ПРОТОКОЛ № XVI

 

            Днес, 30.12.2020г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0137/22.12.2020г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Димитър Горнаков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански -кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 36 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри шестнадесетото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на границите на зоните на територията на община Ямбол по смисъла на чл.6 от Приложение 2 "Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти" към чл.20 от ЗМДТ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2021г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно разкриване на социална услуга "Асистентска подкрепа", делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно промяна в месечното възнаграждение на управителя на ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД, считано от 1 януари 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се в ж. к. "Хале" № 43.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Богдан" № 1, вх. А, ет. 2, ап.4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ 1967 в кв. 106 по регулационния план на град Ямбол, ул. "Матвей Вълев" № 33.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 87374.546.19 на ул. "Милин камък".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

17.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ V с отреждане „за производствено – складова дейност, търговия и услуги“ в кв.165 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, ПИ с идентификатор 87374.513.22 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

18.  Предложение относно отпускане ЕФП на Андон Петков и Петя Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред.

Постъпи предложение за промяна на бюджета, имате предложението от вчера. ПК БФ го разгледа на заседание тази сутрин.

Няма други предложения за промени. Подлагам на гласуване новото предложение да влезе в дневния ред като т.19.

Гласували      за – 28                        против – 2                             въздържали се – 6

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 30                        против – 0                             въздържали се – 6

Приема се.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на границите на зоните на територията на община Ямбол по смисъла на чл.6 от Приложение 2 "Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти" към чл.20 от ЗМДТ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2021г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно разкриване на социална услуга "Асистентска подкрепа", делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно промяна в месечното възнаграждение на управителя на ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД, считано от 1 януари 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се в ж. к. "Хале" № 43.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Богдан" № 1, вх. А, ет. 2, ап.4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ 1967 в кв. 106 по регулационния план на град Ямбол, ул. "Матвей Вълев" № 33.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 87374.546.19 на ул. "Милин камък".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

17.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ V с отреждане „за производствено – складова дейност, търговия и услуги“ в кв.165 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, ПИ с идентификатор 87374.513.22 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

18.  Предложение относно отпускане ЕФП на Андон Петков и Петя Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

19.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на границите на зоните на територията на община Ямбол по смисъла на чл.6 от Приложение 2 "Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти" към чл.20 от ЗМДТ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

__________________________________________________________________________________

 

Ревански - Искам да ви поздравя с един от най-светлите християнски празници Рождество Христово! Бъдете живи и здрави, вие и вашите семейства! Желая ви успехи през настъпващата 2021 г.! Това предложение е във връзка основно с такса смет, както знаете в България и в нашия град такса смет се определя основно на базата на данъчната оценка на недвижимите имоти. В Европа не е по същия начин, там кой колкото битови отпадъци генерира, толкова плаща. Запознати сте, че точно в този район, който е предложен се генерират най-много битови отпадъци и според мен не е справедливо останалата част на града да поема цялата тежест на такса смет, редно е там да има такава промяна.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) - Предлагаме централния градски парк вместо предложената първа зона да стане втора зона.

Шиков - Относно предложението на комисията, от Дирекция „Местни данъци и такси“ провериха декларациите на двамата големи данъкоплатци, които са в градския парк, хотела и ресторант „Златен рог“ са направени спрямо първа зона. Началното предложение от екипа на кмета и от общинска администрация, които определят градския парк като първа зона, в момента така или иначе се прилага при събирането на данъците от данъкоплатците там.

адв. Г. Георгиев – Предложението, както е направено касае не само района на кв. „Райна княгиня“ тук за първи път се включва и Кринчовица, включва се част от промишлената зона, източния околовръстен път, променят се и зоните в някои райони. Разгледах предложението, така както е качено на сайта касае само районирането, но трябва да се каже на жителите на Ямбол, че в много от районите преминавайки от една зона в друга, ще се увеличат данък сгради и такса смет. В тази връзка ние следва да получим информация ОА има ли направени изчисления, с какво и колко ще бъдат увеличени данъците и таксите, и хората запознати ли са с това, което предстои да гласуваме, за да вземем едно мотивирано решение относно това, следва или не одобряване така, както е районирано. В тези райони се включват и част от бизнеса, пак на околовръстен път, за първи път се включват обекти, които до този момент не са били включени. Това засяга бизнеса с включеното зониране и с облекчаване на таксата смет, и тъй като е стояло на сайта, и няма никакви възражения, това ми е въпроса към кмета на Ямбол. Има ли готовност общината за това колко ще бъдат увеличени и какви приходи се очакват от основното райониране в града, на базата на това, което ни се предлага да гласуваме като решение?

Ревански - Мисля, че няма нищо странно да се разграничат различните райони и да се плаща такса смет. Ако сте обърнали внимание в новата план-сметка, която е публикувана също на страницата на община Ямбол, профилите за юридически лица, с които се облага такса смет, специално Ямбол е едно от последните места по размер на такса смет точно за фирми и юридически лица, докато за физически лица нещата не стоят по този начин. По този начин всеки човек може да си отговори на въпросите какво е било отношението на предното ръководство към гражданите и към бизнеса и кой е бил толериран. Относно средствата, които ще постъпят и питате, както преди, така и тази година се налага да дофинансираме такса смет от нашите собствени приходи около 1 млн. лв. и ако бизнеса започне да си плаща нормално, а не да регистрира кофи за смет, а контейнери, ще се увеличат приходите с около 600 хил. лв., което пак няма да бъде достатъчно и ще се налага да дофинансираме. А за останалите райони, които споменахме, че има промяна - всеки е имал възможност да се информира, ако ви трябва повече информация ще ви бъде предоставена.

Йорданов – Искам да взема отношение относно някои изказвания. Първо, г-н Илчев каза, че в комисия е предложено градски парк да стане зона две. Предполагам, че мотива е двата парка да бъдат с изравнено зониране, а г-н Шиков каза, че най-големите данъкоплатци в градския парк са подали данъчни декларации като зона едно, ако това е проблем мисля, че трябва да бъде решен по друг начин. Предлагам парк ‚Боровец‘ също да мине в зона едно, защото според мен логиката е следната, парковете в заселените ни места са белите ни дробове, ние трябва да ограничим възможно строителството там и затова трябва да сменим зоната за данъчно облагане.

Ревански - Ако го приеме ОбС. двата парка да бъдат на една зона, естествено това е волята на гражданите. Г-н Йорданов, искам да ми кажете, според Вас има ли някаква разлика между двата парка като инфраструктура и като облагородяване? Въобще има ли място за сравнение? Тази инфраструктура, която има изградена в парк „Боровец“, не е струвала и половин лев на данъкоплатците. Има ли разлика между двата парка и кой е по-посещаван, и кой се нарича централен градски парк? Естествено волята е на ОбС, както реши така да гласува. За белите дробове, не зная как определяте парк „Боровец“ като бял дроб на Ямбол на този етап. Ако поработим малко повече и го залесим, след десетина години ще видим резултатите от нашия труд.

Йорданов – Г-н Ревански, съгласен съм с Вас, двата парка са в различно състояние, това е безспорно и очевидно за всичките ни съграждани. Аз съм на мнение, че този парк трябва да се развие, но за съжаление имаше няколко инцидента, при които залесяването на лесопарка беше изгорено. Преди известно време, в рамките на месец, два имаше кампания за залесяване на градски парк и дано дейността продължи, за да бъде и парк „Боровец“ от белите дробове на града. А логиката ми още веднъж ще я повторя, това са парковете на нашия град, колкото и да е хубав парк „Боровец“ или не, той е факт и ние трябва да ограничим по възможност строителството там, затова смятам, че трябва да са една зона на данъчно облагане. Понеже г-н Шиков, преди малко каза, че в другия парк, който е централния градски парк, другите данъкоплатци са подали декларации по зона едно, затова смятам, че двата парка трябва да са еднакви и другия пак да е зона едно, макар че още не е на нивото на централния градски парк. Има нови евро програми, които тепърва започват в новия програмен период. Надявам се, че г-н Ревански до края на този мандат ще се възползва от тях, за да направим лесопарк „Боровец“ на нивото на централния градски парк.

Тодоров – Не съм съгласен с теорията на г-н Йорданов, поради една единствена причина, има си централна градска част на града, централен парк, но там данъците са едни. Ние по същата логика можем да кажем и Бакаджик да е централна градска част. Другото, с което не съм съгласен е, че не може залесяването да стане от днес за утре. Тук ще трябва поне 10 г., ако не и 20 г., за да станат белите дробове на града и не се знае дали ще стане с това засушаване, с тези климатични промени, никой не може да каже какво ще се случи след 5г. или 10 г. Така че, една такава стъпка е напълно неуместна в момента. Ние, ако искаме да ограничим строежите там или инвестициите там, не е това начина. Начина е чрез решение тук да не се дава право на строеж и всякакви други лостове има за решаване на този проблем, така не може да се реши проблема, да мине първа зона или втора зона, това не решава проблема със строителството.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на    ПК БФ.

Гласували      за – 3                          против – 15               въздържали се – 18

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на    г-н Йорданов.

Гласували      за – 10                        против – 19               въздържали се – 7

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 2                 въздържали се – 8

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.7 от Приложение 2 „Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти“ към чл.20 от ЗМДТ, Общински съвет Ямбол определя зони, съгласно приложената схема, със следния обхват:

 

Зона І:

Територия на бензиностанция „Шел“, територия на Градски парк, на юг по ул. “Българка“, през ул. “Мир“ до ул. “Н. Петрини“,от кръстовището на ул. “Мир“ с ул. “Н. Петрини“ до кръстовището на ул. “Н. Петрини“ с ул. “Търговска“, от ул. “Търговска“, по западна граница на училище „Христо Смирненски“ до военен терен по ул. “Ген. Вл. Заимов“ до кръстовището на ул. “Д. Благоев“ с ул. „П. Хитов“, от  ул. “П. Хитов“ през ул. “Ямболска комуна“, ул. „Ст. планина“ и ул. “Тунджа“ до р. Тунджа до бензиностанция „Шел“ на ул. “Д. Благоев“ № 16.

 

Зона ІІ:

І - ви участък – жилищните квартали „Златен рог“ 1 и „Златен рог“ 2, кв. “Каргон“, ж.к. „Васил Левски“, ж.к. „Възраждане“, ж.к. „Граф Игнатиев“, ж.к. „Диана“, ж.к. „Хале“ и ж.к. „Зорница“, при граници на на юг от градски парк, на изток от основно корито на р. Тунджа, на юг до ул. “Ат. Кратунов“, на запад от ул. “Българка“, от ул. “Ат. Кратунов“ на юг по ул. “Юндола“ до промишлена територия, околовръстен път юг,  ул. “ Будак Стоян войвода“,  на изток по околовръстен път „Юг“, по околовръстен път Изток до пресечката с ул. “Търговска“, на север по стара строителна граница до Чаргански път, на запад по ул. „Н. Петрини“, имот общинска собственост на територията на военно поделение ПИ 87374.526.110, през ул. „Грабово“ по градско корито на р. „Тунджа“ до ул. „Българка“.

ІІ - ри участък – Парк „Боровец“ и част от Първи жилищен район -

при граници от ул. “М. Вълев“ от р. Тунджа по ул. “Ямболска комуна“, по ул. “П. Хитов“ през ул. “Д. Благоев“ до кръговото обръщало на улиците „Д. Благоев“ и ул. “Ген. Вл. Заимов“. От кръговото обръщало на улиците „Д. Благоев“ и ул. “Ген. Вл. Заимов“, на изток през територията на военни поделения до обходен път „Изток“ до ул. “Тимок“. От ул. “Тимок“ до ул. “Преслав“ на север до ул. “Сибир“ и р. Тунджа.

ІІІ - ти участък -  ж.к. “Георги Бенковски“.

ІV - ти участък – жилищна територия на  ж.к. „Христо Ботев“.

 

Зона ІІІ:

І - ри участък – територии на военни поделения, без имота общинска собственост ПИ 87374.526.110, ж.к. „Д-р Дончев“, Дом стари хора и Дом за медико-социални грижи за деца, територия на Нова болница и околните и имоти по източна строителна граница на гр. Ямбол.

ІІ - ти участък – Територията на музей на бойната слава.

 

Зона ІV в строителни граници на гр. Ямбол:

 

І - ви участък: Индустриална зона на запад от основно корито на р. Тунджа, ограничена от строителни граници на гр. Ямбол от север, запад, юг и частично от запад.

ІІ - ри участък : Индустриална зона южно от обходен път „Юг“ – на юг от кв. “Каргон“, кв. „Граф Игнатиев“, кв. „Диана до южна строителна граница на гр. Ямбол. Предприятие „Кабиле“ – при граници: от ул. „Будак Стоян войвода“ до ул. “Индже войвода“. От ул. “Индже войвода“ до околовръстен път „Юг“. На запад по околовръстен път „Юг“ до ул. “Будак Стоян войвода“.

 ІІІ - ти участък:  Индустриална зона на изток от стара строителна граница на гр. Ямбол до нова строителна граница на изток и юг, на север до имоти, към нова болница. Територии между път /шосе/ Ямбол - Елхово и обходен път “Юг“ - м. “Пумпалово дере“, територии между „Чаргански път“, ул. “Милин камък“, ул. “Търговска“, обходен път „Изток“, включително имоти източно от околовръстен път „Изток“, територии южно от Новата болница до „Чаргански път“.

ІV - ти участък: Територии на и на юг от бивше поделение „Червен баир“, територия на бивше пътно управление, индустриални територии на ж.к. „Христо Ботев“, от ул. “Сибир“ през ул.“Преслав“ на север до ж.к. „Христо Ботев“ до строителни граници на гр. Ямбол.

V - ти участък: Територия на селищно образувание „Кринчовица“.

 

Извън строителни граници на гр. Ямбол:

 

Поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти, които не са със земеделско или горско предназначение за стопанско, жилищно и друго предназначение, включително и строежите в тях.

Строежи, включително и прилежащата им площ, изградени в терени за земеделско ползване и горски фонд.

 

Приложена СХЕМА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2021г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) - Предлагаме:

1. По т.6.1 в разчета за външно почистване на обществени територии предлагаме да се увеличи от 80 033 дка на 90 533, т. е увеличение с 10 500 дка като общата стойност да стане 859 158.17 лв.

2. По т.6.7 Миене с автоцистерна по улични платна от нула да стане 260 дка със стойност 19 614.40 лв., закръглено 20 000 лв.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

адв. Г. Георгиев – Запознах се с така направеното предложение от кмета на общината и като общински съветник първа година очаквах, че тук ще има един анализ на разходените средства, които тази година са предоставени на съответните фирми, които поддържат чистотата на гр. Ямбол и анализ на това дали ОА се е справила с чистотата на града. Тук е мястото да кажа, че тази година ОА е длъжник на гражданите на гр. Ямбол. Всички виждаме, че града не е добре почистен и това е лош показател за тези, които идват в града и за жителите на града. Не знам каква е причината, за това града да не се почиства добре, но има сериозни забележки относно няколко неща свързани с обслужването на територията. Първо, община Ямбол не е земеделска нива, за да се дава под формата на декари. Гражданите на града искат да знаят на улицата, на която живеят колко пъти тази година ще се почиства, колко пъти ще се мете, колко пъти ще се мие, колко пъти ще се косят тревите и колко пъти ще се извозват, така наречените обемни битови отпадъци, които се изхвърлят пред кофите. За жалост това, което наблюдавам през последната година е, че част от улиците на града изобщо не са почиствани, говоря за малките улици. Не се чисти и не се изхвърля обемния боклук, който се стоварва пред кофите и в рамките на половин до един месец той си стои там, защото не може да влезе в кофите и стоят по седмици там. Друго, което ми направи впечатление за тази година е, че града не се мие. Не знам кой е видял къде и как се мие, но аз лично тази година не видях нито една машина да излезе и да измие улиците на града, а ние знаем, че в гр. Ямбол за жалост тази година и предните години лятото е много сухо, не вали дъжд и не се отмиват праховите частици и градът се замърсява. Никъде не можем да прочетем информация как кмета на гр. Ямбол всеки месец възлага на фирмите, които се занимават с чистотата на града кои улици ще бъдат почиствани, т.е. ние нямаме информация, а най-важното от цялото това предложение е хората да знаят, че таксите, които плащат отиват за почистването и на техните улици. Всеки месец кмета на гр. Ямбол трябва да възлага и възлага чистотата на съответните улици. Тази година никъде не видях информация за улиците, които този месец ще се почистват, за да може гражданите, които живеят на съответната улица, когато дойдат фирмите, които чистят улицата да могат да направят така наречения контрол и да кажат почистена ли е тази улица или не, мината ли е само проформа или не. От там ОА ще получи информацията, която е необходима във връзка с така наречения мониторинг или контрол на чистотата, защото гражданите ще се оплачат, че не е почистена. Тук в тази план-сметка аз не виждам това, което ни предстои да гласуваме за следващата бюджетна година. Средствата отделени за чистотата на града всяка година са едни и същи. Ние нямаме анализ на това с какъв интензитет отделните улици ще бъдат почистени и колко от улиците ще се почистват ръчно, и колко от улиците ще се почистват машинно. Тук е мястото да отворя една скоба и да кажа - Браво! Благодарение на кмета на Ямбол, тази година в града има три машини за почистване. Но въпросът е дали тези три машини за почистване вършат работа. Защото аз от това, което наблюдавам като общински съветник и като гражданин е, че, когато е сухо времето машината почиства и духне ли вятър, понеже тротоарните площи не са почистени, улиците отново се замърсяват, а и те не могат да обхванат всички улици, защото не всички улици са добре асфалтирани, за да може машината да почисти улиците. Виждам, че в сметката, която ни се предоставя за машинното почистване са определени 50 хил. дка, но аз не зная кои улици попадат в тези 50 хил. дка и дали тези улици ще се чистят с тези машини и дали почистването е функционално, няма никакъв анализ в тази връзка. Предлагам да се върнем на старите цифри, които са заложени от миналата година, а именно около 100 хил. дка. ръчно почистване на града и това почистване, което всеки месец се възлага от кмета на община Ямбол да бъде публично достояние на гражданите, за да занаят те кои улици, кога и как ще се чистят, за да може да има така наречения контрол по чистотата на града. Струва ми се, че сумата, която е представена за машинно измиване на улиците е също недостатъчна, 20 хил. лв. е абсолютно недостатъчна сума за измиване на улиците особено олятото. Смятам, че тази сума трябва да бъде завишена на 100 хил. лв. и поне ЦГЧ, където повечето хора преминаваме да виждаме, че поне веднъж или два пъти месечно, когато е най-горещо времето, когато е сухо времето тези улици да бъдат измити, за да има града по-приветлив вид. Предложенията ми са възлагането, което всеки месец се прави от кмета на гр. Ямбол да бъде публично оповестено, за да могат хората да осъществяват контрол върху това, което се прави в града. И другото е във връзка с почистването и миенето от 20 хил. лв. да стане 100 хил. лв. и да се определи интензитет на миене, особено лятото.

Ревански – Г-н Георгиев, напълно разбирам от къде идва Вашето питане и как е мотивирано. Напълно съм съгласен, че трябва да се публикува график на метенето, но това трябваше да попитате и този, който Ви е казал да питате това и той го е правил през последните 12 г. Метачните машини, които са закупени не са четири, а са шест. Има една предоставена за парка, има една малка за ЦГЧ и още четири по-големи. За измиването на улиците също съм съгласен с Вас, макар че тази година имаше измиване на улиците искам да Ви обещая, че лично ще Ви информирам за измиването на улиците - кога ще бъде. Относно чистотата и метенето преди да определим чистотата на града трябва да си отговорим според мен на два въпроса. Първият е дали ние гражданите на гр. Ямбол спазваме елементарни хигиенни навици и дали си хвърляме битовите отпадъци на определените места. Да, може да няма достатъчно градски кошове, но има контейнери. Предполагам и Вие не си изхвърляте опаковката на улицата, а си я прибирате в джоба, докато намерите контейнер, за да я изхвърлите. Другото, което искам да Ви обърна внимание е, че в България за съжаление нито доходите на гражданите са достатъчни, нито данъците, които се облагат могат да бъдат сравнявани с развитите европейски страни. И както започнах всяка година общината дофинансира с по 1 млн. лв. или над 1 млн. лв. и във връзка с метенето, и косенето тази година имаме спестени от косене от определени райони, където е косила общинската фирма около 230 хил. лв., до момента са спестени около 500 хил. лв. от ръчно почистване. Тук искам да кажа, че сте прав и че може да се завиши, но другия вариант е да вдигнем такса смет, което съм абсолютно убеден, че никой не го желае това нещо.

Ал. Стойков – За разлика от миналата година, решението на групата общински съветници от ПП ГЕРБ е да подкрепим така направеното предложение от кмета на общината за новата план-сметка за сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на града за 2021 г. със съответно няколко забележки, които бяха коментирани от г-н Георгиев, ще се съгласим с някои от тях които касаят основно почистването на града. Всички предполагам поддържате контакти с избиратели си, откъдето получават примерно сигнали за съответно не добро и не качествено почистване на града, особено в кварталите извън ЦГЧ. Като цяло, като математически модел числа, сметката е добре направена и балансирана, количествата се променят и предложени в комисията, съответно това, което ние ще подкрепим са резонни и добри, като показатели. Забележката ние единствено в това и нашето пожелание е тази сметка, и тези дейности по почистване на града наистина да бъдат извършвани качествено и съответно да бъдат контролирани, както трябва. Съвсем конкретни примерни, почиства се, мете се, събират се отпадъците, оставят се на улицата и там престояват около седмица, те падат, разпиляват се, кучета, котки скачат отгоре им и общо взето ползата от почистването я няма. Същото е и за метачните машини, приветствам това, че има толкова машини, които ще почистват основните артерии на града, там стои въпроса за постоянната смяна на филтриращите системи на тези машини. Нашето желание и препоръка е средствата на гражданите да бъдат разходвани резонно и ако съм сигурен, че те наистина бъдат използвани качествено и тези операции се извършват качествен, с необходимия контрол, наистина ще се усети и града ще бъде чист. Така че, подкрепяме предложението с тези препоръки да бъде извършвано качествено, да има по-добър контрол по отношение на операциите. Няма лошо да се знае, че улиците са почистени и да се качват примерно на сайта на общината, както и графиците за почистване. Но това не е важно, важното е тези дейности да бъдат извършвани качествено и фирмите, които отговарят за чистотата на града да бъдат контролирани от съответните инстанции в ОА.

Георгиева – Ние групата общински съветници от „БСП за България“ също ще подкрепим така предложената ни план-сметка. Държа да подчертая, че нашите мотиви са, че в тези трудни времена на Ковид пандемия това, че запазваме промилите за гражданите и за фирмите, и за следващата година е един добър жест, който ние като общински съветници няма как да не подкрепим. Все пак запазвайки промилите, трябва гражданите на гр. Ямбол да са наясно, че не можем да повишим кой знае колко качеството на услугите по чистотата в града. Аз няма да повтарям тук, в комисии достатъчно сериозно и задълбочено говорихме за това, че града се нуждае от едно по-качествено сметосъбиране и сметоизвозване, и тук съм склонна да се съглася с г-н Ревански, че първо трябва да търсим проблема в нас. В тази връзка предлагам г-н Ревански, Вие като ръководител на управлението на тази община, наистина да се засили много сериозно контрола по опазване на хигиената в нашия град, защото смятам, че, ако има сериозни санкции и сериозен контрол, може би в тази насока биха се променили нещата. Ако щете имаме достатъчно общински формации, които се занимават с популяризиране на различни акции сред младежи, сред ученици и такъв тип акции за опазване на чистотата, виждам, че правите някакви подобни начални стъпки в тази посока. Надявам се контрола от страна на общината да бъде много сериозен и една много категорична забележка правя от името на цялата група, надявам се вече следващата година, когато разглеждаме план-сметката ние да боравим с реални цифри, с реални анализи, а не да ходим да ги издирваме и да искаме да ни дадат справка, месец по месец колко е било сметосъбирането, колко е било сметоизвозването, колко е било сепарирането, кои улици са почистени, защото примерно 100 хил. дка. ръчно почистване, коментирахме с колегите излиза, че примерно 90 хил. дка. са почистени, но къде точно това се е случило, как се е случило, ние не сме напълно убедени, че това се случва. Това е изключително голяма площ и се надявам да боравим с едни по-реални данни, защото в момента ние Ви подкрепяме, подкрепяйки гражданите с тази план-сметка и се надявам наистина да се получи една оптимална чистота, нещо което наистина се надявам, че ще се случи с един наистина добър контрол от Ваша страна.

Ревански – Г-жо Георгиева, приемам предложенията, забележките и критиките на абсолютно всички, които се изказаха. Искам да се обърна с един призив всички да пазим града чист, защото аз преди да критикувам някой първо поглеждам себе си дали нещо не съм виновен аз. Относно промилите на такса смет искам да кажа, че не ги увеличаваме засега, но гражданите и фирмите не са равнопоставени, т.е. според мен сега юридическите лица имат предимство пред гражданите.

Брънков – Аз няма да повтарям думите на преждеговорящите, както казаха, че след срещи с граждани имаме информация, че почистването в страничните квартали нещата не се случват качествено, защото града ни не е само център и широк център. Искам само да отбележа, че промилите се запазват като тези в 2019 г. и силно се надявам след тази точка, която приехме по-рано и обхващането на фирмите, които тепърва ще влязат в зоните, да подобрят и повишат таксите за смет. Призовавам ОА да направи контрол върху това фирмите да не декларират кофи, а да си декларират реалните количества и подобрят събираемостта на тези такси.

Ревански – Пропуснах да ви кажа, че гр. Ямбол е един от малкото градове, който предоставя възможност на фирми да регистрират кофи. Попитахме гр. Сливен и други градове, там не се дава на никой такава възможност и всички използват големите контейнери тип „Бобър“. Към настоящия момент юридически лица имат регистрирани 168 кофи, не използват големи контейнери, където цената е по-висока, а се възползват от кофи и всяка година тази цифра расте. Ако направим промяна в тази посока така ще настъпи тежко увеличение на сумите, които се събират от юридическите лица.

Тодоров – Смятам, че най-важното в момента е, че запазваме същите променили и абсолютно тази такса смет не се вдига за гражданите, това за в момента е най-важното в пандемията и ситуацията, в която се намираме. Абсолютно не съм съгласен с г-н Георгиев, с отправените критики и въпроси, които зададе, защото смятам, че той е запознат с договорите, които в момента съществуват с фирмите, които обслужват града, може би дори е участвал при подписването им и смятам, че той много добре е наясно как са посочени вътре данните, декари, площи и смятам, че това не може в момента да се промени. Може да се промени на един по-късен етап, да не е декари, да може да има анализ, но дали фирмата, която обслужва ще ни даде този анализ, дали ние трябва да разходваме допълнително средства и ресурс да направим този анализ. Така че, това може би ще коства на общината допълнително хора, назначаване на хора, да следят прави ли този анализ, защото фирмата, която извършва почистването, косенето, сметоизвозването, казва: „Ето ви договора, той е ясен, тук са записани декари, количества, край. Аз няма нужда да ви давам тази обосновка.“ Така че, г-н Георгиев, моя призив към Вас е да се запознаете с договорите, убеден съм, че сте запознат и тогава критикувайте. Другото, което не съм съгласен е това машинно метене. Ами нормално е да има машинно метене, навсякъде в света в по-развитите от нас страни се използва тази механизация. Да, нашите булеварди не всички отговарят, но ние запазваме почти на 90% дори повече ръчното ни метене и слагаме допълнително машинно. Ние освобождаваме едно ръчно метене, където булевардите позволяват да се използва машинното метене и използваме и увеличаваме площите на ръчното метене. Самото завишаване на ръчното метене смятам, че няма нужда да се повтаря от миналата година, то е достатъчно, което е в момента и е напълно приемливо.

адв. Г. Георгиев – репл. – Колеги, аз не искам да влизаме в някакъв личен диспут. Тук бях обвинен от кмета на гр. Ямбол, че той знаел кой ми давал насоки и колегата също, че съм запознат с договорите, извинявайте, но аз имам собствена глава и мога да мисля с нея и доколкото се познавам на никого не съм премълчавал нищо и не е необходимо някой да ми казва нещо, за да констатирам явни факти. А доколкото говорим за договорите, те са написани не от мен, а от ОА. Има си обществени поръчки, тези договори с обществените поръчки са влезнали и условията вътре в самите договори, аз не съм запознат, четох предложението, но самите договори не можех никъде да ги видя и затова аз няма как да бъда запознат с тях. Но доколкото познавам технологията във всеки един договор дадените параметри са на принципа на възлагане от страна на ОА за чистотата на града. Контрола и мониторинга се осъществява от общината, т.е. за да бъде града чист става чрез възлагане от ОА и тя е тази, която приема работата или не я приема. Ако работата не е свършена качествено няма да я приемат, ще се върнат, ще се повторят, ще ги почистят още веднъж. Заради това, моля Ви, лични нападки един към друг да не отправяме, когато говорим за явни, съществени и обективни неща, които стават в този град.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първото предложение на ПК БФ.

Гласували      за – 30                        против – 3                 въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване второто предложение на ПК БФ.

Гласували      за – 32                        против – 1                 въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Георгиев.

Гласували      за – 5                          против – 3                 въздържали се – 28

Не се приема.

Второто предложение на г-н Георгиев е по-скоро препоръка.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Георгиев по т.6.7 сумата да стане 100 хил.лв..

Гласували      за – 5                          против – 10               въздържали се – 21

Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – 1                 въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1, ал.2 и ал.3 т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2021 г.:

 

 

 

 

 

 


 

 

ПЛАН-СМЕТКА

 

 

за приходите и разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 66 от ЗМДТ в община Ямбол през 2021 г.

 

П Р И Х О Д И

 

1

От  такса битови отпадъци

4 350 000

2

Остатък от 2020 г.

150 000

3

Други общински средства и приходи съгласно чл.66, ал.4 от ЗМДТ

995 458

4

Искане за възстановяване на внесени отчисления от РИОСВ

479 358

 

Общо приходи

5 974 816

 

Р А З Х О Д И

 

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване

За дейностите по чистотата

За предварително третиране на отпадъците

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и сметоизвозване

312 940

0

0

0

260 668

0

573 608

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

958 800

388  497

264 339

450 575

3 062 211

 

 - за предварително третиране

 -

 -

958 800

 -

191 760

 -

1 150 560

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

215 250

43 050

 -

258 300

 

 - мониторинг

 -

 -

 -

4 100

820

 -

4 920

 

- разходи за поддръжка, обновяване, проектиране и изграждане, вкл. рекултивирано депо

-

-

-

21 000

4 200

-

25 200

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

1 027

205

 -

1 232

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

72 000

14 400

 -

86 400

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

31 840

6 368

 -

38 208

 

-поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация за 4 м.

-

-

-

43 280

3 536

-

46 816

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

15 575

15 575

 

 - разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

1 435 000

1 435 000

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 338 997

0

0

0

0

1 338 997

 

 - почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 338 997

 -

 -

 -

 -

1 338 997

ОБЩО

1 312 940

1 338 997

958 800

388 497

525 007

1 450 575

5 974 816

 

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2,46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.60‰

- поддържане и експлоатация на депо – 0,90‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,96‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4,04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 1,20‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образования в общината, предназначени за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

17 096.60

0.96

1.04

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

8 524.88

0.96

1.04

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

5 714.48

0.96

1.04

4

Контейнер пластмасов

240

122

1 246.84

0.96

1.04

5

Контейнер "Мева"

120

122

624.64

0.96

1.04

 

2.4. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите и пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятията.

2.5. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2021 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014г. - ПТО 9мес.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към план-сметка за ТБО 2021г.

РАЗЧЕТ

за необходимите средства за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в регионална  депо за битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол за 2021 г.

Наименование на дейностите

м.ед.

2019

2021

ед.цена лв.       2019 г.

ед.цена лв.       2021 г.

2019 г.

2021 г.

1

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

 

1 293 600

1.2

Сметосъбиране и сметоизвозване на компост за 4м.

 

19 340

Всичко по т.1 и т.1.2 :

 

 

 

 

 

1 155 750

1 312 940

ДДС по т.1  и т.1.2 :

 

 

 

 

 

231 150

260 668

Обща стойност по т. 1 и 1.2 с ДДС:

 

 

 

 

 

1 386 900

1 573 608

2

Предварително третиране на отпадъци

т.

27 000

23 500

29.63

40.80

800 010

958 800

ДДС по т. 2

 

 

 

 

 

160 002

191 760

Обща стойност по т. 2 с ДДС :

 

 

 

 

 

960 012

1 150 560

3

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО.

3.1

Обезвреждане на отпадъци

т

16 200

17 500

8.47

12.30

137 214

215 250

3.2

Мониторинг

мес.

4

4

1 050.00

1 025.00

4 200

4 100

3.3

Разходи за поддръжка, обновяване, проектиране и изграждане, вкл. рекултивирано депо

 

 

 

 

 

 

21 000

3.4

Дейности необходими при експлоатацията на депото за доиэграждане на газоотвеждаща системаи достигане на проектните коти за депониране

 

 

3815 за цялото  РД  Ямбол  26.92 %  - 1027

87926 за цялото  РД  Ямбол  26.92 %  - 4 734

1 027

4 734

1 027

3.5

Източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

м3

16 000

16 000

4.50

4.50

72 000

72 000

3.6

 Пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

м3

16 000

16 000

1.99

1.99

31 840

31 840

3.7

Поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация за 4м.

 

 

 

 

 

 

43 280

Всичко по т. 3.1- 3.7

 

 

 

 

 

249 988

388 497

ДДС по т.3.1- 3.7

 

 

 

 

 

49 998

72 579

Обща стойност  с ДДС:

 

 

 

 

 

299 986

461 076

4

Обезпечение по чл.60, ал.1 от ЗУО за бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на действащо депо.

т

16 200

17 500

4.45         /х 20%/   0.89 лв

0.89

14 418

15 575

5

Отчисления по чл.64, ал.1 от ЗУО за насърчаване рециклирането и оползотворяването на отпадъците от регионални или общински депа.

т

16 200

17 500

57.00

82.00

923 400

1 435 000

Всичко по т. 4-5

 

 

 

 

 

937 818

1 450 575

6

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

6.1

Ръчно почистване на обществените територии /тротоари, ул.платна, алеи, спирки, детски площадки и оборка на тревни площи./

дка

100000

90533

9.42

9.49

942 000

859 158

6.2

Автометене с машина на пътно платно Общинско предприятие 5бр. Автометачки

дка

18000

59840

12.45

 

224 100

188 315

6.3

Събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания до депо

т

2000

500

27.05

27.07

54 100

13 535

6.4

Тесане на тротори , вкл. метене

дка

 

19384

 

0.46

 

8 917

6.5

Извозване на отпадъци от поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване

т

3500

801

32.01

31.42

112 035

25 171

6.6

Почистване на регули от кал и наноси - Общинско предприятие

м

 

3168

 

0.00

 

16 440

6.7

Миене с автоцистерна на улични платна

дка

600

260

75.44

75.44

45 264

19 614

Обща стойност по т. 6 без ДДС:

 

 

 

 

 

1 377 499

1 131 151

ДДС по т. 6

 

 

 

 

 

275 500

207 846

Обща стойност по т. 6 с ДДС:

 

 

 

 

 

1 652 999

1 338 997

ВСИЧКО РАЗХОДИ  БЕЗ ДДС:

 

 

 

 

 

4 521 065

5 241 963

ВСИЧКО РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

5 237 715

5 974 816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол) - Предлагаме:

В текста на чл.2, ал.1, точки 1,2 и 3 след думата родители да се добави осиновители.

В чл.13, ал.1 да се добави след родителите и осиновителите.

В чл.8, ал.4 думата решенията да се замени с предложенията и ал.2 трябва да е ал.3.

Чл.8, ал.4 да свърши до – за утвърждаване и да се добави – чл.8, ал.5 с текст: Длъжностното лице според чл.7, ал.2 изпраща до заявителя уведомление относно решението на заявлението.

В чл.6, ал.3 да се добави точка 8, която гласи: Служебна бележка от детско или учебно заведение, удостоверяваща редовното им посещение от друго дете в семейството.

Чл.10 да гласи: При изчерпване на финансовите ресурси, на одобрените заявители  се осигуряват средства в рамките на същата календарна година с решение на ОбС.

Използвам че съм станала да изкажа и предложението от ГС ГЕРБ - чл.8, ал.2 да стане двама общински съветници,  определени с решение на ОбС.

Йоргова - ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол) - Предлагаме:

В чл.5, ал.2 да се посочи календарни дни;

В чл.6, ал.3, т.4 да се допълни и настоящ адрес;

В чл.7, ал.2 и ал.3 да се допълни заявление – декларация.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) - Предлагаме:

1. Да отпадне ал.2 на чл.13.

2. По ал.1, т.1 да стане 250, т.2 да стане 450 и т.3 да стане 900.

3. Да няма цитирани суми по чл.13, а те да бъдат уточнявани всяка година с приемането на бюджета.

адв. Г. Георгиев - ПК ЗОРПК разгледа предложението. (приложен протокол) - Комисията счита, че текстовете по чл.2, ал.1, т.3 и чл.13, ал.2 имат дискриминационен характер и предлага проектът за Наредбата да не се разглежда на заседанието на ОбС – Ямбол на 30.12.2020 г., както и да се преработи допълнително за следващо заседание.

Шиков – Искам да се изкажа по точката понеже участвах в работната група, която разписваше наредбата. Първо, относно дискриминационния характер, имаше голяма полемика по този въпрос, бяха прегледани много съдебни практики. Има наредби отменени, поради дискриминация, има обаче и практика на защита на подобни наредби, където има членове, които ПК ЗОРПК смята, че са дискриминационни. Тогава съда е излязъл със становище, че ОбС е органа, който може да се занимава с разпределяне на средствата от бюджета на общината. ОбС има право да определя политики на общината в областта на раждаемостта, отглеждането на деца, стимулирането на млади родители, в правото си е да определи такива „бонуси“ за хора с образование над средното и над задължителното по закон, за хора, които са пълнолетни, т.е. не са непълнолетни родители, които не е ясно точно с какво допринасят за гражданското общество правейки деца на тази възраст, по този начин има. Т.е. има съдебни решения, които са в полза на такива наредби. Смея да твърдя, че есенцията на тази наредба е това, че ръководството на общината, евентуално, ако я приеме и ОбС – Ямбол, има желание по някакъв начин да работи за развитие на града, да привлича млади и образовани хора да гледат своите деца в гр. Ямбол. Забележете също това не са социални помощи. Всички родите имат право на социалната помощ за раждане на дете, която се полага в Република България, по никакъв начин ние не я ограничаваме. Освен това, също и по тази наредба, всички хора които отговарят на условията, ще получат помощ. Единствени въпрос тук е допълнителния „бонус“, който е вписан в наредбата. Добре, аз задавам въпроса, а ние като раздаваме награди за постижения в образованието и в изкуството, дискриминираме ли останалите деца? Когато има общини, които поддържат цели програми за изпращане на студенти, изплащане на техните семестриални такси и т.н., те дискриминират ли тези, които не изпращат?

Георгиева – Нямах намерение да се изказвам, но понеже г-н Шиков, се опита да обоснове чл.13, ал.2, който гласи: „В случай, че поне един от  родителите или осиновителите на детето са с висше образование размерът на еднократната помощ е определен по ал.2 се завишава с 50%.“ Разбирам амбициозната идея, която екипът разработвал самата наредба е имал, но тук категорията г-н Шиков и колеги, според мен са различни. Каква е концепцията и желанието, което си поставяме с тази наредба? Да помогнем на родителите на децата, на децата, да стимулираме раждаемостта, това са малко различни понятия. В един момент ние приравняваме образователния ценз на родителите с квалификации на доброто родителство. Естествено, че е нормално да задържаме млади и интелигентни, високообразовани хора в града. Нали разбирате, че това няма да стане с една еднократна допълнителна помощ или стимул към тези хора. Млади и образовани хора ще бъдат в този град, когато общината, ние като общински съветници, цялата общност създаде добро условия, създадем добър бизнес климат, създадем добра хигиена, за която говорихме преди малко, създадем достатъчно добри привлекателни и атрактивни работни места, добро образование, добро здравеопазване. Аз категорично не приемам разделението на родителите по образователен ценз. Никой не може да ме убеди, че един среден специалист в Ямбол, аз съм човек от частния сектор и искам да ви кажа, че ние без средните специалисти, едни добре образовани хора, прилични, които създават много добавен продукт за нашия град, ние по какъв начин ще ги стимулираме те да отглеждат своите деца, т.е. ние им показваме, че те са втора ръка хора. Мисля, че родителството и насърчаването на родителството не трябва да опира на образователния ценз. Достатъчно степенки сме сложили за общата концепция, която има тази наредба, но считам, че това би бил един много лош сигнал. Трябва да бъдем много внимателни с тези категории, много внимателни, когато подготвяме тези документи, защото може би това би било едно прекрасно предложение в други демографски ширини, където процента на хората, които завършват висшето си образование е 2% от общия брой на населението. В страна, в която има изключителна масовизация за получаване на образователен ценз висше образование смятам, че не е редно да дискриминираме хората, които по някаква причина, лична или личен избор не са продължи да следват висше образование и по този начин ние да наказваме един вид техните деца. И пак казвам качеството на родителството не е обвързано с образователния ценз особено, когато човек има средно образование. Нека да мотивираме висшистите по друг начин, но те няма да създадат дете заради тази сума, човек, който се чувства добре в този град.

Шиков – репл. – Нито висшисти, нито със средно образование ще стимулираме с тази наредба да създадат дете, това мисля, че е ясно за всички. Тази наредба показва едно отношение на община Ямбол към хората избрали а отглеждат децата си в община Ямбол. Ние не делим хората на първа и втора ръка, но приемете, че все пак висшистите все пак са инвестирали своето време, пари, усилия, за да развият себе си. Избора на тези, които не са го направили е техен личен. Разбира се някакъв малък процент може да са възпрепятствани, да нямат възможност и т.н., но Вие казахте, че е масово достъпно висшето образование, така че избора да не се продължи по-скоро е личен в България. Въпроса е на гледна точка,  не съм съгласен с Вашата гледна точка.

Тюфекчиева – Искам да кажа защо ще подкрепя наредбата в този вид. Считам, че чл.13, ал.2 не е дискриминационна, защото тя би била такава, ако беше единствено условие за дадената помощ. Г-жо Георгиева, ние тук няма да лишим нито едно семейство от помощи, за мен това е стимул да върнем високообразованите хора в града и да отглеждат децата си тук.

Банков – репл. – Чл.13 може да не е дискриминационен, но в чл.2, ал.3 е чиста дискриминация, там условието да получиш помощ е да имаш определено образование.

Миланов – Искам да поздравя Общината този път за внесеното абсолютно коректно и добре написана и добре мотивирана наредба, която за осем месеца общински съветник за първи път виждам някой да е обосновал кой с какво ще помогне с какви средства, какви суми, разчетите са направени, ние я мъчим вече три, четири месеца тази наредба. Ще призова всички да гласуваме тази наредба, в този и вид с предложените предложения, всеки има мнение по всяка една от точките, по всяко едно от предложенията, все пак ние сме представители на община Ямбол. Мисля, че онези, които приемат 19 гласа плюс направените предложения и обобщим цялата наредба с така направените предложения, които ни дадат, да я гласуваме цялата, най-малкото, за да може следващата година с тези разчети, които гласуваме да се подготви бюджета на общината и да разчете сумите, които ще гласуваме сега. Няма да коментирам дали е дискриминационен чл.2 или чл.13, всеки от нас има мнение, има и един глас, който представлява определени хора в този град и с определената процедура ние ще гласуваме и ще определим кое какво е, що е, има други институции след нас, които да казват дали е дискриминационно или не, но призовавам да се обединим всички върху това днес да приемем тази наредба във вида, в който ние самите я изработихме.

адв. Георгиев – Приемането на такъв подзаконов нормативен акт като Наредбата за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол е добре да бъде подкрепена от нас, но да бъде подкрепена там, където е законосъобразна. Там, където не е законосъобразна ние изобщо трябва да изключим тези текстове, за да не се случи като с предходни наредби, които са връщани от областния управител. В тази връзка подкрепям това, което каза колегата, че наистина е добре наредбата да бъде приета, но ние преди него заседание говорихме с г-н Шиков, че когато един подзаконов нормативен акт ще се приема от общината е добре първо той да се обсъди през всички комисии, да се вземат становища на комисиите и чак тогава да се прави обсъждане. Тук старата традиция е порочна, в последния момент на 22.12.2020 г. наредбата да ни бъде представена, за да вземем отношение по нея. В тази връзка искам да отправя едно предложение към председателя на ОбС – Ямбол, когато ще се вкарват такива сериозни актове, каквато е тази наредба, тя да бъде първо дискутираната от нас като общински съветници, след това да бъде качвана на сайта за обществено обсъждане и след това да бъде гласувана. А не, както е сега, качена на сайта в последния ден да мине на комисия и ние си изразихме нашето становище. И защо считам аз, че част от наредбата е незаконосъобразна и няма да гласувам за тях. В разпоредбата на чл.2, за която тук се говори противоречи на чл.6 от конституцията на РБ: „Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.“ Чл.2 е точно това и ние сега ще приемем точно един незаконосъобразен текст, за да може областния управител да има повод да го върне на това основание. Чл.13 е също дискриминационен текст, който пак ще ни бъде върнат от областния управител. Не знам каква практика сте гледали г-н Шиков, но конституцията е достатъчно ясна в тази връзка. Имаше по-добър начин за изразяване, така че да се приемат подобен род стимулиращи текстове, но не във варианта, в който се предлага в тази наредба, защото това е незаконосъобразност и ще бъде отменено.

Шиков – репл. – Г-н Георгиев, наредбата, когато се качи на сайта, имаше постъпили предложения, включително от общински съветници, тя затова стои на сайта. Очевидно тогава трябва да пращам индивидуално писмо за всяка наредба: „Тази наредба ще бъде внесена…“

Говедаров – Г-н Георгиев е адвокат и аз доколкото съм запознат образованието в България е задължително и е безплатно. Образованието до 16 г. възраст е задължително в България и е безплатно, поне това е моята информация, която я пише в закона. Така че, смятам, че тук сме се съобразили с дискриминационния текст и не го нарушаваме по никакъв начин.

Ревански – Тази общинска наредба няма да бъде прецедент в България. Да не се окаже, че сме един от малкото градове, които не са приели такова нещо. Искам да призова всички да подкрепят наредбата. Ако някой иска да я връща или да обжалва в съда, нека да заповяда. Ако се наложи ще се нанесат някакви корекции в нея, но лично аз ви призовавам да подкрепите тази наредба, защото така няма да решим проблемите на родителите и на техните деца, но ще покажем едно отношение към тях.

Влахова – Искам да предложа този дискриминационен член, за който всички говорим, да отпадне от наредбата.

Шиков – Има го като предложение и ще го гласуваме.

адв. Георгиев – Предлагам вместо този текст, който е в чл.2, ал.1, т.3, който е дискриминационен по своя характер, да запишем нещо друго много по-практично и много по-удачно ще е: „Двамата родители да работят по трудов или граждански договор, или да са самоосигуряващи се лица на територията на община Ямбол“. Идеята е тук да живеят хора, които работят и хора, които имат някакъв принос към обществото, а не тези, които са на социални помощи. Няма значение къде ще работят, идеята е да е на трудов или граждански договор, или да е самоосигуряващо се лице, така ще стимулираме хората да работят.

Ал. Стойков – С риск да повторя, до някъде казаното от г-н Миланов, наистина предлагам и нашето мнение като група общински съветници е да подкрепим наредбата с всичките предимства и недостатъци, които евентуално ще бъдат гласувани и евентуално ще бъдат коментирани на другите нива на разглеждане на нашите решения. Приветстваме това усилие на ОА да стимулира раждаемостта, новородените деца на община Ямбол. По отношение на тези текстове касаещи образованието има други институции в държавата, които ще преценят дали има текстове на дискриминация или няма. Факт е, че програмата е добра като замисъл и в тази връзка ние ще подкрепим това предложение, така че предлагам да се ограничим във всякакви допълнителни предложения, които само отклоняват и удължават процеса на разискване и на гласуване на тази наредба.

Калиманов – На основание чл.46, т.2 от името на ГС БСП искам 20 минути почивка за уточняване.

 

Шиков – Обявявам 20 минути почивка – до и 10.56 часа.

След почивката присъстват 35 съветника. Кр. Йорданов не се чувства добре и си отиде.

 

Шиков - Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на ПК ЗОРПК.

Гласували      за – 2                          против – 27               въздържали се – 6

Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок предложенията на ПК ЗСДСИ. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок предложенията на ПК ЗСДСИ.

Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок предложенията на ПК КЧДКТ. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок предложенията на ПК КЧДКТ.

Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване първото предложение на ПК БФ.

Гласували      за – 11                        против – 15               въздържали се – 4

Не се приема.

Подлагам на гласуване второто предложение на ПК БФ.

Гласували      за – 7                          против – 17               въздържали се – 6

Не се приема.

Подлагам на гласуване третото предложение на ПК БФ.

Гласували      за – 5                          против – 20               въздържали се – 5

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на ГС ГЕРБ по чл.8, ал.2.

Гласували      за – 26                        против – 1                 въздържали се – 6

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на адв. Георгиев за трудов или граждански договор, или самоосигуряващо се лице.

Гласували      за – 8                          против – 16               въздържали се – 8

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на вносителя с приетите корекции.

Гласували      за – 31                         против – няма           въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от АПК:

1. Приема Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол, както следва:

 

НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА В ОБЩИНА ЯМБОЛ

ГЛАВА 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се уреждат условията и реда за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ при раждане/осиновяване и отглеждане на деца в Община Ямбол.

Чл.2. (1) Право да получат еднократна парична помощ за новородено или осиновено дете, имат родители или осиновители, при условие, че

1. Двамата родители/ осиновители на детето са пълнолетни граждани към датата на раждането на детето;

2. Двамата родители/ осиновители са с регистрирани постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ямбол и поне единият от родителите е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ямбол не по-малко от 2 години преди датата на раждането/осиновяването;

3. Двамата родители/ осиновители са завършили задължителен етап на образование съгласно чл.8, ал.2 във връзка с чл.73 ал. 3, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(2) В случай, че в акта за раждане/осиновяване е вписан само един родител/осиновител, изискванията по ал. 1 важат единствено за него.

Чл.3.(1) Родителите имат право на еднократна помощ при раждане на живо дете,  когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(2) Еднократна парична помощ не се изплаща ако към момента на датата на подаване на заявление-декларацията дете на същите родители /осиновители/ е в задължителна предучилищна или училищна възраст и не посещава учебните часове и занимания или детска градина, без уважителна причина.

Чл.4.(1) Еднократните парични помощи по тази наредба се финансират ежегодно със средства от общинския бюджет и се диференцират според поредността на децата родени/осиновени от майката и съответното завършено образование на родителите/осиновителите.

(2) Ако към момента на датата на подаване на заявление-декларацията, майката има деца оставени за отглеждане в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа, тяхната поредност не се взима в предвид.

Чл.5.(1) Право за получаване на еднократна парична помощ се придобива от датата на раждане/осиновяване на детето /децата.

(2) Еднократната помощ при раждане/осиновяване на дете по ал. 1 може да бъде поискана в срок от  90 календарни дни, считано от датата, на  която е родено/осиновено детето.

 

ГЛАВА 2

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩТА

Чл.6.(1) Еднократна парична помощ при раждане/осиновяване на дете се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец (Приложение 1), неразделна част от настоящата наредба.

(2)       Заявление-декларацията се подава от един от родителите/осиновителите.

(3)       Към Заявление-декларацията се прилагат следните документи:

1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта (за справка);

2. Удостоверение за родените/осиновените от майката деца; / служебно

3. Копие от диплома за завършено образование на родителите/осиновителите

4. Удостоверение за постоянен и настоящ адрес на родител/осиновител;/служебно

5. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските

права от единият от родителите при развод;

6. Лична карта (за справка)

7. Банкова сметка;

8. Служебна бележка от детско или учебно заведение, удостоверяваща редовното им посещение от друго дете в семейството.

 

(4)       При определяне поредността на децата се вземат в предвид само родените /осиновените от майката деца, които са живи в момента на раждането, не са настанени в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа и са с постоянен адрес в Община Ямбол.

Чл.7.  (1) Заявлението-декларация и прилаганите документи се приемат в Центъра за административно обслужване на гражданите на община Ямбол с адрес: гр.Ямбол, ул. "Г. С. Раковски"  № 7.

(2) Подаденото заявление – декларация и решението по него се вписват от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината, в Регистър за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете, воден от комисията по ГЛАВА ТРЕТА от настоящата наредба.

(3) Когато към подаденото заявление - декларация липсват някои от изискуемите документи или информация съгласно чл.6 от тази наредба, лицето се уведомява за това писмено и му се указва да ги представи в седемдневен срок от получаване на уведомлението.

(4) В случай, че в указания срок от получаване на уведомлението по ал.3 лицето не приложи липсващите документи или не попълни липсващата информация, комисията по чл.8 се произнася с мотивирано писмено предложение за отказ за отпускане на еднократната финансова помощ.

(5) На основание решението на комисията в седемдневен срок Кметът на Община Ямбол издава заповед за отпускане на еднократна парична помощ за всяко подадено заявление - декларация поотделно.

ГЛАВА 3

КОМИСИЯ

Чл. 8. (1) Подадените по реда на настоящата наредба заявления – декларации за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане/осиновяване на дете/деца се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината.

(2) В състава на комисията се включват:

-  Председател – началник отдел „Хуманитарни дейности“;

- Секретар - Длъжностно лице от общинска администрация, отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“;

- двама общински съветници, определени с решение на Общински съвет.

(3) Комисията заседава веднъж месечно, като на своите заседания разглежда всяко постъпило заявление – декларация и излиза с предложение за отпускане или отказ на еднократната финансова помощ.

(4) Предложенията по ал. 3 се представят на Кмета на Община Ямбол за утвърждаване.

(5) Длъжностното лице според чл.7, ал.2 изпраща до заявителя уведомление относно решението на комисията по направеното от него заявление.- декларация

Чл. 9. Еднократната финансова помощ се изплаща по банков път на лицата в срок до 10 /десет/ работни дни от датата на утвърждаване на предложението на комисията от Кмета на Община Ямбол.

Чл. 10. При изчерпване на финансовите ресурси, на одобрените заявители  се осигуряват средства в рамките на същата календарна година с решение на ОбС.

Чл. 11. Комисията по чл. 8 води Регистър за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете по реда на тази наредба.

ГЛАВА 4

РАЗМЕР И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ПАРИЧНА ПОМОЩ

Чл.12. Еднократната парична помощ се изплаща за всяко родено/осиновено първо, второ, трето и четвърто дете.

Чл.13.(1) Размерът на еднократната парична помощ, при спазване на изискванията на настоящата наредба, за всяко новородено или осиновено до четвърто дете включително,  е както следва:

1. За първо дете родителите/ осиновителите получават помощ в размер на 200,00 лв.

2. За второ дете родителите/ осиновителите получават помощ в размер на 400,00 лв.

3. За трето или четвърто дете родителите/ осиновителите получават помощ в размер на 800лв.      

(2) В случай, че поне един от родителите/осиновителите на детето е с висше образование, размерът на еднократната помощ, определен според ал. 2 се завишава с 50%.

Чл.14. При раждане/осиновяване на близнаци, тризнаци и т.н. еднократната парична помощ се изплаща за всяко дете в размер на 500,00 лв, независимо от поредността на децата.

ГЛАВА 5

КОНТРОЛ

Чл.15. Контролът по изпълнение на тази Наредба се осъществява от Кмета на Община Ямбол или определен с нарочна заповед зам.-кмет.

Чл.16. Помощи изплатени в нарушение на тази наредба, подлежат на връщане със законната лихва.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 2. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.


 

Приложение № 1 (към чл.6, ал.1)

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

                                                       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА В ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

За ………………………………………………………………………………………………….., ЕГН …………………………...,

(Име, презиме, фамилия)

Дата на раждане: ………………………… Акт за раждане № ……………………………, издаден на ……………………. от …………………………

 

 

От майка ……………………………………………………………………………………..., ЕГН …………………………...,

( Име, презиме, фамилия)

 

Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,

ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………

Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………...

Настоящ адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,

ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………

Гражданство: ……………………………

Семейно положение: ……………………………………

И

От баща ……………………………………………………………………………………..., ЕГН …………………………...,

( Име, презиме, фамилия)

 

Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,

ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………

Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………...

Настоящ адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,

ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………

Гражданство: ……………………………

Семейно положение: ……………………………………

 

ДЕКЛАРИРАМ/Е:

МАЙКА:

 

1. към датата на раждането на детето съм пълнолетен гражданин;

2. имам регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ямбол не по-малко от 2 години преди датата на раждането/осиновяването;

3. завършен етап на образование …………………………………

4. детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

 

5. имам/нямам дете в задължителна предучилищна или училищна възраст, което /вярното се огражда/:

А) не посещава учебните часове и занимания или детска градина, без уважителна причина;

Б) не посещава учебните часове и занимания или детска градина, поради уважителна причина ……………………………………………………………………………………….. /посочва се и се прилага документ ако е приложимо/;

В) посещава учебните часове и занимания или детска градина /вярното се подчертава/

6. имам/нямам /невярното се зачертава/ деца оставени за отглеждане в социална или интегрирана здравно социална услуга за резидентна грижа или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа.

 

БАЩА:

 

1. към датата на раждането на детето съм пълнолетен гражданин;

2. имам регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ямбол не по-малко от 2 години преди датата на раждането/осиновяването;

3. завършен етап на образование …………………………………

4. детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

5. имам/нямам дете в задължителна предучилищна или училищна възраст, което /вярното се огражда/:

А) не посещава учебните часове и занимания или детска градина, без уважителна причина;

Б) не посещава учебните часове и занимания или детска градина, поради уважителна причина ……………………………………………………………………………………….. /посочва се и се прилага документ ако е приложимо/;

В) посещава учебните часове и занимания или детска градина /вярното се подчертава/

6. имам/нямам /невярното се зачертава/ деца оставени за отглеждане в социална или интегрирана здравно социална услуга за резидентна грижа или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа.

 

Деца, родени/осиновени от майката:

Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Община Ямбол и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод отпускането и изплащането на еднократна помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община ямбол.

 

Прилагам следните документи:

1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта (за справка);

2.   Копие от диплома за завършено образование на родителите/осиновителите

3.  Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единият от родителите при развод;

4.   Лична карта (за справка)

5.   Банкова сметка;

6..........................................................................................................................

 

Желая сумата да ми бъде преведена по:

         касов път - чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД.........................................................................................ДА/НЕ

         банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ

 

IBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банка ............................................................................

Банков клон.................................................................

Декларирам, че посочената по-горе платежна сметка е лична с титуляр …………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

 

Декларатор/и:

 

МАЙКА: ..........................

 

БАЩА: .............................

 

 

Дата ……………20… г.

 

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………

                                                        / име и фамилия, подпис/

 

                                                                             

Дата ……………20… г.

гр.Ямбол

 

 

 

Приложение: Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

 

 

С П Р А В К А

 

за постъпилите предложения във връзка с общественото обсъждане на Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол, обявена с рег. № О – 0455/07.12.2020 г.

 

Участник в общественото обсъждане

Предложение/Мнение

Приема/ не приема предложението

Мотиви

1

2

3

4

1.

Предложение с вх. № 2801-27944 от 17.12.2020г.:

1. „Чл.10, (2) създава нова алинея със следния текст: В случай, че общият размер на средствата за отпускане на еднократна финансова помощ бъде изразходвана, Общински съвет – Ямбол, с решение може да отпусне допълнителни финансови средства“

2. Чл.8 (2) – промяна на комисията: Предлагаме да бъде от трима души в следния състав:

-  Председател – началник отдел „Хуманитарни дейности“;

- Секретар - Длъжностно лице от общинска администрация, отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“;

- Общински съветник, предложен от Председателя на Общински съвет;

3. Чл.13, ал. (1) – промяна на размера:

1. За първо дете родителите получават помощ в размер на 250,00 лв.

2. За второ дете родителите получават помощ в размер на 450,00 лв.

3. За трето или четвърто дете родителите получават помощ в размер на 900лв.

4. Чл.13, ал.(2) – да отпадне този член от наредбата

т.1 и т.2 се приемат

т.3 и т.4 не се приемат

Мотиви:

По т.1: предложената алинея следва да бъде първа такава в чл.10 и да се добави думата еднократно. Целесъобразно е да има възможност, ако предвиденият финансов ресурс се изчерпа по-рано в хода на годината да се предвидят допълнителни средства.

По т.2 по малкия на брой състав на комисията предполага по-оперативно вземане на решения.

По т.3 и т.4: чл.13, ал.2 определя допълнителен стимул за родители,

които е са инвестирали време и средства в своето образование и

развитие и отглеждайки децата си в Ямбол ще допринесат повече за

бъдещето на града.  Община Ямбол има право да развива политика,

стимулираща повишаване на квалификацията на населението на общината, чрез отпускане на средства за поощрения и награди. Ако предложението, което е направено в чл.13 ал.2 е дискриминационно, то следва, че са дискриминационни всички практики за заплащане на

стипендии или семестриални такси от общините за жители, които са

продължили образованието си и по една или друга общинска програма.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)  - Предлагаме:

1. Детска и спортна площадка в кв. Каргон ул. „Люлин“.

2. Да се възстанови спортната площадка на ул. „Хан Тервел“ № 40.

3. Обектите по програмата при възможност да се разпределят равномерно по кварталите на Ямбол.

Йоргова – Тъй като не бяхме запознати със спортната площадка на ул. „Хан Тервел“ № 40, която ние вкарахме в комисията като предложение и след консултация с администрацията се разбра, че не може да се направи ремонт, тъй като отдолу е гаражи и няма да издържи конструкцията. Затова, ако можем да сменим сега в предложението, има детска площадка, която е на същия адрес и която също е в много лошо състояние и ако може тя да се вкара като възстановяване на мястото на тази спортната, защото може би няма да се случат нещата. Обясниха ми, че много средства ще коства и тези средства, които са отпуснати няма да бъдат достатъчни.

Говедаров – Искам да направя предложение да бъде ремонтирана детска площадка, която се намира на ул. „Д. Благоев“ зад бл.2. В цялото каре там отзад няма детска площадка.

адв. Георгиев – Много хубава идея е за възстановяне и правене на нови площадки, но да разгледаме по същество нещата. Ние кандидатстваме по тази програма и се надяваме да уважат нашите искания, сумата е 100 хил. лв. На първо място считам, че такава детска площадка е наложителна да се изгради в парк „Боровец“, той е изоставен от всички. Аз редовно го посещавам, там няма детска площадка, а в околовръст вече се построиха много нови блокове, много млади семейства има и децата няма къде да играят. Не знам дали са удачни детски площадки в Граф Игнатиев, защото там има достатъчно и на другите места, където вече има изградени такива да се възстановят, вместо да се съсредоточим върху изграждането на една детска площадка в парк „Боровец“. Следващото ми предложение е да отпаднат там, където е предвидено да се изграждат нови детски площадки и където има вече изградени такива и използват гражданите, вместо това да се изгради една нова детска площадка в парк „Боровец“. Следващото мое е предложение е дали община Ямбол има проектна готовност да каже една детска площадка колко струва, ремонт на една спортна площадка колко струва и тези пари, които общината ще задели представляващи 25 хил. лв. за всичките 10 обекта, т.е. по 2 500 лв. на всеки обект плюс 10 хил. лв. за десетте обекта ще стигнат ли за съответните обекти. Дали са достатъчни изобщо? Има ли такава проектно сметната документация, на която ние можем да стъпим или да се съсредоточим върху едно две неща, които наистина да се направят, с които да се кандидатства по тази програма и тези 25 хил. лв. да отидат там. Защото аз така като разглеждах предложението излиза, че само възстановяването на една настилка за една спортна площадка е от 40 лв. нагоре на кв. м., ако не е върху трева, т.е. тази сума няма да стигне изобщо. Затова правя предложение, ако е за изграждане на нова детска площадка, средствата да бъдат съсредоточени върху изграждането на нова детска площадка на парк „Боровец“, защото там няма такава.

Шиков - Това по-скоро е предложение към капиталовите разходи за бюджета, защото този проект касае ремонти на текущи площадки. По скоро трябва да се променят всички токи, където пише изграждане, да се запише възстановяване или реконструкция.

адв. Георгиев - Има ли проектно сметната документация за тези детски площадки кое колко ще струва като средства и дали ще стигнат за тези средства, за които кандидатстваме?

Ревански – Наскоро изградихме две нови детски площадки, ако настилката е трева 10 хил. лв. са предостатъчни дори за една нова площадка. Мисля, че една такава по-икономична площадка може да е около 3 500 лв. и 4 000 лв. ако не се прави изкуствена настилка.

 Шиков - Това означава, че може да се изгради на парк „Боровец“ такава детска площадка върху тревата, 12 500 лв. може да стигнат.

Христов – Ако може да споменем, че в предложението пише до 10 хил. лв.…

адв. Георгиев – Може да се дофинансира от общината с 2 500 лв.

Христов – Това, което е нашето предполагам от общината за дофинансирането е дадено 2 500 лв. то после зависимост от това колко от предложенията бъдат одобрени и то с колко ще бъдат одобрени, защото то не е задължително да бъдат с 10 хил. лв., те може да бъдат одобрени с 3 хил. лв. и ние да направим някакви проучвания за по-скъпа конструкция, за която в последствие няма да стигнат парите.

Шиков – Добре, изграждането на детска площадка на парк
„Боровец“ остава като предложение, т.е. постижимо е да се направи нещо.

адв. Георгиев – Понеже предложението е вкарано така, ако го гласуваме ще направим грешка. Предложението да го изчетем правилно: „За изпълнението на проектите е необходимо осигуряване на съфинансиране от 25 хил. лв. с ДДС от община Ямбол“, т.е. разделяйки ги на 10 обекта излиза, че за всеки един обект се пада по 2 500 лв.

Шиков - Трябва да се запише: „по 2 500 лв. на обект“. Да формулираме предложението за т.2 от решението: „Дава съгласие община Ямбол да осигури необходимото съфинансиране за всички одобрени проектни предложения в размер на 2 500 лв. за всяко проектно предложение.“

 

Шиков - Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложенията на ПК БФ.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Говедаров.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението за парк Боровец.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението по т.2.

Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – 1

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок предложенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок предложенията на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.        Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Национална кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда със следните проектни предложения:

Ÿ  Изграждане на детска площадка в ж. к. „Граф Игнатиев“ на северозапад от бл. 40;

Ÿ  Възстановяване на спортна площадка в ж. к. „Граф Игнатиев“, междублоковото пространство на бл. 70 и бл. 72;

Ÿ  Изграждане на детска площадка в ж. к. „Генерал Владимир Заимов“ на запад от бл. 10;

Ÿ  Възстановяване на спортна площадка в ж. к. „Генерал Владимир Заимов“ на запад от бл. 8;

Ÿ  Възстановяване на детска площадка в ж. к. „Възраждане“ на север от бл. 37;

Ÿ  Изграждане на детска площадка в ж. к. „Васил Левски“, междублоковото пространство на бл. 7 и бл. 8;

Ÿ  Изграждане на фитнес площадка и кът за отдих в ж. к. „Златен Рог“ на изток от бл. 18;

Ÿ  Изграждане на детска площадка в ж. к. „Златен Рог“, междублоковото пространство на бл. 11 и бл. 12;

Ÿ  Изграждане на детска площадка в ж. к. „Каргон“ на юг от бл. 2;

Ÿ  Изграждане на детска площадка на ул. „Тунджа“ в междублоковото пространство на бл. 1 и бл. 2.

Ÿ  Изграждане на детска и спортна площадка в кв. Каргон ул. „Люлин“.

Ÿ  Възстановяване на детска площадка на ул. „Хан Тервел“ № 40.

Ÿ  Възстановяване на детска площадка зад бл.2 ул. „Д. Благоев“

Ÿ  Изграждане на детска площадка в парк Боровец.

 

2.      Дава съгласие Община Ямбол да осигури необходимото съфинансиране за всяко одобрено проектно предложение в размер на 2 500 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Говедаров - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)  

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4, чл.53, т.2 от Закона за общинската собственост:

І. Приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

§1. Изменя текста на чл.7, ал.1, т.5 в раздел ІІІ във вида:

              „5. Звено „Спортни бази“ – 14 щатни бройки;“

§2. Изменя текста на чл.7, ал.2 в раздел ІІІ във вида:

„(2) Числеността на персонала е 42 броя, разпределени по длъжности, съгласно одобрено от кмета на общината щатно разписание.“

   §3. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   Общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“ цифрата „38 щ.бр.“ след текста Организационна структура на Общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“  Община Ямбол, числен състав на персонала - /тире/ да се чете „42 щ.бр.“

   §4. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   Общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“ цифрата „10 щ.бр.“ в Звено „Спортни бази“ да се чете „14 щ.бр.“

§5. Добавя нов §5. в следния вид:

„§5. Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет – Ямбол“.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок предложенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок предложенията на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 27, ал. 3 от Закона за социалните услуги и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

I.  Считано от 01.01.2021 г. да се създаде Съвет по въпросите на социалните услуги към Община Ямбол.

II.    В състава на Съвета по въпросите на социалните услуги да бъдат включени представители на структурите, упоменати в чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги, както следва:

            1. Енчо Керязов – заместник-кмет на Община Ямбол;

2. Мария Славова - директор на дирекция „Социално подпомагане“ - Ямбол;

            3. доц. д-р инж. Красимир Трендафилов - зам.-декан по учебната дейност на Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол към Тракийски университет - Стара Загора;

            4. д-р Хайсам Сюлейман Атеф Ал Самра - гл. инспектор в Д „МД“ при РЗИ-Ямбол;

            5. Нанка Василева - ст. експерт по ОСО в РУО Ямбол;

            6. Станимир Дараджанов – гл. инспектор и началник сектор „Охранителна полиция“ -МВР-РУ- Ямбол;

            7. Елена Иванова - лицензиран доставчик на социални услуги на територията на област Ямбол;

  8. Тодор Георгиев - представляващ Сдружение „Акация 35“;

9. Венцеслав Тодоров – гл. специалист в Дирекция „Деловодно и информационно обслужване и ЦАО“ - Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно разкриване на социална услуга "Асистентска подкрепа", делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Има един обществен съвет за социално подпомагане и услуги към кмета на общината, чиято дейност включва обсъждането на тези социални услуги. Интересува ме дали се е събирал този съвет за приемането на социалната услуга по тази точка от дневния ред.

Ревански – Не съм запознат с това, от ресора на г-н Енчо Керязов е. Ще го попитам и ще Ви се отговори.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок предложенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок предложенията на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 53 от Закона за социалните услуги, и чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

  1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. Община Ямбол да реализира социалната услуга „Асистентска подкрепа“;
  2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на Община Ямбол през 2021г. да се предоставя като делегирана от държавата дейност, с определеният стандарт и средства за финансиране, осигурени съгл. Закона за държавният бюджет през съответната година;
  3. Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да утвърди процедури, правила и образци на документи, необходими за организиране предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

адв. Георгиев - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок предложенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок предложенията на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Освобождава Маргарита Тодорова – началник отдел „Бюджетно счетоводство“, Лидия Кръстева – юрисконсулт в отдел „Правни дейности“ и Радина Радева – старши експерт в дирекция „ОСИД“ в община Ямбол от състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към Община Ямбол.

2. Определя Венцислава Петрова – старши счетоводител в отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“, Зорница Вълчанова – Христова – юрисконсулт в отдел „Правни дейности“ и Веса Кънева - старши експерт в дирекция „ОСИД“ за членове на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към Община Ямбол.

3. Избира за председател на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към Община Ямбол Зорница Вълчанова – Христова – юрисконсулт в отдел „Правни дейности“.

4. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерския съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник“ на промяната в персоналния състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно промяна в месечното възнаграждение на управителя на ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД, считано от 1 януари 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански – Мога много да коментирам, по този въпрос, но засега ще се въздържа. По-късно ако има въпроси ще отговоря.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок предложенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок предложенията на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.9, ал.1, т.4 и т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

1. Определя месечно възнаграждение на управителя на „ДКЦ № 1-Ямбол“ ЕООД д-р Венцислав Иванов Славов, в размер до четирикратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, считано от 1 януари 2021г., за срок от 4 /четири/ месеца.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи допълнително споразумение във връзка с решението по т.1, което да се счита за неразделна част към договор за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център № 1 – Ямбол“ ЕООД.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се в ж. к. "Хале" № 43.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.65 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка шестдесет и пет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 360 (триста и шестдесет) кв.м., находящ се на адрес: ж.к. „Хале” 43 в размер на 25 780.00 лв. (двадесет и пет хиляди седемстотин и осемдесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на „Панатик“ ЕООД, представлявано от Румен Панайотов Иванов. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Богдан" № 1, вх. А, ет. 2, ап.4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – 6                 въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.551.168.2.4 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка сто шестдесет и осем точка две точка четири/, с площ 61.20  /шестдесет и едно цяло и двадесет/ кв. м., мазе № 4 с площ 17.33/ седемнадесет цяло тридесет и три/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 2 /втори/ етаж от сграда с идентификатор 87374.551.168.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.551.168 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 1108/01.10.2004г.,с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Богдан”, № 1 ,вх. А, ет.2 , ап.4 , в размер 30 800 лв. /тридесет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Кина Иванова Василева и Митко Стоянов Василев .

Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок предложенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 9                 въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема, тук е необходимо мнозинство 2/3, което е 25 съветника.

            Георгиева – Склонна съм да променя вота си на „за“. (в залата възникна спор по предложението) Не бях напълно убедена, че трябва да гласувам „за“ за тия 220 кв. м., макар че на комисията приех аргументите на г-н Ал. Стойков. Това е читалище и не бива да спираме желанието им да развиват и разширяват дейността си. Не очаквах такова гласуване и сега бих искала да променя гласуването си, затова предлагам да прегласуваме.

Шиков - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 19                        против – 6                 въздържали се – 10

Приема се.

Подлагам на повторно гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 6                 въздържали се – 10

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

Предложението не се прие.

 

 

Миланов – отр. вот – Гласувах против този път, защото преди няколко месеца дадохме на това читалище имот с определени задължения и за определена дейност. Ако си изпълнят задълженията, след няколко месеца нека поискат отново ще разгледаме предложението и ще им дадем.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ 1967 в кв. 106 по регулационния план на град Ямбол, ул. "Матвей Вълев" № 33.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ VII 1967  в кв. 106  по плана на града, одобрен със заповед I-A-630 от 02.08.1994 г. и одобрява пазарна цена на общински: ПИ с проектен идентификатор 87374.532.149 с площ 15 кв.м. в размер на 1520.00 без ДДС, на която цена да се продаде на Стефан Алексеев Славов, Велина Велева Славова и Нела Панайотова Никова.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 87374.546.19 на ул. "Милин камък".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок предложенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.546.86 с площ 84 кв.м.  в размер на 5 508.00 лв. без ДДС, който се придава към УПИ ХLІ, кв. 23 и Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.546.87 с площ 180 кв.м., в размер на 11 802.00 лв. без ДДС, който се придава към УПИ ХL, кв.23.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за прехвърляне правото на собственост на новообразуваните имоти с ЕТ "ЛЮБОМИР МИРОЛЕСКОВ - ЛМ ТРЕЙД" с ЕИК 040519800.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) - Искам да предложа едно допълнение към решението от името на ГС БСП, освен наема да не заплащат и ТБО. Смятаме, че това може да се случи в рамките на тези мерки.

Шиков – Ако плащат ТБО, базирана на промил. Трябва да е пропорционална част от таксата. Трябва с юридическия отдел да го консултираме. Да го формулираме някак си по-пълно и ясно.

Тодоров – Предложението е много добре написано, съдържанието също. С това предложение на г-жа Георгиева влизаме в друга територия. Ще почнат искания на граждани, които не работят и те да искат тези такси да им отпаднат и ще стане страшно. Смятам, че предложението на вносителя е много добре формулирано и трябва да си остане така.

Петкова – Имам въпрос към вносителя, дали тези преместваеми обекти в парка и в центъра, които се появиха напоследък, са включени в предложението към преместваемите обекти. Понеже договорите са от времето, когато се поставиха.

Ревански - (след справка с ОА) - Не фигурират тези обекти в предложението.

Брънков – Ще подкрепя направеното предложение за опрощаване на задължения, защото считам, че това е начин да дадем глътка въздух на бизнеса в тази ситуация. Надявам се догодина да не се налага да предприемаме повече такива действия.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 9                          против – 5                 въздържали се – 17

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА одобрява следните икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19.

1. Наемателите на общински обекти

          „Виена Стил“ ООД, ЕИК 128582867, страна по договор №3478/23.03.2017 г.  с Община Ямбол  

 „Селект Соло“ ЕООД, ЕИК 203149186, страна по договор  №3474/03.02.2017 г.  с Община Ямбол   

„Клуб Бейс“ ООД, ЕИК 204683716, страна по договор  №3528/01.08.2018 г. с Община Ямбол 

           ЕТ „Крис 95 – Кристина Николова“, ЕИК 128052114, страна по договор №3510/23.02.2018 г. с Община Ямбол   

ЕТ „Ивет – Петко Черкезов“, ЕИК 838120661, страна по договор №3386/27.01.2012 г. с Община Ямбол  

ЕТ „Мистрал 96 – Георги Минчев“, ЕИК 128615388, страна по договор №3501/11.09.2017 г.  с Община Ямбол 

 „Тинт Про БГ“ ЕООД, ЕИК 206236283, страна по договор №3683/20.11.2020 г. с Община Ямбол

ЕТ „Петров – Петър Русков“, ЕИК 128051293, страна по договор №3511/27.02.2018г с Община Ямбол

ЕТ „Руско Минчев“, ЕИК 838123068, страна по договор №3467/15.10.2016 г.  - с Община Ямбол, за периода от 27.11.2020 г. до края на противоепидемични мерки, попадащи в обхвата на забраната, въведена със Заповед № РД/02-00994 от 26.11.2020 г.  или до издаването на заповед, отменяща въведените ограничителни мерки за работа на търговски обекти от вида на отдадените под наем, да не заплащат уговорения в съответния договор месечен наем за обекта.

2. Ползвателите на общински терени по силата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

ЕТ „Елина – Петър Петров“, ЕИК 128006227, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19192/14.08.2020 г. от Община Ямбол

„Гуфис“ ЕООД, ЕИК 200713646, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19027/10.06.2020 г. от Община Ямбол 

ЕТ „Дияна – Димитринка Георгиева“, ЕИК 205005512, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18893/02.04.2020 г. от Община Ямбол

„Жаклин - 94“ ЕООД, ЕИК 203783817, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19221/21.08.2020 г. от Община Ямбол 

ЕТ „Пиер - П – Петър Петров“, ЕИК 838106909, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18932/08.05.2020 г. от Община Ямбол, за периода от 27.11.2020 г. до края на противоепидемични мерки, попадащи в обхвата на забраната, въведена със Заповед № РД/02-00994 от 26.11.2020 г.  или до издаването на заповед, отменяща въведените ограничителни мерки за работа на търговски обекти от вида на поставените преместваеми съоръжения, да не заплащат определената месечна такса в съответното разрешение за поставяне.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок предложенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ по отношение на УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог, да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план.

          2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал.9 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на "ЕВА 77" ООД разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ V с отреждане „за производствено – складова дейност, търговия и услуги“ в кв.165 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, ПИ с идентификатор 87374.513.22 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот на УПИ V с отреждане „за производствено – складова дейност, търговия и услуги“ в кв.165 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, ПИ с идентификатор 87374.513.22 по ККарта на гр. Ямбол

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Андон Петков и Петя Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Петкова - Няма допълнения, само моля да замените наименованието на правилника, тъй като е останало това на стария правилник – трябва да бъде  Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Андон Ганев Петков от гр. Ямбол, живущ в ж. к. „Райна Княгиня“ бл. 19, вх. В, ет. 1, ап. 33 в размер на 600 лв. (шестстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

2. Петя Стоянова Атанасова от гр. Ямбол, живуща в ж.к. „Златен рог“ бл. 15, вх. Г, ет. 8, ап. 91 в размер на 230 лв. (двеста и тридесет) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански – Тази точка влезе по моя инициатива. За това късно внасяне имам като цяло само аз вина. Бях останал с впечатление, че още март месец е минало. Ваше право е да прецените дали да го приемете или да остане за догодина.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – На заседанието на ПК БФ казах мотивите си защо гласувам въздържал се, но държа да ги спомена и тук. Не съм против да се правят неща за гражданите, но по закона. Това е трета поредна корекция, при която вземаме постфактум решения. Не ни вкарвайте в такава дейност. Първо искайте решение на ОбС и тогава да се изпълнява обекта. Не искам съвестта ми да тежи. Искам нещата да бъдат изчистени. Приемам вашето извинение, но затова имате администрация да помнят и да ви подкрепят, не можете да помните всичко.

Георгиев – Ние наистина подкрепихме на комисия предложението, но се надяваме, че в бъдеще няма да се случват такива обекти, които да се изпълняват преди решение на ОбС

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок предложенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 2                 въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по разходната част на бюджета на община Ямбол за 2020 г., както следва:

I. По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Дейност 311 "Детски градини"

Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 60 00 лв.

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

Увеличава § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 60 000 лв.

 

2. Одобрява в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2020 г. да бъде включен обект:

- Изграждане на нови системи и съоръжения за хидротехнически пристанищни съоръжения-монтиране на три броя кейови съоръжения в бетонираното корито на р.Тунджа, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40, на стойност 60 000  лв.

   

 

 

Ревански – Преди около месец ни беше обещано от правителството да ни подкрепят с около 7.5 млн. лв. за три важни инфраструктурни проекта. Обещанието е изпълнено и средствата са преведени на Община Ямбол и няма как да не изразя своята искрена н дълбока благодарност на правителството и г-н Борисов. При едни открити и честни разговори може да се случат нещата. Искам да благодаря и на нашите съграждани за подкрепата, това е много важно за нас и се надявам на още добри новини. Пожелавам на всички весело посрещане на Новата година, всички да са здрави, много успехи на тях и техните семейства.

 

Шиков – Давам думата на г-н Иван Кърцъков да огласи питане.

 

Кърцъков – Чете питането си. (приложено към материалите по заседанието). Поставя следните въпроси към ОбС – Ямбол:

1.  Поради това, че ОбС Ямбол гласува бюджетите за всяка една година ведно с приложенията към тях, желая да получа информация откъде точно са се финансирали тези разходи (данъци, собствени приходи, ...) – за наложените финансови корекции и разходите за съдебни дела включително наети външни юристи от община Ямбол година по година от 2015 до 2020г. включително и какъв е размера им за всяка една година поотделно?

2.  Какво предложение за проект на решение на ОбС Ямбол ще входирате за разглеждане на някоя от предстоящите сесии на ОбС  Ямбол, след като вече знаете отговора на въпроса, който аз не спирам да задавам на всяко едно обсъждане на проектобюджетите – Какви са разходите за загубените съдебни дела заедно с наложените финансови корекции или други щети, предмет на загубеното дело, и с какви пари се финансират те в бюджета на община Ямбол (това във всички случаи е с нашите, на гражданите на община Ямбол пари)?

3.  Какви действия (решения) ще предприемете като общински съветници за да се прекрати порочната практика община Ямбол да бъде редовно санкционирана за едно и също нарушение с такива значителни да не кажа колосални суми? Това може да се види в мотивите на съда за всяко едно такова дело – решенията може да се изискат от общинската администрация на Община Ямбол.

4.  Какви действия ще предприеме ОбС Ямбол, като принципал на община Ямбол, за възстановяване на тези суми от виновните за това лица?

 

Шиков – Приготвил съм отговор на господин Кърцъков, има ли някой желание да вземе отношение по въпросите му, ако не, ще ви запозная с отговора.

Преди да зачета искам да кажа някои неща. За мен това питане към ОбС е странно, не мога да разбера каква е целта му, не сме контролен орган, информацията е налична в интернет и всеки който е заинтересуван може да се порови и да си я извади. Това искане звучи като „направете ми справка“.

По т.1 – Разходите за наложените финансови корекции и за съдебни дела, включително наети външни адвокати от община Ямбол, за периода 2015-2020 г. са финансирани от собствени приходи. Размерът на присъдените разноски, в т.ч. адвокатско възнаграждение, е част от диспозитива на всяко съдебно решение, което от своя страна е достъпно на официалния сайт на съответния съдова са разходи, които всяка община има. Съдебните разноски са в решенията по делата. Повечето са от предишни години и не касаят сегашното ръководство.

По т.2 – ОбС Ямбол приема бюджета на Община Ямбол и по този начин задава рамката на изразходване на парите на гражданите на Ямбол. Разходи, като финансови корекции и съдебни разноски, не подлежат на планиране и по тази причина те няма как да залегнат в планирания бюджет. За покриването на тези разноски в процеса на изпълнение на бюджетната година се вземат конкретни решения. ОбС Ямбол не управлява изпълнението на проекти по ОП на ЕС и няма как да вземе участие в подобряването на начина на тяхното управление. Разноските по финансовите корекции не могат да се предвидят. Те идват в течение на годината, приемат се и се плащат от бюджета. Хубаво е проектите да се управляват по-добре, предприети са стъпки за това и ще видими резултати надявам се.

По т.3 – След приемане на новия ЗОП през 2016 година и съответната „Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове"  се наблюдава постоянен процент на налаганите финансови корекции в почти всички общини – извадил съм като статистика – Община Ямбол – 60 мил, 4.7%, Пазарджик – 17.5 мил, 4.8%, Сливен – 8 мил , 5.3%, Стара Загора – 53 мил, 7.7%, Русе – 90 мил , 4.9%, Бургас – 137 мил, 4%, Благоевград – 85 мил, 8%, Перник – 8 мил, 8.1%. Община Ямбол не се отличава от другите общини. Четох и доста статии в интернет – доста сериозен проблем в поръчките по ЗОП е въвеждането на европейското законодателство в българското и в резултат на това се получават корекциите. Общото впечатление е, че финансовите корекции са част от работата по проектите.

По т.4 – финансовите корекции и сумите, които са изплатени като разноски по съдебните дела не представляват престъпление по нито един закон на Република България и по тази причина не подлежат на изискване за възстановяване. Гражданите на Ямбол са в правото си, по време на избори, да потърсят отговорност и да осъществят контрол на управлението. Очевидно се има предвид преденото ръководство. Но ОбС не може да направи нищо. Контролиращият орган са гражданите на Ямбол и имат право със своя вот да подкрепят или не някого.

Имам въпрос към господин Кърцъков – с тия питания, има неща, по които да се мисли, но ми изглежда като една предизборна борба с господин Ревански. Кой ще компенсира загубеното времето на ОА и на ОбС да сглобяваме отговори,  да пишем? Остава ми неясна целта. Ето отговора, заповядайте. Може да изкажете мнение по отговора.

 

Кърцъков – Въпросите са насочени към това, което се е случвало в предното управление. Това са доста сериозни суми. Това са решения на българския съд и те са мотивирани. Приети окончателно някои през 2020г. и г-н Ревански говореше във фейсбук  дали да направи или не ревизия на предното управление. Наложени са ни санкции заради неправомерни критерии в поръчката и са тиражирани във всички решения и се говори за рецидив. Незаконосъобразни критерии за оценка, незаконосъобразно отстраняване на участник, това са сериозни нарушения. С тази тенденциозност това, което се е случвало във времето говори, че винаги се е търсел и е избран правилния човек. ОбС може да приема всякакви решения. Една такова може да е максимално големи изисквания при качество на материали и при критерии за строителство. Във всяка комисия на времето участваха по двама общински съветници, назначени със заповед. Питанията са за да заостря вниманието към сумите, с които Община Ямбол се наказва. Когато се спазват правилата и указанията санкции няма да има. Излиза, че вдигаме данъците да си плащаме глобите. Така излиза. Всички вие разбрахте че тези пари от некомпетентно управление на проектите са от нашите данъци, собствени приходи.

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам шестнадесетото заседание на ОбС Ямбол. Пожелавам ви весело посрещане на Новата година, живи и здрави догодина отново ще работим.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          Антон Шиков

 

                                                           Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова           

 

 

                                                                                  Ан. Господиова