Общинска администрация Ямбол Република България

Издаване на удостоверение за заварен строеж


Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:

  1. Бланка УТС-11;
  2. Нотариално заверена декларация за годината на завършване на строежа;
  3. Документи, регламентиращи собственост, пълномощно;
  4. Одобрени проекти;
  5. Разрешение за строеж;
  6. Конструктивно обследване;
  7. Данни за нанасяне на строежа в кадастралния план (кадастралната карта);
  8. Геодезическо заснемане;
  9. Други документи, съобразно спецификата на строежа. /енергиен паспорт, технически паспорт/

Таксa: 200,00 лв.

- 50% - при заявяването на услугата, с цел разглеждане и проверка за възможността за издаване
на исканото удостоверение.
- 50% - при получаването на удостоверението.
При невъзможност за издаване на удостоверението, поради това, че строежът не отговаря на
разпоредбите, които са действали по времето, когато е извършен, или по действащите
разпоредби на Закона за устройство на територията, или като период на построяване,
заплатената такса при заявяването не подлежи на възстановяване.

Срок: 30 работни дни

Валидност: безсрочно

Полезни връзки


Банери ➲