РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 25 ФЕВРУАРИ 2021г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Ямбол за периода 2021 - 2031г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Ямбол за периода 2021 - 2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане Годишен отчет на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ по проблемите на наркоманиите към него за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно промяна в състава на ОСНВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на ОП „Комунални и обредни дейности” Специален автомобил, модел Щаер 14С14, рег. № У2541ВА и Фугорезачка бензинова FS309.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно даване на съгласие за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт № ДГ05/0017 от 22.03.2011г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

10.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.36.30 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Битоля" № 36.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.541.33 по КК на град Ямбол, ул. „Черни Дрин“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

15.  Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно възлагане на превозите по автобусни линии от Общинската транспортна схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Ямбол за периода 2021 - 2031г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21 ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, Общински съвет - Ямбол приема Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Ямбол за периода 2021 - 2031 година.

 

         

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Ямбол за периода 2021 - 2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.12, ал.2 от Закона за енергийната ефективност и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Ямбол приема „Програма за енергийна ефективност на община Ямбол за пeриода 2021 г.-2027 г.“

 

           

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане Годишен отчет на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ по проблемите на наркоманиите към него за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества:

Приема Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към него за 2020 г.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна в състава на ОСНВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

I. Актуализира състава на Общински съвет по наркотични вещества – Ямбол, както следва:

1. Председател: Енчо Керязов – заместник-кмет на Община Ямбол;

2. Секретар: Павел Тодоров, психолог;

3. Определя за членове на Общински съвет по наркотични вещества към Община Ямбол:

-     Недко Русев – заместник-административен ръководител, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Ямбол;

-     Николай Кирков – заместник-председател в Районен съд – гр. Ямбол;

-     Мирослав Величков – гл. инспектор и началник на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОД на МВР;

-     Елена Даскалова – главен инспектор „Наркотични вещества и лекарствена политика“ към дирекция Медицински дейности на РЗИ –гр. Ямбол;

-     Гергана Георгиева – специалист в ОС на БЧК – гр. Ямбол;

-     Здравко Динев – старши експерт в РУО на МОН – гр. Ямбол;

-     Драгомир Добрев – социален работник в отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ямбол;

-     Теодора Сулева – директор на ПГЛПЕХТ – гр. Ямбол;

-     Даниела Иванова – секретар на МКБППМН при Община Ямбол.

Резервни членове:

-     Георги Георгиев – старши експерт в РУО на МОН – гр. Ямбол;

-     Теньо Боев – инспектор към МКБППМН при Община Ямбол.

II. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Ямбол.

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост:

Приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

§1. Изменя текста на чл.7, ал.1, т.2 в раздел ІІІ във вида:

              „2. Звено „Административно-счетоводни дейности“ – 1 щатна бройка;“

§2. Изменя текста на чл.7, ал.1, т.3 в раздел ІІІ във вида:

              „3. Звено „Детски площадки и зони за отдих“ – 6 щатни бройки;“

§3. Изменя текста на чл.7, ал.1, т.4 в раздел ІІІ във вида:

              „4. Звено „Паркове и територии за обществено ползване“ – 17 щатни бройки;“

§4. Изменя текста на чл.7, ал.2 в раздел ІІІ във вида:

„(2) Числеността на персонала е 39 броя, разпределени по длъжности, съгласно одобрено от кмета на общината щатно разписание.“

   §5. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   Общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“ числото „42 щ.бр.“ след текста Организационна структура на Общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“  Община Ямбол, числен състав на персонала - /тире/ да се чете „39 щ.бр.“

   §6. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   Общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“ текста в Звено „Административно-финансови дейности 2щ.бр.“ във вида да се чете:

„ Звено „Административно-счетоводни дейности“ 1щ.бр.“

   §7. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   Общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“ числото „7щ.бр“ в Звено „Детски площадки и зони за отдих“ да се чете „6 щ.бр.“

   §8. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   Общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“ числото „18щ.бр“ в Звено „Паркове и територии за общ. ползване“ да се чете „17 щ.бр.“

 §9. Добавя нов §6. в следния вид:

„§6. Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет – Ямбол.“

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост:

Приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

§1. Изменя текста на чл.10, ал.2, в раздел ІV във вида:

„(2) Числеността на персонала на общинското предприятие е 40 щ.бр., разпределена в следните бюджетни дейности, съгласно единната бюджетна класификация, по длъжности в одобрено от кмета на общината щатно разписание:“

§2. Изменя текста на чл.10, ал.2, т.3 в раздел ІV във вида:

„т.3. Звено „Обредни дейности“,  дейност 745 „Обредни домове и зали“ – 12 щ.бр.

§3. Изменя текста на чл.10, ал.2, т.4 в раздел ІV във вида:

„т.4. Звено „Жилищни и нежилищни имоти“,  дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – 6 щ.бр.

§4. Изменя текста на чл.10, ал.2, т.5 в раздел ІV във вида:

„т.5. Звено „Пътна сигнализация, автотранспорт и механизация“,  дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – 9 щ.бр.

§5. Изменя текста на чл.10, ал.2, т.6 в раздел ІV във вида:

„т.6. Звено „Чистота“,  дейност 623 „Чистота“ – 4 щ.бр.

   §6. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   ОП „Комунални и обредни дейности”, гр. Ямбол,  числото „39щ.бр.“ след текста Организационна структура на Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” град Ямбол,  с числен състав на персонала - /тире/ да се чете „40 щ.бр.“

   §7. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   ОП „Комунални и обредни дейности”, гр. Ямбол числото „8щ.бр“ в Звено „Обредни дейности“ да се чете „12 щ.бр.“

   §8. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   ОП „Комунални и обредни дейности”, гр. Ямбол числото „3щ.бр“ в Звено „Чистота“ да се чете „4 щ. бр.“

   §9. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   ОП „Комунални и обредни дейности”, гр. Ямбол числото „8щ.бр“ в Звено „Жилищни и нежилищни имоти“ да се чете „6 щ. бр.“

  §10. Изменя в Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на   ОП „Комунални и обредни дейности”, гр. Ямбол числото „11 щ. бр“ в Звено „Пътна сигнализация, автотранспорт и механизация“ да се чете „9 щ. бр.“

§11. Добавя нов §9. в следния вид:

„§9. Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет – Ямбол.“

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на ОП „Комунални и обредни дейности” Специален автомобил, модел Щаер 14С14, рег. № У2541ВА и Фугорезачка бензинова FS309.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, предоставя за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол:

 

1.      Специален автомобил, модел ЩАЕР 14С14, цвят оранжев, рама VAN1414YY23YY1538, двигател 6129210858, година на производство 28.12.1989г., дизел, с рег.№У2541ВА, на стойност 4 800.00 /четири хиляди и осемстотин лева/лв.;

2.      Фугорезачка бензинова FS309, на стойност 3 645.42 /три хиляди шестстотин четиридесет и пет лева, четиридесет и две ст./ лв.

            3. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на описаните по точка 1 и точка 2 имущество, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно даване на съгласие за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт № ДГ05/0017 от 22.03.2011г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 148, ал. 1, във връзка с чл. 145, ал.2, т.5 от Закон за концесиите /обн. ДВ. бр.96 от 1 декември 2017г., в сила от 02.01.2018 г., последно изменен с ДВ. бр.79 от 8 октомври 2019г./ и на основание раздел XVII, т.1, б. „ж“ от Договор с рег.№ДГ05/0017 от 22.03.2011 г., чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Ямбол дава съгласие Договор с рег.№ДГ05/0017 от 22.03.2011 г. за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт, сключен между община Ямбол и „Телеинфоцентър" ООД, да бъде прекратен.

Упълномощава кмета на община Ямбол да предприема необходимите действия по прекратяването Договор с рег.№ДГ05/0017 от 22.03.2011 г. за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт сключен между община Ямбол и „Телеинфоцентър" ООД, както и да предостави информация за прекратяването в Националния концесионен регистър.

 

     

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.3, ал.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, реда,   сроковете и начините за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2020г. в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.         

                       

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.36.30 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на Ганчо Мавродиев и Донка Мавродиева разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.30 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за жилищно застрояване”.

   При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.36.30 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ)  IX – 873 в кв. (масив) 36.

   Проектът да бъде придружен от планове – схеми за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране, съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

   Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Ганчо Мавродиев и Донка Мавродиева се задължават да прехвърлят безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.36.874 с площ 71.27 кв.м.  Окончателен договор за прехвърляне на собствеността да бъде сключен в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Битоля" № 36.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.551.114  /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка сто и четиринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 299 /двеста деветдесет и девет/ кв.м., находящ се на ул. „Битоля” № 36 в размер на 20 280.00 /двадесет хиляди двеста и осемдесет/ лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Мария  Георгиева и Георги Георгиев от гр. Ямбол, .  

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.541.33 по КК на град Ямбол, ул. „Черни Дрин“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в ПИ  87374.541.33,  като на Генка Петрова, Диана Димитрова и Зоя Тодорова, при равни квоти, се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост - 73/403 и.ч. от ПИ  87374.541.33  целият с площ 403.00 кв.м.  по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XVII 33 за ЖС в кв.91 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС № ХLVIII-1/03.10.2007г., находящ се на ул. „Черни Дрин“ № 3, актуван с АОС 1405/16.05.2007 г.  за сумата от 14 240 лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.471 по кадастралната карта на град Ямбол, идентичен с УПИ XXXIX 471 за производствена складова дейност, търговия и услуги в квартал 159 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 18 207.00 кв.м., актуван с АОС № 2093 от 05.07.2017 г., находящ се в Индустриална зона.

Начална тръжна цена на имота 214 800.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 107 000.00 лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.517.57  с площ 225 кв.м.   по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК , включен в УПИ II в кв.146 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-220/04.03.1993г., актуван с АОС  № 2563/02.04.2020 г., находящ се в Индустриална зона.

Начална тръжна цена на имота   8 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  4 250.00 лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.517.54  с площ 393 кв.м. по КК и КР одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, включен в УПИ II в кв.146 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-220/04.03.1993г., находящ се на ул. „Железничарска“, актуван с АОС 2562/02.04.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 13 600.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 7 800.00 лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 18 451  кв.м., част от  УПИ Х - За производствено складова дейност търговия и услуги в кв. 149 плана на гр. Ямбол, , находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1713/07.02.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 199 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 95 000.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 6 070.00 кв.м., идентичен с УПИ ІІ в кв. 152, актуван с АОС 1595 от 08.03.2010г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 74 350.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 37 000.00 лв.

6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.116 по КК на град Ямбол с площ 3198.00 кв.м., идентичен с УПИ VII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2052 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 92

Начална тръжна цена на имота 40 300.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 20 000.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.117 по КК на град Ямбол с площ 3 659.00 кв.м., идентичен с УПИ VIII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2053 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 84.

Начална тръжна цена на имота 46 100.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.118 по КК на град Ямбол с площ 2 371.00 кв.м., идентичен с УПИ VI , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2054 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 86.

Начална тръжна цена на имота 29 870.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 000.00 лв.

9. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.119 по КК на град Ямбол с площ 2 568.00 кв.м., идентичен с УПИ V, кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2055 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 88.

Начална тръжна цена на имота 32 360.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 16 000.00 лв.

10. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.120 по КК на град Ямбол с площ 2 638.00 кв.м., идентичен с УПИ IV , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2056 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 90.

Начална тръжна цена на имота 33 240.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 16 500.00 лв.

11. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., , находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС 1234 от 24.03.2006 г. Начална тръжна цена на имота 124 800  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 62 000.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.220 с площ 224.00  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ IХ за ЖС в кв.129 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. Въча, № 55, актуван с АОС 2381/10.06.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 16 900.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8 000.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.233 с площ 152  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XI за ЖС  в кв.120 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Тополница“, актуван с АОС 2475/07.11.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 11 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 5 500.00 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.234 с площ 231  кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XII за ЖС в кв.120 по плана на град Ямбол, находящ се на ул. „Тополница“, актуван с АОС 2476/07.11.2019 г.

            Начална тръжна цена на имота 17 400.00  лв. без ДДС

            Депозит за участие в търга 8 500.00 лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.266 с площ 149  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ IX в кв.9 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол IX-22/04.05.2012г., актуван с АОС  № 2600/20.05.2020 г., находящ се на ул. "Росица“ и ул. „Бистрица“.

Начална тръжна цена на имота   13 310.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  6 500.00 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.227 с площ 188  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ V в кв.124 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол IX-22/04.05.2012г., актуван с АОС  № 2440/31.07.2019 г., находящ се на ул. „Огоста“/ ул. „Ропотамо“.

Начална тръжна цена на имота   14 990.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  7 500.00 лв.

17. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.247 с площ 221  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ IV в кв.123 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол IX-22/04.05.2012г., актуван с АОС  № 2509/10.03.2020 г., находящ се на ул. „Росица“/ ул. „Тича“.

Начална тръжна цена на имота   17 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  8 500.00 лв.  

18. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.248 с площ 227  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ V в кв.123 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол IX-22/04.05.2012г., актуван с АОС  № 2510/10.03.2020 г., находящ се на ул. „Река Тича“.

Начална тръжна цена на имота   25 200.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  12 500.00 лв.  

            19. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.561, с площ 185  кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ VII 754,755 за жилищно застрояване, квартал 64 по регулационния плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хемус“ № 3, актуван с АОС 2338/04.01.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 13 900.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 6 500.00 лв.

20. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188, с площ 610.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ Х 578 за ЖС в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена на имота 42 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 21 000.00 лв.

21. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189, с площ 457.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ XI 578 в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1953 от 27.11.2015г. 

Начална тръжна цена на имота 33 300.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 500.00 лв.

22. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194 с площ 682 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ XIХ 194 за жилищно строителство в кв. 85 по регулационния плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Боровец, актуван с АОС 2186/08.05.2018 г.

Начална тръжна цена на имота 46 400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

23. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.129 с площ 184 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , ведно с построените в имота три едноетажни жилищни сгради с идентификатори: 87374.528.129.1 със застроена площ 45 кв.м., 87374.528.129.2 със застроена площ 46, 87374.528.129.3 със застроена площ 22 актуван с АОС 2638/10.08.2020 г. находящ се на ул. „Кичево“.

Начална тръжна цена на имота 22 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 11 000.00 лв.

24. Поземлен имот с идентификатор 87374.529.117, с площ 1224  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ I за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2560/02.04.2020 г. находящ се на ул.“Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота   74 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 37 200.00 лв.

25. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.226 с площ 771 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ III за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2558/02.04.2020 г., находящ се на ул. „Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота 48 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 24 000.00 лв.

26. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.227 с площ 718 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ IV за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2557/02.04.2020 г., находящ се на ул. „Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота 45 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 21 300.00  лв.

27. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.228, с площ 662 кв.м.   по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК,  идентичен с УПИ V за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2556/02.04.2020 г. находящ се на ул. „Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота 41 340.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 20 500.00 лв.

28. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.229, с площ 647 кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VI за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2555/02.04.2020 г. находящ се на  ул. „Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота 37 020.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 18 500.00 лв.

29. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.230   с площ 465   кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VII за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2554/02.04.2020 г., находящ се на ул. „Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота  29 830.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие  14 500.00 лв.

30. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.231 , с площ 484 кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VIII за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2553/02.04.2020 г., находящ се на ул. „Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота  32 230.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 16 100.00 лв.

31. 101/387 и.ч. от поземлен имот с идентификатор 87374.530.258 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, целият с обща площ 387.00 кв.м., заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.530.258.3.3 с площ от 72.14, представляващ втори етаж от масивна жилищна сграда, с прилежащо избено помещение с площ 24.74 кв.м. и стълбище с площ 6.65 кв.м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов“ № 39, актуван с АОС 843/07.04.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 30 640.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 15 000.00 лв.

32. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  № 997 от  15.04.2004г.

          Начална тръжна цена на имота 29 600.00  лв. без ДДС

          Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

33. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.299 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК,  с площ 291.00 кв.м., заедно с построената в имота еднофамилна двуетажна масивна жилищна сграда  с идентификатор  87374.531.299.1 със застроена площ 74.00 кв.м., находящ се на ул. „Малко Търново“ № 33, актуван с АОС 1477/18.07.2008 г.

Начална тръжна цена на имота 84 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 42 000.00 лв.

34. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.176 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК,  с площ 385.00 кв.м., идентичен с УПИ IV-176, кв. 10 по плана на града, одобрен с решение на ОбС-Ямбол №XLVIII-1/03.10.2007 г., находящ се на ул. „Йордан Йовков“ №19А, актуван с АОС  №2499 от  12.02.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 65 570.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 32 500.00 лв.

35. Недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.14.2.2 по КК на град Ямбол, състоящ се от три стаи и две тераси с обща площ 90,00 кв.м., ведно със съответното отстъпено право на строеж в ПИ 87374.541.14, ½ и.ч. от общите части на сградата и мазето, при граници: на същия етаж - няма, над обекта – няма и под обекта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.14.2.1, с административен адрес  ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2 гр. Ямбол, актуван с АОС 1590 от 17.02.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 65 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 32 000.00 лв.

36. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114 по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м., част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС 1762 от 28.01.2013г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Срем”, бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

Начална тръжна цена на имота 47 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

37. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.428 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК,  с площ 360.00 кв.м., идентичен с УПИ XX-428, кв. 27 по ПУП-ПРЗ, последно изменен със Заповед №ТУ/02-00009 от 22.01.2016г., находящ се на ул. „Гали Поле“ № 51, актуван с АОС  №2177 от  05.04.2018 г.

Начална тръжна цена на имота 42 750.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 21 000.00 лв.

38. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.553.483  с площ 417 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ VIII-5523 за ЖС в кв.134 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-797/17.08.1989г., актуван с АОС 2615/08.06.2020 г., находящ на ул. „Будак Стоян войвода“ № 21А.

Начална тръжна цена на имота 38 470.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 16 000.00 лв.

39. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.555.121, с площ 82 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-107/23.03.2012 на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване - ниско застрояване, включен в УПИ XI в кв.13 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-797 от 17.08.1989 г. г., ведно с построените в имота полумасивна, едноетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.555.121.1  със ЗП 33 кв.м., навес, представляващ сграда с идентификатор 87374.555.121.3  със ЗП 17   кв.м.  и сервизно помещение, представляващо сграда с идентификатор 87374.555.121.2  с площ 5 кв.м., актуван с АОС 1959/25.02.2016 г., находящ се на ул. „Свети Георги“ № 7.

Начална тръжна цена  на имота   4 782.50 лв. без ДДС.

Депозит за участие 2 350.00 лв.

            40. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.563.448 с площ 495 кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ IX 164 за вилно застрояване в кв.32 по плана на гр. Ямбол, находящ се в СО Кринчовица, м. Нови лозя, актуван с АОС 2429/23.07.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 2 800.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 1 400.00 лв.

41. Поземлен имот с идентификатор 87374.569.410 с площ 600 кв.м.по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ VI-352 в кв. 107 по регулационния план, одобрен с решение на ОбС-Ямбол №XLVII-16 от 25.09.2007г., находящ се в м. „Под язовира“, СО „Кринчовица“, актуван с АОС 2636 от 07.08.2020 г.,

Начална тръжна цена за имота 3 120.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 1 000.00 лв.

42. Поземлен имот с идентификатор 87374.569.412 с площ 869 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК,  за който е отреден УПИ XVIII в кв. 107 по регулационния план, одобрен с решение на ОбС-Ямбол №XLVII-16 от 25.09.2007г. находящ се в м. „Под язовира “, СО „Кринчовица “, актуван с АОС 1525 от 31.10.2008 г.,

Начална тръжна цена за имота 4 350.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 1 000.00 лв.

43. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.570.345 с площ 1223 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК с начин на трайно ползване за вилна сграда, идентичен с УПИ VIII 10 в кв.109 по плана на гр. Ямбол, находящ се в СО Кринчовица, м. Под Язовира, актуван с АОС 2468/14.10.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 7 200.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3 500.00 лв.

44. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.39.67 с площ 83 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с предназначение – жилище, апартамент, находящ се на 8-ми етаж в сграда с идентификатор 87374.560.24.39 по КК и КР на гр. Ямбол, построена в ПИ 87374.560.24 по КК и КР на гр. Ямбол, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж: 87374.560.24.39.68 и 87374.560.24.39.45; под обекта: 87374.560.24.39.64; над обекта: няма, с прилежащи части: избено помещение №22 с площ 6,60 /шест цяло и шестдесет/ кв.м. и съотв. ид.ч. от общите части на сградата, находящ се в ж.к. „Златен Рог“, бл. 12, вх. В, ет. 8, ап. 67.

Начална тръжна цена на имота 35 600.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 500.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание  чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, чл.8 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 103 ал. 2, т.2 , чл. 107, ал. 2, чл. 108, ал. 3 и чл. 116, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта:

Общински съвет – Ямбол приема Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Ямбол

 

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА  УСЛОВИЯТА  И  РЕДА  ЗА  ИЗПОЛЗВАНЕ  НА  СПОРТНИТЕ  ОБЕКТИ  И СЪОРЪЖЕНИЯ,  собственост  ОБЩИНА  ЯМБОЛ

 

 

(приета с Решение № XX-15/25.02.2021Г. на ОбС - Ямбол, в сила от …)

 

 

ГЛАВА  ПЪРВА.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и редът за предоставяне за управление,  стопанисване, използване и достъп на имоти и съоръжения – собственост на Община Ямбол за нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, наричани за краткост „спортни обекти“ и „спортни съоръжения“.

(2) Наредбата има за цел да създаде условия за практикуване и развитие физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с общинската политика на община Ямбол в тези области.

 

Чл.2. (1) Спортните обекти и съоръжения се управляват, стопанисват и  използват в интерес на населението в общината, в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, съответната подзаконова нормативна уредба, приета от Общински съвет Ямбол и общинската политика за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

(2) Спортните обекти и съоръжения, общинска собственост, се използват за тренировъчна и спортно-състезателна дейност на спортните клубове и организации, за училищен, извънучилищен и студентски спорт, за спорт във въоръжените сили и в Министерството на вътрешните работи, за спорт за всички и за спорт на хора с увреждания.

 

Чл.3. (1) Създава се публичен регистър на спортните обекти и съоръжения на територията на община Ямбол.

(2) Общинската експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност, назначена със заповед на кмета приема правила и поддържа публичния регистър.

(3) Спортните обекти и съоръжения, общинска собственост за управление и разпореждане са описани в приложение 2 към чл.9, ал.2 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

 

Чл. 4. Спортните обекти и съоръжения, публична общинска собственост не могат да се внасят в капитала на търговски дружества, да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица.

 

Чл. 5. Община Ямбол може да участва в търговски дружества, чийто основен предмет на дейност е свързан с насърчаването на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на общината за изграждане, поддържане, модернизация и управление на спортни обекти и съоръжения; за организиране на спортни състезания; за строителство, поддържане и експлоатация на сгради и съоръжения в прилежащите терени към спортните обекти.

 

Чл.6. (1) Спортните обекти  и съоръжения – общинска собственост, по изключение, могат да се използват и за културни, образователни и други обществени мероприятия и събития, както и провеждането на културни мероприятия с комерсиална цел, при условие, че с това не се възпрепятства общата спортна дейност и не се нанасят вреди на спортните обекти.

(2) За всяко конкретно мероприятие спортният обект и съоръжение – общинска собственост се предоставя при спазване на реда и условията, предвидени в настоящата Наредба и другите подзаконови нормативни актове, приети от Общински съвет Ямбол.

(3) за причинените вреди върху спортния обект и спортното съоръжение, предоставени по реда на ал. 1, отговаря физическото или юридическото лице, на което е предоставен спортния обект или съоръжение.

 

Чл. 7. Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност изготвя и предлага на Кмета на общината за утвърждаване Вътрешни правила за ползването и достъпа  до спортните обекти и съоръжения.

 

 

ГЛАВА  ВТОРА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

РАЗДЕЛ I

 

Предоставяне на спортни обекти – общинска собственост за безвъзмездно ползване

 

Чл. 8. (1) Спортните обекти и съоръжения – собственост на Община Ямбол, могат да се предоставят безвъзмездно за определено време на спортни организации и техните обединения, вписани в регистрите на Министерството на младежта и спорта и в регистъра на община Ямбол, спортните училища и студенти на Национална спортна академия или на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които имат в своя предмет извършване на дейностите за:

1. нуждите на спорта за всички, спорта за високи постижения, спортно-туристическата дейност на населението на община Ямбол.

2. тренировъчна и състезателна дейност от спортните организации, вписани в регистъра на община Ямбол.

3.  подготовка на общинските отбори по различните видове спорт;

4. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в системата на предучилищното и училищното образование, включително организирани извън учебния план;

5. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност във висшите училища;

6. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност във въоръжените сили, в системата на Министерството на вътрешните работи и в Националната служба за охрана;

7. нуждите на спортни организации, които имат за предмет на дейност развитие и популяризиране на спорта за хора с увреждания.

(2) С Решение на общинския съвет - Ямбол спортните обекти и съоръжения, общинска собственост могат да се предоставят за управление и стопанисване на специализирано общинско предприятие.

 

Чл. 9. За нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, с Решение на Общинския съвет могат да се предоставят други сгради и съоръжения, общинска собственост с отпаднало предназначение, от системата на "Социална инфраструктура".

 

Чл. 10. Спортните обекти и съоръжения, общинска собственост, предоставени за управление на специализирано общинско предприятие се ползват от физически лица, юридически лица и организации  срещу заплащане на цена на услугата, определена в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол.

 

Чл. 11. Спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, могат да се предоставят безвъзмездно за срок до 10 години след решение на Общински съвет.

 

Чл. 12 (1) Право да кандидатстват за безвъзмездно ползване на обектите по чл. 11 или на части от тях имат само спортните клубове и обединенията на спортните клубове, които са вписани в публичните регистри на Министерството на младежта и спорта и на Община Ямбол.

(2) Спортните клубове по ал. 1, кандидатстващи за безвъзмездно ползване на спортни обекти – общинска собственост, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са сдружения, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и са членове на лицензирана спортна федерация.

2. да организират и провеждат занимания със спорт, спортно-туристическа дейност и физически упражнения;

3. да организират и провеждат спортни и спортно-туристически прояви и състезания на територията на общината;

4. участват в спортни и спортно-туристически прояви и състезания на територията на страната и в чужбина;

5. да осъществяват и други дейности, свързани с развитие, популяризиране и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание и спорта.

6. да са вписани в публичните регистри на спортните клубове на Министерство на младежта и спорта и община Ямбол.

7. да не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност.

8. да не са в ликвидация.

9. да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към общината и държавата, освен ако не са отсрочени или разсрочени.

10. дейността и седалището на управление да са на територията на община Ямбол.

11. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството.

(3) Обединенията на спортни клубове по ал. 1, кандидатстващи за безвъзмездно ползване на спортни обекти – общинска собственост, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са сдружение на лицензирани спортни клубове с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за ползване и управление на спортни обекти;

2. да са вписани в публичните регистри на Министерство на младежта и спорта и на община Ямбол;

3.  да не членуват в спортна федерация;

4. да не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;

5. да не са в ликвидация;

6. да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към общината и държавата, освен ако не са отсрочени или разсрочени;

7. дейността и седалището на управление да са на територията на община Ямбол;

8. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството.

 

Чл. 13. (1) При кандидатстване за безвъзмездно ползване на спортен обект или съоръжение – общинска собственост, всеки спортен клуб/обединение на спортни клубове подава до Кмета на Община Ямбол мотивирано заявление.

(2) Към заявлението кандидатите прилагат:

1. подробно описание на дейностите, за които спортният обект ще се използва;

2. начин на предоставяне;

3. лицата, които ще участват в дейностите по т. 1;

4. период и/или график за предоставяне на спортния обект;

5. съгласие от органа, на който е предоставено управлението на спортния обект или съоръжение /специализирано общинско предприятие/ за провеждане на дейностите по чл.8, ал.1., когато такова е необходимо.

(3) При необходимост кмета на общината може да изисква допълнителна информация или документи от кандидатите.

 

Чл. 14. (1) Общинската експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност разглежда постъпилите заявленията и се произнася с мотивирано предложение относно искането на кандидатите.

(2) За своята работа, комисията съставя протокол, в който се описват подадените заявления. В протокола се съдържа и мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления.

(3) В 5-дневен срок от датата на приключване на своята работа, комисията представя протокола от своята работа за одобряване от кмета на община.

 

Чл. 15. (1) След одобряване на протокола, Кметът на община Ямбол внася предложение  до Общински съвет - Ямбол за гласуване на Решение за предоставяне на безвъзмездно ползване на общинска спортна база и съоръжение.

(2) Въз основа на Решението на Общински съвет, кметът на Община Ямбол сключва договор за предоставяне на спортния обект или съоръжение, който съдържа информация за периода, графика за ползването на спортния обект, дейностите, за които ще се използва, условията за ползване, както и отношенията с другите ползватели или наематели, ако има такива.

 

Чл. 16. (1) Разходи по поддръжката и експлоатацията на спортните обекти – общинска собственост, които са отдадени за безвъзмездно ползване се поемат от съответните спортни клубове, на които е предоставено ползването.

(2) Когато спортна база се ползва от повече от една спортна организация, разходите по поддръжката и експлоатацията на спортния обект се разпределят съгласно Вътрешни правила, утвърдени от Кмета на общината.

(3) Лицата на които е предоставено използването на спортни обекти и съоръжения следва да ги поддържат в безопасно и добро функционално състояние

(4) Неспазването на изискванията по ал.1 и ал.3, както и при настъпила промяна на някои от условията по чл. 12, ал.2 и ал.3 е основание за прекратяване на безвъзмездното предоставяне на спортния обект.

 

Чл. 17. Прекратяването на ползването става със заповед на Кмета на Община Ямбол.

 

Чл. 18. Безвъзмездно ползване на спортни обекти, общинска собственост, не се предоставя на:

1.юридически лица, осъществяващи дейност в частна полза или извършващи стопанска дейност извън допустимата по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

2. спортни клубове, на които Община Ямбол е отдала за ползване стопански обекти;

3. спортни клубове, чиито договори за безвъзмездно ползване на спортни обекти са били прекратени от страна на Община Ямбол по тяхна вина;

 

РАЗДЕЛ II

 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

Чл. 19. Отдаването под наем на спортни обекти – собственост на Община Ямбол, се извършва за обявените спортни обекти в Приложение № 2 към чл.9, ал.2 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

 

Чл. 20. (1). Отдаването под наем на спортни обекти и съоръжения, общинска собственост е допустимо когато същите не са предоставени по реда  на Глава втора, раздел I на настоящата Наредба;

(2) Отдаването под наем на спортни обекти и съоръжения, общинска собственост е допустимо за обектите, за които не са учредени ограничени вещни права и не е сключван договор за концесия.

 

Чл. 21. (1) Спортни обекти или части от тях – общинска собственост, могат да се отдават под наем на спортни клубове, регистрирани и развиващи дейност на територията на община Ямбол, или техните обединения за срок до 10 години след решение на Общински съвет, със заповед на Кмета на общината, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс при условията на настоящата наредба и по реда на глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ямбол.

(2) Не се предоставят под наем спортни обекти по ал. 1 на кандидати, които имат финансови задължения към общината, освен ако не са отсрочени или разсрочени.

(3) Началната тръжна цена – при провеждане на публичен търг, съответно наемната цена при провеждане публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обектите по ал. 1, се определят с решение на общински съвет, по предложение на Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание и спортно-туристическата дейност, съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ямбол.

(4) Кандидатите за наематели на обектите по ал. 1 подават заявление за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, като към заявлението представят:

1. Програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за заплащане на наема за срока на договора;

2. План за ползване на спортния обект за първите 5 години от срока на договора за наем и актуализиран план за останалия срок;

3. Доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за постигнатите спортни резултати.

(5) Въз основа на резултатите от проведения публичен търг или публично оповестен конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

 

Чл. 22. (1) Спортни обекти по чл. 19 могат да се отдават под наем за срок до 30 години след решение на Общински съвет, със заповед на кмета на общината, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс при условията на настоящата наредба и по реда на глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ямбол, на спортен клуб или обединен спортен клуб, които са вписани в съответния регистър на Министерството на младежта и спорта и в регистъра на Община Ямбол.

(2) Не се предоставят под наем спортни обекти по ал. 1 на кандидати, които имат финансови задължения към общината, освен ако не са отсрочени или разсрочени.

(3) Началната тръжна цена – при провеждане на публичен търг, съответно наемната цена при провеждане публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обектите по ал. 1, се определят с решение на общински съвет, по предложение на Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание и спортно-туристическата дейност, съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ямбол.

(4) Кандидатите за наематели на обектите по ал. 1 подават заявление за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, като към заявлението представят:

1. Програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за заплащане на наема за срока на договора.

2. План за ползване на спортния обект за първите 5 години от срока на договора за наем и актуализиран план за останалия период;

3. Доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за постигнатите спортни резултати;

4. Инвестиционна програма за ремонт и обновяване на спортния обект, която води до увеличаване на стойността му. Същата трябва да предвижда извършване на инвестициите за ремонт и обновяване за срока на договора за наем и да съдържа подробен анализ и разчет на предвидените инвестиции за първите три години от сключването на договора и етапното им изпълнение за целия срок.

5. Доказателства за финансово обезпечена инвестиционна програма и за произхода на средствата за изпълнението й.

6. Програма за спортна дейност по количествени и качествени показатели.

(5) Въз основа на резултатите от проведения публичен търг или публично оповестен конкурс, Кмета на общината издава заповед и сключва договор за наем.

 

Чл. 23. (1) Спортни обекти или части от тях – общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до една година без търг или конкурс от Кмета на общината, след решение на Общински съвет, на спортен клуб или обединен спортен клуб за осъществяване на общественополезна дейност, който е вписан в съответния регистър на Министерство на младежта и спорта и в регистъра на община Ямбол.

(2) Не се предоставят под наем спортни обекти по ал. 1 на кандидати, които имат финансови задължения към общината, освен ако не са отсрочени или разсрочени.

(3) Наемната цена на общинските спортни обекти или части от тях за отдаване под наем на обектите по ал. 1, се определя с решение на Общински съвет, по предложение на Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание и спортно-туристическата дейност, съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ямбол.

(4) Право да кандидатстват за наемане на спортен обект – общинска собственост за срок до една година, имат организациите по ал. 1, които:

1. са подали заявление за предоставяне под наем на общински спортен обект, в което точно и ясно е индивидуализиран конкретен спортен обект;

2. към момента на подаване на заявлението по т. 1, са вписани в регистъра Министерство на младежта и спорта и община Ямбол;

3. са изготвили програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за заплащане на наема за срока на договора;

4. са съставили план за ползване на спортния обект за срока на договора;

5. са представили доказателства за възможности за развитие на спортната дейност.

(5) След изпълнения на изискванията по ал. 4, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

(6) В случай, че повече от една организация по ал. 1, прояви интерес за наемане на конкретен общински спортен обект за срок до една година и кандидатите са изпълнили изискванията по ал. 4, като няма възможност спортния обект да се ползва от всички желаещи, кандидатите се обявяват с мотивирано решение на Общинската експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.

 

РАЗДЕЛ III

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ И ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

Чл. 24. (1) Договорите за безвъзмездно ползване на спортни обекти – общинска собственост, сключени по реда на тази Наредба се прекратяват:

1. с изтичането на срока на договора;

2. при неполагане на грижата на добър стопанин от страна на ползвателя при ползване на спортния обект;

3. при неизпълнение на Вътрешните правила за ползването и достъпа до спортните обекти и съоръжения;

4. поради заличаване или отписване на ползвателя от съответния регистър на Министерство на младежта и спорта и от регистъра на Община Ямбол

5. когато се установи, че ползвателят използва не по предназначение предоставения му за ползване общински спортен обект или в нарушение на закона;

6. при възникване на належаща общинска нужда, като ползвателят на общинския спортен обект го освобождава в срок от два месеца от връчване на съобщението за освобождаване;

7. на други основания, определени в договора.

(2) Наемните договори, сключени съгласно тази наредба се прекратяват:

1. при условията по ал. 1;

2. при неплащане на наемната цена или на разходите за консумативи за повече от три

месеца.

 

Чл. 25. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на общината, като не се дължи обезщетение за стойността им.

 

РАЗДЕЛ IV

 

КОНЦЕСИЯ

 

Чл. 26. Спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, може да се предоставят на концесия по реда и условията на Закона за концесиите и Закона за физическото възпитание и спорта.

 

РАЗДЕЛ V

 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

 

Чл. 27. (1) Върху спортен обект - общинска собственост, може да се учредява възмездно или безвъзмездно право на ползване.

(2) Върху имот - общинска собственост, може да се учредява възмездно или безвъзмездно право на строеж.

 

Чл. 28. Право на ползване или право на строеж се учредяват при условията и по реда на Закона за физическото възпитание и спорта.

 

Чл. 29 (1) Безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж може да се учредява в полза на спортен клуб, регистриран като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или на техните обединения, които са вписани в съответния регистър на Министерство на младежта и спорта и община Ямбол.

(2) Възмездно право на ползване и право на строеж може да се учредява в полза на спортен клуб, регистриран като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или на техните обединения, които са вписани в съответния регистър на Министерство на младежта и спорта и община Ямбол.

 

Чл. 30 (1) Съставът на комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се определя със заповед на кмета на Община Ямбол и се състои от нечетен брой членове, включително председателя й, както и достатъчно резервни членове.

(2) Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС разглежда подадените по реда на чл. 114 от ЗФВС заявления и придружаващите ги инвестиционни програми по реда на тяхното постъпване. Тя проверява дали отговаря на изискванията на чл. 29 от настоящата Наредба и за съответствието на инвестиционните програми с изискванията на чл. 114, ал. 2 и чл. 115 от ЗФВС.

(3) Заявителите, които не съответстват на изискванията на 29 от настоящата Наредба и/или чиито инвестиционни програми не съответстват на приложимите изисквания на чл. 115 от ЗФВС, и/или не са представили доказателства за финансово обезпечаване по чл. 114, ал. 2 от ЗФВС, се отстраняват от участие в процедурата, за което се изготвя отделен протокол.

(4) Отстранените заявители се уведомяват по реда на АПК и чрез публикуване на протокола по ал. 3 на интернет страницата на Община Ямбол.

 

Чл. 31. (1) Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС класира допуснатите заявители по възходящ ред на база получената стойност от сумата на:

1. Предложената стойност на инвестицията;

2. Предложената цена за учредяване на ограниченото вещно право – в случаите, когато правото се учредява възмездно.

(2) При двама и повече заявители, получили равен резултат по ал. 1, предимство има заявителят, предложил по-кратък срок за изпълнение на инвестиционната програма.

 

Чл. 32. (1) Въз основа на класирането по чл. 31 комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС прави мотивирано предложение до кмета на Община Ямбол за учредяване на ограниченото вещно право в полза на класирания на първо място заявител. В предложението комисията описва работата си и резултатите от нея.

(2) Въз основа на предложението по ал. 1 кметът на Община Ямбол внася в Общински съвет – Ямбол мотивиран доклад/предложение за приемане на решение за учредяване на ограниченото вещно право.

(3) Правото на ползване или правото на строеж се учредява от кмета на Община Ямбол след решение на Общински съвет – Ямбол по ал. 2.

 
Чл. 33. (1) Учреденото право на ползване се прекратяват преди изтичането на срока, за който е учредено, когато:

1. на спортен клуб или обединението на спортен клуб е отнет лиценза или спортният клуб е заличен от регистъра на Министерство на младежта и спорта и от регистъра на община Ямбол;

2. са нарушени разпоредбите на закона или условията на договора.

(2) Правото на строеж се прекратява преди изтичане на срока, за който е учредено, когато:

            1. е налице някое от условията по ал. 1;

            2. в продължение на три години от учредяването му не е започнало строителството или в продължение на 5 години спортният обект не е въведен в експлоатация.

 

Чл. 34. (1) Разходите за учредяване право на ползване или право на строеж и за осъществяване на свързаните с това административни процедури и производства са за сметка на приобретателя.

(2) Разходите по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на спортния обект – при учредяване право на строеж или извършване на ремонт или обновяване на спортния обект, както и при учредяване право на ползване, са за сметка на приобретателя.

(3) Разходите, свързани с прекратяването на договора за учредяване право на ползване или право на строеж, както и с уреждането на правата върху подобренията в полза на общината, са за сметка на приобретателя.

 

Чл. 35. (1) След изтичане на срока, за който е учредено правото на ползване или правото на строеж, както и след прекратяване на учреденото право на ползване или правото на строеж, всички подобрения в имота, съответно в спортния обект, стават собственост на общината и не се дължи обезщетение за стойността на подобренията.

(2) Когато юридическото лице, в полза на което е учредено право на ползване или право на строеж, е заличено в резултат на производство по несъстоятелност или ликвидация преди изтичането на срока на учреденото право, всички подобрения в имота, съответно в спортния обект, остават в собственост на общината.

 

 

 

ГЛАВА  ТРЕТА

 

ДОГОВОРИ

 

Чл. 36. (1) Условията за предоставяне за управление,  стопанисване, използване и достъп на общински спортни имоти и съоръжения от община Ямбол, по реда на глава втора, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с Договор.

(2) Договор по реда на тази наредба, се сключва в петнадесет дневен срок от утвърждаване от Кмета на общината на Решение на Общинската експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност или от влязло в сила решение на Общинския съвет.

(3) Условията за стопанисване и управление на спортните обекти и съоръжение на специализирано общинско предприятие  се урежда с Правилник за устройството и дейността на Общинското предприятие, приет с Решение на общинския съвет.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл. 37. Общинската експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност, Директора на специализираното общинско предприятие и други упълномощени от Кмета длъжностни лица, упражняват контрол  върху управлението,  стопанисването, използването, достъпа на предоставените спортни обекти и съоръжения

 

Чл. 38. Общинската експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност, Директора на специализираното общинско предприятие и други упълномощени от Кмета длъжностни лица имат право да изискват всички необходими документи и информация и да извършва проверки на място. Проверката приключва с констативен протокол.

 

Чл. 39. Спортен клуб или тяхно обединение губи правото си на ползване на спортна база  общинска собственост за срок от две години при:

- констатиране на незаконосъобразно и нецелесъобразно използване  на предоставените му база и съоръжения.

- финансови нарушения, установени от съответните компетентни органи.

- представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни и неточни данни при подаването на документите за кандидатстване за ползване на спортни и обекти и съоръжения – общинска собственост по реда на тази наредба, в това число неверни данни за класиране в спортно-техническите протоколи за класиранията на състезанията.

- спортни клубове, които събират такси, без това да е регламентирано по съответния ред и/или за същите не се издава разходооправдателен документ.

 

Чл.40. При нарушение на изискванията на тази Наредба, Кметът на община Ямбол има право едностранно да прекрати изпълнението на Договора.

 

Чл.41. Спортен имот или спортно съоръжение, което се владее или държи без основание, на отпаднало правно основание, или не се използва по предназначение, се изземва на основание чл.65 от ЗОС, въз основа на заповед на Кмета на община Ямбол.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

      1. „Спортен обект“ е недвижим имот или част от него, заедно с изградените и/или поставените преместваеми обекти и съоръжения, необходими за практикуване на съответния вид спорт, включващи и необходимите спомагателни и обслужващи обекти и помещения, свързани с неговото функциониране.

 

      2.„Спортни съоръжения“ са площадки и оборудване с общо или специално предназначение, които служат за задоволяване на потребностите на населението за физическа активност, физическо възпитание, спорт за всички на открито / игрища за футбол, баскетбол, волейбол и други колективни спортове, открити плувни басейни, алеи за колоездене, площадки с тенис на маса, фитнес площадки – лостове и тренажорни системи, площадки скейтборд и ролери и други подобни, включващи и необходимите спомагателни пристройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране /санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни и др./. Спортните съоръжения могат да бъдат разположени в паркова среда, междублокови пространства и други общински имоти.

 

      3."Социална инфраструктура" са сгради и съоръжения - публична собственост, формиращи система за обслужване на населението в администрацията на държавната и местната власт, образованието, здравеопазването, културата, социалните дейности и спорта.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 103, ал.2, т.2; чл. 107, ал. 2; чл. 108, ал. 3 и чл. 116, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта; чл. 8, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК.

 

§ 2. За въпроси, неуредени в тази Наредба се прилага Закона за физическото възпитание и Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ямбол.

 

§ 3. С настоящата Наредба се актуализира Приложение № 2 към чл.9 ал.2 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, като към т.2 спортни съоръжения от Списъка на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол се добавят:

„2.4.7. фитнес съоръжения „Боровец 2“ – гр. Ямбол, подножието на парк Боровец до РЗИ.“

„2.4.8. фитнес съоръжения „М. Вълев“ – гр. Ямбол, ул. „М. Вълев“.

„2.4.9. фитнес съоръжения „Златен рог“ – гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“, източно от бл.8.“

 

§ 4. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно възлагане на превозите по автобусни линии от Общинската транспортна схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал.6 от Закона за автомобилните превози съгласува възлагането на превозите по маршрутно разписание, утвърдено с решение по т.4 на 11 заседание на ОбС Ямбол от 13.08.2020 г. по отношение на линии №№ 1, 13, 20, 20А, 23 /23КОС, 23Лозя, 233/ и 25, чрез възлагане на открита процедура по Закона за обществените поръчки.

 

2. На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, чл. 16в, ал.1 и чл. 16д, ал.1 от Наредба №2 от 15 март 2002г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол възлага на Кмета на община Ямбол да организира и проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки, за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии с №№ 1, 13, 20, 20А, 23 /23КОС, 23Лозя, 233/ и 25 от Общинската транспортна схема, при условията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи, за срок от 13 месеца.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година и Постановление 408 от 23.12.2020 г. на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол, Общински съвет Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2021 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 81 171 282 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 50 219 096 лв., в т.ч.:

-   Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 45 728 235 лв.

-   Собствени приходи на разпоредителите, които прилагат делегиран бюджет в размер на 86 499 лв.

- Преходен остатък от 2020 г. от делегираните от държавата дейности в размер на 4 404 362 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 30 952 186 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 8 455 000 лв.

- Неданъчни приходи в размер на 9 821 993 лв.

- Трансфери за местни дейности в размер на 1 052 775 лв., в т.ч.:

·   Обща изравнителна субсидия - 3 087 800 лв.;

·   Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища–38 400 лв.;

·   Целева субсидия за капиталови разходи – 577 200 лв.

·   Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в размер на – (-) 368 500 лв., от които за:

ü              Професионални гимназии /за ученически спортни игри/ - 5 000 лв.;

ü              Доставка и полагане на разливна тартанова система в ПГЛПЕХТ – 70 000 лв.;

ü Изграждане на второстепенна улица в землището на с. Хаджидимитрово, община Тунджа - отсечка от регионално депо до сепарираща инсталация – квота за община Ямбол - 51 000 лв.;

ü              ОД на МВР гр. Ямбол – 130 000 лв.;

ü              ДТ „Невена Kоканова“ – 76 000 лв.;

ü              КТ „Георги Митев“ – 36 500 лв.           

·   Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС  - (-) 2 282 125 лв.,

в това число:

ü По проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими зелени отпадъци на община Ямбол" – собствен принос в размер на 1 152 168 лв., в това число възстановени отчисления от РИОСВ – Стара Загора  835 368 лв. и финансиране на довеждаща инфраструктура – път до компостираща инсталация от община Ямбол – 316 800 лв.;

ü По проектни предложения от група дейности „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол – 488 000 лв.;

ü Неверифицирани разходи след окончателно разплащане по проекти, извършени от предоставени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС да се трансформират като трансфер между бюджети и сметки за средства от ЕС както следва:

°„Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ град Ямбол“, по договор № BG16RFOP001-3.002-0028-C01/08.12.2016 г., финансиран  по ОП „Региони в разстеж“ 2014 -2020“ – 55 982 лв.;

°   „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, по договор № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017 г., финансиран  по ОП „Региони в разстеж“ 2014-2020“  – 302 202 лв.

°   „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, по договор DIR-51011116-C035/23.08.2012 г., финансиран по ОПОС /2007-2013 г/. – 283 773 лв.

-   Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 3 634 531 лв. за следните проекти:

ü „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол през периода 2019-2021 г.“

ü  „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на гр. Ямбол“

ü „ Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“

ü „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол - втора фаза“

ü „Проектиране  и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол

ü  „ Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“

ü  „ Създаване на Кризисен център“

ü  „Приеми ме 2015“

ü  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие – Общностен център Ямбол“

ü  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“

ü  „Обучение заетост“

ü  „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“

ü  „Ремонт на Музей на бойната слава“

ü  „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“

ü „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“

ü „Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол в условията на пандемията от COVID-19“

- Финансиране на бюджетното салдо - 15 256 949 лв., съгласно Приложение № 1.

1.2. Разходи в размер на 81 171 282 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на  50 219 096 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи на делегираните от държавата дейности в размер на 632 323 лв., в т.ч. за  дофинансиране на маломерни паралелки, за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти за 2021 г.: ОУ „Христо Смирненски“ - 5 661 лв. и СУ „Пиер дьо Кубертен“ - 13 420 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 30 319 863 лв. в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 275 000 лв.

1.3. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2020 г. в размер на 16 762 030 лв., разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. в размер 10 134 426  лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 577 200 лв., съгласно Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 1 000 000 лв., съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема разчет на приходите по § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2021 г., с изключение на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

 4. Определя размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол в размер на 3 800 лв., считано от 01.01.2021 г., на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г.

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

5.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 40 550 лв.;

5.2. Помощи по решение на Общински съвет - 10 000 лв.;

5.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 15 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 260 лв., а за лица починали с коронавирусна инфекция за всеки отделен случай помощта да не надвишава 445 лв.;

5.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 8 000 лв.;

5.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 600 лв.;

5.6. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 553 264 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 528 264 лв. за 46 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 25 000 лв.;

5.7. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 530 000 лв.;

5.7.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата.

5.8. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 2,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детски градини в размер на 2,50 лв. на дете на ден;

-   в детските ясли в размер на 2,50 лв. на дете на ден;

-   в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден.

5.9. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 35 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.;

5.10. Средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми – 15 000 лв.;

5.11. Средства за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол – 200 000 лв.

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. СБКО в размер до 3 % върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 21 000 лв.;

6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 10 000 лв.;

6.4. За командировки в чужбина – 20 000 лв., от които:

- в дейност 122 „Общинска администрация” – 15 000 лв.;

- в дейност 123 „Общински съвети” - 5 000 лв.

6.5. По Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 45 000 лв.

7. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-   в дейност „Социални услуги в домашна среда” – на длъжност „сътрудник социални дейности”;

-   в ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” – на длъжност „инкасатор”;

-   в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”.

7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

8. Утвърждава приходите, разходите и числеността на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, 9 и 10.

                  9. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 17 481 317 лв. Приложение № 11.

                10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г.

               11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

               12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

               12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 6 488 000 лв.;

               12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2021 г. в размер на                3 600 000 лв.

               13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 35 279 280 лв.

               14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 45 000 000 лв.

               15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 г. в размер на 100 000 лв.

               16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

               16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

               16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

               16.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от помощи и дарения от страната и чужбина, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

               16.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

                17. Възлага на кмета:

17.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

17.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

17.3.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет;

                 18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

18.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 година.

18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

18.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

19. Упълномощава кмета:

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

                  19.3. Да сключи договор с Министерството на културата за съвместно финансиране на ДТ „Невена Коканова“ и КТ „Георги Митев“ гр. Ямбол.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.