РЕШЕНИЯ

 

НА ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 13 ДЕКЕМВРИ 2019г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Бахчите“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП- ПРЗ на УПИ II - за Винпром и на обслужваща улица в кв. 160 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Срем" бл.3, вх. Г, ет.4, ап.75.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.8, вх. А, ет.1, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.8, вх. Ж, ет.4, ап.146.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Диана" бл.21, вх. Б, ет.7, ап.41.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.12, вх. Е, ет.2, ап.109.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху пи - общинска собственост за изграждане на обект "Пристройка и преустройство на жилищна сграда" с административен адрес ул. "Клокотница" № 13.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване върху ПИ - ЧОС по искане на Мирослав Марков, ул. "Страхил войвода" 64-64а.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.559,35 по КК на град Ямбол, ул. "Юндола" № 70.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно възстановяване на земеделски земи на основание чл.106, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ на наследниците на Паскал Атанасов Паскалев, б.ж. на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ   XLII, кв. 167 по РП на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Крушево" № 24.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. " Акация" № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предоставяне под наем на открита площ - част от покрива на НЧ "Зора" за поставяне на ППС съоръжение от "БТК" ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. "Атанас Кожухаров" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот - ЧОС на ул. "Йордан Йовков" № 34 на НЧ "Диана".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно определяне на представители на Община Ямбол в ОС на смесените търговски дружества.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно прекратяване на процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно приемане на решение за изменение на Решение № L-17/25.09.2019г. на ОбС -Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

24.  Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2019 – 2023г., в Областен съвет за развитие на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

25.  Предложение относно преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране", чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари" в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих", чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Бахчите“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на „ТОШИ ТРАНС“ ЕООД разрешение за изработване на  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за транспортен достъп до ПИ 87374.36.93 по ККарта на гр. Ямбол, местност „Бахчите”, преминаващ през ПИ 87374.36.251 по ККарта на гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП- ПРЗ на УПИ II - за Винпром и на обслужваща улица в кв. 160 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ II – за Винпром и на обслужващата улица пред УПИ II в кв. 160 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

                                              

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Срем" бл.3, вх. Г, ет.4, ап.75.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.75 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и две точка сто седемдесет и седем точка едно точка седемдесет и пет) по КК на гр. Ямбол, с площ 83.48 (осемдесет и три цяло и четиридесет и осем) кв. м., прилежащо мазе № 9, с площ 3.61 (три цяло и шестдесет и един) кв. м., находящ се на 4 (четвърти) етаж в сграда с идентификатор 87374.542.177.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.542.177 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 574 за частна общинска собственост от 15.05.2002г., с административен адрес гр. Ямбол, ул.„Срем“ бл.3, вх.Г, ет.4, ап.75, в размер на 36 120.00 лв. (тридесет и шест хиляди сто и двадесет лева) без ДДС, на която цена го продава на Йорданка … Георгиева и Иван … Георгиев, с адрес гр. Ямбол, ...

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.8, вх. А, ет.1, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.33.10.2 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка тридесет и три точка десет точка две) по КК на гр. Ямбол, с площ 62.48 (шестдесет и два цяло и четиридесет и осем) кв. м., прилежащо мазе № 2, с площ 2.92 (две цяло и деветдесет и два) кв. м., находящ се на 1 (първи) етаж в сграда с идентификатор 87374.521.33.10, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.521.33 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 259 за частна общинска собственост от 20.07.2001г., с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ бл.8, вх.А, ет.1, ап.2, в размер на 20 500.00 лв. (двадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС, на която цена го продава на Ваня … Добрева, с адрес гр. Ямбол, ...

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.8, вх. Ж, ет.4, ап.146.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.33.10.146 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка тридесет и три точка десет точка сто четиридесет и шест/, с площ 62.48 /шестдесет и две точка четиридесет и осем/ кв. м., мазе № 11 с площ 4.11 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 4 етаж от сграда с идентификатор 87374.521.33.10, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.521.33 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Георги Бенковски”, бл.8, вх. Ж, ет.4, ап.146, в размер на 20 900.00 /двадесет хиляди и деветстотин/ лв. без ДДС, на която цена го продава на Таня … Лазарова и Коста … Лазаров.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Диана" бл.21, вх. Б, ет.7, ап.41.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.21.9.41 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка двадесет и едно точка девет точка четиридесет и едно/ по КК на град Ямбол, актуван с акт № 564 за частна общинска собственост от 13.05.2002 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Диана” бл. 21, вх. Б, ет. 7, ап. 41, с площ 64.12 /шестдесет и четири цяло и дванадесет/ кв.м., прилежащо мазе № 41, с площ 2.54 /две цяло петдесет и четири/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 7 /седми/ етаж в сграда с идентификатор 87374.547.21.9, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.21 по КК на град Ямбол, в размер на 28 800.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Димитър … Радев, с постоянен адрес град Ямбол, …

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.12, вх. Е, ет.2, ап.109.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.15.6.109 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка петнадесет точка шест точка сто и девет/ по КК на град Ямбол, актуван с акт № 646 за частна общинска собственост от 01.08.2002 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” бл. 12, вх. Е, ет. 2, ап. 109, с площ 112.91 /сто и дванадесет цяло и деветдесет и един/ кв.м., прилежащо мазе № 6, с площ 3.74 /три цяло седемдесет и четири/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 2 /втори/ етаж в сграда с идентификатор 87374.521.15.6, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.521.15 по КК на град Ямбол, в размер на 36 000.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Жулиета … Павлова, с постоянен адрес град Ямбол, …

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху пи - общинска собственост за изграждане на обект "Пристройка и преустройство на жилищна сграда" с административен адрес ул. "Клокотница" № 13.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост учредява отстъпено право на строеж от 21.00 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.553.317, по КК на град Ямбол, целият с площ 378 кв.м. за изграждане на обект „Пристройка и преустройство на жилищна сграда с идентификатор 87374.553.317.2“ с площ 78 кв.м., в това число ЗП съществуваща сграда 57 кв.м. и ЗП разлика за отстъпено право на строеж 21 кв.м., находящ се на ул. „Клокотница“ № 13 и определя пазарна цена в размер на 1 260.00 лв. /хиляда двеста и шестдесет лева/, без ДДС, на която учредява правото на Живко … Тодоров, с местоживеене: гр. Ямбол, ….

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване върху ПИ - ЧОС по искане на Мирослав Марков, ул. "Страхил войвода" 64-64а.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 38, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, определя пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване от 123.74 кв.м. върху ПИ 87374.540.277 по КК на град Ямбол, частна общинска собственост, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден с УПИ I 277 в кв. 32 по ПУП ПРЗ на град Ямбол, целият с площ 485 кв.м., с административен адрес  ул. „Страхил Войвода“ № 64-64 А, град Ямбол, за обект: „Пристройка и надстройка към жилищна сграда в УПИ I -277, кв. 32 по плана на град Ямбол – ЦГЧ“, в размер на 11 900 лв. без ДДС, на която цена учредява вещното право на Мирослав …  Марков, живущ в град Ямбол, …

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.559,35 по КК на град Ямбол, ул. "Юндола" № 70.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.559.35,  като на Веселин … Василев и Диана … Василева се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост - 51/251 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.559.35, целият с площ 251 кв.м., по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК , за който е отреден УПИ XXII 6659 6660 в кв.80 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-797/17.08.1989г., находящ се на ул. „Юндола“ № 70, актуван с АОС 2411/05.07.2019  г. за сумата от 3 130.00  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно възстановяване на земеделски земи на основание чл.106, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ на наследниците на Паскал … Паскалев, б. ж. на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10б, ал.1 и ал.2, 19а, ал.6 от ЗСПЗЗ и § 27, (2), т.2 и т.3 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ наследниците на Паскал … Паскалев, б. ж. на гр. Ямбол да бъдат обезщетени с равностойни по площ и категория земи от Общинския поземлен фонд, както следва:

1.      Имот с идентификатор 87374.10.36 по КК на гр. Ямбол, адрес на поземления имот: м. „Хангара“, гр. Ямбол, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, площ: 3570 кв.м., категория на земята при неполивни условия: 4. Имотът е актуван с Акт №1555/08.06.2009г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията на 18.06.2009г., с вх. рег. №4372, том 14, стр.111

2.      Част от имот с идентификатор 87374.10.37 по КК на гр. Ямбол, с площ от 2430 кв.м., адрес на поземления имот: м. „Хангара“, гр. Ямбол, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, площ: 4779 кв.м., категория на земята при неполивни условия: 4. Имотът е актуван с Акт № 1554/08.06.2009г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията на 18.06.2009г., с вх. рег. № 4365, том 14, стр.106.

Съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ решението следва да се връчи по реда на АПК на лицето по чл. 45д, ал.2 от ППЗСПЗЗ и служебно на общинска служба по земеделие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ   XLII, кв. 167 по РП на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.1 и т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС дава съгласие за прилагане на плана за регулация за УПИ XLII, кв. 167, по ПУП ПР за СО „Кринчовица“, м.„Кайнашки баир“, одобрен с решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС  и прекратяване съсобствеността, чрез извършване на доброволна делба и изкупуване на дела на Община Ямбол както следва;

1. Сашо … Михайлов с постоянен адрес с. Борилово, община Стара Загора получава в дял ПИ с проектен идентификатор 87374.512.507 с площ 17 кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 87374.573.166 с площ 2 кв.м., които ще бъдат обединени в нов поземлен имот по КККР на град Ямбол идентичен с УПИ XLII, кв. 167, по ПУП ПР за СО „Кринчовица“, м. „Кайнашки баир“, одобрен с решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС Ямбол и който остава изцяло негова собственост.

2. Община Ямбол получава в дял ПИ с проектен идентификатор 57374.512.508 с площ 32 кв.м., който ще бъде обединен с  ПИ с идентификатор 87374.512.120 – публична общинска собственост с начин на трайно ползване за второстепенна улица.

3. За уравнение на дяловете Сашо … Михайлов да заплати на Община Ямбол сума в размер на 190.00 лв. без ДДС, в т.ч. 170 лв. без ДДС за ПИ с проектен идентификатор 87374.512.507 с площ 17 кв.м. и 20.00 лв. без ДДС за ПИ с проектен идентификатор 87374.573.166 с площ 2 кв.м.

Договор за доброволната делба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Крушево" № 24.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.528.195 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет осем точка сто деветдесет и пет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 152 (сто петдесет и два) кв.м., находящ се на ул. „Крушево” № 24 в размер на 9 540.00 лв. (девет хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Исмаил … Смаилов от гр. Ямбол, … 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. " Акация" № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.528.4     (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет осем точка четири) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 261 (двеста шестдесет и един) кв.м., находящ се на ул. „Акация” № 6 в размер на 16 810.00 лв. (шестнадесет хиляди осемстотин и десет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Сюлейман … Сюлейманов от гр. Ямбол, … 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – Помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ 70.00 кв. м., находящ се в имот публична общинска собственост – ЕГ „Васил Карагьозов” гр. Ямбол, ж.к. ”Златен рог” № 110, кв.8, парцел 1 по плана гр. Ямбол,  актуван с АОС № 80/23.07.1999г., при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена – 221.90 лв., без ДДС (определена по т.12 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол)

 2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 1 300.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на открита площ - част от покрива на НЧ "Зора" за поставяне на ППС съоръжение от "БТК" ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.7 и ал.8 от  ЗОС и чл.19, ал.1 и чл.30, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗЕСМФИ дава съгласие за сключване на договор за предоставяне под наем на „БТК" ЕАД (Vivacom) на 3,75 кв.м. от открита площ - част от покрива на народно читалище „Зора-1945“, сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на гр. Ямбол, публична общинска собственост, находяща се на ул. „Преслав“ № 114 за срок от 10 год. и определя наемна цена в размер на 300 лв. /месец без ДДС.

Договор за наем да се сключи от кмета на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. "Атанас Кожухаров" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Васил … Атанасов от гр. Ямбол, … се задължава да прехвърли безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.555.414 с площ 41 кв.м. и окончателен договор за прехвърляне на собствеността в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП ПРЗ за УПИ ХVI „За кооперативно жилищно строителство“ в кв. 8 по плана на кв. Каргон в гр. Ямбол.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот - ЧОС на ул. "Йордан Йовков" № 34 на НЧ "Диана".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост предоставя на Народно читалище „Диана – 1944“ гр. Ямбол, ЕИК 128613376, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Йордан Йовков“ № 34, представлявано Теодор Илев – председател, безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот частна общинска собственост, находящ се на ул. „Йордан Йовков“ № 34, гр. Ямбол, актуван с АОС № 216/19.04.2001г. а именно: помещения с площ 56.00 кв.м., представляващи част от І етаж от сграда с идентификатор 87374.537.29.4 по КК на град Ямбол, за срок от 5 (пет) години, считано от 01.01.2020г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на представители на Община Ямбол в ОС на смесените търговски дружества.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

I. Избира и упълномощава за представители на Община Ямбол в общите събрания на смесените дружества, както следва:

За „Общинска банка“ АД – Мария Тюфекчиева

За „Йордан Мишев“ АД – Димитър Горнаков

За „Хлебопроизводство и сладкарство“ ООД – Тодор Тодоров

За МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД – Валентин Ревански – кмет на община Ямбол

За „Обществен паркинг“ АД – Станислав Говедаров

II. Представителите на общината в смесените дружества с нейно участие над 10 % да внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояния на тези дружествата на всяко шестмесечие пред Общинския съвет.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

I.На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.25, ал.2, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.), Общински съвет дава съгласие част от натрупаните от Община Ямбол средства по реда на чл. 64 от ЗУО в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ - Стара Загора в размер на 696 871.76 (шестстотин деветдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки) и 139 374.35 (сто тридесет и девет хиляди триста седемдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки) начислен и внесен ДДС от Община Ямбол съгласно разпоредбата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС, в общ размер на 836 246.11 (осемстотин тридесет и шест хиляди двеста четиридесет и шест лева и единадесет стотинки) да се разходват за възстановяване на разходите, направени от Община Ямбол за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.),

II. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне и подаване на заявление по чл.25 ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.)

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

            Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2019 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1 като в допълнение предлага да се потърси административна отговорност на директорите на ДГ „Свобода“ и ДГ „Пролет“.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно прекратяване на процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3 и чл.13 от Закона за общинския дълг:

1. Прекратява процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане.

2. Окончателно се преустановяват всички действия, свързани с процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг, а именно: организиране и осъществяване на подписката по записване на облигациите, регистриране на облигационната емисия в Централен депозитар, както и всички други правни и фактически действия, необходими за издаване на облигационната емисия. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно приемане на решение за изменение на Решение № L-17/25.09.2019г. на ОбС -Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Отменя решение по т. 17 от L заседание на ОбС – Ямбол.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39. ал.4, от ЗОС и чл.13, ал.4 от НРПУРОИ предоставя на НЧ „Зора – 1945“, с ЕИК 000962817, регистрирано по ф. д. 721 на ЯОС, със седалище и адрес на управление на гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А, представлявано от Невена Димитрова – председател, временно и безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години върху помещение с площ 43.61 кв. м., разположено на първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на гр. Ямбол, с площ 468 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.560.12 по КК на града, с адм. адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен Рог“ № 2, актувана с АЧОС № 1790/01.07.2013г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2019 – 2023г., в Областен съвет за развитие на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие избира за представител на ОбС Ямбол в Областния съвет за развитие Мария … Тюфекчиева.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране", чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари" в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих", чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗОС:

I. Прекратява дейността и отменя правилниците за устройството и дейността на:

1. ОП „Платени зони за паркиране";

2. ОП „Общински пазари";

3. ОП „Паркове и зони за отдих";

4. ОП „Спортни имоти".

II. Създава Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" към Община Ямбол - бюджетна издръжка.

1.Определя предмета на дейност на Общинското предприятие   - Управлява и поддържа платените зони за паркиране, организира дейността по принудителното отстраняване на неправилно паркираните автомобили на територията на Община Ямбол, управлява и поддържа общинските пазари и всички обекти, разположени върху тяхната територия.

2.Определя седалище и адрес на управление на Общинското предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" град Ямбол, ул."Александър Стамболийски" № 29.

3.Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари". Приложение 1.

III. Създава Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт" към Община Ямбол - бюджетна издръжка.

1.Определя предмета на дейност на Общинското предприятие   - Управлява и поддържа общинските спортни обекти, организира ползването им, озеленява и ремонтира съоръженията в Градски парк, парк „Боровец", спортна зала „Диана", Градски стадион, футболно игрище „Георги Дражев". Почиства, поддържа чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол. Поддържа в изправност съоръженията на детските площадки, изградени на територията на община Ямбол и елементите на градското обзавеждане по чл.7, т.5 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

2.Определя седалище и адрес на управление на Общинското предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт" град Ямбол - Градски парк, спортна зала „Диана".

3.Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт". Приложение 2, с определения по т.1 предмет на дейност.  

IV.Възлага на кмета на община Ямбол да назначи директори на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт".

V. Възлага на кмета на община Ямбол и директорите на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" или на упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с приемо-предавателни протоколи, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

VI.Общинските предприятия ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" се задължават да поемат всички разходи, свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените активи с грижата на добър стопанин.