РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 21 СЕПТЕМВРИ  2006г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

      1.Предложение относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ ХХХV в кв.159, Промишлена зона, гр. Ямбол.         

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

      2.Предложение относно сключване на рамков договор за изграждане на предприятие за преработка на отпадъци и биомаса с ICS International Consulting SP.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА Предложение относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ ХХХV в кв.159, Промишлена зона, гр. Ямбол.                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Да се извърши продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1275/15.09.2006 г., представляващ Поземлен имот 87374. 511. 406, съгласно Скица  № 4092/ 18.09.2006 г. на Служба по кадастъра – Ямбол, УПИ ХХХV в кв. 159 по плана на гр. Ямбол, намиращ се в Промишлена зона на града, с площ 51 400 кв. м., отреден „За производство на автомобилно оборудване”, при граници на имота (УПИ): на север – тупикова улица; на запад – УПИ ХХХІV „За озеленяване  и елементи на техническата инфраструктура” и УПИ ХХХVІІ „За озеленяване и съоръжения за газоснабдяване”; на юг – УПИ ХХХІХ „За производствено - складова дейност, търговия и услуги” и на изток – УПИ ХХХVІ „За производствено - складова дейност, търговия и услуги”, чрез конкурс на оферти при следните условия:

 

            а). начална конкурсна продажна цена на правото на собственост на имота – 411 032 лв.  (Четиристотин  и единадесет хиляди тридесет и два лева);

            б).  предвиждани инвестиции – не по-малко от 45 млн. лева;

            в). срок за изграждане – не повече от 24 месеца от датата на получаване на Разрешение за строеж;

            г). разкриване на нови работни места – не по-малко от  2500 работни места до 3 години от датата на договора;

            д). притежаване на сертификати: ISO TS  16949 – Система  за управление на качеството на доставчици на автомобилната индустрия и ISO 14001:2004  за внедряване и прилагане на Система за управление на околната среда;

           е). представяне на документи за проектна готовност, доказващи готовност за изграждане на предприятие за производство на автомобилно оборудване, не по-късно от пет месеца от датата на сключване на договора за продажба на имота;

           ж). срокове на плащания:

            - 10 % от предложената цена в деня на влизане в сила на заповедта за спечелване на конкурса,  а останалите  90 % от цената не по-късно от пет месеца, от влизане в сила на заповедта за спечелилия конкурса за продажба на недвижимия имот;

           з). срок за получаване на Разрешение за строеж не по-късно от пет месеца от деня на влизане в сила на заповедта за спечелилия конкурса за продажба на недвижимия имот;

            и). приоритетни са условията по букви „г”, „д”, „е” и „а” като съотношението между тях е 0.50 : 0.20 : 0.20 : 0.10;

           й). депозит за участие – 41 000 лева.

 

         2. Упълномощава  кмета на Община Ямбол, на основание чл.58, ал.1 и ал.2  от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол да открие процедурата  за провеждане на конкурса  и организира провеждането му, по реда на Глава седма на наредбата. След влизане в сила за заповедта за спечелилия конкурса за продажба на недвижимия имот да  сключи предварителен договор.

            На основание чл.35, ал.5 от ЗОС да сключи Договор за продажба на недвижимия имот,   след  заплащане на цялата  достигната конкурсна продажна цена на Община Ямбол.

          3.  На основание чл.21а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Ямбол да се определят 3 общински съветници  за членове на конкурсната комисия.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ВТОРА Предложение относно сключване на рамков договор за изграждане на предприятие за преработка на отпадъци и биомаса с ICS International Consulting SP.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема предложения Рамков договор между ICS International Consulting Sp Zo.o. и Община Ямбол и упълномощава кмета да го подпише.

 

 

РАМКОВ ДОГОВОР

 

 

между   International Consulting Sp. Zo.o.

Niederlassung Deutschland,

Burgstrase 16, 03046 COTTBUS,

представлявана от нейния управител

Фридберт Коте

 

- в текста наричан "ИНВЕСТИТОР"

 

и      Община Ямбол

ул."Г. С. Раковски" № 7, 8600 Ямбол,

представлявана от кмета Кирил Тодоров и

от председателя на Общинския съвет Живко Желев

 

- в текста наричани "ОБЩИНА".

 

            Увод

 

            Инвеститорът възнамерява да построи в района на град Ямбол едно KDV - съоръжение /за каталитично омасляване без налягане/. При планомерно създаване на всички необходими условия, инвестицията трябва да бъде завършена до 31.12.2007 г. и към 05.01.2008 г. трябва да се започне с пробното производство на съоръжението.

            Отговорните политически инстанции, както и кметът на града бяха информирани за това намерение с писмо от 17.05.2006 г.. Общинският съвет с Решение № 2 от XXXI сесия, /протокол от заседание на сесия на ОбС- Ямбол от 29.06.2006 г./ потвърди съгласието и готовността си да оказва помощ за реализиране на гореспоменатото инвестиционно намерение.

            Инвеститорът ще започне с подготвителните работи от Германия и с напредъка в процеса на инвестицията ще основе в София една собствена дъщерна фирма /АД/. Самото производство ще поеме една производствена немско-българска фирма, която ще бъде впоследствие основана в Ямбол.

            В смисъла на тези редове се договаря следното:

            &1. Предмет на договора.

            1. Предмет на договора е изграждането на производствено предприятие за оползотворяване на суровини като селищни, производствени, болнични и животински отпадъци, биомаса, включително и специални отпадъци като утаечна кал с остатъчна влажност до 30 %. Така предвиденото предприятие ще бъде изградено на пълна отговорност от инвеститора. При спазване условията на този договор отговорността на инвеститора не е ограничена както по съдържание, така и по време. Но инвеститорът може по всяко време да пренесе отговорността върху своята българска дъщерна фирма /която ще трябва да бъде основана/. Пространствено съществува ограничението, че условията на този договор важат само за територията на община Ямбол.

            2. С подписването на този рамков договор Общината се задължава да изпълни Решение № 2 от XXXI сесия, на Общински съвет- Ямбол във всички негови точки. Така споменатото Решение № 2 от XXXI сесия, става важна неразделна съставна част, като Приложение № 1 на този договор.

            Основни положения:

            Общината подкрепя инвестиционното намерение в рамките на законно възможното за бързото снабдяване с разрешителни и други уточнения с разните държавни инстанции.

            а. В рамките на съществуващите възможности, общината ще оказва помощ на инвеститора за снабдяване на необходимата строителна площ /приблизително 15-20 хектара/ или съответно за закупуване на такава площ, ако бъде необходимо.

            б. Сключване на договори за доставката на количествата отпадъчни потоци от Общината.

            3. При реализацията на инвестиционното намерение общината се задължава, да сключи договор с инвеститора с продължителност от 15 години, при 2 опционални продължения от по 5 години, с който се гарантира доставката на потоците отпадъци от общината или от упълномощени от нея фирми за събиране на отпадъците за преработка в KDV - съоръжението. Общината доставя потоците отпадъци на инвеститора безплатно и получава за това от инвеститора полугодишно- към 31.07. и към 31.01., определена сума за социални цели. Обема и целта на използване на тези суми се определят допълнително, чрез отделен договор.

            &2. Права и задължения на партньорите по договора.

            1. Двете договарящи се страни съблюдавайки смисъла от уводната част на този договор ще решават всички проблеми в   своето сътрудничество, както и бъдещата дейност на производственото предприятие, на неговото развитие и всички останали въпроси на модернизация и иновации в тясно сътрудничество и съобразно договореностите между страните.

            2. Инвеститорът реализира инвестицията, при съблюдаване на посочените в тази връзка премисии на свои разноски и на собствен риск.

            3. Инвеститорът периодично ще информира общината за развитието и напредъка на инвестиционната дейност.

            4. Всички вътрешни данни - производствени, аналитични, технически и организационни, станали известни в течение на работата подлежат на конфиденциално ползване, ако не са общоизвестни. Тази конфиденциалност важи и за включени в процеса на производството помощни работни групи или трети страни, свързани с партньорите по този договор.

            &3. Продължителност на договора.

            1. Този договор се сключва за период от 15 години. След неговото изтичане, той се продължава автоматично с 5 години, ако никоя от договарящите се страни не заяви 3 месеца преди изтичането му, че желае да го прекрати или да го измени.

            2. Всяка договаряща се страна има право, чрез писмено съобщение към другата страна веднага да прекрати действието му в следните случаи:

            а. При нарушение на договорните условия. Ако в рамките на 60 дни след получаване на писменото съобщение, нарушението на договора не може бъде отстранено. Нарушението на договора трябва да бъде съобщено на другата страна посредством писмо с обратна разписка.

            б. Ако след изтичане на 2 години в смисъла на &1(1) не е започната производствената дейност.

            в. Ако за производствената фирма е открито производство по несъстоятелност.

            &4. Отговорност.

            Партньорите по този договор носят един пред друг отговорност за всички щети, когато бъдат нарушени важни задължения по този договор.

 

 

            &5. Общи разпореждания.

            1. Всякакви спорове по причина или засягащи изпълнението на този договор между договарящите се партньори се решават добронамерено.

            2. Този договор се изготвя в 4 екземпляра. От тях всяка страна получава по един екземпляр на немски и по един на български език. Всички те са с еднаква сила на валидност и трябва да са снабдени с печат на лицензиран преводач.

            3. Устни уговорки не са направени. За изменения в текста на договора е наложителна писмена форма. Това важи и за изменения и допълнения на този член.

            4. Договорът влиза в сила от момента на полагането на последния подпис от договарящите се страни.

 

Ямбол,                                                                                                         Ямбол,

...                                                                                                                   ...

Инвеститор:                                                                                               Община :