Общинска администрация Ямбол Република България

Устройство на територията и строителството


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО

 1. Издаване на скица от действащ регулационен план или по стар обезсилен кадастрален план
 2. Издаване на скица с изчертан подземен кадастър
 3. Издаване на скица с указан начин на застрояване - виза за проектиране
 4. Презаверяване на скица
 5. Издаване на заверено копие по стари, обезсилени регулационни планове и преписки, разписни листи
 6. Издаване на заверено копие от действащ регулационен план
 7. Издаване на заверено копие от техническия архив
 8. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство
 9. Издаване на удостоверение за определяне на нов административен адрес
 10. Издаване на удостоверение за идентичност на УПИ
 11. Издаване на удостоверение за търпим строеж
 12. Допускане /разрешаване/ на изработване на ПУП /по чл.134, чл.124, чл.124А, чл.113, чл.150 и др. от ЗУТ/
 13. Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на ПУП
 14. Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на ПУП, когато е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива
 15. Издаване на разрешение за строеж
 16. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи или горски фонд, без промяна на предназначението
 17. Издаване на разрешение за строеж, когато е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива
 18. Заверка /презаверяване/ разрешение за строеж
 19. Издаване заповед за смяна титуляра в разрешение за строеж
 20. Приемане и заверяване на екзекутивна документация
 21. Издаване на удостоверение по чл.54А от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ за нанасяне на графична информация на ППС (подземни проводи и съоръжения) по данни на изпълнителя и други в специализирана карта
 22. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
 23. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка
 24. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването
 25. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на обект /сграда и др./
 26. Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 27. Разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие
 28. Разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж с приемане от общински експертен съвет по устройство на територията
 29. Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект, промяна по време на строителството
 30. Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи (подпорни стени и др.)
 31. Одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.56 и чл.67 от ЗУТ в частен имот
 32. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация /УВЕ/ на видовете строежи от IV и V категория
 33. Разглеждане и съгласуване на предварителен проект, във връзка с отстъпване право на строеж и делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ
 34. Извадка от цифров модел съдържащ кадастър, регулация и подземен кадастър

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАКСИ - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Банкова сметка: BG 13 SOMB 9130 84 24420344

Код за вид плащане: 44 80 01

Банка: Общинска банка АД, ФЦ - Ямбол

SWIFT BIC код: SOMBBGS

Полезни връзки


Банери ➲