РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ОСМАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 21 ДЕКЕМВРИ  2006г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Предложение относно отмяна заповед на кмета на община Ямбол № І-А-1371/12.12.2006г.

                                                           ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов, Хр. Попов, Р. Банков

            2.Предложение относно приемане на декларация от ОбС – Ямбол.

                                                           ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов, Хр. Попов, Р. Банков

            3.Предложение относно отпускане на средства от общинския бюджет на представителния мъжки отбор по баскетбол на град Ямбол за участие в Държавното първенство А-1.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            4.Предложение относно преразпределяне на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, останали след прекратяване и разплащане на обектите.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            5.Предложение относно Статут за наградите на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ:ВК за изработване

            6.Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.     

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            7.Предложение за удължаване срока на договора за възлагане управление на „Дезинфекционна станция” ЕООД – гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            8.Информация относно изпълнение на решение на ОбС Ямбол по т.3 от дневния на ХХХVІ сесия, проведена на 14.11.2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Р. Банков

            9.Информация относно задълженията на наематели на общински имоти и предложения за увеличаване на събираемостта.                                                                                                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            10.Предложение относно проект за ремонти и газификация на пенсионерски клубове.                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: В. Стоянов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно отмяна заповед на кмета на община Ямбол № І-А-1371/12.12.2006г.

                                                           ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов, Хр. Попов, Р. Банков

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Отменя Заповед № І-А-1371 от 12.12.2006г. на кмета на община Ямбол.

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно приемане на декларация от ОбС – Ямбол.

                                                           ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов, Хр. Попов, Р. Банков

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема декларация на Общински съвет - Ямбол.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

            Вече три години Общинският съвет, верен на поетите ангажименти към гражданите на Ямбол, се опитва последователно да отстоява интересите им като спазва стриктно законите на страната.

            Изминалите години показаха, че ръководството на общината, начело с кмета, не иска да поеме своята част от отговорностите, с които ги натоварва закона. Липсата на виждане за приоритетите на града, закъснялата реакция при придвижване на текущи проблеми, недостатъчните усилия да се защитят финансовите интереси на гражданите като цяло, закъснелите обществени поръчки и нарушенията при тяхното възлагане и изпълнение, са все неща, които влияят на работата на ОбС и към които ОбС не може да остане безразличен. Това поведение, а не партийни пристрастия или икономически интереси, доведе до реакцията на ОбС в защита на институциите и правата на гражданите.

            Неизпълнението на решенията на ОбС и неучастието на кмета в сесиите се превърна в практика през последните три години. Независимо от различията, които имаме, ние не можем да останем безучастни, когато се погазват основни принципи на местното самоуправление, когато кметът абдикира от задълженията си, когато се преследват лични, а не обществени интереси.

            Ако кметът е загрижен за възникналото напрежение между институциите, трябва да знае, че мястото на дебатите не е в кметския кабинет. Законът го задължава да участва в работата на ОбС и да защитава вижданията си за решаване на проблемите на гражданите. Напомняме, че кметът е положил клетва пред този ОбС, в който съветниците представляват не само себе си, но най-вече гражданите, гласували за съответната листа. За това и моралните, и законовите норми задължават кмета да прави отчет за работата си именно пред ОбС. Бягството от изпълнението на преките задължения като кмет с обяснението за "конфликт от политически характер" е прикриване на безпомощността и невъзможността за справяне с отговорностите със средствата, които законът е предоставил.

            За това ние настояваме, кметът, претендиращ за европейско мислене, да спази традициите на европейско поведение като присъства на сесиите на ОбС и участва активно в дебатите при вземане на решения, както и да изпълнява тези решения. Това поведение ще покаже на гражданите отношението му към всеки един проблем по-добре, отколкото най-добрите декларации и обръщения.

 

Общински съвет - Ямбол

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно отпускане на средства от общинския бюджет на представителния мъжки отбор по баскетбол на град Ямбол за участие в Държавното първенство А-1.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Завишава бюджетните кредити на §§ 43-00 Субсидии за нефинансови предприятия на местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" с 40 000 лева. Намаля §§ 97-00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи в частта за местните дейности с 40 000 лева. Задължава Председателя на баскетболен клуб „Тунджа" - Ямбол в срок до 15.01.2007 г. да представи в Община Ямбол подробен финансов отчет за предоставените и разходвани през 2005 и 2006 г. субсидии от бюджета на Община Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно преразпределяне на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, останали след прекратяване и разплащане на обектите.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Намаля годишната задача на обекти:

            - „Хидроизолация на покрива на ЦДГ № 3 „Радост" - 20 лева

            - „Хидроизолация покрив ЦДГ № 13 „Славейче"- 85 лева

            - „Хидроизолация покрив ЦДГ № 20 „Червената шапчица" - 180 лева

            - „Хидроизолация покрив ДЯ № 6 „Палечка" - 270 лева

            - „Доставка и монтаж на електронна везна" - 3 990 лева

            - „Електронна система за гласуване" - 2 055 лева

            2. Завишава годишната задача на обект „Нова болница – съхранение на МС" с 6 600 лева с източници на финансиране 4 545 лева от целева субсидия за капиталови разходи и 2 055 лева от ИБФ и ИБС

            3. Променя източниците на финансиране на следните обекти:

            - „Работен проект за енергийно ефективна модернизация на уличното осветление:

                        Било: 17 500 лева с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи

                        Става: 8 400 лева с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи и 9 100 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства

            - „Ремонт плувен басейн в МГ „Ат. Радев" и Г-я „В. Левски":

                        Било: 33 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства

                        Става: 9 100 лева с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи и 23 900 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

            4. Упълномощава Кмета да отрази промените по пълна бюджетна класификация.

            5. Задължава кмета на община Ямбол да внесе на заседание на ОбС Ямбол в срок до началото на месец февруари 2007г. предложение за прекратяване и обявяване в ликвидация на ЕООД „Инвестстройпроект”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно Статут за наградите на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ:ВК за изработване

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отменя Статута за морално и материално стимулиране в община Ямбол, Статута за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици в община Ямбол и приема Статут за наградите на община Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.     

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_____________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            На основание чл.22 от ЗМСМА допълва Глава трета, чл. 39, след ред 97 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:

 

№ по

ред

 

Вид на услугата

Цена в лв. на услугата с ДДС

 

Заплащане

  98

Вадене на кости, измиването им и погребване в друг гроб на гробищния парк

60

При заявяване на услугата

  99

Погребване на кости от друго населено място

         27

При заявяване на усл.

100

Изкопаване на гроб с дълбочина 220 см.

102

При заявяване на усл.

101

 

Изкопаване на гроб, полагане на покойника и

оформяне на гроба в 35 алея

 

150

 

При заявяване на усл.

102

Поставяне на чатми/ с материал на клиента/

21

При заявяване на усл.

103

Урнополагане

27

При заявяване на усл.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за удължаване срока на договора за възлагане управление на „Дезинфекционна станция” ЕООД – гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            1.На основание чл.39 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в ТД удължава срока на договора за възлагане управлението на „Дезинфекционна станция ” ЕООД до 01.10.2007г., но не по- късно от приемане на решение за прекратяване на дружеството.

           2.Задължава кмета на община Ямбол да подготви необходимите документи с оглед разглеждане на предложение и приемане на решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, в срок до 15.01.2007г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Информация относно изпълнение на решение на ОбС Ямбол по т.3 от дневния на ХХХVІ сесия, проведена на 14.11.2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Р. Банков

__________________________________________________________________________________

 

            ОбС се запозна с информацията.

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Информация относно задълженията на наематели на общински имоти и предложения за увеличаване на събираемостта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОбС се запозна с информацията.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно проект за ремонти и газификация на пенсионерски клубове.                                                                                                                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: В. Стоянов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Задължава кмета на община Ямбол да подготви проект „Ремонт и газификация на клубовете на пенсионера” и да кандидатства пред СИФ за финансиране.