ПРОТОКОЛ № XLII

 

            Днес, 30.06.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0096/22.06.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 32. Отсъстваха Антонио Динев, Мария Тюфекчиева, Стойко Стойков, Стоян Стоянов, Явор Брънков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 22 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри четиридесет и второто заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построена върху него сграда на ул. „Вит“ 15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот ПОС, 16.00 кв. м. от покривно пространство на НЧ "Зора".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ж.к.“Георги Бенковски“ № 72, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ЧОС на ул. „Ал. Стамболийски“ № 14 на СНЦ „АА България“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение от относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на ЕГ „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот – публична общинска собственост, с площ 261.80 кв. м., находящ се в сутеренен етаж на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на апартамент, находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“ 94-А-29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда, находящ се в ж.к. "Диана" гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми съоръжения в Градски парк, УПИ I - "За градски парк", кв.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на строеж върху общински ПИ, находящ се на ул. "Гали поле" № 20.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - етаж 1 от двуетажна жилищна сграда, находящ се на ул. Еркесия № 11.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно създаване на ОП „Чистота“ гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.41.978 и 87374.41.979 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Данкините агъли“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

19.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.37.205 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

20.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

21.  Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и БИО сертифицирани продукти“ в поземлен имот с идентификатор 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, местност „Двете могили”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

22.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.19.1001 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

23.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Диана“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

24.  Предложение относно одобряване на „Актуализация на ЗРП на ЦГЧ – гр. Ямбол“, в частта му касаеща УПИ VI-25, кв. 3, ПИ 87374.536.25.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

25.  Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.26.243 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Маслака“. (получен от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 87374.26.3 и 87374.26.4)

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имаме ново предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 11.07.2022г.

Няма други предложения. Тъй като е предвидено заседание преди следващата ни сесия, въпреки закъснението, предлагам да го включим в дневния ред.

Шиков - Подлагам на гласуване новото предложение да влезе в дневния ред.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред като новата точка е 17.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построена върху него сграда на ул. „Вит“ 15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот ПОС, 16.00 кв. м. от покривно пространство на НЧ "Зора".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ж.к.“Георги Бенковски“ № 72, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ЧОС на ул. „Ал. Стамболийски“ № 14 на СНЦ „АА България“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение от относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на ЕГ „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот – публична общинска собственост, с площ 261.80 кв. м., находящ се в сутеренен етаж на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на апартамент, находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“ 94-А-29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда, находящ се в ж.к. "Диана" гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми съоръжения в Градски парк, УПИ I - "За градски парк", кв.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на строеж върху общински ПИ, находящ се на ул. "Гали поле" № 20.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - етаж 1 от двуетажна жилищна сграда, находящ се на ул. Еркесия № 11.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно създаване на ОП „Чистота“ гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.41.978 и 87374.41.979 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Данкините агъли“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

19.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.37.205 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

20.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

21.  Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и БИО сертифицирани продукти“ в поземлен имот с идентификатор 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, местност „Двете могили”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

22.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.19.1001 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

23.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Диана“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

24.  Предложение относно одобряване на „Актуализация на ЗРП на ЦГЧ – гр. Ямбол“, в частта му касаеща УПИ VI-25, кв. 3, ПИ 87374.536.25.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

25.  Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.26.243 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Маслака“. (получен от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 87374.26.3 и 87374.26.4)

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

26.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 11.07.2022г.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 5, т. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 Приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 година.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Приложени протоколи от останалите комисии (ТУИТЕ, ОИКДОУСОС, ЗОРПК, ЗСДСИ, КЧДКТ, ОСМД)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 15                         против – няма                        въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 15                         против – 1                              въздържали се – 9

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 15                         против – 1                              въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) – Имаме предложение за отпадане на чл.25, ал.3, тъй като е свързан с останалите които се отменят.

Миланов – Четейки, констатирах някои нови неща, които аз се оказа, че не съм знаел. Като например, че част от обществените отношения е инфлацията. Искам да ви кажа, че инфлацията не е част от обществените отношения. Те бяха променени на 9 септември, на 10 ноември, ние нямаме такава ситуация в момента, нито е революционна, нито е контрареволюционна, но инфлация имаме. Това, което бях щастлив да забележа е, че някой най-накрая призна колко е тя. Сметнахте ли я? След благото управление на хора, които не разбират от управление, защото то не се учи още някъде из факултетите на България, инфлацията се оказа 33%.

Шиков - Г-н Миланов, придържайте изказването си по точката.

Миланов - Това е по точката.

Шиков - Не, не е по точката.

Миланов – 1.80 лв. на 2.40 лв. е точно 33.33 в период. Точно в този период, точно тази част на общественото, която е може би най-слабата, майки и деца.

Шиков - Г-н Миланов, придържайте към точката за наредбата, а не за инфлацията.

Миланов - Извинявам се колеги, ще я повторя пак следващия път. Благодаря! Аз ли съм се объркал или тук отзад пише, такса за ползване на детска кухня да стане 2.40 лв. Това ли е точката, която гледаме?

Шиков - Това разглеждаме.

Миланов – Е, кое не казах не точно по точката?

Шиков - Отплеснахте се за ситуацията и управлението.

Миланов – Извинявайте г-н Председател, защо не си гледате работата. Първо предупреждение.

Шиков – Точно така, за Вас.

Миланов - Искате ли да си изработя и второ, накрая? Според мен трябва да вземем друго решение. Не знам как мислите вие, но защо не предложите общината да дадем 6 месечен период да премахнем тази такса. Ще го приеме целия ОбС, повярвайте ми. Защото си позволихме в ковид- кризата, да премахнем таксата за автомобилите за паркиране на синя зона. Колко пари загубихме на месец, много нали? Можахме ли? Да. Моето предложение е да не приемаме тази точка. Няма да бъда краен, защото не съм се подготвил да дам предложение за премахване на тази такса. Благодаря на онези, които усъвършенстваха философията наречена „Обществени отношения“ и благодаря за откровението колко е инфлацията в България, не е 12%, а 35%.

Шиков - Уточнение само към предложението - да не се приема предложението за изменението, това означава да оставим таксите за детски градини, нещо, което ще противоречи с приетите закони в държавата да няма такива такси. Така че, ние не само изменяме стойностите на това, което е останало в таблицата, ние премахваме два от редовете в таблицата.

Миланов - Ще очаквам да влезе това в протокола, защото таксите са нещо, което ние плащаме и то по закон може да бъде в рамките на разходите, които се правят или по-малко от разходите, т.е. може да бъде и нула, когато общината поема тази част. Таксата е резултативна величина. Аз просто предлагам да не се увеличава таксата, както е предложено в това предложение… (говори се от място)… Тук се касае само кухнята, не се касаят детски градини.

Шиков - Вие прочетохте ли предложението. То касае отпадането на всички други такси, които са в тази таблица.

Миланов - Аз да съм коментирал другите такси? Говоря за отпадането на увеличението по §2.

Шиков - Г-н Миланов, моля да формулирате конкретното предложение…, т.е. да остане текущата стойност, която е 1.80 лв.

Георгиева – репл. - Г-н Миланов, искам да Ви попитам за големия бюджет, Вие как  гласувахте? За мен има значение това, за да знам доколко мога да Ви се доверя, защото тази такса беше заложена в големия бюджет, която в момента се въвежда в предложението.

Миланов – дупл. - Тази такса е заложена в бюджета, който сме приели, тя е в размер на 1.80 лв. нали.

Шиков - Не, 2.40 лв.

Миланов – Аз стоя и чета, таксата е в размер на 1.80 лв., така пише тук.

Шиков - Изменението беше заложено в бюджета, понеже вече беше прието като закон.

Миланов – Тук пише: Определеният …в рамките на месец детската кухня е в размер на 1.80 лв. Ако ние сме приели да бъде 2.40 лв., какво приемаме в момента?

Шиков - Изменение в текста на наредбата, за да е актуална.

Калиманов – Като председател на ГС искам 10 минути почивка.

 

Шиков – Обявявам почивка до 9.35 часа.

След почивката присъстват 31 съветника.

 

Георгиева – Ние от групата общински съветници от ПП „БСП за България“ ще подкрепим предложението на г-н Миланов в частта, която касае оставането на същата такса за кухнята, защото сме последователни в тази си позиция. Държа да подчертая пред вас, че нашата позиция е последователна, но се учудвам защо, когато гласувахме големия бюджет, Вашата група гласува за тази такса и тя е заложена в бюджета.

Миланов – дупл. – Тази точка има няколко решения, три от тях са вече взети от Народното събрание и приемем или не приемем наредбата е подзаконов нормативен акт и тя не може да противоречи на закона, т.е. те априори вече са отменени, обществено казано, вече мога да използвам тази дума, където си поискам, след това, което прочетох като запис. Второ, никъде в предложението не пише: „На основание приет бюджет през месец април увеличавам от 1.80 лв. на 2.40 лв.“, там пише: „Инфлацията като част от обществените отношения и причината за увеличение, инфлацията от 33,33% на енергоносители, мазнини, въглехидрати, които са съставна част от млечната детска кухня.“ Заради това може би при големия бюджет не съм прочел и какви сме умници всички тук, месец април ще знаем каква е инфлацията. Браво на нас!

Шиков – репл. – В предложението дословно чета: „Съгласно решение на XXXVIII Заседание на ОбС – Ямбол проведено на 08.04.2022 г. е определен средно дневен стойностен оклад, в рамките на месец в детска кухня в размер на 2.40 лв. на дете на ден.“

Миланов – проц. – Правя забележка на председателя на ОбС – Ямбол за начина на водене на заседанията. Имаме изказване, реплика, дуплика, уточняване от председателя няма в нашия правилник, г-н Председател. Ще кажете точно това, което ви позволява правилника, ще се придържате към правилника. Аз мога да кажа и най-голямата лъжа от тук и мога да го кажете в рамките на реплика, но не и в начина на уточняване.

Шиков - лично засегнат - Г-н Миланов, правя изказване в ролята на лично засегнат от Вашето изказване, по правилник имам право. Г-н Миланов, нямате право да се изказвате от място, моля седнете и запазете тишина…(Миланов – говори от място)… Правя последна забележка на г-н Миланов…(Миланов – говори от място)… Г-н Миланов, отстранен сте от заседанието. Моля, напуснете залата!

Миланов – Искам ОбС да отмени решението на председателя за моето отстраняване и имам това право, поне в стария правилник беше така. Моля, ОбС да гласува моето отстраняване от залата!

Шиков – Подлагам на гласуване отстраняването на Г. Миланов.

Гласували       за – 15                         против – 6                              въздържали се – няма

Не се приема.

Георгиева – проц. - Предлагам прегласуване.

Шиков – Подлагам на гласуване процедурата.

Гласували       за – 20                         против – 7                              въздържали се – няма

Приема се.

Шиков – Подлагам на прегласуване отстраняването на Г. Миланов.

Гласували       за – 19                         против – 8                              въздържали се – 1

Приема се.

Г-н Миланов напусна залата.

Ал. Стойков – като предс. ГС - Аз останах меко казано учуден от реакцията в зала, особено от Вашата по отношение на един дебат, който си е абсолютно нормален и не знам защо толкова бързате да препускаме да приемем всички точки в рамките на 1 час. Помня историята 2007 г., когато станах общински съветник, заседанията ни започваха в 9:00 ч. сутринта и завършваха в 21:00 ч. вечерта с по 10 точки. А тук щом имаме няколко изказвания и дуплики и започваме да нервничим, че точката трябва да бъде приета в рамките на 15 сек. От името на групата общински съветници от ПП ГЕРБ след изгонването на г-н Миланов, декларираме, че напускаме заседанието.

 

ГС ГЕРБ напусна заседанието.

 

Шиков – Проверка на кворума ще направим, 24 съветника присъстват, продължаваме заседанието.

Подлагам на гласуване допълнението на ПК БФ към проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 23                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Миланов да остане 1.80 ДМК.

Гласували       за – 11                         против – 11                            въздържали се – 2

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административно процесуалния кодекс (АПК) и чл.9 от Закона за местните данъци и такси:

1. Приема Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Ямбол, както следва:

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

(Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021г., изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021г., изм. с Решение XXXI-3/25.11.2021г., в сила от 13.12.2021г., изм. с Решение XXXII-8/23.12.2021г., в сила от 10.01.2022г., изм. с Решение № XXXIII-15/28.01.2022г., в сила от 14.02.2022г.)

 § 1. Наименованието на Раздел ІII - Такси за ползване на детски ясли, детска кухня, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги, се изменя, както следва:

„Такси за ползване на детска кухня и специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги“

§ 2. чл. 25, ал. 1 се изменя, както следва:

Чл. 25. (1) За ползване на детска кухня, родителите или настойниците, или други лица, които полагат грижи за детето, дължат следните месечни такси:

 

Вид на таксата

Мярка

Такса

1. За ползване на детска кухня

за ден

2,40

2. За приготвяне на храна в детските ясли за обяд на деца на възраст от десет месеца до три годишна възраст, които се отглеждат в домашна обстановка

за ден

1,50

 

§ 3. Чл. 25, ал. 2 се отменя, изцяло.

§ 3а. Чл. 25, ал. 3 се отменя, изцяло.

§ 4. Чл. 25, ал. 4 се отменя, изцяло.

§ 5. В чл. 25, ал. 5 се отменя, изцяло.

Заключителни разпоредби

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила считано от 01.04.2022 г., с изключение на изменението по т. 2 на чл. 25, ал. 1, което влиза в сила считано от деня на обнародването на наредбата чрез разгласяването ѝ в местно печатно издание. 

 

 

адв. Г. Георгиев – Предлагам председателя да даде 10 мин. почивка и да се опита да върне в залата, защото има сериозни точки, които трябва да се гласуват и да не се влиза в такива конфликти с отстраняване на колеги, защото това пречи на работата на ОбС. Ако не могат да намерят общ език председателя и групата общински съветници от ПП ГЕРБ, да даде тук становище, за да продължим с този намален кворум.

Шиков - За мен това беше изцяло тяхно осъзнато решение и не виждам смисъл да се моля да се връщат в залата.

Христов – Г-н Георгиев, не знам дали наблюдавахте по първите точки отношението на групата общински съветници от ПП ГЕРБ, те не гласуваха с нито един от трите бутона. Смятам, че дали с тях или без, има кворум в залата и ОбС може да реши каквито и да са важни или наболели въпроси. Изключително несериозно е човек, който заслужава да бъде изгонен да му се молим да се връща.

Шиков -  Всъщност Вие почивка не искате, предлагате. Аз почивка няма да дам по тази причина, също така не смятам да преговарям за връщане в залата, те могат да се върнат, ако желаят.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построена върху него сграда на ул. „Вит“ 15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.201 с площ 479 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК,  за който е отреден  УПИ XIХ за „ЖС“, квартал 25 по регулационния плана на гр. Ямбол, актуван с АОС 2337/20.12.2018 г., находящ се в ул. „Вит“ № 15 в размер на 35 350.00 (тридесет и пет хиляди триста и петдесет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Кръстина … Казакова.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот ПОС, 16.00 кв. м. от покривно пространство на НЧ "Зора".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 20                         против – няма                        въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичeн търг площ от 16.00 кв. м. от покривното пространство в североизточната част на покрива на ниското тяло на сграда на Читалище „Зора“, непосредствено до южната стена на високото тяло на същата сграда, находяща се в парцел II от кв.112 по плана на град Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Захари Стоянов“ № 2А - сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ от 739 кв.м., актувана с АОС № 312 от 02.08.2001г., за монтиране на общо 4 /четири/ мачти за антени и антенни устройства при следните условия.:

     -   Площ – 16.00 кв. м.

     -   Начална тръжна цена – 560.00 лв., без ДДС

     -   Депозит – 1120.00 лв.

     -   Предмет на дейност – монтиране и ползване на телекомуникационни съоръжения       

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ж.к. “Георги Бенковски“ № 72, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.16 с площ 398 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, който е част от УПИ I за ЖС, квартал 73 по регулационния план на гр. Ямбол е актуван с АОС 2937 от 04.04.2022 г. г., находящ се в ул. „Георги Бенковски“ № 72 в размер на 34 610.00 (тридесет и четири хиляди шестстотин и десет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Яна … Златева.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

Илчев – проц. – Предлагам да преразгледаме отново т.2 от дневния ред.

Шиков – Обявявам 10 мин. почивка за обсъждане.

 

След почивката кворум 24 общински съветника.

Илчев – Оттеглям предложението си за процедура.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ЧОС на ул. „Ал. Стамболийски“ № 14 на СНЦ „АА България“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, отдава под наем на Сдружение „АА България“, ЕИК 176897233, със седалище: гр. Стара Загора, ул. „Захари Княжески“ № 71, офис 1, помещения /две стаи на III етаж/, с обща площ 23.00 кв. м.,  в  сграда  с  идентификатор  87374.537.85.2  по  КК  на  град   Ямбол, представляващи   част   от  имот   частна   общинска   собственост, актуван  с АОС № 440  от  31.01.2002 г.,   находящ   се   на    ул.  „Ал. Стамболийски“  № 14,   гр.  Ямбол, до извършване на разпоредителна сделка с имота, но не повече от 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора, с месечен наем в размер на 37.72 лв. без ДДС, изчислен по т.16 от Приложение № 1 на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на ОбС Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение от относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на ЕГ „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване на под наем на обект: помещение с търговска площ 35.00 кв.м. и сервизна площ 35.00 кв.м., представляващ част от имот – публична общинска собственост - сграда с идентификатор 87374.560.52.7 по КК и КР на гр. Ямбол, находяща се в гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ № 110, кв. 8, парцел I по плана на града, актуван с АОС № 80/23.07.1999 г., при следните условия:

- Предмет на дейност – помещение за училищен бюфет за хранене на ученици и учители, съгласно изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 г. на МЗ за здравословно хранене на ученици;

- Площ – 70 кв.м. (35.00 кв.м. търговска площ и 35.00 кв.м. сервизна площ);

- Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 301.56 лв. без ДДС, определена по т. 3 и т. 9 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол;

- Депозит – 603.12 лв.;

- Срок за отдаване под наем - 5 години;

- Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност, свързан с приготвяне и/или доставяне на храна;

- Поддържане и опазване на прилежащата площ към помещението.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот – публична общинска собственост, с площ 261.80 кв. м., находящ се в сутеренен етаж на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: помещение с обща площ 261.80 кв.м., находящ се в сутеренен етаж, в сградата на ОУ „П. Р. Славейков“, представляващ имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 183/10.01.2000 г., с идентификатор 87374.531.251.1 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Янко Сакъзов” № 8, при следните условия:

- Площ – 261.80 кв.м.;

- Начална тръжна цена – 270.00 лв. без ДДС;

- Депозит – 810.00 лв.;

- Срок за отдаване под наем - 5 години;

- Вид дейност: спортно-тренировъчна;

- Изисквания към кандидатите: дружества занимаващи се със спортна дейност;

- Достъп до помещението: самостоятелен вход.

 

  

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на апартамент, находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“ 94-А-29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 14                         против – 7                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда, находящ се в ж.к. "Диана" гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2), чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.61 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, УПИ XVIII, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-А-630/02.08.1994г., с площ 269 кв. м., актуван с АОС 1046/02.06.2004 г., находящ се в ж.к. „Диана“ гр. Ямбол, в размер на 20 980 лв. (двадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева) без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Мариана … Вълчева. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

             

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми съоръжения в Градски парк, УПИ I - "За градски парк", кв.1. Схема-предложение

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол) – Имаме предложения за промени:

1.      Колички за търговия:

·         Премахват се текущите 2 позиции от централния вход на „Градски парк“ и позицията срещу паметника на съветската армия;

·         Създават се четири позиции:

-          Южния вход на парка (от моста на градски стадион);

-          Паркинг зона западно  от зала „Диана“;

-          Западния вход на парка (моста от кв. „Златен рог“);

-          На площадното пространство пред „Младежки дом“;

2.      Балони – отпадат от схемата;

3.      Детски съоръжения се преместват на площадното пространство северно от зала „Диана“;

4.      Каравана за продажба на храни и напитки и Еко тоалетна се преместват до чешмата на югозапад от фонтана;

 

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок предложенията на ПК. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок предложението на ПК.

Гласували       за – 18                         против – 1                              въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промените.

Гласували       за – 19                         против – няма                        въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основания чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

Одобрява изменение на схемата за разполагане на преместваеми  съоръжения на територията на Градски парк, УПИ I – „за Градски парк“, кв.1, съгласно схема, неразделна част от настоящото решение.

(Приети промени в зала - Колички за търговия:

Премахват се текущите 2 позиции от централния вход на „Градски парк“ и позицията срещу паметника на съветската армия.

Създават се четири позиции:

Южния вход на парка (от моста на градски стадион);

Паркинг зона западно  от зала „Диана“;

Западния вход на парка (моста от кв. „Златен рог“);

На площадното пространство пред „Младежки дом“;

Балони – отпадат от схемата.

Детски съоръжения се преместват на площадното пространство северно от зала „Диана“.

Каравана за продажба на храни и напитки и Еко тоалетна се преместват до чешмата на югозапад от фонтана.)

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 64, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да бъдат проведени публично оповестени търгове за учредяване на право на строеж при следните условия:

1.      Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“ – застроително петно № 58, с височина до 7.00 м. със застроена площ 220 кв.м. и разгъната застроена площ 440 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.26 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, УПИ XVIII, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, находящ се в ж.к. „Георги Бенковски“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж – 154 840 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 75 000 лв.

2.      Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“ – застроително петно № 69, с височина до 7.00 м. със застроена площ 120 кв.м. и разгъната застроена площ 240 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, УПИ XVIII, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, находящ се в ж.к. „Георги Бенковски“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж -  96 280 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 48 000 лв.

3.      Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“ – застроително петно № 70, с височина до 7.00 м. със застроена площ 100 кв.м. и разгъната застроена площ 200 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, УПИ XVIII, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, находящ се в ж.к. „Георги Бенковски“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж – 64 750 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 32 000 лв.

 

4.      Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“ – застроително петно № 71, с височина до 7.00 м. със застроена площ 50 кв.м. и разгъната застроена площ 100 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, УПИ XVIII, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, находящ се в ж.к. „Георги Бенковски“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж – 33 150 лв . без ДДС.

Депозит за участие в търга 16 000 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на строеж върху общински ПИ, находящ се на ул. "Гали поле" № 20.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.484  /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и три точка четиристотин осемдесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 312 /триста и дванадесет/ кв. м., находящ се на ул. „Гали поле” № 20 в размер на 23 950 /двадесет и три хиляди деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Яна … Иванова, Мирослав … Иванов и Михаела … Иванова от гр. Ямбол 

 

           

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 22                         против – 2                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Ямбол да се учреди право на строеж на Иван … Делев, с местоживеене гр. Ямбол, … от 71.25 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.560.4, по КК на град Ямбол, целият с площ 3572 кв.м. за изграждане на обект „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 10492.50 лв. /десет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и петдесет стотинки/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - етаж 1 от двуетажна жилищна сграда, находящ се на ул. Еркесия № 11.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – При разглеждане на предложението в ПК ОИКДОУСОС бе направено предложение за промяна в проекта за решение, в който сумата от 74 500 ляв. с ДДС да бъде променена на 105 000 лв. с ДДС. Това предложение на колега, получи подкрепа с пълно мнозинство, а вече точката като цяло също беше приета в комисията с 5 „за“, 0 „против“ и 2 „въздържали се“.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 19                         против – 2                              въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 16                         против – 5                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно създаване на ОП „Чистота“ гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев – ПК БФ приема предложението (приложен протокол)

Георгиева - Това предложение за нас е перспективно. Групата на БСП ще подкрепи създаването на ОП "Чистота", защото - това е наш ангажимент в предизборната ни платформа от местните избори през 2019 год., като част от финансовата стабилност на общината;  - от БСП вярваме, че градът ще се чисти по-добре, ще се работи по-мотивирано и няма да зависим от капризи на външни фирми; - със сигурност ще се постигне по-добра оперативност, по-ефективно управление на собствеността, икономичност, прозрачност, по-ефективен контрол. Това пък ще е гаранция за повишаване качеството на услугата;  - предприятието няма да търси икономическа изгода, т.е. ще се икономиса значителен финансов ресурс, който сега формира печалбата на търговските дружества, с които общината има сключени договори.

Според последните тенденции все повече държави членки на ЕС предоставят самостоятелно публичните услуги, възлагайки ги на собствени търговски дружества или предприятия, вместо да ги аутсорсват на външни оператори.

Ще отпаднат, разбира се, и съмненията за нереално високи плащания за дейностите.

И не на последно място - ще е налице по-голяма гъвкавост, ще има по-добро взаимодействие с останалите общински предприятия и структури, както и възможности за реализация на инвестиционни проекти с бенефициент община Ямбол.

Надяваме се етапната реализация да доведе до ефектите и резултатите, които нашите съграждани очакват.

Затова съветниците от БСП ще гласуваме "ЗА" създаването на ОП "Чистота" в град Ямбол.

адв. Георгиев – Изказвам се от името на нашата местна парламентарна група и заявявам нашето становище относно това рисково начинание, което се задава под формата на предложение за създаване на ОП „Чистота“. Провокиран съм да направя това изказване по няколко причини. Първо, в самото предложение, така както е направено в мотивите се съдържат неверни неща, които  няма как да не ги избегнем и да не ги кажем тук на място. Община Ямбол през годините никога не се е занимавала, говорим след 99 г. със сметосъбиране и сметоизвозване, тук е г-н Банков, който много добре знае, че от 99 г.  сметосъбиране и сметоизвозване на гр. Ямбол беше предоставено на концесия на фирма „ШЕЛЕ“ и извършваше тази дейност до 2014 г., после тази дейност се възложи на оператори на базата на обществени поръчки, които се проведоха за чистота. Относно ОП „Комуналуниверс“ беше едно предприятие създадено 90-те години, което поради декапитализацията си като предприятие се наложи неговото закриване. Тъй като съм пряк очевидец на това, което се случи с това предприятие мога да ви кажа, че преди то да приключи своята дейност то реално беше оставено без всякакъв актив. Знаем предходния управител, който разпродаде цялата техника и в общината останаха само два ЗИЛ-а и една сметосъбирачка Исизо, която се оказа дефектна купена от панаира и едно моторно превозно средство. С това разполагаше община Ямбол до 2012 г.,  когато се преустанови именно тази дейност. Участието на ОП „Комуналуниверс“ в обществената поръчка по чистотата касаеше само и единствено поддържането на парковите зони, но и там не можа да се справи, ако се сещате. Може би след като ПП ГЕРБ започнаха да се занимават с града и с чистотата му, се наложи именно възлагане на обществени поръчки на тези две дейности, които трябва да бъдат разделени и ясно формулирани. На първо място, тук следва да кажа, че аз и моите колеги, че чистотата на града трябва да я разделим на два периода. Първия период е до 2019 г., когато всички ние като граждани на този град знаем в какъв вид се поддържаше гр. Ямбол и той се подържеше чист. Много от гостите на града хвалеха общината, затова че полагаха много сериозни грижи за чистотата. Втория период на града е от 2019 г. насам и трябва да кажем колеги, че чистотата на гр. Ямбол в този период е изключително занижена. Занижена е поради две причини според нас. Първата е, че общината не се справя с работата, която трябва да възлага по договор и ще ви обясня защо. Неизвестно защо ОА реши, че трябва чистотата на града да се изземе от дружеството, което се занимава с почистването на града и да започне това нещо да се възлага на образуваното ОП „Чистота“. При тази си дейност ние установихме и установяваме с всеки изминал ден, че гр. Ямбол става все по-мръсен и по-мръсен. Няколко пъти, на няколко сесии аз казвам и се изправям тук, за да се поставя на сайта кога ще се чистят улиците на гр. Ямбол. кмета няколко пъти обеща, че това нещо ще се прави и че ще се представят тези графици за чистота на улиците на гр. Ямбол, по месечните, които възлага, но и до ден днешен това нещо не се изпълнява. Безспорен е още един факт, че в момента има едно нерегламентирано сметище на гр. Ямбол, което е към подстъпите на парк „Боровец“, което вече от три месеца се пали и затормозява всички граждани, които живеят в него район, независимо, че гражданите многократно се обаждат на 112 на СПООР и къде ли не. Пожарната го гаси и отново след няколко дни започва това сметище да дими и да пуши, и околната среда да я замърсява. В тази връзка се постарах и извадих колеги, договора за почистването на града, който договор е сключен на 2 юли…

Шиков – Г-н Георгиев, да се придържаме към точката.

адв. Георгиев – Аз Ви казах, че се изказвам като председател на групата и затова нямам ограничение във времето.

Шиков - Времето за декларации е в началото на заседанието.

адв. Георгиев – Това е декларацията по точката.

Шиков - В правилника няма такива точки.

адв. Георгиев – Как да няма такива точки прочетете си правилника.

Шиков - Много добре съм го прочел.

адв. Георгиев – Значи, когато не Ви устройва нещо, което се говори Вие винаги намирате начин да не дадете думата. Аз Ви казвам, че се изказвам като председател на групата и представям декларация на нашата група.

Шиков - Сега ще прочетем в правилника кога е времето за декларации.

адв. Георгиев – В тази връзка, понеже е много важно колеги, преди да вземем  решение, аз съм длъжен да ви дам няколко цифри. Тези цифри са реално, това което е възложено от общината на дружеството, което се занимава с почистването на града. За 2020 г. от 2 100 000 лв. обем на работа, общината е възложила 1 115 000 лв., т.е. на половината. За 2021 г. пак от същата сума е възложила 1 311 000 лв., т.е. на половина и заради това града е мръсен. Освен това, кмета не знам дали е запознат, аз се запознах с договора, но мага да ви кажа, че в чл.40 на въпросния договор се съдържа една клауза, която е подписана и общината е страна по този договор, че дружеството има право, общината няма право да възлага, докато тече договора тези дейности на други лица, включително и на себе си. Този чл.40 от този договор може би ще доведе до някаква реакция на въпросното дружество касаещо именно завеждане на дела за тази работа. Следващия важен момент, който ние трябва да…

Шиков - Предприятието ще започне да работи с тези дейности след изтичането на договора.

адв. Георгиев – Аз говоря, че в момента общината възлага тези дейности на собственото си предприятие.

Шиков – Г-н Георгиев, чл.47, т.1 гласи: „След откриване на заседанието и преди да се пристъпи към обсъждане и гласуване на предложения на предложения проект за дневен ред, се разглеждат внесените въпроси в декларативен или констативен характер“, от там нататък всички изказвания са по точките.

адв. Георгиев – Г-н Председател, моля да ми дадете още малко време да се доизкажа.

Шиков - Добре, давам Ви още малко време да довършите изказването си.

адв. Георгиев – В това предложение се съдържа термина „икономически обосновано“. Аз специално попитах ПК БФ дали някой е представил тази икономическа обосновка да видим какво ще бъде като разход за общината. Никой не е представил нито икономическа, нито финансова обосновка. Понеже дейността сметосъбиране и сметоизвозване вече две десетилетия не е била функция на общината, трябва да ви кажа, че освен, че трябва общината да закупи или по някакъв начин да наеме техника, обяснявам ви с каква техника разполага предприятието в момента извършвайки тази дейност и по какъв начин бюджета ще се натовари с тази техника. Първо, шест специализирани автомобила трябва да има за извозване на въпросния боклук, които ги няма. Една специализирана техника, многофункционален черен влекач, извадил съм ги от обществената поръчка, затова ви казвам каква техника има. Освен това общината трябва да закупи 2100 бр. контейнери тип „бобър“, за да може да обхване целия град. Специални контейнери 300 бр. тип „бобър“, пластмасови кофи 860 бр. от 120 л. Колеги, това нещо няма как да стане без икономическа и финансова обосновка по бюджета. Освен това, за да може да се извършва сметосъбиране и сметоизвозване общината трябва да има и съответния сертификат ISO, който го няма. Освен всичко това, което изложих пред вас защо не трябва да даваме. В самото предложение и в самия правилник е в нарушение на разпоредбата на закона за общинската собственост. Ще ви кажа къде е точно нарушението. Нарушението е в текста касаещ, че когато се гласува общинско предприятие и се приема правилник на общинското предприятие ние трябва да определим, предмета на дейност, структурата, управлението и числения състав. В проекто-правилника, който се предлага тук, няма предложен такъв числен състав, т.е. предложението и правилника, който ни се предлага са в нарушение на разпоредбата на 52 от Закона за общинската собственост. В тази връзка нашата група ще гласува „против“ създаването на това предприятие, защото това е рисково за целия град.

Ревански – Виждам, че г-н Георгиев е доста добре мотивиран и доста добре подготвен, доста добре познава историята на фирмите, но както обикновено г-н Георгиев отново лъже и ще ви кажа защо. Той спомена, че за 2019 г. или 2020 г. сме платили само 1 200 000 лв., но смятам, че знаете, че по чистотата на гр. Ямбол работят две фирми за сметоизвозването сме платили 1 200 000 лв., а отделно за метенето също 1 200 000 лв., справките са при мен. Така че, призовавам общинските съветници да подкрепят така направеното предложение, защото смятаме, че Община Ямбол за последните три години доказа как могат да работят две от общинските предприятия. Смятам, че с новопредложеното предприятие, което предлагаме да бъде направено, ще имаме успех, ще икономисаме значителни средствата на данъкоплатците и ще подобрим услугата.

адв. Георгиев – лично засегнат – За 2020 г. възложени дейности по почистването на града, на дружеството „Комуналуниверс проджектс“ 1 115 000 лв. за 2020 г. За същата дейност 2021 г. 1 313 000 лв. от заложени при бюджет 2 100 000 лв., което означава, че Вие наполовина възлагате. Аз говоря за това гражданско дружество, което се занимава с почистването, а не за фирмата, която се занимава със сметосъбиране и сметоизвозване, това са различни неща. Следва да Ви кажа още едно нещо, че имате няколко писма, които са Ви изпратили от въпросното гражданско сдружение, което се занимава с чистотата на града и Вие не сте отговорили и ако се стигне до съд, не знам кой ще носи отговорност, защото не знам кой ще изпълнява ангажиментите по договора.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя..

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 21                         против – 3                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.42.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол и при спазване изискванията, заложени в Решение на ЕК 2012/21/ЕС:

 

I. Създава се Общинско предприятие „Чистота“ със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, Градски парк, спортна зала „Диана“ със следния предмет на дейност:

1. Почистване, поддържане чистотата на територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Ямбол, механично и при възможност автоматизирано.

2. Поддържане на озеленените територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Ямбол, косене на тревни площи и събиране на окосената трева.

3. Извършване на услуги по разделното събиране и оползотворяване на битовите отпадъци.

4. „Управление на компостираща инсталация“, в т.ч.:

4.1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост.

4.2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Ямбол, община Ямбол.

5. Други дейности, възлагани по целесъобразност.

 

II. Възлага на Общинско предприятие „Чистота“ изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Управление на компостираща инсталация", включваща: 1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост; 2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация, на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Ямбол, община Ямбол.

За изпълнение на горепосочената услуга в структурата на ОП „Чистота“ се създава звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация“ – 9  щатни бройки.

Общинско предприятие „Чистота“ изпълнява услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по компостиране и опериране на компостираща инсталация – общинска собственост на територията на община Ямбол и има следните задължения:

1. Управление и експлоатация на съоръженията, представляващи Инсталацията;

2. Извършване на дейности, необходими за осигуряване на нормалната експлоатация на Инсталацията, вкл. текущ ремонт и ремонтно - възстановителни дейности;

3. Събиране, транспортиране и компостиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци от община Ямбол и производство на компост;

4. Осъществяване на други дейности, необходими за изпълнението на УОИИ.

Всички активи, съоръжения и инфраструктура, представляващи Компостираща инсталация, които се оперират от ОП „Чистота“ при изпълнение на УОИИ, остават в собственост на Община Ямбол. ОП „Чистота“ се задължава да експлоатира предоставените активи и съоръжения само по предназначение.

Всички приращения и подобрения, направени от ОП „Чистота“, остават собственост на община Ямбол.

 

III. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост Общински съвет Ямбол предоставя за управление на ОП „Чистота“ поземлен имот с идентификатор 77030.32.300 с площ 7999 кв.м. по КККР, одобрен със Заповед №РД-18-723/14.03.2018г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ II 300 „За производствено складова дейност и предварително третиране на отпадъци с неопасен характер“ по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед №РД-0645/03.06.2016г. в м. „Гол баир“, землището на с. Хаджидимитрово, община Тунджа, ведно с изградената в него компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол, включваща съоръжения и движими вещи по списък Приложение № 1 - отчетна карта към настоящото решение.

 

IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост приема Правилник за управлението и дейността на Общинското предприятие „Чистота“, съгласно Приложение № 2.

 

V. Възлага на Кмета на Община Ямбол да назначи директор на Общинско предприятие „Чистота“.

 

VI. Възлага на Кмета на Община Ямбол и на директорите на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ и Общинско предприятие „Чистота“ или на упълномощени от тях длъжностни лица,  да извършат разпределение, предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с приемно-предавателен протокол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

VII. Служителите, назначени в ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ в звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация" - 9 щатни бройки,  да  се  преназначат в Общинско предприятие „Чистота“ в звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация" като трудовите правоотношения да се уредят съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

 

VIII. Определените финансови средства на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ за звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация" и във връзка с изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Управление на компостираща инсталация", включваща: 1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост; 2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация, да се предоставят на ОП „Чистота“ за звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация".

 

IX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост:

1. От предмета на дейност на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ се заличава изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Управление на компостираща инсталация", включваща: 1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост; 2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация.

2. Намаля се броят на служителите в ОП „Паркове, зони за отдих и спорт" с 9 щатни бройки, като общата численост на персонала в предприятието става 39 щатни бройки.

3. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт"- бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

 

§ 1. В чл. 6 се отменя ал.4.

§ 2. В чл. 7, ал.1 се отменя точка 6.

§ 3. Чл. 7, ал.2 придобива следната редакция:

„Числеността на персонала е 39 броя, разпределени съгласно одобрено от кмета на общината длъжностно разписание."

§ 4. Чл. 9, ал. 2 се отменя като чл. 9 придобива следната редакция:

„Чл.9. Трудовите договори на работниците и служителите в ОП "Паркове, зони за отдих и спорт'', се сключват с директора на предприятието.

§ 5. Чл.10а се отменя.

§ 6. Чл.19а се отменя.

§ 7. Чл.23а се отменя.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 8. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт" - бюджетна дейност към Община Ямбол, приет с Решение № .......   и  влиза в сила от …….

 

X. ОП „Чистота“ се задължава да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените безвъзмездно за управление имоти и съоръжения, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.41.978 и 87374.41.979 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Данкините агъли“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 23                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 22                         против – няма                                    въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изменение на Общия устройствен план и дава на „СЛАВЕКС“ ЕООД разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлени имоти с идентификатор 87374.41.978 и 87374.41.979 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Данкините агъли“.  

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общия устройствен план на община Ямбол и Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.41.978 и 87374.41.979 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Данкините агъли“ да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на Общия устройствен план.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.37.205 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на НИКОЛАЙ … ГЕОРГИЕВ като Земеделски производител с Булстат 119630035, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 87374.37.205 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия с отреждане „за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“. При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ на ПИ 87374.37.205 да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ IІ, с отреждане „за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в кв. /масив/ 37. В номера на урегулирания поземлен имот да се впише номера на идентификационния номер на поземления имот. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 17                         против – 1                              въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, Решение на Общински съвет – Ямбол № ХХХІІІ-10/28.01.2022 г. и Решение на Експертен съвет по устройство на територията при община Ямбол по точка първа на протокол № 5/26.05.2022 г. Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение за поземлен имот с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с което изменение за същия се установява устройствена зона за предимно производствени дейности (Пп), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

            Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и БИО сертифицирани продукти“ в поземлен имот с идентификатор 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, местност „Двете могили”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Решение № XIV-13/26.11.2020 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол № 5/26.05.2022 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и БИО сертифицирани продукти“ в поземлен имот с идентификатор 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, местност „Двете могили”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.19.1001 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 17                         против – 1                              въздържали се – 5

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от  Закон за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, Решение № ХХXIІІ-11/28.01.2022 г. на Общински съвет – Ямбол, протокол № 5/26.05.2022 г. на ОЕСУТ, Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.19.1001, м. „Червен баир“, с което изменение за същия поземлен имот се  променя устройствената зона от земеделска територия – нива в устройствена зона за предимно производствени дейности Пп, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Диана“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 22                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол и дава на      „БУТИК БИЛДИНГ 1997“ ООД и „БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ“ ЕООД, разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Диана“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол.  

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на „Актуализация на ЗРП на ЦГЧ – гр. Ямбол“, в частта му касаеща УПИ VI-25, кв. 3, ПИ 87374.536.25.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, с препратка към ал, 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Общински съвет Ямбол одобрява ПУП – „Актуализация на ЗРП на ЦГЧ – гр. Ямбол“, със схеми по ВиК, Ел и Вертикално планиране в частта му, касаеща УПИ VI-25, кв. 3, ПИ 87374.536.25, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Анка Александрова“ № 1.

Неразделна част от решението е план за регулация и застояване в частта за имота.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.26.243 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Маслака“. (получен от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 87374.26.3 и 87374.26.4

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 22                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на Кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка трета на протокол № 6/16.06.2022 г., Общински съвет Ямбол одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 87374.26.243 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Маслака“, с начало от поземлен имот с идентификатор 87374.25.256 - държавна публична собственост, вид територия – територия на транспорта, с начин на трайно ползване (НТП) – за път от републиканската пътна мрежа и пресича поземлен имот с идентификатор 87374.26.240 -  общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, като засегнатата площ от същия е 57 кв.м. за която площ се образува проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.26.255, съгласно графичната и текстовата част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

 

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 11.07.2022г.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.22, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.5 от Закона за водите,

        1.Съгласува мандат на Михаил Керемидчиев- заместник кмет на община Ямбол, който да бъде предоставен за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол“ при дневен ред:

        Точка 1. Съгласуване на „Бизнес план за развитие и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол за периода 2022-2026 година.

       Точка 2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол“ за 2023 г.

       Точка 3. Разни

 

       2.Съгласува следната позиция  на представителя на община Ямбол в заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол“ :

        по точка 1 от дневния ред: Съгласува „ Бизнес план за развитие и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за периода 2022-2026 г.

        по точка 2 от дневния ред: Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на  Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол за 2023 г. в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева).

 

 

 

 

 

 

Шиков -  С това дневният ред е изчерпан. Имаме още няколко теми, преди да приключим заседанието за днес.

Интересна новина е, че въпреки изплащането на помощи за деца вече близо две години Прокуратурата е решила, че е време да атакува тази наша наредба в частта за изискуемото по Закон образование до 10 клас. Съобразили сме се с изискванията на държавата по този въпрос, защо ни атакуват, не разбирам.

Много ми е неприятно това, което се случи днес. Винаги съм се опитвал да бъда далеч от партийността. Да, подкрепил съм някой и може да продължа да го подкрепям, смятал съм, че намирам общ език с всички, но провокацията беше твърде силна. Извинявам се на всички общински съветници тук и на господата от дясно, които напуснаха.

 

Председателят даде думата на Иван Кърцъков да огласи питане относно текущ ремонт на ул. „Крали Марко“. (приложено питане)

Шиков връчи и огласи отговор на Ив. Кърцъков по въпроса. (приложен отговор)

Иван Кърцъков изказа неудовлетворение от получените отговори.

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и второто заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 28 юли 2022г.

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

                                                                                    Ан. Господинова