Общинска администрация Ямбол Република България

Одобряване на схема за поставяне на преместваем обект /по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ/


Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:

  1. Заявление по образец - УТС8 [ Размер на файла: 394.92kB ]
  2. Документ за собственост, право на строеж или друго вещно право
  3. Удостоверение за наследници - при наследствен имот
  4. Пълномощно - недвижими имоти [ Размер на файла: 26.94kB ] , когато заявлението се подава от упълномощено лице
  5. Ситуационна схема
  6. Разрешение за строеж

Таксa: 1,00 лв./кв.м., но не по-малко от 50,00 лв.

Срок: 30 календарни дни

Полезни връзки


Банери ➲