ПРОТОКОЛ № V

 

            Днес, 15.02.2024г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0014/17.02.2024г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Евгени Господинов, Ивайло Симеонов, Стилиян Илиев.

            На заседанието присъстваха Валентин Ревански – кмет на община Ямбол и Енчо Керязов – заместник-кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри петото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

3.      Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440. (бивш напоителен канал)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ VI, кв. 75В по плана на гр. Ямбол – ж.к. Георги Бенковски.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I, кв. 76В по плана на гр. Ямбол – ж.к. Георги Бенковски.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 45.51 кв.м върху ПИ 87374.552.26, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.12.9) в жилище“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 29, вх. В, таван № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Диана“, УПИ XV, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, с цел продажбата му на Мариана Вълчева и Йордан Йорданов, собственици на сграда с обществени функции.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на НЧ „Тракийска лира-2012“, находящ се на ул. „Търговска“ № 57.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.438 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 245 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Мраморно море“ № 28.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг самостоятелен търговски обект Помещение  за  търговска  дейност, публична общинска  собственост, „Безистен“ на пл. „Освобождение“ № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул.“Граф Игнатиев“ № 153.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение за функциониране на Областен информационен център- Ямбол през периода 2024 г. – 2029 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ по програма „Техническа помощ“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има постъпило предложение относно кандидатстване с проектни предложения за участие в обявен конкурс в рамките на национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. (ПУДООС), което е със срок 29.02. Има и предложение относно предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД върху общински имот с идентификатор 87374.55.685 по КК и КР на гр. Ямбол за реконструкция и разширение на подстанция Ямбол, без търг или конкурс. Получихте ги на пощите и са разгледани от ПК. Получихте и предложениео от ПК ЗСДСИ относно отпускане ЕФП на Севастиан Георгиев Георгиев.

Горнаков – Предлагам да отпаднат т.8 и т.12 от проекта за дневен ред.

Шиков - Няма други предложения. Мотивирайте.

Горнаков – След разглеждане на материалите по време на комисия, установихме, че предложените ни цени са ниски спрямо пазарните към момента, затова искаме да бъдат отложени за изготвяне на нови предложения за пазарна оценка.

Шиков - Мотивировката за ЕФП е, че е разгледана на комисия след крайния срок за приемане на материали. За проектното предложение, за чиста околна среда, че крайния срок е преди следващата официална сесия на Общински съвет и няма нужда да свикваме извънредно заседание. А ситуацията с НЕК, с ново име енергиен системен оператор е, че там те са изчаквали приемането на програмата за общинска собственост и след това, докато минат съгласуванията, също малко закъсня внасянето на предложението, а няма нужда да бавим развитието на ситуацията за този трафпост, описан в мотивировката на предложението.

Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на ПК за отлагане на т.8.

Гласували         за – 32                         против – няма                                    въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на ПК за отлагане на т.12.

Гласували         за – 32                         против – няма                                    въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението относно кандидатстване с проектни предложения да взлезе като т.8.

Гласували         за – 32                         против – няма                                    въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението относно предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж да влезе като т.12.

Гласували         за – 33                         против – няма                                    въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване включването на предложението за ЕФП като т.15.

Гласували         за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували         за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

3.      Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440. (бивш напоителен канал)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ VI, кв. 75В по плана на гр. Ямбол – ж.к. Георги Бенковски.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I, кв. 76В по плана на гр. Ямбол – ж.к. Георги Бенковски.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 45.51 кв.м върху ПИ 87374.552.26, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.12.9) в жилище“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 29, вх. В, таван № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно кандидатстване с проектни предложения за участие в обявен конкурс в рамките на национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. (ПУДООС).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на НЧ „Тракийска лира-2012“, находящ се на ул. „Търговска“ № 57.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.438 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 245 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Мраморно море“ № 28.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг самостоятелен търговски обект Помещение  за  търговска  дейност, публична общинска  собственост, „Безистен“ на пл. „Освобождение“ № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД върху общински имот с идентификатор 87374.55.685 по КК и КР на гр. Ямбол за реконструкция и разширение на подстанция Ямбол, без търг или конкурс.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение за функциониране на Областен информационен център- Ямбол през периода 2024 г. – 2029 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ по програма „Техническа помощ“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно отпускане на ЕФП на Севастиан Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) - Комисията предлага към дейност 606 – изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа да се добави – 20 000 за проектиране и изграждане на пътно кръгово кръстовище на ул. „Д. Благоев“ и ул. „Преслав“ - от дейност 619 § 10-00 Издръжка.

Тюфекчиева - ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ставрев – ПКЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

д-р Вълчев - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Белчев - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов – проц. - Моето предложение е тъй като това е най-важната точка за цялата 2024 г.,  изказванията да бъдат удължени до 10 мин. Това ще даде възможност на  всеки един, който има желание да внесе корекции и допълнения, да разясни пред всички своите аргументи, с които поне да се опита да убеди всички тези, които трябва да гласувате след това бюджета.

Шиков - Щях да кажа, че тъй като наистина бюджета изисква повече време, удължаваме изказването на 8 мин. Сега дали е 8 мин. или 10 мин., обещавам, че никой няма да прекъсна, докато говори по същество, за бюджета това сме го правили винаги. Иначе ще гласуваме 10 мин. Съгласен ли сте да не прекъсваме никой, докато говори по същество по бюджета?... Добре, гласуваме 10 минути.

Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 12                         против – 8                              въздържали се – 14

Не се приема.

Шиков – проц. – Предлагам да гласуваме 8 минути за изказване.

Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 18                         против – 1                              въздържали се – 11

Приема се.

Говедаров - Предстои ни едно гласуване, което през следващата година за всички ще предопредели развитието и бъдещето на града ни в посока, която ние всички бихме желали. Бюджета, който е предложен е балансиран. Този бюджет е една рамка, която, както последните години сме свикнали да наблюдаваме и има и такава практика при възникване на неотложни неща, проекти, във всеки един момент би могла да бъде променяна. Има хора, които не са съгласни с бюджета, има и такива, които са съгласни с бюджета. В крайна сметка ние наистина трябва да дадем един инструмент на администрацията в следващите месеци, в следващата година да си свърши работата по-най-добрия начин за гражданите на гр. Ямбол.

Шиков – Изказването на г-н Говедаров започна, че приемаме най-важния документ, след което продължи не точно в същия дух. Според мен, ние по-скоро приемаме в момента рамката, която по никакъв начин не фиксира развитието на града за следващите много години. Както и в едно семейство, или фирма да кажем, бюджета е нещо, което ние използваме, за да имаме представа как ще се развие бъдещето. Във всеки един момент от това бъдеще, се налагат промени, правят се корекции, допълнения, някои неща поради причини, независещи от нас отпадат и т.н., т.е. както и всички години от изминалите четири, ние в момента приемаме една рамка, за да видим до колко общината може да се разпростира в различни дейности. Залагаме разбира се и проекти, които са важни за нашия град и така също ни рамкират докъде можем да се разпрострем в изразходването на  обществени средства. Както сме забелязали през изминалите години, този бюджет бива изменян много пъти по най-различни причини. Дали възниква спешна необходимост от разходване на средства по някакъв параграф. Дали възниква възможност да реализираме някакъв важен проект, който в началото на годината не ни е било ясно, че ще бъде реализуем. Така че, според мен днешното гласуване залага една рамка и не е нещо толкова обвързващо и толкова решаващо за идните години, колкото се говори. Колкото за това, което всички четем и следим относно големите проекти в града, смея да кажа, че това е една от основните разлики на последните 5 г. управление. Оставаме личните дрязги и разправии настрана, но големи проекти са се реализирали безспорно през последните 20 г., през последните 12 г., през последните 5 г., кой е техният автор, кой ги е заложил, кой е осигурил финансирането, са отделни въпроси. Големите проекти ще продължат да се проектират и да се реализират. Разликата, която за мен е очевидна, и която гражданите също, според мен, очевидно оценят е в детайлите и малките неща, които се случват в града, които в този бюджет и в тази рамка са трудно забележими, тъй като най-често попадат вкупом в различни параграфи. Така че големите проекти ще продължават да вървят, но по-важното за мен е, че малките неща, които се случват в града също са част от този бюджет и те правят разликата във визията на Ямбол.

Стойков – Групата общински съветници от ПП ГЕРБ, води последователна политика през последния мандат както и през този и ще продължат да подкрепя развитието на града. Както всички години досега, ние сме подкрепяли бюджета, няма да направим изключение и тази година. Наистина бюджета е най-важният документ, който приема ОбС за календарната година. Отличителните белези на този бюджет, най-вече, който бих определил като амбициозен и това се дължи на големия брой обекти и общата сума, която е заложена за капиталови разходи и заложена в капиталния списък. По спомен беше над 35 млн. лв., които включват завишени средства от продажба на общинско имущество и доста средства от централния бюджет на Република България. Така че, няма как да не подкрепим този бюджет с този дълъг капиталов списък. Надяваме се, че ще подкрепите нашето предложение,  което е направено в комисия от г-н Георгиев, за проектиране на ново кръгово кръстовище. И накрая бих пожелал успех на кмета г-н Ревански, наистина да успее да изпълни всички заложени дейности и проекти в бюджета за тази година.

Белчев – Присъединявам се към думите на г-н Шиков и само искам да допълня - последните две години, всички знаете бюджета на държавата, кога беше приет и колко трудно беше общинската администрация да работи без приет държавен бюджет. Сега имаме възможността, с приет държавен бюджет, толкова рано да си приемем рамката и при нас, така че аз ще подкрепя така предложения проект за бюджет.

Г. Славов - Така или иначе, ако няма други след мен с това ще приключи съществената част от изказванията по бюджета. Много е добре да си направим няколко, т.е. хората да са наясно и може би да се направи малка равносметка.  Първо, инициатива за вкарване на бюджет има единствено и само кмета на града. И когато тук се говореше колко хубаво е балансиран и как в последствие като рамка може да бъде променян, единствената инициатива по закон за съставяне и за промяна има кмета. Единственото място, където общинските съветници, които представляват гражданите на Ямбол, можем да направим промени и корекции е тук в  зала по време на разглеждане на бюджета. Поради тази причина искам да направя един анализ, тъй като това реално е предложението на кмета на града за бюджета. И за разлика от всички предходни изказали се преди мен, тъй като дълги години съм имал възможност да правя бюджети, мога да кажа, че този бюджет за мен е слаб. И ще се аргументирам веднага защо. Няколко неща. Първо, никъде не се вижда визията на кмета, както и предните 4 г., така и на 5-ата г., за развитието на града. Това, което аз виждам, както предходните 4 г. е, че в този бюджет, гръбнака на капиталовия списък, за който последно се говореше, са проектите, които г-н Ревански завари 2019 г. есента и които все още не е изпълнил. И това е факт. От 15 млн. лв., които държавата отпуска, както вие казвате, 13 млн. лв. са за такива проекти. Факт. Няма значение дали на някой му харесва или не. Но това не са проекти на г-н Ревански, това не е неговата визия, това не са неговите приоритети. Да, приоритет да изпълниш всичко, което си заварил, също е приоритет. Но поне го кажи официално, за да са наясно хората за какво става дума. Другото, което виждам, липсва стратегическото виждане за развитие на града. В момента в града има няколко обстоятелства, които предполагат да се заложат проектиране на обекти и цели територии, от които ще зависи за десетки години напред развитието на града. И аз съм направил предложение, което ще внеса за корекция официално след малко. Това е първо, територията на Пехотинските казарми. Територията на Пехотинските казарми е разделена на немалко парчета, държавата така ги е върнала на града. Едно от които вече е 98 дка, е продадено и е частна собственост. Общия устройствен план, който направихме от 2013 г. до 2015 г. - 2016 г., много добре фиксира рамката, но ако не се направи ПУП, там никой не знае кога, къде, какво и как да се изгради. Подробния устройствен план предполага всичките тези малки терени, да се слеят в един голям, това е общинска собственост. Ще бъде най-глупавото нещо някой да продаде някакъв терен от тези, тъй като Ямбол е град община и няма накъде да се развива. Ако трябва да се направи общоградско допитване и да се определи точно, къде какво и как да бъде изградено. Дали да има детска площадка и къде, дали да има улица и къде, дали да има каквото и да е било друго жилищно гражданско строителство. Другото, което е изключително важно това е територията на източния край на ж.к. „Възраждане“ до р. Тунджа посока ул. „Граф Игнатиев“.

Предложението на кмета за изграждане на малък пешеходен мост на „Билянката“ за 27 хил. лв… (Ревански - от място - За проектиране.)… Така е записано, Там би било стратегически изключително важно да се заложи проектиране на ул. Руен като продължение, там където свършва до реката и там да се направи връзка с този мост. Това е заложено и в Общия устройствен план, защото това със сигурност ще даде най-късата връзка между тези две части на града и със сигурност ще развие може би последната територия на града, макар всички имоти наоколо да частни. Последната територия на града, където града би могъл да се разрасне. Говорим в рамките на съществуващия в момента град. Като цяло града имаше към 2019 г. около 5 хил. дка земеделска земя като землище, т.е. реално той няма накъде да се разрасне, дори и да искаме. Другото, което аз виждам е, че реално няма заложени средства за проектиране. Добре, тези проекти, които са заварени 2019 г., за които държавата отпуска 13 млн. лв. от тези 15 млн. лв., които са предвидени за Ямбол и свършват. Има оставени още 20-30 проекта за детските площадки готови, за паркинги готови, но няма за големи, сериозни, съществени неща в града. Аз тук не виждам никъде заложени такива средства за проектиране. А тези средства за проектиране и проектите, които се залагат в бюджета реално, онагледяват точно визията на кмета и неговите приоритети за бъдещото развитие на града. Аз такова не виждам тук. Ако бъркам, поправете ме. И затова казвам, че този бюджет за мен е слаб. Гледам, че тотално са неглижирани читалищата и двата театъра. ДТ „Невена Коканова“ и КТ „Георги Митев“. Защо го казвам? Средствата, които се отделяха за читалищата, в бюджета за 2019 г. са същите, които са се отделят и сега. За тези 5 г. инфлацията тези средства ги е взела и те са останали на половина. И моето предложение, освен другите, които ще внеса е за завишаване на средствата, които общината отпуска и за читалищата, и за двата театъра. Защото за мен това пак е отношение на кмета към културата в града. И към хората, които се занимават с читалищата и театрите. Това субсидиране със стара дата ни костваше не малко усилия на мен и на екипа да го отвоюваме като средства, които Общинския съвет да гласува като доверие на Общинския съвет, за да не се закрият театрите и да ги подпомогнем. В момента ситуация е не по-малко сложна и не по-малко трудна. И наистина града трябва да ги подкрепи. Затова и моето предложение е за завишаване. Виждам, че в този бюджет, вече официално се закрива общинското звено „Общинска полиция“. Закривайки общинското звено „Общинска полиция“, което е част от общата система на СПООР, реално СПООР се обезличава и става като една нормална частна охранителна фирма. Полицаите, които до сега бяха на договор и бяха част от екипите на СПООР, даваха онова на СПООР, което няма нито една частна фирма. С липсата на такъв договор, прекратен с предизвестие в края на миналата година, както разбрах от администрацията, това вече лишава СПООР от много голяма част от полицейските функциите, като на ¾ им орязват правомощията. И последното, което ще кажа преди да се внеса предложенията е, че реално не може и няма логика, управленска или поне аз не я намирам, по никакъв начин приходите, вече пета година да не се променят. Разходите растат. Явно, това е една от причините, включително да се прекрати договора на Общината с МВР и разни други орязани разходи или може би да не се вдигат тези, които сега предлагам. Но няма как за 5 г., когато инфлацията сигурно е минала 50%, ако не и нагоре, доходите на общината да останат същите. Данъците остават същите и всичко остава същото. Няма лошо. Но ние плащаме кредити по заемите, които г-н Ревански тегли. Ние плащаме завишени разходи за всички неща. И ако в момента държавата не дава такива сериозни средства за капиталови разходи, община Ямбол ще бъде много, много зле. Защото, от собствените приходи 9 млн. лв. са данъчните и 14 млн. лв. и малко са тези от продажба на собственост и наеми. Наемите са съвсем малко от тези 14 млн. лв. Те са от продажба на собственост. Докога и как може да се продава тази собственост, правите ли сметка, че 60% - 70% от собствените приходи на общината са приходи от продажба на собственост. Постоянно се продава. Добре, ще продаваме тази година, а следващата? Като дойде следващия или там каквото и да се случи, ще го мислим. Това не е стратегическо мислене, това не е в полза на града. Това не дава по-никакъв начин бъдеще на града. Затова, според мен, трябва да се коригира и тази политика на кмета в посока собствените приходи на общината. А в каква той да преценя, тъй като той има  законодателната инициатива. Ние можем само да коментираме, да коригираме или да допълваме. И още само две неща. Аз бих се радвал, ако наистина някой излезе и даде анализ и малко, от малко информация за този бюджет в отделните му части, а не така, както се изказаха колеги, подкрепящи кмета и които ще гласуват след това за бюджета, че това е една рамка, това са общи думи, че ние ще подкрепим бюджета и т.н. В това няма лошо, но, което видях на общественото обсъждане и което не видях е, че никъде задължението по наредба и  по закон да присъства мнението на хората събирани минимум един месец преди гледането и вкарването на бюджета. Аз никъде не видях мнението на хората от града, никъде не е отразено в протокола за общественото обсъждане, никъде го нямаме и сега. То е задължителен атрибут и изискване по нашата наредба и по закон, което ще рече,  че или хората не са запознати с този проект за бюджет, или има нещо друго, което е много съмнително. И заради това е хубаво на това заседание тук, да има активност и да се обясни на хората какво всъщност се случва, защото малките детайли са важни, да, така е, но без големите неща, без големите проекти, които г-н Ревански е заварил 2019 г. от мен и моя екип, няма бъдеще за града. Без залагането на проектиране сега, няма бъдеще за града.

Шиков – л. з. - Първо, г-н Славов започна с обяснението каква била процедурата, кой как можел да предлага и т.н., т.е. ние нямаме представа от това явно, той така смята. Също ни беше обяснено колко е важно да се реши развитието на огромната по площ зона, бившите казарми. Аз лично смятам, че всички присъстващи тук са доста наясно, колко е важно това. Постоянно си говорим как ще протече проектирането и в един момент, като се отвори възможност да бъде изработен въпросният ПУП, той ще бъде изработен. Също така явно г-н Славов не е наясно, че парите за проектиране, вече са включени по отделните точки в списъка с капиталовите разходи, а не са струпани на един куп. Така че, затова не виждаме сумите събрани в една точка в бюджета. Добре, за театъра и за читалищата има мнение и дава предложение. Друго, с което не съм съгласен  - приходите на общината растат. Не знам колко бюджета назад е гледано, но те растат.  Основно заради събираемост и основно заради по-добро управление на общинското имущество. Така че, ако се направи проста сметка, колко ще пораснат приходите с едно увеличение на данъците, което не може да е кой знае колко голямо и се сравни с това, колко всъщност са пораснали приходите от по-доброто управление, ще се види, че и да вдигнем данъците нищо особено няма да се случи. Капиталовите разходи на общината винаги са били пряко свързани с държавния бюджет и това какво отпуска държавата. Докато не се промени нещо в законите, така че тук да може да се прибира някакъв процент от данъците, това ще е така, няма как. Капиталовата субсидия на Ямбол от много време е между 500 хил. лв. и 1 млн. лв. Така че без допълнителните проекти финансирани от правителствата през годините, няма и никога не е имало как да се случат големи разходи на общината. Така че, г-н Славов, моля да не обиждате колегите присъстващи в залата, направили сме си труда и сме разгледали бюджета и долу-горе знаем как протичат нещата.

Говедаров – л. з. - На база на тази тирада, която ни изнесе г-н Славов и този назидателен тон, г-н Славов, ако обичате, само вкъщи, моля Ви. Всички тук сме хора, които имаме глави на раменете си, всички имаме професии, някои сме образовани, някои не сме. Вчера ми попадна един пост Ваш във Фейсбук, в който всички проекти или по-голяма част от проектите включени в капиталовите разходи на общината са написани с червено „Славов“. Да Ви попитам, Вие точно кой от тези проекти ще занесете и ще го закачите на стената? Това са проекти, които са изготвени за гражданите на Ямбол от Вашия екип, които Вие сте разписал просто. Нали? Нека да бъдем наясно. Започвате всеки изказ на сесия с: „Драги ямболии“. Да Ви кажа, че пет пъти сме се събирали на комисия и Вие сте присъствали на една от тях. Нека да бъдем коректни. Само за Вас няма визия на града. Но тази визия, която Вие имате, не трябва да съвпада с визията, която има в момента кмета. Говорите от някаква висока, високомерна трибуна, все едно Вашето кметуване е било еталон за такова. Повярвайте ми не е и Вие много добре го знаете, с цялото ми уважение към Вас. За „Билянката“ и тази прословута пасарелка. Ами Вие какво свършихте като много добре знаете, че по парцеларния план отсреща всичко е частни имоти. Вие какво сте свършили след като сте имали намерение? Всички тези проекти, които сте написали през 2016 г., 2017 г., аз не виждам от тях някой да надхвърля повече от  600 хил. лв. Вие какво изпълнихте? Вие за 12 г. сте имали достатъчно време да усвоите политическото говорене в доста добър вариант. Аз говоря на простичък език, за да може хората, които ме гледат наистина да разберат за какво става въпрос. Разликата е, че малките корекции са тези, които наистина подобряват живота на гражданите, включително и моя, защото и аз съм гражданин на Ямбол, за Вас не съм много убеден. Засегнахте продажбата на общинското имущество. Да Ви кажа,  но в момента общината, харчи само средства за охрана, а при реално инвестиционно намерение и продажба тези средства попълват бюджета на Община Ямбол. И от там нататък, дай Боже, разкриват работни места и започват да се плащат данъци. Така че, Вие говорите с думи сладки, от които излиза едва ли не, че управлението е лошо. Не е толкова лошо управлението, то е просто различно от Вашето. И Вие, ако бяхте човек и мъж на място, щяхте да си  преглътнете загубата на изборите.

Шиков – По същество.

Говедаров - И наистина, ако искате да помагате, да има конкретика, а не елементарни политически задявки. А не да започнете една политическа кампания, може би предизборна за кмет в първата година на мандата още.

Г. Славов – дупл. - Винаги съм го казвал това, г-н Говедаров, винаги. И 12-те години, когато бях тук, и преди това, и след това. И така е редно, защото ние представляваме гражданите. Ако за Вас не е, за мен така е редно. Това, което изговорихте в момента, за мен е несъстоятелно. Аз не съм обидил никого тук. Не съм се държал надменно, както казвате. Може да съм говорил на по-висок тон, което не е надменно. За разлика от Вас не съм си позволил да размахвам пръст на никого от тази трибуна, както Вие направите към мен, и както явно Ви е практика. Това, че някой не е съгласен с това, което кметът е вкарал, изобщо не значи, че той не е прав или, че няма правото от тази трибуна да си каже мнението, защото това, което аз споделих, са само факти. И те проекти, които вие казахте, че са надписани със „Славов“ да, те са направени по времето. И е факт, само че нито кмета, нито администрацията, нито който и да е друг, това нещо го афишира. А това е хубаво да го знаят хората, за да могат да си направят своята преценка кой, какви идеи имал и кой, чии идеи реализира в момента. Това, което говорихме, проектите, които са написани, са за 13 млн. лв., с тези, които са в капиталовия списък, сигурно стават 15 млн. лв., но това е една друга тема. Хората могат да си го четат. И само като корекция на г-н Ревански, защото от място, но той си го изказа, в капиталовия списък не е написано проектиране, а е написано изграждане на пешеходен мост „Билянката“ над р. Тунджа. Ама това изграждане, никой не знае какво включва. Ако бяхте написали проектиране и изграждане, както има надолу, или изграждане и проектиране, съвсем друга тема. Слизам само 5-6 реда надолу и пише: „Проектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение… 230 029 лв.“, тук пише само изграждане. Недейте подвежда най-малко хората, за да се сърдите след това някому.

Керемедчиев – л. з. - Аз като бивш общински съветник от мандат 2007-2011 година, може би това е мандата на Общинския съвет, когато вреше като гърне тука и причината за това беше управлението на Георги Славов, искам да му припомня, да му задам няколко въпроса. След като се вживява в ролята на върл защитник на закона, наредбите, указанията, така нататък, съществуваше ли в неговия бюджет изграждане на водопровод за 5 млн. и нещо лв., имаше ли решение на съда, беше ли осигурен финансово този обект, имаше ли строително разрешение? Сега седнал да ни говори думи яки, здрави и какво да Ви кажа, нямам думи. Това е пълен абсурд. Може да извикаме Николай Бахов за тия абсурди, ама може да направим цяла серия тук. Това е още за първия мандат на неговото дерибействане. Дерибействане, защото си спомняте, че г-н Борисов, от името на чиято партия Славов 12 г. дерибейства в тази община и който накрая вече не издържа и го нарече дерибей и свали доверието си към него. И естествено се случиха и други неща, тъй като и неговите общински съветници… Аз не Ви прекъсвах, колко от неговите бивши общински съветници, от неговите...

Шиков - Добре, г-н Керемедчиев, по същество.

Керемедчиев - Много ми дойде да го слушам. Разбирате ли!? И ще продължавам, следва продължение, да знаете. Ето г-н Стойков е тук, има 4-5 човека на пръсти се броим от този врящ котел на 2007 - 2011 г.

Г. Славов - л. з. -  Това според мен за лично засегнат зависи единствено и само от Вас г-н Председател. Но, само да кажа, че това, което г-н Керемдчиев си позволи да каже тук, от тая трибуна, са пълни лъжи и измислици. Това, което много пъти казах, което казвам и сега, и което повтарям, е, че ако застанем двамата с Борисов, ето тук, един до друг, един от двамата е дерибей, но не съм аз. Категорично. Но то си и негова работа, какво е казал, мен това не ме интересува. Но банката на Общинския съвет, по време на гледане на бюджета, не е мястото, където да се отмества вниманието и това е много готин манипулативен трик, използван от Вас. Но не е мястото. Но това, което за тези 12 г-ни се направи, тук много още има да се работи, за да се стигне. но онова. А това което казахте, че имало решение, нямало ли е първия мандат, 2007 - 2011 г. - тогава прокуратурата се чудеше как да образува дела, сега се чуди как да ги скрие, сигналите подадени към кмета.

Керязов - Аз, наистина, като поласкан, радвам се, че темата за читалищата се споменава тук от трибуната. Бюджета за читалището от миналата година, държавната субсидия е увеличена с над 15%, така че са получили достатъчно средства. Аз лично, не съм съгласен от бюджета на общината да и им се увеличава техният бюджет, защото не мисля, че е  редно както по Националния фонд Култура, да се правят стотици безобразни мероприятия и събития. Не мисля, че общината трябва да изразходва средства именно за такива. Другото, което споменахте за визията, също не съм съгласен г-н Славов. Защото пистата на стадиона, плувния басейн, линейния парк в р. Тунджа, спортният комплекс, който е в бившата детска градина на улица Люлин, също беше изграден. И това безспорно увеличи над 100% трениращи, занимаващи с масов спорт, и с близо 100% хората, които са регистрирани официално в клубове, които се занимават със спорт, показва че се мисли дългосрочно. Сега в момента имаме одобрението и част от финансирането за изграждане на нова зала, която е помощна, тренировъчна зала, към зала Диана, ще бъде изградена топла връзка, защото без тази зала, така наречената мултифункционална тренировъчна, зала Диана не може да функционира по никакъв начин, какъвто и ремонт да ѝ се направи, защото по новите норми не може да се организират никакви мероприятия, освен малки турнири, които са вътрешни. Наистина, през последните години многократно сме обсъждали, ходили сме многократно до София, до ресорните министерства, обсъждали сме за развитието на спорта. Твърдо не бих се съгласил, че не мислим дългосрочно.

За културата, споменахте ДТ „Невена Коканова“, това е проблем с театъра, всички сме наясно, каква е съсобствеността на сградата. Проблемът наистина е огромен. Надявам се и друг път да се повдигне тази тема, защото това ще трябва да се реши в един момент, защото тази сграда в центъра буквално ще падне, ако продължава така. Но също са били подпомагани от Общината, театралните празници с финансиране от Община Ямбол, за кукления театър също. Миналата година организираха международен фестивал „Михаил Лакатник“, който беше изцяло финансиран от бюджета по културния календар на Община Ямбол, в момента има предложения за изграждане на фасадата и входа на кукления театър, така че, да, наистина, и двата театъра са в окаяно състояние, но това не е от тази година или от последните пет години. Най-вече касае собствеността на читалището, в което се помещава нашия театър.

Ревански - Искам да кажа, че доста се говори по този бюджет. Не зная какво още ще мога да добавя. Относно проектите, които преди малко бяха коментирани, аз смятам, че достатъчно дълго сме ги коментирали тези проекти. Кой какви проекти има, каква визия, сме го казвали многократно. Всички проекти се е налагало да бъдат препроектирани, а за някои готови сме изготвили изцяло нови проекти. Относно казармите, това пространство, което беше върнато на Ямбол, е добре да отбележим, че през 2012 г. е имало предложение да бъде върнато на община Ямбол без никакви ограничения. Цялото пространство, включително и тези 100 дка, които са продадени в последствие от Министерството на отбраната. Тогава е била спряна или прекратена процедурата по някакви причини. Аз за себе си имам обяснение, но процедурата е била спряна от тук. Ако си говорим за някаква визия, имало е възможност да бъде изградено и да бъде свършено нещо там още пред 10 години. И каквито обяснения да има за това, защо през 2012-2013 г. тези поделения не сме ги върнали за Ямбол, оправдания няма. А за този ПУП, който го говорите, има достатъчно средства и за ПУП, но преди да се направи ПУП, нали знаете, че е необходимо да се направи задание за ПУП. И сега се изготвя това задание. Относно „Билянката“ и така наречената  пешеходната пасарелка.
Знаете ли, колеги, много е лесно като се направи нещо и след това да се предлага. Искам само да си спомним преди пет години как изгледаше това огромно за Ямбол пространство, което пресичаше геометричният център на града. Искам само да си спомним как изглеждаше. И да си спомним колко труд и колко мъки включително и на присъстващи тук общински съветници, и от ляво, и от средата, и от дясно. Имаше и инициативи, в които се включваха всички да работят. А да не казвам колко коства поддръжката му - двойно по-голям труд. А защо пешеходен, а не автомобилен? Ако тук всички колеги са прочели малко, как трябва да се развиват вече модерните градове? Не казвам европейските градове, а казвам модерните градове. Все повече ексклузивно би трябвало да се развива пешеходния и велосипедния транспорт. И за да има спокойствие, пак ще Ви кажа, че да, има предвидено място и за автомобилен мост, ноне му е мястото на „Билянката“. За полицията, където говорихте за общинската полиция, искам да Ви кажа, че СПООР имат отличен диалог с полицията и като има нужда да се стави някакъв акт или някакъв такъв документ, се отзовават момчетата. Като за справка - имахме два общински полицая, издръжката само на един от тях е над 5000 лв. Актовите, които са издадени от тях, не искам да обвинявам никой, но за една година бяха общо за 9000 лв.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

Гласували       за – 29                         против – 3                              въздържали се – 2

Приема се.

 

Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Славов - Да се добави нов обект в капиталовия списък Приложение 4 - Изработване на проект за ПУП на терени е идентификатори 87374.526.117; 87374.526.118; 87374.526.119; 87374.526.120; 87374.526.121; 87374.526.122; 87374.526.109; 87374.526.110; 87374.526.128; 87374.526.129; 87374.526.18 на стойност 943 хиляди лева. Финансирането да бъде осигурено като се закрият следните предвидени в същото приложение обекти:

-          Изграждане на пътно кръгово кръстовище на бул. "Крайречен" и ул. "Крали Марко";

-          Изграждане детска площадка в ПИ 87374.524.6 ;

-          Доставка и монтаж на съоръжения за изграждане на поливна система на хълм Боровец;

-          Открит обект за спортни дейности - изграждане на временни, спортни игрища за плажен волейбол и футбол в многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле" - етапно строителство.

Гласували       за – 6                           против – 25                            въздържали се – 2

Не се приема.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Славов - Да се добави нов обект в капиталовия списък Приложение 4 - Изработване на проект за продължение на улица „Руен" от нейния край източно в комплекс „Възраждане" до река Тунджа предвидено според ОУП на града, на стойност 45 800 лева. Финансирането да бъде осигурено като се закрие следния предвиден в същото приложение обект - Проектиране и монтаж на аераторна плаваща система от 3 броя аериращи фонтани в изкуственото бетонирано корито на река Тунджа.

Гласували       за – 6                           против – 23                            въздържали се – 4

Не се приема.

 

Подлагам на гласуване третото предложение на г-н Славов - Да се коригира текста за обект в капиталовия списък Приложение 4 - Изработване на проект за мост над река Тунджа в местността „Белянката", предвидено според ОУП на града, на стойност 27 000 лева.

Гласували       за – 6                           против – 14                            въздържали се – 9

Не се приема.

 

Подлагам на гласуване четвъртото предложение на г-н Славов - Да се завишат средствата предвидени за ДТ "Невена Коканова" от 76 000 лв. на 100 000 лева; КТ „Георги Митев" от 36 500 лв. на 50 000 лева; Читалища - от 27 000 лева на 54 000 лева.

Гласували       за – 6                           против – 10                            въздържали се – 17

Не се приема.

 

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 1                              въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година и Постановление 13 от 29.01.2024 г. на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2024 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 126 634 535 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 81 160 793 лв., в т.ч.:

-   Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 72 085 893 лв.

-   Собствени приходи на разпоредителите, които прилагат делегиран бюджет в размер на 96 383 лв.

-   Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 66 705 лв.

- Преходен остатък от 2023 г. от делегираните от държавата дейности в размер на       8 911 812 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 45 473 742 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 9 855 000 лв.

- Неданъчни приходи в размер на 14 601 000 лв.

- Трансфери за местни дейности в размер на 2 673 405 лв., в т.ч.:

·   Обща изравнителна субсидия - 3 278 900 лв.;

·   Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища–37 800 лв.;

·   Целева субсидия за капиталови разходи – 1 086 200 лв.;

·   Трансфер за други целеви разходи за местни дейности – 293 800 лв.;

·   Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в размер на – (-) 117 950 лв., от които за:

ü Професионални гимназии /за ученически спортни игри/ - 5 000 лв.;

ü ОД на МВР гр. Ямбол – 450 лв.;

ü ДТ „Невена Kоканова“ – 76 000 лв.;

ü КТ „Георги Митев“ – 36 500 лв.  

·   Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС  - (-) 1 905 345 лв.,

в това число:

o  Проект "Ремонт и модернизация на Музей на бойната слава" - (-) 246 722 лв.;

o  Проект "Ремонт и модернизация на Младежки културен център "Георги Братанов"" – (-) 153 482 лв.;

o  Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” -           (-) 455 291 лв.;

o  Проект "Енергийно обновяване на административната сграда на община  Ямбол" - (-) 200 000 лв.;

o  Проект "Основен ремонт на спортна зала "Диана" за въвеждане на енергоефективни мерки" – (-) 118 311 лв.;

o  Проект "Прилагане на енергоефективни мерки на Градски стадион "Тунджа", гр. Ямбол" – (-) 205 486 лв.;

o  Проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека "Г.С. Раковски"" - (-) 200 711 лв.;

o  Проект "Изпълнение на мерки за градска мобилност в общините Сливен и Ямбол" – (-) 325 342 лв.

-   Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на  293 514 лв. за следните проекти:

ü  „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“

ü „Бъдеще за децата в община Ямбол“

ü „Основен ремонт на сграда на  ОУ „Христо Смирненски“, с административен адрес ул. „Търговска“ № 79“;

ü „Основен ремонт на спортна зала „Диана“ за въвеждане на енергоефективни мерки“;

ü „Прилагане на енергоефективни мерки на Градски стадион „Тунджа“", гр. Ямбол“;

ü „Грижа  в дома“;

ü „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Г.С. Раковски““;

ü „Изпълнение на мерки за градска мобилност в общините Сливен и Ямбол“;

ü „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“;

ü „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол”;

ü „Ремонт и модернизация на Младежки културен център „Георги Братанов““;

ü „Ремонт и модернизация на Музей на бойната слава“;

ü „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ „Слънце““ ;

ü  „Топъл обяд в Община Ямбол“;

ü  „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма региони в растеж на община Ямбол“;

ü „Повишаване на капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ - компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на национално и областно ниво“;

ü „Енергийно обновяване на административната сграда на община  Ямбол“;

ü „Основен ремонт на сграда на ДГ “Щастливо детство“, с административен адрес – гр. Ямбол, ул. “Любен Каравелов“ № 33“.

- Финансиране на бюджетното салдо – 18 050 823 лв., съгласно Приложение № 1.

1.2. Разходи в размер на 126 634 535 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на  81 160 793 лв.;

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 531 406 лв., в т.ч. за  дофинансиране на маломерни паралелки, за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти за 2024 г.: ОУ „Христо Смирненски“ – 14 817 лв., ПМГ „Атанас Радев“ – 5 762 лв. и СУ „Пиер дьо Кубертен“ - 26 026 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 44 942 336 лв. в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 280 000 лв.

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа в размер на - (-) 26 962 635 лв.

1.3.1. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2023 г. в размер на 21 931 351 лв., разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

1.3.2. Утвърждава нето операциите по финансиране на бюджетното салдо –               26 962 635 лв.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2024 г. в размер 18 679 370 лв.,  лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 086 200 лв., съгласно Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 3 100 000 лв., съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за допълнително финансиране по чл.107 от ЗДБРБ за 2024 г., съгласно  Приложение № 13.

2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2024 г., с изключение на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 57 620 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 20 000 лв.;

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 15 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 330 лв., а за лица починали с коронавирусна инфекция за всеки отделен случай помощта да не надвишава 515 лв.;

4.4. Разходи за издаване на абонаментни карти за градски линии за пътувания на почетни граждани на гр. Ямбол– 2 800 лв.;

4.5. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 797 224 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 770 224 лв. за 46 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 27 000 лв.;

4.6. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 600 000 лв. и за спортен календар 60 000 лв.;

4.6.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата.

4.7. За ученически спортни игри общински училища – 10 000 лв.;

4.8. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 3,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детска кухня в размер на 3,40 лв. на дете на ден.

4.9. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 35 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.;

4.10. Средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми – 15 000 лв.;

4.11. Средства за финансови помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол – 130 000 лв.;

4.12. Средства за подпомагане на млади семейства, които избират град Ямбол като място за живеене - 30 000 лв.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 % върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 27 000 лв.;

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 13 000 лв.;

5.4. За командировки в чужбина – 8 000 лв., от които:

- в дейност 122 „Общинска администрация” – 5 000 лв.;

- в дейност 123 „Общински съвети” - 3 000 лв.

5.5. По Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 75 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-   в ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” – на длъжност „инкасатор” и „отговорник пазари“;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава приходите, разходите и числеността на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, Приложение №9, Приложение №10 и Приложение №11.

                 8. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 11 016 954 лв., съгласно Приложение № 12.

      9. Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол, съгласно Приложение  № 14. 

               10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

               11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

                11.1. Общината няма намерение за поемане на нов общински дълг за 2024 г.;

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2024 г. в размер на 316 420 лв.

               11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2024 г. в размер на  13 769 346 лв.

               12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. в размер на 57 734 582 лв.

               13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. в размер на 80 000 000 лв.

               14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. в размер на 150 000 лв.

               15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

               15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

               15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

               15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от помощи и дарения от страната и чужбина, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

               15.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

                16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните  приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16.5. Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ  в  тримесечните отчети и обяснителни записки към тях.

16.6. Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган  и на МФ.

                 17. Упълномощава кмета:

17.1. да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.2. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2024 година.

17.3. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.4. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

17.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

                  17.7. Да сключи договор с Министерството на културата за съвместно финансиране на ДТ „Невена Коканова“ и КТ „Георги Митев“ гр. Ямбол.

18. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

Шиков – Обявявам 10 минути почивка.

След почивката присъстват 34 съветника.(10.20ч.)

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.16 от Постановление № 67 на Министерски съвет от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности:

1. Определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на Община Ямбол в размер на 5200 лв. и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто върху основната месечна заплата за всяка прослужена година на съответната длъжност.

2. Платеният годишен отпуск на кмета на община Ямбол е съгласно чл.31 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

3. Социалните плащания по чл.294 и чл. 296 от Кодекса на труда се ползват в размери, съответстващи на прилаганите за служителите по трудови правоотношения от общинската администрация.

    

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440. (бивш напоителен канал)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Решение № II-15/23.11.2023 г. на Общински съвет–Ямбол и протокол № 1/25.01.2024 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план /ПП/ за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440, във връзка с промяна вида територия и начина на трайно ползване на ПИ 87374.37.440 в земеделска територия и на НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път, и обединяване с ПИ 87374.37.439 в един нов проектен поземлен имот с вид територия земеделска и с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, придружен от трасировъчен план, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на Кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Решение на Общински съвет – Ямбол № LХІІ-8/20.09.2023 г. и Решение на Експертен съвет по устройство на територията при община Ямбол по точка пeта на протокол № 1/25.01.2024 г. Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение за поземлен имот с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с което изменение за същия се установява устройствена зона за предимно производствени дейности с чисти производства (Ппч), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ VI, кв. 75В по плана на гр. Ямбол – ж.к. Георги Бенковски.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов – Имам един конкретен въпрос, всеки ПУП се изработва с някаква цел. Това е проект за Подробен устройствен план, който след това, като изготвим проект, ще трябва да бъде приет от ОбС. Въпросът ми е към кмета, с каква цел се прави това, с евентуално бъдещи инвестиционни намерения от страна на община Ямбол или с цял продажба?

Шиков - Добре, въпросът не може да получи отговор очевидно в момента, защото не присъства представител на общинска собственост. Явно конкретно инвестиционно намерение все още няма, но аз също не мога да отговоря. Така че, г-н Славов, по-добре да зададете въпроса писмено, за да получите отговор на това.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 6, чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, чл. 104, ал. 2 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ VI-за детски комбинат, кв. 75В по плана на гр. Ямбол – ж. к. Георги Бенковски.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I, кв. 76В по плана на гр. Ямбол – ж.к. Георги Бенковски.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов – Преди да си задам отново въпроса към кмета, искам да споделя, че да, част от основанията в предложенията са за привеждане в съответствие с Общия устройствен план на града приет 2013 – 2015 г., но по същия начин стои въпросът и с ПУП на пехотинските казарми, където също има направен Общ устройствен план, но няма предложение за привеждане на терена с изискваната на Общия устройствен план. И в тази връзка, за да няма недоразумение и спекулации в публичното пространство, както вече има, че тези терени се разделят и се урегулират, за да бъдат продадени, няма лошо в което, но няма как кмета, който е вносител на тези предложения да не е наясно. Ако не иска да отговоря, то това е друг въпрос, но да чакаме някоя общинска собственост да обясни. Това ще рече, че кмета е безгласна буква в тази администрация, което е абсурд. Въпросът ми е същия. Има ли яснота за какво ще бъде ползвани? Дали е инициатива на общината, дали продажба? Няма лошо и в двете.

Ревански – Изказването, което преди малко чух, така би могъл да го определя и разбирам как иска господинът да бъда засегнат, но аз имам работа. И смятам, че давам всичко от себе си да бъде вършена по най-добрия начин. За това, което попитахте преди малко, има представител на общинска собственост. Предлагам да му бъде гласувано правото да се изкаже и да каже точно какво ще се прави с имота на ж.к. „Г. Бенковски“, а за пехотинските казарми, смятам, че влизаме в една и излишна полемика, която преди малко много точно разясних.

Шиков (проц.) – Подлагам на гласуване Р. Реванска да говори пред ОбС.

Гласували       за – 25                         против – 4                              въздържали се – 3

Приема се.

Реванска - Предложението наистина не е изготвено от дирекция „Общинска собственост“, но е по искане на дирекция „Общинска собственост“, тъй като в нейния ресор е проучването, актуването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост. Тези два имота са образовани с Подробния устройствен план, който е започнал през 2018 г. по времето на господин Славов и приключен 2021 г. Единият е отреден за детско заведение, който е зад ОУ „Йордан Йовков“ и през него преминават някакви комуникации. Терена там е трудно поддържан и в района имаме две детски заведения, които все още успяват да осигурят нужния капацитет да обслужват и двата квартала. По Общия устройствен план, то е за обществено-делово обслужване и в тази връзка, тъй като терените, които Община Ямбол притежава в този район, не са много, считаме че е възможно да се появи потенциален купувач. Но за да не затрудняваме тези купувачи, ние предварително и след като ни е дадена възможност в законовите разпоредби да приведем в съответствие с общия устройствен план, можем да го направим. Разбира се с вашето съгласие. Трябва да се отбележи и друго, че, когато е правен този Подробен устройствен план, възложен през 2018 г, още тогава той не е бил съобразен с Общия устройствен план, който е приет през 2016 г. Затова, считам че имаме пълното основание да го направим. Същото се отнася и за другия терен. Той е с излаз на ул. „Огоста“. Всички знаят коя е ул. „Огоста“ и в близост до военните блокове, високите, където има изградени подземни гаражи. Тези подземни гаражи не са собственост на общината, собственост са на държавата, те не се използват и никой не ги използва. А терена, който ние предлагаме да бъде с променено предназначение и да бъде разширена едната улица, тъй като улицата в момента не е достатъчно широка, за да обслужва целият поток от автомобили към тия високи жилищни блокове, беше отреден за подземни гаражи и високо строителство. Това са основно причините. Считаме че, не сме направили продажба без ваше знание, няма договорка, чисто с инвестиционни намерения.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 6, чл. 104, ал. 2 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I-за паркинг и подземни паркинг-гаражи, кв. 76В по плана на гр. Ямбол – ж. к. Георги Бенковски.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 45.51 кв.м върху ПИ 87374.552.26, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.12.9) в жилище“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 29, вх. В, таван № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Живка Андонова Сотирова, Диляна Христова Сотирова и Калоян Христов Сотиров с постоянен адрес, гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 29, вх. В, ет. 1, ап. 1 от 45.51 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.26, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 8 851 кв.м, находящ се в ж.к. „Възраждане“, във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на прилежащото таванско помещение към самостоятелен обект: жилище, в сграда с идентификатор 87374.552.26.12 по КК и КР на гр. Ямбол с административен адрес „Възраждане“ бл. 29, вх. В, подпокривно пространство и определя пазарна цена в размер на 4 351.90 (четири хиляди триста петдесет и един лева и деветдесет стотинки) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно кандидатстване с проектни предложения за участие в обявен конкурс в рамките на национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. (ПУДООС)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – 2                              въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.                   Общински съвет - Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства в обявен конкурс в рамките на национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проектни предложения, както следва:

1.1.   Възстановяване на кът за отдих с местоположение: ПИ 87374.560.24, ж. к. "Златен рог";

1.2.   Възстановяване на кът за отдих с местоположение: зелената площ на ул. „Чумерна“, ПИ 87374.551.85;

1.3.   Възстановяване на зелени площи и обособяване на зони за отдих на ул. „Д. Благоев“, бл. 18, УПИ IV, кв. 112, в поземлен имот с идентификатор: 87374.531.418;

1.4.   Обособяване на зона за отдих на ул. „Д-р Кръстев“ - в поземлен имот с идентификатора: 87374.554.171

1.5.   Възстановяване на зелени площи на ул. „Д. Благоев“ - кръстовище площад „Боровец“ УПИ VI кв. 102 в поземлен имот с идентификатор: 87374.530.276.

2. Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 от настоящото решение за кандидатстване в обявен конкурс в рамките на национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на НЧ „Тракийска лира-2012“, находящ се на ул. „Търговска“ № 57.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) - Комисията предлага наемна цена по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с ОИ, както следва 155 кв. м. по 0,47 лв./м2. е 73 лв. без ДДС, като в решението да се промени от т.15 на т.7 (за спортна дейност) от Приложение № 1.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя под наем на НЧ „Тракийска лира-2012“, ЕИК 176343102, помещение с площ 155.00 кв.м. за спортна дейност, втори етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, част от общински имот с идентификатор 87374.541.36.2.13 по Кадастралната карта на град Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 57, актуван с АЧОС № 1618 от 21.07.2010 г. за срок от 5 години с месечен наем в размер на 73.00 лв. без ДДС. (т. 7 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол, за спортни дейности)

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.438 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 245 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Мраморно море“ № 28.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.438 целият с площ 245 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г., на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед КД-14-28-244/16.07.2012 г. на началника на СГКК- Ямбол,  за който е отреден  УПИ V 1519,1520 за ЖС в квартал 27 по регулационния план на гр. Ямбол, актуван с АОС 3156/05.12.2023г., находящ се в гр. Ямбол, ул. “Мраморно Море“ № 28 в размер на 32 500.00 (тридесет и две хиляди и петстотин) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Мариана Павлова Влайкова. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг самостоятелен търговски обект Помещение  за  търговска  дейност, публична общинска  собственост, „Безистен“ на пл. „Освобождение“ № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг Помещение за търговска дейност – самостоятелен  обект  в  сграда  с  идентификатор   7374.537.83.3.8 със ЗП 35.10 кв. м., част от имот публична общинска собственост Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на гр. Ямбол, със застроена площ 963.00 кв.м., находящ се на пл. „Освобождение“ № 1, актуван с АОС 1958 от 02.12.2015г., при следните условия:

-   Начална тръжна месечна наемна цена – 374.20 лв., без ДДС

-   Депозит за участие – 1870.00 лв.

-   Предмет на дейност – търговия с промишлени стоки

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейност за срока на договора

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД върху общински имот с идентификатор 87374.55.685 по КК и КР на гр. Ямбол за реконструкция и разширение на подстанция Ямбол, без търг или конкурс.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката:

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 35 години в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, ЕИК 175201304 за реконструкция и разширение на подстанция Ямбол, построена в ПИ 87374.55.684 върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.55.685 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 15 133 кв.м., земеделска територия, категория 4 с НТП - Пасище, находящ се в местност „Подстанция“, гр. Ямбол, за който е съставен акт № 2810/26.04.2021 г., вписан по надлежния ред.

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на ПУП-ПРЗ за имота и обслужващата техническа инфраструктура, но не по-късно от 2 години от приемане на решението.

3. Учредяването на право на строеж в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, ЕИК 175201304 да се извърши при влязъл в сила подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, при цена определена от лицензиран оценител и одобрена от ОбС - Ямбол, която ще се заплати еднократно преди подписване на договора за учредяване на правото на строеж в посочения имот.

4. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол, изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, предвиждащ реконструкцията и разширение на подстанция Ямбол, засягащи имота и довеждаща техническа инфраструктура през имоти общинска собственост.

5. Дава съгласие кмета на Община Ямбол на основание чл.62, ал.8 от ЗЕ при необходимост да упълномощи инвеститора във връзка с приложимите процедури по Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за опазване на околната среда и приложимите законови и подзаконови нормативни актове.      

6. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение, като всички такси и разноски за реализирането на решението, включително изработването на изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ да са за сметка на инвеститора „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, ЕИК 175201304.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да подаде предложения за изпълнение на инвестиции в партньорство със Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради за кандидатстване в рамките на Процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Общински съвет – Ямбол делегира права и възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1 от настоящото решение за кандидатстване на Община Ямбол като партньор на сдружения на собствениците по процедура BG-RRP-4.024  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение за функциониране на Областен информационен център- Ямбол през периода 2024 г. – 2029 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ по програма „Техническа помощ“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

  1. Общински съвет-Ямбол дава съгласие Община Ямбол да подаде проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ по програма „Техническа помощ“;
  2. Общински съвет- Ямбол дава съгласие от бюджета на Община Ямбол да бъдат осигурени необходимите оборотни средства за навременното изпълнение на дейностите по проекта.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно отпускане на ЕФП на Севастиан Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ по § „Помощи по решение на ОбС“ от бюджета на Община Ямбол на Севастиан Георгиев Георгиев от гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ 30-Б-20,  в размер на 500 лв. (петстотин лева).

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам петото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 28 март 2024г.

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

 

                                                                                    Ан. Господинова