ПРОТОКОЛ № LX

 

            Днес, 27.07.2023г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0109/19.07.2023г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха д-р Валентин Вълчев, Стойко Стойков, Явор Брънков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 29 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри шестдесетото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2019 – 2023г., в комисия по чл.10, ал. 2 от Наредбата за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

2.      Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Kабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“, през съществуващ БКТП „Йоватекс“ до съществуващ ЖР стълб № 54 и от подстанция „Ямбол“ до съществуващ ЖР стълб № 51 в имот с идентификатор 87374.47.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.574.255 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлени имоти – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.574.255.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно одобряване на Проект за изменение на ПУП - ПР и ПУП - ПУР на части от квартали 152а, 153, 155, 156 и 157а по плана на град Ямбол – Промишлена зона и кръстовище между същите квартали.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ и ПУР в обхват УПИ VІ-„за младежки парк“ в кв. 152а по плана на град Ямбол – промишлена зона, по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.519.23 по кадастралната карта, във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, тъй като имотът е с начин на трайно ползване „нива“, разположен в урбанизирана територия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.26.245 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I в квартал 27 по плана на гр. Ямбол - Каргон.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.574.9 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“ и одобряване на задание за същото; Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 87374.574.58  – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.574.9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми  съоръжения на територията на Градски парк, УПИ I – „за Градски парк“, кв.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне пазарна цена на ½ ид.ч. от общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Страхил войвода“ № 55-55А, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху 203/406 идеални части от общински имот на ул. "Независима България" № 26-26А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ в кв.148 по плана на гр. Ямбол, с.о. Кринчовица, "ВКОРЕНИ" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот, с цел продажбата му на собственика, на законно построената върху него сграда, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Георги Кондолов“ № 25.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно общински жилищни имоти, предоставени с решение на Общински съвет-Ямбол за временно безвъзмездно ползване на лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.543.280 по КК на град Ямбол, ул. "Аврен" № 24.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията във връзка с проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а и 146 на град Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински ПИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред.

Георгиева – От ПК ОИКДОУСОС предлагаме да отпаднат т.12 и т.13 от дневния ред.

Христов – От ПК ТУИТЕ ппредлагаме да отпадне т.11 от дневния ред.

Шиков - Няма други предложения, заповядайте за мотиви.

Георгиева – Има решения на ЯАС по въпроса с оценката, която сме приели и трябва да се съобразим с мотивите на съда, нo общински съвет има право да завиши цената, затова предлагаме на кмета да възложи нови оценки при различни оценители и ще разгледаме отново предложенията.

Христов – Не е небходимо да се променя схемата за поставяне на преместваеми обекти в парка, тъй като новите съоръжения се поставя в обхвата на детски кът, което е мястото, определено за такива неща по текущата схема.

Шиков - Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението на ПК ОИКДОУСОС.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на ПК ТУИТЕ.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2019 – 2023г., в комисия по чл.10, ал. 2 от Наредбата за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

2.      Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Kабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“, през съществуващ БКТП „Йоватекс“ до съществуващ ЖР стълб № 54 и от подстанция „Ямбол“ до съществуващ ЖР стълб № 51 в имот с идентификатор 87374.47.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.574.255 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлени имоти – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.574.255.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно одобряване на Проект за изменение на ПУП - ПР и ПУП - ПУР на части от квартали 152а, 153, 155, 156 и 157а по плана на град Ямбол – Промишлена зона и кръстовище между същите квартали.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ и ПУР в обхват УПИ VІ-„за младежки парк“ в кв. 152а по плана на град Ямбол – промишлена зона, по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.519.23 по кадастралната карта, във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, тъй като имотът е с начин на трайно ползване „нива“, разположен в урбанизирана територия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.26.245 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I в квартал 27 по плана на гр. Ямбол - Каргон.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.574.9 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“ и одобряване на задание за същото; Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 87374.574.58  – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.574.9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ в кв.148 по плана на гр. Ямбол, с.о. Кринчовица, "ВКОРЕНИ" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот, с цел продажбата му на собственика, на законно построената върху него сграда, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Георги Кондолов“ № 25.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно общински жилищни имоти, предоставени с решение на Общински съвет-Ямбол за временно безвъзмездно ползване на лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.543.280 по КК на град Ямбол, ул. "Аврен" № 24.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията във връзка с проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а и 146 на град Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински ПИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2019 – 2023г., в комисия по чл.10, ал. 2 от Наредбата за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

д-р Т. Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, избира за представител на Общински съвет Ямбол в комисията по чл.10, ал. 2 от Наредбата за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им общинския съветник Димитър Горнаков.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Всички ПК приемат предложението без ПК КЧДКТ (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, ЗСДСИ, ОСМД, КЧДКТ ).

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали се – 6

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 1                              въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 10 от ПМС 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. във връзка с чл. 6  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., чл. 44, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 във връзка с  ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:

 1. Одобрява промени по разчета на община Ямбол за 2023 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., съгласно Приложение № 2.

3. Допълва решение по т.4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии от петдесет и четвъртото заседание на ОбС Ямбол от 30.03.2023 г. по точка трета от дневния ред както следва:

              4.11. Средства за финансово подпомагане на млади семейства, които избират град Ямбол като място за живеене – 30 000 лв.

 

 

      

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Kабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“, през съществуващ БКТП „Йоватекс“ до съществуващ ЖР стълб № 54 и от подстанция „Ямбол“ до съществуващ ЖР стълб № 51 в имот с идентификатор 87374.47.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, и във връзка чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ  Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: Kабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“, през съществуващ БКТП „Йоватекс“ до съществуващ ЖР стълб № 54 и от подстанция „Ямбол“ до съществуващ ЖР стълб № 51 в имот с идентификатор 87374.47.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

СХЕМА 1

СХЕМА 2

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.574.255 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлени имоти – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.574.255.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на НИКОЛАЙ ... ГЕОРГИЕВ,  разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за ПИ 87374.574.255 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за производствена дейност, обществено обслужване и обитаване.

            При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.574.255 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ I-574.255 „за производствена дейност, обществено обслужване и обитаване“ в кв./кад. район/ 574. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, план-схема за комуникационно-транспортната мрежа;

2.              На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на НИКОЛАЙ ... ГЕОРГИЕВ, в качеството му на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор ПИ 87374.574.238 - общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП За второстепенна улица, с площ 24 кв.м. /проектен ПИ 87374.574.260/ и на част от селскостопански път с идентификатор ПИ 87374.574.58, общинска публична собственост, земеделска територия, НТП За второстепенна улица, с площ 32 кв.м. /проектен ПИ 87374.574.261/

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно одобряване на Проект за изменение на ПУП - ПР и ПУП - ПУР на части от квартали 152а, 153, 155, 156 и 157а по плана на град Ямбол – Промишлена зона и кръстовище между същите квартали.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Решение № ХХХІ-32/25.11.2021 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол № 7/06.07.2023 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на части от квартали 152а, 153, 155, 156 и 157 по плана на град Ямбол – Промишлена зона и кръстовище между същите квартали, придружен от трасировъчен план, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ и ПУР в обхват УПИ VІ-„за младежки парк“ в кв. 152а по плана на град Ямбол – промишлена зона, по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.519.23 по кадастралната карта, във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, тъй като имотът е с начин на трайно ползване „нива“, разположен в урбанизирана територия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и План за улична регулация в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-„за младежки парк“ в кв. 152а по плана на град Ямбол – промишлена зона, по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.519.23 по кадастралната карта, във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, тъй като имотът е с начин на трайно ползване „нива“, разположен в урбанизирана територия, с което изменение се образува задънена улица с новопредвидени осови точки о.т.491а - о.т.491б, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 87374.519.46, който имот е общинска публична собственост, урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за второстепенна улица. 

           

СХЕМА

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Решение на Общински съвет – Ямбол № LІІ-5/23.02.2023 г. и Решение на Експертен съвет по устройство на територията при община Ямбол по точка пeта на протокол № 7/06.07.2023 г. Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение за поземлени имоти с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“, с което изменение за същите се установява устройствена зона за предимно производствени дейности (Пп), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.26.245 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на СОНЯ ... ХРИСТОВА разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 87374.26.245 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия с отреждане „за складова база за авточасти“.

При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ за ПИ 87374.26.245 да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-26.245, с отреждане „за складова база за авточасти“ в кв. /масив/ 26, м. „Маслака". В номера на урегулирания поземлен имот да се впише номера на идентификационния номер на поземления имот. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

СХЕМА

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I в квартал 27 по плана на гр. Ямбол - Каргон.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване на УПИ I в квартал 27 по плана на гр. Ямбол - Каргон.

 

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.574.9 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“ и одобряване на задание за същото; Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 87374.574.58  – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.574.9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  РУМЕН … ГОЧЕВ, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.574.9 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за складова дейност, обществено обслужване и обитаване“.     

При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.574.9 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Манаф чаир“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) І-574.258 с отреждане „за складова дейност, обществено обслужване и обитаване“, кв.(кадастрален район) 574.

Във връзка с разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ с подробния устройствен план да се предвиди площ за изграждане на техническа инфраструктура – публична собственост.

Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.      

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на РУМЕН … ГОЧЕВ, собственик на поземлен имот с идентификатор 87374.574.9 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Манаф чаир“, в  качеството му на заинтересовано лице от името на община Ямбол и за собствена сметка да извърши процедурата по промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 87374.574.58 – общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – за второстепенна улица, с площ от 43 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.574.267).

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ в кв.148 по плана на гр. Ямбол, с.о. Кринчовица, "ВКОРЕНИ" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ IV-308 и УПИ XXII-310, в кв. 148 по плана на града, одобрен Заповед № ТУ/02-00042 от 19.04.2023 г. на кмета на община Ямбол, влязла в сила на 18.05.2023 г. и дава съгласие да бъде сключен договор, с който „ВКОРЕНИ“ ЕООД прехвърля безвъзмездно в собственост на Община Ямбол ПИ с проектен идентификатор: 87374.572.307 с площ 41 кв. м., ПИ с проектен идентификатор: 87374.572.309 с площ 32 и ПИ с проектен идентификатор: 87374.572.311 с площ 23 кв. м., които се придават към улици.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот, с цел продажбата му на собственика, на законно построената върху него сграда, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Георги Кондолов“ № 25.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.191 с площ 168 кв.м по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ II 487, 488 в кв. 81 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-А-630/02.08.1994 г., актуван с АОС 2826/25.06.2021 г., находящ се на ул. „Георги Кондолов“ № 25, в размер на 12 080.00 (дванадесет хиляди и осемдесет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Юсеин … Акманов, с постоянен адрес гр. Ямбол, ….

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно общински жилищни имоти, предоставени с решение на Общински съвет-Ямбол за временно безвъзмездно ползване на лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост,

Преустановява настаняването на украински граждани в общински жилищен имот, находящ се на адрес: ж. к. “Хале“ бл.7, вх.Б, ет.15, ап.102, град Ямбол. Имота да се ползва съобразно нуждите на Община Ямбол, в съответствие с чл.42, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.543.280 по КК на град Ямбол, ул. "Аврен" № 24.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ал. Стойков – В конфликт на интереси съм и няма да гласувам по тази точка.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в ПИ с идентификатор 87374.543.280 като на Димитър … Стойков от гр. Ямбол, … се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост - 44/480 идеални части от ПИ с идентификатор 87374.543.280 целият с площ 480 кв.м., с начин на трайно ползване – ниско застрояване по КК и КР одобрени със заповед РД-18-39 от 30.08.2005 г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ III 1215 за ЖС в кв.12 по плана на град Ямбол за сумата от 5120.00 лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията във връзка с проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а и 146 на град Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански – Предложена Ви е една промяна в решенито, описано е всичко подробно и ясно, за да може всеки да прецени как да гласува.

Шиков – Обявявам 10 минути почивка за разглеждане на предложеннието и ПК отново да го разгледа. До 9.45 часа.

След почивката 32 съветника.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – ПК има предложение данъчните оценки да се впишат в решението до съответните имоти.

адв. Георгиев – Също смятам, че трябва да се допълнят оценките. Още две предложения – да се напише „възлага на кмета“ и да отпадне думата „задължава“ от двете места в текста.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК ОИКДОУСОС.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложенията на г-н Георгиев.

Гласували       за – 25                         против – 1                              въздържали се – 6

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

Предвид изложените обстоятелства предлагам Общински съвет Ямбол да приеме изменение на решението по т.21 на 31 заседание от 25.11.2021 г. като вместо 

 

1.      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, с който „КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ – ЯМБОЛ“ ЕООД  се задължава да прехвърли в собственост на община Ямбол

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.47 с площ 1727 кв.м.

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.52 с площ 1458 кв.м.

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.53 с площ 460 кв.м.

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.56 с площ 315 кв.м.

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.57 с площ 426 кв.м. и

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.58 с площ 317 кв.м. Всички предвидени за новообразуваните улици

 

2.      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.5 от ЗОС и  чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, с който Община Ямбол се задължава да прехвърли в собственост на „КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ – ЯМБОЛ“ ЕООД  1056 кв.м. от  общински ПИ с идентификатор 87374.514.44, целият с площ 8668 кв.м., които ще бъдат включени в УПИ ІV-514.50 /ПИ с проектен идентификатор 87374.514.50/ „за фотоволтаична централа“, кв.165а.,

 

Решението придобива следния вид:

 

1.      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ възлага на кмета на Община Ямбол да сключи предварителен договор, с който „КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ – ЯМБОЛ“ ЕООД  да прехвърли в собственост на Община Ямбол :

 

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.47 с площ 1727 кв.м., с дан. оц. 19515.10 лв.;

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.52 с площ 2677 кв.м., с дан. оц. 30250.10 лв.;

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.53 с площ 460 кв.м., с дан. оц. 5198.00 лв.;

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.56 с площ 315 кв.м., с дан. оц. 3559.50 лв.;

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.57 с площ 426 кв.м. с с дан. оц. 4813.80 лв.

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.58 с площ 317 кв.м. с с дан. оц. 3582.10 лв.;

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.59 с площ 419 кв.м. с с дан. оц.4734.70 лв.; 

-      поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.62 с площ 27 кв.м. с дан. оц. 305.10 лв.;

 

Всички предвидени за новообразуваните улици

 

2.      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.5 от ЗОС и  чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ възлага на кмета на Община Ямбол да сключи предварителен договор, с който Община Ямбол да прехвърли в собственост на „КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ – ЯМБОЛ“ ЕООД  :

 

-           поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.60 с площ 227 кв.м., с дан. оц. 2565.10 лв.

-           поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.61 с площ 2867 кв.м., с дан. оц. 32397.10 лв.

 

които ще бъдат включени в УПИ ІV-514.50 „за фотоволтаична централа“, кв.165а.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински ПИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – няма                        въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1, чл. 41, ал.2, от Закона за общинската собственост и чл.64, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да бъдат проведени публично оповестени търгове за учредяване на право на строеж при следните условия:

 

1. Право на строеж за построяване на „Гараж“, съгласно скица № 118/12.05.2021 г. и разгъната застроена площ 18 кв. м. върху поземлен имот с идентификатор 87374.550.86 с площ 34777 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.05.2005г. на ИД на АГКК, последно изменение на КК и КР, засягащо поземления имот е от 07.10.2022 г., за който е отреден УПИ I в кв. 20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-797 от 17.08.1989, изменен със Заповед № ТУ/02-00039 от 30.06.2012 г., находящ се в ж.к. „В. Левски“.

Начална тръжна цена за правото на строеж 1320.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 750.00 лв.

 

2. Право на строеж за построяване на „Гараж“, съгласно скица № 119/12.05.2021 г. и разгъната застроена площ 16 кв. м. върху поземлен имот с идентификатор 87374.550.86 с площ 34777 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.05.2005г. на ИД на АГКК, последно изменение на КК и КР, засягащо поземления имот е от 07.10.2022 г., за който е отреден УПИ I в кв. 20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-797 от 17.08.1989, изменен със Заповед № ТУ/02-00039 от 30.06.2012 г., находящ се в ж.к. „В. Левски“.

Начална тръжна цена за правото на строеж  1170.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 600.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първата точка от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – 1                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване втората точка от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – 7                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.     На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., приета с Решение по точка 3 на петдесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.12.2022г. в раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”.

 

Подраздел Б.2 / “Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници “

 

ПИ с идентификатор 87374.522.75

144 кв. м

АОС № 2621 от 15.06.2020 г.

Ул. „Места“2

ПИ с идентификатор 87374.523.445

156 кв. м

АОС № 2133 от

13.11.2017 г.

Ул. „Драва“39

ПИ с идентификатор 87374.568.24

600 кв. м

АОС № 3118 от 13.07.2023 г.

м. “Стари лозя“

ПИ с идентификатор 87374.568.25

795 кв. м

АОС № 3119 от 13.07.2023 г

м. “Стари лозя“

ПИ с идентификатор 87374.570.348

460 кв. м

АОС № 3117 от 27.06.2023 г

м. “Под язовира“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.      На основание чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез публични търгове недвижими имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1.    Поземлен имот с идентификатор 87374.522.275 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 144 кв. м, за който е отреден УПИ IIІ за жилищно строителство в кв. 8  по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС-Ямбол № IX-22/04.05.2012 г., находящ се на ул. „Места“ № 2, актуван с АОС 2621 от 15.06.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 12 000.00 лв. (дванадесет хиляди лева) без ДДС.

Депозит за участие 6 000.00 лв. (шест хиляди лева).

 

2.    Поземлен имот с идентификатор 87374.523.445 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 156 кв. м, начин на трайно ползванениско застрояване, за който е отреден УПИ XV 746,747 за жилищно застрояване, 64 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Драва“ №39, актуван с АОС 2133/13.11.2017г.

     Начална тръжна цена на имота 12 900.00 лв. (дванадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 6 500.00 лв. (шест хиляди и петстотин лева).

 

3.    Незастроен Поземлен имот с идентификатор 87374.568.24 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 600 кв. м, за вилно застрояване, с УПИ XIII-24 в кв. 86 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС-Ямбол № XLVII-16/25.09.2007г., одобрен със заповед XLVII-16/25.09.2007г., находящ се в м. „Стари лозя“, актуван с АОС 3118/13.07.2023г.

Начална тръжна цена на имота 6 230.00 лв. (шест хиляди двеста и тридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 3 000.00 лв. (три хиляди лева).

 

4.    Незастроен Поземлен имот с идентификатор 87374.568.24 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 795 кв. м, за вилно застрояване, с УПИ XIV-25 в кв. 86 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС-Ямбол № XLVII-16/25.09.2007г., находящ се в м. „Стари лозя“, актуван с АОС 3119/13.07.2023 г.

Начална тръжна цена на имота 8 170.00 лв. (осем хиляди сто и седемдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 4 000.00 лв. (четири хиляди лева).

 

5.    Незастроен Поземлен имот с идентификатор 87374.570.348 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 460 кв. м, с УПИ XVII 229 в кв. 117 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС-Ямбол № XLVII-16/25.09.2007г., идентичен с УПИ XVII 229 в кв. 117 по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС - Ямбол № XLVII-16/25.09.2007г., находящ се в м. „Под язовира“, актуван с АОС 3117/27.06.2023 г.

Начална тръжна цена на имота 4 140.00 лв. (четири хиляди сто и   четиридесет   лева) без ДДС.

Депозит за участие 2 000.00 лв. (две хиляди лева).

 

 

 

 

Шиков – Поради изчерпване на дневния ред закривам шестдесетото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 31 август 2023г.

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

 

                                                            Протоколист:

 

                                                                                                            Ил. Иванова