 10 септември 2004 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация за текущото изпълнение на сборния бюджет за първото шестмесечие на 2004г. и предложения за промяна в сборния бюджет за 2004г.

а/.информация за текущото изпълнение на сборния бюджет за първото шестмесечие на 2004г.

б/.предложения за промяна в сборния бюджет за 2004г.

  • 1.П редложение относно промени на сборния бюджет на Община Ямбол за 2004 г. /т.11/
  • 2.П редложение за промени по списъка за капиталовите разходи на Община Ямбол за 2004г. /т.12/
  • 3.П редложение относно осигуряване на щатни бройки и средства за издръжка на ХШ “Проф. Г. Димитров” . /т.16/
  • 4.П редложение относно дължими суми за наем на ДТ “Невена Коканова” . /т.17/
  • 5.Завишаване издръжката на ГПЧЕ “В.Карагьозов” във връзка с предложението на кмета К.Тодоров за определяне цени на билети за ползването на плувния басейн. /т.6 “б”/
    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

2.Отчет на председателя на ОбС за изпълнение бюджета на Общински съвет Ямбол за първото шестмесечие на 2004 г.
ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

3.Отчет от кмета на община Ямбол и председателя на ОбС Ямбол относно броя на висящи дела, по които страна е Община Ямбол и нейните звена, съответно Общински съвет Ямбол (техните номера, ангажирани външни юристи за представителство по делата, изплатени възнаграждения на външните представители) за първото шестмесечие на 2004г.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев, К. Тодоров

4.Предложение относно увеличаване капитала на “Ямболгаз 92” АД
ВНОСИТЕЛ: ПК “ИРСППНО”

5.Предложение за актуализация на Наредба за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

6.Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.
а/ . относно почивна станция “Лада 3”
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

б/. относно плувен басейн ГПЧЕ “В. Карагьозов”
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.Предложение за изменение в НРПУПОИ
а/ . относно промяна в чл. 61 ал. 2 от НРПУРОИ
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

б/ . относно промяна на чл.19 ал.1 на НРПУРОИ
ВНОСИТЕЛ: В. Стоянов

8.Предложение относно конкурси за управители на общински дружества.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

9.Предложение за промяна в структурата на общинската администрация
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10.Предложение за участие на общински съветници в работни групи по разработване на общински план за развитие.
ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

11.Предложение относно замяна на общинска земя с такава на “Аква виа” ООД.
ВНОСИТЕЛ: П К “ОИ”

12.Предложение относно закриване и откриване на таксиметрова стоянка в гр.Ямбол. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

13. Предложение относно промяна в Списъка на общинските жилища
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

14. Предложение относно създаване на Обществен съвет
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

15. Предложение относно откриване процедура на общинска концесия
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

16. Предложение относно предоставяне на безвъзмездни права за ползване и управление на СМБ на ОСК “Тунджа” Ямбол
ВНОСИТЕЛ: ПК “СОТМДНО”

17. Предложение от УС на ОФК “Ямбол – 2004” относно възстановяване на мъжкия футбол
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

18. Предложение за разпореждане с общинска собственост
а/ . предложение за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

б/ . отдаване под наем – част от недвижими имоти – публична общинска собственост в общински учебни заведения
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

в/ . предложение относно продажба на ДМА във връзка с предложение на “Кумазит строй” АД
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

г/ . предложение относно предоставяне на медицинско оборудване на МБАЛ “Св. Пантелеймон”
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

д/. предложение за предоставяне на част от имот общинска собственост – І –ви етаж на ЦДГ № 18, ул. “Чая” № 2
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

е/ . предложение относно предоставяне на помещение – общинска собственост на Център за социална интеграция “Свети Мина”
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

ж/ . предложение относно учредяване отстъпено право на строеж на Областен съвет на БЧК
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

з/ . предложение относно удължаване срока на договора на АРРИ - Ямбол
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

и/ . предожение относно отдаване под наем на частна общинска собственост на ТК “Пух”
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

й/ . предложение относно предоставяне помещение на сдружение “Приятели на Русия - русофили”
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

к/ . предложение за предоставяне на помещение частна общинска собственост на “Жени с онкологични заболявания и техни близки”
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

л/ . предложение за предоставяне на помещение частна общинска собствност на Клуб по спортен бридж
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

м/ . предложение за доброволна делба - “Мултифарма 95” ООД
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

н/ . предложение за учредяване отстъпено право на строеж за построяване на църковен храм върху общинска земя на ЦН на Арменска апостолическа православна църква в България
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

о/ . предложение за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост /супермаркети/
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Информация за текущото изпълнение на сборния бюджет за първото шестмесечие на 2004г. и предложения за промяна в сборния бюджет за 2004г.
а/.информация за текущото изпълнение на сборния бюджет за първото шестмесечие на 2004г.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
     1 .Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Ямбол за І-то шестмесечие на 2004 г.

2.Приема плана и отчета за финансиране на капиталовите разходи през периода 01.01. до 30.06.2004 година.

3.Утвърждава извършените разходи за командировки на кмета на община Ямбол на обща сума 986 лева, от които :

  • 598 лева в страната
  • 388 лева в чужбина

4.Утвърждава извършените разходи за командировки на председателя на общински съвет Ямбол на обща сума 637 лева, от които :

- 637 лева в страната

5.Увеличава годишния размер на бюджетните кредити за 2004 година на второстепенните разпоредители, съгласно Приложение № 5. Завишението да се отрази в “държавните дейности” по параграфи и подпараграфи на съответната функция, съгласно ЕБК за 2004г., като се спазят изискванията на § 29, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2003 година.

6.Увеличава собствения бюджет на община Ямбол за 2004 година и с неусвоените средства за ДТВ в размер на 2 743 лева, които да се отразят по параграфи и подпараграфи в съответните дейности на функция “Образование”, съгласно ЕБК за 2004 година, като не се отчитат разходи, поради това, че сумата е възстановена на Републиканския бюджет.

7.Определя сумата от 34 882 лева за неразпределен резерв, в т.ч. :

- за държавни дейности - 31 265 лева, от които 19   165 лева са за възстановената в началото на годината на Републиканския бюджет Обща допълваща субсидия и 12 100 лева целева субсидия за капиталови разходи;

- за местни дейности - 3 617 лева за възстановената в началото на годината на Републиканския бюджет Обща изравнителна субсидия.

8.Определя основното трудово възнаграждение на кмета на община Ямбол в размер на 1 025 лева, считано от 01.01.2004 година, индексирано с 12%, считано от 01.07.2004 година, на основание чл. 21, ал. 1, т.5 от ЗМСМА и Приложение № 5 към чл.1, ал.1, т.5 на ПМС № 48 от 01.03.2004 година.

9.Определя допълнителен платен годишен отпуск на кмета на община Ямбол за работа при ненормиран работен ден в размер на 15 работни дни, на основание на чл. 156 от КТ.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА  - – Информация за текущото изпълнение на сборния бюджет за първото шестмесечие на 2004г. и предложения за промяна в сборния бюджет за 2004г.
б/.предложения за промяна в сборния бюджет за 2004г.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Б-1 Общински съвет РЕШИ:

1.Да се извършат вътрешни промени в собствения бюджет на община Ямбол за 2004 година, както следва:

 

 

  Било

Става

- в общинска дейност 121 Общинска администрация
( § 10-40 – Платени данъци,мита и такси )

  60000

80000

- в общинска дейност 123 Общински съвет – издръжка

  10000

20000

- в общинска дейност 532 Програми за временна заетост

  107266

307266

- в общинска дейност 604 Осветление на улици и площади

  180000

150000

- в общинска дейност 619 Др.дейн. по жил.строителство ( Участие в Красива България )

  130000

30000

- в общинска дейност 623 Чистота

  1634048

1434048

- в общинска дейност 701 Дейн. По поч.дело и соц. отдих

  19320

19320

 

 

2.Да се завиши сумата на неданъчните приходи от предлагани стоки и услуги с 15 хил.лв. и да се завиши сумата на разходите по общ.дейност 701 с 15 хил.лв.

 

Б- 2 - промени по списъка за капиталовите разходи на Община Ямбол за 2004г. Общински съвет РЕШИ:

1.От освободените от участие средства по “Красива България”, общ.дейност 619, заделя 20 хил.лв. за проекти и програми за изграждане на красив Ямбол.
2.Да се промени Разчета за фининсиране на капиталовите разходи за 2004г., както следва:
§ 51-00 Основен ремонт
Ремонт фасада ОУ “Климент Охридски” било – 0, става – 40 000 лв. собствен бюджет.

 

Б-2.1 - промени по списъка за капиталовите разходи на Община Ямбол за 2004г. - система за контрол на достъпа и работното време.
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Не приема предложението.

 

Б-3.П редложение относно осигуряване на щатни бройки и средства за издръжка на ХШ “Проф. Г. Димитров” .

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Завишава с 10 000 лв. бюджета на “Други дейности по културата”, за сметка издръжката на общинската администрация, които да бъдат предоставени на ХШ “Проф.Г.Димитров”.

Приема І вариант от предложението на вносителя за обезпечаване дейността на ХШ “Проф.Г.Димитров”.

 

Б-4.Предложение относно дължими суми за наем на ДТ “Невена Коканова”.
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Завишава субсидията на ДТ “Невена Коканова” с 12 000 лв. за календарната 2004г. за сметка издръжката на общинската администрация.

 

Б-5.Завишаване издръжката на ГПЧЕ "В. Карагьозов" във връзка с предложението на кмета К. Тодоров за определяне цени на билети за използването на плувния басейн /т.6 "б"/
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Завишава сумата на неданъчните приходи и съответно сумата на разходите по бюджета на ГПЧЕ "В. Карагьозов" с 4580 лв.
     2. Завишава с 20 хил. лв. издръжката на общинската администрация от освободените средства по "Красива България", общ. дейност 619.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ВТОРА   -   Отчет на председателя на ОбС за изпълнение бюджета на Общински съвет Ямбол за първото шестмесечие на 2004 г.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение бюджета на Общински съвет Ямбол за периода 01.01.2004г. – 30.06.2004г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРЕТА   -  Отчет от кмета на община Ямбол и председателя на ОбС Ямбол относно броя на висящи дела, по които страна е Община Ямбол и нейните звена, съответно Общински съвет Ямбол ( техните номера, ангажирани външни юристи за представителство по делата, изплатени възнаграждения на външните представители) за първото шестмесечие на 2004г.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев,К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

      Приема отчета за сведение.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  -   Предложение относно увеличаване капитала на “Ямболгаз 92” АД
      ВНОСИТЕЛ: ПК “ИРСППНО”

Общински съвет РЕШИ:

1.Увеличава капитала на дружеството на 2 000 000 лв.;
     2.Разпределението на акциите от 2 000 000 лв. да бъде за община Ямбол 20 000 броя и за “Овергаз инк” – 1 980 000 бр.;
     3.Упълномощава кмета на община Ямбол, като представител на община Ямбол в Общото събрание на акционерите на “Ямболгаз 92” АД, да гласува увеличение и разпределение на капитала на дружеството, съгласно т. 1 и 2 от настоящото решение.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТА -   Предложение за актуализация на Наредба за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
     Приема актуализирана Наредба за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТА  -   Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Към чл.39 от Наредбата да се прибави нов ред:

а/. За ползване на почивна станция “Лада 3”:

1).Цена на една нощувка за платени карти в общината
за възрастни – 5 лв.;
за деца до 7 години – 3 лв.

2).За свободни легла, платени в станцията за една нощувка
за възрастни – 7 лв;
за деца до 7 години – 5 лв.

ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

б/. Относно плувен басейн ГПЧЕ “В. Карагьозов”

Към чл.39 от Наредбата да се прибави нов ред:

За ползване на басейн в ГПЧЕ:

1.Цени на билети:
      а/.за ученици – 1 лв.
      б/.за възрастни – 1.50 лв.
      в/.за групи /класове/ - минимум 7 човека – 0.60 лв. /на човек/

2.Цени на абонаментни карти:
      а/.за един месец – 30% намаление;
            при две посещения седмично – за ученици – 6.00 лв., за възрастни – 9.00 лв.;
            при три посещения седмично – за ученици 9.00 лв., за възрастни – 12.00 лв.;
      б/.за два месеца – 35% намаление
            при две посещения седмично – за ученици 9.00 лв., за възрастни – 15.00 лв.;
            при три посещения седмично - за ученици 15.00 лв., за възрастни – 23 лв.;
      в/.за три месеца – 40% намаление
            при две посещения седмично – за ученици 13.00 лв., за възрастни 21 лв.;
            при три посещения седмично – за ученици 19.00 лв., за възрастни 32 лв.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif


ПО ТОЧКА СЕДМА
  -  Предложение за изменение в НРПУПОИ.
            а/ . относно промяна в чл. 61 ал. 2 от НРПУРОИ
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

     Не приема предложението.

ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение за изменение в НРПУПОИ.
            б/ . относно промяна на чл.19 ал.1 на НРПУРОИ

По чл.19 ал.1 от НРПУРОИ променя текста вместо “и” да стане “или са представени в ОбС”.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif


ПО ТОЧКА ОСМА  -   Предложение относно конкурси за управители на общински дружества.

      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

I . На основание чл. 63 от ЗЛЗ и чл. 3 ал. 1 от Наредба № 9 и чл. 29 от Наредба за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, обявява конкурс за длъжността управител на “ДКЦ -1 - Ямбол” ЕООД .

II. Изисквания към кандидатите:
1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
- да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт, или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист, кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, да имат придобита основна специалност;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
- да представят бизнес програма за развитие и управление на дружеството за предстоящите 3 години.

III . Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса;
2. Автобиография;
3. Свидетелство за съдимост;
4. Диплом за завършено висше образование – медицинско, или икономическо, диплом за придобита основна специалност;
5. Удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 часа, съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 9 и Наредба № 31/2001 за следдипломно обучение в системата на здравеопазването;
6. Документ, удостоверяващ трудовия стаж;
7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
Документите по т. 4, 5 и 6 могат да бъдат представени в оригинал или нотариално заверени копия.

Документите за участие в конкурса се приемат в сградата на община Ямбол, ул.”Г. С. Раковски“ 7, стая ....... до 17 часа на 8 ноември 2004 г.

IV .Темата, предмет на събеседването, е “Дефиниране на основните цели, приоритети и задачи на лечебното заведение и социалната му политика”.

Информация по чл. 2 ал. 3 от Наредба № 9, може да се получи в “ДКЦ – 1 - Ямбол” ЕООД всеки работен ден до 20 октомври 2004 г.

V . Дата, час и място на провеждане на конкурса за“ДКЦ – 1 - Ямбол” ЕООД – 9 ноември 2004 г. от 8.30 часа в зала 440 на община Ямбол.

VI . КОМИСИЯ.

Комисията е съставена съобразно изискванията на Наредба № 9 и Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества. Поради разминаване в общия брой на членовете на комисията в горецитираните наредби, предлагаме комисията да бъде в състав от 5 члена, като запазваме съразмерно представителството на Общинския съвет в нея.

1. Председател: Ангел Тепсизов – зам. кмет на община Ямбол;
2. Секретар: Гочо Димов – общински съветник;
3. Правоспособен юрист: Атласка Данкова – ст. юрисконсулт;
4. Магистър по медицина: д–р Мариан Ингелиев - общински съветник;
5. Представител на РЦЗ: д–р Лъчезар Събев Ханджиев – Директор на РЦЗ.

VІІ. На основание чл. 63 от ЗЛЗ и чл. 3 ал. 1 от Наредба № 9 и чл. 29 от Наредба за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, обявява конкурс за длъжността управител на “Стоматологичен център № 1 Ямбол” ЕООД.

VIIІ. Изисквания към кандидатите:

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
- да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по стоматология и квалификация по здравен мениджмънт, или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
- да имат най-малко пет години трудов стаж като стоматолог или икономист, кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по стоматология, да имат придобита основна специалност;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
- да представят бизнес програма за развитие и управление на дружеството за предстоящите 3 години.

ІХ . Необходими документи:
      1. Заявление за участие в конкурса;
      2. Автобиография;
      3. Свидетелство за съдимост;
      4. Диплом за завършено висше образование – стоматология, или икономическо, диплом за придобита основна специалност;
      5. Удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 часа, съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 9 и Наредба № 31/2001 за следдипломно обучение в системата на здравеопазването;
      6. Документ, удостоверяващ трудовия стаж;
      7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Документите по т. 4, 5 и 6 могат да бъдат представени в оригинал или нотариално заверени копия.

Документите за участие в конкурса се приемат в сградата на община Ямбол, ул.”Г. С. Раковски“ 7, стая ....... до 17 часа на 1 0 ноември 2004 г.

Х. Темата, предмет на събеседването, е “Дефиниране на основните цели, приоритети и задачи на лечебното заведение и социалната му политика”.

Информация по чл. 2 ал. 3 от Наредба № 9, може да се получи в “Стоматологичен център № 1 Ямбол” ЕООД всеки работен ден до 21 октомври 2004 г.

ХІ. Дата, час и място на провеждане на конкурса за “Стоматологичен център № 1 Ямбол” ЕООД - 1 1 ноември 2004 г. от 8.30 часа в зала 440 на община Ямбол.

ХІІ . КОМИСИЯ.

Комисията е съставена съобразно изискванията на Наредба № 9 и Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества. Поради разминаване в общия брой на членовете на комисията в горецитираните наредби, предлагаме комисията да бъде в състав от 5 члена, като запазваме съразмерно представителството на Общинския съвет в нея.

1. Председател: Ангел Тепсизов – зам. кмет на община Ямбол;
2. Секретар: Христо Попов – общински съветник;
3. Правоспособен юрист: Атласка Данкова – ст. юрисконсулт;
4. Магистър по медицина: д-р Антоанета Антонова – общински съветник;
5. Представител на РЦЗ: д – р Лъчезар Събев Ханджиев – Директор на РЦЗ.

ХІІІ. На основание чл. 29 ал. 7 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, удължава договорите на управителите на “ДКЦ 1 Ямбол” ЕООД и “Стоматологичен център № 1 Ямбол” ЕООД до сключване на договорите с избраните след конкурса управители.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif


ПО ТОЧКА ДЕВЕТА
  -   Предложение за промяна в структурата на общинската администрация
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

     
Одобрява структурата на общинска администрация Ямбол, съгласно Приложение 1.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА   -   Предложение за участие на общински съветници в работни групи по разработване на общински план за развитие.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:

Определя следните съветници за членове на работни групи по изработване на Общински план за развитие:


Р Г “Икономика, финанси и туризъм” – М.Саллакова, Ел.Георгиева, М.Филипов;
Р Г “ Техническа инфраструктура” – Ил.Попов, К.Канев;
Р Г “Социална сфера” – Г.Стайков, М.Ингелиев;
Р Г “Обществени отношения” – Ал.Братанов, Орхан Юсеинов;
Р Г “Околна среда и екология” – Илко Славейков;
Р Г “Организация на общинската администрация” – Ж.Желев, М.Чорбаджийска.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА   -   Предложение относно замяна на общинска земя с такава на “Аква виа” ООД.
       ВНОСИТЕЛ: ПК “ОИ”

Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА   -   Предложение относно закриване и откриване на таксиметрова стоянка в гр.Ямбол.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Закрива таксиметрова стоянка на ул.”Ал.Стамболийски” в пътното уширение срещу фото “Венера”.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif


ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА
  -   Предложение относно промяна в Списъка на общинските жилища.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл.42 ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.47 ал.2 на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол (НРПУРОИ) заличава от Списъка на общински жилища от фонд “Оборотни жилища” жилищните имоти, съгласно Приложение № 1.

2.В срок до 31.12.2004г. кмета на общината да извърши процедурата по предлагане на тези жилища на отчуждени собственици

3.На основание чл.42 ал.2 от ЗОС и чл.47 ал.2 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол заличава от Списъка на общинските жилища от фонд “Жилища за отдаване под наем” жилищен имот, находящ се на ул.”Зора” № 3, гр.Ямбол поради откриване процедура за продажба по ЗОС.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  -   Предложение относно създаване на Обществен съвет.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл.35 от Закона за социално подпомагане създава Обществен съвет в състав:

 д-р Емил Милков – представител на Общински съвет – Ямбол;
      д-р Велина Трифонова – представител на Община Ямбол;
      Кръстина Атанасова – координатор на Общинска организация на инвалидите;
      Д-р Данаил Попов – представител на Ротари клуб;
      Венелин Стоянов – представител на Съюза на пенсионерите;
      Илия Иванов – представител на Фондация “Надежда за ромите” за Ямбол и региона;
      Живко Цирков – председател на Сдружение “Център за образователни програми и социални инициативи”;
      Юсеин Хасанов;
      Ангел Мирилиев.

2.Обществения съвет се избира за срок от четири години, считано до края на мандата на Общински съвет.

3.При невъзможност на член от Обществения съвет да изпълнява задълженията си с решение на Общински съвет се избира негов заместник.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА   -   Предложение относно откриване процедура на общинска концесия.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.Открива процедура за предоставяне на общинска концесия, представляваща особено право на ползване върху спортната площадка “Георги Дражев”, намираща се на територията на Градския парк – Ямбол и за осъществяване на търговска дейност на нейната територия.

2.Възлага на кмета на община Ямбол да организира изготвянето на концесионните анализи (правен анализ, финансово-икономически анализ, екологичен анализ и социален анализ) и на проекта за решение за предоставяне на концесията до края на м.март 2005г. и да ги внесе в общински съвет – Ямбол.

3.Възлага на кмета на община Ямбол да организира изготвянето на подробен устройствен план за паркове, градини и зони за отдих и тяхното развитие като се спази процедурата, посочена в Закона за устройство на територията в срок до края на м.март 2005г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА   -   Предложение относно предоставяне на безвъзмездни права за ползване и управление на СМБ на ОСК “Тунджа” Ямбол .
       ВНОСИТЕЛ: ПК “СОТМДНО”

Общински съвет РЕШИ:

1. Да се подпише договор за безвъзмездно ползване, стопанисване и управление на СМБ - Спортна зала “Диана”, Градски стадион, к -с “Георги Дражев”, Шах клуб с ОСК до приемането на бюджета за 2005г. като се задължава ръководството да дава ежемесечен отчет за получените и изразходвани средства от общинския бюджет и други парични средства.

2.До края на м.ноември 2004г. да се внесе предложение от общинската администрация за начина на управление, отчет и контрол на СМБ – общинска собственост.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение от УС на ОФК “Ямбол – 2004” относно възстановяване на мъжкия футбол.
       ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:

Отлага решението за следващо заседание.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост.
а/ . предложение за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.

       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

I . На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.31 и чл.32 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, продава чрез търгове с явно наддаване следните недвижими имоти – частна общинска собственост:


1.1. Общинска земя с площ 520 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 71а по плана на гр.Ямбол, находящ се на ул. “Хан Тервел”, при граници на имота: ул. “Хан Тервел”, УПИ І-3810, улици. Актувано с АОС № 1073 / 07 .07.2004 г. Отреждане - за 4 и 5 етажна административна сграда. Начална офертна цена 5400 лв. и депозит за участие 1500 лв.
1.2. Общинска земя с площ 355 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХVІІІ- 2599, кв. 15 по плана на гр.Ямбол, ведно с полумасивна жилищна сграда със застроена площ 59 кв. м., находящ се на ул. “Зора” № 3, при граници на имота: ул. “Зора”, УПИ ХІХ-2576, УПИ ХХ-2577, УПИ І, УПИ ХVІІІ-2599. Актувано с АОС № 702/11.11.2002 г. Отреждане - за 3 етажна жилищна сграда. Начална офертна цена 4000 лв. и депозит за участие 1200 лв.
1.3. Общинска земя с площ 6270 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот І, кв. 2 по плана на гр.Ямбол, находящ се на ул. “Арда”, при граници на имота: ул. “Арда”, УПИ ІІ, р. “Тунджа”, ул. “Д. Благоев”. Актувано с АОС № 560/24.04.2002г. Отреждане - за хотел, ресторант и търговски комплекс. Начална офертна цена 65 000 лв. и депозит за участие 6000 лв.
1.4. Общинска земя с площ 16 631 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІV, кв. 162 по плана на гр.Ямбол, Промишлена зона, при граници на имота: път, УПИ ІІІ, УПИ ІХ, УПИ ІІ. Актувано с АОС № 838/17.02.2003 г. Отреждане – производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 101 200 лв. и депозит за участие 10 000 лв.
1.5. Общинска земя с площ 13 000 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХХІІІ, кв. 162 по плана на гр.Ямбол, Промишлена зона, при граници на имота: УПИ VІІ, УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ХХІV. Актувано с АОС № 958/22.07.2003 г. Отреждане – производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 79 100 лв. и депозит за участие 7 000 лв.
1.6. Общинска земя с площ 15 368 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХХІV, кв. 162 по плана на гр.Ямбол, Промишлена зона, при граници на имота: УПИ ХХІІІ, УПИ ІІ, УПИ ХХV, шосе за с. Безмер. Актувано с АОС № 959/22.07.2003 г. Отреждане – производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 93 500 лв. и депозит за участие 9 000 лв.
1.7. Общинска земя с площ 14 932 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХХV, кв. 162 по плана на гр.Ямбол, Промишлена зона, при граници на имота: УПИ ХХІV, ПИ 6828, УПИ ХХVІ, шосе за с. Безмер. Актувано с АОС № 960/28.07.2003 г., Отреждане – производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 90 100 лв. и депозит за участие 9 000 лв.
1.8. Общинска земя с площ 20 147 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХХVІ, кв. 162 по плана на гр.Ямбол, Промишлена зона, при граници на имота: УПИ ХХV, УПИ ІІ, УПИ ХХVІІ, шосе за с. Безмер. Актувано с АОС № 961/28.07.2003 г., Отреждане – производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 122 500 лв. и депозит за участие 12 000 лв.
1.9. Общинска земя с площ 18 810 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХХVІІ, кв. 162 по плана на гр.Ямбол, Промишлена зона, при граници на имота: УПИ ХХVІ, УПИ V, канал, шосе за с. Безмер. Актувано с АОС № 962/28.07.2003 г., Отреждане – производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 114 400 лв. и депозит за участие 11 000 лв.
1.10. Общинска земя с площ 4165 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХХVІІІ, кв. 162 по плана на гр.Ямбол, Промишлена зона, при граници на имота: УПИ ХХІХ, път, канал. Актувано с АОС № 964/28.07.2003 г., Отреждане – производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 25 400 лв. и депозит за участие 2500 лв.
1.11. Общинска земя с площ 4000 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХХІХ, кв. 162 по плана на гр.Ямбол, Промишлена зона, при граници на имота: УПИ ХХVІІІ, път, канал, шосе за с. Безмер. Актувано с АОС № 963/28.07.2003 г., Отреждане – производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 24 500 лв. и депозит за участие 2400 лв.


II .Кмета на Община Ямбол да организира търговете с явно наддаване по реда на глава седма на НРПУРОИ.


ІІІ. Определя Мария Чорбаджийска и Елена Георгиева - общински съветници за членове на тръжната комисия.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост.
б/ . отдаване под наем – част от недвижими имоти – публична общинска собственост в общински учебни заведения

       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

І. На основание чл.12, ал.4 от ЗОС, чл.14, ал.1 и ал.2 и чл.74, ал.1 на НРПУРОИ на ОбС – Ямбол отдава под наем чрез провеждане на търг с тайно наддаване помещения – части от недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва:

1.Помещение, находящо се на втория етаж в сградата на ОУ “Николай Петрини” , ул. “Битоля” № 35, гр. Ямбол, кв. 20, парцел ІІ по плана на гр. Ямбол, с обща площ 34.00 кв.м., при следните условия:

 1.1.Начална тръжна месечна наемна цена – 75.50 лв., без ДДС;
      1.2.Предмет на дейност – продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;
      1.3.Срок на отдаване – 3 (три) учебни години;
      1.4.Депозит – 226.00 лева;
      1.5.Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

2.Помещение, находящо се в приземния етаж в сградата на ОУ “Петко Рачов Славейков” , ул. “Янко Сакъзов” № 8, гр. Ямбол, кв. 105, парцел І, по плана на гр. Ямбол, с обща площ 140 кв.м, в т.ч. за търговска дейност – 30.00 кв.м. и за сервизни помещения - 110.00 кв.м., при следните условия:

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 105.00 лв., без ДДС.

Предмет на дейност – продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки.

Срок на отдаване – 3 (три) учебни години.

Депозит – 315.00 лева.

Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

3.Помещение, находящо се на първия етаж в сградата на ОУ “Йордан Йовков” , ул. ”Тимок” № 3, гр. Ямбол, кв.75, парцел ІІІ по плана на гр. Ямбол, с обща площ 32.00 кв.м., при следните условия:

3.1. Начална тръжна месечна наемна цена - 53.00 лв., без ДДС.

3.2. Предмет на дейност – продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки.

Срок на отдаване – 3 (три) учебни години.

Депозит – 160.00 лева.

Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

4.Помещение, находящо се на първия етаж в сградата на НУ “Страшимир Кринчев” , ул. “Търговска” № 120, гр. Ямбол, кв.5, парцел І по плана на гр. Ямбол, с площ 16.00 кв.м., при следните условия:

4.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 36.00 лева, без ДДС.

4.2. Предмет на дейност - продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки.

4.3. Срок на отдаване – 2 (две) учебни години.

Депозит – 108.00 лева.

Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата инфраструктура към обекта.

5.Помещение, находящо се в сградата на НУ “Ради Колесов” , ул.“Жеко Андреев” № 112 А, гр. Ямбол, кв.48, парцел І по плана на гр. Ямбол, с площ 4.00 кв.м., при следните условия:

5.1. Начална тръжна месечна наемна цена - 6.60 лв., без ДДС.

5.2. Предмет на дейност – продажба на закуски и захарни изделия.

5.3. Срок на отдаване – 3 (три) учебни години.

Депозит – 21.00 лева.

Възстановяване, поддържане и опазване на прилещата инфраструктура към обекта.

6.Помещение, находящо се на първия етаж в сградата на ОУ “Димчо Дебелянов”, ул. Хан Тервел” № 2, гр. Ямбол, кв.109.00, парцел І по плана на гр. Ямбол, с площ 4.00 кв.м, при следните условия:

6.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 6.60 лв., без ДДС.

6.2. Предмет на дейност – продажба на закуски и захарни изделия.

6.3. Срок на отдаване – 3 (три) учебни години.

Депозит – 21.00 лева.

Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

7.Помещение, находящо се на първия етаж в сградата на ОУЗТО “Д-р ПетърБерон”, ул.”Кожух планина” № 17, гр. Ямбол, кв.66, парцел І по плана на гр. Ямбол, с площ 2.80 кв.м, при следните условия:

7.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 5.00 лева, без ДДС.

7.2. Предмет на дейност – продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки.

Срок на отдаване – 3 (три) учебни години.

Депозит – 30.00 лева.

Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

8.Помещение, находящо се на първия етаж в сградата на ОУ “Хр. Смирненски ”, ул. “ Търговска” № 79, гр. Ямбол, кв. 86, парцел ІІ по плана на гр. Ямбол, с площ – 16.00 кв.м., при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена – 36.00 лв., без ДДС.

Предмет на дейност – продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки.

Срок на отдаване – 3 (три) учебни години.

Депозит – 108.00 лева.

Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

9.Обект – “Зайчарник”, находящ се в Учебно опитно поле на Общински детски комплекс, ул. Търговска”, гр. Ямбол, кв.317, парцел ІV по плана на гр. Ямбол, с площ 267.00 кв.м., при следните условия:

9.1. Начална тръжна месечна наемна цена - 262.00 лв., без ДДС.

9.2. Предмет на дейност - зайчарник

9.3. Срок на отдаване – 3 (три) години.

Депозит – 786.00 лева.

Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

ІІ. На основание чл12, ал.4 от ЗОС, чл.14,, ал.1 и ал.2 и чл.74, ал.1 на НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, отдава под наем чрез конкурс на оферти части от общински недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва:

1.Помещения, находящи се на първия етаж в сградата на ГПЧЕ “Васил Карагьозов” и НУ “Проф. Петър Нойков”, ж.к. “Златен рог”, гр. Ямбол, кв. 8, парцел І по плана на гр. Ямбол, с обща площ 115.20 кв.м., в т.ч. за производство на закуски – 70.60 кв.м., за продажба на закуски – 35.00 кв.м. и за офис – 9.60 кв.м., при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена – 138.00 лева, без ДДС.

Предмет на дейност – производство и продажба на закуски.

Срок на отдаване – 3 (три) учебни години.

Депозит - 414.00 лева.

Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура .

ІІІ. На основание чл.75, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол упълномощава кмета на Община Ямбол да открие процедурата по провеждането на търговете и конкурса за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост със заповед и организира провеждането им.

ІV.Упълномощава директорите на учебните заведения да сключат анекси към договорите с настоящите наематели до приключване на процедурата по провеждането на търговете и конкурсите и сключването на новите договори.

V. Задължава кмета на общината, съвместно с директорите на учебните заведения да обособят отдаваните под наем търговски площи като самостоятелни търговски обекти.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост .
в/ . предложение относно продажба на ДМА във връзка с предложение на “Кумазит строй” АД
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -  Предложение за разпореждане с общинска собственост .
г/ . предложение относно предоставяне на медицинско оборудване на МБАЛ “Св. Пантелеймон”
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл.23 от НРПУРОИ предоставя безвъзмездно за ползване за нуждите на МБАЛ “Св.Пантелеймон” АД медицинско оборудване, обзавеждане и апаратура, съгласно приложен списък;

2.Утвърждава списъка от 06.08.2004г. на медицинско оборудване, обзавеждане и апаратура от обект “Нова болница” за МБАЛ “Св.Пантелеймон” АД.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост.
д/. предложение за предоставяне на част от имот общинска собственост – І –ви етаж на ЦДГ № 18, ул. “Чая” № 2

       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл. 6 ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ , обявява І етаж, източното крило на сградата на Целодневна детска градина № 18 , на ул. “Чая” № 2 за частна общинска собственост.

2.На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС отдава под наем горецитирания имот на д-р Ваня Иванова ЕТ “ АИППМП – д-р Ваня Иванова “ /АИППМП - амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ/ при следните условия:

срок за отдаване под наем – 5 години;

предмет на дейност – оказване на извънболнична помощ на пациентите.

месечен наем за сградата в размер на 104 лв.определен, съгласно Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

3.На основание чл. 23 от НРПУРОИ, предоставя безвъзмездно, за ползване движимите вещи – частна общинска собственост, намиращи се в имота, за срок от 5 години.

4.Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за отдаване под наем на горецитирания недвижим имот и договор за предоставяне правото на ползване на движимите вещи, подробно описани в приложен списък – неразделна част от него.

5.През м.декември 2004г. да се внесе отчет от дирекция “Социално развитие” за въведения обект в експлоатация и изпълнение на поставената цел на проекта

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост .
е/ . предложение относно предоставяне на помещение – общинска собственост на Център за социална интеграция “Свети Мина”.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл.12 ал.4 от ЗОС и чл.13 ал.6 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол отдава под наме на Сдружение с нестопанска цел “Център за социална интеграция Свети Мина” със седалище и адрес на управление с.Иречеково, ул.”Г.Димитров” № 43, представлявано от Ивелина Георгиева Щилянова, част от недвижим имот – публична общинска собственост – Помещения на първия етаж на източно крило на южен блок на ЦДГ № 2 “Снежанка”, гр.Ямбол, находяща се на ул.”Лом” № 5, гр.Ямбол, с обща площ 109.17 кв.м., за срок от 3 (три) години.

Месечната наемна цена се определя съгласно т.55 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

2.Упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем с председателя на УС на Сдружение с нестопанска цел “Център за социална интеграция Свети Мина”.

3.През м.декември 2004г. дирекция “Общинска собственост” да внесе отчет за извършеното от наемателя по декларираните цели и задачи – изграждане на дневен център за хора с увреждания и бюро за обслужване в гр.Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост.
ж/ . предложение относно учредяване отстъпено право на строеж на Областен съвет на БЧК
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.35 ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол учредява право на строеж в кв.91 по плана на гр.Ямбол на Областен съвет на Български червен кръст – Ямбол в следните незастроени урегулирани поземлени имоти:

УПИ V – 460кв.м. на ул.”Ямболска комуна”, актуван с АОС № 1088, цена на отстъпеното право на строеж – 2999.20лв.;

УПИ VІ – 460кв.м. на ул.”Ямболска комуна”, актуван с АОС № 1089, цена на отстъпеното право на строеж – 3330.40лв.;

УПИ VІІ – 460кв.м. на ул.”Ямболска комуна”, актуван с АОС № 1090, цена на отстъпеното право на строеж – 2999.20лв.;

УПИ Х – 480кв.м. на ул.”П. Хитов”, актуван с АОС № 1091, цена на отстъпеното право на строеж – 3062.40лв.;

2. Упълномощава Кмета на общината да издаде заповеди за учредяване право на строеж върху недвижимите имоти по т.1 и сключи договорите при следните условия:

- с предвиждане на застрояване – учебно-методична база на БЧК;

- срок на застрояване – 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договорите.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост.
з/ . предложение относно удължаване срока на договора на АРРИ - Ямбол.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

На основание чл.14 ал.3 от ЗОС, чл.19 ал.2 и § 12 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да бъде продължен срока на действие на договора със Сдружение “АРРИ”.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост.
и/ . предожение относно отдаване под наем на частна общинска собственост на ТК “Пух”.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл.14 ал.3 от ЗОС и чл.17 ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол продължава срока на действие на Договор № 1815/30.05.2001г. с ЕТ “Театрална къща Пух”, представляван от Златка Петкова Бързакова, за отдадено помещение – частна общинска собственост, находящо се на ІV етаж в сградата на ул.”Търговска” № 57, гр.Ямбол за срок от 5 (пет) години.

2.Упълномощава кмета на общината да сключи Анекс към договора за наем, считано от 01.07.2004г.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост.
й/ . предложение относно предоставяне помещение на сдружение “Приятели на Русия - русофили”
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост.
к/ . предложение за предоставяне на помещение частна общинска собственост на “Жени с онкологични заболявания и техни близки”
                     ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.17, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол (НРПУРОИ) отдава под наем на представителство в гр. Ямбол на “Сдружение на жени с онкологични заболявания и техните близки”, гр. Стара Загора, две помещения, находящи се на втория етаж на ул. “П.Яворов”, кв. “Каргон” (срещу № 26), гр. Ямбол, с обща площ 31.20 кв.м, за срок от 3 години.

Месечната наемна цена се определя съгласно т.55 на Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС – Ямбол ( “ Социални, културни, образователни, здравни и административни дейности”).

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем с представителя на “Сдружение на жени с онкологични заболявания и техните близки” в гр. Ямбол – Генка Илиева Иванова за помещенията на ул. “ П. Яворов”, кв. “Каргон”, гр. Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост.
л/ . предложение за предоставяне на помещение частна общинска собствност на Клуб по спортен бридж.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отлага за решаване на следващо заседание.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост.
м/ . предложение за доброволна делба - “Мултифарма 95” ООД
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост.
н/ . предложение за учредяване отстъпено право на строеж за построяване на църковен храм върху общинска земя на ЦН на Арменска апостолическа православна църква в България.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

I.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл.37, ал.1, изр. 2 от ЗОС, и чл. 35, ал. 2 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол, учредява отстъпено право на строеж на Арменската апостолическа православна църква в България за застроена площ 300 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно в урегулиран поземлен имот ХV, квартал 109 по плана на ЦГЧ на гр.Ямбол на ул. “Хан Тервел”, при граници на УПИ: ул.“Хан Тервел”, УПИ І общ., Крайречен булевард, за сумата 1770,00 / хиляда седемстотин и седемдесет/ лева за изграждане на православен храм.

II .Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за учредяване право на строеж.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Предложение за разпореждане с общинска собственост.
о/ . предложение за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост /супермаркети/
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

I .На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 31 и чл. 32 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, продава чрез търгове с явно наддаване следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1.1.Супермаркет “Златен рог”, представляващ масивна сграда, сглобяема, метална носеща конструкция, с бруто застроена площ 895 кв.м., ведно със съответното отстъпено право на строеж върху 895 кв.м. от терена върху който е застроен, съставляващ урегулиран поземлен имот І, кв.5 по плана на гр.Ямбол, ж.к. “Златен рог 1”, при граници на имота: квартални улици, междублоково пространство, двор към супермаркета. Актувано с АОС № 22/05.05.1998 г. Предназначение- търговска дейност. Начална офертна цена 135 100 лв. и депозит за участие 10 000 лв.

1.2. Супермаркет “Страшимир Кринчев”, представляващ сграда сглобяемо изпълнение, метална носеща конструкция, с бруто застроена площ 818,42 кв.м., ведно със съответното отстъпено право на строеж върху 818,42 кв.м. от терена върху който е застроен, съставляващ урегулиран поземлен имот ХХІІ, кв.62 по плана на гр.Ямбол, кв. “Каргон”, пл. “Стр. Кринчев”,при граници на имота: ул. “д-р Кръстев”, междублоково пространство, улица, двор към супермаркета. Актувано с АОС № 19/05.05.1998 г. Предназначение- търговска дейност. Начална офертна цена 13 000 лв. и депозит за участие 2000 лв.

II .Кмета на Община Ямбол да организира търговете с явно наддаване по реда на глава седма на НРПУРОИ.

 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на К.Тодоров – кмет на община Ямбол за подпомагане на пострадалите от терористичния атентат в Беслан, Северна Осетия.


       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Дава съгласие да се отпусне парична помощ в размер на 1000 лв. за подпомагане на пострадалите от терористичния атентат в Беслан, Северна Осетия. Средствата да бъдат за сметка на издръжката на общинска администрация §§ 10-98.