РЕШЕНИЯ

 

НА ДЕВЕТНАДЕСЕТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 16 ЮНИ  2005г.

 

               

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Предложения относно удостояване с Голямата награда на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

2.Предложение относно Общински план за развитие за периода 2005 – 2006 година.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

3.Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            4.Предложение относно окончателен проект за ПУП – ПРЗ на УПИ І – за парк, кв.1 по плана на гр.Ямбол, ЦГЧ.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            5.Предложение относно състав и правилник на Съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            6.Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Ямбол в „Общинска банка” АД за участие в Общото събрание.

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            7.Предложение относно одобряване на Протокол от 11.03.2005г. на ОСЗГ „Тунджа – Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            8.Предложения относно опрощаване на задължения към Държавата.

            8.1.Станко Величков Кадиев.

            8.2.Йорданка Тодорова Вълкова.

            8.3.Цветанка Христова Димова.

            8.4.Марийка Димитрова Петрова.

            8.5.Фондация „Слънчево детство”, представлявана от Димитринка Григорова Митова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

9.Доклад на Временна комисия за проверка изпълнението на концесионен договор за дейност сметосъбиране и сметоизвозване на територията на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

            10.Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

10.1.Предложение относно изкупуване на енергийни обекти и съоръжения от електроразпределителната мрежа, частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10.2.Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост в кв. „Каргон” и ж.к.„Граф Игнатиев”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10.3.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот със „Стил” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10.4.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с ЕТ „Анди – вис – 92 – Ангел Андонов”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10.5.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Емил Цветанов Ревански.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10.6.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот със „Стройкомплект – 97” АД гр.Бургас, „Булет” ЕООД и Стоян Славов Георгиев.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложения относно удостояване с Голямата награда на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

1.На основание т.1 от Раздел ІІІ на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот удостоява с Голямата награда на град Ямбол за 2005г. големия български композитор МИТКО ГЕНЧЕВ ЩЕРЕВ за неговия изключителен принос в националната музикална култура.

 

2.Кмета на общината да подготви проект за нов Статут за морално и материално стимулиране в срок до края на м. септември 2005г.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно Общински план за развитие за периода 2005 – 2006 година.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

       1.Да се запише към дейност 2 на страница 15-16, Приложение 1, приоритет 3, мярка 3.2.1 – Изграждане структура на общинска неотложна помощ  - самостоятелно или съвместно с личните лекари работещи на територията на Община Ямбол

       2.В Приложение 1, мярка 3.2.1 към дейност 1 – преди „Изграждане на хоспис”, да се запише „Довършване на обект Нова болница”.

       3.Приема Общински план за развитие за периода 2005г. – 2006г. с направените промени.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

      1.Допълва чл. 12, т. 8 б от глава втора на НОАМТЦУ със следните услуги и права предоставяни от Общината за физически и юридически лица :

- към „магазин за плодове и зеленчуци, книжарница, вестници”, допълва със „сортови семена, селскостопанска продукция” ;

- към „аптека”, допълва със „селскостопанска аптека, магазини за продажба на фуражи и смески” ;

- към ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, създава нова т. 7а „заведения за събирания от културно масов, вероучителен характер” с такси за ползване за І зона – 1.70 лв. /на ден/ на кв. м, за ІІ зона - 1.40 лв. /на ден/ на кв. м.

      2.Променя чл. 39, т. 67, от глава трета от НОАМТЦУ със следните цени на услуги предоставяни от Общината :

67.

За ползване на почивна станция “Лада 3”:

1).Цена на нощувка за гости на станцията, които не са жители на град Ямбол

- за възрастни – 12,00 лв;

- за деца до 7 години – 8,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

2). Цена на нощувка за служители от общинската администрация, служители от звена на общинска бюджетна издръжка, общински съветници и граждани на Ямбол

- за възрастни – 6,00 лв;

- за деца до 7 години – 4,00 лв.

 

При заявяване на услугата

      3.Допълва чл.39, глава трета от НОАМТЦУ със следните цени на услуги и права предоставяни от Общината за физически и юридически лица :

№ по ред

Вид на услугата

Цена на услугата

Заплащане на таксата

74

Зали в сградата на Община Ямбол

 

 

74.1

Летен сезон

 

 

 

Малък салон – зала 107

15 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

Голям салон – зрителна зала

 

 

 

В т. ч. - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

12 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

           - за спектакли и концерти

120 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

74.2

Зимен сезон

 

 

 

Малък салон – зала 107

30 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

Голям салон – зрителна зала

 

 

 

В т. ч. - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

18 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

           - за спектакли и концерти

180 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

75

Квартални клубове

6 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

76

Зали на художествената галерия

 

 

 

- за изложба

15 лева / на ден / без ДДС

При заявяване на услугата

 

- за концерт

60 лева / на ден / без ДДС

При заявяване на услугата

77

 За ползване на общинската трибуна

8 лева / на ден за секция / без ДДС

При заявяване на услугата

78

За ползване на СМБ от свободно спортуващи

 

 

 

- баня

1,00 лв

При заявяване на услугата

 

- тенис на маса

1,00 лв / на час

При заявяване на услугата

 

- баскетболна зала, салон за бокс, ОФП

1,00 лв / на човек

При заявяване на услугата

 

- борба, акробатика

1,00 лв / на час / на човек

При заявяване на услугата

 

- зала за вдигане на тежести

1,00 лв / на час / на човек

При заявяване на услугата

 

- заседателна зала в спортна база “Диана”

5,00 лв / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

- футболно игрище

10,00 лв / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

- футболно игрище за контролни и официални срещи

50,00 лв / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

- Баскетболна зала / градски стадион /

10,00 лв / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

79

Спортна база “Диана” – за мероприятия и концерти

 

 

 

- летен сезон

400 лв. до 4 часа и по 50 лв. за всеки следващ час /без ДДС/

При заявяване на услугата

 

- зимен сезон - за зала

400 лв. до 4 часа и по 50 лв. за всеки следващ час /без ДДС/;

При заявяване на услугата

 

- зимен сезон – за отопление

40 лв на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

 - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

50,00 лв / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА –  Предложение относно окончателен проект за ПУП – ПРЗ на УПИ І – за парк, кв.1 по плана на гр. Ямбол, ЦГЧ.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Приема окончателен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ І – За парк, кв.1 по плана на град Ямбол – Централна градска част.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно състав и правилник на Съвет по наркотични вещества.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1.На основание чл.18, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества определя Съвет по наркотични вещества в състав:

председател – Милен Гайдаров, зам.кмет  на община Ямбол;

зам.председател – Мина Грънчарова, прокурор в РП;

зам.председател – Илиян Илиев, представител на РДВР Ямбол;

секретар – д-р Велина Трифонова, гл.експерт „Здравеопаване”;

членове:

Стефка Керемидчиева - зам.кмет на община Тунджа;

Елена Даскалова – представител на РЦЗ;

д-р Йовко Паспалджиев – представител на РИОКОЗ;

Илиана Дякова – психолог в РИОКОЗ;

Теньо Боев – представител на Детска педагогическа стая;

Добриела Праматарова – представител на ОС на БЧК;

Юри Паликов – представител на РИ на МОН;

Митко Митев – представител на ОСС;

Иван Комитов – представител на Митническо бюро Ямбол.

 

            2.На основание чл18, ал.2 приема приложения Правилник за работа на Съвета по наркотични вещества.

ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Ямбол в „Общинска банка” АД за участие в Общото събрание.

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

                                                                      

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

  1. Отменя чл. 51 и чл. 52 от Наредбата  за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, приета на ІХ сесия на ОбС-Ямбол.

 

  1. Упълномощава инж.Николина Хаджигеоргиева да гласува в Общото събрание на “Общинска банка”-АД, съгласно обявения в ДВ бр.43/2005г. дневен ред като:

- по т.1 гласува – одобрява представения годишен счетоводен отчет на банката за 2004г.

- по т.2 гласува – приема предложението за разпределение на печалбата за 2004г , попълване на фонд “Резервен” и изплащане на дивидент.

- по т.3 гласува – освобождава от отговорност членовете на   Управителния съвет за 2004г.

- по т.4 гласува – не приема предложеното допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет

- по т.5 гласува - приема предложените промени в Устава на “Общинска банка”-АД,  а именно в :

чл.19 (1) “Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представения капитал”

          (2) “За решенията по чл.221, т.1, 2, 3 от ТЗ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал”.

- по т. 6 гласува - приема предложението за промени в Надзорния съвет, а именно:

“Освобождава членовете на Надзорния съвет на “Общинска банка”-АД, без да освобождава същите от отговорност. Избира за членове на Надзорния съвет Спас Симеонов Димитров, Светослав Велеславов Гаврийски и Людмил Крумов Ангелов”

     

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно одобряване на Протокол от 11.03.2005г. на ОСЗГ „Тунджа – Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

                                                                      

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Одобрява Протокол от 11.03.2005г. на разгледаните заявления и документи, постъпили в ОСЗГ „Тунджа – Ямбол” на основание чл.13 ал.2 от Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани”, приета с ПМС № 218/18.10.2000г.

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА – Предложения относно опрощаване на задължения към Държавата.

            8.1.Станко Величков Кадиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

                                                                      

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да се опрости задължението към Държавата на Станко Величков Кадиев от гр. Ямбол, ж.к.”Граф Игнатиев” -В-68 с ЕГН 6811119080 в размер на 596.52 лева и 201.47 лева лихва върху това задължение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА – Предложения относно опрощаване на задължения към Държавата.

            8.2.Йорданка Тодорова Вълкова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

                                                                      

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да се опрости задължението към Държавата на Йорданка Тодорова Вълкова от гр.Ямбол, ж.к. „Диана” 22-А-19 с ЕГН 6601185811 в размер на 740.39 лева заедно с начислената лихва към 22.04.2005г.

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА – Предложения относно опрощаване на задължения към Държавата.

8.3. Цветанка Христова Димова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

                                                                      

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да се опрости задължението към Държавата на Цветанка Христова Димова от гр.Ямбол, ул. „Янко Сакъзов” № 59, ет.4, ап.11 с ЕГН 5105119150 в размер на 421.32 лева заедно с начислената лихва към 28.02.2005г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА – Предложения относно опрощаване на задължения към Държавата.

8.4. Марийка Димитрова Петрова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

                                                                      

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да се опрости задължението към Държавата на Марийка Димитрова Петрова от гр.Ямбол, ж.к. „Златен рог” бл.4, ет.2, ап.8 с ЕГН 5008139199 в размер на 1230.61 лева заедно с начислената лихва към момента на опрощаване.

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА – Предложения относно опрощаване на задължения към Държавата.

8.5. Фондация „Слънчево детство”, представлявана от Димитринка Григорова Митова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

                                                                      

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да не се опрощава задължението към Държавата на Димитринка Григорова Митова с ЕГН 5507089117 възлизащо на сумата от 550 лв., както и да не се опрощава задължението към държавата на  –Фондация „Слънчево детство”, гр. Ямбол в размер на 1264.44 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Доклад на Временна комисия за проверка изпълнението на концесионен договор за дейност сметосъбиране и сметоизвозване на територията на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

                                                                                                                                            

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Приема доклада на временната комисия. Задължава кмета на община Ямбол да внесе в ОбС до месец септември материал относно становището му по доклада и препоръките, направени от временната комисия, както и анекс по договора за концесия с „Шеле България” ЕООД.

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТ – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

10.1.Предложение относно изкупуване на енергийни обекти и съоръжения от електроразпределителната мрежа, частна общинска собственост.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

       I.Да се извърши продажба на "Електроразпределение - Ст. Загора" ЕАД клон Ямбол на следните енергийни обекти:

       1. Пристройка ТП "Болница" гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 3600 лв. без ДДС.

       2. Пристройка ТП "ДСО жилища" гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 1300 лв. без ДДС.

       3. Пристройка ТП "Съби Колев" гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 2800 лв. без ДДС.

       4. Пристройка ТП "Гали поле" гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 2900 лв. без ДДС.

       5. Пристройка ТП "Аврен" гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 4600 лв. без ДДС.

       6. Пристройка ТП "Георги Дражев" гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 4900 лв. без ДДС.

       7. Пристройка ТП "Ген. Заимов" гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 2000 лв. без ДДС.

 

       II.Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 5 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТ – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

10.2.Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост в кв. „Каргон” и ж.к.„Граф Игнатиев”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол, продава чрез търгове с явно наддаване следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

1.1. Общинска земя с площ 174 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот XVIII, кв. 152 по плана на гр. Ямбол, к-с „Гр. Игнатиев" при граници на имота: улица, УПИ XVII, квартална улица, УПИ XIX. Отреждане - комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 5786,00 лв. и депозит за участие 1000 лв.

1.2. Общинска земя с площ 174 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот XIX, кв. 152 по плана на гр. Ямбол, к-с „Гр. Игнатиев" при граници на имота: улица, УПИ XVIII, квартална улица, УПИ XX. Отреждане - комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 5786,00 лв. и депозит за участие 1000 лв.

1.3. Общинска земя с площ 174 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот XX, кв. 152 по плана на гр. Ямбол, к-с „Гр. Игнатиев" при граници на имота: улица, УПИ XIX, квартална улица. Отреждане - комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 5786,00 лв. и депозит за участие 1000 лв.

1.4. Общинска земя с площ 248 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот XI 5982, кв. 48 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. "Ком", кв. „Каргон" при граници на имота: тупична улица, УПИ II 5987, УПИ IV 5983, 5984, УПИ V 6796, УПИ Х 5989. Отреждане - три етажна жилищна сграда. Начална офертна цена 5 952,00 лв. и депозит за участие 1000 лв.

II. Кметът на Община Ямбол да организира търговете с явно наддаване по реда на глава седма на НРПУРОИ.

ІІІ.Да се включат в състава на тръжната комисия общинските съветници Илиян Попов и Георги Георгиев.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТ – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

10.3.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот със „Стил” ЕООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТ – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

10.4.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с ЕТ „Анди – вис – 92 – Ангел Андонов”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТ – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

10.5.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Емил Цветанов Ревански.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТ – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

10.6.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот със „Стройкомплект – 97” АД гр.Бургас, „Булет” ЕООД и Стоян Славов Георгиев.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

1.Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез делба между Община Ямбол, „Стройкомплект - 97" АД гр. Бургас, „БУЛЕТ" ЕООД гр. Ямбол и Стоян Славов Георгиев, на урегулиран поземлен имот УПИ I 7895, като в дял на „Стройкомплект - 97" АД гр. Бургас, „БУЛЕТ" ЕООД гр. Ямбол и Стоян Славов Георгиев се отрежда УПИ I 7895, кв. 147, Промишлена зона по плана на гр. Ямбол, целия с площ от 17 650 кв. м., при граници на УПИ: УПИ I БДЖ, УПИ IV, УПИ V, тупична улица, УПИ VI 7897, УПИ XIX.

2.За уравняване на дяловете „Стройкомплект - 97" АД гр. Бургас, „БУЛЕТ" ЕООД гр. Ямбол и Стоян Славов Георгиев да заплатят сумата 59 850 /петдесет и девет хиляди осемстотин и петдесет / лева.

3.Договора за делба да се сключи от Кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. З от ЗОС и чл. 34, ал.З от НРПУРОИ.