ПРОТОКОЛ № XLIV

 

            Днес, 25.08.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0125/17.08.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Георги Георгиев, Катя Георгиева и Русин Ребров.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри четиридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Писмо от Областен управител относно Заповед за връщане за ново обсъждане Решение № XLIII-9/28.07.2022г. на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

2.      Предложение относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно утвърждаване на предложеното класиране от проведения конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

5.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на обект – помещение за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, част от имот публична общинска собственост - Дом за стари хора,  ул. „Д-р Дончев“ № 12.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на Сдружение „Шарена сол“.

                                                                ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Е. Керязов

8.      Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“, бл.94, вх. А, ет.6, ап.29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП „Чистота“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно въвеждане на задължително предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст от началото на учебната 2023-2024 г. съгласно чл.8, ал.1 от ЗПУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Доклад относно одобряване на проект за ПУП-ПРЗ на парк Боровец и на частично изменение на улична регулация.

ВНОСИТЕЛ: Е. Керязов

12.  Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и на проект ПУП - ПЗ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

                                                                ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

13.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация за УПИ XXII116 - за производство, складове и търговия в кв. 143 по действащия план за гр. Ямбол – Промишлена зона и за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразувани УПИ XXII-230, УПИ XXV-231, УПИ XXVII-253 в кв. 143.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ - 176, в кв.168, по регулационния план на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Е. Керязов

15.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.881 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлени имоти – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.37.881.

                                                ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

            Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред.

            Сивкова – Предлагам т.11 да отпадне от дневния ред на заседанието. Мотивите ми са следните, това което е предложено като техническа документация е непълно и не съответства на заданието - липсва схема за вертикална планировка, която е задължителна съгласно наредбата за обема и съдържанието на инвестиционните проекти. Вторият ми мотив е, че такова предложение за ПУП би могло да бъде прието след изменение на Общия устройствен план. За да се получи съответствие между Общия устройствен план и подробния план, ако такова изменение на Общия устройствен план е допустимо. Смятам, че с тези два мотива точката трябва да отпадне от дневния ред, за да си свършват експертите работата, ако е допустимо.

  Шиков - Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова да отпадне т.11 от дневния ред.

Гласували       за – 13                         против – 8                  въздържали се – 12

Не се приема.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 27                         против – 6                  въздържали се – 1

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.    Писмо от Областен управител относно Заповед за връщане за ново обсъждане Решение № XLIII-9/28.07.2022г. на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

2.      Предложение относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно утвърждаване на предложеното класиране от проведения конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

5.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на обект – помещение за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, част от имот публична общинска собственост - Дом за стари хора,  ул. „Д-р Дончев“ № 12.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на Сдружение „Шарена сол“.

                                                                ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Е. Керязов

8.      Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“, бл.94, вх. А, ет.6, ап.29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП „Чистота“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно въвеждане на задължително предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст от началото на учебната 2023-2024 г. съгласно чл.8, ал.1 от ЗПУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Доклад относно одобряване на проект за ПУП-ПРЗ на парк Боровец и на частично изменение на улична регулация.

ВНОСИТЕЛ: Е. Керязов

12.  Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и на проект ПУП - ПЗ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

                                                                ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

13.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация за УПИ XXII116 - за производство, складове и търговия в кв. 143 по действащия план за гр. Ямбол – Промишлена зона и за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразувани УПИ XXII-230, УПИ XXV-231, УПИ XXVII-253 в кв. 143.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ - 176, в кв.168, по регулационния план на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Е. Керязов

15.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.881 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлени имоти – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.37.881.

                                                ВНОСИТЕЛ: В. Ревански


 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Писмо от Областен управител относно Заповед за връщане за ново обсъждане Решение № XLIII-9/28.07.2022г. на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ЗОРПК и ПК ОИКДОУСОС правят предложение за отмяна на Решение № XLIII-9/28.07.2022г. на ОбС Ямбол. (приложени протоколиЗОРПК, ОИКДОУСОС)

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК ЗОРПК и ПК ОИКДОУСОС.

Гласували       за – 29                         против – 4                  въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   Отменя решение на ОбС – Ямбол по т. 9 от дневния ред на XLIII заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 28.07.2022 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на община Ямбол.


 

ПРАВИЛНИК

 

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 

 

 

 

Раздел I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Настоящият Правилник урежда реда и условията за финансово подпомагане на младежки дейности, осъществявани на територията на Община Ямбол, от бюджета на Община Ямбол.

 

      Чл. 2. Правилникът има за цел да подкрепя и стимулира, чрез финансово подпомагане, младежки дейности, които съответстват на приоритетите залегнали в изпълнението на политиката за младежта на община Ямбол:

1. подсилване на диалога и участието на младежите при формирането на политиката за младежта в община Ямбол;

2. насърчаване създаването на конкурентноспособни продукти чрез равнопоставеност на различните субекти, прозрачност и конкурсно начало;

3. разрастване на гражданската инициатива, насърчаване на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословния начин на живот, спорта, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви на младежите;

4. развитие на международните контакти и обмена на информация между младежите;

5. засилване подкрепата и развитието на младежкото доброволчество и повишаване на гражданската активност на младежите на територията на община Ямбол;

6. поощряване на икономическата активност и кариерното развитие на младежите;

7. съдействие за подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насочени към младежите;

            8. подпомагане укрепването и развитието на капацитета на младежките организации;

 9. гарантиране на свободата на сдружаване на младежите, свобода на младежките инициативи, самоуправление на младежките организации.

 

 

Раздел ІI.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл.3. Община Ямбол финансово подпомага на конкурсен принцип, безвъзмездно, младежки дейности чрез проекти, осъществени с активно участие на младежите или насочени към тях.

 

Чл.4. Проектите финансово се подпомагат в рамките на финансовите средства, гласувани за младежки дейности в бюджета на община Ямбол, като годишният размер на средствата се определя с решение на Общински съвет Ямбол, по предложение на общинската администрация.

 

 

 

 

 

 

 

Чл.5. Финансовите средства се предоставят след провеждане на съответната конкурсна сесия, класиране на проектните предложения и сключен договор.

 

Чл.6. /1./ Конкурсни сесии се обявяват не повече от два пъти в годината със заповед на кмета на Община Ямбол, с която се определя началната и крайната дата за подаване на проектни предложения за всяка обявена сесия и съответния/те приоритет/и.

/2./ Със заповед, кметът на община Ямбол има право да удължава срока за подаване на проектни предложения по обявената сесия.

/3./ При неподаване на проектни предложения по обявените приоритети или неусвояване на средства, предвидени по съответния приоритет, Кметът на община Ямбол може да насочи средствата към друг приоритет, предложен от Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта към кмета на община Ямбол /ОбКСВМ/.

 

      Чл.7. Конкурсните сесии се обявяват публично чрез местните медии и на интернет страницата на Общината, не по-късно от 30 дни преди крайната дата за представяне на проектните предложения.

 

Чл. 8. В конкурсните сесии могат да кандидатстват:

1. организации осъществяващи дейностите си на територията на община Ямбол, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, имащи за цел и/или предмет на дейност подкрепа на младежи и осъществяващи младежки дейности,

2. неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора на територията на община Ямбол, като техният представител задължително е пълнолетно лице,

3. национално представителни младежки организации /с клон или секция на територията на община Ямбол/, осъществяващи дейностите си на територията на община Ямбол в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на политиката на община Ямбол за младежта,

4. юридически лица, създадени по Закона за народната просвета, Закона за висшето образование и Закона за народните читалища.

 

Чл.9. /1./ В конкурсните сесии не могат да участват кандидати, които:

1. са в ликвидация или са в производство по несъстоятелност;

2. имат финансови задължения към държавата или към Община Ямбол, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителните фондове, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване на задълженията;

3. лицата, представляващи организацията, са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

4. политически партии и младежки организации към тях, профсъюзи и религиозни организации.

(2) При подаване на проектно предложение лицето/ата, представляващо/и кандидатстващата организация, удостоверяват с декларация липсата на обстоятелствата по ал. 1.

 

Чл.10. По проектите се финансират разходи за:

1. изработване, тиражиране и разпространение на рекламни и информационни материали;

2. отпечатване и разпространение на издания;

3. административни и управленски разходи, в това число възнаграждение на екипите за управление на проекта - до 5 % от исканата сума.

4. транспортни и командировъчни разходи;

5. наем на зали и оборудване;

6. други, присъщи за реализацията на проекта разходи, непопадащи в обсега на чл.11;

 

Чл.11. При изпълнението на проектите не се финансират:

1. разходи, свързани с генериране на печалба;

2. разходи по Закона за ДДС, в случай, че кандидатстващата организация е регистрирана по ЗДДС и е упражнила правото си на данъчен кредит по ЗДДС;

3. индивидуални проекти за обучение и специализация в чужбина, стипендии;

4. закупуване на дълготрайни материални активи и оборудване (освен, когато закупуването им е необходимо за пряката реализация на дейностите и съответно не надвишава 5% от преките разходи) и представителни разходи;

5. данъци и такси, извън пряко възникналите от дейностите по проекта;

6. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях, извън пряко възникналите от дейностите по проекта;

7. разходи, финансирани по други проекти и/или инициативи;

8. разходи, направени преди сключването на договора за реализацията на проекта;

9. разходи за издръжка на офиси /ел. енергия, вода, телефон и др./.

 

Чл.12. Всички продукти, закупени или произведени от получилата финансово подпомагане организация, остават нейна собственост, освен ако в договора за финансиране не е уговорено друго.

 

Чл.13. Организациите могат да кандидатстват в една сесия с един проект, по всеки определен приоритет.

 

Чл.14. Проектните предложения следва да предвиждат мерки за публичност на проекта (пресконференции, публикации, реклама и др.), а при реализация - да се отбелязва задължително във всички случаи и по подходящ начин, че проектът се подпомага финансово от Община Ямбол.

 

 

Раздел IІІ.

ДОКУМЕНТИ И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Чл.15. Необходимите за кандидатстване документи се публикуват на интернет страницата на Община Ямбол и включват, както следва:

1. обявените от ОбКСВМ приоритети за кандидатстване съгласно общинските планове и програми;

2. формуляр за кандидатстване – прил. 1;

3. формуляр за бюджет – прил. 2;

4. таблица с критерии за оценка на проектните предложения;

5. проект на договор;

6. указания за публичност на проектите.

 

Чл.16. Кандидатстващите за финансиране организации представят следните документи:

1. формуляр за кандидатстване – прил. 1;

2. формуляр за бюджет – прил. 2;

3. декларация по чл.9 – прил. 3;

4. декларация за липса на двойно финансиране – прил. 4;

5. заверено копие от ДДС регистрацията на кандидата (ако е приложимо);

6. писма за подкрепа от партниращи организации (при наличието на такива или при нужда);

7. представителите на неформалните младежки групи, представят заверено копие на лична карта.

     8. други.

 

 

Раздел IV.

ОЦЕНЯВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

 

Чл.17. /1./ Оценяването и класирането на проектните предложения се извършва от ОбКСВМ в 7–дневен срок от крайната дата за приемане на проектни предложения по обявената сесия.

/2./ При необходимост, с цел повишаване ефективността на работата на съвета, могат да се привличат като консултанти външни специалисти в сферата на областите, в които се обсъждат проектни предложения.

 

Чл.18. Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта /ОбКСВМ/ :

1. заседава не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след крайния срок за подаване на проектите за обявената сесия при кворум не по-малко от 2/3 от общия състав на съвета;

2. взема решения с обикновено мнозинство.

 

Чл.19. /1./ Членовете на ОбКСВМ, декларирали наличие на конфликт на интереси по едно или повече от кандидатстващите проектни предложения, нямат право да участват в обсъждането и класирането на същите.

/2./ Всеки член на ОбКСВМ подписва декларация, удостоверяваща наличие или липса на конфликт на интереси.

 

Чл.20. /1./ ОбКСВМ  оценява проектните предложения, като прилага следните критериите за оценка на проектните предложения, както следва:

1. административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение;

2. финансов, технически и административен капацитет на кандидата;

3. съответствие на проектното предложение с приоритетите в областта на младежките дейности, заложени в Общинския план за развитие на община Ямбол и Общинския план за младежта;

4. оригиналност и иновативност;

5. творческа и социална ефективност;

6. устойчивост на резултатите;

7. целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите: съотношение „ефект –разходи”.

/2./ ОбКСВМ може да предлага на кандидата корекции и/или редукция на предложения бюджет, както и аргументирани промени в проектните предложения.

 

Чл.21. При установено неизпълнение на критерия по чл. 19, ал.1, проектът отпада от по-нататъшно разглеждане.

 

Чл.22. В срок до 3 (три) дни от последното заседание на ОбКСВМ, същият представя на кмета на община Ямбол за утвърждаване протокола с класирането на проектните предложения.  Протоколът със спечелилите проекти се публикува в официалния сайт на общината.

 

Чл.23. В срок до 15 дни от обявяване на резултатите на официалния сайт на Община Ямбол, Кметът на община Ямбол сключва договори с организациите, чиито проекти са одобрени за размера на финансовото подпомагане, за взаимните задължения и отговорности.

Чл.24. Получилите финансиране организации, в хода на реализацията на проекта, при спазване ограничението на чл. 11, могат да искат с писмено уведомление до Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, оперативно да прехвърлят разходи от едно перо в друго в рамките до 10% от стойността на перото. Искането за прехвърляне на разходи от едно перо в друго трябва да е мотивирано и комисията да даде писмено одобрение.

 

Чл.25. ОбКСВМ изготвя протокол от всяко свое за седание, който се утвърждава от кмета на община Ямбол.

 

 

 

Раздел V.

МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОТЧЕТ НА ПРОЕКТИТЕ

 

Чл.26. /1/ Мониторинг и контролът по изпълнението на финансираните проекти се извършва от членовете на ОбКСВМ  или други лица, упълномощени от Кмета на община Ямбол.

/2./ Изпълнителят на проекта е длъжен да съдейства и предоставя цялата изисквана информация и документи относно изпълнение на дейностите по проекта.

 

Чл.27. /1./ Изпълнението на всеки един проект се отчита съгласно условията и срока на договора, в рамките на календарната година, за която се отнасят, чрез окончателни финансов и технически отчет.

/2./ техническият отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, постигнатите резултати и индикатори за оценка на изпълнението на проекта. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал /снимки, статии в медии и др./, както и копие на изработени по проекта рекламно-информационни материали.

/3./ финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на председателя и на материално отговорното лице на организацията /представителя на младежката неформална група/, подала проектното предложение.

 

Чл.28. Отчетите по чл. 27 се разглеждат от ОбКСВМ и одобряват частично или изцяло от същата.

 

Чл.29. При констатирано непълно и некоректно отчитане на проекта, съгласно изискванията на чл.27 от настоящия Правилник, както и при неизпълнение на клаузи от сключения договор, Кметът на общината издава заповед за възстановяване на преведените от Общината средства с дължимите лихви.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 

§ 1. По смисъла на този Правилник:

 

1. "Младежи" са лица на възраст от 15 до 29 години включително по смисъла на § 1 от Допълнителни разпоредби на Закона за младежта.

 

2. Младежка организация е доброволно сдружение на лица, от които не по-малко от 70 на сто са на възраст от 15 до 29 години включително, за осъществяване на младежки дейности.

 

 

3. “Неформална младежка група“ представлява договорно обединение на три или повече физически лица на възраст между 15 до 29 години, което се създава за изпълнение на проект по програми за младежта със срок до приключването му. Техният представител задължително е пълнолетно лице.

 

4. „Младежка дейност” е организирана дейност или инициатива, чиято цел е да представя, защитава и развива интересите и потребностите на младежта по смисъла на чл. 17 от Закона за младежта.

 

5. „Конфликт на интереси” е налице, когато лицето има частен интерес, който оказва и/или би могъл да окаже влияние върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията по смисъла на настоящия Правилник. Частният интерес включва всяко предимство за лицето, членовете на неговото семейство, както и за лица и организации, с които лицето поддържа бизнес отношения, участва в органите им за управление или ги представлява.

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.5. и чл. 16, ал.2 от Закона за младежта.

 

§ 2.Правилникът се приема с Решение № XLIV-2 / 25.08.2022 г. на Общински съвет Ямбол и влиза в сила 7 дни след публикуването му в местен вестник.


 

Приложение № 1

 

 

ДО

К М Е Т А

НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 

Входящ номер:

 

 

 

ПРОЕКТ

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

съгласно чл.15, т.2 и чл.16 т.1 от Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на община Ямбол

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И ЕИК НА ЛИЦЕТО, КАНДИДАТСТВАЩО ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ:

 

/ТРИТЕ ИМЕНА И ЕГН В СЛУЧАЙ, ЧЕ Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НЕФОРМАЛНА МЛАДЕЖКА ГРУПА/

 

СЕДАЛИЩЕ и адрес НА УПРАВЛЕНИЕ:

 

 

 

ИМЕ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ:

 

 

 

Координатор на проекта:

име:

длъжност:

телефон (мобилен):

e-mail:

 

 

 

 

 

 

Съдържание на проекта:

 

 

І. Цел на проекта и очаквани резултати от изпълнението му:

 

 

 

 

 

ІІ. Подробно описание на дейностите, етапи и срокове на изпълнение (описват се дейностите, предмет на проекта;  етапите на изпълнението им, и др.; срок за реализация на проекта: времеви график за изпълнение.

 

 

 

 

 

ІІІ. Финансова и техническа обосновка на размера на исканите средства (прилага се и подробна план-сметка с включен ДДС, стойност на разходите за отделните дейности по изпълнението на проекта)

 

 

 

 

 

ІV. Прогнози от очаквания ефект от финансовото подпомагане и изпълнение на проекта

 

 

 

 

 

V. Списък на приложените към проекта документи (бр. страници на всеки документ):

 

 

 

 

 

 

Копията на документите се заверяват с „Вярно с оригинала” и се подписват на всяка страница от лицето,  представляващо кандидата. Попълнените образци се представят в деловодството на община Ямбол.

 

 

ЗА КАНДИДАТА: ………………………………………………………………..

                             (име и подпис на представляващия)

 

 

 

Дата:

    гр. Ямбол

 

 

 


 

                                                                                                   Приложение № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ  "БЮДЖЕТ"

Наименование на организацията

/неформална група/

 

Име на проекта

 

 

Описание на разходите

Мярка

Брой единици

Стойност на единица

Общо

Собствен принос

Очаквано финансиране от Община Ямбол

 

a

b

c

d

e

f

g

I.  НЕПРЕКИ РАЗХОДИ (до 5 % от  допустимите преки разходи по проекта)*

Разходи за възнаграждения на екипа за управление на проекта включително осигурителните вноски

описва се позицията по проекта

 

час

 

 

 

 

 

описва се позицията по проекта

 

час

 

 

 

 

 

командировъчни разходи

 

 

брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО НЕПРЕКИ РАЗХОДИ*

 

 

II. ПРЕКИ РАЗХОДИ*

Разходи за изпълнение на дейностите

Описва се дейността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описва се дейността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описва се дейността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ*

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА**

 

 

 

 

 

 

 

* В таблицата се добавя необходимият брой редове, в зависимост от необходимостта на съответния раздел и се залагат формули за съответното математическо действие!

Име, фамилия и подпис на представляващия

 

Печат на организацията, в случай че същата ползва такъв

** Сумата следва да се генерира като сбор от общите стойности на раздел I и раздел II

 


 

 

Приложение № 3

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният: .....................................................................................................................................................................................,

                                     (трите имена на представляващия)

представляващ : ................................................................................................................................................................................................................

                                                                        (име на организацията, неформална група)

ЕИК/БУЛСТАТ .............................................., със седалище и адрес на управление: ...............................................................

адрес за кореспонденция: ...................................................................................................................................................................,

в качеството на кандидат с проектно предложение с наименование „..........................................................................

                                                                                                                                   (име на проекта)

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

1. Кандидатстващата организация /неформална група/ няма:

(вярното се отбелязва със знак „Х“ или „V” в съответното квадратче, а при наличие на несъответствие, същото се описва допълнително)

 

¨  Одобрен текущ проект по общински младежки програми от предходен период, за който не е предаден краен финансов и съдържателен отчет;

¨  Финансови задължения към държавата, осигурителните фондове и Община Ямбол, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган

Или … (описва се коректното твърдение) ……………………………………………………………………….............................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Кандидатстващата организация:

(вярното се отбелязва със знак „Х“ или „V” в съответното квадратче)

¨  Не е обявена в несъстоятелност и не е в процес на ликвидация;

¨  Не се управлява от назначен от съда синдик;

¨  Не е сключила споразумение с кредитор за погасяване на вземанията му и не е преустановила дейността си.

3. Кандидатстващата организация:

(вярното се отбелязва със знак „Х“ или „V” в съответното квадратче. Попълва се само едното!)

¨  В регистрите на лицата с нестопанска цел е обявена в осъществяване на дейността си в обществена полза;

¨  осъществява дейност изцяло с нестопански характер;

 

¨  осъществява стопански и нестопански дейности, като финансирането, разходите и приходите се отчитат чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност, чрез която се отделя икономическата от неикономическата дейност.

 

4. Кандидатстващата организация /неформална група/:

(вярното се отбелязва със знак „Х“ или „V” в съответното квадратче. Попълва се само едното!)

¨  Няма осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността.

 

5. Кандидатстващата организация /неформална група/:

(вярното се отбелязва със знак „Х“ или „V” в съответното квадратче. Попълва се само едното!)

¨  Не е политическа партия, профсъюзна или религиозна организация и свързана с тях младежка структура.

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни, както и за укриване на известни за мен данни при попълване на декларации.

Уведомен/а съм, че нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Особената част на Наказателния кодекс за предоставени неверни данни във формуляра за кандидатстване и за прилагането на документи с невярно съдържание към него.

 

 

 

Дата: ............................................................................. г.                                Декларатор:                                                                                                                                                                         (Име и фамилия, подпис, печат)


 

Приложение № 4

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният: ........................................................................................................................................................................................................,

                                                                                                   (трите имена на представляващия)

представляващ : ...............................................................................................................................................................................................................

                                                                        (име на организацията)

ЕИК/ЕГН ................................., със седалище и адрес на управление: .............................................................................................

 

адрес за кореспонденция: .......................................................................................................................................................................................

 

в качеството на кандидат с проектно предложение с наименование „………………………………………………….

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................“.

                                                                         (име на проекта)

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

1. Подадената от мен информация – в качеството ми на представляващ кандидата, както и информацията за нашите партньори (при наличието на такива) във формуляра за кандидатстване на проекта и приложенията към него, е вярна, точна и пълна.

 

2. Дейностите по проектното предложение не се дублират с дейности по други проекти на организацията /неформална група/ със същия период на действие, но не само, както и че проектът/дейностите по проекта не се финансират от други донори и програми.

 

3. Наясно съм, че при констатирано/и нарушение/я на декларирания текст в т. 1 и 2, включващи описани твърдения с невярно съдържание, разминаване, неяснота и/или непълнота, и/или други, то същото/същите може/могат да доведе/доведат до отстраняване на проектното предложение, като отговорността за подобни действия ще бъде поета от представляваната от мен организация /неформална група/.

 

4. При одобрение на проектното предложение на представляваната от мен организация, исканите средства ще бъдат използвани само за целите на проекта, по начин, отговарящ на вписаното в проектното предложение и изискванията на самия договор, сключен за изпълнението му.

 

5. Приемам, при одобрение на проектното предложение на представляваната от мен организация /неформална група/ и сключване на договор за изпълнение на проекта ни, да оказвам пълно съдействие на представителите на Община Ямбол при наблюдението и контрола на проекта и поемам задължението писмено да информирам Община Ямбол за всички настъпили промени, които се отнасят до дейностите по проекта, данните, описани в този формуляр, както и промени в юридическия статус на организацията в 7-дневен срок от настъпването на промените.

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни, както и за укриване на известни за мен данни при попълване на декларации.

Уведомен/а съм, че нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Особената част на Наказателния кодекс за предоставени неверни данни във формуляра за кандидатстване и за прилагането на документи с невярно съдържание към него.

 

 

Дата: ................................ г.                                                 Декларатор:                                                                                                                                                                                                         (Име и фамилия, подпис, печат)


 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

УЛ. „ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ” № 7,

ГРАД ЯМБОЛ 8600

 

 

 

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 

Във връзка с обявената процедура за набиране на проектни предложения…………………….…………….    

по…..............................................................................................., към краен срок за кандидатстване  ......................202…..г.,

представяме на Вашето внимание проектно предложение „......................................................................................... 

                                                                                                                       (име на проекта)

 

на организация „............................................................................................................................................” град ......................................... 

                                                       (име на организацията)

 

 

 

 

Дата:............................20…..г .                                                       Подпис:

гр....................................................                                                                       (Име и фамилия  и печат на организацията)

 

                                       

 

 

                           

 

      

ФИНАНСОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

  КЪМ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 

 

 

ТИТУЛЯР НА СМЕТКА

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

 

1.

2.

 

ЛИЦЕ СЪС СПЕСИМЕН

 

 

ФАКС

 

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ

 

 

 

E-MAIL

 

 

                     БУЛСТАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАНКА

 

 

ИМЕ НА БАНКАТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАНКОВА СМЕТКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАНКОВ КОД

 

 

 

 

 

 

 

 

печат на организацията

 

подпис на лицата със спесимен

 

 

 

  


 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ОСМД, ЗОРПК, ЗСДСИ, КЧДКТ)

Христов - ПК ТУИТЕ предлага да отпадне от §51-00 позицията „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Ямбол – етапно изграждане“ и вместо нея да се запишат шестте обекта поотделно:

 

-          „Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Търговска“ от ул. „Крайречен булевард“ до ул. „Енос“ гр. Ямбол - етап III-I част“ със стойност 213 624,54 лв.

-          „Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Крайречен булевард“ от ул. „Граф Игнатиев” до ул. „Търговска“ гр. Ямбол - етап I“ със стойност 132 864 лв.“

-          „Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Търговска“ от ул. „Генерал Заимов“ до ул. „Крайречен булевард“ гр. Ямбол - етап II“ със стойност 135 045 лв.

-          „Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Търговска“ от ул. „Енос“ до ул. „Милин камък“ гр. Ямбол - етап III-2 част“ със стойност 229 224 лв.“

-          „Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Търговска“ от № 91 /KAT/ до Обходен път изток гр.Ямбол - етап IV“ със стойност 181 500 лв.“

-          „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Милин хамък“ от ул. „Търговска“ до ул. „Мраморно море“ гр. Ямбол“ със стойност 138 500 лв.

 

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК ТУИТЕ.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 3

Приема се.

 

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя с направените промени.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 3                              въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.

           3.  Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз от решение по т. 5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022 г. с проекта:

           „Разкриване и функциониране на Кризисен център в община Ямбол“

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно утвърждаване на предложеното класиране от проведения конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.

Протокол 1&2

Протокол 3

Жалба

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Вълчев - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

 

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 25                         против – 2                              въздържали се – 2

 

Банков – от място - Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Шиков – Поради настъпилото объркване ще прегласуваме точката. Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за гласуване анблок.

 

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 28                         против – 1                              въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА утвърждава предложението в окончателния протокол на комисията, определена с Решение № XLI-5/26.05.2022 г., класиране от проведения конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.

2.      Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме необходимите последващи действия за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.

 

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 

На 27.07.2022 г., определената с решение по т. V от 41 - то заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 26.05.2022 г., комисия в състав:

Председател: Камелия Любенова –секретар на община Ямбол,

Секретар: Мария Караиванова – началник на отдел „Правни дейности“,

Членове:

1.  Ренета Реванска – главен експерт в дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“                   

2. д-р Зоя Кривошиева – директор на дирекция „Медицински дейности“ в Регионална здравна инспекция Ямбол;

3. Антон Шиков – председател на  Общински съвет-Ямбол;

4. д-р Валентин Вълчев – общински съветник в Общински съвет-Ямбол;

5. д-р Недялка Петкова – общински съветник в Общински съвет-Ямбол,

състави настоящия окончателен протокол от своята работа във връзка с обявената процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД, гр. Ямбол, както следва:

С решение по т. V от 41 - то заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 26.05.2022 г., Общински съвет-Ямбол обяви процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД, гр. Ямбол. В Община Ямбол са постъпили три заявления за участие, както следва:

1. Заявление с вх. № 2801-13897 от 11.07.2022 г., от д-р Димитър Брънков;

2. Заявление с вх. № 2801-14213 от 14.07.2022 г., от д-р Веселин Ангелов;

3. Заявление с вх. № 2801-14266 от 15.07.2022 г., от Елеонора Костадинова.

След като установи, че заявленията и документите, представени от кандидатите отговарят на изискванията, определени с решение по т. V от 41 - то заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 26.05.2022 г., комисията извърши оценка на предложените от кандидатите Програми за развитието и дейността на „ДКЦ- 1 Ямбол“ ЕООД, гр. Ямбол за тригодишен период. С оглед определените резултати на всеки от кандидати до събеседване са допуснати:

1. Д-р Веселин Ангелов;

2. Елеонора Костадинова.

С оглед определените резултати на всеки от кандидати до събеседване не е допуснат:

1. Д-р Димитър Брънков.

            Комисията премина към следващия етап от конкурсната процедура – събеседване, което се проведе на 20.07.2022 г. от 09.30 ч. в зала № 107 в сградата на Община Ямбол.

 

Комисията проведе събеседването с допуснатите кандидати при спазване на определените в решение по т. V от 41 - то заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 26.05.2022 г., критерии за оценка. Всеки от членовете на комисията попълни индивидуална оценъчна карта, по следните критерии:

- обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;

- степен на познаване на нормативната уредба;

- способност да се планират и взимат управленски решения;

- административни умения, професионални и делови качества;

- комуникативни способности и организационни способности;

- способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

След извършване на съответните изчисления, на база поставените от всеки член на комисията оценки и поставените оценки от представянето от кандидатите на изготвените от тях програми за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, се установи следното:

1. Общ резултат на д-р Веселин Ангелов – мн. добър 4,91;

2. Общ резултат на Елеонора Костадинова – мн. добър 5,26.

            Предвид констатациите на комисията, обективирани в протоколи от заседания на комисията, проведени на 18.07.2022 г., 19.07.2022 г. и 20.07.2022 г. е предложено следното класиране:

І - во място - Елеонора Костадинова получила средноаритметична оценка от разработената програма и от проведеното събеседване - мн. добър 5,38.

ІІ - ро място – д-р Веселин Ангелов получил средноаритметична оценка от разработената програма и от проведеното събеседване - мн. добър 4,74.

 

Настоящият окончателен протокол се предава на Общински съвет - Ямбол за утвърждаване на предложеното класиране.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на обект – помещение за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, част от имот публична общинска собственост - Дом за стари хора,  ул. „Д-р Дончев“ № 12.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, отдава под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване обект - помещение за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, с обща площ 48.00 кв.м., представляващо част от първи етаж от недвижим имот „Дом за стари хора“ – публична общинска собственост, актуван АОС 72/06.07.1999 г., находящ се на ул. „Д-р Дончев“ № 12, кв. 331, парцел III по плана на гр. Ямбол, идентификатор 87374.525.1 по Кадастралната карта на града, при следните условия:

1.    Начална тръжна цена – 147.36 лв. без ДДС (т. 1 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол);

2.    Срок за отдаване под наем – 5 години;

3.    Предмет на дейност, осъществявана в обекта – търговия с хранителни и промишлени стоки.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на Сдружение „Шарена сол“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Йоргова - ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

 

Калиманов – изк. – Правя предложение срока за отдаване на търга да не бъде пет години, а да бъде три години. Мотивите ми да предложа намаляване от пет години на три години е, че сдружението, което кандидатства за този обект, който ще го стопанисва няма все още необходимия опит, тъй като е скоро регистрирано, преди няколко месеца в агенцията по вписвания. Нека да му дадем шанс на това сдружение, но да бъдат три години, а не пет години.

 

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

Гласували       за – 28                         против – 1                  въздържали се – 2

Приема се.

 

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с направената промяна.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – 1                  въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя под наем на Сдружение „ШАРЕНА СОЛ“, ЕИК 206778914, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.12 по КК на гр. Ямбол, с площ 347 кв.м., актуван с АОС № 1617 от 21.07.2010 г., находящ се на първи етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска“ № 57, гр. Ямбол, а именно – южно крило с площ 155 кв.м., за срок от 3 години с месечен наем в размер на 254.20 лв. без ДДС (т. 15 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол).

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Е. Керязов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т. I от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – 6                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

Подлагам на гласуване т. II от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 6                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за бюджетната 2022 г., приета с решение по точка 12 на 33-то заседание на  Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2022 г. раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

           

69

ПИ с идентификатор 87374.512.486

260

2952/22.07.2022 г.

М. Кайнашки баир

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъде продаден чрез публичен търг имот – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.512.486  с площ 260 кв.м., по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, който е част от УПИ XXXVIII 486, 487, 207 за вилно строителство в кв.167   по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол ХХXLVII-16/25.09.2007г., изменен със заповед № ТУ/02-00079/21.10.2021 г., находящ се в местност „Кайнашки баир“, СО Кринчовица. За имота е съставен АОС2952/22.07.2022 г., актуван с АОС 2952 от 22.07.2022 г.

Начална тръжна цена на имота 2938.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 1 400.00  лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“, бл.94, вх. А, ет.6, ап.29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 6                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.3 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.65.4.29 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка шестдесет и пет точка четири точка двадесет и девет/, с площ 75.75 кв. м. /седемдесет и пет цяло и седемдесет и пет/, с прилежащо таванско помещение № 29 с площ 3.44 кв. м. /три цяло и четиридесет и четири/ и прилежащо избено помещение № 29 с площ 5.48 кв. м. /пет цяло и четиридесет и осем/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 6 /шести/ етаж от сграда с идентификатор 87374.548.65.4, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.548.65 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 305 от 24.07.2001 г., вписан в служба по вписванията с Вх.рег. № 1536 от 06.03.2009 г., том V, стр. 47, парт. Нд № 225/09, с административен адрес: ж.к. „Граф Игнатиев“, бл.94, вх.А, ет.6, ап.29, град Ямбол в размер на 65 000 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ крайна цена, на която цена да бъде извършена продажбата му на Комня Хаджирусева.

Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

            

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП „Чистота“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 1а

Има ли несъгласни с обявения вот?

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост, се прехвърля безвъзмездно автомобил „Дачия Сандеро“ от Община Ямбол на общинско предприятие „Чистота“.

Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Чистота", или упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат предаване и приемане на описания имот, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно въвеждане на задължително предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст от началото на учебната 2023-2024 г. съгласно чл.8, ал.1 от ЗПУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4- годишните деца в детските градини на Община Ямбол от 2023/2024 учебна година;

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на проект за ПУП-ПРЗ на парк Боровец и на частично изменение на улична регулация.

ВНОСИТЕЛ: Е. Керязов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

адв. Георгиев – изк. - От името на общинската група съветници „Бъдеще за Ямбол“ заявявам нашата позиция относно доклад  за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ на парк Боровец и на частично изменение на улична регулация. Изработването и приемането на Подробен Устройствен План (ПУП) на парк „Боровец“ е изключително важен въпрос засягащ широки обществени интереси, защото това е планът, който урегулира по изцяло нов начин територията на парка - какво е нейното предназначение, какви имоти се обособяват, какво може да се строи там. Към момента за парка няма такъв ПУП. По съществуващите документи, това е залесена горска територия, предвидена изцяло за озеленяване, отдих, спорт и други подобни дейности. Единствените други имоти са съществуващите в момента сгради и съоръжения като телевизионната кула, сеизмичната станция, водохранилището, хотел с ресторант и дискотека. Обидно е такъв важен документ за гр. Ямбол и за всички жители на Ямбол, какъвто е ПУП на втория парк на гр. Ямбол, да не бъде обществено обсъден, за да се чуе мнението на хората, какво искат да има на територията на този парк. Някои ще ме репликират, че формално са изпълнени законовите процедури относно уведомяване, чрез държавен вестник ,информация за ПУП качена на страницата на Община Ямбол, но истината е, че в нито една медия и социална мрежа и др. не се обяви, че има  такъв проект и че хората могат да се запознаят с него, и да вземат отношение, за разлика от други проведени анкети и допитвания. Затова и при обсъждането  в ОЕСУТ е прието, че няма постъпили никакви становища, жалби сигнали и прочие. За информация на съседния на гр. Ямбол град, какъвто е гр. Стара Загора, преди приемането на ПУП на Парк „Бердечка“ през 2016 г. е направено истинско обществено обсъждане с над 2000 предложения, мнения, становища и прочие, но там Общинска администрация се е постарала чрез всички възможни медии да оповести за плана. По същество така предложения ПУП на парк „Боровец“ не може да бъде приет поради допуснати множество нарушения на законови разпоредби. На първо място това е фактът, че терена на парк „Боровец“ според акта за собственост е с предназначение „горска територия" и начин на трайно ползване „3а защитно и изолационно озеленяване". Този факт предполага, че първо трябва да се смени предназначението на земята. Това е посочено в приложеното към преписката, удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри приемането на ПУП е допустимо с документ за промяна на предназначението на земята, какъвто към този момент няма. На второ място това е фактът, че кметът е възложил за проектиране ПУП-а не според обхвата на заданието, прието от ОбС през 2019 г., какъвто е законовия ред, а по неясно за никого задание, каквито правомощия по закон той няма и следователно не може да извърши такова възлагане. В заданието, прието от ОбС - Ямбол още през 2019 г. се предвижда изработване на ПУП само за територията на парк „Боровец“, а в предложението на кмета се вижда, че се включват и части от съседните улици и се създава цял един нов квартал. На трето място към изработения проект липсва и не изготвена екологична оценка (ЕО). Това императивно изискване е посочено и се изисква по реда на глава VI от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и във връзка с чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за Биологичното разнообразие, Планове и програми по смисъла на §1, т.22 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) в обхвата на чл.82, ал.1 и ал. 2 на ЗООС подлежат на процедура по реда на раздел II, глава VI от ЗООС - екологична оценка (ЕО). Съгласно чл.85, ал.6, на ЗООС, плановете и програмите, на които се извършва ЕО се определя в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) - разписано в чл.2. Инвестиционни предложения по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ЗООС, които могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 или № 2 на ЗООС, както и такива, представляващи разширение и/или изменение на инвестиционни предложения в обхвата на Приложение № 1 и Приложение № 2 на ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, подлежат на процедура по реда на раздел III, глава VI от ЗООС - оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). За плановете и програмите, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет, компетентен орган е директорът на съответната РИОСВ или министърът на околната среда и водите в обхвата на тяхната компетентност, определена съгласно чл.10, ал.2 на ЗООС, или по съответния специален закон. Екологична оценка на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето им, и се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на планове и програми. На четвърто място следва да се поясни на Общинска администрация, че извършеното незаконно строителство на парк „Боровец“ ,няма как да бъде узаконено с приемането ПУП /чл.134 от ЗУТ/. На пето място е допусната грешка в проекта, който разглеждаме като единия път, който е защитно съоръжение при пожар, не съществува и е премахнат, без видимо основание и без съгласуване с пожарните органи. На шесто място според ЗУТ няма законова възможност да се преотреждат и продават, обременяват терени публична общинска собственост, предназначени за зелени площи. В предложения проект се предлага с проектен кадастрален номер 87374.524.67 проекта площ от 6452 кв. м. с предназначение на територията урбанизирана, с начин на трайно ползване търговски обект, комплекс. Става реч на хотела, ресторанта и дискотеката. Такова преотреждане е незаконно на следните основания съгласно ЗУТ:

- чл. 62. Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи и подробни устройствени планове на урбанизираните територии и подробни устройствени планове за парковете и градините, като се спазват правилата и нормативите в наредбата по чл. 13, ал. 1.(2) Озеленените площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели. (3) Съществуващи озеленени площи, представляващи публична собственост, се устройват и опазват като защитени територии по смисъла на чл. 8, т. 4.

- чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.; изм., бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)

(1) Не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове.

(2) Не може да се променя предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти по ал. 2 се разрешава след обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 127, ал.1, което не е проведено.

С това предложение се създава прецедент, който ще предизвика последващи реакции на търговци, които притежават сгради върху публична общинска собственост, например като ресторант „Златен рог“, хотела, който се намира в централния парк и др. В историята на гр. Ямбол нито след Освобождението, нито през социализма, нито след демократичните промени, има такова грубо посегателство върху парковете на града, каквото е направеното предложение. Призоваваме общинските съветници да не приемат проекта за ПУП на парк „Боровец“ във вида, в който е предложен. Призоваваме ги да защитят интересите на своите съграждани и на гр. Ямбол.

 

Христов – изк. - Във връзка с изложените доводи и повдигнатите въпроси искам да изложа следните факти и обстоятелства относно проект за ПУП - ПРЗ, заданието за изработване на проекта за ПУП-ПРЗ е съставено от гл. архитект на Община Ямбол. Това задание представлява обща рамка на изменението, което се цели с изработването на проекта за ПУП - ПРЗ. Това представлява първа фаза от процедурата съгласно ЗУТ, а детайлизирането на намеренията е на следващия етап, а именно одобряване на същия. В тази посока е и трайната съдебна практика на ВАС на РБ.

Заданието за изработване на проекта за ПУП - ПРЗ е одобрено с Решение по т. 5 от дневния ред на 42-ро заседание на ОБС-Ямбол от 28.02.2019г., в съответствие с разпоредбата на чл.124а, ал. 1 от ЗУТ. Извършено е надлежно съобщаване за издаване на посочения акт.

Изработването на проекта за ПУП е извършено от „Авангард Мениджмънт Билдинг“ ООД- гр. Враца, което притежава необходимия опит и експерти за извършване на услугата, на база възлагателни писма на кмета на Община Ямбол;

Изготвената документация – текстова и графична е внесена в Община Ямбол, проверена за съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и е приета с Предавателно- приемателен протокол. Изработения ПУП - ПРЗ е съобщен на заинтересованите лица с обявление публикувано в държавен вестник и поставен върху самата територия, предмет на разработката. В този смисъл са изпълнени всички законови изисквания, така, че обществеността да бъде уведомена за предвижданията относно конкретната територия.

Изготвения ПУП - ПРЗ, разгледан на заседание на ОЕСУТ, на който са присъствали архитекти и лица с пълна проектантска правоспособност, представители на експлоатационни дружества и други специализирани органи е приет без забележки.

Относно територията на парк „Боровец“:

Съгласно плана за интегрирано развитие на Община Ямбол за територията се предвижда изработване на ПУП, като задължителна предпоставка за неговото развитие. Следва да се отбележи, че на територията се намират сгради, строени преди повече от 50 години, поради което и съответствие чл. 112, ал.2, т.2 от ЗУТ, следва да се обособят самостоятелни урегулирани поземлени имоти. В останалата по-голяма част от територията се предвижда обособяване на алейна мрежа, зелени и водни площи, места за отдих, детски площадки и др.

За предназначението на територията на парк Боровец от повече от 20 години се води кореспонденция с отговорните за това институции, за да се удостовери по безспорен начин, че по аргумент от закона за горите, подзаконовите актове по прилагането му и всички други относими актове, същата не е горска. Но дори да се приеме, че е такава промяна на предназначението и не е необходима за целите на процедурата за създаване на ПУП - ПРЗ. В допълнение следва да се отбележи, че такава би следвало да се инициира при евентуално бъдещо строителство, а не спрямо съществуващото такова.

Изработения ПУП - ПРЗ за конкретната територия е изцяло в съответствие с предвижданията на действащия Общ устройствен план на Община Ямбол /а именно за устройствена зона за озеленяване с широко обществено ползване/, приет с решение на Общински съвет – Ямбол от 2016 г., който от своя страна е имал за своя основа общия градоустройствен план /а именно за общоградска зеленина за отдих/, приет с разпореждане на бюро на министерски съвет от 20.06.1975 г.

От изложеното е видно, че са на лице всички законови предпоставки за приемането на решение, с което да бъде одобрен изработения ПУП - ПРЗ за територията на парк Боровец.

Миланов – изк. – Тук задълбахме в една тема, която е по скоро свързана със законосъобразни изпълнени действия, я която не съм обеден, че сме толкова компетентни всички. Още повече, че самата ПК ЗОРПК не е гледала този материал, което е странно за мен. Аз лично бих гласувал „за“, до толкова доколкото има още институции след нашата, които са призвани и упълномощени да се изказват относно законосъобразността на нашите решения. Надявайки се и имайки предвид и двете изказвания преди мен, областния управител в неговата величествена същност да отрази това, ако вземем решението да приемем направения доклад и да преценим по законосъобразност дали са изпълнени всичките изисквания на редица закони ЗУТ, Закона за опазване на околната среда и т.н., отколкото да въвличаме 37 некомпетентни в тази същност основно общински съветници точно на заседание на ОбС, където не е мястото за този диспут според мен.

Калиманов – Искам 10 минути почивка от името на нашата ГС.

 

Шиков – Обявявам 10 минути почивка. (9.50 часа)

След почивката в 10.00 ч. присъстват 31 съветника.

 

Шиков - Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 23                         против – 6                              въздържали се – 2

Приема се.

 

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 20                         против – 11                            въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 103, ал. 4  и 104, ал. 1 от ЗУТ, Решение XLII-5/28.01.2019 г. по т. 2 на Общински съвет – Ямбол и протокол № 7/28.07.2022 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет - Ямбол:

1.         Приема проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк Боровец и частично изменение на улична регулация съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение;

2.         Одобрява проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк Боровец и частично изменение на улична регулация, изработен в съответствие с ОУП и придружен от сборна схема на подземните комуникации, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване, схема за канализация, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение и съгласно която:

-        Се образува нов кв. 110А по плана на гр. Ямбол - Първи градски район;

-        Образуват се следните урегулирани поземлени имоти в кв. 110А: УПИ I-6 „за парк, озеленяване, трафопост, обществено обслужване и инженерна инфраструктура“ с проектен ПИ 87374.524.72; УПИ II-11 „за инженерна инфраструктура“ с проектен ПИ 87374.524.69; УПИ III-20 „за обществено обслужване и хотел“ с проектен ПИ 87374.524.67; УПИ IV-15 „за инженерна инфраструктура“, ПИ 87374.524.15; УПИ V-16 „за инженерна инфраструктура“, ПИ 87374.524.16; УПИ VI-14 „за инженерна инфраструктура“, с проектен ПИ 87374.524.68; УПИ VII „за инженерна инфраструктура и монументално декоративен елемент с h=60.0м“ с проектен ПИ 87374.524.70; УПИ VIII-8 „за сеизмична станция“ с проектен ПИ 87374.524.71 и с алея за осигуряване достъп до него;

-         Създава се нова улица с осови точки 316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-204;

-        Създава се нова улица с осови точки 258Б- 344-345-346-347-348-326-327-349-350-351-352-353 с обръщало;

-        По периферните улици на парка се предвижда двупосочна велоалея;

-        Изменя се уличната регулация, източно от квартали 91, 90, 85, 84, 83, 82, 72 и южно от квартали 71 и 70 на Първи градски район, отпада кв. 82;

-        Променя се УПИ VII „за заведение за обществено хранене“, кв. 72 и в същия квартал се образува УПИ „за озеленяване“, южно от УПИ VII;

-        Променя се УПИ I „за търговски комплекс“ в кв. 71 и в същия квартал се образува УПИ „за озеленяване“;

-        Променя се УПИ „за озеленяване“ в кв. 91;

-        За новообразуваните урегулирани поземлени имоти в кв. 110А, в съответствие с ОУП се предвиждат устройствени зони както следва: за УПИ I-6 - устройствена зона Оз; за УПИ II-11, УПИ IV-15, УПИ V-16, УПИ VI-14 и УПИ VII – зона Ти; за УПИ III-20 и УПИ VIII-8 - устройствена зона за обществено обслужване Оо.

3.         Одобрява план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения /схема на преместваемите съоръжения по чл. 56 от ЗУТ/ - задължителен елемент и неразделна част от проекта за подробния устройствен план по т. 2, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМИ

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и на проект ПУП - ПЗ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Решение № XXXVII-6/24.03.2022 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол № 7/28.07.2022 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и проект  на ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, придружени от план-схема за водоснабдяване и канализация, и план-схема  за електрификация, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Изменението на действащия ПУП-ПР и изработения ПУП-ПЗ предвиждат следното:

-    в източната част на ПИ 87374.519.57 се запазва  улицата с о.т. 506 - о.т.507 между кв. 151 и кв. 151а по действащия регулационен план /проектен поземлен имот 87374.519.141/;

-    в западната част на ПИ 87374.519.57 по границата му с ПИ 87374.519.112 се обособява улична отсечка с о.т. 188 – нова о.т. 188а за достъп до ПИ 87374.519.113, който участва в УПИ I-за Бакаджик в кв. 152 /уличната отсечка съответства на проектен поземлен имот 87374.519.140 и част от ПИ 87374.519.16/;

-    за останалата част на ПИ 87374.519.57 се обособява урегулиран поземлен имот УПИ I-519.139 в кв. 151 с отреждане „за производствено-складова и обслужваща дейност“ като в индекс се вписва номера на съответния проектен поземлен имот – 87374.519.139; вътрешните регулационни линии на новообразувания УПИ I-519.139 в кв. 151 съвпадат със съответните кадастрални граници на проектен ПИ 87374.519.139, а уличната регулационна линия в по-голямата си част не се променя, а в останалата си част е съобразена с подземните комуникации;

-    променя се източната вътрешна регулационна линия на УПИ I-за Бакаджик в кв. 152 като същата преминава по част от източната кадастрална граница на ПИ 87374.519.112 и по северната и източната кадастрални граници на ПИ 87374.519.113;

-    за новопроектирания УПИ I-519.139 в кв. 151 се въвежда предимно производствена зона (Пп) устройствена зона, съобразно предвижданията на ОУП, с градоустройствени показатели - плътност на застрояване (П застр.) – до 80%, интензивност на застрояване (К инт.) –  до 2.0; височина до 15 м; минимално озеленяване (П озел.) – 20%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; начин на застрояване – свободно с ограничителни линии на застояване; паркиране в имота при условията на чл. 43, ал. 1 от ЗУТ

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация за УПИ XXII116 - за производство, складове и търговия в кв. 143 по действащия план за гр. Ямбол – Промишлена зона и за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразувани УПИ XXII-230, УПИ XXV-231, УПИ XXVII-253 в кв. 143.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ XXII116 - за производство, складове и търговия в кв. 143 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и за изработване на План за застрояване на новопроектирани УПИ XXII-230, УПИ XXV-231, УПИ XXVII-253, образувани от УПИ XXII116  в кв. 143 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

СХЕМА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ - 176, в кв.168, по регулационния план на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Е. Керязов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XIV-176, в кв. 168 по плана на града, одобрен с решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС – Ямбол и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.512.520 с площ 45 кв.м., в размер на 508.50 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Велика … Филчева, Галина … Филчева и Фридрих … Филчев.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.881 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлени имоти – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.37.881.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

 

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

Шиков – Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

1.         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на МАРГАРИТА ... ПЕХЛИВАНОВА,  разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.37.881 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за производствено складова и търговска дейност.

            При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.37.881 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ I-87374.37.881 „за производствена, складова и търговска дейност“ в кв./кад. район/ 37. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, план-схема за комуникационно-транспортната мрежа;

2.         На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на МАРГАРИТА … ПЕХЛИВАНОВА, в качеството й на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор ПИ 87374.37.894 - общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 0.037 дка и на част от селскостопански път с идентификатор ПИ 87374.37.280, общинска публична собственост, земеделска територия, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 0.796 дка

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

СХЕМА

 

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и четвъртото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 29 септември 2022г.

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколист:

 

 

                                                                                    Ан. Господинова