ПРОТОКОЛ № LІ

 

            Днес, 26.01.2023г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0007/18.01.2023г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Александър Стойков.

            На заседанието присъства Васил Александров – заместник-кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 34 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри петдесет и първото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол за основен ремонт и обновяване на  ОУ „Христо Смирненски“ с административен адрес ул. „Търговска“ № 79“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол за основен ремонт и обновяване на ДГ „Щастливо детство“, с административен адрес ул. „Любен Каравелов“ № 33 по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях – общинска собственост в Приложение 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно бюджетни разплащания на Община Ямбол през 2023г. до приемане на бюджета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ в обхват УПИ VІ-7946, УПИ XІІ-7080, УПИ XI-7080, УПИ X-7080 и УПИ ІX-7080, кв. 153Б по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, всички представляващи един поземлен имот с идентификатор 87374.518.65 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно одобряване на проект за на изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XI и УПИ XII, в кв. 157А и УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVIII, кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Диана“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящи се в ж. к. „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на обект Кафе-аперитив в СК „Г. Дражев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно одобряване на предварително съгласие за отчуждаване на имот в м. Бахчите, Тодор Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно одобряване на предварително съгласие за отчуждаване на имот в м. Бахчите, "МАРК -1" ООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за промяна на предназначение на таван в апартамент, ж.к. Васил Левски 7, вх.А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за промяна на предназначение на избено помещение във фризьорски салон, ж.к. Възраждане 61, вх.В.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно приемане на правилник за ИД на Правилника за устройството и дейността на ОП ПЗО и Сп.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ по проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ в кв.333А и част от обслужваща ги улица.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имаме две нови предложения, които са ви изпратени на пощата и са разгледани от ПК – Предложение от кмета на общината относно поемане на дългосрочен дълг за допълване на допустимо финансиране за проекти с комбинирана подкрепа по подприоритет "Културна инфраструктура" със сключени договори за финансиране от ДЗЗД Фонд за устойчиви градове  и Предложение от кмета на общината относно кандидатстване с проектно предложение по процедура "Бъдеще за децата" за предоставяне на БФП по Програма РЧР 2021-2027г.  и.

адв. Георгиев - Считам, че първата допълнителна точка, която се предлага за включване в дневния ред, няма характер на неотложен въпрос, така както е записано в Правилника на ОбС. В разпоредбата на чл.42, т.6 е казано, че точки в дневния ред могат да се включат само, когато се касаят неотложни въпроси. Това, което беше пуснато на 24.02. вечерта, като предложение за сключване на нов договор за заем, за финансиране на обекти от културната програма на общината на тези обекти няма характер на неотложност. За разлика от това втората точка, която се предлага, тъй като там има един срок, в който трябва да се кандидатства до 22.02., имено това е неотложния въпрос, който може да бъде включен в дневния ред. В тази връзка считам, че поне първа точка, така както беше спусната в последния момент не може да се включва и да се обсъжда на днешното заседание.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване включването в дневния ред на предложението за поемане на дългосрочен дълг за допълване на допустимо финансиране.

Гласували       за – 27                         против – 3                              въздържали се – 5

Приема се.

Подлагам на гласуване включването в дневния ред на предложението относно кандидатстване с проектно предложение по процедура "Бъдеще за децата".

Гласували       за – 33                         против – 1                              въздържали се –  няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол за основен ремонт и обновяване на  ОУ „Христо Смирненски“ с административен адрес ул. „Търговска“ № 79“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол за основен ремонт и обновяване на ДГ „Щастливо детство“, с административен адрес ул. „Любен Каравелов“ № 33 по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях – общинска собственост в Приложение 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно бюджетни разплащания на Община Ямбол през 2023г. до приемане на бюджета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ в обхват УПИ VІ-7946, УПИ XІІ-7080, УПИ XI-7080, УПИ X-7080 и УПИ ІX-7080, кв. 153Б по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, всички представляващи един поземлен имот с идентификатор 87374.518.65 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно одобряване на проект за на изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XI и УПИ XII, в кв. 157А и УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVIII, кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Диана“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящи се в ж. к. „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на обект Кафе-аперитив в СК „Г. Дражев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно одобряване на предварително съгласие за отчуждаване на имот в м. Бахчите, Тодор Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно одобряване на предварително съгласие за отчуждаване на имот в м. Бахчите, "МАРК -1" ООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за промяна на предназначение на таван в апартамент, ж.к. Васил Левски 7, вх.А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за промяна на предназначение на избено помещение във фризьорски салон, ж.к. Възраждане 61, вх.В.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно приемане на правилник за ИД на Правилника за устройството и дейността на ОП ПЗО и Сп.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ по проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ в кв.333А и част от обслужваща ги улица.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно поемане на дългосрочен дълг за допълване на допустимо финансиране за проекти с комбинирана подкрепа по подприоритет "Културна инфраструктура" със сключени договори за финансиране от ДЗЗД Фонд за устойчиви градове.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура "Бъдеще за децата" за предоставяне на БФП по Програма РЧР 2021-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Йоргова - ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – 2                              въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

           На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.16, ал.1. от Закона за младежта,

 Приема Общински план за младежта за 2023 г.

      

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол за основен ремонт и обновяване на  ОУ „Христо Смирненски“ с административен адрес ул. „Търговска“ № 79“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.           Общински съвет- Ямбол дава съгласие Община Ямбол  да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция „Основен ремонт на сградата на ОУ „Христо Смирненски“ с административен адрес ул. „Търговска“ № 79“  по процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост.

2.         Община Ямбол като краен получател да осигури устойчивост за предложения проект „Основен ремонт на сградата на ОУ „Христо Смирненски“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 79“  е осигурена устойчивост, и образователната институция ОУ „Христо Смирненски“ продължи да функционира като такава и не бъде закривана за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател- Община Ямбол.

3.         Община Ямбол да осигури финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на инвестиция „Основен ремонт на сградата на ОУ „Христо Смирненски“ с административен адрес  ул. „Търговска“ № 79“ по процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, както и да осигури необходимите средства, в случай на разходи, които не се  финансират по процедурата.

4.         Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1, т.2 и т. 3 от настоящото решение за кандидатстването на Община Ямбол като кандидат- краен получател по процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол за основен ремонт и обновяване на ДГ „Щастливо детство“, с административен адрес ул. „Любен Каравелов“ № 33 по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.             Общински съвет- Ямбол дава съгласие Община Ямбол  да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция „Основен ремонт на сграда на ДГ „Щастливо детство“, с административен адрес ул. „Любен Каравелов“ № 33, по процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост.

2.             Община Ямбол в качеството си на краен получател да осигури устойчивост за предложения проект „Основен ремонт на сграда на ДГ „Щастливо детство“, с административен адрес ул. „Любен Каравелов“ № 33 като образователната институция ДГ „Щастливо детство“ продължи да функционира като такава и няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател- Община Ямбол.

3.             Община Ямбол да осигури финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на инвестиция „Основен ремонт на сграда на ДГ „Щастливо детство“, с административен адрес ул. „Любен Каравелов“ № 33, по процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, както и да осигури необходимите средства, в случай на разходи, които не се  финансират по процедурата, както и да осигури необходимите средства, в случай на разходи, които не се  финансират по процедурата.

4.             Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1, т.2 и т. 3 от настоящото решение за кандидатстването на Община Ямбол като кандидат-краен получател по процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях – общинска собственост в Приложение 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Стоянов - Останах изненадан от това предложение, защото знам, че Общината подкрепя бизнеса и застава зад бизнеса. Този драстичен скок от 17% индексация на наемите в гр. Ямбол мисля, че ще доведе до освобождаване на работна ръка и освобождаване на помещения. Разбрах, че този индекс е изваден от националния статистически институт, който е обявил 16,9%, но малко по-долу в разбивката е упоменато търговска дейност и помещения давани под наем, където е упоменато 9%. Мисля, че не е проблем, досега Община Ямбол е декларирала, че е в цветущо финансово положение. Моето предложение е да бъде 9% индексацията на наемите с цел да не помпим допълнително инфлацията и още по-малко в гр. Ямбол. Моето предложение е от 17% да станат 9% индексацията на наемите в гр. Ямбол.

Шиков – Според мен всички сме наясно, че 17% е много далеч от истинското число на инфлацията за последната година в държавата и тази индексация на наемните цени съвсем не представлява огромна заплаха на местния бизнес, каквито са евентуално опасенията на колегите. Най-малкото, защото местния бизнес си е вдигнал цените с повече от 17% за изминалата година. Общински съвет има право да реши и ще подложим това предложение на гласуване.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Стоянов.

Гласували       за – 14                         против – 8                              въздържали се – 11

Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 23                         против – 1                              въздържали се – 9

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 22                         против – 3                              въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.99, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират със 16.9 %, считано от 01.02.2023 г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.02.2023г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно бюджетни разплащания на Община Ямбол през 2023г. до приемане на бюджета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 34                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал.5, във връзка с чл. 98, ал.1 и 129 от Закона за публичните финанси, чл.6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.,

Считано от 01.01.2023 година:

1. Дава съгласие Кметът на общината при получаване на целеви трансфери от министерства да извършва разходи, в т. ч. капиталови през 2023 година в съответствие със сключени договори и поети ангажименти през 2022 година.

 2. Дава съгласие Кметът на общината да предоставя субсидии на организации с нестопанска цел, в случай че е налице основание за това.

3. Дава съгласие Кметът на общината да усвоява кредити през 2023 година, при спазване сроковете за усвояване по сключените договори.

4. Дава съгласие Кметът на общината да извършва плащания на погасителни вноски и лихви по кредити, съгласно клаузите по сключените договори и срокове.

 5. Дава съгласие Кметът на общината да извършва разходи за изплащане на помощи по решение на Общинския съвет в размер до 5 000 лв., за еднократна финансова помощ за новородени деца в размер до 30 000 лева, за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в размер до 4 000 лв., за разходи за погребения на социално слаби граждани в размер до 4 000 лв.

6. Дава съгласие Кметът на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни общински средства и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти от оперативни програми с цел успешно реализиране и финализиране, съгласно сключените договори.

   

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ в обхват УПИ VІ-7946, УПИ XІІ-7080, УПИ XI-7080, УПИ X-7080 и УПИ ІX-7080, кв. 153Б по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, всички представляващи един поземлен имот с идентификатор 87374.518.65 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІ-7946, УПИ XІІ-7080, УПИ XI-7080, УПИ X-7080 и УПИ ІX-7080, кв. 153Б по плана на гр. Ямбол – промишлена зона, всички с конкретно предназначение „за производствено-складова и обслужваща дейност и обитаване“ и всички представляващи един поземлен имот с идентификатор 87374.518.65 по кадастралната карта, с което изменение уличната регулационна линия, определяща границата с прилежащата улица от о.т. 292 до о.т. 266 се поставя в съответствие с кадастралната граница на поземлен имот с идентификатор 873784.518.65, по отношение на УПИ VI-7946 в кв. 153Б по плана на гр. Ямбол – промишлена зона.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на проект за на изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XI и УПИ XII, в кв. 157А и УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVIII, кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Решение № XXXVIII-1/08.04.2022 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол № 12/22.12.2022 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I „за СМОА“, УПИ II „за СМОА“, УПИ III „за СМОА“, УПИ IV „за СМОА“, УПИ V „за СМОА“, УПИ XI „за озеленяване“ и УПИ XII „за озеленяване“ в кв. 157А и УПИ XII „за СМОА“, УПИ XIV „за СМОА“, УПИ XV „за СМОА“ и УПИ XVIII „за СМОА“ в кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, придружен от трасировъчен план, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Изменението на действащия ПУП-ПРЗ се състои в следното:

- Отпада улица между кв. 157 и кв. 157А с осови точки 377-378-380-381-382-387-384-556-385-396-395-394-393-391-397-388, променя се улица с о.т. 390-391-392, при което се измества осовата и южната й улична регулационна линии на север, отпадат о.т. 391 и о.т. 392, проектират се нови осови точки о.т. 391А и о.т. 392А, заличава се квартал 157А;

- УПИ XII, УПИ XIV и УПИ XV от кв.157 и УПИ XI и УПИ XII в кв. 157А и част от улица между кв. 157 и кв. 157А се обединяват в нов УПИ XII-517.119 в кв. 157, с отреждане „за машиностроителна, машинообработваща промишленост, складова дейност и фотоволтаична инсталация“ като в индекс е вписан номера на съответния проектен поземлен имот - 87374.517.119; вътрешните регулационни линии на новообразувания УПИ XII-517.119 в кв. 157 съвпадат със съответните имотни граници на проектния поземлен имот - 87374.517.119;

- УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V в кв. 157А, УПИ XVIII, кв. 157  по плана на гр. Ямбол и останалата част от улица между кв. 157 и кв. 157А се обединяват в нов УПИ I-517.117 в кв. 157, с отреждане „за машиностроителна, машинообработваща промишленост, складова дейност и фотоволтаична инсталация“ като в индекс е вписан номера на съответния проектен поземлен имот – 87374.517.117; регулационните граници на новопроектирания УПИ I-517.117 съвпадат с имотните граници на съответния проектен поземлен имот, при което уличната регулационна линия източно от сграда 87374.517.11.21 минава по имотната граница и вътрешната регулационна линия между новопроектиран УПИ I-517.117 и съседен УПИ XXXII, кв.157 минава по имотната граница;

- за новопроектираните УПИ XII-517.119 и УПИ I-517.117 в кв. 157 се въвежда предимно производствена зона (Пп) устройствена зона, съобразно предвижданията на ОУП, с градоустройствени показатели - плътност на застрояване (П застр.) – до 80%; интензивност на застрояване (К инт.) –  до 2.5; височина – макс. 20 м; минимално озеленяване (П озел.) – 20%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; начин на застрояване – свободно /за УПИ XII-517.119/, свободно и свързано в два имота /за УПИ I-517.117/; със задължителни и ограничителни линии на застояване и запазване на съществуващото застрояване; паркиране в имота при условията на чл. 43, ал. 1 от ЗУТ.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Диана“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящи се в ж. к. „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на Кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, Решение на Общински съвет – Ямбол № ХLІІ-23/30.06.2022 г. и Решение по точка втора на протокол № 12/22.12.2022 г. на ЕСУТ при община Ямбол,  одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Диана“, поземлени имоти с идентификатори 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с което изменение за същите се установява смесена многофункционална устройствена зона (жилищни и обществени функции) – Смф, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

            Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 26                         против – няма                        въздържали се – 9

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - Приложение № 1-101 броя;    Приложение № 1А – 47 броя;

2. Жилища за настаняване под наем, отговарящи на условията за продажба, съгласно НРУРОЖ - Приложение № 2-164 броя;  Приложение № 2А-3 броя;

3. Ведомствени жилища - Приложение № 3-7 броя;

4. Резервни жилища - Приложение  № 4-5 броя.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на обект Кафе-аперитив в СК „Г. Дражев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичeн търг обект „Кафе аперитив“ с площ 122.80 кв. м., част от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 600 от 21.05.2002 г., находящ се в спортен комплекс „Георги Дражев“, представляващ сграда с идентификатор 87374.533.15.4 по КК на гр. Ямбол,  при следните условия:

     -    Начална тръжна месечна наемна цена – 1248.88 лв., без ДДС

     -    Депозит – 4500.00 лв.

     -    Предмет на дейност – питейно заведение       

     -    Срок за отдаване под наем –  5 (пет) години

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на предварително съгласие за отчуждаване на имот в м. Бахчите, Тодор Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.    На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 21, ал. 4 и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, дава съгласие Община Ямбол да сключи договор за придобиване собствеността на поземлен имот с проектен идентификатор 87374.36.901, с площ 144 кв. м., образуван от поземлен имот с идентификатор 87374.36.74 по КК и КР на град Ямбол, м. БАХЧИТЕ, вид територия земеделска, начин на трайно ползване нива от Тодор … Георгиев, за сумата от 4 670 лв. без ДДС.

2.    Упълномощава кмета на Община Ямбол да извърши последващи действия за финализиране на сделката.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на предварително съгласие за отчуждаване на имот в м. Бахчите, "МАРК -1" ООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.    На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 21, ал. 4 и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, дава съгласие Община Ямбол да сключи договор за придобиване собствеността на поземлен имот с проектен идентификатор 87374.36.887, с площ 131 кв. м., образуван от поземлен имот с идентификатор 87374.36.46 по КК и КР на град Ямбол, м. БАХЧИТЕ, вид територия земеделска, начин на трайно ползване нива от Димитър … Димитров - управител на „МАРК-1“ ООД, ЕИК 128569229 за сумата от 4 250 лв. без ДДС.

2.    Упълномощава кмета на Община Ямбол да извърши последващи действия за финализиране на сделката.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на право на строеж за промяна на предназначение на таван в апартамент, ж.к. Васил Левски 7, вх.А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Стоян … Стоянов, с постоянен адрес: от 34 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.550.86, по КК на град Ямбол, целият с площ 34 777 кв. м. за обособяване на ново жилище от съществуващо таванско помещение, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна на предназначението на таван № 2 в апартамент № 9, гр. Ямбол, сграда с идентификатор 87374.550.86.30, ЖК „Васил Левски“, бл. 7, вх. А“ и определя пазарна цена в размер на 3 251.30 лв. /три хиляди двеста петдесет и един лева и тридесет ст./ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на право на строеж за промяна на предназначение на избено помещение във фризьорски салон, ж.к. Възраждане 61, вх.В.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Димитър … Костадинов, с постоянен адрес: от 14 кв. м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.39, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 9 815 кв. м, във връзка с обособяване чрез промяна на предназначението на прилежащото избено помещение към самостоятелен обект - апартамент в сграда с идентификатор: 87374.552.39.17.7 по КК на гр. Ямбол във фризьорски салон и определя пазарна цена в размер на 1876.90 лв. /хиляда осемстотин седемдесет и шест лева и деветдесет стотинки/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – 3                              въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  

І. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1.       Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.510.49 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 1231 кв. м, за който е отреден УПИ VІІ в кв. 145 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А-1273 от 14.09.1990 г., находящ се на ул. „Латинка“ и ул. “Сокол“, актуван с АОС 1782 от 26.04.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 32 820.00 (тридесет и две хиляди, осемстотин и двадесет лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 16 000.00 (шестнадесет хиляди лева) лв.

2.       Поземлен имот с идентификатор 87374.512.486 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 260 кв. м, който е част от УПИ XXXVIII 486, 487, 204 за вилно застрояване в кв. 167 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение № XLVII-16/25.09.2007 г., находящ се в м. „Кайнашки баир“, актуван с АОС 2952/22.07.2022 г.

Начална тръжна цена на имота 2 938.00 (две хиляди деветстотин тридесет и осем лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 1 400.00 (хиляда и четиристотин лева) лв.

3.       Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 4 165 кв. м, за който  е отреден УПИ ХXVIII „Незастроен имот за производствен, складов обект“, кв. 162 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се в Индустриална зона, актуван с АОС № 964 от 28.07.2003г.

Начална тръжна цена на имота 121 700.00 (сто двадесет и една хиляди и седемстотин лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 60 000.00 (шестдесет хиляди лева) лв.

4.       Склад представляващ едноетажна сграда с идентификатор 87374.517.38.22 със ЗП 192 кв. м, и едноетажна сграда с идентификатор 87374.517.38.23 със ЗП 23 кв. м, функционално свързани, построени през 1963г. в поземлен имот с идентификатор 87374.517.38 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, находящ се в Индустриална зона, актуван с АОС 2775 от 15.03.2021 г.

Начална тръжна цена на имота 87 800.00 (осемдесет и седем хиляди и осемстотин лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 44 000.00 (четиридесет и четири хиляди лева) лв.

5.       Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.517.54 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 393 кв. м, включен в УПИ XXXV- 7858 в кв. 94 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-220/04.03.1993г., находящ се на ул. „Железничарска“, актуван с АОС № 2562/02.04.2020г.

Начална тръжна цена на имота 13 600.00 (тринадесет хиляди и шестстотин лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 7 000.00 (седем хиляди лева) лв.

6.       Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.517.57 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 225 кв. м, включен в УПИ II в кв. 149 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-220/04.03.1993г., находящ се на ул. „Индустриална“, актуван с АОС № 2563/02.04.2020г.

Начална тръжна цена на имота 8 500.00 (осем хиляди и петстотин лева) лв. без ДДС.

 Депозит за участие 4 000.00 (четири хиляди лева) лв.

7.        Поземлен имот с идентификатор 87374.520.154 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-10790/30.09.2021 г. на ИД на АГКК, с площ 3464 кв. м., 87374.520.171, за който е отреден УПИ I за ЖС в кв. 6 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-/16.10.2001 г., находящ се в ж. к. „Христо Ботев“, актуван с АОС № 2885/14.10.2021г.

Начална тръжна цена на имота 110 00.00 (сто и десет хиляди лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 55 000.00 (петдесет и пет хиляди лева) лв.

8.       Поземлен имот с идентификатор 87374.520.155 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-10790/30.09.2021 г. на ИД на АГКК, с площ 5 097 кв. м, за който е отреден УПИ I за ЖС в кв. 11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-354/29.03.1989 г., находящ се в ж. к. „Христо Ботев“, актуван с АОС № 2884/14.10.2021 г.

Начална тръжна цена на имота 192 700.00 (сто деветдесет и две хиляди и седемстотин лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 96 000.00 (деветдесет и шест хиляди лева) лв.

9.       Сграда с идентификатор 87374.520.171.3 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-10790/30.09.2021 г. на ИД на АГКК, със застроена площ 197 кв. м, етажност - 5 етажа, построена през 1996 г. със степен на завършеност „груб строеж“ в ПИ с идентификатор 87374.520.171, за който е отреден УПИ I за ЖС в кв. 4 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-354/29.03.1989 г., с административен адрес ж.к. „Христо Ботев“, бл. 2, актувана с АОС № 2897/28.10.2021 г.

Начална тръжна цена на имота 410 00.00 (четиристотин и десет хиляди лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 200 000.00 (двеста хиляди лева) лв.

10.     Поземлен имот с идентификатор 87374.523.205 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от ИД на АГКК, с площ 237 кв. м, който е част от УПИ XІ и част от УПИ X в кв. 55 по регулационен план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Странджа“ № 110А, актуван с  АОС 2747/13.11.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 23 200.00 (двадест и три хиляди и двеста лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 11 600.00 (единадесет хиляди и шестстотин лева) лв.

11.     Поземлен имот с идентификатор 87374.523.255 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от ИД на АГКК, с площ 190 кв. м, който е част от УПИ І в кв. 32 по регулационен план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Преслав“ №190, актуван с  АОС 2697/30.10.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 18 300.00 (осемнадесет хиляди и триста лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 9 000.00 (девет хиляди лева) лв.

12.     Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.56 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, с площ 1194 кв. м, който е част от УПИ VII, отредена за заведение за обществено хранене в кв. 72 по регулационния план на гр. Ямбол,  одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Георги Кондолов“ № 30, актуван с АОС № 2649/04.09.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 68 400.00 (шестдесет и осем хиляди и четиристотин лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 34 000.00 (тридесет и четири хиляди лева) лв.

13.     Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 610 кв.м, идентичен с УПИ Х 578 „Незастроен имот за жилищни нужди“,  в кв. 85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А-630 от 02.08.1994 г., находящ се на ул. „Боровец“, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015 г.

Начална тръжна цена на имота 72 000.00 (седемдесет и две хиляди лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 36 000.00 (тридесет и шест хиляди лева) лв.

14.     Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 682 кв. м, включващ УПИ ХIX 194 „Незастроен имот за жилищни нужди“, в кв. 85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ/02-00013 от 04.04.2018 г., находящ се на ул. „Боровец“, актуван с АОС 2186 от 08.05.2018 г.

Начална тръжна цена на имота 79 500.00 (седемдесет и девет хиляди и петстотин лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 40 000.00 (четиридесет хиляди лева) лв.

15.     Поземлен имот с идентификатор 87374.529.117 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от ИД на АГКК, с площ 1224 кв. м, за който е отреден УПИ І за ЖС в кв. 20 по регулационен план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Крайречна“ № 20, актуван с  АОС 2560/ 02.04.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 74 500.00 (седемдесет и четири хиляди и петстотин лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие  37 000.00 (тридесет и седем хиляди лева) лв.

16.     Незастроен поземлен имот  с идентификатор 87374.531.228 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 256 кв. м, находящ се на ул. „Видин“ №21, актуван с АОС 997/15.04.2004 г.

Начална тръжна цена на имота 29 600.00 (двадесет и девет хиляди и шестстотин лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 15 000.00 (петнадесет хиляди лева) лв.

17.     Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.299 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 291 кв.м, заедно с двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 87374.531.299.1 със ЗП 74 кв.м, находящ се на ул. „Малко Търново“ №33, актуван с АОС 1477/18.07.2008г.

Начална тръжна цена на имота 84 000.00 осемдесет и четири хиляди лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 42 000.00 (четиридесет и две хиляди лева) лв.

18.     58/120 и.ч. от Поземлен имот с идентификатор 87374.538.123, по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, целият с площ 120 кв.м, идентичен с УПИ II 123 ЖС в кв. 114 по регулационния план на гр. Ямбол. находящ се на ул. „Хан Тервел“ № 4, ведно със СО в сграда с идентификатор 87374.538.123.1.3, с площ 39.23 кв.м, актуван с АОС 1582 от 16.09.2009 г. и АОС 1583 от 12.10.2009 г.

Начална тръжна цена на имота 35 200.00 тридесет и пет хиляди и двеста лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 18 000.00 (осемнадесет хиляди лева) лв.

19.     Поземлен имот с идентификатор 87374.542.263 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 210 кв. м, идентичен с УПИ VII 76 за ЖС, кв. 105 по ПУП ПР на гр. Ямбол, одобрен с решение XLVIII-1/03.10.2007 г. На ОбС Ямбол, заедно с едноетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.542.263.1 със ЗП 77 кв. м, находящ се на ул. „Стефан Караджа“ № 1, актуван с АОС 1874/09.12.2014 г.

Начална тръжна цена на имота 71 600.00 (седемдесет и една хиляди и шестстотин лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 36 000.00 (тридесет и шест хиляди лева) лв.

20.     Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.550.136 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 722 кв. м, идентичен с УПИ V-136 за обществено обслужване в кв. 22 по плана на гр. Ямбол, находящ се в ж.к.Васил Левски, актуван с АОС 2980/22.08.2022 г.

Начална тръжна цена на имота 169 380.00 (сто шестдесет и девет хиляди триста и осемдесет лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 85 000.00 (осемдесет и пет хиляди лева) лв.

21.     Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.553.142 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 345 кв. м, за който е отреден УПИ X 5193 за ЖС, кв. 94 по  планa на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Панайот Волов № 35, актуван с АОС 2102/01.08.2017 г.

Начална тръжна цена на имота 39 600.00 (тридесет и девет хиляди и шестстотин лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 20 000.00 (двадесет хиляди лева) лв.

22.     60/371 ид. ч. от ПИ с идентификатор 87374.553.188, по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005г., от ИД на АГКК, с площ 371 кв. м, заедно с едноетажна полумасивна  жилищна сграда в имота с идентификатор 87374.553.188.2 със ЗП 47 кв. м. и полумасивна сграда /навес/ идентификатор 87374.553.188.1 със ЗП 10 кв.м, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Асенова крепост“ 22-22А, актуван с АОС 1219/14.02.2006 г.

Начална тръжна цена на имота 34 000.00 (тридесет и четири хиляди лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 17 000.00 (седемнадесет хиляди лева) лв.

23.     Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.39.67 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от ИД на АГКК, с площ 83.48 кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, коридор, тераси и санитарен възел, с прилежащо мазе № 22 от 6.60 кв.м, ведно с отстъпеното право на строеж върху терена и идеалните части от общите части на сградата, находящ се в ЖК „Златен рог“, бл. 12, вх. В, ет.8, актуван с АОС 595/17.05.2002г.

Начална тръжна цена на имота 35 600.00 (тридесет и пет хиляди и шестстотин лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 18 000.00 (осемнадесет хиляди лева) лв.

24.     Поземлен имот с идентификатор 87374.563.448 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 495 кв. м, идентичен с УПИ IX 164 за вилно застрояване в кв. 32 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение № XLVII-16/25.09.2007г., находящ се в м. „Кринчовица“ м. Нови лозя, актуван с АОС 2429/23.07.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 4 195.10 (четири хиляди сто деветдесет и пет  лева и десет стотинки) лв. без ДДС.

Депозит за участие 2000 (две хиляди лева) лв.

25.     Поземлен имот с идентификатор 87374.569.410 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 600 кв. м, за който е отреден УПИ VI 352 за вилно застрояване в кв. 32 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол № XLVII-16/25.09.2007 г., находящ се в м. „Кринчовица“ м. Под Язовира, актуван с АОС 2636/07.08.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 6 034.20 (шест хиляди тридесет  и четири  лева и двадесет стотинки) лв.без ДДС.

Депозит за участие 3000 (три хиляди лева) лв.

26.     Поземлен имот с идентификатор 87374.569.412 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 869 кв.м, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК за който е отреден УПИ XVIII в кв. 107 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол № XLVII-16/25.09.2007 г., находящ се в СО „Кринчовица“, м. „Под Язовира“, актуван с АОС 1525/31.10.2008 г.

Начална тръжна цена на имота 7 364.80 (седем хиляди триста шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки) лв. без ДДС.

Депозит за участие 3500 (три хиляди и петстотин лева) лв.

27.     Поземлен имот с идентификатор 87374.570.345 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 1223 кв. м, идентичен с УПИ VIII 10 в кв. 109 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол № XLVII-16/25.09.2007 г., актуван с АОС 2468/14.10.2019 г., находящ се в м. „Кринчовица“ м. „Под Язовира“, актуван с АОС 2468/14.10.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 13 819.90 (тринадесет хиляди осемстотин и деветнадесет лева и деветдесет стотинки) лв. без ДДС.

Депозит за участие 7000 (седем хиляди лева) лв.

28.     Поземлен имот с идентификатор 87374.574.1 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 296 кв. м,  вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1371/06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота 7 030.00 (седем хиляди и тридесет лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 3500 (три хиляди и петстотин лева) лв.

29.     Поземлен имот с идентификатор 87374.574.24 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. от ИД на АГКК, с площ 459 кв. м, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1369/05.04.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 8 720.00 (осем хиляди седемстотин и двадесет лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 4 500 (четири хиляди и петстотин лева) лв.

30.     Поземлен имот с идентификатор 87374.574.27 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. от ИД на АГКК, с площ 438 кв. м, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1399/10.05.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 8 320.00 (осем хиляди триста и двадесет лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 4 000 (четири хиляди лева) лв.

31.     Поземлен имот с идентификатор 87374.574.43 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. от ИД на АГКК, с площ 551 кв. м, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1381/12.04.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 10 460.00 (десет хиляди четиристотин и шестдесет лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 5 000 (пет хиляди лева) лв.

32.     Поземлен имот с идентификатор 87374.574.69 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 392 кв. м, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1414/21.06.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 9 310.00 (девет хиляди триста и десет лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 4 500 (четири хиляди и петстотин лева) лв.

33.     Поземлен имот с идентификатор 87374.574.137 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. от ИД на АГКК, с площ 402 кв. м, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1347/20.02.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 4 600 (четири хиляди и шестстотин лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 2 300 (две хиляди и триста лева) лв.   

34.     Поземлен имот с идентификатор 87374.574.141 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. от ИД на АГКК с площ 462 кв. м, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1348/19.02.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 5 290.00 (пет хиляди двеста и деветдесет и лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие 2600 (две хиляди и шестстотин лева) лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за ИД на правилника за устройството и дейността на ОП ПЗО и Сп.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Александров – Извинявам се, че при изготвяне на предложението е пропуснато да се отрази промяната на общата щатна бройка, която е упомената в чл.7, ал.2 от правилника. Така текстът трябва да бъде: „Числеността на персонала е 94 бр., …“.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 27                         против – 1                              въздържали се – 6

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя с направеното допълнение.

Гласували       за – 20                         против – 11                            въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.42.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол,

 I. Приема Правилник за изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“, както следва:

§ 1. В раздел III, чл.7 се създава нова т.7 със следното съдържание: „т.7 звено „Почистване и поддържане озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол“ - 55 щатни бройки“ и изменя чл.7, ал.2 – „Числеността на персонала е 94 броя, разпределени съгласно одобрено от кмета на общината длъжностно разписание“

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт" - бюджетна дейност към Община Ямбол, е приет с Решение № ....... по Протокол № .... / ......-...г. влиза в сила от …….

II.    Възлага изпълнението на настоящото решение на Директора на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ - бюджетна дейност към община Ямбол, който след влизането му в сила следва да назначи служители в новообразуваното звено и да поеме неговото финансово обезпечаване съгласно одобрената план-сметка по т.1 от  проведеното на 29.12.2022г. L заседание на Общински съвет Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ по проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ в кв.333А и част от обслужваща ги улица.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 2                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол и чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, с който "БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ" ООД се задължава да прехвърли безвъзмездно в собственост на Община Ямбол поземлен имот с проектен идентификатор 87374.515.152 с площ 5230 кв.м., предвиден за новообразуваната улица.

2. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.5 от ЗОС и  чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, с който Община Ямбол се задължава да прехвърли безвъзмездно в собственост на "БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ" ООД имот с проектен идентификатор 87374.515.155 с площ 2943 кв.м., който ще премине към новообразувания урегулиран поземлен имот XIII 515.150.153.154.155 „за фотоволтаична централа, производствена и складова дейност“, кв.333а.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно поемане на дългосрочен дълг за допълване на допустимо финансиране за проекти с комбинирана подкрепа по подприоритет "Културна инфраструктура" със сключени договори за финансиране от ДЗЗД Фонд за устойчиви градове.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Йоргова – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

адв. Георгиев - Направеното предложение е за дофинансиране на проектите, по които Община Ямбол е кандидатствала и е получила такова финансиране. Очаквах, че в това предложение ще намерим някакъв отчет или някакво становище защо до този момент тези проекти не се реализираха, защо Община Ямбол забави финансирането и реализирането на тези проекти и защо ще натоварим общинския бюджет с допълнителни 4 млн. лв., но вие тук няма да прочетете тази информация. Защото трябва да кажем от тази трибуна, че Община Ямбол, ОА е лош стопански ръководител. Защото 4 г. вече тези проекти можеха да се реализират много по-рано, от тогава, когато беше финансирано това строителство и трябваше да се реализират. Какви ли не неща се вършеха само и само да не бъдат възложени и дойде време, когато се оказа, че средствата, които са отпуснати от държавния бюджет по програми за финансиране на тези обекти са недостатъчни и в резултат на това се налага ние отново да поемаме нов дълг, който в рамките на три години стана над 15 или 17 млн. лв., които средства ще предстои да бъдат връщани от един бъдещ период от време, но не от тази ОА и не от този ОбС. По този начин ние ще направим едно дофинансиране, но не е ясно защо ние трябва да финансираме с такъв висок процент строителството при положение, че на централно ниво се прие актуализация на цените от 15%, това е посочено тук, ние защо правим такова драстично увеличение на остатъчното довършително строителство, от които някои обекти достигат над 30%. Няма икономически и финансов анализ, който да е приложен към това предложение, кое налага такова драстично увеличение чрез теглене на кредит. Написано е, че е от анализ, къде е този анализ, аз не го виждам в това предложение. Кое налага увеличаването на капиталовите разходи с тези суми. Доколкото си спомням от предните разговори на кмета, че Община Ямбол е в добро финансово състояние и има остатъци, които се прехвърлят от година на година. Миналата година би следвало да има към 4 млн. лв. остатък, който е абсолютно достатъчно за финансиране на тези обекти, тук също нищо не се говори за тези средства. Считам, че с така направеното предложение не става ясно защо ние трябва да изтеглим този заем от 4 млн. лв. и кое налага такова увеличение от 15%, което прави държавата в цялата страна във връзка със строителството със тази сума по отношение на тези 4 обекта. В тази връзка така направеното предложение в мотивировъчната си част е неясно и не следва да го гласуваме, а следва да задължим ОА да даде по-детайлна информация защо се налага да теглим такава сума и как по разчети се предвижда това увеличение, а не под формата на разходи за материали и за труд.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 26                         против – 4                              въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 4                              въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.3, т.2, чл.4, т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг,

1. Община Ямбол да сключи дългосрочен дълг за увеличаване на допустимо финансиране за проекти с комбинирана подкрепа по подприоритет „Културна инфраструктура“ със сключени Договори за финансиране (Приложение №1) за подобряване на градската инфраструктура при следните основни параметри:

1.       Общ индикативен размер на дългосрочен дълг -  4 095 000 лв., разпределени в отделни допълващи кредити за всеки проект;

2.       Валута на дълга – лева;

3.       Вид на дълга – Дългосрочен дълг за допълване на допустимо финансиране за проекти комбинирана подкрепа Културна инфраструктура със сключени Договори за финансиране

4.       Начин на обезпечаване:

·              Учредяване на пореден залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ямбол по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

·              Финансово обезпечение, учредено по реда за Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) върху вземания по банкови сметки с титуляр община Ямбол, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях

 

5.       Срок за усвояване на заема - до крайния срок за допустимост на разходите по ОПРР (31.12.2023 г.) но не по-късно от срока на АДБФП по конкретния проект.

6.       Условия за погасяване - месечни погасителни вноски по главница (след изтичане на гратисния период) и ежемесечни лихвени плащания съобразно погасителен план към съответния Договор за финансиране .

7.       Гратисен период за погасяване на главницата - до 24 месеца, но не по-късно от гратисния период  по конкретния Договор за допустим проект, който е максимално определен на 36 месеца от сключване на Договор за финансиране по финансовия инструмент.

8.       Срок за погасяване - не по-късно от срока за погасяване по конкретния Договор за финансиране на допустим проект, приет до 144 месеца от сключване на съответния Договор за финансиране.

9.       Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства.

10.    Осреднен индикативен лихвен процент: не повече от РЛП+0,64% на годишна база. Компонент при определяне на осреднената цена е и Референтния лихвен процент /РЛП/ на ОББ АД за бизнес клиенти. Стойността му се изчислява съгласно приетата от банката методика, базирана на публично достъпни данни. Стойността му се публикува на сайта на ОББ АД, като се актуализира месечно. (Към 01.12.2022 г. РЛП за бизнес клиенти на ОББ е 0,00%).

11.    Такси, комисионни, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита - съгласно ценовата политика на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Ямбол да подготви искане за увеличаване на кредити, да го подаде в офиса на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, да подпише анекс към договора за кредит и договорите за залог и за финансово обезпечение, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура "Бъдеще за децата" за предоставяне на БФП по Програма РЧР 2021-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 31                         против – 2                              въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2-003 „Бъдеще за децата“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

2. Общински съвет - Ямбол възлага на кмета на община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 от настоящото решение с цел кандидатстване на Община Ямбол по процедура BG05SFPR002-2-003 „Бъдеще за децата“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

 

 

 

 

 

Председателят даде думата на Иван Кърцъков да огласи питане вх.№ В-0591/29.11.2022г., относно рамково споразумение, свързано със строителство на  водопроводни мрежи в община Ямбол, улично осветление и коледен базар 21г. и питане вх.№ В-0002/04.01.2023г. относно актове на кмета. (приложени питания)

Шиков връчи и огласи отговори на Ив. Кърцъков по въпросите. (отговор 1, приложение към отговор 1, отговор 2)

Иван Кърцъков изказа неудовлетворение от получените отговори - Това, което касае това рамково споразумение за 24 млн. лв.  заедно с другото, което е за 36 млн. лв., което върви в момента, общо сумата става 60 млн. лв. И двата договора са за 36 месеца, което означава, че в рамките на следващите три години, тези договори може да видят и бял свят, и тогава тези 6%, които са по закона за публичните финанси, в никакъв случай сметката там няма да излезе, тя може да отиде на 30% много над разрешеното, но тези обществени поръчки се играят и особено притеснителна е обществената поръчка за ВиК, насила наливаме средства и то в такива големи обеми. За уличното осветление, надявам се да се случи, но не виждам да се работи на този участък на южната дъга. Там е започнато само до някъде и е редно това да се завърши.

Шиков - Както чухте 2023 г. ще бъде завършено.

Кърцъков – Аз го чух, но от много време не се работи изобщо. И относно коледния базар, за него не се дава информация за тока. Това, което г-н Шиков спести е, че има досъдебно производство за коледния базар. Въпросната фирма, с която е сключен този договор се вижда много ясно с какво се занимава в търговския регистър: „Цели: популяризиране на спорта сред младото население; Средства за постигане: лични средства и дарения; предмет на допълнителна дейност: организиране на рекламни кампании, наемане и отдаване на игрално площи с цел организиране на спортни активности.“ Как я намерихме тази спортна фирма чак във Варна? По въпроса за актовете на кмета, които той трябва да предостави. Не мога да се съглася, че всички тези договори са предоставени. Адв. Георгиев е тук и той знае много добре колко пъти ги търси, и не ги получава включително и от Вас.

            Сивкова – проц. - Г-н Шиков, отправям забележка относно начина на водене на заседанието, която е свързана с това, че съгласно чл.69, т.5 от правилника, по-който ние работим след обявяване на питането гражданина получава отговор от кмета, ресорния зам. – кмет, експерт от ОА или председател на ПК. Считам, че по въпроси, които са от компетентността на администрацията тук трябва да стои представител от тези описаните, а не Вие, тъй като тук Вие като представител на ОА ставате страна в едни коментари, които не касаят пряко компетентността на ОбС. Така че Ви моля, при следващи такива, когато трябва да се отговаря на въпрос на гражданин, с цялото ми уважение, които са свързани с работата на ОА, каквато по-голямата част днес касаеха тези въпроси, тук да застава ресорен зам.-кмет, кмет или специалист от ОА. Имаме присъствие на такъв, в момента г-н Александров е изпълняващ длъжността кмет на общината, той стои и мълчи, а Вие като представител на ОбС и на който не му е работата да отговаря, отговаряте.

Шиков - Аз не отговарям, а обявявам получените отговори, както е по правилник.

Сивкова – В правилника пише кой дава отговорите.

Шиков – Отговорил е този, който пише в правилника. Поради изчерпване на дневния ред закривам петдесет и първото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 23 февруари 2023г.

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

 

                                                                                    Ан. Господинова