РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 ЯНУАРИ 2020г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ямбол за 2020–2023 година“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Общински план за младежта 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно промяна в параметри по договор за кредит по проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.32.71 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XVII 5400, кв.122 по плана на град Ямбол, одобрен със Заповед  I-А-797 от 17.08.1989г. и Заповед  I-А-2414/ 19.07.2001г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг обект, находящ се в сграда с идентификатор 87374.537.83.1 по КК на град Ямбол, пл. "Освобождение" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 212/412 ид. ч. от общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Сливница" № 31-33.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. Оборище" № 57.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху имот с идентификатор 87374.73.622 в землището на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се на ул. "Милин камък" бл.1, вх. А, ет.4, ап.15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Георги Бенковски", бл.12, вх.Б, ет.5, ап.32.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ямбол за 2020–2023 година“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 9 и чл. 10 от Закона за енергията от вьзобновяемите енергийни източници, Общински съвет - Ямбол приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от вьзобнавяеми енергийни източници и биогорива на Община Ямбол за периода 2020 - 2023 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

Приема Програма за развитие читалищната дейност в Община Ямбол през 2020 година.

(Приложение 2 – 21 хил. лв. да станат 24 хил. лв., разпределени както следва:

НЧ „Съгласие“ - 8 хил. лв.

НЧ „Зора“ - 6 хил. лв.

НЧ „Пробуда“ - 6 хил. лв.

НЧ „Умение“ - 1000 лв.

НЧ „Диана“ - 1000 лв.

НЧ „Тракийска лира“ - 2 хил. лв.)

 

 

                                  

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните и в съответствие с приетата с Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019г. Национална програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България, приема Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ямбол и план за действие за периода 2020г.-2024г. или до приемете на нова Национална програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общински план за младежта 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Общински годишен план за младежта 2020г.;

2. Така приетият Общински годишен план за младежта 2020г. да се представи на Областният управител на област Ямбол и да стане част от Областният план за младежта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година.

В  раздел III. „Kонкретни действия по управление и разпореждане с общинска собственост“, подраздел Б. „Имоти, общинска собственост, предвидени за продажба“, точка Б.2 „Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници“ да отпадне имот под № 16, ПИ 87374.543.428, с площ 360 кв. м. с адрес ул. “Гали поле“ 51. След подраздел Б.2, да се създаде нов подраздел „Имоти за жилищно строителство, за учредяване  право на строеж, срещу предоставяне на жилища в собственост на общината“. Под № 1 да се запише ПИ 87374.543.428, с площ 360 кв. м., акт за общинска собственост 1512/ 16.10.2008г., с адрес ул.“Гали поле“ 51.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна в параметри по договор за кредит по проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

Изменя Решение на Общински съвет – Ямбол, взето по т. 2 на тридесет и четвъртото му заседание, проведено на 28 юни 2018 г., изменено с Решение на Общински съвет – Ямбол, взето по т. 2 на четиридесет и четвъртото му заседание, проведено на 24 април 2019 г., в частта  на решението по т.2, както следва:

  2. Срок на погасяване – до 25.01.2021 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

                  

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК):

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол (приета с Решение № ХVІ-3/29.11.2016г. на ОбС-Ямбол, в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм. с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г.), както следва:

            § 1. чл. 45 се изменя, както следва:

1. ал. 1 придобива следната редакция:

„(1) Цените, които се събират от ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране („Синя зона“) се определят за 30 мин., за час и за месец (1, 6 или 12), а за паркиране в и извън пешеходни зони се събира цена за час, нощувка, 24 часа, 10 дни и месец, за едно паркомясто в зависимост от вида на превозното средство, както следва:“

2. таблицата след т.1, придобива следния вид:

Синя зона

период

Цена в лв. с
включен ДДС

1. За ползване на паркомясто

за 30 мин.

0.50 лв.

2. За ползване на паркомясто

за час

1.00 лв.

3. За ползване на паркомясто за паркиране на
автомобили на финансово-кредитни, административни, съдебни и др. институции за обслужване на дейностите им

за месец

100.00 лв.

- при заплащане авансово за 6 месеца

за 6 месеца

550.00 лв.

- при заплащане авансово за 12 месеца

за 12 месеца

1 000.00 лв.

3.За кратковременно паркиране с цел зареждане на търговски обекти, куриерски услуги в ЦГЧ и „Синя зона”

за месец

30.00 лв. за 1
бр. автомобил

4. За ползване на платено преференциално паркиране за автомобили на жилище за живущите по постоянен или настоящ адрес на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на зоната за кратковременно
платено паркиране:

 

 

- цена за първи автомобил

за месец

5.00 лв.

- при заплащане за първи автомобил авансово за 12 месеца

за 12 месеца

50.00 лв.

- цена за втори автомобил

за месец

10.00 лв.

- при заплащане за втори автомобил авансово за 12 месеца

за 12 месеца

100.00 лв.

- цена за трети и всеки следващ автомобил

за месец

20.00 лв.

- при заплащане за трети и всеки следващ автомобил авансово за 12 месеца

за 12 месеца

200.00 лв.

5. За ползване на платено преференциално паркиране по месторабота на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на зоната за кратковременно платено паркиране:

 

 

- за един месец

за месец

60.00 лв.

- при заплащане авансово за 12 месеца

за 12 месеца

600.00 лв.

 

т.3. В ал.7, т.1 и т.4 се отменят, като т.2 става т.1 и съответно т.3 става т.2.

§ 2. В глава трета „Цени на услуги и права“ се създава чл.45а със следното съдържание „Освобождават се от заплащането на цена за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране („Синя зона“) електрически автомобили. Освобождаването по този член не се отнася за хибридни превозни средства“.

 

Заключителни разпоредби

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.32.71 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на Христо ….. Георгиев разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.32.71 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обекти с отреждане „за търговска и складова дейност, услуги и обитаване“.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.32.71 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере“ да се предвиди образуване на урегулирани поземлени имоти както следва: УПИ III – 960 с отреждане „за търговска и складова дейност, услуги и обитаване“  и УПИ IV - 961 с отреждане „за търговска и складова дейност, услуги и обитаване“, кв. (масив) 71.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране, съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XVII 5400, кв.122 по плана на град Ямбол, одобрен със Заповед  I-А-797 от 17.08.1989г. и Заповед  I-А-2414/ 19.07.2001г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  Преходните разпоредби на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XVII 5400, кв.122, по плана на града, одобрен със заповеди I-А-797 от 17.08.1989 г. и I-А-2414/19.07.2001 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.553.480 с площ 35 кв. м. в размер на 2370.00  лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Ирина ……. Петрова от град Ямбол, ул. „……..

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг обект, находящ се в сграда с идентификатор 87374.537.83.1 по КК на град Ямбол, пл. "Освобождение" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.7 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот публична общинска собственост, актуван с АОС №626/10.07.2002г., находящ се на ул. „Освобождение“ №1, гр. Ямбол, както следва:

Помещение за офис на партерния етаж в сграда с идентификатор 87374.537.83.1 по КК на града, с площ 70.00 кв.м

-      Начална тръжна цена - 319.20лв., без ДДС;

-      Депозит1 900.00 лв.

-      Предмет на дейност осъществявана в обекта – офис за административни услуги;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

-      Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – Помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ 5.70 кв. м., находящ се в имот публична общинска собственост – ОУ „Любен Каравелов” гр. Ямбол, ул. „Л. Каравелов” № 31,  актуван с АОС №253/04.06.2001г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 20.92лв., без ДДС (определена по т.1 и т.11 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол)

2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

3. Срок на отдаване – 3 години;

4. Депозит – 120.00 лв.;

5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 212/412 ид. ч. от общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Сливница" № 31-33.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на 212/412 (двеста и дванадесет от четиристотин и дванадесет) ид. ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.300 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет осем точка триста) по кадастралната карта на гр. Ямбол, целия с площ 412 (четиристотин и дванадесет) кв. м., находящ се на ул. „Сливница” № 31-33 в размер на 14 570.00 лв. (четиринадесет хиляди петстотин и седемдесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Али ….. Сюлейманов от гр. Ямбол, ул. „……. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. Оборище" № 57.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.553.297 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и три точка двеста деветдесет и седем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 357 (триста петдесет и седем) кв. м., находящ се на ул. „Оборище” № 57 в размер на 15 960.00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Сава …… Митраджиев от гр. Ямбол, ул. „….. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху имот с идентификатор 87374.73.622 в землището на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС и чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, учредява възмездно право на ползване от 1 (един) декар върху поземлен имот с идентификатор 87374.73.662 по КК на град Ямбол, целият с площ 6 007 кв.м. и начин на трайно ползване – дере, находящ се в местност „Старото летище“ на Георги …… Костадинов, с адрес град Ямбол, ул. „……, за разполагане на пчелин с над 10 пчелни семейства, за срок от 5 (пет) години, считано от 01.04.2020 г., за сумата от 21.40 лв. без ДДС (съгласно Приложение № 1, позиция 57, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество), платима годишно.

2. Упълномощава кмета на община Ямбол да издаде заповед и да сключи договор за възмездно право на ползване от 1 (един) декар върху поземлен имот с идентификатор 87374.73.662 по КК на град Ямбол, целият с площ 6 007 кв.м. и начин на трайно ползване – дере, находящ се в местност „Старото летище“, съгласно условията по т. 1 от настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се на ул. "Милин камък" бл.1, вх. А, ет.4, ап.15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.543.586.1.14 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и три точка петстотин осемдесет и шест точка едно точка четиринадесет) по КК на град Ямбол, актуван с акт № 875 за частна общинска собственост от 15.05.2003 г., с административен адрес град Ямбол, ул. „Милин камък” бл. 1, вх. А, ет. 4, ап. 15, с площ 44.88 (четиридесет и четири цяло и осемдесет и осем) кв.м., прилежащо мазе № 15, с площ 5.13 (пет цяло и тринадесет) кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 4 (четвърти) етаж в сграда с идентификатор 87374.543.586.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.543.586 по КК на град Ямбол, в размер на 26 600.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Галя ……..Георгиева, с постоянен адрес град Ямбол, ул. „……

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Георги Бенковски", бл.12, вх. Б, ет.5, ап.32.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.15.6.32 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка петнадесет точка шест точка тридесет и две), с площ 41.50 (четиридесет и едно цяло и петдесет стотни) кв. м., мазе № 14 с площ 3.74 (три цяло и седемдесет и четири) кв. м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 5 етаж от сграда с идентификатор 87374.521.15.6, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.521.15 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 612/08.07.2002г., вписан в служба по вписванията с вх. рег.№ 2774 от 10.04.2009г., том 9, стр. 68, парт. 1522/09, с административен адрес: гр. Ямбол, ж. к. „Георги Бенковски”, бл.12, вх. Б, ет.5, ап.32, в размер на 16 400 лв. (шестнадесет хиляди и четиристотин лева) без ДДС, на  която цена го продава на Гинчо …. Гинчев и Невенка …… Гинчева.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година и ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2020 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 65 209 453 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 42 381 026 лв., в т.ч.:

-         Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 39 192 417 лв.

-     Собствени приходи на разпоредителите, които прилагат делегиран бюджет в размер на 110 479 лв.

- Преходен остатък от 2019 г. от делегираните от държавата дейности в размер на 3 078 130 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 22 828 427 лв., в т.ч.:

-                     Данъчни приходи в размер на 8 480 000 лв.

-                     Неданъчни приходи в размер на 9 346 000 лв.

-                     Трансфери за местни дейности в размер на 3 353 500 лв.

-     Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 1 944 425 лв. в местни дейности за следните проекти:

Ø „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол през периода 2019-2021 г.“

Ø  „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на гр. Ямбол“

Ø „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол - втора фаза“

Ø „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол“

Ø  „Приеми ме 2015“

Ø  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол“

Ø  „Осигуряване на топъл обяд 2016“

Ø  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“

-         Финансиране на бюджетното салдо 3 593 352 лв.

1.2. Разходи в размер на 65 209 453 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 42 381 026 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи на делегираните от държавата дейности в размер на 1 308 275 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 21 520 152 лв. в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 300 000 лв.

1.3. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2019 г. в размер на 5 714 875 лв., разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. в размер             3 527 890 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 516 600 лв., Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2020 г., с изключение на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 30 380 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 212 лв.;

4.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол –   9 500 лв.;

4.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 1 000 лв.;

4.6. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 501 240 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 480 240 лв. за 46 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 21 000 лв.;

4.7. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 530 000 лв.

4.7.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата.

4.8. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 2,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детски градини в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детските ясли в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден.

4.9. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 35 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 10 000 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 22 000 лв., от които:

-   в дейност 122 „Общинска администрация” – 16 000 лв.;

-   в дейност 123 „Общински съвети” - 6 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 40 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-       в ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” – на длъжност „инкасатор”;

-   в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”.

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава приходите, разходите и числеността на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

                  8. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 20 672 492 лв. Приложение № 16.

                9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022 г.

               10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

               11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

               11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 6 000 000 лв.;

               11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 г. в размер на 9 000 000 лв.

               12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 25 907 446 лв.

               13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 25 000 000 лв.

               14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. в размер на 100 000 лв.

               15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

               15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

               15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

               15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от помощи и дарения от страната и чужбина, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

               15.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

                16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет;

                 17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

                  18.3. Да сключи договор с Министерството на културата за съвместно финансиране на ДТ „Невена Коканова“ и КТ „Георги Митев“ гр. Ямбол.

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

Приети промени:

 

1.     увеличаване на средствата за Помощи по решение на Общински съвет – от 2 000 лв. на 10 000 лв., дейност 123 „Общински съвети“, §42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ като допълнителните средства да бъдат осигурени от намаляване на: дейност 123 „Общински съвети“, §10-00 „Издръжка“ в размер на 4 000 лв. и от дейност 122 „Общинска администрация“, §10-00 „Издръжка“ в размер на 4 000 лв.

 

2.     промяна по т.2. Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г., Приложение № 4:

-         да отпадне обект: "Изграждане на нови кръстовища както следва:  I- етап - кръстовище от ул. "Бакаджик" и ул. "Търговска"; II- eтап- кръстовище на ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Крали Марко"", дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", § 51-00 „Основен ремонт“, с източник на финансиранеПриходи от продажби на нефинансови активи“, на стойност 69 000 лв.

 

-          да бъдат включени следните обекти:

Ø  „Проектиране и изграждане на футболно игрище в ПГЗ „Христо Ботев““, дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“, § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи“, с източник на финансиранеПриходи от продажби на нефинансови активи“, на стойност 10 000 лв.;

 

Ø  „Закупуване на колонни климатици 2 бр. за Младежки културен център "Георги Братанов" – гр. Ямбол“, дейност 898 "Други дейности по икономиката", § 52-00Придобиване на дълготрайни материални активи“, с източник на финансиранеПриходи от продажби на нефинансови активи“ на стойност 6 000 лв.;           

 

 

Ø  „Проектиране и изграждане на спортно игрище за баскетбол и футбол на малки вратички, ПИ 87374.554.185, кв. Каргон, гр. Ямбол“, дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", § 52-00Придобиване на дълготрайни материални активи“, с източник на финансиранеПриходи от продажби на нефинансови активи“ на стойност 20 000 лв.;   

 

Ø  „Проектиране и изграждане на детска площадка в района на бл.82, ул. “Крали Марко“, гр. Ямбол“,  дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", § 52-00Придобиване на дълготрайни материални активи“, с източник на финансиранеПриходи от продажби на нефинансови активи“ на стойност 6 000 лв.;      

 

 

Ø  „Проектиране и изграждане на „Ново кръстовище с кръгово движение на ул. “Димитър Благоев“, ул. „Ямболен“, ул. “Ормана“ и ул. “Пирин“, гр. Ямбол“, дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", § 51-00 „Основен ремонт“, с източник на финансиранеПриходи от продажби на нефинансови активи“, на стойност 27 000 лв.

 

3.     увеличаване на трансфер за КТ „Георги Митев от 35 000 лв. на 36 500 лв.  по          § 61-02 „Трансфери между бюджети –предоставени трансфери (-)“ като допълнителните средства да бъдат осигурени от намаляване на дейност 998 „Резерв“, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ с 1 500 лв.

 

4.     увеличаване на субсидия за читалищата в община Ямбол чрез дофинансиране от местни приходи дейност 738Читалища“, § 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за ЮЛ с нестопанска цел“ от 21 000 лв. на 24 000 лв., като допълнителните средства да бъдат осигурени от намаляване на дейност 998 „Резерв“, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ с 3 000 лв.

 

5.     намаляване на приходите по §  27-02 „Общински такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването“ от 250 000 лв. на 210 000 лв. и намаляване на дейност 998 „Резерв“, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ с (-) 40 000 лв.