РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 8 АПРИЛ 2022г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, даване на разрешение за изработване на проект за на изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XI и УПИ XII, в кв. 157А и УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVIII, кв. 157  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и одобряване на задание за същото, "Вакуум ел систем" ООД.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

2.      Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 230,90м на подземен електропровод 20кV за разширение на съществуващи енергийни обекти за пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия, преминаващо през поземлени имоти в земеделска територия публична общинска собственост с идентификатори 87374.60.539 и 87374.60.555 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чукура“, с начин на трайно ползване – за селскостопански, полски, ведомствен път.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

3.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол ДМА, финансирани от ВиК ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, даване на разрешение за изработване на проект за на изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XI и УПИ XII, в кв. 157А и УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVIII, кв. 157  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и одобряване на задание за същото, "Вакуум ел систем" ООД.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с 134, ал. 2, т. 6 чл. от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XI и УПИ XII, в кв. 157А и УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVIII, кв. 157  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона;

2.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ с препратка към чл. 134, ал. 1. т. 1 и с чл. 134, ал. 2. т. 1 от ЗУТ, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I „за СМОА“, УПИ II „за СМОА“, УПИ III „за СМОА“, УПИ IV „за СМОА“, УПИ V „за СМОА“, УПИ XI „за озеленяване“ и УПИ XII „за озеленяване“ в кв. 157А и УПИ XII „за СМОА“, УПИ XIV „за СМОА“, УПИ XV „за СМОА“ и УПИ XVIII „за СМОА“ в кв. 157  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 230,90м на подземен електропровод 20кV за разширение на съществуващи енергийни обекти за пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия, преминаващо през поземлени имоти в земеделска територия публична общинска собственост с идентификатори 87374.60.539 и 87374.60.555 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чукура“, с начин на трайно ползване – за селскостопански, полски, ведомствен път.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка първа на протокол № 3/17.03.2022 г., Общински съвет Ямбол одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 230.90м на подземен електропровод 20кV за разширение на съществуващи енергийни обекти за пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия, преминаващо през поземлени имоти в земеделска територия, публична общинска собственост, с идентификатори 87374.60.539 и 87374.60.555 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чукура“, с начин на трайно ползване – за селскостопански, полски, ведомствен път, който е част от обект: „Реконструкция на въздушен електропровод 20кV „Летище“, чрез изграждане на кабелна линия 20кV от съществуващ БКТП „Стоянов кладенец“ в имот с идентификатор 87374.56.757 до съществуващ ЖР стълб в имот с идентификатор 87374.59.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол“, съгласно графичната и текстовата част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,

          Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол през 2022 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол ДМА, финансирани от ВиК ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите:

1.      Обект: „ЕТАП 5: гл. клон VI-в.з.- по ул. “Преслав“ от ул. “Хан Тервел“ до ул. “Търговска“, гл. клон VI-в.з.-по ул. “Преслав“ от ул. “Търговска“ до ул. “Г. С. Раковски“, обща дължина 305.70 м.“, с инвестиция в размер на 72 914.85 лв. /седемдесет и две хиляди деветстотин и четиринадесет лева осемдесет и пет стотинки/;

2.      Обект: „Реконструкция на водопровод по ул. “Жельо Войвода“ от о.т.76 до о.т.78, ЦГЧ гр. Ямбол“ - трета категория, с обща дължина 79.92 м.“, с инвестиция в размер на 6538.21 лв. /шест хиляди петстотин тридесет и осем лева и двадесет и една стотинка/;

3.      Обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на КОС - гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 22 805.35 лв. /двадесет и две хиляди осемстотин и пет лева тридесет и пет стотинки/.

4.      Обект: „Реконструкция на част от разпределителния водопровод в участък – преминаване на р. Тунджа до спирателен кран /СК/ Градски парк, гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 24 512.74 лв. /двадесет и четири хиляди петстотин и дванадесет лева седемдесет и четири стотинки/;

5.      Обект: „Реконструкция водопроводна мрежа на гр. Ямбол - водопровод и водопроводни отклонения по ул. “Преслав“ от ул. “Димитър Благоев“ до ул. “Акация“, гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 193 996.43 лв. /сто деветдесет и три хиляди деветстотин деветдесет и шест лева четиридесет и три стотинки/

6.       Обект: „Реконструкция СКО ул. “Г. С. Раковски“ № 29 и ул. “Г. С. Раковски“ № 41“, с инвестиция в размер на 20 919.01 лв. /двадесет хиляди деветстотин и деветнадесет лева и една стотинка/.

7.      Обект: “Диспечеризация и монтаж на електромагнитен разходомер“ на обща стойност 4 416.97 лв. /четири хиляди четиристотин и шестнадесет лева деветдесет и седем стотинки без ДДС/.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година и Постановление 31 от 17.03.2022 г. на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2022 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 103 917 775 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 57 165 443 лв., в т.ч.:

-               Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 51 686 524 лв.

-               Собствени приходи на разпоредителите, които прилагат делегиран бюджет в размер на 63 298 лв.

-               Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 20 141 лв.

- Преходен остатък от 2021 г. от делегираните от държавата дейности в размер на       5 395 480 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 46 752 332 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 9 605 000 лв.

- Неданъчни приходи в размер на 11 195 825 лв.

- Трансфери за местни дейности в размер на 2 151 077 лв., в т.ч.:

·   Обща изравнителна субсидия - 3 087 800 лв.;

·   Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища–37 600 лв.;

·   Целева субсидия за капиталови разходи – 744 100 лв.

·   Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в размер на – (-) 217 500 лв., от които за:

ü   Професионални гимназии /за ученически спортни игри/ - 5 000 лв.;

ü   ОД на МВР гр. Ямбол – 100 000 лв.;

ü   ДТ „Невена Kоканова“ – 76 000 лв.;

ü   КТ „Георги Митев“ – 36 500 лв.       

·   Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС  - (-) 1 500 923 лв.,

в това число:

ü  Проект "Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ "Слънце"" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-1.002-0002-C01 – 43 820 лв.;

ü  По проектни предложения от група дейности „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол – 1 018 205 лв., в т.ч.

o Проект "Ремонт и модернизация на Музей на бойната слава" -125 000 лв.;

o   Проект "Ремонт и модернизация на Младежки културен център "Георги Братанов"" – 400 000 лв.;

o   Проект "Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей" – 75 805 лв.;

o   Проект  „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” -417 400 лв.

ü Неверифицирани разходи след окончателно разплащане по проекти, извършени от предоставени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС да се трансформират като трансфер между бюджети и сметки за средства от ЕС както следва:

°                    „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – първи етап“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 /12.01.2017 г., финансиран  по ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020“ – 438 898 лв.;

-               Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 2 927 650 лв. за следните проекти:

ü  „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол през периода 2019-2021 г.“

ü  „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол през периода 2022-2023 г.“

ü  „Техническа помощ за изпълнение на Инвистиционната програма на гр. Ямбол“

ü  „ Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“

ü   „Проектиране  и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол

ü  „ Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“

ü  „ Създаване на Кризисен център“

ü  „Приеми ме 2015“

ü  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие – Общностен център Ямбол“

ü  „Патронажна грижа +“

ü   „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“

ü  „Ремонт на Музей на бойната слава“

ü  „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“

ü  "Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ "Слънце""

ü  „Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол в условията на пандемията от Ковид-19“

- Финансиране на бюджетното салдо – 26 728 080 лв., съгласно Приложение № 1.

1.2. Разходи в размер на 103 917 775 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на  57 165 443 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи на делегираните от държавата дейности в размер на 713 265 лв., в т.ч. за  дофинансиране на маломерни паралелки, за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти за 2022 г.: ОУ „Христо Смирненски“ - 16 764 лв. и СУ „Пиер дьо Кубертен“ - 21 198 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 46 039 067 лв. в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 280 000 лв.

1.3. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2021 г. в размер на 24 132 113 лв., разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

 

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. в размер 24 079 116 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 744 100 лв., съгласно Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 2 920 000 лв., съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема разчет на приходите по § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, съгласно Приложение № 5.

 

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2022 г., с изключение на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

 

 4. Определя размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол в размер на 4 256 лв., считано от 01.04.2022 г., на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г.

 

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

5.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 47 065 лв.;

5.2. Помощи по решение на Общински съвет - 15 000 лв.;

5.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 15 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 330 лв., а за лица починали с коронавирусна инфекция за всеки отделен случай помощта да не надвишава 515 лв.;

5.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 8 000 лв.;

5.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 500 лв.;

5.6. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 594 181 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 569 181 лв. за 46 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 25 000 лв.;

5.7. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 560 000 лв. и за спортен календар 40 000 лв.;

5.7.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата.

5.8. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 3,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детски градини в размер на 3,50 лв. на дете на ден;

-   в детските ясли в размер на 3,50 лв. на дете на ден;

-   в детска кухня в размер на 2,40 лв. на дете на ден.

5.9. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 35 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.;

5.10. Средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми – 15 000 лв.;

5.11. Средства за финансови помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол – 100 000 лв.;

 

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. СБКО в размер до 3 % върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 20 000 лв.;

6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 10 000 лв.;

6.4. За командировки в чужбина – 15 000 лв., от които:

- в дейност 122 „Общинска администрация” – 10 000 лв.;

- в дейност 123 „Общински съвети” - 5 000 лв.

              6.5. По Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 50 000 лв.

 

7. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-       в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-       в дейност „Асистенска подкрепа” – на длъжност „сътрудник социални дейности” и „социален работник“;

-       в ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” – на длъжност „инкасатор” и „отговорник пазари“;

7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

 

8. Утвърждава приходите, разходите и числеността на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8,  Приложение № 9 и Приложение № 10.

 

9. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 11 041 635 лв., съгласно Приложение № 11.

 

10. Приема бюджетна прогноза за периода 2022 – 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол, съгласно приложения  № 12, № 1а и № 6г.; 

11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

 

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

               12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 5 150 000 лв.;

               12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2022 г. в размер на                14 977 500 лв.

 

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер на 54 229 946 лв.

 

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер на 45 000 000 лв.

 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г. в размер на 100 000 лв.

             

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от помощи и дарения от страната и чужбина, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

 

17. Възлага на кмета:

17.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

17.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

17.3.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет;

 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

18.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2022 година.

18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

18.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

 

19. Упълномощава кмета:

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19.3. Да сключи договор с Министерството на културата за съвместно финансиране на ДТ „Невена Коканова“ и КТ „Георги Митев“ гр. Ямбол.

 

20. Приема разпределение на средствата по получен от община Ямбол допълнителен трансфер за други целеви разходи, за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19, съгласно ПМС 326 от 12.10.2021 г. в размер на 1 076 669 лв. както следва:

- за подобряване на достъпа до здравни услуги, за ремонт на пешеходни зони и транспортни артерии в близост до болнични заведения на територията на община Ямбол с цел по-бързо и безпроблемно придвижване на болни лица - 930 669 лв.;

- за компенсиране на разходи за дезинфекция, предпазни средства и др. във връзка с COVID-19 в местни дейности: за детски градини - 55 000 лв.; за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие - 6 000 лв.; за Детски ясли и детска кухня – 5 000 лв.; за Домашен социален патронаж – 2 000 лв.; за ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" -5 000 лв.; за ОП „Комунални и обредни дейности“ - 3 000 лв.; за ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ – 50 000 лв.  и за общинска администрация – 20 000 лв.

 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.