РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ,

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 2 ФЕВРУАРИ  2007г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Предложение относно приемане на план сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2007г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            2.Предложение относно доброволна делба на съсобствено имущество в „Инвестстройпроект” ЕООД с общини Тунджа и Стралджа.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            3.Предложение относно актуализиране на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            4.Предложение за допълване и изменение състава на постоянните комисии при Общински съвет Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            5.Предложение относно освобождаване председателя на ПК „Обществен ред и законност” при Общински съвет Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Димов

            6.Предложение относно определяне на нов представител на Общински съвет Ямбол в Областния съвет за развитие.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            7.Предложение относно даване мандат на делегата и зам. делегата в ОС на НСОРБ за подкрепа на предложение за Проект за изменение и допълнение на Устава на сдружението.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            8.Предложение относно проектите, с които Община Ямбол кандидатства по национални програми „Асистенти на хора с увреждания” и „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            9.Предложение относно изменение и допълнение на предложение до ОбС Ямбол за провеждане на конкурс за възлагане обслужването на автобусни линии от областната и републиканска транспортни схеми – квота Община Ямбол, из.№ 08-02-128/04.04.2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            10.Предложение относно провеждане на конкурси за възлагане обслужването на автобусни линии Варна – Ямбол, София – Ямбол и Ямбол – Нова Загора от републиканската транспортна схема – квота Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

           

            11.1.Предложение относно определяне Списък общински жилища за продажба и продажбата им на правоимащи наематели.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.2.Предложение относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот в местност „Нови лозя” с поземлени имоти, собственост на

собственост на „Винд Енерджи” ООД, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.3.Предложение относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот в местност „Покрития кладенец” с поземлен имот, собственост на ЕТ „Гешев – Стефан Гешев”, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.4.Предложение относно отдаване под наем на свободни земеделски земи – ниви, мери и пасища от ОПФ.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.5.Предложение относно продължаване срока на действие на договорите на „КОС – Ямбол” ЕООД, ЗК „Каргон – 92” – Ямбол и ЗК „Нова идея” – Ямбол.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.6.Предложение относно учредяване право на надстрояване на нежилищна сграда на Дихранухи Нигохос Панайотова.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.7.Предложение относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда на „ДИ-ЕВ” ООД, Димо Тополски.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.8.Предложение относно предоставяне на клубно помещение – частна общинска собственост на СНЦ „Мост към бъдещето”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.9. Предложение относно откриване на производство по отчуждаване на имоти в кв.67 по плана на І жилищен район на гр. Ямбол. (ул. „Кожух планина”)

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.10.Предложение относно разпореждане с част от общински нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 8, гр. Ямбол, в сградата на ОУ „П. Р. Славейков”. (клуб по културизъм „Олимп – АМП”)

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.11.Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с Коста Николов Костадинов.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.12.Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с ЕТ „Дениз – Пламен Петров”, „Стомид” ООД и др.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                                                                                             

            11.3.Предложение относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот в местност „Покрития кладенец” с поземлен имот, собственост на ЕТ „Гешев – Стефан Гешев”, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            11.4.Предложение относно отдаване под наем на свободни земеделски земи – ниви, мери и пасища от ОПФ.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се отдадат под наем, чрез търг с явно наддаване за срок от 10 /десет/ стопански години, свободни неполивни земеделски земи от ОПФ, както следва:

 

НИВИ

№ на имота

Местност

Кате-гория

Площ

Начална тръжна цена на декар в лв.

Депозит

000079

Азмака

VI

5,491

8,00

10,00

000291

Дюзлюка

Ш

21,172

8,00

42,00

000752

Кринчовица

V

4,869

8,00

10,00

020028

Германски могили

IV

20,581.

8,00

40,00

065033

Кринчовица

IV

21,436

8,00

40,00

072060

Покрития кладенец

IV

3,001

8,00

6,00

042012

Чатал могила

IV

26,352

8,00

50,00

058127

Балар дере

IV

4,172

8,00

10,00

000928

Азмака

Ш

3,494

8,00

6,00

024128

Гюр чешма

III

9,004

8,00

18,00

029107

Двете могили

III

7,348

8,00

15,00

000936

Елескьой

V

1,747

8,00

3,00

019040

Червен баир

VI

54,947

8,00

110,00

050057

Калъч дере

IV

9,400

8,00

18,00

050056

Калъч дере

IV

9,400

8,00

18,00

050017

Калъч дере

IV

13,001

8,00

25,00

054057

Емерлийски път

IV

15,473

8,00

30,00

048024

Джиновски кьшли

IV

17,000

8,00

34,00

048028

Джиновски кьшли

IV

11,901

8,00

24,00

 

 

 

 

 

 

 

МЕРИ И ПАСИЩА

.№ на имота

Местност

Категория

Площ Дка

Начална годишна тръжна цена на декар

Депозит

000080

Азмака

VI

3,009

2,50

2,00

000081

Азмака

VI

1,631

2,50

1,00

000115,

Германски могили

VI

156,575

2,50

100,00

000120

Германски могили,

VI

35,902

2,50

20,00

000122

Германски могили

VI

14,898

2,50

10,00

000150

Гюр чешма

III

2,624

2.50

2,00

000319

Хановска кория

IV

10,315

2,50

5,00

000347

Домуз дере

VI:

5,259

2,50

3,00

000347

Домуздере

VI

10,582

2,50

6,00

000508

Балар дере

IV

10,069

2,50

5,00

000510

Балар дере

IV

13,931

2,50

9,00

000536

Бадемика

V

10,892

2,50

6,00

000589

Елескьой

Х

62,082

2,50

40,00

000606

Зайчара

IV

21,427

2,50

13,00

000913

Червен баир

Х

24,573

2,50

15,00

000915

Червен баир

Х

11,959

2,50

7,00

000058

Жекови агьли

IV

5,431

2,50

3,00

000939

Двете могили

III

8,641

2,50

5,00

000106

Гърлата

Х.

85,194

2,50

50,00

000309

Данкини агьли

III

13,292

2,50

8,00

000903

Гърлата

Х

57,409

2,50

35,00

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            11.5.Предложение относно продължаване срока на действие на договорите на „КОС – Ямбол” ЕООД, ЗК „Каргон – 92” – Ямбол и ЗК „Нова идея” – Ямбол.      

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 24, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество удължава срока на договора за наем на:

            а). ЗК „Нова идея" - Ямбол за имот № 040039 в местност „Хановска кория", категория на земята при неполивни условия IV, начин на трайно ползване - нива с площ 13,270 дка и имот № 041031 в местност „Данкини агьли", категория на земята при неполивни условия IV, начин на трайно ползване - нива с площ 13,600 дка – за срок до 30.09.2007г.

            б). ЗК „Каргон-92" - Ямбол за имот № 025230 в местност „Чаргански път", категория на земята при неполивни условия IV, начин на трайно ползване - нива с площ 27,8 дка - за срок до 30.09.2007г.

            в). „КОС-Ямбол" ЕООД за имот № 055095, в местност „Подстанция", категория на земята при неполивни условия IV, начин на трайно ползване - нива с площ 24,6 дка - за срок до 30.09.2007г.

 

           

 

           

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            11.6.Предложение относно учредяване право на надстрояване на нежилищна сграда на Дихранухи Нигохос Панайотова.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            11.7.Предложение относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда на „ДИ-ЕВ” ООД, Димо Тополски.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            I. Да се учреди възмездно  право на строеж на „ДИ-ЕВ" ООД, представлявано от управителя Димо Петров Тополски, върху 582 кв. м., за надстрояване на обект „Многоетажна жилищна сграда с офиси и приземен етаж за търговски нужди", в ПИ 87374.538.103 по кадастралната карта, който имот се идентифицира с УПИ П, кв. 69 по плана на гр. Ямбол, на ул. „Иван Вазов", при граници на обекта: сграда № 87374.538.102.4, ПИ 87374.538.154, общинска земя ПИ 87374.538.103, за сумата 17 128,00 /седемнадесет хиляди сто двадесет и осем/ лева.

 

            ІІ. Упълномощава кмета на община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж с „ДИ-ЕВ" ООД.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            11.8.Предложение относно предоставяне на клубно помещение – частна общинска собственост на СНЦ „Мост към бъдещето”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост отдава под наем в размер, съгласно приложение № 1 на НРПУРОИ, за  дейността на Сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, с наименование „МОСТ КЪМ БЪДЕЩЕТО", гр. Ямбол, клубно помещение - частна общинска собственост, актуван с АОС № 880/13.06.2003 г., намиращ се на ул. „Царевец" № 2, с обща площ 56.50 кв. м. за срок от 3 (три) години.

            2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за наем.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            11.9. Предложение относно откриване на производство по отчуждаване на имоти в кв.67 по плана на І жилищен район на гр. Ямбол. (ул. „Кожух планина”)

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            1.На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от ЗОС и чл.23, ал.1 от ЗОС открива производство по отчуждаване на имоти в кв.67 по плана на І жилищен район на гр. Ямбол, с цел реализация на предвижданията на ПУП и изграждане на улична отсечка от ул. „Тетово” до имот 333, както следва:

            - на паянтова жилищна сграда с площ от 41.88 кв.м., собственост на Мехмед Исмаилов Мехмедов, построена в имот № 335, гр. Ямбол на ул. „Тетово” № 22 и всички подобрения в имота – склад с площ от 14 кв. м., салма с площ от 16 кв. м., бетонова настилка от 48 кв. м., ограда, асма – 3 бр., оценени на стойност 9 835. 00 лв.

            - паянтова  жилищна сграда с площ от 48.64 кв. м. и стая с площ от 17.50 кв. м. в гр. Ямбол на ул. „Кожух планина” № 20, собственост на Марийка Стратиева Пенева, построени в имот № 336, както и всички подобрения в имота – склад с площ 10.35 кв. м., тухлена ограда, бетонова настилка, външна мивка, метална входна врата, оценени на стойност 23 906.00 лв.

           

            2.Финансирането за изграждане на ул."Кожух планина" от о.т. 163 до имот 333 с дължина 32,5 м. в размер на 12647,83 лв. да се извърши от параграф „Капиталови разходи" на общинския бюджет.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            11.10.Предложение относно разпореждане с част от общински нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 8, гр. Ямбол, в сградата на ОУ „П. Р. Славейков”. (клуб по културизъм „Олимп – АМП”)

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС отдава под наем чрез провеждане на търг с тайно наддаване част от нежилищен имот - публична общинска собственост, актуван с АОС № 183/ 10.01.2000 г., намиращ се на ул. „Янко Сакъзов" № 8, гр. Ямбол, в сградата на ОУ „П. Р. Славейков", приземен етаж, кв. 105, парцел I по плана на гр. Ямбол с обща площ 261.80 кв. м., в т. ч. зала за спортно- тренировъчна и състезателна дейност по културизъм, с площ 218.00 кв.м. и сервизни помещения с площ 43.80 кв. м., при следните условия:

            1.1. Начална тръжна месечна наемна цена - 55.00 лв., без ДДС.

            1.2. Предмет на дейност - спортно- тренировъчна и състезателна дейност.

            1.3. Срок на отдаване-3 (три) години.

            1.4. Депозит - 330.00 лева.

            1.5. Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол, на основание чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол да открие процедура по провеждането на търга аз отдаване под наем на частта от недвижимия имот - публична общинска собственост

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            11.11.Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с Коста Николов Костадинов.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            Не приема предложението.

           

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            11.12.Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с ЕТ „Дениз – Пламен Петров”, „Стомид” ООД и др.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            Отлага разглеждането на въпроса за следващо заседание.