РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 11 МАЙ 2023г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол по процедура Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програмаРегиони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 8: „Техническа помощ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол по процедура Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програмаРегиони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 8: „Техническа помощ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет - Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по приоритетна ос 8: „Техническа помощ чрез бюджетна линия BG16RFOP001-8.006 Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програмаРегиони в растеж“ 2014-2020.

2. Община Ямбол да осигури съфинансиране като поеме със собствени средства разходите, свързани с изпълнение на дейностите по информация и комуникация, включени в проектното предложение.

3. Община Ямбол да осигури финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на проектното предложение по приоритетна ос 8: „Техническа помощ, бюджетна линия BG16RFOP001-8.006 Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програмаРегиони в растеж“ 2014-2020.

4. Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящото решение за кандидатстването на Община Ямбол по приоритетна ос 8: „Техническа помощ, бюджетна линия BG16RFOP001-8.006 Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програмаРегиони в растеж“ 2014-2020.