РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 14 НОЕМВРИ  2006г.

 

 

           

ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Предложение за безвъзмездно ползване и управление на част от имот – публична общинска собственост за целите на проект по програма „Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рисковите групи”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            2.Предложение относно съгласие за подкрепа на инвестиционни намерения на „Тера Медика” АД, Стара Загора.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            3.Предложение относно вътрешни компенсирани промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2006г. на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            4.Предложение относно проект за инфраструктурни дейности в ГПЧЕ „В. Карагьозов”, гр. Ямбол за кандидатстване пред Социално инвестиционния фонд.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

           

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА Предложение за безвъзмездно ползване и управление на част от имот – публична общинска собственост за целите на проект по програма „Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рисковите групи”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предоставя безвъзмездно за управление на екипа по проект по Програма ФАР BG 2004/016-711.01.02 „Деинституционализация  посредством предоставяне на услуги в общността за рисковите групи”, по която Община Ямбол кандидатства за разкриване на Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск в Община Ямбол, върху част от недвижим имот — публична общинска собственост, представляваща помещения на първи етаж от източното крило на южен блок на ЦДГ № 2 „Снежанка”, находяща се на ул. „Лом” № 5, гр. Ямбол, с площ 109,12 кв.м. за срок от пет години.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да осъществи контрол по ползването и управлението на предоставената по т.1 част от имот – публична общинска собственост, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА Предложение относно съгласие за подкрепа на инвестиционни намерения на „Тера Медика” АД, Стара Загора.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Общински съвет-Ямбол дава принципно съгласие и подкрепя инвестиционните намерения на „Тера медика" АД, Стара Загора за осъществяване на съвместен проект с община Ямбол. Кмета на общината да се ангажира да съдейства за набавяне на необходимата информация свързана със инвестиционното намерение на „Тера медика" АД, Стара Загора .

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно вътрешни компенсирани промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2006г. на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Да отпадне от разчета за финансиране на капиталовите разходи обект „Доставка и монтаж на котел за ГПЧЕ „В. Карагьозов" с годишна задача 55 000 лева в т.ч. 40 000 лева целева субсидия за капиталови разходи и 15 000 лева собствени бюджетни средства.

            2. Да се намали годишната задача на обект „Реконструкция ул.„Страхил" между ул. „Кабиле" и ул. „Преслав" с 15 270 лева с източник на финансиране ИБФ и ИБС.

            3. Да се допълни Разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Основен ремонт котел на ГПЧЕ „В. Карагьозов" с годишна задача 17 570 лева и източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи.

            4. Да се допълни разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Подмяна радиатори на ОУ „Христо Смирненски" с годишна задача 52 700 лева с източник на финансиране 22 430 лева целева субсидия за капиталови разходи, 15 000 лева собствени бюджетни средства и 15 270 лева ИБФ и ИБС.

            5. Упълномощава кмета да отрази промените по пълна бюджетна класификация.

            6. В състава на конкурсните комисии да бъдат включвани хора с професионално отношение към разглежданите въпроси.

            7. Кмета на общината да потърси отговорност за провалените търгове, т.к. това явно е в резултат на несвършена работа по подготовката на документацията и некомпетентност в процеса на тръжната процедура.

            8. Възлага на ПК ТУООС подготовката на доклад за извършените и извършващите се ремонти с капиталови разходи на отоплителни инсталации в училищата, спортните обекти и други общински имоти, тяхното възлагане, проектиране и изпълнение. Комисията може да използва външни експерти при изготвянето на доклада. Същият да се внесе за разглеждане на сесия на ОбС през м. декември 2006г. и при необходимост в Районна прокуратура Ямбол.

           

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА Предложение относно проект за инфраструктурни дейности в ГПЧЕ „В. Карагьозов”, гр. Ямбол за кандидатстване пред Социално инвестиционния фонд.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Дава съгласие община Ямбол да кандидатства с Проект за инфраструктурни дейности в сградата на ГПЧЕ „В. Карагьозов" и НУ „Проф. Нойков” пред Социално - инвестиционния Фонд и да бъдат предвидени средства за съфинансиране в размер на 20% от стойността на проекта в Бюджета на община Ямбол за 2007г.