РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ,

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 27 АПРИЛ  2007г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно присъждане награди на учители по случай 24 май.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

 1. Предложение относно присъждане награди на ученици по случай 24 май.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

 1. Предложение относно присъждане награди в областта на културата.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК КВ

 1. Предложение за допълване на решение по т.3 от дневния ред на 42 сесия на ОбС Ямбол, проведена на 30 март 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

 1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно промяна в Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

 1. Предложение относно изменение в Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Тагарев

 1. Предложение относно приемане на НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно сключване на предварителен договор за закупуване земя за Депо ТБО.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно отчет за изпълнение и предложение за промени на програмата Благоустрояване на обекти – общинска собственост с участието на местната общност.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно Стратегия за развитие на социалните услуги в община Ямбол за 2007 – 2009г. и Програма за развитие на социалните услуги за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно програма за оптимизиране на училищната мрежа и на разходите за образованието в община Ямбол през учебната 2007/2008г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Информация относно разкриване на седмична група в ДЯ № 12.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Отчет за дейността на МКБППМНП за 2006г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Отчет относно състояние на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно определяне на общинските гаражи за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно допълнение към решения, приети по т.5 на 29 сесия на ОбС Ямбол от 6 април 2006г. – създаване на ОП „Комунални дейности”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда – Бизнес център, ул. „Ал. Стамболийски.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, продажба чрез търг на поземлени имоти в ж.к. „Диана”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост с Пепа Данева и Янко Димитров.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗ на кв.5, Иван Димитров Георгиев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на кв.5, Павел Георгиев Додов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно отмяна на решение І по т.9 на 25 сесия на ОбС Ямбол от 03.04.1998г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛИ: ГС „КОЯ”,                                                                                                                     „НПЯ”, „БСП и ЛБ”

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно присъждане награди на учители по случай 24 май.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „ЗЛАТЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на образованието на:

            Иван Димитров Ангелов – учител по физическо възпитание и спорт в ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

            Димитър Иванов Лилов – директор на ПТГ „Ив. Райнов”.

           

            2.На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов „СРЕБЪРЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на образованието на:

            Деспа Христова Димитрова – учител по български език и литература в ОУ „Св. Климент Охридски”;

            Боряна Наскоемануилова Стамболова – учител по руски и италиански език в Гимназия „Васил Левски”;

            Бисерка Хараламбиева Славова – учител по френски език в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

 

            3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава

            -  с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/, съгласно Приложение 1 – 15 награди

            -  с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/, съгласно Приложение 2 – 12 награди

 

            4. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота, съгласно Приложение 3 – 19 награди.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно присъждане награди на ученици по случай 24 май.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.На основание т.7.1 от Раздел IІI на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда Златен плакет /златен плакет и парична премия от две минимални работни заплати за индивидуални постижения и четири минимални работни заплати за колективни постижения/ за призови награди в международни конкурси и състезания в областта на науката, изкуството, техниката и спорта на:

            Ивелина Любчева Люцканова -  ОУ „Св. Климент Охридски”, VІ клас;

            Били Валентинов Илиев - ОУ „П. Р. Славейков”, V клас;

            Теодора Стоянова Стоянова -  ОУ „Св. Климент Охридски”.

           

            2.На основание т.7.2 от Раздел IІI на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда Сребърен плакет /сребърен плакет и парична премия от една минимална работна заплата за индивидуални постижения и две минимални работни заплати за колективни постижения/

за талантливи деца и ученици, които са завоювали първо място на национални олимпиади, конкурси и състезания в съответствие с календара на МОН, съгласно Приложение 1 – 8 награди.

 

3.На основание т.7.3 от Раздел IІІ на Статута за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда Бронзов плакет / Бронзов плакет и парична премия от 1/2 минимална работна заплата за индивидуални постижения/ за талантливи деца и ученици, които са завоювали второ или трето място на национални олимпиади, конкурси и състезания в съответствие с календара на МОН, съгласно Приложение 2 – 11 награди.

 

4.На основание т.5 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда Почетна грамота и предметна награда /литературна творба от българската класика/ за талантливи деца и ученици завоювали призови места в национални конкурси, състезания, фестивали, изложби, организирани от НПО и други институции, съгласно Приложение 3, допълнено от вносителя –

            43.  Илияна Здравкова Трендафилова - VII  кл.  ОУ "Св. Климент Охридски" - II награда на конкурса „Не те измести никой мамо" - преподавател Величко Великов;

            44. Диляна Красимирова Куртева - VII кл. ОУ "Св. Климент Охридски" - III награда на конкурса „Не те измести никой мамо" - преподавател Величко Великов;

            45. Доника Росенова Шивачева - I кл. НУ "Св.Св.Кирил и Методий" – 1-во място купа България,  турнир „Търновската царица".

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно присъждане награди в областта на културата.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК КВ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „ЗЛАТЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на културата и навършване на 80 годишна възраст на д-р Илия Иванов Бахаров - писател.

 

            2.На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „СРЕБЪРЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за активна творческа дейност, за принос в куклено – театралното изкуство, духовно развитие и просперитет на културата в град Ямбол на Ангел Стоянов Попов – актьор в  Държавен куклен театър Ямбол и на Елена Пенева Дойчева – директор на Държавен куклен театър Ямбол.

 

            3.На основание т.3.1 от Раздел IІІ на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Жорж Папазов” за изобразително изкуство /пластичен знак и диплом/ за значителен принос в развитието и обогатяването на съвременното изобразително изкуство на Ташко Тодоров Попов – художник.

 

            4.На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/:

            - Стоян Косев Косев – композитор в Куклен театър Ямбол;

            - Жана Станкова Арсова – музикант;

            - Шаке Агоп Бабикян – музикант;

            - Дончо Иванов Донев – художник.

 

            5.На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :

            - Илка Видева Иванова – музикант;

            - Диана Стефанова Папазова – музикант.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение за допълване на решение по т.3 от дневния ред на 42 сесия на ОбС Ямбол, проведена на 30 март 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Да се допълни решението по т.3 от дневния ред на ХLІІ сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 30 март 2007г.  с т.2 - Дава съгласие за съфинансиране в размер на 10% от общата стойност на проектите от средствата в бюджета, предвидени за участие в международни програми.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения и допълнения в Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС - Ямбол, както следва:

            § 1. В чл.7, ал.2, т.3 и 4; чл. 11, ал.1, т.1 и ал.2 и в чл.15, ал.1 вместо ал.1 на чл. 4 да се запише и чете „ ал.2".

            § 2. В чл.14 се допълват две нови алинеи - ал. 6 и ал. 7, както следва:

            ал.6. Базисната месечна наемна цена за 1 кв. м. полезна жилищна площ е 0. 45 лв., която се коригира със съответен коефициент, съгласно Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Същата може да се актуализира с решение на общинския съвет.

            ал.7. Наемната цена за общинските жилища се определя за 1 кв. м. полезна площ, с решение на Общински съвет, съобразно зоната на територията на общината, където попада жилището, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина (етажност), преобладаващо изложение и благоустройственото му съоръжаване, съгласно Приложение № 1 и № 2 към Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

            § 3. В чл.17, ал.4, текстът на втори и трети ред „се заплаша по-висока наемна цена в размер, определен от общинския съвет" да се заличи и се запише и чете следния текст:

            „наемната цена се удвоява".

            § 4. отпада

            § 5. В чл.22, ал.5 първото изречение „Заповедта по ал.2 може да се обжалва пред Окръжния съд по реда на Закона за административното производство  да се редактира в следния вид:  „Заповедта по ал.2 може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административния съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс".

            § 6. В чл.24, ал.2, т.3 след думата „изтекъл" да отпадне текста: „и е повече от 10 години”

            § 7. В чл.26, ал.1 на третия ред да отпадне текста : „като се прилагат копие на настанителната заповед и декларация за семейно и имотно състояние" и да се запише нов текст:

            Към молбата за закупуване, се прилагат следните документи:

            1. Заповед за настаняване, надлежно заверена, че е в сила към датата на подаването на молбата за закупуване;

            2. Декларации за гражданско, семейно и имотно състояние;

            3. Декларация за наличие на обстоятелства по чл. 7, ал.2 от наредбата;

            4. При необходимост от кандидат купувача може да се изискат и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата.

            § 8. Чл.26, ал.2 да придобие вида „Продажбата се извършва по пазарна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, завишена с 20%.”

            § 9. В чл.28 ал.4 да стане ал.2.

            § 10. ал.2 да стане ал.3.

            § 11. ал.3 да стане ал.4.

 

            Наредбата е изменена и допълнена на 43 сесия на ОбС Ямбол, първо заседание, проведено на 27.04.2007г. и влиза в сила в едномесечен срок от провеждане на заседанието на общинския съвет.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно промяна в Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Създава нова ал.3 към чл.31 от НУОБ на Община Ямбол със следния текст:

            Определя срок за разплащане на изискуемите задължения на общината и второстепенните и разпоредители с бюджетни средства за които не е договорен такъв, както следва:

            - при наличие на съответствие с действащото законодателство и разписаните вътрешни актове на Община Ямбол - в седем дневен срок;

            - при констатирано несъответствие - в седем дневен срок след неговото отстраняване;

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Да се добави към чл.12, ал.3 последен ред – такса не се събира за покритите търговски площи на „битака”.

 

            ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно изменение в Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Тагарев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Предложение относно приемане на НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага приемането на НРПУРОИ за сесията през месец юни.

 

 

           

 

      ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор за закупуване земя за Депо ТБО.                                                                                                       

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

              І. Упълномощава кмета на община Ямбол да подпише  с община „Тунджа”, предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на ПУП, при възмездно прехвърляне  на собственост, по пазарни цени, определени от лицензиран оценител,  върху следните поземлени имоти, отредени за „Депо за твърди битови отпадъци”:

         - терен –други нестопански територии, с площ от 0,295 дка. съставляващ част от ПИ № 221 по картата за възстановена собственост на землището на с. Хаджи Димитрово, за сумата 1741,00 лева;

          - терен –полски път, с площ от 0,322 дка. съставляващ част от ПИ № 126 по картата за възстановена собственост на землището на с. Хаджи Димитрово, за сумата 1900,00 лева;

         - терен –други нестопански територии, с площ от 5,040 дка. съставляващ част от ПИ № 138 по картата за възстановена собственост на землището на с. Хаджи Димитрово, за сумата 29 736,00 лева;

         - терен –други нестопански територии, с площ от 1,564 дка. съставляващ част от ПИ № 147 по картата за възстановена собственост на землището на с. Хаджи Димитрово, за сумата 9 228,00 лева;

         - терен –други нестопански територии, с площ от 1,097 дка. съставляващ част от ПИ № 135 по картата за възстановена собственост на землището на с. Хаджи Димитрово, за сумата 6 472,00 лева;

         - терен –други нестопански територии, с площ от 1,363 дка. съставляващ част от ПИ № 212 по картата за възстановена собственост на землището на с. Дражево, за сумата 8 042,00 лева

или Общо: за 9,681 дка.  за сумата в размер общо на 57 119 / петдесет и седем хиляди сто и деветнадесет/ лева.

            ІІ. Задължава кмета на общината да внесе през месец юни предложение относно цени, услуги и такси за ползване на депото от Община Тунджа.

 

 

 

 

             ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отчет за изпълнение и предложение за промени на програмата Благоустрояване на обекти – общинска собственост с участието на местната общност.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

     

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

      1. Общински съвет Ямбол приема предложения Отчет за изпълнение на Програмата за 2006г. съгласно Приложение №1

      2. Общински съвет  Ямбол приема  Програмата на Община Ямбол за „Благоустрояване на обекти – общинска собственост, с участието на местната общност”.

 

П Р О Г Р А М А

 

НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

ЗА

    

„Благоустрояване на обекти – общинска собственост, с участие на местната общност„

 

  „Чл. 55. - Гражданите имат  право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.

Чл. 136. (1) ... Гражданите участват в управлението на общината чрез избраните от тях органи на местно самоуправление. „

 

Конституция  на Република България

Визия:

 

Местното самоуправление не може да бъде ефективно, ако гражданите не участват реално в него чрез форми и методи, инициирани от избраната от тях местна власт. Благоустрояването и комуналните дейности, устройството и развитието на територията на общината, опазването на околната среда, поддръжката на елементите на техническата инфраструктура, ефективното управление на откритите пространства и училищните бази  са въпроси, които касаят цялото местно население.

Тези дейности изискват значителен финансов ресурс. Практиката обаче показва, че не само финансовият ресурс е решаващият проблем за благоустрояването. Неправилното усвояване на средствата, липсата на обществен контрол от самото начало на процеса и  личното неучастие, възпитава безотговорност и незаинтересованост към опазване на жилищната среда, в която живеем.

 

Цел:

- Проектът цели да предложи възможности на инициативни групи от местното  население, училищни настоятелства, неправителствения  и частния сектор, съвместно с Община Ямбол, да обединят ресурсите си за ефективно осъществяване на публично-частни партньорства при извършване на дейности по благоустрояването.

 

Подцели на Програмата:

- Насърчаване на гражданското участие в процесите на изграждане и опазване на общинското имущество;

- Налагане на устойчив модел на обществено-частно партньорство между Община и физически и юридически лица;

- Формиране на механизми за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства в град Ямбол, които са със статут на публична общинска собственост.

 

Очаквани резултати:

- Подобрена жизнена среда, провокираща гражданите да участват и извършват контрол върху постигнатото;

- Създаден метод, който да комбинира предимствата на публичния и частния сектор;

- Елиминиране на възможни корупционни практики чрез ограничаване на субективния подход при извършване на общинската дейност и предоставяните услуги.

Настоящата Програма  определя:

- Програмата е разработена в съответствие със съществуващата законова рамка и по своята същност тя е отворен документ, който може да бъде променян, изменян и  допълван с решения на Общински съвет – Ямбол.

- Условията за включването на обекти – общинска собственост, конкретните допустими дейности по благоустрояването им и начинът, по който те да бъдат изпълнявани и финансирани;

- Механизмите за осъществяване на контрол по управление на откритите пространства и разходването на отпуснатите средства за реализация на дейностите.           

- Ресурсното осигуряване – възможни източници на финансиране.

 

Срок  на действие: 

- Програмата е за период  от 01.01. 2006 г. до 31.12. 2007 г.

- Изпълнението на  заложените цели и дейности ще бъде отчетено в края на 2006 г. пред Общински  съвет – Ямбол и на базата на постигнатите резултати ще се вземе решение за продължаването на Програмата и през 2007 г. / отпада /

- Нов - Изпълнението на Програмата ще бъде отчетено в края на 2007г. пред Общински съвет – Ямбол.

Обхват:

- Настоящата програма е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на вътрешно-квартални, междублокови  пространства и подходи към отделни имоти;

- Поддържане на прилежащите дворове на детски  градини и училища в различни части в град Ямбол. /Детски ясли/

 

Направления и дейности по Програмата:

Направление А: Реализация на инфраструктурните мероприятия с цел подобряване на средата за обитаване и осъществяване на контрол по нейното опазване.

 

 Участници:

1.      Инициативни групи

2.      Неправителствени организации / отпада /

2. Нов - Юридически лица с нестопанска цел регистрирани по ЗЮЛНЦ

3.      Частни фирми / отпада /

3.      Нов - Физически и Юридически лица регистрирани по Търговския закон

 

Допустими дейности:

- Поддръжка и възстановяване на пешеходни пътеки и алеи;

- Поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи – подмяна на тротоарни плочи, настилки, монтаж на нови плочи, подравняване на площите и др.;

- Ремонт и поддържане на детски площадки;  

- Монтиране на оградни елементи на места, разрешени от Общината;

- Засаждане на дървесна и храстова растителност;

- Обособяване на вътрешно-блокови и вътрешно-квартални градини и цветни петна – изравняване, затревяване, почистване, направа и монтаж на пейки и др.;

- Почистване на зелени площи и прилежащи към имотите терени;

- Почистване на стари замърсявания и микросметища;

- Изграждане на подходи към съществуващи имоти – гаражи, дворове и др.

- Нов - Благоустрояване на прилежащи дворове в детски градини и детски ясли. /

 

            Направление Б: Реализация на мероприятия по ремонт, поддръжка и благоустрояване на прилежащите дворове на общински обекти – училища, детски градини и детски ясли.

/отпада текста/ детски градини и детски ясли

 

 

Допустими дейности:

- поддръжка на дървесна и храстова растителност;

- почистване и поддръжка на тревни площи, направа и поддръжка на нови тревни площи;

- ремонт на съществуващи кътове за игра – ремонт плочници и алеи;

- ремонт и направа на нови детски съоръжения, беседки , пейки, пясъчници и др.;

- монтиране на оградни елементи с цел безопасен подход към учебното заведение.

 

            С участието на:

                                   1. Нов - Инициативни групи

                                    Неправителствени организации; /отпада/

                                   2. Училищни настоятелства; /отпада/

                                   2. Нов - Юридически лица с нестопанска цел регистрирани по ЗЮЛНЦ, в т.ч. Училищни настоятелства

 

Финансиране:

- Общински бюджет; /отпада/

- Бюджет по Програмата 150 000  лв., като от тях 50 000 лв. за общински училища и целодневни детски градини; /отпада/

- В общинския бюджет по Програмата са планирани  200 000  лв. за 2007 г., като от тях:

            По  Направление А

                        100 000 лв. за благоустрояване на квартали;

                        25 000 лв. за благоустрояване на прилежащи дворове в детски градини;

                        25 000 лв. за благоустрояване на прилежащи дворове в детски ясли;

            По  Направление Б

            Нов - 50 000 лв. за общински училища ;

- Съучастие на физически и юридически лица;

- Годишен бюджет на програмата позволява финансирането на програмата около 10 проекта, в рамките на една фискална година./отпада/

 

 

Условия за включване на обекти в Програмата

 

С оглед прецизен подбор на постъпилите предложения от желаещи кандидати за включването на обекти в настоящата Програма, кандидатите ще подават молби, които ще се одобряват на конкурсен принцип. / отпада /

Нов - кандидатите ще подават молби, които ще се одобряват от  Комисия, определена със Заповед на Кмета на общината, съобразно изискванията на Програмата.

 

- Обектът, който се предлага да е общинска собственост;

- Дейностите, предложени за изпълнение да са сред допустимите направления;

- Да се осигури дялово участие в реализацията на дейностите – финансово или не финансово (труд, транспорт и др.), в размер, не по-малък от: - /думите „транспорт и други” отпадат/:

                         25 % от общата стойност за училищни настоятелства и инициативни групи

                        30 %  от общата стойност за неправителствени  организации;      

                        35 % от общата стойност за лица, регистрирани по Търговския Закон;

                         Нов - 10 % за проекти на инициативни групи, чиято обща стойност не надвишава 1 500  лева и участват само със собствен  труд;

                         20 % от общата стойност за инициативни групи;

                        30 % от общата стойност за Юридически лица с нестопанска цел,  регистрирани по ЗЮЛНЦ, в т.ч. Училищни настоятелства, като участието със собствен труд да не надвишава 10%;

                        - мин. 40 % от общата стойност за Физически и Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, в това число и собствен труд.                 

                       

- Обектът да е изпълним съгласно указанията на комисията, назначена със Заповед на Кмета на Общината, която разглежда постъпилите предложения;

Размерът на финансиране на малките благоустройствени дейности да е в границите от 1 000 до 15 000 лева.  / отпада /;

- Нов - Размерът на финансиране на малките благоустройствени дейности да е в границите от 500 до 15 000 лева;

 

Допустими кандидати са:

- Инициативни групи;

- Училищни настоятелства; /отпада/

- Неправителствени организации; /отпада/

- Нов - Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, в т.ч. Училищни настоятелства

- Фирми. /отпада/

- Нов - Физически и Юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

 

По смисъла на настоящата Програма инициативните групи са формална група от физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, жилищен блок, комплекс и др.

 

Редът за кандидатстване за включване на обекти в Програмата е следният:

 

- Подаване на заявление по образец,  деклариране от кандидата на дяловото му участие в реализацията на дейностите – финансово и нефинансово(трудово), в размер, не по-малък от определения процент от общата стойност в Центъра за услуги и информация на Община Ямбол;

 

·        Срок: до 15 число на месеца

 

- Разглеждане на предложението от комисията, назначена със Заповед на Кмета на Общината и уведомяване на кандидатите с писмо.

·        Срок: до 30 число на месеца

 

- Сключване на споразумение за реализация на благоустройствени дейности до размера на одобрените средства;

·        Срок: 7 работни дни след обявяване на резултатите

 

- Изпълнение на предвидените и одобрени дейности;

·        Срок: не по-дълъг от 60 (шестдесет) дни от датата на подписване на Споразумението

 

- Разрешение за строеж, когато това се налага, се издава след одобряването на инвестиционен проект. Стойността на инвестиционния проект е част от разходите по  дейността;

·        Срок: 7 дни от постъпване на писменото заявление

- Отчет и приемане на обекта; / отпада /;

Нов - Отчет и приемане на обекта, с предавателно-приемателен протокол;

·        Срок: 5 работни дни след приключване на дейностите

 

Мерки (конкретни дейности) за популяризиране на Програмата

 

Изготвяне на прессъобщение и подготовка на медийна кампания, целяща запознаване на гражданите на Ямбол с действащата Програма за реализация на благоустройствени мероприятия – цели, направления, допустими дейности, ред за кандидатстване и др.

Срок: текущ

 

Подготовка и изготвяне на информационна листовка.

Срок: 31.02.2006 г. / отпада /

Нов - Срок: 15.04.2007г.

 

Създаване на раздел в Интернет-страницата на Община Ямбол, включващ формуляр за кандидатстване и указания. / отпада /

            Нов - Актуализиране на формуляра за кандидатстване и указанията в Интернет-страницата на Община Ямбол.

Срок: 28.02.2006 г. /стар текст/

Нов - Срок: 15.04.2007г.

 

Резултати от дейностите, изпълнени по Програмата:

 

- Подобряване качеството на живот в Общината;

- Намаляване на здравния и екологичен риск за населението;

- Провокиране на солидарност и гражданско чувство за отговорност, което предполага равностойно поемане на задължения;

- Повишаване на гражданското съзнание и екологична култура на населението;

- Опазване и подобряване на откритите пространства чрез качественото им преустройство;

- Формиране на социално жизнено пространство;

- Създаване на предпоставки за формиране на гражданско общество;

Ръководител на Програмата:

Румен Гърдев – заместник кмет на Община Ямбол

Контролът по изпълнение на дейностите в настоящата Програма ще се осъществява  чрез:

- Съставяне на предавателно-приемателен протокол от комисия за установяване на действителното състояние и извършените дейности;

- Периодични проверки за степента на завършеност на обекта, със съставянето на междинни констативни протоколи и за поддържането на обекта след неговото завършване;

- Годишен отчет на Програмата  пред Общински съвет – Ямбол.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно Стратегия за развитие на социалните услуги в община Ямбол за 2007 – 2009г. и Програма за развитие на социалните услуги за 2007г.

                                                                                                                      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

            1. Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ямбол за периода 2007 - 2009 г.

      2.  Приема програма за развитие на социалните услуги в Община Ямбол за 2007 г.

      3. С оглед изпълнение на програмата да се предвидят средствата в следващата актуализация на бюджета.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно програма за оптимизиране на училищната мрежа и на разходите за образованието в община Ямбол през учебната 2007/2008г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

      Запазва Прогимназия "Даскал Атанас Кожухаров" през учебната 2007- 2008 година.