Общинска администрация Ямбол Република България

Издаване на удостоверение за нанасяне на надземни и подземни проводи и съоръжения по чл. 32 от ЗКИР, във връзка с чл. 54а от ЗКИР и чл. 175 от ЗУТ.


Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, ЗКИР, НОАМТЦУ

Необходими документи:

  1. Заявление по образец - УТС-6-1 [ Размер на файла: 381.74kB ]
  2. Пълномощно - недвижими имоти [ Размер на файла: 26.94kB ] , когато заявлението се подава от упълномощено лице
  3. Документ за собственост или право на строеж
  4. Разрешение за строеж или акт за узаконяване
  5. Папка с данни и графични материали от измерванията на лицензиран изпълнител (цифров модел на заснемане)

Таксa: 0,30 лв./л.м. от ЗП, РЗП, но не по-малко от 40,00 лв. и не повече от 2 000 лв

Срок: 7 работни дни

Валидност: по ЗУТ

Полезни връзки


Банери ➲