РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНА НА 25 СЕПТЕМВРИ  2007г.

 

            ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата на Недялка Христова Стоилова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата на Иванка Ангелова Дечева.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно опрощаване на държавни вземания на Борис Михалев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложения относно промяна на бюджета на Община Ямбол. (Връщане на решение от 46 сесия, от 01.08.2007 г. на ОбС – Ямбол за ново обсъждане на т.І.3, т.ІІ.3, т.ІІ.5, т.ІІ.6 по т.1 от дневния ред, ново предложение за промяна на бюджета, предложение от д-р Антонова и А. Ахмед относно допълнение към предложение за промяна на бюджета, утвърждаване на две щатни бройки в местна дейност „Чистота”.)

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно приемане на информация за готовността на училищата и ЦДГ от община Ямбол за учебната 2007/2008г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Ø      Предложение относно закриване на прогимназия „Даскал Атанас Кожухаров”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

 1. Предложение за приемане на общински план за образователна интеграция на децата от етническите малцинствата МОН 2007 – 2008г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно кандидатстване по „Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с увреждания”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно  кандидатстване пред СИФ, Инвестиционна програма 2008г. за инфраструктура.  

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно членство в Асоциация за местно развитие ”Странджа”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно принципно съгласие за подкрепа на предложението на SEAG.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

 1. Предложение относно финансовото състояние на „Дезинфекционна станция” ЕООД до 31.07.2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

 1. Предложение относно изпълнение на решение по т.14.VІ.2 на ХХХ сесия ОбС – Ямбол, проведено на 18.05.2007г.(„Дамполис Ател” ЕООД)

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

 1. Предложение относно допълване списъка на общинските жилища за продажба през 2007г. и изпълнение на решение по т.13.3 на 43 сесия на ОбС – Ямбол, за промяна в списъка на общинските жилища.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно оценки на земеделски земи.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно съгласие за допускане изработването на ПУП - ПР на УПИ ІІ, болница, кв.”Д-р Дончев”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно одобряване на ПУП – ПР на селищно образование „Кринчовица”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение учредяване право на надстрояване на ЖСК „Кольо Фичето”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно разпореждане с общински поземлен имот по инвестиционно предложение на „А ВИАКОМ” ООД.   

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно прехвърляне сградата на Френския център на ул.”Браила” 2 на Регионална библиотека Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно две стаи за ползване на техническата инспекция към МЗГ.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно предоставяне помещения за дейност на читалище „Диана”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: М. Чорбаджийска

 1. Предложение относно продължаване срока на договорите на „КОС” ЕООД, ЗК „Нова идея - 92” – Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Геш – Георги Янакиев”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Галакси – Галин Христов”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срока на договор за наем с ЕТ ”Ангел Кръстев”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно  осигуряване изпълнението на проекти.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата на Недялка Христова Стоилова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане персонална пенсия  на Рашко Божидаров Василев, ЕГН 0446225820 и Магдалена Божидарова Василева, ЕГН 0641145817 от  гр. Ямбол, ул. „Огоста” № 20.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата на Иванка Ангелова Дечева.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане персонална пенсия  на Красимир Минчев Дечев ЕГН 9803119088, Ганчо Минчев Дечев, ЕГН 9108169086 и Пенка Минчева Дечева, ЕГН 9312279136 от  гр. Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев” № 47.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно опрощаване на държавни вземания на Борис Михалев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Предлага на Президента на Република България да опрости задължението на Борис Жеков Михалев от гр. Ямбол, ул. „Радецки" № 127, с ЕГН 4002219084 в размер на 4 458.50 лева и 3 089.98 лева лихви върху това задължение, начислени към 21.08.2007г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложения относно промяна на бюджета на Община Ямбол. (Връщане на решение от 46 сесия, от 01.08.2007 г. на ОбС – Ямбол за ново обсъждане на т.І.3, т.ІІ.3, т.ІІ.5, т.ІІ.6 по т.1 от дневния ред, ново предложение за промяна на бюджета, предложение от д-р Антонова и А. Ахмед относно допълнение към предложение за промяна на бюджета, утвърждаване на две щатни бройки в местна дейност „Чистота”.)

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. Общински съвет Ямбол потвърждава решението си от 46 сесия със следната промяна – В т.ІІ.5. отпадат сумите 120 000 лв. – проект за канализация кв. Каргон, а сумата 133450 лв. става 33450 лв. – обект отводняване на ул. „Срем”, ул. „Крали Марко” и ул. „М. Бехар”. (горните обекти не отпадат от списъка за КР, а запазват финансирането си от ИБФ и ИБС)

 

            ІІ. 1. Завишава плана на приходите за местни дейности по §§ 31-13 „Получени от общини целеви трансфери ( субсидии ) за капиталови разходи”  с 91 500 лева.

            2. Завишава плана на разходите в частта за местни дейности в собствения бюджет на Община Ямбол с 91 500 лева, както следва:

                        - §§ 51 – 00 „Основен ремонт на ДМА” на местна дейност 311 „Целодневни детски градини” с 64 500 лева;

                        - §§ 51 – 00 „Основен ремонт на ДМА” на местна дейност 431 „Детски ясли” с 27 000 лева.

            3. Приема следните промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2007 г.:

                        - Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2007 г. с нов обект „Подмяна на отоплителна инсталация на ДЯ „Палечко” с годишна задача 27 000 лева, с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи;

                        - Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2007 г. с нов обект „Ремонт на отоплителна инсталация на ЦДГ „Славейче” с годишна задача 8 500 лева, с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи;

                        - Променя източника на финансиране на обект „Подмяна дограма на ЦДГ „Пламъче” с годишна задача 60 000 лева, както следва: 56 000 лева с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи и 4 000 лева с източник на финансиране ИБФ и ИБС. Намаля плана на разходите по ИБФ и ИБС за инвестиции с 56 000 лева.  

 

            4. Упълномощава Кмета със своя заповед да извърши корекция на собствения бюджет в намаление на §§ 10 – 00 „Издръжка” на делегираната от държавата дейност 322 „Общообразователни училища” в размер до 18 000 лева и съответно увеличение на бюджетите на второстепенните разпоредители – общински училища, по одобрени от експертна комисия проекти за разкриване на извънкласни форми за работа с даровити деца.

 

            5. 1.Определя СМБРЗ на едно лице и средства за заплати във функция „Здравеопазване” и функция „Социално  осигуряване, подпомагане и грижи”, както следва:

 

Функции, дейности, звена

Численост на персонала

Ср.Брутна раб. Заплата към 01.07.07

Средства за работна заплата за 2007 г.

Заведения за социални услуги

59

283.57

191642

Дом стари хора

54

281.18

173924

Център за социална рехаб. и инеграция

5

309.36

17718

Дом за деца

17

390.25

75993

З Д Р А В Е О П А З В А Н Е

201

309.74

711636

ДЕТСКИ ЯСЛИ

154

300.63

530315

УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

44

343.99

173371

Медиатори

3

275.15

7950

 

            5.2. Считано от 01.07.2007 г. определя СМБРЗ на едно лице във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити във функция „Образование”, както следва:

 

                                              

 

Численост

Ср.брутна

Учебни заведения

на персо-

работна

 

нала към

заплата

 

01.07.2007 г.

01.07.2007 г.

    ОБРАЗОВАНИЕ - ОБЩО :

1187.5

396.88

    В ТОВА ЧИСЛО :

 

 

 1. НУ "ПРОФ. НОЙКОВ"

21.5

413.90

 2. НУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

29.5

391.14

 3. НУ "РАДИ КОЛЕСОВ"

15.0

399.44

 5. ОУ "ХР. СМИРНЕНСКИ"

44.0

392.02

 6. ОУ "Д. ДЕБЕЛЯНОВ"

39.0

396.64

 7. ОУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"

48.5

397.51

 8. ОУ "Л. КАРАВЕЛОВ"

95.0

406.48

 9. П-Я "АТ. КОЖУХАРОВ"

8.5

414.99

10. ОУ "КЛ. ОХРИДСКИ"

95.0

399.25

11. ОУ "Д-Р П. БЕРОН"

92.0

386.62

12. ОУ "Й. ЙОВКОВ"

57.0

410.50

13. ОУ "Н. ПЕТРИНИ"

53.0

418.65

14. ГПЧЕ "В. КАРАГЬОЗОВ"

62.0

397.20

15. Г-Я "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

75.5

413.29

16. МГ "АТАНАС РАДЕВ"

75.5

420.05

17. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ

34.0

388.31

18. МЦТПО

12.0

426.72

19. ОДК

16.5

410.26

20. ОБСЕРВАТОРИЯ

4.0

444.40

21. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБР.

9.0

478.45

22. ЦДГ № 2 "СНЕЖАНКА"

11.5

391.12

23. ЦДГ № 3 "РАДОСТ"

12.5

372.80

24. ЦДГ № 4 "ПЛАМЪЧЕ"

29.0

361.71

25. ЦДГ № 5 "ВАЛЕНТИНА"

28.0

383.69

26. ЦДГ № 12 "ЗОРНИЦА"

17.0

374.02

27. ЦДГ № 13 "СЛАВЕЙЧЕ"

18.5

363.97

28. ЦДГ № 14 "СВОБОДА"

17.5

392.98

29. ЦДГ № 16 "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

23.5

377.80

30. ЦДГ № 17 "СЛЪНЦЕ"

42.0

373.97

31. ЦДГ № 18 "ЛЮЛЯЦИТЕ"

38.5

375.08

32. ЦДГ № 19 "МАЛИНА"

13.5

380.55

33. ЦДГ № 20 "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА"

24.5

371.70

34. ЦДГ № 22 "БИЛЯНА"

25.0

371.62

 

 

 

 

            6. Завишава собствения бюджет, приходен параграф 20-00 Местни дейности – други данъци с 10150 лв. и завишава разходната част в § 43-00 Субсидии за нефинансови предприятия на местна дейност 735 „Театри” с 10150 лв.

 

            7. Намаля резерва за местни дейности със 100 000 лв. Завишава § 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” на местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” със 70 000 лв. за БК „Тунджа” Ямбол. Завишава § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на местна дейност 311 „Целодневни детски градини” с 30 000 лева, за което създава нов обект в списъка за финансиране на КР „Основен ремонт на сградата на ЦДГ „Пламъче” с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

 

            ІІІ.1. Упълномощава Кмета на Община Ямбол със своя Заповед да завиши сборния бюджет на община Ямбол в частта за местни дейности  с 3 260 лева, след подписване на анекси с „РЕ ПАК” АД и „ЕКОБУЛПАК” АД и постъпване на приходите, както следва:

            По прихода – Завишава приходите по  §§24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”  с 3 260 лева.

            По разхода – Завишава бюджетните кредити в местна дейност 623 „Чистота”, както следва:

            §§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”  с 1 980 лева;

            §§  02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 140 лева;

            §§  05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” с 480 лева;

            §§ 10-00 „Издръжка” с 660 лева;

Увеличава щатната численост на персонала в местна дейност 623 „Чистота” с две щатни бройки.

Утвърждава средна месечна брутна работна заплата в местна дейност 623 „Чистота” в размер на            286 лева, считано от 01.10.2007 г.

            2. Упълномощава кмета да отрази направените промени по пълна бюджетна класификация съгласно ЕБК.

 

            ІV. 1.Намаля плана на разходите на обект Благоустрояване на ж.к. „Възраждане” с източник на финансиране собствени бюджетни средства с 23 560 лева. Намаля плана на разходите на обект  „Изграждане на пешеходна пътека между ОУ „Н. Петрини” и ПГ по строителство и геодезия” с източник на финансиране ИБФ и ИБС с 3 154 лева.

            2. Увеличава плана на разходите на обекти :

-         Благоустрояване на ж.к. „Васил Левски” с 10 013 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства;

-         Благоустрояване на ж.к. „Христо Ботев” с 9 533 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства;

-         Благоустрояване на ж.к. „Златен рог” с 4 014 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства и с 3 154 лева с източник на финансиране ИБФ и ИБС;

 

            3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да отрази направените промени по пълна бюджетна класификация съгласно ЕБК.

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно приемане на информация за готовността на училищата и ЦДГ от община Ямбол за учебната 2007/2008г.

            1. Предложение относно закриване на прогимназия „Даскал Атанас Кожухаров”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.12, ал.2 от ППЗНП предлага на МОН да закрие прогимназия „Даскал Атанас Кожухаров”, считано от 01.10.2007г.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.13, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол прехвърля дълготрайните активи на прогимназия „Даскал Атанас Кожухаров” за ползване и управление от СУ „Пиер дьо Кубертен”.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение за приемане на общински план за образователна интеграция на децата от етническите малцинствата МОН 2007 – 2008г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема план за действие на община Ямбол за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинствата на МОН за 2007 – 2008г.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно кандидатстване по „Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с увреждания”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Дава съгласие община Ямбол да се включи по Национална програма „За заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” – 2007г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно  кандидатстване пред СИФ, Инвестиционна програма 2008г. за инфраструктура.  

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Община Ямбол да кандидатства за финансиране пред СИФ с проекти „Подмяна на водопроводна мрежа по ул.”Вит”, „Подмяна на дограма в три целодневни детски градини” и „Провеждане на мерки за енергийна ефективност на училищата ГПЧЕ „В. Карагьозов” и НУ „Проф. Нойков” за по-добра социална среда за провеждане на обучителен процес.

            2.Общината да осигури съфинансиране за проектите минимум 20% от общата им стойност.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Предложение относно членство в Асоциация за местно развитие ”Странджа”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно принципно съгласие за подкрепа на предложението на SEAG.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Дава принципно съгласие за проекта на Sheaffer Enviromental and Agrocultural Group, Inc. относно изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и повторното им използване за напояване, както и доизграждане на колекторна канализационна система.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Предложение относно финансовото състояние на „Дезинфекционна станция” ЕООД до 31.07.2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на решение по т.14.VІ.2 на ХХХ сесия ОбС – Ямбол, проведено на 18.05.2007г.(„Дамполис Ател” ЕООД)

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно допълване списъка на общинските жилища за продажба през 2007г. и изпълнение на решение по т.13.3 на 43 сесия на ОбС – Ямбол, за промяна в списъка на общинските жилища.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно оценки на земеделски земи.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението бе оттеглено от вносителя.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА -  Предложение относно съгласие за допускане изработването на ПУП - ПР на УПИ ІІ, болница, кв.”Д-р Дончев”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Предложение относно одобряване на ПУП – ПР на селищно образование „Кринчовица”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол, одобрява Подробен устройствен план - план за регулация със схеми по ВиК, ЕЛ и Вертикално планиране и режим на застрояване с показатели : Н до 7м, Плътност на застрояване до 30 %, Коефициент на интензивност — мах 1.2 и Коефициент на озеленяване — min 50%.

            Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесетдневен срок от обнародването му в " Държавен вестник” чрез Община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Предложение учредяване право на надстрояване на ЖСК „Кольо Фичето”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            I. Да се учреди възмездно право на надстрояване, на ЖСК „Кольо Фичето", върху 342 кв. м., за обект „Четириетажна жилищна сграда с гаражи и таван - хоби", секция „Б", в ПИ 87374.550.86 по кадастралната карта, който имот се идентифицира с УПИ I, кв. 19 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „В. Левски", при граници на обекта: сграда № 87374.550.12, ПИ 87374.550.84, общинска земя от ПИ 87374.550.86, за сумата 5472,00 /пет хиляди четиристотин седемдесет и два/ лева.

            П. Упълномощава кмета на община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на надстрояване с ЖСК „Кольо Фичето".

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно разпореждане с общински поземлен имот по инвестиционно предложение на „А ВИАКОМ” ООД.   

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Не приема предложението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прехвърляне сградата на Френския център на ул.”Браила” 2 на Регионална библиотека Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

 

            Предложението бе оттеглено от вносителя.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно две стаи за ползване на техническата инспекция към МЗГ.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Не приема предложението.

           

 

 

            ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно предоставяне помещения за дейност на читалище „Диана”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: М. Чорбаджийска

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Не приема предложението.

           

 

 

            ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продължаване срока на договорите на „КОС” ЕООД, ЗК „Нова идея - 92” – Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание § 8 ал.2 от НРПУРОИ удължава срока на договора за наем на:

            1.1. ЗК „Каргон – 92” – Ямбол за имот № 025230 в местност „Чаргански път”, категория на земята при не поливни условия IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 27.800 дка. – за срок до 30.09.2009 г.

            1.2. ЗК „Нова идея” – Ямбол за:

            - имот № 040039 в местност „Хановска кория”, категория на земята при не поливни условия IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 13.270 дка.;

            - имот № 041031 в местност „Данкини агъли”, категория на земята при не поливни условия IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 13.600 дка. – за срок до 30.09.2009 г.

            1.3. „КОС” ЕООД за имот № 055095 в местност „Подстанция”, категория на земята при не поливни условия IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 24.6 дка. – за срок до 30.09.2009 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Геш – Георги Янакиев”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Не приема предложението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Галакси – Галин Христов”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Не приема предложението.

 

           

 

            ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно продължаване срока на договор за наем с ЕТ ”Ангел Кръстев”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Не приема предложението.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложение относно осигуряване изпълнението на проекти.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Потвърждава действията във връзка със сключване по споразумението, предприети до момента.

            2. Упълномощава кмета на общината и/ или изпълняващия длъжност кмет за изпълнение на поетите ангажименти по споразумението.