Десета сесия проведена
на 15 Октомври, 19 Октомври 2004г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение относно приемане на стратегически цели и приоритети за развитие на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛИ:Ив.Стефанов, Хр.Попов

2.Предложение относно изготвяне от Община Ямбол на проект за кандидатстване пред програма ФАР – Икономическо и социално сближаване, BG 0202.02 “Развитие на българския екотуризъм” към МРРБ.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

3.Предложение относно изкупуване на енергийни обекти и съоръжения от електроразпределителната мрежа, частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

4.Предложение относно откриване на таксиметрова стоянка.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

5.Предложение относно промяна в Списъка на общинските жилища.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

6.Предложение относно изменения и допълнения на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.Предложение относно промени по разчета за капиталови разходи за 2004г. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

8.Предложение относно отмяна решение в частта на текста по т.6 на VІІ редовна сесия на ОбС Ямбол, проведена на 28.05.2004г. /промяна в състава на комисията за оценка и класиране на предложенията по чл.14 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, вкл. и процесуално представителство, “Диана бус” ЕАД./
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

9.Предложение относно отмяна решение в частта на тестовете по т.6-4 и т.6-6 на VІІІ редовна сесия на ОбС Ямбол, проведена на 25.06.-02.07.2004г. /изваждане на “Комуналуниверс” ЕООД от списъка за приватизация за 2004г./
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10.Информация относно организация за началото на учебната 2004/05 година.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

11.Предложение относно промени по сборния бюджет на Община Ямбол за 2004г. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

12.Предложение относно отмяна решение по т.12 “в” на 38-та редовна сесия на Общински съвет – Ямбол проведена на 26.07.2002 г. /Стрелкови клуб “Десет”/ ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

13.Предложение относно отмяна решение на ОбС – Ямбол по т.15 на 19 сесия на ОбС Ямбол, проведена на 3-10.11.2000г. /за сграда на ул. “Цар Иван Шишман” № 4 “а” по молба от Емил Карлов-директор на МГ/
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

14.Информация относно финансовото състояние за 2003г. на дружествата, в които Общината е съдружник.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

15.Отчет по прилагане на Наредба № 1 за периода м.януари – м.юни 2004г. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

16.Информация относно ПУР на с.о. “Кринчовица”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

17.Отчет за състоянието на пътната инфраструктура в община Ямбол и мерки за подобряването й.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.Стратегия за развитие на услуги за деца и семейства в община Ямбол за периода 2004-2006г.
ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

19.Предложение относно опрощаване задължения на Георги Димитров Господинов. ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

20.Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

20.1.Предложение относно предоставяне на помещение – частна собственост на Регионална дирекция на вътрешните работи – Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.2.Предложение относно предоставяне на помещение на дружество “ДИАБЕТ”- Ямбол с председател Божана Костадинова Тодорова.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.3.Предложение относно предоставяне на общински недвижим имот, находящ се на ул. “Огоста” № 25 – Ямбол на Ромски ансамбъл “РОМАНО ИЛО” с ръководител Асен Иванов Киров.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.4.Предложение относно замяна на земеделска земя – “Аква – Виа” ООД гр. Ямбол. ВНОСИТЕЛ: ПК ОИ

20.5.Предложение относно закупуване на общински жилищен имот от Пепа Илиева Чиликова.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.6.Предложение относно разпореждане с недвижими имоти-частна общинска собственост в кв. 142, Пром. зона.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.7.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Георги Костадинов Панайотов.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.8.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Василка Иванова Петкова.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.9.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с ЕТ “Драмос 1992-Даниела Кирова”, ЕТ “Анди-Вис 92-Ангел Андонов”, “Стил” ЕООД. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.10.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Петко Колев Русев.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.11.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Цанка и Александър Русеви.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.12.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с “Мултифарм – 95” ООД гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.13.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на Сдружение “ПРИЯТЕЛИ НА РУСИЯ”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.14.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “Антонин 51” – Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.15.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “АВЕ-М-АНА ЯНЕВА” – Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.16.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на СД “ВИЛИ – 70-Петкови и сие” – Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.17.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “Дженко Джеджев” – гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.18.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на Колектива на Бръснаро-фризьорски салон, находящ се на пл. “Освобождение” № 10 – гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.19.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “Мартинели 77”-Георги Мартинов” – гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.20.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “Андрей Йорданов-Ела” – гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.21.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “Дъга – 97 – Костадин Станчев” – гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.22.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на Колектива на Бръснаро-фризьорски салон, находящ се на ул. “Търговска” № 56 – гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.23.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “Славяна – Стоян Стоянов” – гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.24.Молба от Райчо Райчев и Ганка Райчева относно продажба на собствения им жилищен имот на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

20.25.Молба от Донка Петрова Георгиева относно замяна на частен жилищен имот с общински.
ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

20.26.Молба от Пенка Пенева Велева относно замяна на частен жилищен имот с общински.
ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно приемане на стратегически цели и приоритети за развитие на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛИ:Ив.Стефанов, Хр.Попов

Общински съвет РЕШИ:
     

ПРИОРИТЕТИ И ЗАДАЧИ ПРЕД ОБЩИНА ЯМБОЛ

Основната задача пред всички нас през следващите години, е да създадем условия за устойчиво развитие на Община Ямбол.

Смисълът на нашите предложения е в създаването на модел на местно самоуправление, ориентиран към нуждите на хората и осигуряващ благоприятни условия за разгръщане на икономическата инициатива в Общината.

Този модел може да се реализира само в условия на откритост и диалог между гражданите и общинската власт, и успоредно с това между Общините в региона.

Отчитайки нарастващата динамика на предстоящите икономико-социални процеси, предложените приоритети са представени като “ перспективно средносрочни”, като целта е да се осигури на звената работещи по “Стратегията и Плана за развитие на Ямбол”, необходимата свобода, гъвкавост и творчество в конкретиката.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА ПЕРИОДА ДО 2013 ГОДИНА

Осъществяване на политика на отвореност към Европа и света и трансграничното сътрудничество.

 1. Развитие и усъвършенстване на местното самоуправление чрез ангажиране на гражданите и всички техни форми на сдружение в осъществяване на публична политика и граждански контрол върху нея.
 2. Защитаване и развитие на водещата роля на Община Ямбол в регион Ямбол.
 3. Прозрачност и отчетност в действията на всички органи на местна власт.
 4. Стимулиране развитието на икономическа среда, насърчаваща предприемаческия дух, свободна конкуренци я и развит пазар.

 

ПРИОРИТЕТИ ЗА МАНДАТА ДО 2007 ГОДИНА

Развитие и усъвършенстване на методики и правила за формиране и изразходване на общинския бюджет в обществен интерес.

 • Стимулиране икономическото развитие и насърчаване на инвестициите.
 • Развитие на инфраструктурата във всичките и аспекти – пътна, В и К и други.
 • Престуктуриране на образованието.
 • Развитие на здравеопазването.
 • Създаване условия за участие на гражданите при вземане решения за управление и развитие на общинската собственост.

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ НЕТЪРПЯЩИ ОТЛАГАНЕ

Преструктуриране на общинските фирми.

 1. Инициативи за привличане на инвестиции в обекти “Нова болница”, “Дом на съветите”и други промишлени обекти, активно презентиране на регион Ямбол.
 2. Изготвяне на перспективен динамичен план за изграждане и поддържане на инфраструктурата на града, крайградските и близките извънградски зони.
 3. Предприемане на действия за прехвърляне на Общината на имоти ползвани за военни нужди.
 4. Подготовка и реализация на проект за изграждане на пречиствателна станция.
 5. Поставяне началото на планово “синхронизирано решаване” на общи за общините Ямбол и Тунджа проблеми.
 6. Подобряване организацията по сметосъбиране, сметоизвозване, развитие и опазване на екосистемите с цел създаване на собствен характерен облик на града.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ВТОРА  – Предложение относно изготвяне от Община Ямбол на проект за кандидатстване пред програма ФАР – Икономическо и социално сближаване, BG 0202.02 “Развитие на българския екотуризъм” към МРРБ. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Общински съвет дава съгласие общински имот, актуван с акт за частна общинска собственост № 150/29.05.2000г. и представляващ “Архитектурен резерват на ул.”Ат.Кратунов”, състоящ се от дворно място от 1338 кв.м. и изградени в него паянтова жилищна сграда със застроена площ 99.58 кв.м. и основа от паянтова жилищна сграда със застроена площ от 56.69 кв.м., да бъде използван като Посетителски център за кандидатстване по проект “Туристически екомаршрут – зеленото злато на гр.Ямбол” пред програма ФАР.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРЕТА   -  Предложение относно изкупуване на енергийни обекти и съоръжения от електроразпределителната мрежа, частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

І.Да се извърши продажба на “Електроразпределение – Ст. Загора” ЕАД клон Ямбол на следните енергийни обекти:

 • ТП “Мара Гидик” гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 12 000 лв. без ДДС.
 • ТП “Чорлу” гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 12 000 лв. без ДДС.
 • ТП “Бяло море” гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 13 000 лв. без ДДС.
 • ТП “Силиврия” гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 12 000 лв. без ДДС.
 • ТП “Стр. Кринчев” гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 11 000 лв. без ДДС.
 • ТП “Юндола” гр. Ямбол, АС част, трансформатор оборудване, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 21 098 лв. без ДДС.
 • ТП “Д. Благоев” гр. Ямбол, АС част, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 15 000 лв. без ДДС.
 • ТП “Кристал” гр. Ямбол, АС част, трансформатор оборудване, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 11 873 лв. без ДДС.
 • Пристройка ТП “У - ще Г. Георгиев” гр. Ямбол, в едно с отстъпено право на строеж за сумата от 8 000 лв. без ДДС.

ІІ.Препоръчва на общинската администрация да ускори процеса по прехвърляне собствеността върху уличното осветление.

ІІІ.Упълномощава Кмета на Община Ямбол, да сключи договор за прехвърляне собствеността на енергийни обекти на “Електроразпределение – Ст. Загора” ЕАД клон Ямбол.

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  -   Предложение относно откриване на таксиметрова стоянка.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Открива таксиметрова стоянка на ул.”Кабиле” - на паркинга зад бл.28 на ул.”Й.Йовков”- напречно паркиране 3 места

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промяна в Списъка на общинските жилища.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

 • Отменя т. 2 от решенията, приети по т.13 на 9-та сесия на ОбС – Ямбол, проведена на 30 юли, 3 септември, 10 септември 2004 г. (“В срок до 31.12.2004г. кмета на общината да извърши процедурата по предлагане на тези жилища на отчуждени собственици” . ).
 • На основание чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол заличава от Списъка на общинските жилища от фонд “Оборотни жилища”, жилищните имоти, съгласно Приложение №1 и допълва с тях Списъка на общинските жилища от фонд “Жилища за отдаване под наем”.
 • На основание чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол вписва промяна в Списъка на фонд “Ведомствени жилища”, съгласно Приложение №

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТА  -   Предложение относно изменения и допълнения на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Приема измененията и допълненията на НАМТЦУ, както следва:

Чл.5 думата “анализ” се заменя с “предложение”

Чл.10 ал.1.се променя и придобива следния вид: ”Таксата се заплаща на 4 равни вноски, както следва:

до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.”

Чл.11 ал.5 след “ТДД - Ямбол” срока се променя “до 31 декември, предхождащ годината за която се отнася декларацията” и след израза “ползват през цялата” се добавя “година”, а ”2004г.” се заличава.

Чл.11 ал.6 се заличава ”до 01.01.2005г.”

Чл. 12 ал.2 т.4 текстът се променя и става: ”за продажба от лек автомобил с ремарке, бус на ден”

Чл.12 ал.2 т.6 таксата от 1 лв. се променя на 2,50 лв.

Чл.12.ал.3 ред 2 таксата от 11 лв. се променя на 13 лв.

Чл.12 ал.3 ред 3 таксата се променя от 0,60 лв. на 0,40 лв.

Чл.12 ал.4 след т.2 се прибавя израза “ ако лично извършват търговската дейност” .

Чл.12.ал.5.след т.2 се прибавя израза ”ако лично извършват търговската дейност”.

Чл.12 ал.8 след думата “закуски “ се прибавя думата ”щендери”

Следващият текст: ”Таксите се заплащат от юридически и физически лица в зависимост от зоната, в която си намират терените и са определени за квадратен метър на месец, с изключение на амбулантните търговци на балони, цветя, сувенири и промишлени стоки по празници, които заплащат таксите на кв.м. на ден. ”се прехвърля след таблицата .

Чл.12 ал.8 а, ред 4 след думата “балони” се прибавя думата “мартеници”

Чл. 12. ал.8 б текстът се заличава и придобива следния вид: “търговска дейност на закрито /павилиони, каравани/

Чл.12 ал. 8 б се създава нов ред , текстът от ред 6 ”книжарница,вестници” се прехвърля като допълнение в ред 2, а в ред 6 се записва нов текст: “Зоомагазин” с такси в първа зона 1,20 лв./кв.м. и втора 1,10 лв. кв.м.

Чл. 12 ал 8 т. б от таблицата ред 16 след “часовникарски” , се добавя думата “точиларски”

Чл.12 ал.8 т.б от таблицата, ред 18 се диференцира и става: ”18.1.” Спортни ,атракционни и детски съоръжения. - I зона 4,50 лв/ кв. м. II зона – 4 лв./кв.м.за месец”

18.2”Циркове - 0,20 лв кв.м.на ден

Ред 24 след израза “за едно паркомясто” се добавя “ на ден”

В редове 25 и 26 думите “две” отпадат

Към Чл.12 след ал.9 се добавя нова алинея 10 , със следния текст: ”Места за продажба на селскостопански продукти/ гъби, мед, дини, пъпеши, тикви и др. от производители - 0,80 лв/кв.м.на ден - 20 лв.кв.м.на месец, разположени по одобрена схема.

Чл.13 придобива следния вид: 13 (1) .”За ползване на тротоари, тротоарни площи, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали

Централна градска част 0,80 лв.кв.м. за месец

В кварталите – 0,60 лв./кв.м. на месец”

13 (2) .”За разрешението – 2 лв. Срок за издаване 7 дни.”

Чл.14 ал.1 след думата “администрация” се вмъква текста:” и от звено “Общински пазари” за обектите, разположени на територията му” Заличава се израза ”в общински бюджет”.

Чл.27 ал.2.т.1.след думата “имот” се допълва с текста: ”в урбанизирана територия”

Чл.27 ал.2 т.2.след думата “застрояване” се прибавя израза ”и изчертан подземен кадастър”

Чл. 27 ал.2 т.4 текстът се измества в чл.39, ред 31, на мястото на бившия ред 31, който отпада.

Чл. 31, ал.1 придобива следния вид: ”За разрешение се събира първоначална такса за издаването му и годишна такса за упражняване на дейността в размери при спазване на следните принципи: ” В чл. 31 ал.1 точка 1 се заличава израза ”и лицензията”.

Чл.31 ал.1 т.2 се допълва с текста: ” и разрешението се връща в общината”.

В чл. 31 ал.2 т.2 думата “лицензия” се заменя с “разрешително”.

В същата точка се заличава израза ”първоначална такса за издаване на лицензията” и израза ”лицензионно право “ се заменя с “ дейност”

В същата алинея т.2.1.1. се заличава израза ”първоначална такса 150 лв.” В точка 2.1.2 се заличава израза ”първоначална такса 180 лв.”

В точка 2.1.3. се заличава ”първоначална такса 250 лв.” В точка 2.1.4 се заличава ”първоначална такса 50 лв.”. В точка 2.1.5. се заличава ”първоначална такса 50 лв.”

В чл. 31. ал.3 отпада думата “лицензия”.

В чл. 31 ал.4 отпада израза” или лицензията”.

В чл.31 ал.5 и в двете изречения отпада израза ”или лицензията”

Чл.37 ал.3 отпада /дублира се с текста от допълнителните разпоредби/ и номерацията се измества с едно напред.

Чл. 39 ред 3 думата “документ” се заменя с думата ”удостоверение”

Чл.39, ред 19 се добавя нов 19.9 със следния текст: ”Одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ – 10 лв., срок 7 дни. Заплащане при получаване на проекта”

Чл.39, ред 21 отпада. На негово място се създават нови редове със следните текстове и номерация: 21.1.”Разрешение за строеж по чл. 147 от ЗУТ – 10 лв.”

21.2.”Одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж за благоустрояване на терени пред стационарни търговски обекти – 10 лв.”

21.3.”Презаверяване на разрешение за строеж по чл. 153 от ЗУТ – 50% от предвидената такса.”

Чл. 39 ред 22 придобива следния вид: 22.1“Разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терен–5 лв.”

22.2”.Депониране на строителни и земни маси върху общински терени,” депа” – 2 лв/куб.м.”

Чл.39 ред 24 след ПУП се добавя текста” на осн. чл.124 от ЗУТ”

Чл.39 ред 25 текстът се променя и става:”Процедура по одобряване и обявяване на ПУП”

Чл.39 ред 26 се променя и става: 26.1 ”Процедура по искане за изработване на изменение на ПУП на основание чл.134,чл.135,чл.15 от ЗУТ и § 8 от ПР на ЗУТ”

26.2.”Процедура по одобряване и обявяване на изменението на ПУП- цена на услугата 30 лв. – срок 30 дни”

Чл. 39 ред 31 отпада целия ред /дублира се с чл. 25/

Член 39 ред 33 отпада. Заменя се със следния текст:”Процедура по смяна предназначението на земеделските земи на осн. Чл.30 от ЗОЗЗ

Цена на услугата 20 лв., срок 30 дни, заплащане с подаване на молбата”

Чл. 39 ред 36 ”Регистрация на горска и земеделска техника”, таксите се променят така, както следва:

комбайни от 17 лв. става 21 лв.

самоходни машини, верижни трактори от 17лв. става 21 лв.

/Създава се нов под ред/ прикачни ремаркета с полицейски регистрационен номер 10 лв.

/Промяната се налага поради увеличаване цената на регистрационните табели, което се калкулира в цената на услугата/

Чл.39 ред 36.1 и ред 36.2 отпадат.

Чл. 39 ред 41 цената от 10 лв. става 15 лв.

Чл. 39 ред 42 отпада, заменя се със следния текст: ”Издаване на холограма за таксиметров автомобил”, цена на услугата 4 лв., срок 30 дни, заплащане след издаване на разрешението за таксиметров превоз”

Чл. 39 ред 45.4 се заличава.

Към чл. 39 се прибавят нови редове:

“Извлечение по дохода от ведомостите за срок – до 1 година – 3 лв.; до 3 години – 6 лв.; до 5 години – 10 лв. срок 30 дни - заплащане с подаване на молбата”

“Изготвяне на удостоверение образец 30, за лица, на които общината не е осигурител, –срок 14 дни –

Цена: до 3 г. вкл. 3 лв.

до 5 г. вкл.5 лв.

над 5 г. – 10 лв. - заплащане с подаване на молбата”

“Изготвяне на удостоверение УП-2 – срок 14 дни , цена на услугата 3 лв. ,заплащане с подаване на молбата.”

“Ползване на паркинг.

За абонати за леки автомобили от 1.04. до 30.09. - 18 лв. на месец

От 1.10.до 31.03. - 20 лв. за месец

За лек автомобил с товар 23 лв. на месец и 8 лв. за денонощие

За лек автомобил без товар – 3 лв. за денонощие

За лекотоварен автомобил от.1.04 до 30.09. - 20 лв. за месец

от 1.10. до 31.03. - 22 лв. за месец

За лекотоварни автомобили с товар - 27 лв. за месец и 9 лв. за денонощие

За лекотоварни автомобили без товар – 4 лв. за денонощие”

В чл.39 да се включи нов ред: “Регистрация на ППС с животинска тяга – 2 лв.”

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif


ПО ТОЧКА СЕДМА
  -  Предложение относно промени по разчета за капиталовите разходи за 2004 г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

 • Да се промени Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2004 г., както следва:

§ 52 – 00 Придобиване на дълготрайни материални активи

Проект за енергийна, ефективна модернизация на уличното осветление на град Ямбол:

Район “Централен” било – 12 091 лв., става – 0 лв. собствен бюджет.

Район “Север” – кв. “Промишлена зона” било – 0 лв. собствен бюджет, става – 12 091 лв. и остава финансирането с 13 991 лв. от фонд “Приватизация”. Общата годишна задача за обекта – става 26 082 лв.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif


ПО ТОЧКА ОСМА  -   Предложение относно отмяна решение в частта на текста по т.6 на VІІ редовна сесия на ОбС Ямбол, проведена на 28.05.2004г. /промяна в състава на комисията за оценка и класиране на предложенията по чл.14 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, вкл. и процесуално представителство, “Диана бус” ЕАД.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1. Отменя решение по т.6 на 7-та редовна сесия на ОбС – Ямбол проведена на 28.05.2004г. в частта на утвърдения състав на Комисия за оценка и класиране на предложенията по чл.14 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство – “5. Ваня Стоянова – старши юрисконсулт в Община Ямбол”.

2. Утвърждава като член в състава на Комисия за оценка и класиране на предложенията по чл.14 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство Таня Митева – старши експерт “юрист” в Община Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА   -   Предложение относно отмяна решение в частта на тестовете по т.6-4 и т.6-6 на VІІІ редовна сесия на ОбС Ямбол, проведена на 25.06.-02.07.2004г. /изваждане на “Комуналуниверс” ЕООД от списъка за приватизация за 2004г./
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА   -   Информация относно организация за началото на учебната 2004/05 година.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.До 20.01.2005г. общинската администрация да разработи и предложи за обсъждане в ОбС план-програма за развитие на образованието в община Ямбол за учебната 2005/2006г. и стратегия за развитие на образованието в община Ямбол до 2010г., на основание чл.21 т.12 от ЗМСМА.

2.Приемем за сведение информацията от кмета на община Ямбол относно организацията за началото на учебната година.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА   -   Предложение относно промени по сборния бюджет на Община Ямбол за 2004г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.Да се преразпредели преходния остатък от 2003г. за делегираните “държавни дейности” във функция Образование по бюджета за 2004г., както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2003 Г.

 

Било

Става

Разлика

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" - ВСИЧКО

64888

64888

0

1. СУ "ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

8625

6900

-1725

2. ОУ "АТ. КОЖУХАРОВ"

1596

1277

-319

3. ОУ "Й. ЙОВКОВ"

538

3860

3322

4. ОУ "Д. ДЕБЕЛЯНОВ"

8655

6924

-1731

5. ОУ "Н. ПЕТРИНИ"

2644

2115

-529

6. ОУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"

1286

1029

-257

7. ОУ "ХР. СМИР Н ЕНСКИ"

1924

1539

-385

8. ОУ "П. БЕРОН"

2630

11650

9020

9. ОУ "Л. КАРАВЕЛОВ"

3521

2817

-704

10. ГПЧЕ "В. КАРАГЬОЗОВ"

3662

2930

-732

11. НУ "ПРОФ. НОЙКОВ"

3363

2691

-672

12. МГ "АТ. РАДЕВ"

2021

1617

-404

13. Г-Я "В. ЛЕВСКИ"

4009

3207

-802

14. ЦДГ

6826

5461

-1365

15. МЦТПО

1108

887

-221

16. ОБЩИНА ЯМБОЛ

12480

9984

-2496

Промяната да се отрази по бюджетите на филиалите за 2004 година.

2.Преходния остатък от 2003 г. в делегираните “държавни дейности” във всички функции да се използуват с оглед потребностите за 2004 г.

3. Приема следната промяна в собствения бюджет на Община Ямбол: Завишава се ред 3 на Таблица 9 (Собствен бюджет на община Ямбол за издръжка) в първоначално приетия бюджет – Общински съвет /заплати и издръжка/ с 20 000 лв. и се намаля ред 17 – дейност Проект “Красива България” с 20 000 лв.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА   -   Предложение относно отмяна решение по т.12 “в” на 38-та редовна сесия на Общински съвет – Ямбол проведена на 26.07.2002 г. /Стрелкови клуб “Десет”/
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отменя решение по т.12 “в” на 38-та сесия на Общински съвет – Ямбол проведена на 26.07.2002 г. /Стрелкови клуб “Десет”/

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif


ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА
  -   Предложение относно отмяна решение на ОбС – Ямбол по т.15 на 19 сесия на ОбС Ямбол, проведена на 3-10.11.2000г. /за сграда на ул. “Цар Иван Шишман” № 4 “а” по молба от Емил Карлов - директор на МГ/
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отменя решение по т.15 на 19-та сесия на ОбС Ямбол, проведена на 3-10.11.2000г. относно “предоставяне безвъзмездно право на управление върху масивна едноетажна сграда, състояща се от три стаи, с общо предверие със застроена площ 80 кв.м., находяща се на ул.”Цар Иван Шишман” № 4, гр.Ямбол, представляваща част от имот с пл№ 2781 на МГ “Ат.Радев”.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  -   Информация относно финансовото състояние за 2003г. на дружествата, в които Общината е съдружник.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Не приема информацията относно финансовото състояние за 2003г. на дружествата, в които Общината е съдружник.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА   -   Отчет по прилагане на Наредба № 1 за периода м. януари – м. юни 2004г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Приема за сведение отчета по прилагане на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол за периода м. януари – м. юни 2004г

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА   -   Информация относно ПУР на с.о. “Кринчовица”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Приема за сведение информацията относно проектиране улична регулация на с.о.”Кринчовица”.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА   -   Отчет за състоянието на пътната инфраструк-тура в община Ямбол и мерки за подобряването й.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Приемаотчет за състоянието на пътната инфраструктура в община Ямбол и мерки за подобряването й.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА   -   Стратегия за развитие на услуги за деца и семейства в община Ямбол за периода 2004-2006г.
ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:

Да се конкретизират от директора на дирекция “Социално подпомагане” позициите, залегнали в Стратегията за развитие на услуги за деца и семейства в община Ямбол за периода 2004-2006година – срокове, финансиращи органи, щатни бройки.

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА   - Предложение относно опрощаване задължения на Георги Димитров Господинов.
ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:

Няма законово основание за опрощаване на неплатените здравноосигурителни вноски на Георги Димитров Господинов.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА   -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

20.1.Предложение относно предоставяне на помещение – частна собственост на Регионална дирекция на вътрешните работи – Ямбол. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание параграф 29 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г. и чл. 20, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол предоставя безвъзмездно право на управление на Регионална дирекция на вътрешните работи – Ямбол, Регионална служба “Противопожарна и аварийна безопасност” – Ямбол върху помещение, находящо се в недвижим имот – частна общинска собственост на ул. “Преслав” № 58, гр. Ямбол, с обща площ 19.00 кв.м., за срок от 3 (три) години.

2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор с директора на РДВР – Ямбол за безвъзмездно право на управление върху помещение на първия етаж на ул. “Преслав” № 58.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА   - Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

20.2.Предложение относно предоставяне на помещение на дружество “ДИАБЕТ”- Ямбол с председател Божана Костадинова Тодорова.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл. 14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол отдава под наем на Дружество с нестопанска цел “ДИАБЕТ”, гр. Ямбол, със седалище и адрес на управление, гр. Ямбол, ул. “Гр. Игнатиев”, бл.66, вх.А, ап.1, представлявано от Божанка Костадинова Тодорова, част от недвижим имот – частна общинска собственост (1 стая), находяща се на ул. “Йордан Йовков” № 8, етаж ІІ, с обща площ 12.60 кв.м., за срок от 3 (три) години.

Месечната наемна цена се определя съгласно т.55 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС – Ямбол.

2.Упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем с председателя на УС на Дружество с нестопанска цел “ДИАБЕТ”, гр. Ямбол.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

20.3.Предложение относно предоставяне на общински недвижим имот, находящ се на ул. “Огоста” № 25 – Ямбол на Ромски ансамбъл “РОМАНО ИЛО” с ръководител Асен Иванов Киров.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отлага за следващо заседание решаването на въпроса за предоставяне на общински недвижим имот, находящ се на ул. “Огоста” № 25 – Ямбол на Ромски ансамбъл “РОМАНО ИЛО” с ръководител Асен Иванов Киров.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА   -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

20.4.Предложение относно замяна на земеделска земя – “Аква – Виа” ООД гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОИ

Общински съвет РЕШИ:

1.Заменя имот пл.№ 000149 в землището на град Ямбол с площ 26.354 декара с равностоен имот № 019040 с площ 54.947 декара, собственост на “Аква виа” ООД.

2.При разлика в пазарните цени на имотите при извършване на замяната, Община Ямбол да не заплаща сумата на превишението, ако тя е в полза на “Аква виа” ООД.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА   -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

20.5.Предложение относно закупуване на общински жилищен имот от Пепа Илиева Чиликова.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.Да се извърши продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр.Ямбол, ж.к. “Гр. Игнатиев ” бл. 66, ет.VІІІ, вх. Б, представляващ апартамент № 46 със застроен на площ от 65,80 кв.м., състоящ се от кухня, две стаи, коридор, сервизно помещение и две тераси при граници: ап. № 47, асансьор, околоблоково пространство, секция “В” с принадлежащото му избено помещение № 22 от 2,26 кв.м. при граници : мазе № 21, мазе № 23, секция “В”, коридор, както и 0,670 % идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху терена за 71,33 кв.м., за сумата 4720,00 лева без ДДС, дължимите режийни разноски по чл. 25 от НРПУРОИ и данък по чл.47 от ЗМДТ.

2.Договора за покупко-продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.61, ал.4 от НРПУРОИ.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА  – Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост

20.6 Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост в квартал “Промишлена зона”
ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отлага решаването на въпроса за следващо заседание

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА   -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост

20.7 Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Георги Костадинов Панайотов
ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението на вносителя.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА    -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост

20.8 Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Василка Иванова Петкова
ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез доброволна делба между Община Ямбол и Василка Иванова Петкова, на урегулиран поземлен имот УПИ VІ-8117, в кв. 92, по плана на гр.Ямбол, на ул. “Хан Крум” № 43, като в дял на Василка Иванова Петкова се отрежда УПИ VІ-8117, кв. 92 по плана на гр. Ямбол, целия с площ от 330 кв.м., при граници на УПИ: ул. “Хан Крум”, ПИ -4358, УПИ І, УПИV-8513.

2.За уравняване на дяловете Василка Иванова Петкова да заплати сумата 3405,60/три хиляди четиристотин и пет лева и шестдесет ст. / лева, изчислена на основание чл.34, ал.3 от НРПУРОИ.

3.Договора за делба да се сключи от Кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС и чл.34, ал.3 от НРПУРОИ.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА   - Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост

20.9.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с ЕТ “Драмос 1992-Даниела Кирова”, ЕТ “Анди-Вис 92-Ангел Андонов”, “Стил” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението на вносителя

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА  -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост

20.10. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Петко Колев Русев.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез доброволна делба между Община Ямбол и ЕТ “РУСЕВ ПК-ПЕТКО РУСЕВ”, като ЕТ “РУСЕВ ПК-ПЕТКО РУСЕВ” получава в дял монолитна производствена сграда (бивша транжорна), със застроена площ от 220 кв. м., построена в ПИ 3844, за който е отреден УПИ ХVІІІ 3844, 3845, кв. 12 по плана на гр. Ямбол, кв. “Каргон” на ул. “Проф. Нойков” № 1, при граници на ПИ: север-ул. “Проф. Нойков”; изток- УПИ ХІХ-3833; юг и запад – дворно място на ПИ 3845 в границите на УПИ ХVІІІ 3844, 3845.

2.За уравняване на дяловете ЕТ “РУСЕВ ПК-ПЕТКО РУСЕВ” да заплати на Община Ямбол сумата 13 710 лв. без ДДС.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за делба на основание чл.36, ал.3 от ЗОС и чл.29, ал.3 от НРПУРОИ.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА  -  Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост

20.11. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Цанка и Александър Русеви.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез доброволна делба между Община Ямбол, Цанка Параскевова Русева и Александър Иванов Русев, на урегулиран поземлен имот УПИ І-3797, в кв.71, по плана на гр.Ямбол, като в дял на Цанка Параскевова Русева и Александър Иванов Русев се отрежда УПИ І-3797, кв.71 по плана на гр. Ямбол, целия с площ от 370 кв.м., при граници на УПИ: ул. “М. Дринов”, УПИ ІІ-3798, общински терен, ПИ-3796.

2.За уравняване на дяловете Цанка Параскевова Русева и Александър Иванов Русев да заплатят сумата 1548,00 /хиляда петстотин четиридесет и осем / лева.

3.Договора за делба да се сключи от Кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС и чл.29, ал.3 от НРПУРОИ.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА  -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост

20.12. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с “Мултифарм – 95” ООД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението на вносителя.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА   -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост

20.13. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на Сдружение “ПРИЯТЕЛИ НА РУСИЯ”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл. 12, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 13, ал. 6 и ал.7 от НРУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с 1 (една) година срока на действие на Договор № 1402/ 27.05.2002 г. със Сдружение с нестопанска цел “ Приятели на Русия”, гр. Ямбол за отдадено под наем помещение в общински недвижим имот, находящ се на ул. “Г.Раковски” № 1, гр. Ямбол, с обща площ 16.00 кв.м., считано от 01.07.2004 г.

2.Упълномощава кмета на общината да сключи Анекс към договора за помещението на ул. “Г.С. Раковски” № 1, гр. Ямбол с председателя на УС на Сдружение с нестопанска цел “Приятели на Русия”- Ямбол.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА   -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост

20.14. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “Антонин 51” – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението на вносителя

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА   -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

20.15 – 20.23. Предложения относно продължаване срока на действие на договори за наем.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отлага за разглеждане на следващото заседание разглеждането на точки:

20.15.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “АВЕ-М-АНА ЯНЕВА” – Ямбол.

20.16.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на СД “ВИЛИ – 70-Петкови и сие” – Ямбол.

20.17.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “Дженко Джеджев” – гр. Ямбол.

20.18.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на Колектива на Бръснаро-фризьорски салон, находящ се на пл. “Освобождение” № 10 – гр. Ямбол.

20.19.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “Мартинели 77”-Георги Мартинов” – гр. Ямбол.

20.20.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “Андрей Йорданов-Ела” – гр. Ямбол.

20.21.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “Дъга – 97 – Костадин Станчев” – гр. Ямбол.

20.22.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на Колектива на Бръснаро-фризьорски салон, находящ се на ул. “Търговска” № 56 – гр. Ямбол.

20.23.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ “Славяна – Стоян Стоянов” – гр. Ямбол.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА   -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост

20.24. Молба от Райчо Райчев и Ганка Райчева относно продажба на собствения им жилищен имот на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:

Отказва да удовлетвори молбата на Райчо Янчев Райчев и Ганка Янева Райчева, за продажба на жилищен имот находящ се в гр. Ямбол, ж.к. “Р. Княгиня”, бл.18, вх.Е, ап.95.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА   -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост

20.25. Молба от Донка Петрова Георгиева относно замяна на частен жилищен имот с общински.

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:

Отказва да удовлетвори молбата на Донка Петрова Георгиева относно замяна на частен жилищен имот намиращ се в гр. Ямбол, ж.к “Р. Княгиня”, бл. 18, вх. Е, ап. 18 с общински жилищен имот.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА   -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост

20.26. Молба от Пенка Пенева Велева относно замяна на частен жилищен имот с общински.

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:

Отказва да удовлетвори молбата на Пенка Пенева Велева относно замяна на частен жилищен имот, намиращ се в гр. Ямбол, ж.к. “Р. Княгиня”, бл.18, вх.А, ап.8 с друг общински жилищен имот.