РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ОСМАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 16 МАРТ  2006г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Предложение относно обществена поръчка „Почистване и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване в град Ямбол”

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

2. Предложение относно обществена поръчка „Експлоатация и стопанисване на депо за битови отпадъци град Ямбол”

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

3. Предложение относно актуализиране цени по наемни договори и приложение № 1 на НРПУРОИ.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

4. Предложение относно приемане Статут за морално и материално стимулиране в община Ямбол.                                                                                                                                                                                                                                           ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

5. Предложение относно кандидатстване с проекти по Програма ФАР – Икономическо и социално сближаване. Грантова схема за развитие на публично- частно партньорство.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

6.Предложения относно опрощаване задължения.

6.1.Петя Тодорова Радкова.

6.2.Стоян Желев Колев

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

7.Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

7.1.Предложение от кмета на общината относно прекратяване на съсобственост с Красимир Петров Апостолов.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.2.Предложение от кмета на общината относно прекратяване съсобственост с Тодор Стоянов Пейчев.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.3.Предложение относно предоставяне помещение под наем на спортен клуб „Виктория”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

7.4.Предложение от кмета на общината относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Стенд-4-Недялка Димитрова” за обект № 28 А, пл.”Г. Дражев”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.5.Предложение от кмета на общината относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Виктория – Валерий Кушминцев” за обект № 26, пл.”Г. Дражев”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.6.Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на наемен договор за обект недвижим имот на ул. „Ж. Папазов” № 5 с Клуба на дейците на културата.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЪРВА Предложение относно обществена поръчка „Почистване и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване в град Ямбол”

 

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

1.Приема обявлението за обществена поръчка „Почистване и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване в град Ямбол” съгласно Приложение №1 и „Условия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Почистване и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване в град Ямбол” съгласно Приложение №2. (променени, съгласно предложения на ПК ТУООС)

 

2. На основание чл.7, ал.1, т.1 ЗОП и чл.44, ал.1, т.15 ЗМСМА Кмета, като представител на община Ямбол, да организира и проведе обществена поръчка с предмет „Почистване и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване в град Ямбол”, спазвайки изискванията на ЗОП и приетите Приложения №1, №2. (променени, съгласно предложения на ПК ТУООС)

 

3. На основание чл.21а от Правилника за организация и дейността на ОбС- Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол, Кмета на община Ямбол да включи в комисията за провеждане на процедурата по обществената поръчка трима общински съветника, избрани от Председателя на ОбС- Ямбол, при спазване на изискванията на чл.34 ЗОП.

 

 

           

ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно обществена поръчка „Експлоатация и стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ямбол”

 

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

 

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

           

            1.Приема обявлението за обществена поръчка „Експлоатация и стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ямбол” съгласно Приложение №1 и „Условия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Експлоатация и стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ямбол” съгласно Приложение №2. (променени, съгласно предложения на ПК ТУООС)

 

2. На основание чл.7, ал.1, т.1 ЗОП и чл.44, ал.1, т.4 ЗМСМА Кмета, като представител на община Ямбол, да организира и проведе обществена поръчка с предмет „Експлоатация и стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ямбол”, спазвайки изискванията на ЗОП и приетите Приложения №1, №2. (променени, съгласно предложения на ПК ТУООС)

 

 

3. На основание чл.21а от Правилника за организация и дейността на ОбС- Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол, Кмета на община Ямбол да включи в комисията за провеждане на процедурата по обществената поръчка трима общински съветника, избрани от Председателя на ОбС- Ямбол, при спазване на изискванията на чл.34 ЗОП.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно актуализиране цени по наемни договори и Приложение №1 на НРПУРОИ.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

          1. На осн. чл.14, ал.8 от ЗОС и чл. 68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС- Ямбол месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или чсти от тях- общинска собственост, да се актуализират за 2006г. с 6,5 % ( К = 0, 065), считано от 01.03.2006г.         

2. На осн. чл. 14, ал.8 от ЗОС определя базисните цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС- Ямбол, считано от 01.03.2006г.

3. Упълномощава кмета на общината да осъществи контрол по изпълнение на т. 1 и т. 2.

 

 

 

 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                             на НАРЕДБА за реда за придобиване,

                                                                             управление и разпореждане

                                                                             с общинско имущество на ОбС - Ямбол

 

 

 

                                Б А З И С Н И   Ц  Е Н И

 

за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, актуализирани

съгласно чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, считано от 01.03.2006 г.

 

А) Базисната месечна наемна цена в лева за 1 кв.м. се определя, както следва:

 

 

                    ДЕЙНОСТИ

 

       З О Н И

 

 І -ва

ІІ – ра

 

 

ІІІ- та

 

 

ІV- та

  1

                         2

      3

      4

      5

     6

                                                                    Т Ъ Р Г О В  И Я      

  1.

Хранителни стоки

  3.64

     2.46

     1.84

    1.21

  2.

Промишлени стоки 

  3.64

     2.46

     1.84

    1.21

  3.

Алкохол, цигари, козметика

  5.35

     4.24

     3.05

    1.84

  4.

Хляб и хлебни изделия

  2.46

     2.13

     1.84

    1.21

  5.

Плодове и зеленчуци

  2.46

     2.13

     1.84

    1.21

  6.

Продажба на цветя

  3.05

     2.46

     1.84

    1.21

  7.

Аптека

  5.46

     4.33

     2.46

    1.84

  8.

Книжарница, вестници

  2.46

     1.84

     1.52

    1.21

  9.

Смесен магазин

  3.64

     2.46

     1.84

    1.21

 10.

Супермаркет

  3.64

     2.46

     1.84

    1.21

 11.

Продажба на безалкохолни напитки

  3.05

     2.46

     1.84

    1.21

                                       О Б Щ Е С Т В Е Н О   Х Р А Н Е Н Е

 12.

Бърза закуска, пица, закусвалня

  4.24

     3.90

     3.33

     2.13

 13.

Скара-бира

  3.64

     3.33

     2.74

     2.13

 14.

Кафе-сладкарница без алкохол

  3.64

     3.33

     2.74

     2.13

 15.

Кафе-сладкарница с алкохол

  6.08

     5.46

     4.82

     4.31

 16.

Кафе-аперитив

  6.08

     5.46

     4.82

     4.31

 17.

Ресторант

  6.32

     5.77

     5.22

     3.64

 18.

Бар и нощно заведение

  7.90

     7.28

     5.46

     4.31

                                             ПРОИЗВОДСТВЕНИ  ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИ

 19.

Поправка на битови уреди

  1.21

     0.91

     0.72

     0.61

 20.

Изделия от благородни метали

  3.64

     2.46

     1.84

     1.21

 21.

Административно-правни услуги

  3.05

     2.46

     1.84

     1.21

 22.

Проектански услуги

  3.05

     2.46

     1.84

     1.21

 23.

Производствени дейности

  1.52

     1.21

     1.09

     0.61

 24.

Шивашки услуги

  1.84

     1.51

     1.21

     0.98

 25.

Обущарски  услуги

  1.51

     1.21

     0.98

     0.61

 26.

Фотографски услуги

  3.05

     1.84

     1.21

     0.98

 27.

Часовникарски услуги

  2.46

     1.84

     1.21

     0.91

 28.

Козметични, бръснаро-фризьорски услуги

  1.84 

     1.21

     0.91

      0.61

 29.

Дърводелски услуги

  3.05

     2.74

     2.24

      2.13

 30.

Авторемонтни услуги

   3.64

    3.05

     2.74

    2.46

 31.

Пощенски услуги

   1.80

    1.53

     1.21

    0.98

 32.

Ключарски услуги

   1.21

    0.91

     0.72

    0.61

 33.

Стъкларски услуги

   2.46

    2.13

     1.84

    1.52

 34.

Ремонт на хладилна техника

   3.05

    2.46

     1.84

    1.52

 35.

Ремонт на пишещи машини

   2.46

    2.13

     1.84

    1.52

 36.

Печатарски услуги

   3.05

    2.46

     1.84

    1.21

 37.

Ремонт на очила и изработка на пластмасо-

ви изделия

 

   1.21

 

    0.91

 

     0.72

 

     0.61

 38.

Предоставяне ръчни ел.инструменти за

временно ползване

 

   3.64

 

    3.05

 

     2.74

 

     2.46

 39.

Ремонт на чанти

   1.52

    1.21

     0.98

     0.61

 40.

Кожарски и тапицерски услуги

   3.64

    3.05

     2.74

     2.46

 41.

Ремонт на радио и телевизионна  техника

   3.64

    3.05

     2.74

     2.46

                                                                          Д Р У Г И

 

Самостоятелен склад

 42.

покрит

   0.72

    0.49

     0.36

     0.24

 

открит

   0.36

    0.30

     0.24

     0.19

 43.

Офис

   1.84

    1.52

     1.21

     0.98

 44.

Спорт тото

   6.32

    5.46  

     4.82

     4.24

 

Апарати за електронни игри за 1 апарат:

 45.

 с изплащане на печалби

                  24.35 лева за всички зони

 

без печалба

                     7.25  лева за всички зони

 

Площи за спортна дейност

 46.

Покрити

                     0.24 лева за всички зони

 

Открити

                     0.12 за всички зони

 

Изкупвателни пунктове за:

 

 

мляко

 

   1.70

 

     1.46

    1.21

   

    0.85

 47.

билки, зеленчуци

   0.85

     0.77

    0.61

    0.36

 

вторични суровини

   1.10

     0.85

    0.77

    0.61

 

амбалаж

   0.85

     0.77

    0.61

    0.49

 48.

Складови помещения за обекти

   30 %  от базисната наемна цена на 1 кв.м.

 49.

Сервизни помещения за обекти

   20 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

 50.

Забавни игри, спортна стрелба

    5.46

     4.82

    4.24

   3.05

 

Забавни (компютърни) игри за деца

    5.46

     4.82

    4.24

   3.05

 51.

Банкови, валутни, застрахователни

дейности

 

    9.11

 

     7.90

 

    7.30

 

   6.08

 52.

Хазартни игри

   10.92

    10.31

    9.70

   8.51

 53.

Помещения за политическа дейност

    0.47

     0.35

    0.23

     -

 54.

Здравни услуги

          5.00 лева за  всички търговски зони

54 а

Здравни услуги извършвани от медицинс-

ки лица, извън случаите по чл.102, ал.4

от ЗЛЗ

    30 % от определения наем в т.54

                     за всички търговски зони

 55.

Ателиета на СБХ, художествени занаяти

   3.05

    2.46

    1.84

    1.21

 56.

НПО, осъществяващи здравни, образовател-

ни, спортни и др.хуманитарни дейности за

соц. задоволяване  на съответните нужди на населението

 

   1.21

   

    0.98

   

    0.85

   

    0.72

 

57.

Земеделска земя за:

 ниви

                   

             8.00  лева  на декар (годишно)

 

 мери и пасища

             2.00  лева  на декар (годишно)

 58.

Паркинги – за едно паркоместо

   4.22

    3.64

    3.05

     2.46

 59.

Закрити гаражни клетки на ул. „Г.С. Раков-

ски” № 7

 

                      28.56 лева на месец                                 

 60.

Закрити гаражни клетки

    1.21       

    0.98

     0.77

0.61

 60.

Открити прилежащи площи към обекти

    0.61

    0.49

     0.36

    0.24

 61.

Частни училища

                  0.61 лева   за всички зони

 

Б) ЗАБЕЛЕЖКА:

Обекти, павилионен тип, се оценяват с коефициент 0.8 за съответната зона и предмет на дейност.

 

В) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЗОНИ

 І. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА

Районът, ограничен от улиците: „Търговска”, „Богомил”, „Г.С. Раковски”, „Цар Освободител”, „Георги Дражев”, „Цар Иван Александър” и пл. „Освобождение”.

 

 ІІ. ВТОРА ТЪРГОВСКА ЗОНА

1.      ул. „Търговска” – (от ул. „Богомил” до ул. „Граф Игнатиев”).

2.      ул. „Г.С. Раковски” – (от ул. „Богомил” до ул. „Ген. Вл. Заимов”).

3.      ул. „Александър Стамболийски”.

4.      пл. „Боровец”.

5.      ул. „Димитър Благоев” – (от РХЕИ до ул. „Арда”).

6.      ул. „Панайот Хитов” – (от ул. „Д. Благоев” до ул. „Ямболска комуна”).

7.      ул. „Георги Дражев” – (от ул. „Цар Иван Александър” до пл. „Георги Дражев”).

8.      ул. „Жорж Папазов”.

9.      ул. Джон Атанасов”.

10.  ул. „Кабиле”.

11.  ул. „Преслав” – (от ул. „Г.С.Раковски” до пл. „Боровец”).

12.  ул.”Срем”.

13.  пл. „Георги Дражев” – (Централен кооперативен пазар).

14.   Нова автогара – Ямбол.

15.   пл. „Страшимир Кринчев”.

16.   ж.к. „Диана”.

17.  ж.к. „Хале” – (района около магазин „САРА” и ул. „Милин камък” до ул. „Търговска”).

18.  ж.к. „Златен рог” – (района около супермаркета).

19.  ж.к. „Георги Бенковски” – района между супермаркета „Дамполис- Ател” и бензиностанцията).

20.  ул. „Цар Иван Александър” – (от ул. „Г. Дражев” до ул. „Мусала”).

 

ІІІ. ТРЕТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

1. Районът, ограничен от улиците: „Констатин Иричек”, „Лъкатник”, „Крайречен булевард”, „Граф Игнатиев”, „Ген. Вл. Заимов”, „Панайот Хитов”, „Шипка”, „Стара планина”, „ Жорж Папазов, „Бузлуджа”, „Сердика” и „Константин Иричек”.

 2. Градски парк

 3. Хълм „Боровец”

 4. Ресторант „Ямболен” и прилежащия към него район.

 

ІV. ЧЕТВЪРТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

Включва останалата част от територията на града, която не е включена в предходните търговски зони. Граничните улици на търговските зони включват обектите, разположени от двете страни на улиците.

 

 

 

 

     

      ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА Предложение относно приемане Статут за морално и материално стимулиране в община Ямбол.                                                                                                                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.Отлага за следващо заседание.

2.Определя временна комисия за работа по статута в състав:

Председател- Илия Илиев,

Членове – Каньо Канев, Александър Братанов, Христо Попов, Христо Христов, Гочо Димов и Живко Желев

 

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА Предложение относно кандидатстване с проекти по Програма ФАР – Икономическо и социално сближаване. Грантова схема за развитие на публично- частно партньорство.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Дава съгласие Община Ямбол да се включи в проект ВG 2004/016-711.11.04 „Развитие на публично частно партньорство" по Компонент Б в проект „Внедряване на публични услуги чрез разкриване на Информационно гише на предприемача" в партньорство с Община Стралджа и Информационен бизнесцентър Стралджа.

            2.Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер до 7 000.00 лв. от средствата в бюджета, предвидени за участие в международни програми.

            3.Възлага на кмета на община - Ямбол да координира участието на общината в подготовката, финансовото обезпечаване и финансиране на проекта до 20.03.2006 г.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТА Предложения относно опрощаване задължения.

      6.1.Петя Тодорова Радкова.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението на Петя Тодорова Радкова от гр. Ямбол, ул. „Варна" № 19 с ЕГН 8308189093 в размер на 471.00 лева и 113.60 лева лихви върху това задължение.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТА Предложения относно опрощаване задължения.

      6.2.Стоян Желев Коев

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

_________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Опрощава на Стоян Желев Коев задължението за заплащане на такса битови отпадъци до 31.12.2003г. в размер на  33,77 лв. и лихва 8,55 лв.

            2.Предлага на Президента на Република България да опрости задълженията на Стоян Желев Коев от гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог" 15-Г-71 с ЕГН 4309029045 в размер на 449.14 лева.

 

 

 

 

 

  ПО ТОЧКА СЕДМА Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

      7.1.Предложение от кмета на общината относно прекратяване на съсобственост с Красимир Петров Апостолов.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез делба между Община Ямбол и Красимир Петров Апостолов, на  урегулиран  поземлен  имот УПИ І 4432, като в дял на Красимир Петров Апостолов се отрежда УПИ І 4432, кв. 36 А извън регулационния план на  гр. Ямбол, целия с площ от 578 кв. м., при граници на УПИ: улица, имот 4431, имот 4438, УПИ ІІ 4432.

            2.За уравняване на дяловете Красимир Петров Апостолов да заплати сумата 624,00 /шестстотин двадесет и четири/ лева.

            3.Договорът за делба да се сключи от кмета на община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал.3 от НРПУРОИ.

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДМА Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

      7.2.Предложение от кмета на общината относно прекратяване съсобственост с Тодор Стоянов Пейчев.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДМА Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

      7.3.Предложение относно предоставяне помещение под наем на спортен клуб „Виктория”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДМА Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

      7.4.Предложение от кмета на общината относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Стенд-4-Недялка Димитрова” за обект № 28 А, пл.”Г. Дражев”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДМА Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

      7.5.Предложение от кмета на общината относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Виктория – Валерий Кушминцев” за обект № 26, пл.”Г. Дражев”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДМА Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

      7.6.Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на наемен договор за обект недвижим имот на ул. „Ж. Папазов” № 5 с Клуба на дейците на културата.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

      Не приема предложението.