РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 24 ЮНИ 2021г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно подписване на Споразумението на кметове за климата и енергията.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно проведена конкурсна процедура за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД и откриване на нова такава.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ IV в кв.78а, ул. "Н. Петрини" 25.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собственик на имот, предвиден за отчуждаване, ул. "Цар Асен" 21.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно придобиване в собственост от Община Ямбол на недвижим имот, находящ се на ул. "Анка Александрова" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале" бл.2, вх. Г, ет.8, ап.83.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда с идентификатор 87374.547.18.31, кв.19, ж.к. "Диана" и определяне на пазарна цена.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се на ул. "Крали Марко" № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се на ул. "Жеко Андреев" № 120.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг за помещения – част от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилник ОП ПЗО и СП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно експлоатация на новоизградената инфраструктура по втора фаза на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно увеличаване дяловото участие на Община Ямбол в МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно искане за отменяне на решение № XII-16/24.09.2020 г. на общински съвет - Ямбол относно изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите” и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация и канализационно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите” и одобряване на задание за същите.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев 

17.  Предложение относно даване на съгласие кметът на община Ямбол да сключва договори с организации по оползотворяване и други лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета от Закона за управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно подписване на Споразумението на кметове за климата и енергията.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Възлага, делегира права и упълномощава кмета на община Ямбол да подпише споразумението на кметовете, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението, в т.ч. и да регистрира документа на https://www.sporazumenietonakmetovete.eu/bg/ съгласно указанията.

 

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно проведена конкурсна процедура за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД и откриване на нова такава.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         1. На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.9, ал.1 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения прекратява конкурсната процедура, открита с решение по т.29 на XXIII - то заседание на ОбС – Ямбол от 22.04.2021г. за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ 1- Ямбол“ ЕООД.

 

 2. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 62, ал. 1 и ал. 7 и чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл.9, ал.1, т.14, във връзка с чл.39, ал.1 и ал.2 чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества,

I. 1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“  ЕООД.

2. Определя следните изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

2.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2.3. Да имат придобит трудов стаж най-малко 5 години като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина да имат придобита основна специалност и пет години стаж след придобиването й;

2.4. Да не са поставени под запрещение;

2.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;

2.6. Да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

2.7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

2.8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

2.9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

2.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;

2.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име.

3. Необходими документи:

За участие в конкурса, се подава заявление за допускане до участие в конкурса към което се прилагат два отделни плика, както следва:

Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

- Автобиография – европейски формат;

- Документ за самоличност – копие;

- Заверено „Вярно с оригинала“ копие от: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, квалификация по здравен мениджмънт и свидетелство за призната специалност, или диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

- Копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар по медицина, или икономист;

- Медицинско удостоверение – оригинал;

- Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

- Декларация, че са налице условията по т.2.4.- 2.11.

 

         Плик 2 съдържа Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

        Плик № 1 и № 2, надписани по съответния начин, се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

        За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.

 

4. Тема предмет на събеседване с участниците е:

„Мястото и ролята на лечебното заведение в здравното обслужване на жителите на областта, поддържане на качествено медицинско обслужване и приоритети за развитие на дружеството“.

5. Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и дейността на лечебното заведение), съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9  за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения:

-     степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

-       съответствие на проекта с нормативната уредба;

-       съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

-       анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

-       логическа структура на разработката;

-       степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

6. Критерии за оценка на събеседването, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 9:

- обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

- степен на познаване на нормативната уредба;

- способност да се планират и взимат управленски решения;

- административни умения, професионални и делови качества;

- комуникативни способности и организационни способности;

- способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

- управленски опит е предимство при оценка на кандидата.

 

II.    Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав, както следва:

       Председател: Камелия Любенова – секретар на община Ямбол,

       Секретар: Мария Караиванова – началник на отдел „Правни дейности“,

Членове:

1.  Ренета Реванска – главен експерт в дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“                   

2. д-р Зоя Кривошиева – директор на дирекция „Медицински дейности“ в Регионална здравна инспекция Ямбол;

3. Антон Шиков – председател на  Общински съвет-Ямбол;

4. д-р Недялка Петкова – общински съветник в Общински съвет-Ямбол;

5. д-р Татяна Петкова – общински съветник в Общински съвет-Ямбол,

     В случай на отсъствие на член на комисията, същият се замества със заповед на кмета на общината след съгласуване с председателя на Общински съвет Ямбол  и Регионална здравна инспекция Ямбол.

III.  Правила за провеждане на конкурса и работата на комисията:

      Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава й. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържа взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита данните на физическите лица –кандидати и за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервен член.

      Комисията провежда конкурса на три етапа:

      ПЪРВИ ЕТАП - проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

      Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, за които не са налице обстоятелства по пункт I.т.2 или не са представили някой от документите по пункт  I.т.3.

Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати. Кандидатите се уведомяват за резултатите от проверката на посочената  от тях в подаденото заявление за участие , електронна поща. (имейл адрес)

      ВТОРИ ЕТАП – Представяне самостоятелно от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

     Оценката от този етап се формира въз основа на следните критерии:

1. Съответствие на проекта с нормативната уредба;

2. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

3. Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

4. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

6. Логическа структура на разработката;

7. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

    До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на разработката не  по-ниска от мн. добър 4,50.

    ТРЕТИ ЕТАП – Събеседване с кандидатите.

    Комисията провежда събеседване с всеки от допуснатите кандидати по отделно, по реда на постъпване на заявленията, на което следва да се установят неговите компетенции и качества по следните показатели:

-  Степен на познаване на приложимата нормативна уредба

-  Способност да се планират и вземат управленски решения

-  Административни умения, професионални и делови качества

-  Комуникативни и организаторски способности

-  Ориентация към резултатите и умение за определяне на текущи приоритети.

   Комисията оценява представените от кандидатите програми по следните показатели:

-  Умение на кандидата да анализира дейността на дружеството

-  Познаване на тенденциите в областта на дейностите, извършвани в дружеството

- Умение на кандидата за поставяне на адекватни  краткосрочни и дългосрочни цели и приоритети

- Умение да планира и управлява промени в дейността на дружеството.

    Всеки член на комисията оценява самостоятелно кандидатите по посочените показатели с оценка от едно до пет, като максималната оценка е пет по петобалната система.

    Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът от оценките на всички членове на комисията се раздели на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването.

    Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.

    В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя протокол с класираните кандидати и го предлага за одобрение от Общински съвет, който го утвърждава на първото, след провеждането на конкурса заседание, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.

    В десетдневен срок от представяне на протокола пред Общинския съвет, комисията уведомява кандидатите за получените от тях оценки.

    Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, комисията изготвя и предлага за одобрение от Общинския съвет извършеното класиране, като окончателния избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили най-високи и равни оценки. Събеседването се провежда от тричленна комисия, определена от Общински съвет, която е различна от комисията за организиране и провеждане на конкурса. В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване тричленната комисия изготвя протокол, в който описва резултатите от събеседването и предлага за одобрение от Общински съвет решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

IV. Срок и място за подаване на документите.

1. Срок за представяне на документите: Документите за участие се представят в срок не по-малък от  30 (тридесет) дни от публикуването на Решението на ОбС – Ямбол за провеждане на конкурса в един централен и/или един местен вестник, както и на интернет страницата на община Ямбол.

2. Място за представяне на документите: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, Община Ямбол, Център за административно обслужване.

V. Място и срок за получаване на информация.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, баланс и отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата финансова година в срока, се предоставя в срока, определен в т. IV. от Дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, Община Ямбол. Телефон за контакти:046/681 321,046/681 316

VI. Дата, час и място на провеждане на конкурса.

             Конкурсът ще се проведе в сградата на община Ямбол, зала 100 в следния ред :

На 09.08.2021г. от 09.30ч. - проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

На 10.08.2021г. от 09.30ч.- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период

На 11.08.2021г. от 09.30ч. – събеседване с кандидатите и изслушване на техните програми.

VII. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9, утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1.

 

 

           

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ IV в кв.78а, ул. "Н. Петрини" 25.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ дава съгласие Община Ямбол безвъзмездно да придобие ПИ с проектен идентификатор 87374.535.296, с площ 13 кв.м. от Кънчо Илиев и Ралица Александрова – Илиева, който се придава към общински ПИ с идентификатор 87374.535.65 (ул. „Николай Петрини“).

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собственик на имот, предвиден за отчуждаване, ул. "Цар Асен" 21.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.5 и чл.34, ал.1 от ЗОС дава съгласие Община Ямбол да придобие безвъзмездно от Николай Петров ПИ с проектен идентификатор 87374.555.419, с площ 14 кв.м., който се придава към улица /ПИ 87374.555.116/.

Упълномощава кмета да извърши последващи действия за финализиране на сделката.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно придобиване в собственост от Община Ямбол на недвижим имот, находящ се на ул. "Анка Александрова" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г., приета с Решение по точка 3 на осемнадесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2021 г., раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел В/ Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване 

           

9

Къща на Брънеков, представляваща ПИ с идентификатор 87374.536.25, ведно с построените в имота  сгради

184 кв.м.

наследници на Петър Любенов Брънеков и Ясен Петров Брънеков

Покупка

 

 

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2), чл. 34(2) от Закона за общинската собственост и чл.8, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол дава съгласие за закупуване от наследниците на Петър Любенов Брънеков и Ясен Петров Брънеков на недвижима културна ценност /НКЦ/ „Къща на Брънеков, ул. „Анка Александрова № 1“, гр. Ямбол, декларирана с писмо на НИПК № 7120/26.10.1999г. като архитектурно-строителен паметник на културата с предварителна категория “местно значение“, която по КК и КР на град Ямбол се идентифицира с поземлен имот с идентификатор 87374.536.25 с площ 184 кв.м., ведно с построените в имота  двуетажна сграда с идентификатор 87374.536.25.2, със ЗП 94 кв.м. с обособени в нея два самостоятелни обекта - 87374.536.25.2.1 с площ 80 кв.м. и 87374.536.25.2.2 с площ 80 кв.м. и едноетажна сграда с идентификатор 87374.536.25.1, със ЗП 8 кв.м. на цена от 130 000 лв.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.34, ал.7 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале" бл.2, вх. Г, ет.8, ап.83.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.3 и от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.8.83 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет и шест точка осем точка осемдесет и три/ с площ 45.29  /четиридесет и пет цяло двадесет и девет/  кв. м.,  прилежащо  избено помещение   №22 с площ 2.49 /две цяло четиридесет и девет/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 8 /осми/ етаж от сграда с идентификатор 87374.546.36.8, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 450 от 07.02.2002г., вписан в служба по вписванията с вх.рег.№ 2201 от 26.03.2009г., том VI, стр. 59, парт. 1124/09, с административен адрес: гр. Ямбол, ж. к. „ХАЛЕ”, бл.2, вх. Г, ет.8, ап.83, в размер 25 600 лв. /двадесет и пет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Росица Павлова.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда с идентификатор 87374.547.18.31, кв.19, ж.к. "Диана" и определяне на пазарна цена.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2, чл. 41(2) от Закона за общинската собственост и чл.71 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол  определя пазарна цена, в размер на 23 780.00 лв., на която да се учреди право на пристрояване и надстрояване на Георги Дичев върху общински ПИ 87374.547.18 по КК и КР на град Ямбол, с площ 28632 кв.м., начин на трайно ползване за комплексно застрояване, актуван с АОС 1247 от 20.06.2006 г.  и за който е отреден УПИ I за „Комплексно жилищно строителство“ в кв.19 по плана на града – ж.к. “Диана“ за разгъната застроена площ от 204.80 кв.м. за обект  „Пристройка и надстройка на „Кафе аперитив - сграда с идентификатор 87374.547.18.31, кв.19, ж.к. Диана“.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г., приета с Решение по точка 3 на осемнадесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2021 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

           

81

ПИ с идентификатор 87374.522.129

136

2816 от 28.04.2021 г.

Ул. „Росица“

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.6  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 18 783  кв.м., идентичен с УПИ ІV - За жилищно строителство в кв. 331  по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., находящ се в ж.к. „Д-р Д. Дончев“, актуван с АОС 1699 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 264 154.70 лв. без ДДС.

Депозит за участие 120 000.00  лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.8  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 36 865 кв.м., идентичен с УПИ VІ   - За възстановителен център в кв. 331   по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г. находящ се в ж.к. „Д-р Д. Дончев“, актуван с АОС 1700 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 518 465.90 лв. без ДДС.

Депозит за участие 200 000.00  лв.

3. Поземлен имот  с идентификатор 87374.522.129   с площ 136  кв.м.  по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ III за жс в кв.122  по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол IX-22/04.05.2012г., находящ се на ул. „Росица“, актуван с АОС 2816 от 28.04.2021 г.

Начална тръжна цена на имота 10 860.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 5 400.00  лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се на ул. "Крали Марко" № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.    На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.542.272 с площ 24 /двадесет и четири/ кв.м. в размер на 1950.00 /хиляда деветстотин и петдесет/лв. без ДДС, който се придава към УПИ X-270, кв. 112 по плана на гр. Ямбол-ЦГЧ и дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за прехвърляне на собствеността на Красимир … Кръстев, от гр. Ямбол, ….

 

II.   На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за прехвърляне на собствеността на ПИ с проектен идентификатор 87374.542.271 с площ 24 /двадесет и четири/ кв.м. в размер на 1950.00 /хиляда деветстотин и петдесет/лв. без ДДС, който се отнема от имота на Красимир … Кръстев и преминава към ПИ с идент. 87374.538.125 – улица.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се на ул. "Жеко Андреев" № 120.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 и чл. 34, ал.1 от ЗОС и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на ПИ с проектен идентификатор 87374.556.307 с площ 38 /тридесет и осем/ кв.м., който се отнема от имота на Динка Събева и преминава към ПИ с идент. 87374.557.1 – улица.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг за помещения – част от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване помещения – части от имот публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 87374.531.416.2 по КККР на град Ямбол, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ №2, актуван с АПОС №123/09.03.2000г., както следва:

 

1. Обект – Кабинет №1, представляващ помещение, с площ 22.40 кв.м.

-   Начална тръжна цена - 224.00лв., без ДДС/изчислена по т.12 от НРПУРОИ на ОбС

    Ямбол/

-   Депозит – 537.60 лв.

-   Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

    извършвани от медицински лица

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора   

 

2. Обект – Кабинет №6, представляващ помещение, с площ 17.92 кв.м.

-   Начална тръжна цена - 179.20лв., без ДДС/изчислена по т.12 от НРПУРОИ на ОбС

    Ямбол/

-   Депозит – 430.08 лв.

-   Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

    извършвани от медицински лица

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора   

 

3. Обект – Кабинет №9, представляващ помещение с площ 26.88 кв.м.

-   Начална тръжна цена - 268.80лв., без ДДС/изчислена по т.12 от НРПУРОИ на ОбС

    Ямбол/

-   Депозит – 645.12 лв.

-   Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

    извършвани от медицински лица

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора   

 

4. Обект – Кабинет №12, представляващ помещение, с площ 18.48 кв.м.

-   Начална тръжна цена - 184.80лв., без ДДС/изчислена по т.12 от НРПУРОИ на ОбС

    Ямбол/

-   Депозит – 443.52 лв.

-   Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

    извършвани от медицински лица

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора   

 

5. Обект – Кабинет №13, представляващ помещение, с площ 20.16 кв.м.

-   Начална тръжна цена - 201.60лв., без ДДС/изчислена по т.12 от НРПУРОИ на ОбС

    Ямбол/

-   Депозит – 483.84 лв.

-   Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

    извършвани от медицински лица

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора   

 

6. Обект – Кабинет №15, представляващ помещение за зъботехническа

     лаборатория, с площ 27.00 кв.м./кабинет с площ 16.00 кв.м. и помощно

     помещение с площ 11.00 кв.м./

     -   Начална тръжна цена - 270.00лв., без ДДС/изчислена по т.12 от НРПУРОИ на

     ОбС Ямбол/

-   Депозит – 648.00 лв.

-   Предмет на дейност – зъботехническа лаборатория

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора   

 

7.  Обект – Кабинет №16, представляващ помещение, с площ 26.32 кв.м.

-   Начална тръжна цена - 263.20лв., без ДДС/изчислена по т.12 от НРПУРОИ на ОбС

    Ямбол/

-   Депозит – 631.68 лв.

-   Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

    извършвани от медицински лица

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

 

8.  Обект – Кабинет №18, представляващ помещение, с площ 19.04 кв.м.

-   Начална тръжна цена - 190.40лв., без ДДС/изчислена по т.12 от НРПУРОИ на ОбС

    Ямбол/

-   Депозит – 456.96 лв.

-   Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

    извършвани от медицински лица

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

 

9.  Обект – Кабинет №22/изток/, представляващ помещение, с площ 27.00 кв.м.

      /кабинет и помощно помещение/

-    Начална тръжна цена - 270.00лв., без ДДС/изчислена по т.12 от НРПУРОИ на

     ОбС Ямбол/

-    Депозит – 648.00 лв.

-    Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

     извършвани от медицински лица

-    Срок за отдаване под наем – 5 години

 

10. Обект – Кабинет №28/север/, представляващ помещение, с площ 20.44 кв.м.

-    Начална тръжна цена - 204.40лв., без ДДС/изчислена по т.12 от НРПУРОИ на

     ОбС Ямбол/

-    Депозит – 490.56 лв.

-    Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

     извършвани от медицински лица

-    Срок за отдаване под наем – 5 години

 

11. Обект - Помещение – магазин за промишлени стоки, с площ 24.00 кв.м.,

      част  от  имот  публична  общинска  собственост,  находящ  се  в  сграда  с

     идентификатор 87374.531.416.2 по КККР на град Ямбол, находяща се на ул.

     „Димитър Благоев“ №2, актуван с АПОС №123/09.03.2000г.

-    Начална тръжна цена - 91.44лв., без ДДС/изчислена по т.1 от НРПУРОИ на ОбС

     Ямбол/

-    Депозит – 548.60 лв.

-    Предмет на дейност – търговия с промишлени стоки

-    Срок за отдаване под наем – 5 години

 

 

             

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилник ОП ПЗО и СП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание Решение на ЕК 2012/21/ЕС и при спазване на изискванията, заложени в него, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост:

1. Възлага изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Управление на компостираща инсталация“, включваща: 1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост; 2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт".

2. Увеличава числеността на служителите в ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" със 9 щатни бройки, като общата численост на персонала в предприятието става 48 щатни бройки.

3. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт"- бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

 

§ 1. В чл.6 се създава ал.4 със следното съдържание:

 

„(4) „Управление на компостираща инсталация“, в т.ч.:

1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Ямбол, и производство на компост;

2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация.“

 

§ 2. В чл. 7, ал.1 се създава нова точка 6 със следното съдържание:

„т.6 звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация“ – 9  щатни бройки“

 

§ 3. Чл. 7, ал.2 от Правилника придобива следната редакция:

„Числеността на персонала е 48  броя, разпределени съгласно одобрено от кмета на общината длъжностно разписание.“

 

§ 4. Чл. 9 от Правилника придобива следната редакция:

„Чл.9. /1/ Трудовите договори на работниците и служителите в ОП "Паркове, зони за отдих и спорт", с изключение на този с управителя на компостиращата инсталация, се сключват с директора на предприятието.

/2/ Трудовия договор с управителя на компостиращата инсталация се сключва с кмета на община Ямбол.“

 

§ 5. В раздел IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО се създава нов чл.10а със следното съдържание:

„чл.10а. Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“ изпълнява услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по компостиране и опериране на компостираща инсталация – общинска собственост на територията на община Ямбол и има следните задължения:

1.Управление и експлоатация на съоръженията, представляващи Инсталацията;

2.Извършване на дейности, необходими за осигуряване на нормалната експлоатация на Инсталацията, вкл. текущ ремонт и ремонтно - възстановителни дейности;

3. Събиране, транспортиране и компостиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци от община Ямбол и производство на компост;

4. Осъществяване на други дейности, необходими за изпълнението на УОИИ.

 

§ 6. В раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ се създава чл. 19а със следното съдържание:

„Чл.19а /1/ Всички активи, съоръжения и инфраструктура, представляващи Компостиращата инсталация, които се оперират от ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ при изпълнение на УОИИ, остават в собственост на Община Ямбол. ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ се задължава да експлоатира предоставените активи и съоръжения само по предназначение.

/2/ Всички приращения и подобрения, направени от ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“, остават собственост на община Ямбол.

/3/ ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ организира продажбата на произведения продукт – компост, с изключение на случаите, когато същият се предоставя безвъзмездно за целите на зелената система в паркови зони-общинска собственост.

/4/ Конкретните дейности, които доставчика на УОИИ следва да извършва при управлението и експлоатацията на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, са следните:

- Извършва контрол на вида и състава на входящите материали, предназначени за компостиране;

 - Спазва технологията за компостиране на  зелени/биоразградими отпадъци;

 - Извършва контрол по отношение на емисиите на вредни вещества във въздуха, повърхностните и подземните води, на замърсяването на почвите и въздействието върху другите компоненти на околната среда съгласно изискванията на нормативните актове в областта на опазване на околната среда и предписанията на компетентния орган, издал документ за извършване на дейности с отпадъци;

- Изпълнение на дейности по мониторинг на процесите, протичащи в инсталацията, в т. число анализи на крайния продукт (компост) от акредитирани лаборатории. Организиране на дейностите по мониторинг на компоненти и фактори на околната среда;

- Събиране и транспортиране на разделно събрани зелени отпадъци, генерирани на територията на община Ямбол, до инсталацията за компостиране;

- Почистване и поддръжка на оборудването за събиране и транспорт на отпадъци – поддръжка на контейнерен парк, измиване и дезинфекция, поддържане и техническо на специализираните превозни средства за транспортиране на отпадъците др.;

- При експлоатацията на съоръженията и инсталациите за компостиране на зелени отпадъци се предприемат необходимите мерки за защита от аварии и ограничаване на техните последици;

 - Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; водене на отчетност за количествата на отпадъчни материали, образувани на площадката и предадени за рециклиране, документиране и докладване;

 - Стопанисване на сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, елементите на техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване по начин, който гарантира техническата им изправност, съобразно предвидения за тях режим на работа, безопасното и безпроблемното им функциониране, както и опазване на здравето и безопасността на работещите на инсталацията за компостиране на зелени отпадъци;

 - Заплащане на консумираната електроенергия, вода за питейно-битови, технологични и ПП-нужди, при аварийни ситуации и опасност от разливи, заплащане на горива, масла и други консумативи и материали, обезпечаващи функционирането на инсталацията за компостиране на зелени отпадъци;

 - Охрана на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения, елементи на техническата инфраструктура и мобилно експлоатационно оборудване, в т.ч. денонощно наблюдение и постоянна телефонна връзка за известяване за евентуални пожари или други инциденти в района на обекта;

 - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите на площадката за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци;

 - Изпълняване на всички други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация и стопанисване на обекта.

/5/ Контрол на дейността на звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация“ и върху размера на Компенсацията, която се предоставя на предприятието за изпълнението на УОИИ, с цел проверка дали Компенсацията е в съответствие с разпоредбите на Решението за УОИИ и за недопускане на свръхкомпенсация или крос-субсидиране, се осъществява от Община Ямбол.

 

§ 7. В раздел VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО се създава чл. 24 със следното съдържание:

„чл.24 (1) Предоставянето на услугата по компостиране и опериране на компостираща инсталация подлежи на компенсиране под формата на държавна помощ за срок от 10г.

(2) Община Ямбол предоставя на общинското предприятие, натоварено с изпълнение на услугата компостиране и опериране на компостираща инсталация, компенсация. Компенсацията за предоставянето на УОИИ ще се използва от ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ единствено за покриване на разходите за осъществяване на задълженията за обществената услуга.

(3) Размерът на компенсацията, която може да бъде предоставена за извършването на УОИИ не може да надвишава това, което е необходимо за покриване на нетния разход, направен при изпълнение на задълженията за обществена услуга, включително разумна печалба. Разходите, които трябва да се отчитат, съдържат всички разходи, направени при извършването на УОИИ, като по отношение на изчисляването на размера на компенсацията се прилага чл. 5 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от ДФЕС за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (Решение 2012/21/ЕС). При предоставянето на компенсацията, не трябва да се допуска свръхкомпенсация, като за целта се съблюдават изискванията на чл. 6 от Решение 2012/21/ЕС.

(4) Разходите, които подлежат на Компенсация, включват всички обосновани разходи, направени при извършването на УОИИ при съблюдаване на следните критерии:

1. Разходите са възникнали за изпълнение на УОИИ, и са както следва:

- разходи за електричество, вода, гориво и други режийни разходи;

- разходи за износвaне и повреди;

- разходи по поддръжка и обслужване;

- разходи за заплати;

- разходи за охрана;

- други присъщи за дейността разходи.

2. Разходите са извършени от ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ и са отразени в счетоводството му, отделно от другите му дейности;

3. Осчетоводяването на разходите отговаря на изискванията на действащото счетоводно законодателство и счетоводните политики на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“;

4. Разходи, свързани с инвестиции, могат да бъдат отчетени, когато е необходимо, за извършването на услугата от общ икономически интерес.

5. Съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 360/2012,  обн. L ОВ бр.114 от 26 април 2012 г., последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/1474 на Комисията от 13 октомври 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 360/2012 във връзка с удължаването на срока на прилагането му и ограничена във времето дерогация за предприятия в затруднено положение, за да се отчете отражението на пандемията от COVID-19. Предприятието документира прилагането на регламента като така съставените документи съдържат цялата информация, необходима за установяване дали са спазени условията на регламента. Документацията относно индивидуалните минимални помощи се съхранява в продължение на 10 бюджетни години, считано от датата на тяхното предоставяне.

(4) Размерът на компенсацията не надвишава това, което е необходимо за покриване на нетния разход, направен при изпълнение на задълженията за обществена услуга, включително разумна печалба. Когато предприятието е получило компенсация над тази сумата, то трябва да върне обратно всички получени свръхкомпенсации. Параметрите за изчисляване на компенсациите се актуализират в бъдеще. Когато сумата на свръхкомпенсацията не надвишава 10 % от сумата на средната годишна компенсация, тази свръхкомпенсация може да се пренесе към следващия период и да се приспадне от сумата на компенсацията, платима във връзка с този период.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 7 Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт"- бюджетна дейност към Община Ямбол, приет с Решение № ……, по Протокол № …. / ……….г. влиза в сила от 01.07.2021г.

§ 8. Дейност „Управление на компостираща инсталация“ се извършва съобразно допълнителни писмени указания на община Ямбол за изпълнението й.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно експлоатация на новоизградената инфраструктура по втора фаза на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 198г, т. 2 и чл. 198ж от Закона за водите:

1. Предоставя управлението, стопанисването, поддържането и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, изградени на обекти „Пречиствателна станция за отпадъчни води“, „Довеждаща инфраструктура до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ и „Реконструкция на Главен колектор ІХ и попадащия в трасето водопровод“ по проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол – втора фаза”, съгласно приложение № 1 – Опис, на Асоциацията по ВиК за обособена територия Област Ямбол.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпълни процедурата по Закона за водите за окончателното предаване на управлението, стопанисването, поддържането и експлоатация, съгласно т. 1 от настоящото Решение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно увеличаване дяловото участие на Община Ямбол в МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.192, ал.1 и чл.221, т.2 от Търговския закон:

            1. Дава съгласие Община Ямбол да увеличи дяловото си участие в капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол АД с размера на предоставения през 2020г. капиталов трансфер на дружеството и усвоен за закупуване на апарат за вентилация, на стойност 30 000лв., чрез записване на нови 3 000бр. поименни акции на общината с номинална стойност 10лв. всяка една от тях.

            2. Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на настоящото решение по т.1.

 

           

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2021 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2021 г., съгласно Приложение № 2.

           3. Допълва решение по т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от двадесетото заседание на ОбС Ямбол от 25.02.2021 г. по точка седемнадесета от дневния ред с проекта:

Ø „Патронажна грижа +“.

4. Променя решение по т.3 от двадесетото заседание на ОбС Ямбол от 25.02.2021 г. по точка седемнадесета от дневния ред като утвърждава „Численост на персонала и разходите за заплати през 2021 г. в Приложение № 6 в частта за местни дейности, Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ за:

- дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“ средства за работна заплата в размер на 199 800 лв.

- дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ с численост на персонала за 11 бр. и средства за работна заплата в размер на 45 880 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно искане за отменяне на решение № XII-16/24.09.2020 г. на общински съвет - Ямбол относно изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите” и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация и канализационно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите” и одобряване на задание за същите.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 56, ал. 2  от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 5в от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол прекратява производството инициирано със заявление № УТС-01459/17.08.2020 г.

      Настоящото решение да се съобщи на основание чл. 56, ал. 3 от АПК по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

На основание чл.56, ал. 4 от АПК решението подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV на АПК.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие кметът на община Ямбол да сключва договори с организации по оползотворяване и други лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета от Закона за управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.20, ал.1 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО), както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл.1 от ЗМСМА

Общински съвет Ямбол:

1.      Дава съгласие кметът на община Ямбол да организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, като сключва договори със:

1.1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

1. 2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

2. Минимални изисквания на договорите в случаите на т. 1:

2.1. ангажимент за разработване на програма за разделно събиране на отпадъци включваща конкретния начин на организация на разделно събиране на тези отпадъци, съответстваща на изискванията на ЗУО и подзаконовите актове;

2.2. срокове за разполагане на елементите от системата за разделно събиране;

2.3. честота на обслужване на съдовете за разделно събиране;

2.4. мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за събиране;

2.5. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение, съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите актове, както и разпределението на отговорностите с цел планиране, организиране и

прилагане на система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците на територията на общината;

2.6. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на съответната община;

2.7. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

3. В случаите на т. 1.2, договорите следва да осигуряват изпълнение на програма за управление на отпадъците утвърдена от Общински съвет – Ямбол, разработена в съответствие с разпоредбите на ЗУО.

4. Системата по т.1 следва да отговаря на следните изисквания:

4.1. да обхваща населението на територията на община Ямбол, по данни на ГРАО към 1 януари на текущата година;

4.2. да бъде изградена чрез контейнери и площадки за разделно събиране на отпадъците, съобразно спецификата на конкретния район на общината, като броя на съдовете и кратността на обслужването им обезпечава образуваното количество на отпадъците ;

4.3. да съответства и да не възпрепятства функционирането на системата за събиране и извозване на битови отпадъци;

4.4. да обхваща административните, социалните и други сгради с обществено предназначение, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.

5. Настоящото решение влиза в сила веднага след приемането му от Общински съвет Ямбол.