РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 ЮЛИ 2022г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на План за действие на Община Ямбол за периода 2021 – 2023г., в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в Област Ямбол за периода 2021 – 2030г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на  Правилник за изменение и допълнение на правилника за наградите и отличията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Сивкова

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг от Община Ямбол и сключване на договор.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно издаване на запис на заповед във връзка с изпълнение на проект за изграждане на инсталация за използване на геотермална енергия в ЦДГ "Слънце" по Договор BGENERGY-1.002-0002-C01/10.03.2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото; даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.36.250 и част от ПИ с идентификатор 87374.36.866 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.36.41.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно отдаване под наем земеделски земи от ОПФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот - ЧОС на ПП "Демократи за силна България".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно обединяване на недвижими имоти - ПОС 87374.37.439 и 440 в м. Дюзлюка.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, ж.к. "Граф Игнатиев" 76-Д-110.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост на СНЦ „Български червен кръст”, Булстат 000703415, чрез Областен съвет на Български червен кръст Ямбол, свързано с участието им по Европейска програма на Норвежки финансов механизъм 2014-2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Иванка Миткова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на План за действие на Община Ямбол за периода 2021 – 2023г., в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в Област Ямбол за периода 2021 – 2030г. Приложение: План 

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнението на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030г.,

            Приема План за действие на Община Ямбол за периода 2022 – 2023г., в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за периода 2021 – 2030г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за наградите и отличията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Сивкова

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Приема  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за наградите и отличията на община Ямбол

1. В Чл. 9 съществуващият текст става ал.1, а именно:

 ал.1 .Съдържание на наградата: На удостоените със званието “Почетен гражданин на град Ямбол” се връчват Знака на град Ямбол с надпис “Почетен гражданин”,  почетна грамота, подписана от председателя на Общинския съвет Ямбол и от кмета на община Ямбол.

Добавя се:

ал.2 .  Удостоените със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” имат пожизнено право на:

1.        Безплатен вход в общинските културни  институции на община Ямбол, съгласно Приложение №1;

2.    Безплатна карта за градския транспорт в град Ямбол.

ал.3. На удостоените със званието „ Почетен гражданин на град Ямбол”  се издава документ, удостоверяващ правото им по ал.2. , т.1 и/или безплатна карта по ал.1, т.2,  след подадено от тях заявление.

2. Чл. 10  придобива следното съдържание:

 Званието “Почетен гражданин на град Ямбол” е награда, която е  свидетелство за признателност и благодарност на ямболското гражданство.

3.В Преходни и заключителни разпоредби се добавят  параграф:

§3.Правилника за изменение и допълнение на Правилника за наградите и отличията на община Ямбол влиза в сила от 1.01.2023 г.

 

 

 

                                                                                       Приложение №1, към чл.9, ал.2, т.1

Художествена галерия „Жорж Папазов”

РИМ-Ямбол

Етнографски комплекс в кв. Каргона

Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле” (резерват и експозиционна зала)

Музей на бойната слава

Културно- информационен център Безистен

Концертите на Камерен оркестър „Дианополис”                            

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.    Допълнние

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя решение по т.2.3. от тридесет и осмото заседание на ОбС Ямбол от 08.04.2022 г., по точка пет от дневния ред: „Приема разчет на приходите по § 40 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, съгласно Приложение 3“.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг от Община Ямбол и сключване на договор.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.3, т.2, чл.5, т.2 и чл.17 от Закона за общинския дълг:

1.    Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел финансиране на собствен принос на проект: „Благоустройство и рехабилитация на инфраструктурни обекти на община Ямбол“, включващ съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., при следните основни параметри:

·         Максимален размер на дълга – 1 030 757 лв. (Един милион, тридесет хиляди, седемстотин петдесет и седем лева)

·         Валута на дълга – лева

·         Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем

·         Условия за погасяване:

-          Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

-          Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства

·         Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

·         Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·         Начин на обезпечение на кредита:

-          Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ямбол, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 

2.    Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

Приложения:

Приложение № 1 – Обекти включени за финансиране

Приложение № 2 – Примерен план за усвояване и погасяване

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно издаване на запис на заповед във връзка с изпълнение на проект за изграждане на инсталация за използване на геотермална енергия в ЦДГ "Слънце" по Договор BGENERGY-1.002-0002-C01/10.03.2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

1. Дава съгласие Кметът на Община Ямбол да издаде Запис на заповед от името на Община Ямбол за сума в размер на 220 200 лева в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма ВЕЕЕЕС, която сума се равнява на авансовото плащане в размер на 30% от размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по Проект „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на Детска градина „Слънце”, гр. Ямбол”, по Договор BGENERGY-1.002-0002-C01/10.03.2022г. по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” към Министерство на енергетиката.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи законови действия в изпълнение на Решението по т.1.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото; даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.36.250 и част от ПИ с идентификатор 87374.36.866 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.36.41.   Скица

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  „ИВАНТИН“ ЕООД, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.36.41 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за платен паркинг и складова дейност“. При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-36.912 с отреждане  за платен паркинг и складова дейност“, кв.(кадастрален район) 36.

Във връзка с разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ с подробния устройствен план да се предвиди площ за изграждане на техническа инфраструктура – публична собственост.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.      

 

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на Ивелин … Динев, като Управител и едноличен собственик на капитала на „ИВАНТИН“ ЕООД и собственик на поземлен имот с идентификатор 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“, в  качеството му на заинтересовано лице от името на община Ямбол и за собствена сметка да извърши процедурата по промяна на предназначението на част от селскостопанските пътища:

     - част от ПИ с идентификатор 87374.36.866 – общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ от 32 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.36.908);

     - част от ПИ с идентификатор 87374.36.250 – общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ от 1200 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.36.911).

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отдаване под наем земеделски земи от ОПФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 40 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, определя за отдаване под наем чрез провеждане на публични търгове следните имоти от общинския поземлен фонд:

 1. Поземлен имот с идентификатор 87374.65.33 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Кринчовица“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 21.433 дка., съгласно АОС № 101 от 29.12.1999 г.
 2. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.56 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Калъч дере“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 9.400 дка., съгласно АОС № 1290 от 14.11.2006 г.
 3. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.57 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Калъч дере“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 9.399 дка., съгласно АОС № 1291 от 14.11.2006 г.
 4. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.17 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Калъч дере“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 12.999 дка., съгласно АОС №1292 от 14.11.2006 г.
 5. Поземлен имот с идентификатор 87374.42.12 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Чатал могила“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 26.349 дка., съгласно АОС № 114 от 29.12.1999 г.
 6. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.24 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Джиновски кашли“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 16.998 дка., съгласно АОС № 1294 от 14.11.2006 г.
 7. Поземлен имот с идентификатор 87374.54.57 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Емерлийски път“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 15.471 дка., съгласно АОС № 1293 от 14.11.2006 г.
 8. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.28 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Джиновски кашли“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 11.899 дка., съгласно АОС №1295 от 14.11.2006 г.
 9. Поземлен имот с идентификатор 87374.41.31 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Данкините агъли“, категория на земята при неполивни условия - III, начин на трайно ползване – нива с площ 13.600 дка., съгласно АОС № 96 от 21.05.1996 г.
 10. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.128 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Гюр чешма“, категория на земята при неполивни условия - III, начин на трайно ползване – нива с площ 9.003 дка., съгласно АОС № 1134 от 10.11.2004 г.
 11. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.91 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Гелен баир“, категория на земята при неполивни условия – IV, начин на трайно ползване – нива с площ 4.240 дка., съгласно АОС № 1551 от 08.06.2009 г.
 12. Поземлен имот с идентификатор 87374.58.127 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Балар дере“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 4.172 дка., съгласно АОС № 1143 от 08.12.2004 г.
 13. Поземлен имот с идентификатор 87374.29.113 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Двете могили“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 3.824 дка., съгласно АОС № 1559 от 08.06.2009г.
 14. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.132 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Гюр чешма“, категория на земята при неполивни условия - III, начин на трайно ползване – нива с площ 2.550 дка., съгласно АОС № 1542 от 04.06.2009 г.
 15. Поземлен имот с идентификатор 87374.25.175 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Чаргански път“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 2.550 дка., съгласно АОС № 1558 от 08.06.2009 г.

 

II.Възлага на Кмета на Община Ямбол да организира провеждането на публични търгове за отдаване под наем на земеделските земи при начални тръжни наемни цени в съответствие с Приложение 1 на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022г., приета с Решение по точка 12 на тридесет и третото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2022г., раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2/ “Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници“

           

68.

ПИ с идентификатор 87374.540.6

161

2943 от 29.04.2022г.

Гр. Ямбол,  ул. „Панайот Хитов“ № 33

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:     

1.      Поземлен имот с идентификатор 87374.574.1 с площ 296 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1371/06.04.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“. Начална тръжна цена на имота 7 030.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3500.00 лв.

2.      Поземлен имот с идентификатор 87374.574.69 с площ 392 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1414/21.06.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“. Начална тръжна цена на имота 9 310.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 600.00 лв.

3.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 161 кв. м., който е част от УПИ V 7 в кв. 22 по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение XLVIII-1/03.10.2007 г., находящ се на ул. „Панайот Хитов“ № 33, актуван с АОС 2943/ от 29.04.2022г.

Начална тръжна цена на имота 27 400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 13 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот - ЧОС на ПП "Демократи за силна България".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя под наем на ПП „Демократи за силна България“, ЕИК 131271567 помещение – самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.40.3.13 по КК на гр. Ямбол, с площ 45.25 кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.40.3.16 по КК на гр. Ямбол, с площ 13.94 кв.м., за офис, находящ се на втори етаж в сграда с идентификатор 87374.537.40.3 по КК на град Ямбол, с административен адрес ул. „Търговска” № 53, актуван с АОС № 187 от 05.02.2021 г., за срок от 5 години с месечен наем в размер на 119.56 лв. без ДДС (т. 15 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол).

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно обединяване на недвижими имоти - ПОС 87374.37.439 и 440 в м. Дюзлюка.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1 и чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Ямбол да предприеме действия по обединяване на ПИ с идентификатор 87374.37.440 по КККР на град Ямбол, вид територия - територия, заета от води и водни обекти, с НТП Напоителен канал с площ 2400 кв. м. и на ПИ 87374.37.439 по КК и КР, земеделска територия, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 3466 кв. м. м. Дюзлюка в един поземлен имот и отразяването му в КК и КР на град Ямбол като имот  с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път по процедурите предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

            Възлага на кмета на община Ямбол да предприеме необходимите действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, ж.к. "Граф Игнатиев" 76-Д-110.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21,  ал.2  от  ЗМСМА,    във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.41,  ал.2 и чл.47,  ал.1 , т.3 от  Закона за общинската собственост и  чл.19,  ал.3 от НРУРОЖ-ОбС Ямбол  определя пазарна цена на общински жилищен имот,  седми жилищен етаж - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.57.2.110 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири  точка петстотин  четиридесет  и  осем  точка  петдесет  и седем точка две точка сто и десет/,   с площ  64.11  /шестдесет и четири цяло и единадесет/  кв. м.,   прилежащо  избено помещение №3 с площ 2.00 /два цяло и нула/ кв.м.  и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 7 /седми/ етаж  от сграда с идентификатор 87374.548.57.2,  построена  с  отстъпено  право  на  строеж  в  ПИ 87374.548.57   по  КК на град Ямбол,  актуван с АОС №  922 от 10.07.2003г.,  вписан в служба по вписванията  с  вх. рег.№ 1508 от 06.07.2009г.,  том V,  стр. 31,  парт. нд № 710/09, с   административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев”, бл.76,  вх. Д, ет.7, ап.110, в  размер  61 700.00 лв.  /шестдесет и една хиляди и седемстотин лева/   крайна цена, на която  да  бъде  извършена  продажбата   му   на  Георги … Димитров.

Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно mредоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост на СНЦ „Български червен кръст”, Булстат 000703415, чрез Областен съвет на Български червен кръст Ямбол, свързано с участието им по европейска програма на Норвежки финансов механизъм 2014-2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА,   във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС, предоставя на СНЦ „Български червен кръст”, Булстат 000703415 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76, чрез Областен съвет на Български червен кръст Ямбол безвъзмездно право на ползване върху недвижим  имот  – частна общинска собственост, актуван с АОС № 39/ 24.08.1998 г, а именно сграда за административни нужди (сектор А с площ 136.59 кв.м., сектор Б с площ 106.86 кв.м. и сектор В с площ 195.55 кв.м.), находяща се в  ж.к. „Хале”, до жилищен блок  № 9 ( и в близост до жил.бл.17 на ж.к. „Диана”),  гр. Ямбол, която по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Ямбол се идентифицира със: самостоятелен обект в сграда с идентификатор   87374.546.41.5.18  с площ 136.59 кв.м.; самостоятелен обект в сграда с идентификатор   87374.546.41.5.19 с площ 106.86 кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор   87374.546.41.5.20 с площ 195.55 кв.м. за  срок от 10 (десет) години.

Правото на ползване върху имота се учредява за участие в конкурс по европейска програма на НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021г., Програма „Вътрешни работи“, Процедура BGHOMEAFFAIRS-1.005 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“ и реализиране на проекта.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Иванка Миткова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ на Иванка … Миткова от гр. Ямбол, живуща в … в размер на 850 лв. (осемстотин и петдесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол, която сума да бъде изплатена след представяне на разходооправдателен протокол за закупуване на изкуствена очна леща.