ПРОТОКОЛ № II

 

            Днес, 25.11.2019г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0133/19.11.2019г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 37.

            На заседанието присъства г-н Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

            В 9:05 часа присъстваха 32 съветника.

            Положиха клетва като общински съветници Славка Балчева, Анатоли Станилов, Димитър Горнаков и подписаха клетвен лист.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри второто заседание на Общинския съвет. Запозна съветниците с постъпилите Решения за образуване на ГС „БСП за България“, ГС „ПП ГЕРБ гр. Ямбол“ и ГС „Пряка демокрация“. (приложени към материалите по заседанието) Даде думата на К. Георгиева за политическа декларация по предварителна писмена заявка.

Георгиева - Уважаеми господин Шиков, председател на Общински съвет, Уважаеми господин Ревански, кмет на община Ямбол, Уважаеми колеги-съветници, в началото на новия мандат на Общински съвет - Ямбол, ние, съветниците от „БСП за България" искаме да фокусираме вниманието на всички ни върху няколко факта. За нас като общински съветници са гласували 19 980 избиратели от общо 27 993. С право на глас бяха 63 778 граждани, т. е. 43 798 избиратели не са ни подкрепили пряко, независимо дали се намират в града или извън него. С работата си тук трябва да успеем да ги убедим не само че ще работим и за тях, но и действително ще защитаваме интереса на всички. А това е голяма отговорност. С вота си гласувалите ямболци определиха в този Общински съвет да няма категорично мнозинство, с което ни дадоха знак, че искат от нас - техните представители в местния парламент, да бъдем на висотата на възложената ни отговорност и да постигаме добрите решения за Ямбол чрез консенсус и диалог. За диалог обаче са нужни усилията и добрите намерения най-малко на две страни, а не еднозначно налагане на мнение. През миналия мандат Общинският съвет беше превърнат в придатък на кмета. Чрез него той налагаше за узаконяване предварително взети решения, без да се зачита различно мнение.

Съветниците от групата на „БСП за България" вярваме, че този Общински съвет ще изпълни конституционно отредената му роля да определя политиката на общината и да следи за законността на действията на кмета и на общинска администрация и ще работи за благоденствието на гражданите. Тази зала е виждала много неща. Виждала е как добри хора се променят, когато са с официални дрехи, имат власт и са пред камери. Вярваме, че никой не е тук с очакване хората да му благодарят. Не сме тук за благодарност, а за да си свършим работата. Удовлетворението за всички ни ще бъде само едно. Когато след години видим доброто след нас, и можем да кажем сами пред себе си – и аз бях там, и аз помагах.

В следващите четири години в тази зала ще спорим с часове дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Нека никога не забравяме, че това всъщност зависи само от едно - какво очакват хората извън нея. Внушенията за силово налагане на позиции в интерес на гражданите чрез обществен съд или чрез използване на медиите като назидание не правят чест на никого и вярваме, че водещото начало в нашата работа ще бъде търсенето на аргументирани разговори, а не заканите.

Групата съветници „БСП за България", която е втора политическа сила в този Общински съвет, заявяваме, че ще бъдем последователни и отговорни в работата си. Няма да влизаме в договорки, в съглашателства, в предварително изчислени аритметични мнозинства. Ще работим проектно за всяко конкретно предложение от страна на кмета и общинска администрация и ще следим за неговата законност и целесъобразност, т.е., ще участваме единствено във формирането на принципни мнозинства около важните за нашите съграждани теми. Не бива да забравяме, че ние като съветници и кметът като изпълнител на нашите решения сме отговорни пред гражданите преди всичко за това как разходваме обществените средства, и най-вече собствените ни приходи, които годишно възлизат на над 20 млн. лв. и това е първата ни и най-важна задача. Липсата на определено мнозинство в Общинския съвет дава по-голяма възможност на съветниците да предлагаме идеи за развитието на Ямбол. Ние, от „БСП за България" ще се възползваме активно от този шанс. ДЕКЛАРИРАМЕ: Ще действаме така, че заедно да бъдем жители със самочувствие на град с предвидимо и модерно бъдеще. Ролята на „БСП за България" в ямболския общински съвет ще бъде на група с ясни задачи, прозрачни цели, отговорност и доказан експертен потенциал. ЩЕ ПОДКРЕПЯМЕ И ПРЕДЛАГАМЕ: Привличането на нови инвестиции в града и подобряване на благосъстоянието на гражданите; Осигуряването на безплатни детски градини и ясли за всички деца в Ямбол и безплатна храна от Детската млечна кухня; Осигуряването на средства от общинския бюджет за еднократна помощ на семейства с двама осигурени родители при раждане на второ и трето дете и на майките студентки; Откриване на Център за временно настаняване на бездомни, лица в неравностойно положение и сираци, завършили средно образование за срок от 6 месеца в една календарна година и на Дневен център за лица с увреждания над 18-годишна възраст; Изготвяне на Програма за кадрово укрепване на медицинските специалисти в Ямбол; Провеждане на общинска политика за повишаване на нивото на образованието в града, за да бъдат ямболските ученици конкурентоспособни и с високо самочувствие; Запазването и увеличаването на дела на общинската собственост; Намаляването на обхвата на Синята зона; Почистване на коритото на река Тунджа в градската и част и оформяне на крайречната зона като място за отдих и спорт; Реконструкцията и модернизацията на уличното осветление в Ямбол; Изравняване условията на обитаване във всички жилищни квартали на Ямбол; Изграждане на Център за разделно събрани отпадъци от домакинства, на депо за строителни отпадъци, на общинска сепарираща инсталация и избор на вариант за бъдещо депониране и третиране на битовите отпадъци. Поетапни реконструкция и ремонт на общинската спортна база и пълна рехабилитация на градския стадион.

Скъпи колеги, спорна работа и нека наистина покажем, че можем да работим заедно чрез зачитане и взаимно уважение. Тук всички сме общински съветници от листата на някоя партия.

Няма изключения. Нека през следващите четири години да се чувстваме само като съветници на Ямбол. Не искам да казвам, че този Общински съвет ще бъде най-добрият в последните години, но искам да кажа - вярвам, че може да бъде.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна в общата численост на ОП "Платени зони за паркиране", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. (НСОРБ)

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

5.      Предложение относно създаване на ВК за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при ЯОС и АС - Бургас.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

6.      Предложение относно избор на зам.- председатели на Общински съвет Ямбол на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

7.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

8.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

Шиков - Имате думата по дневния ред.  Няма желаещи. Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 35                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

Кр. Йорданов гласува „за“, има проблем с устройството за гласуване.

Правя процедурно предложение медиите да останат в залата и да излъчват заседанието след приемане на дневния ред. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                        против – 2                             въздържали се – 2

Приема се.

Кр. Йорданов гласува „за“.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна в общата численост на ОП "Платени зони за паркиране", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. (НСОРБ)

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

5.      Предложение относно създаване на ВК за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при ЯОС и АС - Бургас.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

6.      Предложение относно избор на зам.- председатели на Общински съвет Ямбол на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

7.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

8.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Шиков – Ще направя една техническа корекция като вносител на предложението и тя е в в ПК ЗОРПК вместо К. Калиманов - К. Георгиева. В ПК по ЗПКОНПИ вместо К. Георгиева - К. Калиманов.

Георгиева – Аз няма да взимам отношение по състава на постоянните комисии, но в реда на законосъобразността на решението, което ни се предлага правя конкретно предложение, а именно в решението основание да бъде чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.16, чл.19, чл.22 и чл.23 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Ямбол и неговите комисии и взаимодействието им с ОА на Община Ямбол избира … , защото чл.21, т.1 казва само, че ОбС избира от своя състав постоянни и временни комисии, но реално погледнато какъв е броя, какъв е вида на комисиите, каква е числеността и как се избира ръководството е упоменато в нашия правилник и то е едно допълващо предложение и смятам, че е добро допълнение.

Стойков – От група съветници на ПП ГЕРБ имаме предложение във връзка със състава на постоянните комисии. Нашето предложение е в ПК ТУИТЕ вместо Емилия Кремъкова да бъде записан Ивайло Симеонов и в ПК по ЗПКОНПИ вместо Ивайло Симеонов да бъде записана Емилия Кремъкова.

Чолаков – Поглеждайки предложението на председателя на ОбС за комисиите ми направи едно особено впечатление. Предполагам, че комисиите са разпределени според това какви експертни качества има всеки от нас, за да може да помага на дадената комисия, предполагам. Наскоро си погледнах дипломата и поглеждайки там пише педагогика, пише и спортно образование, от там нататък не знам Вие до колко познавате историята на всеки един от нас или поне трябва до някъде да сте се запознали, аз бях народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание, като в 43-то бях зам.-председател на комисията за децата, младежта и спорта. С това станаха две неща и третото, през годините съм се занимавал само със спорт, 40 години, а не 4 години, когато погледнах разпределението на комисиите и се видях записан в комисията Култура, читалищни дейности и културен туризъм, трябва да Ви кажа, че веднага отидох до огледалото да видя какъв ми е вида, дали да не съм придобил доста интелигентен, аз все си мислех, че вида ми е спортен и така по-аграрен. Много неприятно впечатление ми направи и дали Вие мен ме познавате. Ако вие мен ме познавате, мисля че няма да е етично от гледна точка на това и затова аз предлагам да бъда поставен в комисия по образование, спортни и младежки дейности вместо в комисията по култура, читалищни дейности и културен туризъм. Предполагам, че е станала някаква грешка и затова с молба се обръщам към Вас да бъда поставен в правилната комисия.

Шиков - Предложение с кой да бъдете разменен.

Чолаков - Това не е етично от моя страна аз да правя предложение.

Шиков – Предложението на г-н Чолаков не е пълно, така че не виждам какво може да гласуваме, комисията в момента по образование, спорт и младежки дейности е в състав Ем. Кремъкова като председател, Ст. Говедаров, като зам. – председател, Ив. Христов, Ант. Динев, Ст. Стойков, Р. Ребров и Кр. Петров. Някой от членовете има ли желание да бъде разменен с г-н Чолаков в комисията по спортни дейности.

Георгиева – Правя конкретно предложение за размяна в двете комисии г-н Иван Чолаков да отиде в ПК „Образование, спорт и младежки дейности“, а г-н Кръстьо Петров да отиде в ПК „Култура, читалищни дейности и културен туризъм“.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване първото предложение на г-жа Георгиева за допълване на основанията.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Стойков.

Гласували      за – 31                        против – 4                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 30                        против – 1                             въздържали се – 5

            Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 34                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 36                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл.16, 19, 22 и 23 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол избира членове на постоянните комисии и техните ръководства:

           1. ПК “Бюджет и финанси”:

           Председател:            Атанас Илчев          

Зам.-председател: Еленка Кънева

Членове: Любомир Керемедчиев

Мария Тюфекчиева 

Петър Личев            

Александър Стойков          

Георги Георгиев     

Капка Йоргова        

Калоян Калиманов

2. ПК “ Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие, и на сделките  с общинска собственост ”:           

           Председател: Катя Георгиева

Зам.-председател: Александър Стойков

Членове: Тодор Тодоров

            Атанас Илчев

Димитър Горнаков

Явор Брънков

            Красимир Йорданов

3. ПК “Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология:

Председател: Ивайло Христов

Зам.-председател: Мариета Сивкова

Членове: Славка Балчева-Георгиева

Анатоли Станилов                         

            Ясен Киров                          

            Ивайло Симеонов               

Кръстьо Петров                    

4. ПК “Образование, спортни и младежки дейности:           

Председател: Емилия Кремъкова

Зам. - председател: Станислав Говедаров

Членове: Ивайло Христов

            Антонио Динев

Стойко Стойков

            Русин Ребров

            Иван Чолаков

5. ПК “ Култура, читалищна дейност и културен туризъм ”:   

Председател: Капка Йоргова

Зам.-председател: Мария Тюфекчиева

Членове: Анатоли Станилов

Антонио Динев

            Ефтим Важаров

            Райно Георгиев

            Кръстьо Петров

6. ПК “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция ”:           

Председател: Татяна Петкова

Зам.-председател: Валентин Вълчев

Членове: Славка Балчева

            Станислав Говедаров

            Димитър Рунков

            Недялка Петкова

            Райно Георгиев

            7. ПК3аконност, обществен ред и противодействие на корупцията:            

Председател: Димитър Горнаков

Зам.- председател: адв. Георги Георгиев

Членове: Иван Тахчиев

            Ясен Киров

Явор Брънков

Румен Банков          

Катя Георгиева

8. ПК по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество: 

Председател: Любомир Керемедчиев

Зам. - председател: Тодор Тодоров

Членове: Иван Тахчиев

Емилия Кремъкова

            Ефтим Важаров

            Красимир Йорданов

            Калоян Калиманов

 

 

 

Шиков – Точките от 2 до 8 се нуждаят от становища от ПК, след като си избрахме ПК ще направя прекъсване на заседанието, три от ПК ще заседават и след това ще продължим с останалите точки. (разпредели точките от дневния ред на съответните ПК) Давам 30 мин почивка, за да могат ПК да заседават, 9:33 часа е.

След почивката, в 10:20 кворум в залата 26 общински съветника.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански  - Относно промяна на бюджета всички сте се запознали с материала, става дума за една сума, която е от целевата държавна субсидия и искаме да я пренасочим за осветление в гр. Ямбол, все пак трябва да започнем от някъде. Сумата, която изчислихме и възможностите, в които би могла да се насочи, защото имаше питане в кои квартали, искам да кажа, че всеки квартал е важен, както за мен, за общинските съветници и за всички граждани. Ще насочим възможностите, които са с тези средства, за да се започне и ще се опитаме да завършим к-с „Възраждане“, и в района на КОС Ямбол. Искам само да се извиня, тъй като все още нямам опита уважаеми съграждани, уважаеми г-н Председател на ОбС, уважаеми дами и господи общински съветници, уважаеми представители на медиите, но още съм новобранец. Така че, ви призовавам да подкрепите това предложение и се надявам още до преди настъпването на новата година да има някакви резултати. Искам да обърна малко внимание и на изказването на г-жа Катя Георгиева относно работата на ОбС и на общинската ръководна администрация и нейната оценка от гражданите. Да, ние ще бъдем оценявани от тях и проводник на тази оценка ще бъдат медиите, които всички се съгласихте да присъстват на нашето заседание, относно диалогичността на кмета и на администрацията му ще държа да бъдем диалогични и мисля, че г-жа Мариета Сивкова, може да го потвърди това, че сме диалогични и че ще работим в полза на града и на гражданите. Искам да ви благодаря за вниманието.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) Има предложение от К. Калиманов за експертно присъствие на заседанията на ПК.

Стойков - Общинските съветници от ПП ГЕРБ ще подкрепим предложението за промяна на бюджета. Като нашето желание е от тук нататък в такива предложения, които бъдат правени по отношение на промяна на бюджета да бъдат конкретизирани по-подробно още в предложението в какви точно дейности ще бъдат инвестирани средствата за тези ремонти, за да бъдат гражданите по-добре информирани, затова какво ще се случва с тези пари като количествено стойностни сметки. Така че, всичко което е в полза на гражданите ние като политически отговорна партия, ще бъдат подкрепени всички такива предложения.

Калиманов - Моето предложение, тъй като в комисията участвах активно, взехме решение да подкрепим, моето допълнение в следващото предложение, което ще видим предполагам декември месец, както администрацията е направила предложение по Приложение №1 мотивирано, може да е с няколко редчета, но има мотивировка, но в Приложение № 2 ние трябваше да гадаем 20 мин кое къде отива.

Ревански - Искам да кажа, че напълно съм съгласен със забележките, за което се извинявам, но аз казах къде ще бъдат инвестирани средствата. Следващия път наистина ще има специалист, който, ако трябва да дава някакви пояснения лично аз ще настоявам за това. Искам да се извиня.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – 1                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2019 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2019 г., съгласно Приложение № 2.

 

                       

                       

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна в общата численост на ОП "Платени зони за паркиране", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански – В това наше предложение относно състава се обосновахме, но в последния момент се оказа, че не е добре паяка в събота и неделя да почива, тъй като в разговор със служители от службата се оказа, че има нарушители, които препречват важни места, от където не могат да излизат леки или товарни автомобили, така че разбрахме, че комисията е заседавала това да се отложи на следващото ни заседание и аз ви призовавам да гласувате да се отложи.

Шиков - Може да оттеглите предложението като вносител.

Ревански - В такъв случай оттеглям предложението за следващо заседание. Аз ви казах мотивите в самото начало, ако трябва някой от комисията да заповяда да се изкаже.

Шиков - При положение, че предложението е оттеглено, мисля че може след заседанието председателите на комисиите да обсъдят с г-н Ревански нещата и с г-н Колев, няма нуждая сега да заемаме времето на целия ОбС.

 

Оттеглено от вносителя.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. (НСОРБ)

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Шиков – Комисията направи забележка като вносител да направим корекция първо в решението да се отделят двете части от решението в отделни точки. Има и предложение за корекция. Точката трябва да стане: „На основание чл.21, ал.1. т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет Антон Русков Шиков, председател на Общински съвет Ямбол“. И като точка втора: „При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Атанас Илчев Илчев, общински съветник.“ Ще разделим решението на две точки и предлагам да добавим „общински съвет определя …“.

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Петкова - Приемаме, че предложението, което г-н Председателя направи ще се приеме и разделяме двата абзаца на две точки. В такъв случай искам да предупредя залата, че ако точка втора я приемем във вида, в който е предложена ще нарушим Правилника за работа на ОбС. В чл.13, ал.5, т.2 от Правилника е записано: „Зам. – председателя изпълнява функциите на председателя на ОбС изброени в чл.12 при негово отсъствие.“, а в чл.12, т.6 гласи: „Председателя на ОбС представлява съвета пред външни лица и организации“, каквато се явява Националното сдружение на общините. И в тази връзка аз правя едно предложение, да приемем, че втория абзац става точка втора, вместо сегашния текст, текста да бъде следния: „При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат за заседание н а общото събрание той ще бъде замества от зам. – председател определен от Председателя на ОбС.“

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Петкова за нова т.2.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от предложението.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ общински съвет определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет Антон Русков Шиков, председател на Общински съвет Ямбол.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от заместник-председател, определен от председателя на ОбС.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно създаване на ВК за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при ЯОС и АС - Бургас

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 36                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели създава временна комисия в състав от 5 общински съветника за изготвяне на предложения пред ОбС за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол в състав: адв. Георги Георгиев, Капка Йоргова, Явор Брънков, Антонио Динев, Любомир Керемедчиев.

2. Комисията избира на свои заседания председател, събира, разглежда, проверява и обобщава постъпилите документи в съответствие с изискванията на Наредба № 7/18.09.2017г. и Закона за съдебната власт, предлага гласуването на кандидатите за съдебни заседатели на сесия на Общински съвет - Ямбол.

           

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно избор на зам.- председатели на Общински съвет Ямбол на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Има предложение от залата да се гласуват по отделно зам.-председателите. Подлагам на гласуване предложението за г-жа Т. Петкова.

Гласували      за – 34                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване предложението за г-жа К. Георгиева.

Гласували      за – 35                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол избира за зам.- председатели на ОбС Ямбол:

Татяна Петкова

Катя Георгиева.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 на Министерски съвет от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности:

1. Определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на Община Ямбол в размер на 3 000 лв. и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто върху основната месечна заплата, считано от датата на встъпване в длъжност.

2. Платеният годишен отпуск на кмета на Община Ямбол е съгласно чл. 31 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

3. Социалните плащания по чл. 294 и чл. 296 от Кодекса на труда се ползват в размери, съответстващи на прилаганите за служителите по трудови правоотношения от общинската администрация.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя. Няма да гласувам по това предложение.

Гласували      за – 36                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА:

1. Определя продължителност на работното време на председателя на Общински съвет-Ямбол четири часа дневно.

2. Определя индивидуална основна месечна заплата на председателя на Общински съвет-Ямбол, считано от 12.11.2019 г. в размер 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината при спазване съотношението относно продължителността на работното време.

3. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто върху основната месечна заплата.

4. Платеният годишен отпуск се ползва в размер, съответстващ на размера на платения годишен отпуск на кмета на общината.

5. Възлага изпълнението на решението на Общински съвет-Ямбол на кмета на общината

 

 

 

Шиков – Колеги, преди да закрия заседанието искам само две неща да кажа. Първо, планирам две заседания за декември месец, понеже доста неща освен тези, са се събрали, но те наистина искат по-сериозно гледане от комисии, както се видя и тук с т.3 от дневния ред беше леко прибързано. Друго, което искам да предложа всички групи и всички общински съветници ще получат от мен нещо като срок и писмо за предлагане на промени в правилника, всички предложения ще бъдат събрани и ще се гледат от Председателския съвет, но не знам още кога ще определим срока, може би ще е до края на годината. Смятам, че това е по-добрия вариант отколкото да избираме отделна комисия, в Председателския съвет всички политически сили и всички групи са представени, така че ще могат да изразят мнение и в края на краищата всичко се решава на заседание на ОбС. И другото, което тук преди малко колегите казаха, на заседанията на комисиите трябва да присъстват задължително експерти от ОА. Аз искам даже нещо повече да се случи. Всяка комисия, председателя й ще отговаря за това да състави някакъв списък с предложения за експерти, които са извън общината и биха могли да взимат участия в заседанията, знаете ОбС има право да кани такива хора на заседанията на комисиите. Искам наистина да повишим нивото на експертност на комисиите. Така че, моля господа председателите, зам. – председателите и въобще целите комисии да помислят по въпроса и да предложат хора. Благодаря ви, за лекото заседание днес.

Поради изчерпване на дневния ред закривам второто заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          Антон Шиков

 

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                              Ан. Господинова