РЕШЕНИЯ

 

НА СEДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 25 АПРИЛ 2024г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно изменение на Решение № VI-24/28.03.2024г. относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

2.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Доклад относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

5.      Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

6.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2023г. на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 9.05.2024 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: М. Славова

9.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл.54 от Закона за държавната собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка с брой ученици под минималния до края на учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.538.163 по КК и КР на град Ямбол, ул. "М. Дринов" 9-13.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно съгласие за сключване на допълнително споразумение с „Тинт Про БГ“ ЕООД за удължаване срока на договор за наем, след приключване на основния ремонт на спортна зала „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предоставяне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за ПИ с проектен идентификатор 10776.15.46, находящ се в землището на с. Веселиново, местност "Мера Ситлер“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.   Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти в ж.к. „Златен рог“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове на обекти в сграда – публична общинска собственост,  Младежки  културен  център „Георги Братанов“, гр. Ямбол, Градски парк.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно прилагане на плана за регулация за поземлен имот с проектен идентификатор 87374.572.349 и поземлен имот с проектен идентификатор 87374.572.350 №: II 77, квартал 149, по плана на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Г. Бенковски" 8-З-158.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно изменение на Решение № VI-24/28.03.2024г. относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, буква „б“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

     1.Приема пазарната оценка на дървесина, добита от територията на Община Ямбол, изготвена от независим лицензиран оценител.

     2.Дава съгласие да се извърши продажбата на движими вещи общинска собственост –оценената по т.1 дървесина, чрез публичен търг, съгласно пазарната цена и количество  за 96 плътни кубични метра в оценителния доклад , при следните условия:

        2.1. Начална тръжна цена за 96 куб. м е 6 240 лв. /Шест хиляди двеста и четиридесет лева/ без ДДС.

        2.2. Депозит за участие в търга - 624 лв. /Шестстотин двадесет и четири лева/, който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол.

        2.3. Такса за участие в търга – 20.00 лв., без ДДС.

        3.4. Цена на тръжната документация- 30.00 лв., без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2024 година.

 

 

    

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Приема Общинска програма за закрила на детето през 2024 г.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Доклад относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Бургас следните кандидати за съдебни заседатели:

1.      Галя Георгиева

2.      Светлан Делибалтов

3.      Диляна Панайотова

4.      Радка Димитрова

5.      Ефтим Важаров

6.      Златинка Джукелова

 

2.На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Ямбол следните кандидати за съдебни заседатели:

 

1.      Ангел Ангелов

2.      Генади Янакиев

3.      Валя Йорданова

4.      Диян Динев

5.      Иван Гочев

6.      Ралица Радева

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства на читалищата в гр. Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2023г. на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

 

I. На основание на чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.1, т. 6, и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, приема годишния финансов отчет и баланс за 2023 г. на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД и определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба по годишния финансов отчет на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД, който следва да бъде преведен в срок до 30 май 2024 г. по сметка IBAN:

BG 13 SOMB 9130 8424420344

BIC: SOMBBGSF

код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент)

Общинска банка“ АД, клон Ямбол

II. На основание на чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, по смисъла на който Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението и чл. 58, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, предоставя средства на „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД, в размер на 45 238.44 лв. /четиридесет и пет хиляди двеста тридесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/, които да се употребят за закупуване, доставка и монтаж и всички дейности, свързани със сервиза на нова медицинска апаратура за диагностика на пациентите в офталмологичните кабинети и работата с нея. Останалите средства да се използват за подмяна на дограма и други належащи ремонти в сградите на „ДКЦ 1 Ямбол“ по преценка на ръководството.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 9.05.2024 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението за промяна на т.2.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.22, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.5 от Закона за водите:

        1.Съгласува мандат на Васил Александров - заместник кмет на община Ямбол, който да бъде предоставен за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол при дневен ред:

        Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване  и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол за 2023г.

       Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК, Ямбол за 2023 г.

       Точка 3. Приемане на бюджета на АВ и К, Ямбол за 2024г.

       Точка 4. Обсъждане и приемане на подробна инвестиционна програма за 2024г. на „В и К“ ЕООД – Ямбол.

       Точка 5. Разни

 

       2.Съгласува следната позиция  на представителя на община Ямбол в заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол“ :

        по точка 1 от дневния ред: „ Приема годишния  отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване  и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол за 2023г.“.

        по точка 2 от дневния ред: „Приема отчета за изпълнение на бюджета на АВ и К, Ямбол за 2023г.“

         по точка 3 от дневния ред: „Приема бюджета на Асоциация по водоснабдяване  и канализация на обособена територия,  обслужвана от  „ВиК“  ЕООД,  гр. Ямбол за 2024г.“

         по точка 4 от дневния ред: „Приема подробната инвестиционна програма за 2024г. на „В и К“ ЕООД – Ямбол. Предлага към инвестиционната програма за 2024г. на „В и К“ ЕООД - Ямбол да бъде включен подробен анализ на състоянието на вододайните кладенци, осигуряващи питейна вода на град Ямбол.“

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: М. Славова

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Отлага за следващо заседание.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост:

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № XI-2/13.08.2020г. на Общински съвет – Ямбол и влиза в сила от 08.09.2020г., изм. Приложение № 1 с Решение № LIV-29/30.03.2023г., в сила от 18.04.2023г., изм. с Решение № IV-6/25.01.2024г. и Пр.1, в сила от 12.02.2024г.), както следва:

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

(Наредбата е приета с Решение № XI-2/13.08.2020г. на Общински съвет – Ямбол и влиза в сила от 08.09.2020г., изм. Приложение № 1 с Решение № LIV-29/30.03.2023г., в сила от 18.04.2023г., изм. с Решение № IV-6/25.01.2024г. и Пр.1, в сила от 12.02.2024г.)

 

§ 1. Приложение  № 1, неразделна част от наредбата, се изменя по следния начин:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:

 

Б А З И С Н И   Ц  Е Н И

за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

 

А/ Базисната месечна наемна цена в лева за 1 кв.м. се определя, както следва:

 

        ДЕЙНОСТИ

ЗОНИ

 

 

 І -ва

ІІ – ра

ІІІ- та

ІV- та

1

2

3

4

5

6

1

Търговска дейност с хранителни и промишлени стоки

8.50

5.74

4.29

2.82

2

Търговия с лекарства

12.75

10.10

5.74

4.29

3

Заведения за обществено хранене

14.22

12.74

11.23

10.04

4

Административно-правни услуги

7.13

5.74

4.29

2.82

5

Други услуги

4.29

2.82

2.34

1.41

6

Самостоятелен склад

 

 

 

 

 

покрит

1.51

1.16

0.83

0.55

 

открит

0.74

0.72

0.55

0.44

7

Площи за спортна дейност

 

 

Покрити

0.56 лв. за всички зони

 

Открити

0.28 лв. за всички зони

8

Складови помещения за обекти

30 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

9

Сервизни помещения за обекти

20 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

10

Банкови, валутни, застрахователни дейности

21.26

18.52

17.02

14.17

11

Хазартни игри

25.48

24.02

22.64

19.84

12

Здравни услуги

15.07 лева за  всички търговски зони

13

Здравни услуги извършвани от медицински лица, извън случаите по чл.102, ал.4 от ЗЛЗ

60 % от определ. в т. 12 за вс. търг. зони

14

Ателиета за художествени занаяти

7.13

5.74

4.29

2.82

15

НПО, осъществяващи здравни, образователни, спортни и др.хуманитарни дейности за соц. задоволяване  на съответните нужди на населението

2.82

2.30

1.99

1.69

16

Земеделска земя за:

 

 

т.1 - ниви с категория на земята от І-ва до ІV-та

60.30 лева на декар (годишно)

 

т.2 - ниви с категория на земята  V-та и над V

45.23 лева  на декар (годишно)

 

т.3 - мери и пасища

30.14 лева на декар  (годишно)

 

т.4 - за настаняване на пчелни семейства в земи от ОПФ И ОГФ

90.44 лева на декар (годишно)

17

Открити прилежащи площи към обекти

1.41

1.16

0.83

0.55

18

Частни училища

1.41 лева за всички зони

19

Обществена тоалетна

2.64

1.99

1.67

1.51

20

Синдикална дейност

0.89

0.68

0.53

0.35

21

Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми съоръжения /павилиони и билборди/

всички обекти над 20 кв. м. с 50% от базисната цена по т.21.1., 21.2.,21.3., 21.4., 21.5., 21.6.

21.1.

Търговска дейност с хранителни и промишлени стоки

14.35

9.57

5.98

5.98

21.2.

Търговия с печатни произведения и книги

10.77

8.37

5.98

5.98

21.3.

Търговия със селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сортови семена, фуражи и други

14.35

9.57

5.98

5.98

21.4.

Извършване на услуги

8.37

5.98

4.78

4.78

21.5.

Спорт тото

20.34

14.35

11.96

11.96

21.6.

За събирания от културно-масов характер

8.37

5.98

4.78

4.78

21.7.

Eдностранен билборд

15.55 лева /кв. м. рекламна площ за всички зони

21.8.

Двустранен билборд

31.10 лева /кв. м. рекламна площ за всички зони

 

 

 

 

 

 

Б/ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЗОНИ

 

 

 

І. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

Районът, ограничен от улиците: „Търговска” „Богомил” „Г.С. Раковски”, „Цар Освободител”,

„Георги Дражев”, „Цар Иван Александър” и пл. „Освобождение”, Градски парк.

 

 

 

 

 

 

ІІ. ВТОРА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

1. ул. „Търговска” – (от ул. „Богомил” до ул. „Граф Игнатиев”)

 

2. ул. „Г.С. Раковски” – (от ул. „Богомил” до ул. „Ген. Вл. Заимов”)

 

3. ул. „Александър Стамболийски”

 

 

 

 

4. пл. „Боровец”

 

 

 

 

5. ул. „Димитър Благоев” – (от РХЕИ до от РЗИ до ул. "Арда")

 

6. ул. „Панайот Хитов” – (от ул. „Д. Благоев” до ул. „Ямболска комуна)

7. ул. „Георги Дражев” – (от ул. „Цар Иван Александър” до пл. "Г. Дражев" )

8. ул. „Жорж Папазов”

 

 

 

 

9. ул. Джон Атанасов”

 

 

 

 

10.  ул. „Кабиле”

 

 

 

 

11.  ул. „Преслав” – (от ул. „Г. С. Раковски” до пл. „Боровец”)

 

12.  ул.”Срем”

 

 

 

 

13.  пл. „Георги Дражев” – (Централен кооперативен пазар)

 

14. Нова автогара – Ямбол

 

 

 

 

15. пл. „Страшимир Кринчев”

 

 

 

 

16. ж.к. „Диана”

 

 

 

 

17.  ж.к. „Хале” – (район около магазин „САРА” и ул. „Милин камък” до ул. „Търговска”)

18.  ж.к. „Златен рог” – (района около супермаркета)

 

 

19.  ж.к. „Георги Бенковски” – района между супермаркет „Дамполис Ател“ и бензиностанцията)

20.  ул. „Цар Иван Александър”  (от ул. „Г. Дражев” до ул. „Мусала”)

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ТРЕТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

1. Районът, ограничен от улиците: „Констатин Иречек”, „Лъкатник”, „Крайречен булевард”, „Граф Игнатиев”, „Ген. Вл. Заимов”, „Панайот Хитов“, „Шипка“, „Стара планина”, „ Жорж Папазов, „Бузлуджа”, „Сердика“ и „Константин Иречек“.

2. Парк „Боровец”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ЧЕТВЪРТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

Включва останалата част от територията на града, която не е включена в предходните търговски зони.

Граничните улици на търговските зони включват обектите, разположени от двете страни на улиците.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 3. Актуализацията на наемната цена за отдавани под наем общински имоти за 2024г. се извършва в срок до 15 май 2024г.

 

§ 4. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 5. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

  1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2024 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

  2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2024 г., съгласно Приложение № 2.

  3. Променя и допълва решение от петото заседание на ОбС Ямбол от 15.02.2024 г. по точка първа от дневния ред, т. 1.1.2, в частта му за:

·       Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в размер на – (-) 317 950 лв., от които за:

ü Основен ремонт на плувен басейн в сграда, собственост на Тракийски университет, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38“ –  200 000 лв.

4. Допълва решение от петото заседание на ОбС Ямбол от 15.02.2024 г. по точка първа от дневния ред, т. 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.14. Средства за финансово подпомагане на младежки дейности, чрез проекти, съгласно  Правилника за финансово подпомагане на младежки дейности, определяни от Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта в размер до 20 000 лв.

Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2024 г. по разходната част:

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

Намалява § 10-00 Издръжка – (-) 20 000

Увеличава § 45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - 20 000 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 58, ал.1 от ЗИД на ДОПК:

Дава съгласие Община Ямбол да използва преведените и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на техника и оборудване за извършване на мероприятията по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на града – челен товарач, с обща прогнозна стойност 14 760,00 лв. с ДДС.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл.54 от Закона за държавната собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34 ал.1 предложение трето от Закона за общинската собственост:

1. Дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Ямбол към Община Ямбол на следния недвижим имот: поземлен имот № 77030.30.5 с площ 14964 кв. м., находящ се в м. „Гол баир“, землището на село Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка с брой ученици под минималния до края на учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

Общински съвет-Ямбол дава съгласие за функционирането и дофинансирането на една маломерна паралелка III-ти клас, с брой ученици под минималния,  до края на учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2023/2024 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинансиране.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.538.163 по КК и КР на град Ямбол, ул. "М. Дринов" 9-13.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.63, ал.1, т.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.538.163, като се организира търг с тайно наддаване между „ТОП АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 203172683 с Управител Петър Тополски и „Бутик Билдинг“ ООД, ЕИК 206380878 с Управител Йордан Николов, с начална тръжна цена от 273 090.00 (двеста седемдесет и три хиляди и деветдесет) лв. без ДДС. На спечелилия търга да се продаде собствеността на 227/470 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.538.163, целият с площ 470 кв.м., по КК и КР , одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, идентичен с УПИ IX в кв.120 по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение № XLVIII-1/03.10.2007г., находящ се в гр. Ямбол, ул. “Марин Дринов“ № 9-13.

      Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно съгласие за сключване на допълнително споразумение с „Тинт Про БГ“ ЕООД за удължаване срока на договор за наем, след приключване на основния ремонт на спортна зала „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет дава съгласие да се сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договор № 3683 (ДГ/05-000215) от 20.11.2020 г. за предоставен под наем обект за временно и възмездно ползване на „ТИНТ ПРО БГ“ ЕООД, ЕИК 206236283, със седалище и адрес на  управление гр. Ямбол, ул. „Черно море“ № 8, ет. 3, ап. 4, представлявано от управителя Сузана Чолакова, а именно: помещение за кафе-аперитив с обща площ 68.84 кв.м – част от сграда публична общинска собственост с идентификатор 87374.533.6.3 по КК на град Ямбол, със застроена площ 3099 кв.м, построена в поземлен имот  с идентификатор 87374.533.6 по КК на гр. Ямбол, находящ се в Градски парк, актуван с АОС № 53/16.03.1999 г., с периода от стартиране до приключване на ремонтните дейности на спортна зала „Диана“, през който дружеството няма да има възможност да осъществява търговската си дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 11, ал.1 и чл. 53 от Закона за общинската собственост, предоставя за управление на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол:

-      Товарен автомобил марка МЕРЦЕДЕС, модел ВАРИО 815 Д, рег. № У9692AT със застрахователна стойност 12 333 лева.

          Възлага на кмета на Община Ямбол и на Директора на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на описания ДМА, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на същия.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за ПИ с проектен идентификатор 10776.15.46, находящ се в землището на с. Веселиново, местност "Мера Ситлер“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на Общински ПИ с проектен идентификатор 10776.15.46 с проектна площ  3455 кв.м.  в размер на 134 800.00 лв. без ДДС, който заедно с ПИ 32 образува  УПИ І-15.32,15.46 за друг вид производствен, складов обект в с. Веселиново, местност Мера Ситлер.

2.На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол и чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за прехвърляне правото на собственост на новообразувания имот с „Д-Систем“ ООД представлявано от управителя Александър Добрев. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

I.          На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., приета с Решение по точка 15 на третото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2024г. в раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2/“Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници“

    

Поземлен имот

Площ

№ на АОС

Местонахождение на имота

99. Поземлен имот с

идентификатор

87374.522.297

 153 кв. м

2672/13.10.2020г.

ул. „Преслав“ № 234

100. Поземлен имот с проектен

идентификатор 87374. 572.318

975 кв. м

3226/01.04.2024г.

м. „Под Язовира“

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1.    Поземлен имот с идентификатор 87374.522.297 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 153 кв. м, за който е отреден УПИ VII за ЖС в кв. 1 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол IX-22/04.05.2012 г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 234, актуван с АОС № 2672 от 13.10.2020 г.

Начална тръжна цена на имота  21 620 лв. /двадесет и една хиляди шестстотин и двадесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 10 000.00 лв. /десет хиляди лева/.

 

2.  Поземлен имот с идентификатор 87374.572.318 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 975 кв. м, за който е отреден УПИ XXXII-6 в кв. 147 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол XLVII-16 от 25.09.2007 г., находящ се на в гр. Ямбол, местност „Под Язовира“, актуван с АОС № 3226 от 01.04.2024 г.

Начална тръжна цена на имота 11 170 лв. /единадесет хиляди сто и седемдесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти в ж.к. „Златен рог“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

     На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 1, чл. 41, ал. 2, от Закона за общинската собственост и чл. 64, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол да бъдат проведени публично оповестени търгове за учредяване на право на строеж при следните условия:

1. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено - обслужващи функции или смесени функции“ - застроително петно № 24, с височина до 7.00 м., със застроена площ 108 кв.м и разгъната застроена площ 216 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.560.32, целият с площ 39 092 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, част от УПИ II за жилищен комплекс с полуподземен паркинг - гаражи в кв. 10 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-756/26.03.1991 г., находящ се в ж.к. „Златен рог“.

Начална тръжна цена за правото на строеж 31 808.70 лева без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 500.00 лева.

2. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено - обслужващи функции или смесени функции“ - застроително петно № 26, с височина до 7.00 м., със застроена площ 334 кв.м и разгъната застроена площ 668 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.560.32, целият с площ 39 092 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, част от УПИ II за жилищен комплекс с полуподземен паркинг - гаражи в кв. 10 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-756/26.03.1991 г., находящ се в ж.к. „Златен рог“.

Начална тръжна цена за правото на строеж  98 371.30 лева без ДДС.

Депозит за участие в търга 49 000.00 лева.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове на обекти в сграда – публична общинска собственост,  Младежки  културен  център „Георги Братанов“, гр. Ямбол, Градски парк.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, да се отдадат под наем чрез публични търгове търговски обекти части от имот публична общинска собственост  Младежки Културен Център „Георги Братанов“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.533.6.4.2 по КК и КР на град Ямбол, актувана с АОС 1 от 15.11.1996 г. при следните условия:

 

Снек бар - част от  имот публична общинска собственост – Младежки културен център „Георги Братанов“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.533.6.4.2 по КК и КР на град Ямбол, актувана с АОС 1 от 15.11.1996 г. находящ се в Градски парк, разположен на ниво 1 с площ на обекта - 174 кв. м.

Начална тръжна цена за имота - 1824.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга - 6500.00 лв.

Предмет на дейност осъществявана в обекта - питейно заведение, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

Категоризиране на обекта по Закона за туризма – за сметка на наемателя

Срок за отдаване под наем – 5 години

Обзавеждане и оборудване на обекта - за сметка на наемателя, по интериорен проект със съответните спецификации и в съответствие с проекта

Заведение за обществено хранене - част от  имот публична общинска собственост – Младежки културен център „Георги Братанов“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.533.6.4.2 по КК и КР на град Ямбол, актувана с АОС 1 от 15.11.1996 г. находящ се в Градски парк, разположен на ниво 1 и ниво 2 с площ на обекта - 469 кв. м.

Начална тръжна цена за имота -  4111.00 лв. без ДДС

Депозит за участие  - 12300.00 лв.

Предмет на дейност осъществявана в обекта - питейно заведение, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

Категоризиране на обекта по Закона за туризма – за сметка на наемателя

Срок за отдаване под наем – 5 години

Обзавеждане и оборудване на обекта - за сметка на наемателя, по интериорен проект със съответните спецификации и в съответствие с проекта

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно прилагане на плана за регулация за поземлен имот с проектен идентификатор 87374.572.349 и поземлен имот с проектен идентификатор 87374.572.350 №: II 77, квартал 149, по плана на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от  ЗУТ да се приложи плана за улична регулация, като дава съгласие Николай Петков да прехвърли безвъзмездно в собственост на община Ямбол ПИ с проектен идентификатор 87374.572.350  с площ 22 кв. м. Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Г. Бенковски" 8-З-158.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21,  ал.2  от  ЗМСМА, във връзка чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА,   чл.41,  ал.2  и  чл.47,  ал.1, т.3  от  Закона за общинската собственост  и  чл.19, ал.3 от НРУРОЖ на Общински съвет Ямбол, определя пазарна цена на общински жилищен имот - самостоятелен обект   в сграда  с  идентификатор  87374.521.33.10.158 (осемдесет и седем  хиляди  триста  седемдесет и четири  точка  петстотин  двадесет и едно  точка  тридесет  и  три  точка  десет  точка  сто  петдесет  и  осем), с  площ 62.48 (шестдесет и  два  цяло и четиридесет и осем) квадратни метра, прилежащо избено помещение № 2 с площ 2.92 (два цяло деветдесет и два) квадратни  метра  и съответните  идеални  части  от  общите  части на сградата, находящ  се на първи етаж от сграда с идентификатор  87374.521.33.10, построена  с отстъпено  право  на  строеж в ПИ 87374.521.33 по КК и КР на град   Ямбол, актуван с Акт за общинска собственост № 425 от 30.10.2001г., с административен адрес:  град  Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски”, бл. 8, вх. З, ет. 1, ап. 158, в размер на 54 800.00 лева   (петдесет и четири хиляди и осемстотин лева) крайна цена, на която да бъде извършена  продажбата му на Биляна Радева.

       Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.