Четиринадесета сесия проведена
на 04 февруари - 11 февруари 2005Г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Събина Данева.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

2. Предложение за изменения и допълнения на НРПУРОИ на Общински съвет – Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

3. Предложение относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореж-дане с общинските жилища.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

4. Предложение за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

5. Предложение относно изработване план за работата на ОбС Ямбол за първото шестмесечие на 2005 година.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

6. Предложение относно приемане на проект – “Общинска стратегия за интеграция и развитие на малцинствата в Община Ямбол”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7. Предложение относно учредяване на неперсонифицирано дружество по ЗЗД с наименование „Ямболска хорова школа „Проф. Г. Димитров””.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

8. Предложение относно приемане на устав на ЕАД “Диана бус” за едностепенна система на управление.
ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

9. Предложение относно провеждане на конкурси за възлагане обслужването на автобусни линии от областната и републиканска транспортни схема – квота Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10. Предложение относно одобряване инвестиционен план на „Комуналуниверс” ЕООД, гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

11. Предложение относно актуализиране на наемни цени по сключени договори за наем.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

12. Предложения относно безвъзмездно придобиване на войскови имоти.
12.1.Автополигон в ръкава на р.Тунджа с площ 50 000 кв.м.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

12.2.Част от казармен район в м.”Червен баир” гр.Ямбол с площ 460 000 кв.м. заедно с 18 бр.сгради.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

13. Предложения относно опрощаване на задължения към държавата.
13.1.Радион Бонев Радионов.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

13.2.Николай Делчев Димов
ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

13.3.Димитър Георгиев Янков и Генка Василева Янкова.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

14. Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

14.1.Предложение относно молби от ЕТ “Драмос 1992-Даниела Кирова”, ЕТ “Анди – вис 92-Ангел Андонов” и “Стил” ЕООД за прекратяване на съсобственост в недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

14.2. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І, кв.5 по плана на гр.Ямбол – Златен рог -1.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

14.3. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ХХІІ, кв.62 по плана на гр.Ямбол – Каргон.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

14.4. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І, кв.55 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Събина Данева .
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1.Общински съвет Ямбол отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв. на Събина Кънева Данева.
2.Средствата да се осигурят от издръжката на общинската администрация.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ВТОРА   -   Предложение за изменения и допълнения на НРПУРОИ на Общински съвет – Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
І. Приема изменения и допълнения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по реда на чл.8, ал.2 от ЗОС както следва:

§1 . В чл.1 думите “Правилника за приложение на ЗОС” се заличават, а думата „имущество ” се заменя с думите “имоти и вещи”;

Горното се оформя като т.1. Създава се т.2 с ъс следния текст: „Ежегодно кметът на Общината съставя и предоставя на Общински съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в срок до 31 март.

§2 . В Наредбата израза “”дирекция “Общинска собственост”” се заменя с “”дирекция “Общинска собственост и икономически дейности””;

Да се запише в заглавието на глава втора „имоти и вещи – общинска собственост”.

§3 . В чл.11 израза “в който се установяват обстоятелствата по чл.2, ал.2, т.5 от ЗОС” се заличава, а след думите “”дирекция “Общинска собственост и икономически дейности”” се поставя точка;

§4 . В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.2 след думите “чл.3, ал.2” се добавя „т.3”;

2. Ал.5, 6 и 7 се изменят така:

“(5) Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури. Общинският съвет определя условията и срока за ползване на имотите.

(6) Имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставен и . Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.

(7) Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем по реда на чл.14, ал.2 от ЗОС за срок до 5 години, след решение на общинския съвет, при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.”

§5 . В чл.14 се правят следните изменения:

1.В ал.3 думите “от 3 години” се заменят с думите “о т 5 години”;

2. В ал.5 думите „от 10 години” се заменят с думите „от 5 години”

§6 . В чл.17 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така:

“(1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.”;

2. Създава се нова ал.2:

“(2) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината , след решение на ОбС, след провеждане на търг или конкурс по реда на глава седма. Начална тръжна или конкурсна цена се определя по Приложение № 1 на Наредбата.”

3. Ал.2 става ал.3;

4. Ал.3 става ал.4, думите “след решение на общинския съвет” и “не повече от 3” се заличават, а след думата “срок “ се добавя думите “до 5”;

5. Ал.4 става ал.5, а думите “ал.1” се заменят с “ал.2”;

6. Ал.5 става ал.6 и придобива следния нов тест:

„ (6) Срокът по ал.4 може да бъде продължен с анекс към основния договор по предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. Общият срок на договора не може да бъде по-дълъг десет години.”

§7 . В чл.18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се изменя така”

“ (1) С решение на общинския съвет свободни нежилищни имоти или части от тях - частна общинска собственост, могат да се отдават под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи здравни, образователни, спортни и други хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението . Въз основа на решението се сключва договор за наем с кмета на общината или с упълномощено от него лице за срок до 5 години. Месечната наемна цена се определя по приложение №1 на Наредбата.”;

2. В ал.2 последната дума “обекти” се заменя с “имоти”;

3. В ал.4 и ал.5 думите “чл.14, ал.2 от ЗОС” се заместват с “ал.1”;

4. Ал.6 се изменя така:

“ (6) Срокът по ал.1 може да бъде продължен с анекс към основния договор по предложение на кмета на общината след решение на общински съвет. Общият срок на договора не може да бъде по-дълъг от десет години.”;

§8 . В чл.19 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се изменя така:

“ (1) Отдаването под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, се извършва със заповед от кмета на общината без търг или конкурс. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем от кмета на общината или от упълномощено от него лице за срок до 3 години. Размерът на наема се определя при условията на Закона за политическите партии.”

2. Ал.2 и ал.3 се изменят така:

“(2) Отдаването под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации се извършва със заповед на кмета на общината без търг или конкурс. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем от кмета на общината или от упълномощено от него лице за срок до 3 години. Месечната наемна цена се определя по Приложение № 1 на Наредбата.

(3) Срокът по ал.1 и ал.2 може да бъде продължен с анекс към основния договор по предложение на кмета на общината след решение на общински съвет. Общият срок на договора не може да бъде по-дълъг от десет години.”

3. В ал.4 след думите “ал.1” се добавят думите “и ал.2”;

4. Ал.8 се изменя така:

“ (8) Имотите по ал.1 и ал.2 не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се ползват за стопанска и производствена дейност.”;

§9 . Създава се чл.19а:

“ Чл.19а. (1) Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите - общинска собственост, отдадени по Глава трета от настоящата наредба, се извършват от наемателите или ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

(2) При възникване на належаща общинска нужда наемателите на имоти по чл. 18, ал.1 и чл.19, ал.1 и2 са длъжни да ги освободят в срок от три месеца от връчването на съобщението за освобождаване.

(3) Ако имотът по ал. 2 не бъде освободен доброволно, той се освобождава по административен ред въз основа на заповед на кмета на общината, която се привежда в изпълнение със съдействието на органите на полицията.

(4) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва пред окръжния съд по реда на Закона за административното производство. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.”

§10 . В чл.20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така:

“ (1) По решение на общински съвет, имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка.”;

2. Създава се ал.6:

“ (6) Поддържането и ремонтите на имотите и вещите - общинска собственост, се извършват от лицата и звената по ал.1, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им.”;

§11 . В заглавието на Раздел ІІІ думите “СТОПАНИСВАНЕ И” се заличават;

§12 . В чл.23 думите “стопанисват и” се заличават;

§13 . Чл.31 се изменя така:

“ Чл.31. (1) Общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.

(2) Възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на общинския съвет. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор от кмета на общината.

(3) Даренията и завещанията се приемат от кмета на общината по реда на чл.34, ал.3 от ЗОС.

(4) Общината се разпорежда с имоти и вещи - частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества след решение на общинския съвет.

(5) Учредяването на ограничени вещни права върху обекти - публична общинска собственост, се извършва при условия и по ред, определени в закон.

(6) Договорите за придобиване на собственост и ограничени вещни права върху имоти, както и за разпореждане с имоти - общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се вписват по разпореждане на съдия по вписванията.”

§14 . Чл.32 се изменя така:

“ Чл.32.(1) Продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета н а общината чрез търг или конкурс по реда и по условията на Глава седма. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

(2) Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва със заповед на кмета на общината без търг или конкурс. Въз основа на заповедта, кмета на общината сключва договор за продажба.

(3) Когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон, продажбата се извършва със заповед на кмета на общината без търг или конкурс. Въз основа на заповедта, кмета на общината сключва договор.

(4) Дарение на имот - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците”;

§15 . В чл.33, ал.2 се изменя така:

“ (2) Замяната се извършва по цени съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС.”;

§16 . В чл.34 ал.1, ал.2 и ал.3 се изменят така:

“ (1) Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на общинския съвет чрез:

1. делба;

2. продажба на частта на общината;

3. откупуване частта на физическите лица или на юридическите лица;

4. замяна.

(2) При прекратяване на съсобствеността по ал. 1 се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността и на Гражданския процесуален кодекс.

(3) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор.”;

§17 . Чл.35 се изменя така:

“ Чл.35. (1) Право на строеж върху имот - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план при условия и по реда на Глава седма.

(2) Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на:

1. граждани с жилищни нужди, установени по реда на наредбата по чл. 45а, ал.1 от ЗОС - за строеж на жилищна сграда;

2. юридически лица на бюджетна издръжка;

3. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията,, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

4. други лица, когато това е предвидено в закон.

(3) Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

(4) Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на:

1. юридически лица на бюджетна издръжка;

2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

3. други лица, когато това е предвидено в закон.

(5) В изпълнение на решението по ал. 1, кметът на общината организира търгове или конкурси за отстъпване на право на строеж.

(6) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

(7) Търговете или конкурсите за отстъпване на право на строеж за гаражи да се провеждат на три нива:

- първо - за живущите в прилежащите до направената разработка за гаражи блокове;

- второ - за живущите в прилежащите квартали;

- трето - за всички останали.

Преминаването към следващото ниво да се извършва след задоволяване на нуждаещите се от по-ниско ниво.

(8) Право на строеж на физически и юридически лица, осъществяващи жилищно строителство, може да се отстъпва срещу предоставяне в собственост на общината, като цена на правото на строеж, на реални обекти от бъдещото строителство или от вече готови сгради. Лицата, на които се учредява правото на строеж се определят чрез търг или конкурс, по реда на глава седма.

(9) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор за отстъпване право на строеж.

(10) Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.”

§18 . В чл.36 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така:

“ (1) Право на строеж на граждани с установени жилищни нужди по реда и при условията на чл.35, ал.2, т.1, се учредява без провеждане на търг или конкурс. ”

2. В ал.2 думите “чл.1” се заменят с “ал.1”и думите “отстъпва и” с “учредява”;

3. Ал.4 се изменя така:

“ (4) Право на строеж по ал.1 и 2 се учредява със заповед на кмета на общината след решението на общинския съвет, въз основа на която се сключва договор.”;

Чл.37 да добие вида : (1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда - частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява при условията и по реда на чл. 35, ал. 1.

(2) Безвъзмездно право на надстрояване и/или на пристрояване може да се учреди при условията на чл. 35, ал. 3 и 4 .

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

§19 . Чл.38 се изменя така:

“ Чл.38. Право на надстрояване и / или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения при следните условия:

1. на собствениците на жилища в сградата, или на техните пълнолетни низходящи, ако са с незадоволени жилищни нужди, установени по реда на чл. 36, ал.1 или отговарят на условията на чл.2 от ЗУЖВГМЖСВ;

2. в случай, че собствениците на жилища в сградата или техните пълнолетни низходящи не отговарят на условията по т. 1, право на надстрояване и на пристрояване се отстъпва по общия ред;

3. при надстрояване и пристрояване на съществуваща не жилищна сграда, построена по силата на отстъпено право на строеж върху общинска земя, не повече от 10% от учреденото право на строеж, което не води до обособяване на самостоятелен обект;

4. при разлика между разгърнатата застроена площ на жилищни и нежилищни сгради по одобрен проект и не повече от 10% от придобитото право на строеж;

5. право на пристрояване за изграждане на външни стълби, тераси и др. съоръжения, се учредява по молба от собствениците на жилищни сгради, нотариално заверена;”;

(2) Въз основа на заповедта на кмета на общината се сключва договор.

§20 . В чл.39 се създава ал.2:

“ (2) Въз основа на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.”

§21 . Чл.41 се изменя така:

“ Чл.41. (1) Право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс.

(2) Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго.

(3) Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

(4) В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет.

(5) Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(6) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.”

§22 . Създават се чл.41а и чл.41б:

“Чл. 41а. (1) Замяната на имот - частна общинска собственост, на правото на строеж върху имот - частна общинска собственост, и на правото на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж - собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, се извършва с решение на общинския съвет.

(2) Прекратяването на съсобственост в случаите по чл. 34, ал. 1, т. 4 се извършва при условията на ал. 1.

(3) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 41б. (1) Придобиването на право на собственост и ограничени вещни права, както и за провеждането на търговете и конкурсите за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет по реда на Глава седма.

(2) Разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършва на базата на пазарна оценка, определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС. Разпоредителни сделки не могат да се извършват по цена, по-ниска от пазарната оценка.

(3) В случаите по ал. 2 заплащането на цената се извършва единствено и само в български лева и не се допуска заплащане на цената изцяло или частично с компенсаторни инструменти.”;

§23 . В Глава пета, разделите І, ІІ, ІІІ, ІV и VІ се заличават, а „раздел VІІ” се заменя с „Глава пета”;

§24 . След чл.45 номерацията на членовете се променя в съответната поредност.

§25 . В чл.47, т.1 се изменя така:

“ 1. не притежават ателие или кабинет за творческа или научна дейност;”;

§26 . Чл.48 се изменя така:

“Чл.48. По отношение на картотекирането, настаняването и освобождаването на ателиета по чл.46, ал.1, т.1 се прилагат редът и условията за общински жилища, предвидени в Наредбата по чл.45а, ал.1 от ЗОС.”

§27. В чл.49 думите „чл.63” се заменят с думите „чл.46” а думите „чл.62, ал.1” се заменят с думите „чл.47”.

§28. В чл.50 думите „чл.63” се заменят с думите „чл.46”.

§2 9 . Заглавието на Глава шеста се изменя така”

“ НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”;

§ 30 . Чл.54 се изменя така:

“Чл.54. (1) За общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Актът за общинска собственост се съставя в два екземпляра от длъжностно лице от дирекция “Общинска собственост и икономически дейности”, определено от кмета на общината. Актът се подписва от съставителя, утвърждава се от кмета на общината и се предоставя за вписване по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър в 7-дневен срок от утвърждаването му.

(3) Дирекция “Общинска собственост съставя досие за всеки общински имот , към което се прилага копие от акта за собственост и документите, удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правото на собственост на общината, както и предоставените права на трети лица.”

§ 31 . Чл.55 се изменя така:

“Чл. 55. (1) Въз основа на съставените актове за общинска собственост се създават главен регистър за публичната общинска собственост и главен регистър за частната общинска собственост, по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Актовете за общинска собственост, главните регистри и досиетата на имотите се съхраняват безсрочно в архива на дирекция “Общинска собственост и икономически дейности”.

(3)Имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги от дирекция “Общинска собственост и икономически дейности” със заповед на кмета на общината и се предават на собственика.”

§3 2 . Чл.56 се изменя така:

“Чл. 56. (1) Общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината.

(2) Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.

(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.”.

§3 3 . В чл.57 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

“ 1. отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост по чл.14, ал.7 от ЗОС;

2. Точки 8 и 9 се заличават.

§3 4 . В чл.58, ал.4 думите „т.7” се заменят с думите „т.6”.

 • В чл. 58 (3) изречението да се продължи „ и резервни членове. Представителството в комисията от Общински съвет, като редовни членове и една резерва, се определят от Председателския съвет към Общински съвет и се внасят от Председателя му.
 • Чл. 58 (3) т.2 да се допълни „Зам. председателят на комисията определен със заповедта...” продължава нататък.
 • В чл. 58 (3) да се включи нова точка 3 „Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, кмета издава заповед за определяне на нов член.”
 • В чл. 58 да се предвиди нова ал. 5 „Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на Общината открила процедурата.”

     §3 5 . В чл.59 думите „чл.75” се заменят с думите „чл.58”

     §3 6 . В чл.61, ал.2 изречение второ се изменя така:

        “ Всяко увеличение трябва да бъде равно и / или кратно на стъпката по ал.1.”

     §3 7 . В чл.62 се правят следните изменения:

1.В ал.1 думите „чл.75” се заменят с думите „чл.58”.

2. В ал.3 думите „чл.79” се заменят с думите „чл.62”.

§3 8 . В чл.63 се правят следните изменения:

1.В ал.1 думите „чл.75” се заменят с думите „чл.58”.

2. В ал.3 думите „чл.80” се заменят с думите „чл.63”.

Чл.69 да добие вида: За нарушение на разпоредбите на тази наредба на виновните лица се налага глоба до 200 лева, освен ако със закон не е предвидено друго.

§3 9 . В чл.67 думите „чл.83 се заменят с думите „чл.66”.

§ 40 .В Допълнителните разпоредби параграфи 1, 2, 3 и 4 се заличават и номерацията на параграфи 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стават съответно §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

§ 41 . Параграф 2 се допълва и придобива следния текст”

„§2. Наредбата се приема на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост.”

§4 2 . В §7 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

“ 3. използуване на части от общински имоти за разполагане на временни преместваеми обекти и съоръжения”;

2. Точка 5 се изменя така:

“5. условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.”;

§4 3 . В §8 се правят следните изменения и допълнения:

“(1) Започнати производства преди настоящото изменение на НРПУРОИ да продължат по досегашния ред.

(2) Договорите за наем, сключени за срок по-кратък от 10 години и чийто срок не е изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат продължени за срок до 10 години с решение на общинския съвет.”

§4 4 . В последното изречение на наредбата думите „чл.85” се заменят с думите „чл.68”.  

ІІ. Приема измения и допълнения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по раздел ІV “Управление на земи от общинския поземлен фонд”, както следва :

§ 1. В чл.24 (1), т.1 да се допълни на първи ред, след думата “гори” текста “Тунджа-Ямбол”.

§ 2. В ал.2 да отпадне текста “с възможност за неговото продължаване до възстановяване на собствеността” и да се допълни следния текст: “Срокът на договора може да бъде продължен с още 1 година по предложение на кмета на общината, след решение на общинския съвет”.

§ 3. В ал.3 да се допълни нов текст: “Въз основа на резултатите от търга се сключва договор за наем с кмета на общината за срок не повече от 5 години”.

§ 4. В чл.25 (1) текстът се променя в следния вид:

“ Ежегодно, в срок до 30 юли, Общинският съвет определя земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем”.

§ 5. В ал.3 думата “видими” се заменя с думата “видни” и се заличава второто изречение: “В обявлението се посочва срока, в който могат да се предяват искания за предоставяне на земеделски земи под наем”.

§ 6. Чл. 26 отпада досегашния текст и се променя в следния вид: .

“Общинският съвет в едномесечен срок въз основа на мотивирано предложение от Общинска служба по земеделие и гори “Тунджа-Ямбол”, с решение определя вида, размера и местонахождението на земите от общинския поземлен фонд, за оземляване на безимотни и малоимотни граждани от общината , по реда на чл.20 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)”.

§ 7. Чл. 27 се променя в следния вид:

“По предложение на Общинска служба по земеделие и гори “Тунджа-Ямбол”, Общинският съвет в едномесечен срок, с решение определя вида, размера и местонахождението на земите от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствениците, по реда на чл.19а от ЗСПЗЗ”.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРЕТА   -   Предложение относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общинските жилища.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

І. Приема Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища съгласно чл. 45а от Закона за общинската собственост със следните допълнения:

В чл.21, т.4 да се допълни „...но не по-дълго от 5 /пет/ години”.

В чл. 28 (3) изречението да се продължи „...и резервни членове. Представителството в комисията от Общински съвет, като редовни членове и една резерва, се определят от Председателски съвет към Общински съвет и се внасят от Председателя му.

Чл. 28 (3) т.2 да се допълни „Зам. председателят на комисията определен със заповедта...” продължава нататък.

В чл. 28 (3) да се предвиди нова точка 3 „Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, кмета издава заповед за определяне на нов член.”

В чл. 28 да се предвиди нова ал. 5 „Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на Общината открила процедурата.”

ІІ. Изпълнението на Наредбата възлага на кмета на Община Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  -   Предложение за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ:
Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:

Общински съвет – Ямбол приема следните допълнение и изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ямбол :

Чл.2 се променя така “Общинският съвет-Ямбол организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, действащото законодателство и съгласно разпоредбите на този Правилник.”

Създава се нов Чл.2.1 Правата и задълженята на представения в Общинския съвет политически сили, сформираните групи съветници и на общинската администрация са изградени на принципа на разграничаване на функциите, взаимното уважение на мненията по обсъжданите проблеми и гарантиране изпълнението на поетите задължения към гражданите от община Ямбол в съответствие с положената в Общинския съвет клетва.

Чл.9 се допълва с второ изречение “ По значими обществени, политически и икономически въпроси Общинският съвет може да приема декларации и обръщения.”

Чл.12. се допълва със следните точки

11. предлага на кмета на общината да командирова общински съветници в изпълнение на техните функции.

12.удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинският съвет актове.

Създава се нов Член 24.4 .Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете и не по малко от 2 дни преди деня за провеждане на заседанието, като определи проекта за дневен ред и уведоми вносителите по него.

Членовете на комисията разглеждат материалите за заседанието получени от звеното по

чл 29а, ал.2 ЗМСМА.

Създава се нов Член 24.5 .Комисията може да откаже да разгледа даден въпрос, ако на нейното заседание не присъства вносителя или негов представител или няма проект за решение съобразно изискванията на член 42.8.

Създава се нов член 25.5 Комисиите могат да провеждат приемни и заседания в отделен район на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите от съответния район.

Създава се нов член 25.6 Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции , ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

Член 29 изречение второ се променя така “ Размера на заплащането на наети консултанти и експерти на постоянни комисии се определя от председателя на общинския съвет по предложение на председателя на съответната постоянна комисия, след което се сключва договор с кмета на Община Ямбол.”

Член 34.2 да придобие следния вид „ Общинските съветници получават базово месечно възнаграждение в размер на 2 МРЗ.”

Създава се нов член 34.2.1. За участие в постоянни комисии съветниците получават допълнително възнаграждение за съответния месец равно на 10% от определеното съгласно чл.34.2.

Създава се нов член 34.2.2. Председателите на ПК получават допълнително възнаграждение за съответния месец равно на 15% от определеното с чл.34.2

Член 34.5. да придобие следния вид „ При отсъствие от заседание на ОбС, общинския съветник получава възнаграждение намалено с 30% от определеното с чл. 34.2

Член 34. 6 да придобие следния вид „ При закъснение с повече от 30 минути за заседание на ОбС общинския съветник получава намалено с 5% от определеното с чл.34.2.

Създава се нов члн 34.6.1. При предевремено напускане на заседание на ОбС общинския съветник получава възнаграждение намалено с 15% от определеното с чл.34.2.

Създава се нов члн 34.6.2. За неявяване на заседание на ПК възнаграждението на общинския съветник определено в чл. 34.2.1 се намалява пропорционално на броя на заседанията на тази комисия.

Създава се нова точка 4 към член 35. Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинският съвет и неговите комисии , освен ако това не е в обществен интерес.

Създава се нова точка 5 към член 35 При наличие на конфликт на интереси по чл. 37 ЗМСМА общинският съветник и длъжен преди започване на разискванията да обяви неучастието си в гласуването.

Създава се нов Чл.40.3 Общинският съвет е във ваканция от 24 декември до 5 януари и от 1 до 31 август ежегодно.

Създава се нов член 42.5 В дневния ред могат да бъдат включвани само материали, по които са приети становища на комисиите в общинския съвет.

Създава се нов член 42.6 Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред, ако се регистрират в звеното по чл.29а ал.2 ЗМСМА, не по късно от 17 часа на предхождащия заседанието ден.

Създава се нов член 42.7 Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде :

1.настъпване на непредвидими обстоятелства-природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение

2.спазването на законосъбразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

Създава се нов член 42.8 Предложението за включване в дневния ред задължително съдържа следните части :

1. Мотиви за внасяне на предложението

2. Фактическо и правно основание

3. Възможни алтернативи за решаване на въпроса

4. Очаквани последици от прилагането му

5. Необходими разходи за неговото изпълнение

6. Проекто решение

Създава се нов член 42.1.1 Председателят определя водеща постоянна комисия за всяко предложение, когато се налага обсъждане в повече комиси.

Създава се нов член 42.1.2 Възражения по разпределението на предложенията могат да правят председателите на комисии в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направени възражения в същия срок.

Създава се нов член 42.1.3 Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по рано от 2 дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя, на общинския съвет, на председателя на водещата комисия мотивирано становище или решение по предложението и проекта за решение

Създава се нов член 42.1.4 Водещата комисия се произнася със решение за приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложението и проекта за решение

Проеките за решения се подлагат на гласуване в общинския съвет, независимо от становището на водещата комисия.

Член 47.2.се допълава с текста “след изчерпване на предложенията за промяна в дневния ред”

Член 49.2се допълава с текста “Времето на изказване по същество не може да надвишава 10 минути, освен, ако общинският съвет не реши друго.”

Създава се нов Член 56.3. Предложенията за поправки и допълнения се правят в писмен вид, като председателят задължително изчита преди гласуването целият текст на проекто решението с направените поправки и допълнения.

Създава се нов Член 60.1 .Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършва по предложение на председателя на Общинския съвет след съгласие на Председателския съвет и вносителя и се обвяват на следващото заседание на Общинския съвет.

Създава се нов Член 62.1 Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен /обществен/съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси. С решението си общинският съвет приема и правила за функционирането на консултативния /обществен/съвет

Създава се нов член 64.1 . Звеното подпомагащо Общинския съвет по чл.29а ал.2от ЗМСМА води регисър за постъпилите издадени актове в изпълнение решенията на Общинския съвет.

Създава се нов член 64.2 Ежемесечно кмета на общината изпраща в канцеларията на Общинския съвет списък на издадените от него актове.

Създава се нов член 64.3 Актовете на кмета на Община Ямбол се съхраняват в архива на Администрацията на Община-Ямбол и са при поискване са на разположение на общинските съветници и постоянните комиси при ОбС-Ямбол.

Създава се нов член 64а Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за община Ямбол. Целта на обсъждането е гражданите на общината и други заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения .

Създава се нов член 64а.1 Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания с което определя :предмета формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

Създава се нов член 64а.2 Председателят на общинският съвет,уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните медии решението по ал.1 най малко 7 дни преди обсъждането.

Създава се нов член 64а.3 За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се внася за разглаждане в общинския съвет заедно с проекта за решение и становища на постоянните комисии.

Създава се нов дял VІ със заглавие“Международни връзки на Общинския съвет, сдружаване на общината

Създава се нов член 71. Международните връзки на Общинският съвет се организират от неговия председател след съгласие на Председателския съвет в съответствие с определения бюджет.

Създава се нов член 71.1. Предложенията за пътуване на общинския съвет или негови представители в чужбина се прави от председателя след консултации с Председателския съвет.Съставът на делегацията се представя на заседание на общинския съвет и се одобрява с решение.

Създава се нов член 72 Проект за договор за сдружаване се разглежда от постоянните комисии на общинския съвет съобразно материята на договора, които се прознасят по него в определения от председателя на съвета срок.

Създава се нов член 72 .1 Становище по проекта за договор дава и кмета на общината когато предложението не е направено от него.

Създава се нов член 73. След завръщане на делегацията от пътуването, нейният ръководител докладва на първата сесия на Общинския съвет за резултатите от посещението. При разглеждането на договорите и спогодбите в общинският съвет, вносителят присъства задължително и дава необходимите разяснения, като обосновава и размера на стопанската изгода на общината.

Създава се нов член 73.1. Спогодбите и договорите за сдружаване влизат в сила и подлежат на изпълнение след решение на общинският съвет.

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТА -   Предложение относно изработване план за работата на ОбС Ямбол за първото шестмесечие на 2005 година.
      ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:
      Приема план за работата на ОбС Ямбол за първото шестмесечие на 2005г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТА -   Предложение относно приемане на проект – “Общинска стратегия за интеграция и развитие на малцинствата в Община Ямбол”.
      ВНОСИТЕЛ:
К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
  1.Приема „Общинска стратегия за интеграция и развитие на малцинствата в община Ямбол”.

1.1.Да се добави шести приоритет – организиране на лекции на тримесечие като превантивна дейност против престъпленията.

1.2.Да се добави в т.2 Дейности - създаване на група за посещения в затворите.

1.3. Към раздел ІІ “Образование” в плана да се включи създаване на паралелки предучилищно обучение на децата, където ще се изучава разговорен български език плюс останалото обучение по съответна програма .

1.4.В раздел ІІІ “Здравеопазване” да се включи изискване социалното подпомагане да става след представяне на документ за осъществен профилактичен медицински преглед.

2.Предлага на кмета на община Ямбол до 30.05.2005г. да представи проект за работен орган, който ще осъществи изпълнението на стратегията.

3.Ежегодно в ОбС да се внася информация за хода на изпълнението на стратегията от страна на избрания работен орган.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДМА -  Предложение относно учредяване на неперсонифицирано дружество по ЗЗД с наименование „Ямболска хорова школа „Проф. Г. Димитров””
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
     1. Да се учреди неперсонифицирано дружество по ЗЗД с наименование „Ямболска хорова школа „Проф. Г. Димитров” – гр. Ямбол;

2. Сдружители да са Община Ямбол, ТО на НТС и Хорова школа „Проф. Г. Димитров”;

3. Утвърждава договор за гражданско дружество;

4. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи дружественият договор;

5. Определя годишна дружествена вноска за 2005г. в размер на 20 000 лв.;

6. Определя за представител на Община Ямбол Милен Гайдаров – зам. кмет и Николай Пенев – председател на постоянна комисия „Култура и вероизповедание” при Общински съвет – Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ОСМА -   Предложение относно приемане на устав на ЕАД „Диана бус” за едностепенна система на управление.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
      На основание чл.221, ал.1, т.1 от Т ърговския закон и чл. 18, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества допълва и изменя в устава на ЕАД „Диана бус” следното:

§1. В чл. 1, ал.1 се заличава текста „ал.1, т.4”;

§2. Член 13 се променя така:

Органи на дружеството са:

1. Общо събрание (Едноличният собственик на капитала);

2. Съвет на директорите (СД)

§3. Чл. 14, ал.2 се променя така „Кметът на Общината, членовете на Съвета на директорите, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас”.

§4 В чл. 18 да отпадне алинея 2;

§5. Член 22, ал. 2 се променя така „Влизането в сила на приетите решения става съгласно разпоредбите на чл. 231 (2) и (3) от ТЗ.

§6. Променя се името на раздел „Надзорен съвет” в „Съвет на директорите”. и Член 24 се променя така

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от три лица.

(2) Съветът на директорите управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото законодателство на Република България, този Устав и решенията на Общото събрание, като:

2.1. Стопанисва имуществото на дружеството;

2.2. Определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;

2.3 Одобрява бизнес – програма за дейността на дружеството;

2.4 Приема организационно – управленска структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

2.5 Предлага на ОС – Общинския съвет – Ямбол, решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;

2.6 Предлага на ОС Решения за ползване на заеми от дружеството;

2.7 Изготвя изискващата се от закона отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите на откритост, достоверност и своевременност и предлага на ОС назначаването и освобождаването на дипломиран експерт – счетоводител;

2.8 Предлага на ОС одобряването на годишния счетоводен отчет и други материали след заверка от назначения експерт –счетоводител;

2.9 Взема и други решения по въпроси които не са изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си, които се одобряват от ОС, избира председатели заместник - председател от своите членове и избира и възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор.

(4) Изпълнителният член докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(5) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание.

§7. Член 25 се променя така: „Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството”

§8. Създава се нов раздел „Мандат”

Член 26 се променя така:

(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите, се избират за срок от 3 години.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на СД може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

§9. Създава се нов раздел „ Състав. Права и задължения”

Чл. 27 се променя така:

Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на Търговския закон и Устава. Не може да бъде член на СД лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 1

§10. Чл. 28 се променя така:

(1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството.

(3) Лице, предложено за член на СД, е длъжно преди избирането му да уведоми ОС, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД.

(6) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение в размер определен от ОС.

§11. Създава се нов раздел „Заседание. Кворум и мнозинство”

Член 29 се променя така:

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания всеки месец, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Съвета на директорите се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на едноличния собственик на капитала или на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от седем дни да свика заседание.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. Едноличният собственик на капитала /ЕКС/ се уведомява за свиканото заседание на СД по реда за уведомяване на членовете на съвета.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона, телекса, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД, уведомяването с телеграма - с известие за доставянето й, а по телекса - с писменото потвърждение за изпратено съобщение.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно три дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на СД и ЕСК са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване СД, той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко двама от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

§12. Създава се раздел „Протоколи”

Член 30 се променя така:

(1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 239 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

(3) Копие от протоколите от заседанията на СД задължително се представят на ЕСК.

§13. Създава раздел „Отговорност и отчет”

Член 31 се променя така:

(1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) СД отчита дейността си пред ЕСК.

§14. Заличава се раздел „Управителен съвет” и се създава се раздел „Изпълнителен директор”

Член 32 се променя така:

(1) СД избира измежду своите членове един изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представляването на дружеството в съответствие с чл. 235(2) ТЗ.

(2) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и ОС;

2. Организира дейността на дружеството;

3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

5. Съхранява и използва печата на дружеството;

6. Представлява дружеството пред трети лица и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на ОС и СД.

(3) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия. Съдържанието на договора се одобрява от ОС. Одобрението е предпоставка за пораждането на действието на договора.

§15. Създава се глава V „Годишно приключване и разпределение на печалбата” и раздел „Процедура по годишно приключване”

Член 33 се променя така:

(1) По реда на чл. 245 от ТЗ УС съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от едноличния собственик на капитала одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на закона и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се обсъжда и приема от едноличния собственик на капитала.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД и го внася за приемане от ОС.

(4) Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

§16. Създава се раздел „Разпределение на печалбата”

Член 34 се променя така:

(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) не по-малко от 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен" съгласно Наредбата на условията и реда при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинска част на капитала в търговските дружества;

б) останалата част от печалбата се предоставя на едноличния собственик на капитала съгласно Наредбата на условията и реда при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинска част на капитала в търговските дружества.

(3) По решение на едноличния собственик на капитала, цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) едноличния собственик на капитала, може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от едноличния собственик на капитала.

§ 17. Заличава се раздел „Заседание. Кворум и мнозинство” и се създава се раздел „Фонд резервен”

Член 35 се променя така:

(1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от едноличния собственик на капитала част от печалбата, в размер на 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

§18. Заличава се раздел „Протоколи” и се създава глава VІ „Преобразуване и прекратяване на дружеството. Ликвидация” и раздел „Преобразуване на дружеството”

Член 36 се променя така:

Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

§19. Заличава се раздел „Отговорност и отчет” и се създава се раздел „Прекратяване на дружеството”

Член 37 се променя така:

Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик на капитала.

ЕСК;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;

д) други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

§ 20. Заличава се раздел „Изпълнителен директор” и се създава се раздел „Ликвидация”

Член 38 се променя така:

Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на едноличния собственик на капитала.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на едноличния собственик на капитала.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на едноличния собственик на капитала.

§ 21. Заличава се раздел „Мандат” и се създава се глава VІІ „Допълнителни разпоредби”

Член 39 се променя така:

(1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, едноличния собственик на капитала е длъжен да вземе решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

§ 22. Да се заличат чл.40, чл.41, чл.42, чл.43, чл.44, чл.45, чл.46, чл.47, чл.48 и чл.49.

ІІ. На основание чл 221, ал.1, т.4 от ТЗ и чл. 18, ал. 1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя съвет на директорите в състав : Динко Янев, Костадин Георгиев и Иван Сотиров.

ІІІ. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 100 /сто/ лв.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА -   Предложение относно провеждане на конкурси за възлагане обслужването на автобусни линии от областната и републиканска транспортна схема – квота Община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 2 на МТС възлага чрез провеждане на конкурси превозите по автобусни линии от областната и републиканска транспортна схема – квота Община Ямбол по пакети линии и линии по приложение № 1 и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурсите на Кмета на Община Ямбол.

2. На основание чл. 18, ал. 1, т. 2, букви “в” и “г” от Наредба № 2 на МТС определя пакетите линии и автобусните линии по приложение № 1 за изпълнение и с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.

За пакетите линии проценти за изпълнение на курсовете с автобуси, оборудвани за превоз на трудноподвижни лица се осигуряват не по отделни линии, а като процент от всички курсове в пакета .

Допуска се извън предвидените проценти в Наредба №2 изпълнение на курсовете с автобуси, оборудвани за превоз на трудноподвижни лица по заявка от населени места, спирки по маршрут на линия според техническите възможности на превозвача.

3. Определя цена от 80,00 лв. без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурс.

4. На основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 2 на МТС определя състав на комисията за провеждане на конкурсите и за оценка на постъпилите предложения съгласно приложение № 2 със следното допълнение „ В съставът на комисията да бъдат включени и двама общински съветника Атанас Карамарков – председател на ПК ТУООС и Иван Стефанов – председател на ПК ИРСППНО”.

5. На основание чл. 19 от Наредба № 2 на МТС утвърждава критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите съгласно приложение № 3 със следните промени:

  • В раздел І „Критерий” точка 2 „Собственост на автобусите” – до 20 точки.
  • В раздел ІІ „Начин на оценка на кандидатите по отделните критерии” точка 2 „Собственост на автобусите – максимален брой точки – 20. Изречение първо „За работа със собствени и наети автобуси кандидата получава 20 т.”. Изречение второ „За работа със собствени и наети автобуси , за всеки нает автобус се отнемат по 2 т.”
  • В раздел І „Критерий” точка 3 „Допълнителни услуги в автобусите – наличие в автобусите на климатик, информационно озвучителна уредба, WC – до 13 т.
  • В раздел ІІ „Начин на оценка на кандидатите по отделните критерии” точка 3 „Допълнителни услуги в автобусите” изречение второ „Максималното количество точки, които може да получи кандидатът по този критерий е 13 т.”. „- за наличие в автобуса на: климатик – 10 т., информационно озвучителна уредба – 2 т., WC – 1 т.”
  • В раздел І „Критерий” точка 6 „Опит на кандидата при обслужване на автобусни линии от областна и републиканска транспортна схема за периода 2001 г. – 2005 г. – 10 точки”.
  • В раздел ІІ „Начин на оценка на кандидатите по отделните критерии” точка 6 „Опит на кандидата при обслужване на автобусни линии от областна и републиканска транспортна схема за периода 2001 г. – 2005 г., изречение второ „ За всяка година опит в обслужването на автобусни линии от областна и републиканска транспортна схема, кандидатът получава по 2 т., т.е. кандидатът може да получи общо 10 точки за критерия” .

6. Приема съдържанието на документацията за участие в конкурса съгласно приложение № 4.

7. Приема елементите на документацията за участие, както следва:

 • пълно описание на предмета на конкурса - приложение № 5;
 • изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства – приложение № 6;
 • образец на предложението – приложение № 7;
 • списък на задължителните документи, които се прилагат – приложение № 8;
 • проект за договор – приложение № 9;

8. Приема условия и ред за провеждане на конкурс – приложение № 10 със следните изменения .

 • В раздел І „Предложение за участие” да отпадне изречението „При участие в конкурса на повече от един участник като обединение, предложението се подава от името на всички кандидати”
 • В раздел V „Работа на комисията” в точка 4 „Решенията се вземат с обикновено мнозинство от членовете на комисията.

В раздел V „Работа на комисията” в точка 5 да отпадне изречението „Председателят има право на 2 гласа. При равенство в гласовете, председателят използва правото си на втори глас”.

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА -   Предложение за Инвестиционен план на „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол за 2005г.
      ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:
     1. Одобрява предложения Инвестиционен план на „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол за 2005г.

2. Дава разрешение на управителя на „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол за изпълнение на Инвестиционен план заложен в обществената поръчка за 2005г.

3. Ръководството на „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол с отчета за полугодието на 2005г. да докладва пред ПК ИРСППНО при ОбС – Ямбол за изпълнение на инвестиционната програма 2005г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА -   Предложение относно актуализиране на наемните цени по сключените договори за наем.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.68, ал.3 от НРПУРОИ актуализира с процента на инфлация - 4% за 2005г. началните базисни цени по Приложение 1 от НРПУРОИ и наемните цени по сключените договори за отдадени под наем недвижими имоти и части от тях – общинска собственост.

2. Упълномощава кмета на общината да осъществи контрол по изпълнението на т.1.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно безвъзмездно придобиване на войскови имот

12.1 Автополигон в ръкава на р. Тунджа с площ 50 000 кв.м
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1. Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да придобие безвъзмездно от Министерството на отбраната собствеността върху имот: Автополигон в ръкава на река Тунджа с площ 50 000 кв.м.

2. Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да придобие безвъзмездно от Министерството на отбраната собствеността върху имот: Част от казармен район в местността „Червен баир” гр. Ямбол с площ 460 000 кв.м., заедно с 18 бр. сгради.