РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 26 МАЙ  2006г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Предложение относно удостояване с  Голямата награда на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

2.Предложение относно присъждане награди на учители по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

3.Предложение относно присъждане награди на ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

4.Предложение относно присъждане награди в областта на културата по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВ

5.Предложение относно присъждане награда  на изявен спортен деятел.

ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

6.Предложение относно промяна в сборния бюджет на Община Ямбол за 2006г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

8.Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на  община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

9.Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на  община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10.Предложение относно информация за оптималното използване на сградния фонд на ЦДГ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

11.Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

12.Доклад от комисията по провеждане на присъствен конкурс за определяне на концесионер за предоставяне на общинска концесия.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

13.Предложение относно разрешение за сключване на договори за банкови       гаранции на „Комуналуниверс” ЕООД за участие в обществени поръчки

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

14.Предложение относно отчет за дейността на общинските дружества, анализ и мерки за подобряване на финансовите им резултати.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

15.Предложение относно приемане отчета на „Инфрастроймонтаж” ЕООД към 18.10.2005г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

16.Предложение относно конкурс за управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

17.Предложение за приемане Регламент за участието на Община Ямбол в разработката и кандидатстване с проекти по структурните и кохезионния фондове на ЕС и други програми за финансиране.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.Предложение относно предоставяне на дълготрайни материални активи от обект „Нова болница” на „ДКЦ-1- Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.1.Предложение относно определяне на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверяване на годишен счетоводен отчет на „ДКЦ -1- Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

19.Предложение относно промени по автобусни линии № 1, 20 и 25 от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.Предложение относно провеждането на конкурс за възлагане обслужването на автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми – квота община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

21.Предложение относно провеждането на конкурс за възлагане обслужването на пакет от две автобусни линии Ямбол – Нова Загора (през Роза и Гълъбинци) от републиканската транспортна схема – квота община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

22.Предложение относно провеждането на конкурс за възлагане обслужването на   автобусна линия Варна - Ямбол от републиканската транспортна схема – квота община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

23.Предложение относно провеждането на конкурс за възлагане обслужването на   автобусна линия София - Ямбол от републиканската транспортна схема – квота община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

24.Предложения относно даване съгласие за промяна в ПУП – ПРЗ на УПИ ІV в кв.74 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

25.Предложения относно даване съгласие за промяна в ПУП – ПРЗ на УПИ І  в кв.8 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

26.Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество. (по предложение на ПК ОИ).

            26.1Предложение относно продажба на общински нежилищни имоти,    невключени в имуществото на общински търговски дружество, които се             използват за стопански цели. (магазини).

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.2.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ул. „Търговска „ 56 – гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.3.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на пл.”Освобождение” №10.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.4.Предложение относно осигуряване на допълнителен сграден фонд за дейността на Общ. служба „Земеделие и гори ”Тунджа - Ямбол”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.5.Предложение относно продължаване срока на действие на договор            за наем за отдаден обект №14Б находящ се на Централен общински пазар.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.6.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект  на „Диана фиш 13” ООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.7.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на „Тракия” ООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.8.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на ЕТ „Гамон - Калина Казакова”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.9.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на ЕТ ”Малин Борисов Хаджиев ХБМ”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.10.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на сдружение с нестопанска цел дружество на художниците – Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.11.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на ЕТ „Станислава - Стоян Йовчев”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.12.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем  за отдаден обект на ЕТ ”А- З- Зинаида Коева”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.13.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на сдружение с нестопанска цел „Демократичен съюз на жените”.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Предложение относно предоставяне на дълготрайни материални активи от обект „Нова болница” на „ДКЦ-1- Ямбол” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.28, ал.2, т.3 от НРПУРОИ - предоставя право на ползване, на „ДКЦ-1- Ямбол” ЕООД, следните позиции - медицинско оборудване.

 

           

№ по ред

Наименование на медицинските апарати и обзавеждане

Бр.

Единична

цена

/лв/

Общо

/лв./

1.

Апарат за флуорографски снимки

1

39,49

39,49

2.

Апарат за капково дозиране

2

36,22

72,45

3.

Апарат за хистологична обработка

1

111,42

111,42

4.

Аудиометър МА -31

1

107,89

107,89

5.

Аудиометър МА -31

1

44,63

44,63

6.

Кардиостимулатор

2

21,24

42,49

7.

Биомонитор ВТМ -5221

2

139,88

279,76

8.

Гипс тример

2

17,14

34,29

9.

Детектор ултразвуков КД

2

95,45

190,91

10.

Дефибрилатор НРК -31 Р

2

228,99

457,98

11.

Дозатор

20

1,40

28,00

12.

ЕКГ триканален „Биосет”

2

239,02

478,04

13.

Електрокоагулатор ГТ

1

118,28

118,28

14.

Йонизатор „БИОН 90”

3

17,70

53,10

15.

Лапароскоп

2

90,33

180,67

16.

Операционна лампа МЛ

4

128,32

513,28

17.

Бактериална лампа БЛР

15

6,16

92,40

18.

Ортопедични легла

2

22,57

45,14

19.

Маса ортопедична

1

235,83

235,83

20.

Микроскоп 321

1

418,48

418,48

21.

Камина лабораторна

2

39,51

79,02

22.

Биомонитор ВТМ -5211

3

501,29

1503,88

23.

Комплект осветителни тела

125

25,70

3212,93

24

Негативоскоп

1

15,53

15,53

25.

Негативоскоп малък НЕГ

4

8,28

33,14

26.

Екстензионна представка

2

256,38

512,77

27.

Респиратор за възрастни

3

2,85

8,55

28.

Обемен респиратор РО

3

242,87

728,60

29.

Стол гинекологичен К 5

2

6,00

12,00

30.

Стол гинекологичен К 5

2

79,38

158,77

31.

Стерилизатор газов ГШТ

2

107,80

215,60

32.

Стерилизатор ССЕЕ 40

4

14,43

57,73

33.

Стойки за инфузия

10

1,31

13,10

34.

Стойки за изправяне

10

1,10

11,00

35.

Сушилня за рентгенови снимки

1

33,04

33,04

36.

Телефонни апарати ТА 620

14

1,41

19,63

37.

Уред електрохирургически

1

90,57

90,57

38.

Уред за топлинно лечение

5

17,67

88,35

39.

Устройство за обдухване

3

13,74

41,23

40.

Фото колпоскоп

1

412,10

412,10

41.

Фетал монитор

3

478,70

1436,10

42.

Универсална касета номе

1

1,43

1,43

43.

Филтър за вода Ф 50

6

14,54

87,21

44.

Центрофуга ТП-21

2

18,19

36,38

45.

Центрофуга ТП-21

2

59,94

119,89

46.

Шкафче нощно към ортоп. легло

1

6,23

6,23

47.

Шина прист. 5 БУТ „К”

8

18,84

150,69

48.

Шина прист. 5 БУТ „Р”

4

18,84

75,35

49.

Кушетка лекарска

20

1,61

32,13

50.

Количка за медикаменти

2

3,05

6,10

51.

Количка за бельо

2

7,73

15,46

52.

Количка за кислородни бутилки

2

1,43

2,86

53.

Количка инвалидна сглобяема

3

14,12

42,37

54.

Количка инвалидна сглобяема

2

5,06

10,12

55.

Стол тоалетен

5

2,83

14,13

56.

Стол тоалетен

1

1,34

1,34

57.

Стол въртящ

34

3,08

104,85

58.

Стол „Вида”

120

3,27

392,40

59.

Стол кресло диван

20

9,18

183,52

60.

Стол кресло „Вида”

28

3,26

91,29

61.

Термостат бактериологичен

4

45,52

182,08

62.

Стерилизатор ССЕЕ 40

2

13,57

27,14

63.

Ел. сушилня 75/60/50

1

19,08

19,08

64.

Сушилня 75/60/50

1

33,04

33,04

65.

Телефони ТА 920

11

2,26

24,94

66.

Универсална касета номе

1

2,65

2,65

67.

Универсална касета номе

1

22,99

22,99

 

                         ВСИЧКО:

 

 

13913.84

                                              

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТ – 1 - Предложение относно определяне на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверяване на годишен счетоводен отчет на „ДКЦ -1- Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.         На основание чл.146, ал.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.12 от Наредбата за условия   и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част          от капитала на търговските дружества във връзка с чл.38, ал.1 от Закона за     счетоводството избира за експерт счетоводител на „ДКЦ – 1 - Ямбол” ЕООД гр.Ямбол    за 2006г.        

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно промени по автобусни линии № 1, 20 и 25 от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

____________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                  Утвърждава следните промени в Общинската транспортна схема.

 

1.1.                    Откриване на нов курс по автобусни линии № 1 с час на изпълнение от спирка „Изток” в 22,08ч.и тръгване от ж.п.гара в 22,30ч.

 

1.2.                    Промяна в часа на изпълнение на курса в 4,35ч. по автобусна линия № 1 – нов час на изпълнение 4,25ч.

 

 

1.3.                    Откриване на нов курс по автобусна линия № 20 с час на изпълнение от спирка „Север” в 22,15ч. и тръгване от ж.п.гара 4,45 и 22.30ч.

 

1.4.                      Откриване на нови курсове по автобусна линия №25 с часове на изпълнение от спирка „Север” в 4,10ч. и 21,55 и тръгване от ж.п.гара  4,45 ч. и 22.30ч.

 

2.               С цел осигуряване на оперативност при промяна по автобусните линии за подобряване транспортното обслужване на гр. Ямбол, частични промени по линиите, свързани с част от маршрут, отделни курсове, спирки или технологични времена да се извършат със заповед на кмета на община Ямбол.

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно провеждането на конкурс за възлагане обслужването на автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми – квота община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА –Предложение относно провеждането на конкурс за възлагане обслужването на пакет от две автобусни линии Ямбол – Нова Загора (през Роза и Гълъбинци) от републиканската транспортна схема – квота община Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА Предложение относно провеждането на конкурс за възлагане обслужването на   автобусна линия Варна - Ямбол от републиканската транспортна схема – квота община Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА – Предложение относно провеждането на конкурс за възлагане обслужването на   автобусна линия София - Ямбол от републиканската транспортна схема – квота община Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – Предложение относно даване съгласие за промяна в ПУП – ПРЗ на УПИ ІV в кв.74 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.134, ал.2, т.6 и т.8, във връзка с чл.16 от ЗУТ, становище на главния архитект № 9/23.02.2006г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ ІV – За жилищно строителство и музей, кв.74 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, като се урегулират два нови УПИ с отреждане за търговия и услуги и се предвиди нискоетажно застрояване:

-         УПИ V – 3173;

-         УПИ VІ – общински.

     

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА – Предложения относно даване съгласие за промяна в ПУП – ПРЗ на УПИ І  в кв.8 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, протокол № 22 от 10.11.2005г. на ОЕСУТ и становище на главния архитект № 1/06.01.2006г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ І – За Дом на химика, жилищно строителство, паметници на културата, подземни гаражи, кв.8 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, със създаване условия за реална доброволна делба като се обособят четири нови УПИ в нов квартал 22:

-         УПИ І – 7939;

-         УПИ ІІ – За търговия, услуги, офиси и жилищно строителство;

-         УПИ ІІІ – За католически колеж и административни офиси;

-         УПИ ІV – За банка и адвокатски кантори, и предвиждане на режим на застрояване.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

      26.1.Предложение относно продажба на общински нежилищни имоти,   невключени в имуществото на общински търговски дружество, които се       използват за стопански цели. (магазини).

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

26.2.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ул. „Търговска „ 56 – гр. Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

      26.3.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на пл.”Освобождение” №10.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

26.4.Предложение относно осигуряване на допълнителен сграден фонд за дейността на Общ. служба „Земеделие и гори ”Тунджа - Ямбол”.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.13, ал.4 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, предоставя за безвъзмездно ползване на Областна дирекция „Земеделие и гори” за дейността на Общинска служба „Земеделие и гори – Тунджа Ямбол”, помещение (1 стая) – част от недвижим имот, частна общинска собственост, находящо се на втория етаж на сграда на ул. „Парчевич” № 2, гр. Ямбол, с обща площ 80.80 кв.м., за срок от 3 години, считано от датата на подписване на договора.

            2.Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно ползване.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

      26.5.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за     отдаден обект №14Б находящ се на Централен общински пазар.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

26.6.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект  на „Диана фиш 13” ООД.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

26.7.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на „Тракия” ООД.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

26.8.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на ЕТ „Гамон - Калина Казакова”.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

26.9.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на ЕТ ”Малин Борисов Хаджиев ХБМ”.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

26.10.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на сдружение с нестопанска цел „Дружество на художниците – Ямбол”.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и чл.18, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, продължава с още 5 (пет) години срока на действие на Договор № 1787/10.05.2001г. със Сдружение с нестопанска цел „Дружество на художниците – Ямбол”, за отдадено под наем помещение – частна общинска собственост (Изложбена зала – галерия за изящни и приложни изкуства), находящо се на ул. „Търговска” № 34, с обща площ 120.00 кв. м., считано от 01.05.2006г.

            2.Упълномощава кмета на общината да сключи Анекс към договора за наем.

 

     

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

26.11.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на ЕТ „Станислава - Стоян Йовчев”.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

26.12.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем  за отдаден обект на ЕТ ”А- З- Зинаида Коева”.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

26.13.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на сдружение с нестопанска цел „Демократичен съюз на жените”.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.