РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ,

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 26 ЯНУАРИ  2007г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Предложение относно приемане на план сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2007г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            2.Предложение относно доброволна делба на съсобствено имущество в „Инвестстройпроект” ЕООД с общини Тунджа и Стралджа.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            3.Предложение относно актуализиране на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            4.Предложение за допълване и изменение състава на постоянните комисии при Общински съвет Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            5.Предложение относно освобождаване председателя на ПК „Обществен ред и законност” при Общински съвет Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Димов

            6.Предложение относно определяне на нов представител на Общински съвет Ямбол в Областния съвет за развитие.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            7.Предложение относно даване мандат на делегата и зам. делегата в ОС на НСОРБ за подкрепа на предложение за Проект за изменение и допълнение на Устава на сдружението.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            8.Предложение относно проектите, с които Община Ямбол кандидатства по национални програми „Асистенти на хора с увреждания” и „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            9.Предложение относно изменение и допълнение на предложение до ОбС Ямбол за провеждане на конкурс за възлагане обслужването на автобусни линии от областната и републиканска транспортни схеми – квота Община Ямбол, из.№ 08-02-128/04.04.2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            10.Предложение относно провеждане на конкурси за възлагане обслужването на автобусни линии Варна – Ямбол, София – Ямбол и Ямбол – Нова Загора от републиканската транспортна схема – квота Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

           

            11.1.Предложение относно определяне Списък общински жилища за продажба и продажбата им на правоимащи наематели.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.2.Предложение относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот в местност „Нови лозя” с поземлени имоти, собственост на

собственост на „Винд Енерджи” ООД, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.3.Предложение относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот в местност „Покрития кладенец” с поземлен имот, собственост на ЕТ „Гешев – Стефан Гешев”, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.4.Предложение относно отдаване под наем на свободни земеделски земи – ниви, мери и пасища от ОПФ.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.5.Предложение относно продължаване срока на действие на договорите на „КОС – Ямбол” ЕООД, ЗК „Каргон – 92” – Ямбол и ЗК „Нова идея” – Ямбол.                                                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.6.Предложение относно учредяване право на надстрояване на нежилищна сграда на Дихранухи Нигохос Панайотова.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.7.Предложение относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда на „ДИ-ЕВ” ООД, Димо Тополски.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.8.Предложение относно предоставяне на клубно помещение – частна общинска собственост на СНЦ „Мост към бъдещето”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.9. Предложение относно откриване на производство по отчуждаване на имоти в кв.67 по плана на І жилищен район на гр. Ямбол. (ул. „Кожух планина”)

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.10.Предложение относно разпореждане с част от общински нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 8, гр. Ямбол, в сградата на ОУ „П. Р. Славейков”. (клуб по културизъм „Олимп – АМП”)

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.11.Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с Коста Николов Костадинов.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.12.Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с ЕТ „Дениз – Пламен Петров”, „Стомид” ООД и др.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно приемане на план сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2007г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. Приема план-сметка за разходите за услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 1 803 663 лв., от които:

- събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 863 552 лв. с   ДДС;

- проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – 269 719 лв. с ДДС;

- почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 670 392 лв. с ДДС;

           

 

2. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2007 г. пропорционално на данъчна / отчетна / стойност на активите, както следва:

 

 

     

№ по ред

Наименование на разходите

Р-р на такса – жилищни имоти

Р-р на такса – нежилищни имоти

1.

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

1,09

1,93

2.

проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

0,18

0,32

3.

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено            ползване

0,35

2,81

 

Общо годишна такса :

1,62

5,07

 

 

3. Определя такса битови отпадъци за 2007 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните до 31.12.2006 г. цели съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

№ по ред

Вид на използвания съд

Периодичност на извозване / пъти годишно

Цена за еднократно извозване

Стойност на услугата годишно с ДДС

1

контейнер "Бобър"

365

4,14

1511

182

4,14

753

122

4,14

505

2

контейнер - 0.24 куб.м.

122

0,90

110

3

контейнер - 0.11 куб.м.

365

0,42

153

122

0,42

51

91

0,42

38

 

 

 

           

           

            ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно доброволна делба на съсобствено имущество в „Инвестстройпроект” ЕООД с общини Тунджа и Стралджа.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            1. Изважда и отписва от баланса на „Инвестстройпроект” ЕООД – гр. Ямбол недвижим имот, представляващ административна сграда, находяща се в гр. Ямбол, ул.”Васил Карагьозов”№ 2 с обща площ 627кв.м., състояща се от партер със ЗП - 75кв.м.и четири етажа с по138 кв.м.

            2. Отлага за разглеждане за следващото заседание на ОбС останалите предложени проекторешения на вносителя.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно актуализиране на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_____________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

   І. Приема следните промени в НОАМТЦУ :

   Допълва чл. 1 (2) с нова т. 10 такса  за притежаване на куче.

   В чл. 4 (1) текста „Гражданския процесуален кодекс” се заменя с „Данъчно -осигурителния процесуален кодекс”

   В чл. 4(2) текста „Закона за административното производство” се заменя с „Административно процесуалния кодекс”

   В чл. 4(3) текста „Закона за административното производство” се заменя с „Административно процесуалния кодекс”

   В чл. 10 (1) „2006 г.” се променя на „2007 г.”

   В чл. 12  се променя размера на следните такси:

 (2) Такси за ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция и цветя, както следва:

1.на Централен пазар и пазар “Стара автогара”;

Ø      на ден кв.м – 1.20 лв

Ø      на месец за физически лица – 13,50 лв./кв.м.

Ø      на месец на юридически лица – 13,50 лв./кв.м.

2. за пазарите в кварталите

Ø      на ден кв.м – 1,00  лв.

Ø      на месец за физически лица – 13,50 лв./кв.м.

Ø      на месец на юридически лица – 13,50 лв./кв.м.

3. за продажба с кола, впрегната с добитък на ден – 2.30 лв.

4. за продажба от лек автомобил с ремарке, бус на ден – 5.90 лв.

1.       за продажба от товарен автомобил или ремарке  на ден – 8,30 лв.

2.       за продажба на животни  на животински пазар – кв.м. на ден – 2.80 лв.

(3) Такси за търговия с промишлени стоки на пазарите

Ø      за продажба на промишлени стоки на ден – 2,10 лв./кв.м.

Ø      за продажба на промишлени стоки на месец – 15.50 лв./кв.м.

Ø      за продажба на промишлени стоки втора употреба на ден  - 0,70 лв./кв.м.

 

 (8) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени:

            а) за търговска дейност на открито с маси; машини; хладилни витрини за сладолед; автомати за кафе, напитки и закуски, щендери и др.:

 

 

 

ТЪРГОВИЯ С:

Такса – кв.м. на

месец в лв.

Такса – кв.м.на

ден в лв.

І зона

ІІ зона

І зона

ІІ зона

1.

Хранителни стоки

28

23

1.30

1.20

2.

Книги

23

21

1,10

1.00

3.

Селскостопански продукти-пред собствени магазини за плод и зеленчук по одобрена схема

28

20

1.30

1,10

4.

Сувенири,картички,балони,мартеници, худ.занаяти

16.50

15.50

0,90

0,80

5.

Цветя

Цветя пред гробищен парк  0,50 лв. кв. м. на ден ползване на тротоарно право 1 лв./кв. м  на ден – ползване на маса  и 22 лв. на месец.

(ХХХV от 11.10.2006г.)

-

-

1,80

1,80

6.

Лъскане на обувки, измерване на тегло, лотарийни билети,зареждане на запалки

5.90

4.70

-

-

7.

Промишлени стоки

35

28

1,80

1,30

8.

Маси пред заведения/1.05-31.10/

6,20

5,90

-

-

б).за търговска дейност на закрито /павилиони, каравани/

Д Е Й Н О С Т И

З  ОН  И

 

 

І-ва

ІІ-ра

1

2

3

4

 

ТЪРГОВИЯ

 

 

1

С хранителни и промишлени стоки

2.20

1.60

2

С плодове и зеленчуци, книжарница, вестници, сортови семена, селскостопанска продукция

1.60

1.40

3

С безалкохолни напитки и кафе

1.80

1.60

4

С цветя

1.90

1.60

5

С лекарства и медицински консумативи за хуманитарни и селскостопански нужди, фуражи и смески

3,30

2.50

6

Зоомагазин

1.50

1.40

 

ЗАВЕДЕНИЯ

 

 

 

 

Заведения за събирания от културно масов, вероучителен характер

 

 

 

1.90

 

 

1.60

 

УСЛУГИ

 

 

8

Авторемонтни, радиотелевизионни, ювелирни, кожарски, тапицерски, предоставяне ръчни ел. инструменти за временно ползване

 

2.20

 

1.90

9

Проектантски, административно - правни, фотографски, дърводелски, печатарски, ремонт на хладилна техника

 

1.90

 

1.60

10

Шивашки, козметични, бръснаро-фризьорски, пощенски

1.20

0.90

11

Обущарски, ремонт на чанти,

1,10

0.90

12

Ключарски, ремонт на битови уреди

0.90

0.80

13

Часовникарски, точиларски, стъклопоставяне, ремонт на пишещи машини, телефонни ап. и очила

1.60

1.40

 

Д Р У Г И

 

 

14

Шатри, слънцезащитни съоръжения - сенници, чадъри, тенти и др.

0.80

0.70

15.1

Спортни, атракционни и детски съоръжения

5,20

4.70

15.2

Циркове – 0.30 лв.на кв.м. на ден

 

 

16

Кабини за телефони, охрана на паркинги, тоалетни и др.

1.30

1.10

17

Спорт ТОТО

3.90

3.30

18

Временна автогара – павилионен тип

0.90

0.80

19

Спирки и павилиони обслужващи обществения транспорт

1.10

1.00

20

Изкупвателни пунктове за мляко, билки, зеленчуци, амбалаж и вторични суровини

1.50

1.30

 

................

 

 

22

Паркоместа в пешеходни зони за финансово-кредитни институции – за 1 п.м.

42.00

40.00

23

Паркоместа извън пешеходни зони – за 1 п.м.

36.00

33.00

24

Паркоместа в зони за кратковременно паркиране по чл.99,ал.1 от ЗДП – за 1 час

1.10

1.10

(9) за ползване на места върху които са организирани панаири, събори  и празници за продажба на стоки  на ден – 1.30 лв./кв.м.

(10) Места за продажба на селскостопански продукти/ гъби, мед, дини, пъпеши, тикви и др. от производители – 1,10 лв / кв.м. на ден – 23 лв. / кв.м. на месец, разположени по одобрена схема.

7. В чл.13 се извършват следните промени:

Чл.13.1. За ползване на тротоари, тротоарни площи, улични платна и други  общински терени за разполагане на строителни материали на месец:

2,50 лв./кв.м. на месец

Чл.13.2. / нов / Приемане и депониране на неопасни отпадъци на депо за ТБО гр. Ямбол – 14,35 лв./тон – срок - 3 дни;

8. В чл.16 таксите придобиват следните размери:

1.за седмични – 28 лв.

2.за целодневни – 28 лв.

3. за полудневни детски градини - 3.70 лв.

 ...................

1. Детска млечна кухня :

Първа група – за деца на възраст от 4 месеца до 6 месеца- 0.80 лв. на ден

Втора група – за деца на възраст от 6 месеца до 10 месеца – 0.90 лв. на ден

Трета група – за деца на възраст от 10 месеца до 3 години – 0.90 лв. на ден

 Таксата се събира от длъжностните лица и се внася в общинския бюджет

9.  В чл.24 таксите придобиват следните размери:

1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра –.0,60 лв. / куб.м.

2. за пясъчно - глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка –0,50 лв./ куб.м.

10. В чл.25 таксата се определя в размер на  35.00 лв.

11. Чл.27 (2) придобива следния вид:

            (2) За техническите услуги, изброени в чл.107 от ЗМДТ се заплаща такси, както следва:

1.      за издаване на скица от действащ регулационен план:

1.1 за обикновена услуга – 10 работни дни

Ø      формат А 4 – 8.30 лв.

Ø      Формат А 3 – 16.50 лв.

Ø      Извън формат А 3 – 45 лв.

Ø      По параграф 4 – 5.90 лв.

1.2 за бърза услуга, със срок до  5 работни дни

Ø      формат А 4 – 16.60 лв.

Ø      Формат А 3 – 33  лв.

Ø      Извън формат А 3 – 90 лв.

Ø      По параграф 4 – 11.80 лв.

1.3 за експресна услуга, със срок 24 часа, до 5 бр. на ден

Ø      формат А 4 – 25  лв.

Ø      Формат А 3 – 49,50 лв.

Ø      По  параграф 4 – 17,70 лв.

2.      за издаване на скица :

2.1  с изчертан подземен кадастър

Ø     за всички видове – 8,30 лв. плюс стойността на скицата по т.1

2.2   с указан начин на застрояване

по ЗУТ – 14-дневен срок

Ø      за всички видове – 8,30 лв. плюс стойността на скицата по т.2.1

3.      за презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли 6 месеца

Ø      експресна – 5.90 лв.;

4.      за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство:

Ø      за обикновена услуга със срок 14  работни дни – 5.90 лв.

Ø      за бърза услуга, със срок от 7 работни дни – 11.80 лв.

5.      за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

Ø      за копие от строително разрешение, срок 1 работен ден  – 5.90 лв.

Ø      За копие от проектна документация , срок 3 работни дни – 18 лв. и действителните разходи за размножаване

Ø      Справка по стари, обезсилени планове и преписки, разписни листи, действащи регулационни планове – 3,30 лева

6.      за издаване на разрешения за поставяне на временни постройки, преместваеми съоръжения и рекламни елементи (по чл.56 и чл.57 от ЗУТ):

-         за срок до 1 месец – 2.80 лв.

-         за срок повече от 1 месец – 35 лв.

-         срок за издаване – 30 дни

7.      / отпада /

12. Чл.29 (1)придобива следния вид:

            За извършване на услуги по гражданско състояния се заплащат следните такси:

1.      за издаване на удостоверение за наследници – 2.30 лв.

2.      за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 1,80 лв.

3.      за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 1,80 лв.

4.      за издаване на дубликат на удостоверение за раждане, граждански брак, както и повторно издаване на препис от акт за смърт – 1,80 лв.;

5.      издаване на удостоверение за семейно положение – 2.00 лв.

6.      издаване на удостоверение за родствени връзки  - 1,80 лв.

7.      за адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен, или настоящ адрес – 1,80 лв.

8.      за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБългария – 9.30 лв.

9.      за заверка на покана декларация за частно посещение в Република България на лице ,живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност – 2.30 лв.

10.  за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5,60 лв.

11.  за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 1,80 лв.

                        12. за преписи от документи – 1.00 лв.

                        13. Издаване на служебна бележка за присъствие на погребение – 0,60 лв.(ХХХV от 11.10.2006г.)

14. за изготвяне на удостоверения за данъчни оценки по декларирани данни: в 14 дневен срок /обикновена / - 4 лева; в 7 дневен срок / бърза / - 8 лева; за 24 часа / експресна / - 12 лева;

15. за изготвяне на удостоверения за данъчни оценки за незавършено строителство, земеделски земи и нежилищни имоти на ЮЛ: в 14 дневен срок /обикновена / - 6 лева; в 7 дневен срок / бърза / - 12 лева; за 24 часа / експресна / - 18 лева;

16. за изготвяне на удостоверения за декларирани данни: в 7 дневен срок /обикновена / - 3 лева; в 3 дневен срок / бърза / - 6 лева; за 24 часа / експресна / - 9 лева;

17. за издаване на дубликат от квитанция за платен данък – 1 лев;

18. за изготвяне на копие от декларация – в 3 дневен срок – 2 лева;

19. за заверка на вече издадени удостоверения – 2 лева;

13. В чл.30 таксата се променя на 3.70 лв./бр.

14. В чл.31 (2) таксите се променят както следва:

1.1. В обекти за търговия на дребно:

1.1.1.В търговски обекти до 20 кв.м. първоначална такса –176 лв., годишна – 117 лв.;

1.1.2. В търговски обекти над 20 кв.м. първоначална такса – 213 лв., годишна – 117 лв.;

1.2.                        В търговски обекти за търговия на едро първоначална такса – 234 лв., годишна такса – 176 лв.;

1.3. В заведения за хранене и развлечения с категории:

Първоначална такса – 176 лв., годишната такса се определя в зависимост от категорията на обекта, както следва : - за 1 и 2 звезди – 110 лв.;

- за 3 звезди – 250 лв.;

1.4. В заведения за хранене и развлечения без категории:

Първоначална такса – 55 лв., годишна – 28 лв.;

2. За издаване на разрешително за съхраняване и търговия на едро и дребно на вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се заплаща  годишна такса за упражняване на дейността, както следва:

2.1. В обекти за търговия на дребно:

2.1.1.В търговски обекти до 20 кв.м. годишна такса 106 лв.;

2.1.2. В търговски обекти над 20 кв.м. годишна такса – 117 лв.;

2.1.3. В търговски обекти за търговия на едро годишна такса – 353 лв.;

2.1.4. В заведения за хранене и развлечения с категории

- 1 и 2 звезди - годишна такса – 276 лв.;

- 3 звезди – годишна такса – 350 лв.;

2.1.5. В заведения за хранене и развлечения без категории годишна такса – 28 лв.;

3. За временен щанд за продажба на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и др. подобни 23 лв. на ден.;

15. В чл.34 „таксата се събира от Община Ямбол” се променя на „таксата се събира от ОП „Комунални дейности”

16. В чл.39 се определят следните услуги и цените за тях както следва:

 

№ по ред

Вид на услуга

Цена на

Услугата

Заплащане на таксата

1.

Изготвяне на преписи от Разрешения за ползване на общински терени по реда на чл.56 от ЗУТ за брой

 

С подаване на

молбата

 

- обикновена – 7 дни

2.30 лв.

 

- бърза – 3 дни

4.60 лв.

 

- експресна 24 часа

6.90 лв.

 

2.

Изготвяне на преписи от актове за общинска собственост за брой

 

С подаване на

молбата

 

- обикновена – 7 дни

  4.70 лв.

 

- бърза – 3 дни

  9.40 лв.

 

- експресна- 24 часа

14.10 лв.

 

3.

Удостоверение за картотекиране и зав.преписка по ЗОС за брой

 

С подаване на

молбата

 

- обикновена – 30 дни

2.30 лв.

 

- бърза – 15 дни

4.60 лв.

 

- експресна – 7 дни

6.90 лв.

 

4.

Заповед на кмета за настаняване в общинско жилище и промяна на заповедта за брой

 

След получаване на документа

 

- обикновена –30 дни

1.30 лв.

 

- бърза – 15 дни

2.60 лв.

 

- експресна – 7 дни

3.90 лв.

 

5.

Документи за картотекиране съгласно чл.2, ал.1, ал.2 от  ЗУЖВГМЖСВ за брой

 

С подаване на

молбата

 

- обикновена – 30 дни

2.40 лв.

 

- бърза – 15 дни

4.60 лв.

 

- експресна- 7 дни

6.90 лв.

 

6.

Удостоверения за частни недвижими имоти за брой

 

С подаване на молбата

 

- обикновена – 7 дни

2.30 лв.

 

- бърза – 3 дни

4.60 лв.

 

- експресна – 24 дни

6.90 лв.

 

7.

Изготвяне на преписи на договори за отстъпено право на строеж  за брой

 

С подаване на молбата

 

 

- обикновена  - 7 дни

4.50 лв.

 

- бърза – 3 дни

9.00 лв.

 

- експресна – 24 часа

13.50 лв.

 

8.

Изготвяне на преписи на договори за продажба на жилища по ЗОС за брой

 

С подаване на

молбата

 

- обикновена – 7 дни

4.70 лв.

 

- бърза – 3 дни

9.40 лв.

 

- експресна – 24 часа

14.10 лв.

 

9.

Изготвяне на препис от настанителна заповед в общинско жилище

 

С подаване на

молбата

 

- обикновена – 7 дни

1.30 лв.

 

- бърза – 3 дни

2.60 лв.

 

- експресна – 24 часа

3.90 лв.

 

10.

Изготвяне на удостоверения за реституц. претенции и искания по смисъла на чл.18  ЗППДОБП, обстоятелствени проверки за брой

 

След получаване на документа

 

- обикновена – 30 дни

12.50 лв.

 

- бърза – 15 дни

25 лв.

 

- експресна – 7 дни

37.50 лв.

 

11.

Удостоверение за изплатен приватизиран обект

 

След получаване на документа

 

- обикновена – 7 дни

4.70 лв.

 

- бърза- 3 дни

9.40 лв.

 

- експресна – 24 часа

14.10 лв.

 

12.

Продажба на тръжни или

конкурсни книжа за общински обекти и такса за участие за брой

 

При закупуване на тръжни или конкурсни   документи

12.1.

 за продажба по приватизация за брой

Съобразно условията на търга или конкурса

 

12.2.

За концесия за брой

Съобразно условията на търга или конкурса

 

12.3.

За отдаване под наем за брой

Съобразно условията на търга или конкурса

 

12.4

За продажба по ЗОС за брой

Съобразно условията на търга или конкурса

 

 

13.

Изготвяне на преписи на договори за продажба на жилища и по отчуждителни преписки за брой

 

 

С подаване на

молбата

 

- обикновена – 7 дни

2.30 лв.

 

- бърза – 3 дни

4.60 лв.

 

 - експресна – 24 часа

6.90 лв.

 

14.

Изготвяне препис от протокол за проведен търг или конкурс за брой

 

С подаване на

молбата

 

- обикновена – 7 дни

4.70 лв.

 

- бърза – 3 дни

9.40 лв.

 

- експресна – 24 часа

14.10 лв.

 

15.

Удостоверение за корекционен  коефициент за данъчна оценка на земеделска земя в землището на общината

 

С подаване на

молбата

 

- обикновена – 7 дни

3.70 лв.

 

- бърза – 3 дни

7.40 лв.

 

- експресна – 24 часа

11.10 лв.

 

16.

Попълване на приложение по данъчни декларации

 

С подаване на

молбата

- обикновена – 3 дни

2.30 лв.

 

- бърза – 1 ден

7,00 лв.

 

- експресна – 1 час

14,00 лв.

 

17.

Съгласуване на идеен инвестиционен проект по чл.141,ал.1 от ЗУТ – 30 дни

23.00 лв.

С подаване на молбата

18.

Издаване на препис от разрешение за строеж и заверка  - 3 дни

5.90 лв.

С подаването на молбата

19.

Одобряване на технически работни проекти по чл.145, ал.1 и издаване на разрешения за строителство по чл.148, ал.1 от ЗУТ и узаконяване на строежи по § 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ 30 дни

 

С подаване на молбата

19.1.

За жилищни сгради с височина до 10 м.

23 лв.

 

19.2.

За нежилищни сгради с разгъната застроена площ до 200 кв.м.

28 лв.

 

19.3.

За жилищни сгради с височина над 10 м.

34 лв.

 

19.4.

За нежилищни сгради с разгъната застроена площ над 200 кв.м.

45 лв.

 

19.5.

За сгради на допълв. застрояване по чл.41 от ЗУТ и строежи, за които не се изисква разрешение за строеж по чл.151 от ЗУТ

12.50 лв.

 

19.6

За обекти на техническата инфраструктура до 10 линейни метра

12.50 лв.

 

19.7.

За обекти за техническата инфраструктура над 10 линейни метра

45 лв..

 

19.8.

За преустройство и смяна на предназначението

12.50 лв.

 

19.9.

Одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.56 и чл. 57 от ЗУТ – срок 7 дни

12.50 лв.

С получаване на проектите

20.

Проверка и установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа по чл.159, ал.3 от ЗУТ

5.90 лв.

 

21.1.

Разрешение за строеж по чл. 147 от ЗУТ

12.50 лв.

С подаване на молбата

21.2.

Одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж за благоустрояване на терени пред стационарни търговски обекти

12.50 лв.

С подаване на молбата

21.3.

Презаверяване на разрешение за строеж по чл. 153 от ЗУТ

50 % от предвидената такса

С получаване на разрешението

22.1.

Разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терен

5.90 лв.

 С получаване на разрешението

22.2.

Депониране на строителни и земни маси върху общински терени ”депа”, депониране на неопасни промишлени отпадъци

2.30  лв./куб.м.

С подаване на декларация за количеството, което ще се извозва

23.

Одобряване на проект за доброволна делба за имот – 30 дни

5.90 лв.

С подаване на молбата

24

Процедура по искане за изработване на ПУП на основание чл. 124 от ЗУТ за 1 бр. преписка – 30 дни

23 лв.

С подаване на

молбата

25.

Процедура по одобряване и обявяване на ПУП за 1 бр. преписка

34 лв.

 

26.1.

Процедура по искане за изработване на изменение на ПУП на основание чл.134, чл.135, чл.15 от ЗУТ и § 8 от ПР на ЗУТ за  1 брой преписка  - 30 дни

23 лв.

С подаване на молбата

26.2.

Процедура по одобряване  и обявяване на изменението на ПУП – 30 дни

34 лв.

 

27.

Продажба на тръжни и конкурсни документации за обекти на общината неподлежащи за възлагане по ЗОП

 

С купуването на тръжните и конкурсни документации в ЦАУ

27.1.

За проектиране на 1 обект – 3 дни

34 лв.

 

27.2

За строителство на 1 обект – 3 дни

58 лв.

 

27.3.

По реда на ЗОП за обект – 10 дни

По калкулация

 

28.

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

 

С получаване на удостоверението

28.1

За преустройство и промяна функцията

34 лв.

 

28.2

За нов строеж

58 лв.

 

29.

Изготвяне оценка за съответствие по чл.142, ал.6 от ЗУТ от Общински експертен съвет

1.30 лв. на кв.м. разгъната застроена площ и 0.10лв. на метър линеен

С подаване на молбата

30.

Одобряване на екзекутивна документация

 

 

30.1

За жилищни сгради с височина до 10 м.

12.50 лв.

 

30.2

За нежилищни сгради с разгъната застроена площ до 200 кв.м.

14.50 лв.

 

30.3

За жилищни сгради с височина над 10 м.

18 лв.

 

30.4

За нежилищни сгради с разгъната застроена площ над 200 кв.м.

23 лв.

 

30.5

За сгради на допълващото застрояване

5.90 лв.

 

30.6

За обекти на техническата инфраструктура до 10 линейни метра

5.90 лв.

 

30.7

За обекти на техническата инфраструктура над 10 линейни метра

23 лв.

 

30.8

За преустройство и смяна на предназначението

5.90 лв.

 

31.

За издаване на строителни разрешения за огради – 0.15 лв. на линеен метър

 

 

С получаване на разрешението

32.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината  - 3 дни

2,50 лв.

С подаване на молбата

33.

Процедура по смяна предназначението на земеделските земи на осн.чл.30 от ЗОЗЗ – 30 дни

23 лв.

С подаване на молбата

34.

Подготовка на документи за регистриране на земеделски производители – 3 дни

1.30 лв.

С подаване на молбата

35.

Издаване на удостоверения за упражняване на частна ветеринарно медицинска практика – 3 дни

12.50 лв.

С подаване на молбата

36.

Пропуск за зареждане и обслужване на обекти в пешеходни зони в ЦГЧ с часово ограничение за месец – 15 дни

6.80 лв.

След издаване на удостоверението

37.

Пропуск за зареждане и обслужване на обекти в пешеходни зони в ЦГЧ без часово ограничение за месец – 15 дни

12.50 лв.

След издаване на удостоверението

38.

Съгласуване на проекти за временна организация на движението  - 15 дни

 

След съгласуване на проекта

 

- за улици без автобусни линии

без отбиване на движението за брой

с отбиване на движение за брой

5.90 лв.

 

 

12.50 лв.

 

 

- за улици с автобусни линии

без отбиване на движението за брой

- с отбиване на движение за брой

 

 

23 лв.

34 лв.

 

39.

Съгласуване на разписания за специализиран превоз на пътници на брой – 15 дни

12.50 лв.

След съгласуване на разписанието

40.

Издаване на разрешение за таксиметров превоз  на пътници на територията на общината за брой – 30 дни

18 лв.

След издаване на разрешението

41.

Издаване на холограма за таксиметров автомобил – 30 дни

4.70 лв.

След издаване  на разрешението за таксиметров превоз

42.

Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали за брой – 15 дни

12.50 лв.

С подаване на  молбата

43.

Отразяване на промяна в обстоятелствата на издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия и лицензии за търговия с вино, спирт и спиртни напитки

 

 

3.50 лв.

 

 

7 дни

44.

Издаване на дубликат на разрешения за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и търговия с тютюн и тютюневи изделия

5.30

7 дни

45.

Цени за реклами и обяви

/без ДДС

 

След  издаването на разрешението

45.1

За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри и/или други с рекламна цел на обществени места на ден за едно лице

 

 

 

18 лв.

 

45.2.

За използване на автомобил с високоговорител с рекламна цел на ден за един автомобил

18 лв.

 

45.3.

За провеждане на рекламно шествие на ден

18 лв.

 

45.4

За реклама  в/у трансп.ленти, табла на огради, стени, калкани, витрини и др.

            -    кв.м. на ден

-         кв.м. на месец

 

 

 

0,80 лв.

12.50 лв.

 

45.5

За светлинни реклами от неонови тръби, крушки и др. на стени, огради, покриви, калкани и др. , кв.м.на месец

5.90 лв.

 

45.6.

За фирмени указателни табели с примерно съдържание – име на фирмата, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и др. , кв.м.на месец.

5.90 лв.

 

45.7.

Билборд

8.30 лв/м2 на месец

 

45.8

Билборд двустранен

 

16,60 лв/мна месец.

 

46.

Издаване на преписи от документи от архива на общината

 

При получаване на документа

 

- обикновена – 3 дни

1,10 лв.

 

- бърза – 2 дни

2,20 лв.

 

- експресна – 24 часа

3,30 лв.

 

47.

Издаване на удостоверение удостоверяващи обстоятелства по дела водени от общината

 

При получаване на документа

 

- обикновена – 3 дни

1,70 лв.

 

- бърза – 2 дни

3,40 лв.

 

- експресна – 24 часа

5,10 лв.

 

48.

Копирни услуги за граждани на страница

 

При заявяване на услугата

 

- формат А 4

0,10 лв.

 

- формат А 3

0,15 лв.

 

48а

- Предоставяне на формуляри

 

 

 

- индигирани формуляри

0,60 лв.

 

 

- формуляр /за страница/

0,20 лв.

 

49.

Ламиниране  А 4

0,80 лв.

След извършване на услугата

50.

Попълване на бланки за заявления, молби и декларации за един брой, запис на информация

 

При извършване на услугата

 

- заявление – при подаване на документи на гише в ЦАУ

0,60 лв.

 

 

- заявление за постоянен адрес

1,50 лв.

 

 

- адресна карта

1,50 лв.

 

 

- покана – декларация за гости от чужбина

2,00 лв.

 

 

- други формуляри в размер на 1 страница

1,00 лв.

 

 

- запис на информация върху носител, предоставен от общината

 

 

 

Дискета

CD

DVD

1,00 лв.

1,00 лв.

1,50 лв.

 

 

запис на информация върху носител от заявителя

0,50 лв.

 

51.

За оформяне на документи за установяване на българско гражданство (процедура по чл.39 от ЗВГ)

7,80 лв.

При заявяване на услугата

52.

Справка от семейните регистри за установяване на родствена връзка, която не е свързана с издаване на удостоверение за наследници (родословно дърво)

28 лв.

При заявяване на услугата

52.1

Извличане на таблици и справки върху електронен носител от БД „Население”

7.00 лв. за всеки зададен критерий

 

52.2

Разпечатване на извлечени таблици и справки от БД „Население”

7.00 лв. за всеки зададен критерий

 

53.

Издаване на преписи от решение, протоколи  и др. документи на Общински съвет – 5 дни

0,10 лв./стр.

При заявяване на услугата

54.

Заверка на преписи от решение, протоколи и др. документи на Общински съвет – 5 дни

0,50 лв./стр.

При заявяване на услугата

55.

Издаване на дубликат за диплом, свидетелство , удостоверение

 

При заявяване на услугата

 

- за завършен клас

1.30 лв.

 

- за основно образование

2.30 лв.

 

- за средно образование

- педагогическа характеристика с превод на английски, френски и немски език

 

4.70 лв.

5.90 лв.

 

56.

Предоставяне на учебни зали за педагогическа дейност

 

При заявяване на услугата

 

- в работно време

1.30лв./астр. час

 

- в извън работно време

1.30лв./астр. час + запл. на служител

 

57.

Исторически музей

 

 

57.1.

Входен билет в музеен обект

 

 

 

- за учащи

0,40 лв.

 

- за възрастни

Не се събират входни такси при следните случаи :

- за деня на град Ямбол

- за дните на европейско културно наследство

- от официални гости на Община Ямбол

- всеки четвъртък, във връзка със Заповед на Министъра на културата № РД 19-423 /  25.07.1991 г. съгласно която четвъртък е обявен за ден на безплатно посещение по препоръка на ЮНЕСКО

- от деца в предучилищна възраст

              - от художествени паралелки, които посещават музея в часовете по художествено изкуство с цел рисуване на музейни експонати

- За хора с увреждания (трайно намалена трудоспособност – първа група инвалидност)”;

 

1,10 лв.

 

57.2

Беседа в музеен обект

1,10 лв.

 

58.

Художествена галерия

 

 

58.1

Входен билет

 

 

 

- за възрастни

1,10 лв.

 

- за учащи и студенти

0,30 лв.

 

- за пенсионери

0,40 лв.

 

- За хора с увреждания (трайно намалена трудоспособност – първа група инвалидност)”;

Не се събират входни такси при следните случаи :

-          по време на откриванията на изложби

-         в четвъртък във връзка с горепосочената Заповед                             - посещения за деня на град Ямбол и европейското културно наследство

безплатно

 

58.2

Беседи

 

 

 

- на български език

2,10 лв.

 

- за чужденци с преводач

5,30 лв.

 

59.

Радиотранслационен възел

 

 

59.1.

Съобщение до 30 сек.

5 лв.

 

59.2.

Съобщение до 1 минута

10 лв.

 

59.3.

Рекламен клип до 30 сек.

15 лв.

 

60.

Универсална научна библиотека

 

 

60.1.

Читателски абонамент за година – за възрастни

6 лв.

 

60.2.

Читателски абонамент за година – за читатели до 14 години

4 лв.

 

60.3.

Еднократна такса за ползване на читалня и музикален отдел

1 лв.

 

60.4.

Дубликат на изгубена читателска карта

0,50 лв.

 

60.5

 

60.6.

Депозит на читатели без постоянно местожителство

Читателски абонамент за година за хора с увреждания (трайно намалена трудоспособност – първа група инвалидност) – безплатно;

 

20 лв.

 

61.

Услуги

 

 

61.1.

Компактдиск /1 брой/  за 3 дни

1 лв.

 

61.2

Аудиокасета /1 брой/ за 3 дни

0,50 лв.

 

61.3.

Грамофонна плоча /1брой/ за 3 дни

0,20 лв.

 

61.4.

Лингвафони на месец

2 лв.

 

 

 

 

 

61.5

Микрофилми и микроафиши на кадър

0,20 лв.

 

61.6

Звукозапис за домашни и образователни цели на 1 мин.

0,10 лв.

 

61.7

Картина оригинал за 3 месеца

2 лв.

 

62.

Методически услуги

 

При заявяване на услугата

62.1

Библиографска консултация

3 лв.

 

62.2

Справка в интернет за 30 мин.

2.00 лв.

 

62.3

Електронна поща 15 минути

0,30 лв.

 

62.4.

Компютърна справка (за материал)

0,50 лв.

 

62.5

Разпечатване на документи на 1 страница

0,20 лв.

 

62.6

Междубиблиотечна заемна служба (за материал)

1.50 лв.

 

62.7

Ксерокопие на арх.краевед. материали за 1 копие

0,50 лв.

 

62.8

Компютърна справка в АИС „Библиотека”

По договаряне

 

62.8.1

Една тема до 20 източника – за 1 брой

2,00 лв.

 

62.8.2

Една тема до 50 източника – за 1 брой

3,00 лв

 

62.8.3

Една тема над 50 източника – за 1 брой

4,00 лв.

 

62.9

Писмени тематични библиографски справки

 

 

62.9.1

За всеки намерен източник на български език

0,10 лв.

 

62.9.2

За всеки намерен източник на друг език

0,20 лв.

 

62.9.3

За анотация на информационен източник

1,00 лв.

 

62.9.4

За реферат на информационен източник

2,00 лв.

 

62.9.5

 

62.9.6

Предплащане на писмените справки

1,00 лв.

 

Набиране на страница библиографски текст

0,50 лв.

 

62.10

Ксерокопие

 

 

 

- при посочени библ. данни -1 стр.

0,10 лв.

 

 

- при непосочени библ. данни – 1 стр.

0,20 лв

 

62.11

Следене на информационен източник за издирване и подбор на информация по определена тема

 

 

 

 

- годишен абонамент

6,00 лв.

 

- получаване на съдържанието на определено периодично издание

 

0,10 лв.

 

62.12

Писмени адресни фирмени справки

 

 

- основна цена

1,00 лв.

 

- доплащане за всеки издирен източник

0,10 лв

 

62.13

Библиографска консултация

1,00 лв.

 

62.14

Лекция за библиотечно-библ. знания

1,50 лв.

 

63.

Глоби

 

 

63.1.

Обезщетение за невърнати в срок библ.материали - худ.л-ра за 1 брой при 1 месец закъснение

0,50 лв.

 

63.2.

Обезщетение за невърната в срок отраслова литература за 1 бр. при 1 месец закъснение

2,00 лв.

 

63.3.1

Пощенски разходи  за предупредително писмо

0,80 лв.

 

63.3.2

Пощенски разходи  за предупредително писмо с обратна разписка

1,50 лв.

 

64.

Камерен ансамбъл

 

 

64.1.

Билети за концерт

 

 

 

- за ученици за 1 брой

1,60 лв.

 

 

- за възрастни за 1 брой

- За хора с увреждания (трайно намалена трудоспособност – първа група инвалидност) – безплатно

 

2,10 лв.

 

65.

Младежки дом

 

 

65.1

Предоставяне голяма зала

В работно време

В извън работно време

 

42 лв./астр.ч.

53 лв./астр.ч.                     

 

65.2

Предоставяне зали и кабинети

В работно време

В извън работно време

 

11 лв./астр.ч.

21 лв./астр.ч.                    

 

65.3

Входни билети за мероприятия

организирани от младежки дом

за учащи

за възрастни

за хора с увреждания (трайно намалена трудоспособност – първа група инвалидност).

 

 

 

0.60лв.

1.10лв.

безплатно

 

65.4

Цени за клубни форми

 

 

 

-брейк за месец

3,30 лв.

 

 

-вокално-инструментални групи за месец

3,30 лв.

 

 

- аеробика за месец

1,10 лв.

 

 

- музикални школи за месец

3,30 лв.

 

 

- други клубни форми за месец

З,30 лв.

 

65.5

Цена за ползване на съоръжения,

озвучителна и видео техника и др.

 

1,10 лв.на астр.ч.

 

66.

-    тенис на маса

1,10  лв.на астр.ч.

 

67.

За ползване на почивна станция “Лада 3”:

1).Цена на нощувка за гости на станцията, които не са жители на град Ямбол

- за възрастни – 13,00 лв;

- за деца до 7 години – 8,50 лв.

 

 

При заявяване на услугата

 

2). Цена на нощувка за служители от общинската администрация, служители от звена на общинска бюджетна издръжка, общински съветници и граждани на Ямбол

- за възрастни – 6,50 лв;

- за деца до 7 години – 4,30 лв.

 

При заявяване на услугата

68.

За ползване на басейн :

1.Цени на билети.

а/.за ученици – 1,00 лв.

б/.за възрастни – 2.00 лв.

в/.за групи /класове/ - минимум 7 човека – 0.70 лв. /на човек/

2.Цени на абонаментни карти.

а/ за един месец – 30% намаление по т.1

б/ за два месеца – 35% намаление по.т.1

в/ за три месеца – 40% намаление по т.1

 

 

 

69.

Извлечение по дохода от ведомостите по месеци и години

Срок – 30 дни

До1г. - 3,40 лв.

До 3 г. - 6,70 лв.

До 5г.-  12 лв.

С подаване на молбата

70.

Изготвяне на удостоверение  образец 30  за лица, на които общината не е осигурител - 14 дни

До 1г. - 3,40 лв.

До 3г. - 6,70 лв.

До 5г. - 12 лв.

С подаване на молбата

71.

Изготвяне на удостоверение УП 2 – 14 дни

3,40 лв.

С подаване на молбата

72.

Отменя се

 

 

 

73.

Регистрация на ППС с животинска тяга

2.30 лв.

 

 

74.

Зали в сградата на Община Ямбол

 

 

74.1

Летен сезон

 

 

 

Малък салон – зала 107

16 лева/на час /без ДДС

При заявяване на услугата

 

Голям салон – зрителна зала

 

 

 

В т.ч. - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

 

13 лева/на час /без ДДС

При заявяване на услугата

 

   - за спектакли и концерти

127 лева/на час/без ДДС

При заявяване на услугата

74.2

Зимен сезон

 

 

 

Малък салон – зала 107

 

31 лева/на час /без ДДС

При заявяване на услугата

 

Голям салон – зрителна зала

 

 

 

В т. ч. - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

ДТ „Н. Коканова” ползва залата безплатно за репетиции и заплаща по 19 лв. на час, без ДДС, за постановки.

 

19 лева/на час /без ДДС

При заявяване на услугата

           74.3.

(ХХХVот 11.10.2006г.)

Ползване на траурна зала в Гробищен парк

11 лв. на слу-чай без ДДС

При заявяване на услугата

75.

Квартални клубове

6,30 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

76.

Зали на художествената галерия

 

 

 

- за изложба

16 лева / на ден / без ДДС

При заявяване на услугата

 

- за концерт

63 лева / на ден / без ДДС

При заявяване на услугата

77.

 За ползване на общинската трибуна

8,50 лева / на ден за секция / без ДДС

При заявяване на услугата

78.

За ползване на СМБ от свободно спортуващи

 

 

 

- баня

1,10 лв.

При заявяване на услугата

 

- тенис на маса

1,10лв./на час

При заявяване на услугата

 

- баскетболна зала, салон за бокс, ОФП

1,10лв./на човек

При заявяване на услугата

 

- борба, акробатика

1,10лв./на час/ на човек

При заявяване на услугата

 

- зала за вдигане на тежести

1,10лв./на час/ на човек

При заявяване на услугата

 

- заседателна зала в спортна база „Диана”

5,30лв. на час без ДДС

При заявяване на услугата

 

- футболно игрище

11.00лв. на час без ДДС

При заявяване на услугата

 

-футболно игрище за контролни и официални срещи

53.00лв. на час без ДДС

При заявяване на услугата

 

- баскетболна зала /градски стадион/

11.00лв. на час без ДДС

При заявяване на услугата

79.

 Спортна база „Диана” – за мероприятия и концерти

 

 

 

 

- летен сезон

426 лв. до 4 часа и по 53 лв. за всеки следващ час /без ДДС/

При заявяване на услугата

 

- зимен сезон – за зала

426 лв. до 4 часа и по 53 лв. за всеки следващ час /без ДДС/

При заявяване на услугата

 

- зимен сезон за отопление

42 лв. на час /без ДДС/

При заявяване на услугата

 

- за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

53.00лв. на час без ДДС

При заявяване на услугата

80

Извършване на погребение в ново гробно място

00,00

С искане на услуг.

81.

Извършване на погребение в старо гроб.място

30,00

82.

Извършване на погребение в зидан гроб с материали на възложителя

50,00

83.

Подготовка, почистване и насипване с мозайка   на с материали на възложителя на

-      едно гробно място

-       за двоен гроб

 

 

25,00

34,00

84.

Повдигане на гривна и попълване с пръст 

-         на единичен гроб

-         за двоен гроб

 

15,00

26,00

85.

Изкореняване на дърво от гробно място

7,00

86.

Изкореняване на храст от гробно място

 5,00

87.

Оформяне на гроб за 40–те дни

 5,00

88.

Траурна церемония с граждански ритуал в зала

10,00

89.

Траурна церемония с граждански ритуал на гробно място

10,00

90.

Поддръжка на гробно място абонамент за  6 месеца

-         за единично гробно място

-         за двоен гроб

 

59,00

81,00

91.

Поддържане на  гробно място целогодишно

-         за единичен гроб

-         за двоен гроб

 

87,00

118,00

92.

Монтаж на паметници и огради от търговски фирми

19,00

93.

Разбиване на пътека  /гривна/ на единичен гроб

при нормални условия

при тежки атмосферни условия

 

21,00

26,00

94.

Разбиване на пътека /гривна/ на двоен гроб

при нормални условия

при тежки атмосферни условия

 

22,00

57,00

95.

Ползване на хладилна камера

 за 1 денонощие

за всяко следващо

 

13,00

21,00

96.

Еднократно почистване на гробно място

-         за единичен гроб

-         за двоен гроб

 

6,00

12,00

97.

Поддържане на гробно място абонамент за 3 месеца

на единичен гроб

на двоен гроб

 

 

 

34,00

57.00

 

  1. В § 8 от ПЗР на НОАМЦУ в края на изречението „2006 г.” да се промени на „2007 и 2008 г.”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за допълване и изменение състава на постоянните комисии при Общински съвет Ямбол.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

           

            На основание чл.7.1от Правилника за организацията и дейността на ОБС – Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол избира за член на:

-         ПК „Обществен ред и законност” – Красимир Русев Вълев;

-         ПК „Икономическо развитие, стопанска политика и проекти на НПО” – Петя Добрева Николова;

-         ПК „Култура и вероизповедания” – Волен Христов Митев вместо Гочо Петков Димов;

-         ПК „Здравеопазване и социални дейности” – Гочо Петков Димов.

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно освобождаване председателя на ПК „Обществен ред и законност” при Общински съвет Ямбол.

 

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Димов

__________________________________________________________________________________

                                   

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            Отлага избора на председател на ПК ОРЗ за следващо заседание.

           

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на нов представител на Общински съвет Ямбол в Областния съвет за развитие.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

           

            На основание чл.26, ал.2 от Закона за регионалното развитие определя Иван Стефанов Стефанов за представител на Общински съвет Ямбол в Областния съвет за развитие.

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване мандат на делегата и зам. делегата в ОС на НСОРБ за подкрепа на предложение за Проект за изменение и допълнение на Устава на сдружението.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            1.Подкрепя проекта за изменения и допълнения на Устава на НСОРБ, приет от УС на сдружението на 31.08.2006г. с Протокол № 7, съгласно Приложение № 1.

            2.Дава мандат и възлага на избраните с Решение № 10 на ОбС – Ямбол, протокол № ІІ/28.11.-05.12.2003г. Кирил Христов Тодоров – делегат и Живко Митков Желев – зам. делегат на Община Ямбол в Общото събрание на НСОРБ да подкрепят Проекта за изменения и допълнения на Устава на НСОРБ /съгласно Приложение 1/ при неговото обсъждане и гласуване от Общото събрание на НСОРБ.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно проектите, с които Община Ямбол кандидатства по национални програми „Асистенти на хора с увреждания” и „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Приема изменение и допълнение на НОАМТЦУ на ОбС – Ямбол, както следва:

1.1. Текста на досегашния чл.17 да стане чл.17, ал.1.

1.2. Създава нова ал.2 на чл.17 със следния текст: ”За ползване на услугата „Социален Асистент” по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” лицата заплащат месечна потребителска такса в размер, съгласно Приложение 3 към Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” на Министерството на труда и социалната политика за 2007г.

            2. Дава съгласие за съфинансиране на двата проекта „Социален асистент” и „Домашен помощник” със сума в размер на:

            - за проект „Социален асистент” 13 945,00 лв;

            - за проект “Домашен помощник” 5 864,00 лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на предложение до ОбС Ямбол за провеждане на конкурс за възлагане обслужването на автобусни линии от областната и републиканска транспортни схеми – квота Община Ямбол, из.№ 08-02-128/04.04.2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            1.Отменя решения по т. 3.1, 3.2 и 3.3 от решенията на 22-та сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 12.10.2005г. относно провеждане на конкурси за възлагане обслужването на автобусни линии Ямбол - Димитровград, Сливен - Ямбол /с междинни спирки/ и Бургас – Ямбол /през Средец/.

            2.На основание чл.17, ал.3 от Наредба № 2 на МТС възлага чрез провеждането на конкурс превозите по три пакета автобусни линии и курсове от линии от областната и  републиканската транспортни схеми по приложения № 1-А, 1-Б и 1-В и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета на община Ямбол.

            3.Определя 35 % от курсовете по пакета автобусни линии и курсове по автобусни линии за изпълнение и с автобуси, оборудвани за превоз на трудноподвижни лица.

            4.Определя цена от 150 лв. без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурса.

            5.На основание чл.17, ал.  от Наредба № 2 на МТС определя състав на комисията за провеждане на конкурса и за оценка на постъпилите предложения съгласно приложение № 2.

            6.Конкурсите да се проведат по критериите, начин на оценка и класиране на кандидатите при участие в конкурс, приети с решение по т.11.1 на 37-та сесия на Общински съвет - Ямбол, второ заседание, проведено на 05.12.2006 г: - приложение № 3.

            Критерий № 7 се прилага при провеждането на конкурс за възлагане обслужването на пакет линии и/или курсове от линии областна и републиканска транспортни схеми.

            Критерий № 7 А се прилага при провеждането на конкурс за възлагане обслужването на пакет линии или линия от републиканската транспортна схема.

            7. Приема съдържанието на документацията за участие в конкурса съгласно приложение № 4.

            8.Приема елементите на документацията за участие в, както следва:

            - Пълно описание на предмета на конкурса - приложения № 5-А, 5-Б и 5-В;

            - Изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства - приложение № 6, прието с решение по т. 11.2 на 37-та сесия на Общински съвет - Ямбол, второ заседание, проведено на 05.12.2006 г.;

            - Образец на предложението - приложение № 7;

            - Списък на задължителните документи, които се прилагат при участие в конкурс - приложение № 8, прието с решение по т. 11.3 на 37-та сесия на Общински съвет - Ямбол, второ заседание, проведено на 05.12.2006г.

            - Проект за договор - приложение № 9;

            - Условия и ред за провеждане на конкурс - приложение № 10

 

като в Приложение 5, във втория абзац да се добави „като 25% от тях да бъдат с над 35 седящи места”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на конкурси за възлагане обслужването на автобусни линии Варна – Ямбол, София – Ямбол и Ямбол – Нова Загора от републиканската транспортна схема – квота Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            1.На основание чл. 17, ал. З от Наредба № 2 на МТС възлага чрез провеждането на конкурси превозите по автобусни линии Варна - Ямбол, София - Ямбол /тръгване от Ямбол в 16,00 ч./, Ямбол - Нова Загора /пакет от две линии/ и Бургас - Ямбол /през Средец/ от републиканската транспортна схема - квота Община Ямбол - приложения № 1 и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурсите на Кмета на Община Ямбол.

            2.Определя 35 % от курсовете по автобусните линии за изпълнение и с автобуси, оборудвани за превоз на трудноподвижни лица.

            3.Определя цена от 150 лв. без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурс.

            4.На основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 2 на МТС определя състав на комисиите за провеждане на конкурсите и за оценка на постъпилите предложения съгласно приложение № 2.

            5.Конкурсите да се проведат съгласно критериите, начин на оценка и класиране на кандидатите при участие в конкурс, приети с решение по т. 11.1 на 37-та сесия на Общински съвет - Ямбол, второ заседание, проведено на 05.12.2006 г. - приложение № 3 - с изключение на критерий №7.

            6.Приема съдържанието на документацията за участие в конкурсите съгласно приложение № 4.

            7.Приема елементите на документацията за участие както следва:

            - Пълно описание на предмета на конкурса - приложение № 5;

            - Изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства, приети с решение по т. 11.2 на 37-та сесия на Общински съвет - Ямбол, второ заседание, проведено на 05.12.2006г. - приложение № 6;

            - Образец на предложението - приложение № 7;

            - Списък на задължителните документи, които се прилагат при участие в конкурс - приложение № 8, прието с решение по т. 11.3 на 37-та сесия на Общински съвет - Ямбол, второ заседание, проведено на 05.12.2006 г.;

            - Проект за договор - приложение № 9;

            - Условия и ред за провеждане на конкурс - приложение № 10.

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            11.1.Предложение относно определяне Списък общински жилища за продажба и продажбата им на правоимащи наематели.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

1.      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.23, и чл.24, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя Списък общински жилища за продажба, съгласно Приложение №1 и Приложение №2.

2.      Упълномощава кмета на община Ямбол да извърши продажбата на жилищата, на основание чл.47,ал.1, т.3 от ЗОС и чл.26 от НРУРОЖ на ОбС – Ямбол, по цена, не по-ниска от данъчната оценка на имота, съгласно чл.47, ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.

3.      Изисква от общинската администрация на следващата бюджетна сесия, предложение за изразходване на придобитите средства от продажба на общинска собственост за реинвестиране в нови общински жилища.

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                                                                                             

            11.2.Предложение относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот в местност „Нови лозя” с поземлени имоти, собственост на

собственост на „Винд Енерджи” ООД, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

1.      На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.1 от ЗОС и чл.41 а, ал.1 от НРПУРОИ заменя общински поземлен имот № 87374.565.100 намиращ се на местност „Нови лозя” по кадастралната карта на град Ямбол, с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – мера, категория на земята VІІ, с площ 26 415 кв. м. Пазарната оценка на имота е 26 380.00лв.

2.      „Винд Еерджи” ООД гр. Ямбол се задължава да прехвърли на Община Ямбол следните поземлени имоти:

-         поземлен имот № 87374.21.27, намиращ се в местност „Сухото дере” по кадастралната карта на гр. Ямбол, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята ІV, с площ 6 069 кв. м. Пазарната оценка на имота е 6 002.00 лв.

-         поземлен имот № 87374.47.21, намиращ се в местност „Домуз дере” по кадастралната карта на гр. Ямбол, начин на трайно ползване нива, категория на земята  ІV, с площ 7 192 кв. м. Пазарната оценка на имота е 7 268.00 лв.

-         поземлен имот № 87374.45.175, намиращ се в местност „Бозалъка” по кадастралната карта на гр. Ямбол, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята ІV, с площ 6 801 кв. м. Пазарната оценка на имота е 4 533.00 лв.

-         поземлен имот № 87374.23.72, намиращ се в местност „Гелен баир” по кадастралната карта на гр. Ямбол, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята ІV, с площ 7 700 кв. м. Пазарната оценка на имота е  8 131.00 лв.

-         3. Задължава се „Винд Енерджи” ООД гр. Ямбол да заплати разликата в пазарните цени на имотите.

-         4. Договор за замяна да се сключи от Кмета на Община Ямбол, на осн. чл. 40, ал.3 от ЗОС.