РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ 2020г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 

           1. Одобрява промени по разходната част на бюджета на община Ямбол за 2020 г., както следва:

По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ

И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

Дейност 745 "Обредни домове и зали"

Увеличава § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет“ с       5 000 лв.

Дейност 759 "Други дейности по културата"

Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 5 000 лв.

2.  Променя решение по т.4.3. от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020 г. по точка седемнадесета от дневния ред както следва:

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 11 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 212 лв., а за лица починали с коронавирусна инфекция за всеки отделен случай помощта да не надвишава 397 лв.