Общинска администрация Ямбол Република България

Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи (подпорни стени и др.).


Необходими документи:

  1. Заявление по образец - УТС3 [ Размер на файла: 374.44kB ]
  2. Документ за собственост, право на строеж или друго вещно право
  3. Удостоверение за наследници - при наследствен имот
  4. Пълномощно - недвижими имоти [ Размер на файла: 26.94kB ] , когато заявлението се подава от упълномощено лице
  5. Технически/работни инвестиционни проекти - 3 екземпляра
  6. Виза за проектиране
  7. Доклад за оценка за съответствие

Таксa: 100,00 лв.

Срок: 14 календарни дни

Валидност: по ЗУТ

Полезни връзки


Банери ➲