Общинска администрация Ямбол Република България

Устройство на територията и строителството


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО

1989  Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
1990  Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
1991  Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
2001  Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
2018  Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
2023  Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
2024  Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
2025  Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
2027  Издаване на скици за недвижими имоти
2041  Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
2054  Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
2060  Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
2061  Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
2062  Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
2063  Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
2064  Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
2067  Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
2082  Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
2083  Издаване на виза за проектиране
2084  Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
2097  Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
2098  Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
2112  Издаване на разрешение за строеж
2113  Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
2117  Одобряване на подробен устройствен план
2119  Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
2130  Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
2517  Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
3179  Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

1. Допускане /разрешаване/ на изменение на общ устройствен план
2. Одобряване на изменение на общ устройствен план
3. Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за ПУП, когато е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива
4. Разглеждане и одобряване на проекти за премахване на строеж по чл. 197, ал. 1 от ЗУТ /съдържащ-конструктивно становище, ПБЗ и ПУСО/
5. Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи (подпорни стени и др.)
6. Издаване на забележка за вписване на възложител в разрешение за строеж
7. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
8. Издаване на удостоверение за нанасяне на надземни и подземни проводи и съоръжения по чл. 32 от ЗКИР, във връзка с чл. 54а от ЗКИР и чл. 175 от ЗУТ
9. Вписване в регистъра технически паспорт на строеж
10. Издаване на удостоверение за заварен строеж
11. Одобряване на схема за поставяне на преместваем обект /по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ/
12. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца  Забележка:/извършва се еднократно само при непроменени обстоятелства/


Ръководство на потребителя - Портал за електронни услуги EGOV.BG

Електронните административни услуги, също могат да бъдат заявени и от официалния сайт на Община Ямбол на следния адрес: https://yambol.imeon.bg:4443/WebSiteApp/frmMain.aspx , като изберете желаната услуга и натиснете бутона ЗАЯВЯВАНЕ.


БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАКСИ - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Банкова сметка: BG 13 SOMB 9130 84 24420344

Код за вид плащане: 44 80 01

Банка: Общинска банка АД, ФЦ - Ямбол

SWIFT BIC код: SOMBBGS

Полезни връзки


Банери ➲