ПРОТОКОЛ № VI

 

            Днес, 28.03.2024г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0021/21.03.2024г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Райно Георгиев, Станислав Говедаров.

            На заседанието присъстваха Васил Александров и Енчо Керязов – заместник-кметове на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри шестото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ по проблемите на наркоманиите към него за 2023г., и Годишен план за действие на ПИЦ по проблемите на наркоманиите за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г.” за календарната 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Годишен отчет по изпълнение на целите на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г., за календарната 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно участие на Община Ямбол в проектно предложение по Европейската инициатива за опазване на климата чрез общинската мрежа за ЕЕ – Еко Енергия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно промяна в представителството на Община Ямбол в СНЦ за обществено полезна дейност Европейски цифров иновационен хъб Загоре.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно подпомагане аптечната мрежа в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ст. Стоянов 

9.      Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025-2027г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно одобряване на ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ-I-1, кв. (кад. район) 26 по плана на гр. Ямбол, м. Маслака, ПИ 87374.26.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XXI-230, УПИ XXV-231 и УПИ XXVII-253, образувани от УПИ XXII-116 в кв. 143, по регулационния план на град Ямбол - промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ І, V и IV, кв. 165 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона, с идентификатори 87374.514.27 и 87374.514.34 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-36.919 и XI-36.920 с конкретно предназначение „за енергийни обекти – ТП и фотоволтаична инсталация до 200 кW“, в кв. (кадастрален район) 36 по плана на гр. Ямбол, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.36.919 и 87374.36.920 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно:

1.    Разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол по отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и одобряване на задание за същото.

2.    Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и одобряване на задание за същото.

3.    Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

4.    Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.72.653 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.72.1033.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот публична общинска собственост, с площ 10.00 кв. м. от покривното пространство на НЧ „Зора“, сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно определяне пазарна цена на застроен общински поземлен имот с идентификатор 87374.540.279 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 477 кв. м., с цел продажбата му на собствениците на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Страхил Войвода “ № 68-68А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на преместваемо съоръжение, представляващо детски приключенски въжен парк, разположено на територията на Градски парк - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2024- 2025 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Диана“, УПИ XV, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, с цел продажбата му на Мариана Дичева Вълчева и Йордан Дичев Йорданов, собственици на сграда с обществени функции.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 35 кв.м върху ПИ 87374.552.50, във връзка със съгласуван технически проект за обект „Архитектурно заснемане на пети етаж, бл. 53, вх. Д, к-с „Възраждане“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 53, вх. Д, тавани № 1 и № 4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2024г. 

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно замяна на движими културни ценности между „Български военен и технически музей”, гр. София, към Фондация „Български исторически военни и транспортни средства“,  и „Музей на бойната слава“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 87374.528.22.1 по КК на град Ямбол и пристройка към нея“ с местоположение: ПИ 196 от УПИ I-196, 197, 198, кв. 35 по плана на гр. Ямбол, ул. „Яне Сандански“ 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

28.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

29.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

30.  Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

31.  Предложение относно предоставяне на спортна база - ПОС на клуб по Водомоторни спортове 69 Рейсинг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

32.  Предложение относно предоставяне на спортна база - ПОС на Тенис клуб Ямбол 2005.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има постъпило предложение от ПК ЗСДСИ относно отпускане ЕФП на Никол Иванова.

Г. Славов – Предлагам да отпадне т.26 от проекта за дневен ред.

Шиков - Няма други предложения, мотивирайте.

Г. Славов – По време на заседание на комисията в четвъртък, в която и аз съм член ПК ЗОРПК, проведохме една достатъчно според мен смислена дискусия с колегите, дали е редно тази точка изобщо да се включва или не. Единственият гласувал „против“ бях аз. Попитах няколко пъти дали всичко законово е добре, председателя, който е юрист човек, също гарантира, че това е така. След много обстойно запознаване след това с цялото предложение, се оказа, че има нарушени само два закона и три наредби, което според мен прави това предложение негодно за гледане в Общинския съвет или ако бъде прието, то ще бъде прието с нарушението на два закона и три наредби внесено в пълното съзнание от кмета и подкрепено от съответните комисии, което според мен не е редно. И затова правя предложение да отпадне от дневния ред, докато се изчистят недостатъците, а ако решите да остане, ще ги обясня в заседание.

Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на Г. Славов.

Гласували         за – 3                           против – 25                                        въздържали се – 7

Не се приема.

Подлагам на гласуване включването на предложението за ЕФП като т.33.

Гласували         за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували         за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ по проблемите на наркоманиите към него за 2023г., и Годишен план за действие на ПИЦ по проблемите на наркоманиите за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г.” за календарната 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Годишен отчет по изпълнение на целите на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г., за календарната 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно участие на Община Ямбол в проектно предложение по Европейската инициатива за опазване на климата чрез общинската мрежа за ЕЕ – Еко Енергия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно промяна в представителството на Община Ямбол в СНЦ за обществено полезна дейност Европейски цифров иновационен хъб Загоре.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно подпомагане аптечната мрежа в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ст. Стоянов 

9.      Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025-2027г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно одобряване на ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ-I-1, кв. (кад. район) 26 по плана на гр. Ямбол, м. Маслака, ПИ 87374.26.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XXI-230, УПИ XXV-231 и УПИ XXVII-253, образувани от УПИ XXII-116 в кв. 143, по регулационния план на град Ямбол - промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ І, V и IV, кв. 165 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона, с идентификатори 87374.514.27 и 87374.514.34 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-36.919 и XI-36.920 с конкретно предназначение „за енергийни обекти – ТП и фотоволтаична инсталация до 200 кW“, в кв. (кадастрален район) 36 по плана на гр. Ямбол, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.36.919 и 87374.36.920 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно:

5.    Разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол по отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и одобряване на задание за същото.

6.    Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и одобряване на задание за същото.

7.    Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

8.    Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.72.653 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.72.1033.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот публична общинска собственост, с площ 10.00 кв. м. от покривното пространство на НЧ „Зора“, сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно определяне пазарна цена на застроен общински поземлен имот с идентификатор 87374.540.279 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 477 кв. м., с цел продажбата му на собствениците на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Страхил Войвода “ № 68-68А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на преместваемо съоръжение, представляващо детски приключенски въжен парк, разположено на територията на Градски парк - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2024- 2025 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Диана“, УПИ XV, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, с цел продажбата му на Мариана Дичева Вълчева и Йордан Дичев Йорданов, собственици на сграда с обществени функции.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 35 кв.м върху ПИ 87374.552.50, във връзка със съгласуван технически проект за обект „Архитектурно заснемане на пети етаж, бл. 53, вх. Д, к-с „Възраждане“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 53, вх. Д, тавани № 1 и № 4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2024г. 

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно замяна на движими културни ценности между „Български военен и технически музей”, гр. София, към Фондация „Български исторически военни и транспортни средства“,  и „Музей на бойната слава“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 87374.528.22.1 по КК на град Ямбол и пристройка към нея“ с местоположение: ПИ 196 от УПИ I-196, 197, 198, кв. 35 по плана на гр. Ямбол, ул. „Яне Сандански“ 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

28.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

29.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

30.  Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

31.  Предложение относно предоставяне на спортна база - ПОС на клуб по Водомоторни спортове 69 Рейсинг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

32.  Предложение относно предоставяне на спортна база - ПОС на Тенис клуб Ямбол 2005.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

33.  Предложение относно отпускане ЕФП. на Никол Иванова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Белчев - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ставрев – ПКЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

д-р Вълчев - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов – Имам един може би леко страничен въпрос, но мисля, че е съществен. Нещо, което от доста време битува в публичното пространство и би било хубаво да се изчисти тук. Въпросът ми е към зам.-кмета г-н Керязов, виждам, че е в залата, дали взема някакво възнаграждение във връзка с дейността. Да, това е въпрос, който между другото е актуален и много хора го говорят в публичното пространство, защото никой в държавата не взема на общинска служба като заместник кмет, не взема подобни пари.

Шиков – Г-н Славов, по предложението.

Славов - И това ми е въпроса, ако прецени, че г-н Керязов може да отговори. Благодаря.
Шиков - Няма да давам думата на г-н Керязов. Г-н Керязов, в тази комисия изобщо не участва. Сбъркали сте комисиите.

Няма други желаещи. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема за информация отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2023 година.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ по проблемите на наркоманиите към него за 2023г., и Годишен план за действие на ПИЦ по проблемите на наркоманиите за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Белчев - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

д-р Вълчев - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов – Тъй като никой на нас като общински съветници не ни е обяснил кой от заместник кметовите къде и в комисия участва, явно обърках първата, но сега си повтарям въпроса, ако г-н Керязов има нагласата да отговори, това е неговата възможност. Дали взима някакво възнаграждение в дейността на „Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол“ и „Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманите“ към него за 2023 година. Говорим само за 2023 година, предходните сигурно са били като 2023 година. Би било хубаво хората да знаят, пак повтарям, за подобни дейности никой никъде в държавата като зам.-кмет не взема възнаграждение, но битува мнението, че г-н Керязов взема. За това може да се изчисти тук от трибуната.

Шиков - Интересно е твърдението дали е проучено в цялата държава, но добре.

Керязов - Аз не знаех, че битува такова мнение и не знаех, че заплата ми е тайна. И не знаех, че съм единствения, който взима заплата като председател на този съвет, напротив, знам че и други служители на общината взимат пари за тази дейност. И съм изненадан, че битува такова мнение и не се знае за моята заплата. Така, че не знам това да е тайна, ако за някой е тайна, аз от време на време разбирам, че взимам някакви пари и за мен не е тайна. Моля?...(Славов от място – Конкретно от тази дейност.)… Да, конкретно от тази дейност. Не знаех, че е тайна тази заплата и от кой е тайна? Тук не знам някой да не знае, че вземам заплата за тази дейност. Поне аз не съм го крил.

Шиков – Мисля, че това беше достатъчно конкретен отговор.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от предложението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от предложението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал.2 от Правилника зя организацията и дейността на НСНВ:

1. Приема Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към него за 2022г.

2. Приема Годишен план за действие на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите за 2023г.

 

 

 

    

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г.” за календарната 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема Годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г.” за календарната 2023 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет по изпълнение на целите на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г., за календарната 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, ОбС- Ямбол приема Годишния отчет за 2023г. по изпълнение на Програма на Община Ямбол за управление на дейностите по управление на отпадъците.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно участие на Община Ямбол в проектно предложение по Европейската инициатива за опазване на климата чрез общинската мрежа за ЕЕ – Еко Енергия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация делегира права на Кмета на Община Ямбол да подпише писмо за подкрепа на проектно предложение „Насоки за интегрирано планиране на енергийно ефективни квартали“ на Общинска мрежа за енергийна ефективност- ЕкоЕнергия и да предприеме всички необходими действия от настоящото решение за участие на Община Ямбол в изпълнение на проекта по Европейската инициатива за опазване на климата (EUKI).

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна в представителството на Община Ямбол в СНЦ за обществено полезна дейност Европейски цифров иновационен хъб Загоре.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ставрев – ПКЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Решението на вносителя е уточнено, запознати сте. Няма желаещи да се изкажат Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

Изменя т. 2, 6 и 7 от решение по т. 1 на 35-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 35 от 24.02.2022 г. като същите придобиват следния вид:

2. Определя Васил Александров, заместник- кмет на община Ямбол за представител на Община Ямбол в сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“

6. Упълномощава представителя на Община Ямбол в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ да участва в гласуването  от името на Общината  при приемане на решенията на Общото събрание.

7. Дава съгласие представителят на Община Ямбол в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“- да прави предложения и да бъде избиран в органите на управление на Сдружението.

     В останалата част решение по т. 1 на  35-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 35 от 24.02.2022 г., остава непроменено.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 58, ал.1 от ЗИД на ДОПК:

Дава съгласие Община Ямбол да използва преведените и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на техника и оборудване за извършване на мероприятията по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на града - аератор за тревни площи, с обща прогнозна стойност 50 000,00 лв. с ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно подпомагане аптечната мрежа в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ст. Стоянов 

__________________________________________________________________________________

 

Стоянов - Имах възможността да проведа една предварителна среща с аптечните представители в областта, в която се проведе разговор, че проблема в Ямбол за откриването на денонощна аптека се явява в кадрите, фармацевтите, които трябва да работят в тези аптеки, са малко. Не е само в Ямбол, но и в цялата страна. Тяхното искане на бизнеса е поне община Ямбол, понеже сме поели толкова социални функции, подпомагане, много дейности в Ямбол, е добре да подпомогне и тях с поемането на така необходимия извънреден и нощен труд на тези аптеки, които ще се съгласят да обслужват през нощта гражданите на Ямбол. Тяхната молба е, ако може, след проведени преговори, да се стигне до някаква сума, с която да се подпомагат тези аптеки, защото след 22:00 часа повечето аптеки ще работят на загуба. И тъй като това е повече социална функция, моля да бъде подкрепено това предложение и мисля, че по този начин ще бъде решен проблемът на Ямбол. Като за целта има и вариант да не ни обвиняват, че определена аптека е спечелила, всеки месец да се редуват аптеките с определен график, който да бъде оповестяван, така че да бъде решен този проблем на град Ямбол. Значи сумата е приблизителна, аз описал между сто и двеста лева, сега пак ако се проведат тези разговори, може би ще се стигне до по-разумна сума, но молбата ми е да бъде поет този нощен труд и извънредния труд на тези фармацевти, които ще го полагат.

Илчев - ПК БФ предлага от проекта за решение да остане т.1 и да отпаднат т.2 и т.3. (приложен протокол)

д-р Вълчев - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол) - Комисията предлага към т.1 от решението: при провеждане на среща на кмета с ръководството на Фармацевтична комисия – Ямбол, да присъства и ПК ЗСДСИ. Това е една много важна точка за нас и нашите съграждани, защото се оказва, че ние сме един от градовете, в който години наред няма денонощна аптека. Преди провеждането на заседанието на ПК ЗСДСИ аз също се срещнах с някои от собствениците на големите вериги аптеки в нашия град и смея да твърдя, че са сходни проблемите, които колегата постави преди малко. Така че се надявам на една ползотворна среща в името на нашите съграждани.

Христов - Аз бих подкрепил едно такова решение на ОбС, но не ми стана съвсем ясно, предполагам и на останалата част от колегите, като основна причина се изтъкна липсата на кадри, т.е. на фармацевти подготвени за случая, а ние помагаме реално с финансов ресурс. Объркан съм това как ще помогне? В момента има кадри, които не искат да работят, защото не им стига заплащането, или няма кадри? Не ще дадем пари, които какво ще направят? Ще намерят кадри, ще върнат някой от друг град тук ли?

Шиков - За това предложението всъщност започва да се оформя да организираме среща, пък после да се разбере точно как може да бъде помогнато.

Александров – Такава среща с фармацевтите беше проведена през месец декември 2023 година. На нея бяха обсъждани точно същите проблеми. Предложено им беше месечно възнаграждение, което да е над една минимална работна заплата. Благодариха за нашата инициатива и активност, но, както г-н Стоянов и другите колеги се изказаха, липсват кадри, не е въпросът със заплащането. Идентичен е въпросът също така с денонощен зъболекарски кабинет, който също от доста години няма в град Янбол. Отново беше проведена среща седмица по-късно с представители на стоматолозите в град Ямбол и на тази среща стана ясно, че кадри има, но месечното възнаграждение, което им беше предложено, не ги устройва. Това просто исках да споделя с вас преди да пристъпите към гласуване.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на ПК ЗСДСИ.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промените.

Гласували       за – 30                         против – 2                              въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Упълномощава кмета на община Ямбол, в срок до 1 месец от влизането в сила на настоящото решение, да организира  провеждането на среща с ръководството на  Регионална фармацевтична колегия-Ямбол и представители на всички търговски дружества, имащи аптечни обекти в град Ямбол, в която да се обсъди възможността за  циклично предоставяне на нощно аптечно дежурство до края на 2024г. на територията на община Ямбол. На срещата да присъстват и членовете на ПК ЗСДСИ към ОбС Ямбол.

 

 

Стойков – отр. вот - Гласувах „против“ не защото съм против тези срещи и „против“ откриването на денонощна аптека, „против“ съм, защото всъщност ние  какво гласувахме в момента? Едно решение, с което да накараме Общинска администрация да направи среща с това дружество. Всъщност такива срещи е имало, както каза г-н Александров и предполагам, че са планирани и следващи. Общо взето си губим времето с неща, които така или иначе се случват. Може би, тук  става въпрос само за един пиар.

Господинов – отр. вот - Аз също гласувах „против“, не защото не съм съгласен, даже смея да кажа, че това горе-долу е моя идея, която съм обсъждал на предходните заседания, след заседанията с част от колегите. Тъй като съм част от бранша смятам, че разбирам проблемите и мисля, че не са това проблемите, които са изложени, направих в постоянната комисия доста задълбочен анализ, който, според мен, трябваше да бъде предложен. Дано да успее тази точка, това събиране, което ще бъде инициирано от кмета с колегите от здравната колегия. Ако не стане, аз отново ще направя предложение и няма си хабя възможността днес.

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов - Нормално предложение за корекция на бюджета на пръв поглед. Нещо, което се случва, но онова, което ми направи впечатление и мисля, че е редно да коментираме, е поредната финансова корекция, наложена на Община Ямбол, за която се иска волята на съвета да гласува едни пари, заради явни допуснати грешки от кмета и кметския екип. Не бих станал, ако поредната промяна е 2-3-5%, но тя е поредната 25% санкция върху поисканите за възстановяване на средства по проекта за компостиращата инсталация. Да, сумата не е голяма, някакви си 6 000 лв., но е във връзка с избора на изпълнител за доставка на съдове и техника за извозване на разделно събиране зелени отпадъци. И според мен, тъй като вече има и други такива, окончателно влезли в сила решение на върховния съд, не зная защо администрацията ни ги е вкарала, очаквам ги с нетърпение, които са пак за санкции по европейски програми и пак за избор на изпълнители по съответните проекти, които се изпълняват. Но според мен е редно да се анализира всичко това, което е направила администрацията, подробно, детайлно, да се потърси някаква отговорност от тези, които в конкретика са го допуснали, защото едно е санкция с един мотив, друго е санкция с втори и трето е повтаряща се от ул. „Търговска“, където бяхме санкционирани с 455 хил. лв., пак 25% върху целият проект. След това имаше още и сега пак, и те са единствено и само в избора на изпълнител, което ще рече, че има трайна тенденция да се нарушават разпоредбите на Европейския Съюз, законите нашите, за да се избере удобният изпълнител за съответните поръчки. И в тази връзка, аз считам и правя предложение, това да отпадне от корекцията на бюджета. Трябва да се направи един анализ от страна на Общинския съвет, може би по инициатива на председателя, може би бюджетна комисия или всички, които са включени в съответните комисии, да направят един анализ или нарочна комисия, един анализ какво всъщност се случва. Защото тези пари излизат от данъците на ямболии. Това вече, да, защитили сме европейски проект, и тъй като това е един от проектите, които предходният мандат, по-предходният от 2019 г., остана като наследство на г-н Ревански, но той имаше възможността да избере изпълнител, за мен не е безразлично едни защитени пари пред държавата да бъдат връщани. И това е моето предложение.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на Г. Славов.

Гласували       за – 4                           против – 25                            въздържали се – 5

Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – 2                              въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2024г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2024г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя и допълва решение от петото заседание на ОбС Ямбол от 15.02.2024г. по точка първа от дневния ред, т. 1.1.2, в частта му за:

·      Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - (-) 1 912 177 лв.,

ü Възстановяване на неверифицираните разходи на УО на ОПОС по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол“ – (-) 6 832 лв.

4. Допълва решение от петото заседание на ОбС Ямбол от 15.02.2024г. по точка първа от дневния ред, т. 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

·      4.13. Средства за закупуване на допълнително защитно и помощно оборудване, което да бъде предоставено на Дирекция „Жандармерия“ – Зонално жандармерийско управление – Бургас – 15 000 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025-2027г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол:

 Приема бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ-I-1, кв. (кад. район) 26 по плана на гр. Ямбол, м. Маслака, ПИ 87374.26.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Решение № II-12/23.11.2023 г. на Общински съвет–Ямбол и протокол № 2/22.02.2024 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява  Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе за уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-1, кв./кад. район/ 26 по плана на гр. Ямбол, местност „Маслака“, ПИ 87374.26.1 по кадастралната карта на град Ямбол, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части Геодезия и ВиК, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Приема доклада на Община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Решение на Общински съвет – Ямбол № ІІ-19/23.11.2023 г. и Решение на Експертен съвет по устройство на територията при община Ямбол по точка чeтвърта на протокол № 2/22.02.2024 г. Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3, състоящо се в промяна на предвиждането на ОУП за имота от устройствена зона за многофункционално ползване тип смесена централна със занижени показатели (Ц1) се променя в устройствена зона за многофункционално ползване тип смесена централна (Ц), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XXI-230, УПИ XXV-231 и УПИ XXVII-253, образувани от УПИ XXII-116 в кв. 143, по регулационния план на град Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол) - Комисията предлага предложението да бъде коригирано: Вместо § 8, ал.2, т.1 и ал.3 (ЗУТ) на § 22, ал.1 (ЗУТ).

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 22, ал.1 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XXI-230, УПИ XXV-231 и УПИ XXVII-253, образувани от УПИ XXII-116 в кв. 143, по регулационния план на град Ямбол - промишлена зона, одобрен със Заповед № ТУ/02-00068 от 13.07.2023  г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.510.232 с площ 40 кв. м., в размер на 1440 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на „ТЕРСНАБ“ ЕООД, с ЕИК: 838169699, Добрин … Андреев и Пламен … Желязков;

II.                      На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, дава съгласие Община Ямбол безвъзмездно да придобие от „ТЕРСНАБ“ ЕООД, с ЕИК: 838169699, Добрин … Андреев и Пламен … Желязков поземлен имот с проектен идентификатор: 87374.510.233 с площ 50 кв. м., който се придава към улица.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ І, V и IV, кв. 165 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, с идентификатори 87374.514.27 и 87374.514.34 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ за УПИ УПИ І, V и IV, кв. 165 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона, с идентификатори 87374.514.27 и 87374.514.34 по кадастралната карта, с което изменение уличната регулационна линия, определяща границата с улица с идентификатор 87374.513.23 се поставя в съответствие с проектната кадастрална граница на проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.64.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-36.919 и XI-36.920 с конкретно предназначение „за енергийни обекти – ТП и фотоволтаична инсталация до 200 кW“, в кв. (кадастрален район) 36 по плана на гр. Ямбол, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.36.919 и 87374.36.920 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 8 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол и дава на МАРТИН … РАЙКОВ разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти X-36.919 и XI-36.920 в кв.(кадастрален район) 36 по плана на гр. Ямбол, м. „Бахчите“, с идентификатори 87374.36.919 и 87374.36.920 по кадастралната карта.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно:

-          Разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол по отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и одобряване на задание за същото.

-          Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и одобряване на задание за същото.

-          Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

-          Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.72.653 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.72.1033.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“, като за ПИ с идентификатори 87374.72.1033 да се промени територията от „земеделска територия – обработваеми земи – ниви“ в „устройствена зона за предимно производствени дейности (Пп)“;

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  Стефан … Багеров и Таня … Стамова-Багерова разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“, във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за складова дейност, обществено обслужване и обитаване“.

При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) І-72.1033 с отреждане „за складова дейност, обществено обслужване и обитаване“, кв.(кадастрален район) 72.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите схеми.

3.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 134, ал. 3 , изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп по отношение на ПИ с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план предвидени в закона, като Подробният устройствен план се одобри след одобряване изменението на Общия устройствен план.

4.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на Стефан … Багеров и Таня … Стамова-Багерова, в  качеството им на заинтересовани лица от името на общината и за собствена сметка да извършат процедурата по промяна на предназначението на част от селскостопанския път с идентификатор 87374.72.653 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ от 300 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.72.1040).

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

СХЕМА 1

СХЕМА 2

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот публична общинска собственост, с площ 10.00 кв. м. от покривното пространство на НЧ „Зора“, сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Комисията има забележка: Да се напише вярно адреса на седалището, а именно от ул. „Захари Величков“, на ул. „Захари Стоянов“.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичeн търг, част от имот публична общинска собственост с площ от 10.00 кв. м. от покривното пространство в североизточната част на покрива на сградата на Читалище „Зора“, с идентификатор 87374.530.1.1, находяща се в парцел II, от кв.112 по плана на град Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А, за изграждане на  телекомуникационни съоръжения при следните условия.:

     -   Площ – 10.00 кв. м.

     -   Начална тръжна месечна наемна цена – 420.00 лв., без ДДС

     -   Депозит – 1260.00 лв.

     -   Предмет на дейност – монтиране и ползване на телекомуникационни съоръжения       

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на застроен общински поземлен имот с идентификатор 87374.540.279 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 477 кв. м., с цел продажбата му на собствениците на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Страхил Войвода “ № 68-68А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.279 с площ 477 кв. м. по КК и КР на града, одобрен със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед 18-6586-27.06.2022/27.06.2022г. на началника на СГКК- Ямбол, за който е отреден УПИ III 279 за ЖС, квартал 32 по действащия план за регулация  одобрен с Решение на ОбС Ямбол № XLVIII-1/03.10.2007г., актуван с АОС 3160 от 21.12.2023 г., находящ се в гр. Ямбол, ул.“Страхил Войвода“ № 68А в размер на 61460.00 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Панайот … Петров, Христина … Мавродиева, Недялко … Мавродиев. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на преместваемо съоръжение, представляващо детски приключенски въжен парк, разположено на територията на Градски парк - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Това съоръжение, както всички знаем, става дума за „Детски приключенски въжен парк: с предмет на дейност атракциони, собственост на Община Ямбол, както е описано в предложението. Това съоръжение стои затворено с голяма табелка „Опасно“, от години вече, със сигурност повече от една или две. Тук аз имам няколко чисто принципни въпроса. Защо е необходимо изобщо Община Ямбол да отдава нещо, което касае децата, от което да печелим? Функцията на общината е да се грижи за децата включително и не пречи нищо с ресурсите на общинското предприятие, този парк да се подържа, хора, които изпълняват някакви функции да бъдат пренасочени или дори назначени един или двама човека допълнително, но не е да се обременяват децата на Ямбол, да плащат някакви такси, какво ще се случи тук, когато се отдаде под наем с вашето решение. След това, тази цена, която се иска 1 170 лв., за това нещо като съоръжение на мен ми струва безкрайно символична, отговорността си я носи естествено оценителя., но не е там въпросът. По същата логика, тогава, когато правихме реновацията на парк, на градския парк в Ямбол 2011-2012 г., много хора искаха да слагаме стотинки за достъп на тоалетната, но то е същото. Категорично не се съгласих и аз, и мисля, че не е редно и сега да се съгласяваме, защото това е едно от богатствата на града и е редно, със сравнително малко средство от страната на общината, то да е свободно за достъп за всички. А така отдавайки го на частник, той ще сложи цена за ползване, което автоматично и тя няма да е евтина, няма да я 1 лв. или 2 лв. със сигурност, което значи автоматично една част от децата да бъдат върнати, и да бъдат възпрепятствани, защото няма да имат възможността да платят цената и то няма да бъде използвано по онова предназначение, за което е направено за всички деца на града и всички гости на града, да речем, това също е факт. Това ми е предложението, да не се гласува, това е по-скоро призив към вас. Не съм карал предложението да отпадне. И другото е, ако те като и двамата заместници, които имат отношение предполагам, към този проект, е дали всичко с този проект вече е изрядно, защото той дълго време стоя, замразен с проблеми документални, строителни, дали всички разрешения са редовни, изрядни и дали то наистина е безопасно за децата на града.

Христов – репл. - Г-н Славов, аз с удоволствие ще подкрепя Вашето предложение, но не съм сигурен дали сте наясно за варианта, който предлагате, да го стопанисва общинското предприятие с хора от там, дали ги познавате и дали сте наясно, какви умения трябва да имат хората, които следят за такъв въжен парк. Аз говоря от името на брат ми, който се занимаваше в София с това. Той си беше служител в подобно съоръжение. Те трябва да имат алпийски документи за осигуряване, което според мен вдига много възнаграждението. Отделно, ако го стопанисва общинското предприятие това значи, че ще работи от 9:00 ч. до 17:00 ч., максимум до 17:30 ч., което блокира достъпа на самото съоръжение в свободните часове, летните особено, знаете до 21:00 ч. е светло, което на мен също ми се струва малко спъващо цялата идея на самото съоръжение. Отделно събота и неделя е затворено. Така че, аз съм съгласен и много съм си мислил дали не може да го обслужва общината това нещо, но не съм сигурен, че ще успее.

Славов – дупл. - Радвам се, че намирам подкрепа, но всичко това е преодолимо, което споделихте току що, защото по същата логика, аз затова дадях като пример тоалетната, на утрешния ден може и там да се сложат такси за ползване, както мисля, че не е редно. Там тя работи до 20:00 ч., не работи до 17:00 ч. Винаги, може вече и да удължено работното време след 20:00 ч., така беше до 2019 г. есента. Винаги със заповед на директора на предприятието може да се вкара някакъв вид сменен режим на работниците и никъде не е казано, че започват в 20:00 ч. и свършват в 17:00 ч. или почват в 9:00 ч. и свършват в 18:00 ч. Не, няма такива правила. След това колко, що касае заплащането, да, съгласен съм, то струва нещо. Но тук става дума за децата на Ямбол и това, че двама човека се въртят също на тоалетните, те също струват нещо, те нищо друго не правят, почистват само там и се грижат да няма поражение, тук е същото, то няма Бог знае каква голяма разлика. От тази гледна точка, разхода, има достатъчно много други пера, които ако се оптимизират, дори в тази сесия, след малко ще ги коментираме, могат да се спестят достатъчно средства, за да се компенсират заплати на такива хора. А това, че трябват специализирани умения, да, съгласен съм, но общината е достатъчно сериозна институция, за да може да намери специалисти, които да имат тези умения и да ги ангажира. Така, както ще ги намери частната фирма, която ще ги ангажира. Защото това, обявявайки се на търг, със сигурност пред тази символична цена ще предизвика интерес от фирми, които могат да го стопанисват и те със сигурност ще назначат такива хора, които ще взимат за плати не по-големи от онези, които общината би им дала със сигурност и това е преодолимо. Заплатите в предприятието и на директора и на останалите не са никак малки. Мисля, че това е нормално като подход от страна на общината.

Шиков - Темата явно е интересна. Само да споделя моите наблюдения. Децата на Варна и децата на София, където поне моето дете е ходило на такива въжени паркове, си плащат. Понеже съоръжението е с доста скъпа поддръжка, както казахме хората, които работят на него далеч, не са с уменията и квалификацията на хората, които работят на тоалетните. Да не говорим, че в споменатите градове и тоалетните са платени, въпрос на решение е това. Според мен, символичната цена, която е като начална на тръжната, е точно с цел да не утежним евентуално бъдещия стопанин на съоръжението, с това да го караме, за да си избие той наема, да вдига излишно цените. Това разбира се е предмет на договаряне с този, който спечели търга. Аз силно се надявам да има кандидати. Не знам дали наистина ще се избият за него, времето ще покажа, но от друга страна да стои съоръжението мисля, че от година и няколко месеца стои така в парка, също не е удачно решение.

Славов – репл. - Аз категорично не съм против подобно нещо да се използва от децата на града и от гостите на града. Не съм съгласен обаче с подобен паралел, защото Варна със сигурност има два пъти по-големи заплати или близки до два пъти от това, което получават хората в Ямбол. И това е нещото, което прави разликата между Варна, София, Пловдив, големите градове и Ямбол. Което дава възможност на хората, които живеят в тези големи градове да си позволят подобно нещо. А тук ние, колкото и символична цена да е, намерили се човек, който да го стопанисва фирма, тя със сигурност ще се ангажира с цел печалба. Естествено, това е бизнес. Не само да поддържа, а след като поддържа всичко, да и остане печалба и то доволно, за да може да това допълнително ще оскъпи тази услуга за децата, точно от това искаме да избягаме. По същата логика, както ви казах, много други неща могат да станат платени в парка, но не е редно и затова не са направени в годините, и това е част от социалната политика на общината към децата на града.

Стойков - Твърдо съм „против“ да отъждествяваме тоалетните с това съоръжение. Наистина, то е затворено, от доста време е оградено, но който го е видял, едва ли ще си помисли родител да пусне детето си ей така свободно да се катери по тези неща, които са изградени там. Така че, аз съм твърдо „за“ този достъп да не бъде свободен, макар и да има хора, които да се занимават дори от общината за безопасността, но свободен достъп на такова съоръжение, без достатъчно квалифициран надзор и съответно специалисти, които да осигуряват безопасността, това ще ни доведе до бих казал голямо количество контузии и проблеми, които ще имаме с нашето подрастващо поколение, малките ни деца. И всъщност таксите не се плащат от децата, а са плащат от родителите.

Славов – репл. - Радвам се, че това мое изказване предизвиква дискусия. Но, тук никой не говори да се отъждествяват тоалетните с това съоръжение. Тук говорим за принципа, че така, както някой може на утрешния ден да реши да се плаща такса за там, по същия начин тук се подхожда и не е въпроса в това кой плаща цената, естествено, че родителите ще платят цената, няма да я платят децата. И не е въпроса в това да има свободен достъп. Никой тук не е казал да има свободен достъп, най-малкото аз. Той трябва да бъде под контрола на хора, които се разбират, точно както преди малко се спомена с умения, може би алпинисти или други подобни, които обаче да бъдат назначени от общината, да са на работа в общинското предприятие или там, където се прецени от кмета, и по този начин да бъде безплатно, като достъп за децата, под пълен контрол на хора, които си разбират от работата, т.е. експерти, специалисти за експлоатацията и поддръжката на такива съоръжения.

Белчев. – Като бивш директор на предприятието, преди да приключа там да бъда директор, то започна да се изгражда това съоръжение. Мога да ви кажа, че още тогава, по време на изграждането, сме направили проучвания за работници и след това на няколко пъти сегашния директор е пускал молби,  обява за работници. Ако ви кажа, че трима или четири човека само са се отзовали на тези молби, много е трудно да се намерят квалифицирани кадри, както каза г-н Христов, да работят на това място. Една препратка към плувния басейн. Шест години беше затворен, ремонтирахме го, там се плащат такси и работи много добре съоръжението. Аз мисля, че ако се отдаде под наем и се намерят квалифицирани кадри, които да работят, не вярвам сумата, която да се заплаща, да е толкова непосилна за нас. Съгласен съм и с Вас, трябва да има контрол там задължително, защото е много опасно това съоръжение да бъде оставено без контрол?

Александров - Само искам да отбележа, че един пример с едно такова успешно частно предприемачество е водния атракцион в коритото на р. Тунджа, което много успешно се ползва и от децата, и от гражданите, и от гостите на града.

Шиков – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – 2                              въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 27, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол и чл. 56, ал. 2 и ал. 10 от ЗУТ, да се проведе търг с тайно надаване за отдаване под наем на преместваемо съоръжение, представляващо детски приключенски въжен парк, изграден с Разрешение № 21452/12.05.2023 г. за разполагане на преместваеми съоръжения на територията на Градски парк, УПИ I – „за Градски парк“, кв. 1, съгласно одобрена схема и Договор № 126 от 29.12.2022 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения за обособяване на детски приключенски въжен парк – Ямбол“, с площ от 2 100 кв.м, начин на трайно ползване - атракциони, разположено на територията на Градски парк – Ямбол, върху поземлен имот, публична общинска собственост с идентификатор 87374.533.12 по КККР на град Ямбол, при следните условия:

Срок за отдаване под наем – 5 години;

Начална месечна наемна цена - 1 170 (хиляда сто и седемдесет) лева без ДДС;

Депозит за участие в търга – 4 680 (четири хиляди шестстотин и осемдесет) лева.

Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи действия.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2024- 2025 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от същия, чл.37и, ал.1 и ал. 3 и чл.37о, ал.1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ:

   I. Определя пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската 2024-2025 година, описани подробно в Приложение 1;

ІІ. Одобрява цена за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответствие с Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

ІІІ. Приема правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд на Община Ямбол, съгласно Приложение 2;

ІV. Приема Годишен план за паша за стопанската 2024-2025 година, съгласно Приложение 3;

            V. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия.

  

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Диана“, УПИ XV, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, с цел продажбата му на Мариана … Вълчева и Йордан … Йорданов, собственици на сграда с обществени функции.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.73 с площ 683 кв.м по КК и КР на града, одобрени със Заповед № 18-9021/10.08.2023 г. на началника на СГКК Ямбол, идентичен с УПИ ХV за КОО в кв. 13 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № IА-32/19.01.2004 г., актуван с АЧОС № 3134/07.09.2023 г., находящ се в ж.к. „Диана“, в размер на 96 300.00 (деветдесет и шест хиляди и триста) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Йордан … Йорданов и Мариана … Вълчева и двамата с постоянен адрес гр. Ямбол, ….

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 35 кв.м върху ПИ 87374.552.50, във връзка със съгласуван технически проект за обект „Архитектурно заснемане на пети етаж, бл. 53, вх. Д, к-с „Възраждане“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 53, вх. Д, тавани № 1 и № 4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Христо … Димитров с постоянен адрес, гр. Ямбол… от 35 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.50, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 9 847 кв.м, попадащ в УПИ I, кв. 107 по регулационен и застроителен план на ж.к. „Възраждане“ от 1989 г., във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на прилежащи тавански помещения № 1 и № 4 към самостоятелен обект жилище, в сграда с идентификатор 87374.552.50.13 по КК и КР на гр. Ямбол с административен адрес ж.к. „Възраждане“ бл. 53, вх. Д и определя пазарна цена в размер на 3 346.90 (три хиляди триста четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

Шиков – Обявявам 10 минути почивка.

След почивката присъстват 32 съветника.(10.30ч.)

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, да се прехвърлят трактор LS с регистрационен номер У 05902 и трактор LS с регистрационен номер У 05903, от Община Ямбол на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“.

Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“ или упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат предаване и приемане на описаните ДМА, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Комисията предлага да се раздели дървесината на лотове – 9 по 10м3 и 1 по 6м3. Да се коригират началната тръжна и депозита съответно.

Славова - Във връзка с разглежданата точка, искам да дам една идея на ръководството на Община Ямбол предвид, както много колеги преди мен подчертаха социалната функция на общината. Тази дървесина да бъде предлагана на хора, лица и семейства в неравностойно положение. Това дори не е моя идея, а това е споделяна практика в качеството ми на директор на „Социалното помагане“ с една близка на нас община, която дори е в пъти по-малка като размер на Община Ямбол, защото има лица и семейства, които не попадат в обхвата на целевата помощ за отопление, която дирекция „Социалното помагане“ отпуска поради една или друга причина. Като кажа причина, буквално за стотинки, за лев, два те не отговарят и мисля, че може да си помисли в тази посока да бъдат подпомогнати и с това да бъдат задоволени техните потребности.

Шиков - Относно предложението на общинско имущество, за да е пълно то, нека да го допълним с това, че цената трябва пропорционално да бъде отнесена и депозита за участие в търга също трябва да бъде коригиран, защото ако човек участва за 10 кубика, които чака да купи за 600 лв., не е логично да му искаме 600 лв. депозит. Може би таксата и цената за тръжна документация, и от там нататък трябва да се направи ново предложение. Всъщност таксата и цената могат да останат, единствено депозита трябва да се коригира пропорционално.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, буква „б“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

     1.Приема пазарната оценка на дървесина, добита от територията на Община Ямбол, изготвена от независим лицензиран оценител.

     2.Дава съгласие да се извърши продажбата на движими вещи общинска собственост –оценената по т.1 дървесина, чрез публичен търг, съгласно пазарната цена и количество  на лотове – 9 по 10м3 и 1 по 6м3 при следните условия:

        2.1. Начална тръжна цена:

- за лот 10м3 е 650 (шестотин и петдесет) лв. без ДДС.

- за лот 6м3 е 390 (триста и деведесет) лв. без ДДС.

        2.2. Депозит за участие в търга - 62 лв. /Шестдесет и два лева/, който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол.

        2.3. Такса за участие в търга – 20.00 лв., без ДДС.

        3.4. Цена на тръжната документация- 30.00 лв., без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   чл.42, ал.1  и  ал.2  от  Закона за общинската собственост   и    чл.3,  ал.1 и ал.2  от  Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища,   определя общинските жилища по брой и предназначение,  както следва:

  1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди:

Приложение № 1                                                                                               95 броя;  

Приложение № 1А                                                                                            42 броя;

  1. Жилища за настаняване под наем, отговарящи на условията за продажба, съгласно НРУРОЖ:

Приложение № 2                                                                                           157 броя;

Приложение № 2А                                                                                           3 броя;

  1. Ведомствени жилища - Приложение №3                                                      9 броя;
  2. Резервни жилища         - Приложение №4                                                    15 броя.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно замяна на движими културни ценности между „Български военен и технически музей”, гр. София, към Фондация „Български исторически военни и транспортни средства“,  и „Музей на бойната слава“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ставрев – ПКЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Тюфекчиева - ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол) - Бих искала,  да ви запозная с историята по това предложение, тъй като комисията си позволи да организира няколко срещи по него, за да можем да бъдем категорични в решението си. Експертното становище, което ни усъмни в един момент дали е достоверно или не, беше потвърдено. Направих си труда лично да проверя, това са единствените лицензирани експерти на оръжейния бизнес. Относно тяхното становище, дали са ни подвели с оценката, като такива лицензирани експерти, те имат професионална отговорност, която ние, ако се окаже в един момент, че са ни подвели, можем да им търсим. Другото, което е, виждам г-н Димитров е тук, бе така любезен да отговори на всички въпроси, които възникнаха в комисията, за да не оставя съмнение за това решение. Така че, подкрепяме го.

Славов - Както казах още в началото на дневния ред, ще си изкажа моето мнение, защо не съм съгласен, защо според мен има нарушени два закона и три наредби касаещи това предложение. И това го правя в пълно съзнание. Ще ви ги цитирам дословно, за да няма после някакво оправдание от тези, които ще гласувате „за“, явно е взето решение. Когато някой от специализираните органи ви питат, защото, ако се гласува за, аз категорично надявам се и други колеги да ме подкрепят, ще го жаля. За мен това да няма никакво оправдание защо са нарушени законите и започвам, и затова ви ги споделям. Нарушен е Закона за общинската собственост, независимо, че г-н Ставрев декларира от тук, че всичко е спазено. И обяснявам защо. Тези няколко удостоверения, които сме получили от Софийския регионален исторически музей и които касаят някаква вид приблизителна оценка на имуществото, това е процедура по идентификация на тези обекти, това не е пазарна оценка. Закона за общинската собственост е категоричен и това, че има приблизителна стойност, просто в тази форма, която аз самия не знам дали е задължителна, да се напише някаква стойност. В тази форма, ако е задължителна, експертите си казват, но те са експерти за идентификация на обекта, те не са експерти за оценка. И ако са вписани, не съм стигал до там да проверя, но щом г-жа Тюфекчиева казва сигурно е така, ако са вписани в регистъра, който е официално одобрен от Министъра на културата и би трябвало да стои на сайта на Министерство на културата. Да, те имат тези правомощия, но за идентификация, а не за оценка. А Закона за общинската собственост изрично казва, че общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, чл.34, точно както чл.113 се казва от Закона за културата, правна сделка, само че в чл.7 се казва, пак от Закона за общинската собственост, имотите и вещите частна общинска собственост, могат да бъдат обект на разпореждане, за тях се прилагат общите разпоредби за собствеността. Освен ако в Закона не е предвидено друго. В закона за културата не е предвидено друго. В чл. 51 се казва, че разпореждането с имоти и вещи ЧОС се осъществява на базата на пазарна оценка. В чл.53 се казва, това е от Наредбата, това вече е от наредбата за разпореждане, Глава 7 „Разпореждане с имоти и вещи общинска собственост“. В чл.53 от нашата Наредба общинската, ал.2 се казва „Замяната на движими вещи се осъществява с договор сключен от кмета на общината по реда и условията на закона за задълженията и договорите“. А чл.55 от същата наредба е категоричен, че разпореждането с имоти и вещи ЧОС се извършва по пазарни цени, т.е. какво излиза, че ние нямаме оценка направена по пазарни цени, имаме едно удостоверение за идентификация, което е съпоставено с някаква приблизителна стойност, но категорично не е оценка по Закона за общинската собственост и по изискванията за общинската наредба за разпореждане със собственост. Този вид сделка, замяна се приравнява според нашата Наредба по Закон за задълженията и договорите, а в Закона за задълженията и договорите замяна се казва, в чл. 223, че правилата за продажба се прилагат съответно и при замяната, като всеки от заменителите се смята за продавач на това, което дава и за купувач на това, което получава“, т.е. ние пак отиваме в Закона за общинската собственост, където трябва да има задължително пазарна оценка и в нашата наредба, която изиска задължително пазарна оценка. Освен това, когато 2022 г. в края е направена тази идентификация, ние сме получили от Регионалния исторически музей София удостоверенията, както и съответните подписи на експертите, има нарушени няколко неща. Започвам с това, че първо, по закон, чл.34 се казва, че във всеки музей трябва да има основен фонд и обменен фонд. В основния фонд се включват всички движими вещи, които съответстват на неговия тематичен обхват. А в обменния се включват движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящи се културни ценности от основния фонд. Тук тези неща, които ние предлагаме корпусите, съответстват на тематичния обхват, т.е. те неправилно са отнесени към обменния фонд, а не са отнесени към основния, още когато е правена идентификация 2022 г. След това те не са многократно повтарящи се от основния фонд неща, а извън това чл.96 от закона се казва, че идентификацията се извършва от одобрени от министъра музеи. Тези одобрени от министъра музеи, вътре влизат Националния исторически музеи, Военния национален исторически музей и всички регионални исторически музеи, какъвто е Ямболския исторически музей, какъвто е и Софийския регионален исторически музей. Но, в чл.9 на наредбата, тук вече минаваме към Наредба № 1, за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движими културни ценности, се казва, че заявлението за извършване на идентификация се отнася до съответния по  тематичен и териториален обхват, национален или регионален музей. Директора на музея не е насочил това искане за идентификация нито към нашия териториален музей, защото Ямболския „Музей на бойната слава“ има териториален обхват Област Ямбол, той не е национален. Не е отнесъл това искане към Ямболския регионален музей, не е отнесъл това искане и към съответния тематичен национален музей. Националния военно исторически музей е такъв, а в Националния исторически музей има специален модел, който се занимава с такива неща и също би могъл да бъде този, който да направи съответната идентификация. Освен това, минаваме към Наредба № 6 от 2009 г. за формиране и управление и идентификацията на музейните фондове и там стигаме до следващите, че основният фонд включва всичко, което е тематично отнесено към него като движима собственост, а обменният фонд включва придобитите от музея и предоставите му за ползване движими културни ценности, които не съответстват на неговият тематичен обхват, както и многократно повтарящи се повече от 10 пъти в основният фонд. Наредбата изрично в чл.4, чл.5, чл.2, чл.4 и чл.5 ги отнася тези неща. И тук излизват няколко въпроса. Защо директора е отнесъл тези неща към Софийския регионален исторически музей? Със същата комисия са направени идентификациите на техниката, която придобиваме с предложението. Защо не към другите? Защо е нарушен и законът за културното наследство, и тези две наредби? Защо е нарушен законът за общинската собственост и наредбата? И последно, четете ги хубаво и няма лошо. Аз го казвам съвсем добронамерено, защото това е ценно за Ямбол. Аз зная тази ценност, как сме я придобили в сериозни...

Шиков – Г-н Славов, ще ме накарате да Ви отнема думата.

Славов - И последно, приключвам, много странно за мен, в 2021 г. имаме подобно предложение от страна на музея, чийто собственике г-н Арсов и той е тук и може да си каже после. Там влизат още танк 55, 55-а, танк 62-а, и ЗИЛ 135. Но всичките тези, събрани заедно като стойност неща, които ни се предлагат, са несъизмеримо по-малки като стойност, отваряте интернет и гледате. Продават се навсякъде по света и в България такива неща, които на нас не се дават, най-скъпия танк е около 80 000 евро.  В тази връзка ви призовавам наистина, да го отложим като гледане и то да бъде предмет на сериозен анализ. След това пак може да влезе, но да бъде спазен закона.

Шиков - Първо да кажа, че при предложенията за замяна няма предно, няма текущо. Предложението се разглежда от тогава, от когато се зароди и е предмет на доста обсъждане и проучване от страна на общината, от страна на бившия и настоящия директор на „Музея на бойната слава“, също и бившите общински съветници и сегашните. Това, законово всичко как е спазено и дали са спазени всички неща, така или иначе Министерството на културата има срок след осъществяване на размяната, в който ще се произнесе по този обмен и ако нещо от споменатите от г-н Славов неща е нарушено, най-вероятно размяната ще бъде върната. Отделно, както той каза, ако бъде пуснато към съда, също ще бъдат предмет на разследване тези неща, ако има нещо което не е спазено, размяната също ще отпадне. Ние тук, в качеството си на общински съветници на Община Ямбол, според мен имаме друг приоритет и той беше засегнат в края на изказването, да решим дали тази размяна си струва или тази размяна е, ако можем така да се изразим „кон за кокошка“. Какви са целите на „Музея на бойната слава“? Особено сега, след като е ремонтиран и мина проекта, музея започва наистина да заприличва на място, което може да работи по същество, да привлича туристи, ямболии да го посещават с удоволствие, да водят децата си там, не че подкрепям воденето на деца по такива места, но знаем, че в световен мащаб интересът е доста голям към тази техника. В тази връзка за музея е много по-ценно вместо тези куполи, тези части, които той притежава, които са наистина част от обменния фонд и са включени там по всички изисквания, повтарят се многобройно 8 или 10 пъти, не мога да кажа точно, но те са част от обменния фонд, никой не е тръгнал да разменя основния, да бъдат разменени за нещо, което ще допринесе към основната цел на музея, а именно, повишаването на атрактивността, да има по-богат репертоар от експонати и да привлича повече посетители. Да не говорим, че тези експонати, които музея ще придобие, са в движение, ремонтирани и могат да бъдат включени веднага в дейността на музея. Сега, аз мога да направя следния аналог. Ако аз съм един превозвач между Бургас и София, разполагам със самолет, с който мога да превозвам чудесно пътници, но, за да го ремонтирам, аз знам, че следващите 20 години едва ли ще намеря средства и някой ми предложи за този самолет 5 хубави автобуса, с които да мога да осъществя дейността си, и цената ако не същата, все пак е близка. Между другото никой не може да ни каже каква е стойността на който и да е от всички цитирани експонати. Няма борса, няма пазар на тези неща. Всяка експертна оценка е субективна. Обективна оценка никой няма да ви даде към който и да се обърнем, в България, в чужбина, на Марс. Така, че за мен решението тук е в полза на развитие на музея. От там нататък, законово дали е изрядно, има нужните органи, които това нещо ще го установят. Не съм с мисълта да правим нещо незаконно разбира се, но за мен водещото е другото съображение.

Славов – репл. - Правя репликата, защото освен по принцип казаните неща, които са ясни за всички, няма нищо друго, което да беше в конкретика. А конкретиката, г-н Ставрев, като председател на ПК ЗОРПК, може да погледне на момента, да стане и да каже. И това не е лично като засегнат, да не объркаме процедурата, просто е юрист и има повече познание, надявам се. Но според мен, са нарушени няколко закона. Само това...

Шиков – Г-н Славов, ако ще повтаряме началното ви становище, всички го чуха.

Славов – Г-н Шиков, правя реплика на Вашето изказване.

Шиков - Вие се изказахте преди това по същество против точката.

Славов – Точно така и заради това, това което Вие казвате, да заменим  нещо на приблизителна стойност, трябва да има пазарна оценка.

Шиков – Това го чухме като Ваше мнение и няма нужда да се повтаряте

Славов - Не ме прекъсвайте. Аз в момента правя реплика на вашето изказване.

Шиков – Естествено, че ще Ви прекъсвам.

Славов - Аз не съм Ви прекъсвал по време на Вашето изказване.

Шиков - Аз не съм се изказвал за…

Славов - Сега ще кажете, че е изтекло.

Шиков - Ще кажа, разбира се, даже ще Ви прекъсна.

Славов – Да, удължете го с необходимото време. Защото, това, което Вие казвате за приблизителна оценка, важи по същия начин за всички оценки на имоти, които продадохме преди с ваше решение, се взе решение за продажба. Те са пак субективни, то няма друг механизъм. Въпросът не е в това, въпросът е, че това е идентификация на обекта, това не е пазарна оценка. По закон, това е нещо различно. Освен това, това, което заменяме, е наистина кон за кокошка. Много добра метафора използвахте като сравнение. Има доста други механизми, по които общината може да си вземе своето, включително и тръжна. И това не пречи да се направи и да, има немалко други колекционери. Има немалко такива в България, има немалко такива и в чужбина. И тогава наистина ще има сериозен интерес, ще се постигне много, много по-различна цена. Най-малкото 2021 г., когато г-н Арсов е предложил още два танка и още един камион, трябва да говори на всички ви нещо, а три години след това или две години и половина, тези три елемента изчезват. От тази гледна точка, аз не съм за замяна, против замяната, но трябва да е някаква равностойна замяна. А ние в момента, на първите малко по-излъскани неща, малко като индианците на които показали стъкълцата и те изчезват.

Шиков – Г-н Славов, изтече ви времето за реплика и това не беше реплика, а продължение на изказването.

Ставрев - Цитираните законови разпоредби преди малко касаят преди всичко разпореждане с недвижими имоти, където може да се направи пазарна оценка, където има данъчна оценка и се прави съпоставка между двете оценки и се избира да се продава на по-високата оценка. В случая нито се касае за недвижими имоти, нито за вещи, обикновени вещи, които общината притежава. Това са особени вещи, културно наследство, движимо културно наследство и единствено Закона на културно наследство урежда замяната между такива вещи и това е чл.113, чл.114, считам че е изпълнено с всички законови изисквания. Естествено процедурата, за да стигне до крайната замяна, трябва да мине през Министерство на културата, който ще провери и особените изисквания относно идентификацията и другите подробности, за да се свърши всичко.

Козарев - По въпроса за нарушенията на Закона на културата. Няма такова нещо, чл.34 ясно посочва: „Музеите сформират основен обмен и научно-спомагателни фонд“. Както правилно посочихте в обменен фонд се включва в движими културни ценности, които не съответстват тематичния обхват на музея, както и многократно повтарящи се културни ценности от основният фонд. Никъде закона не посочва колко експоната трябва да имаме, за да бъде преместен от основен в обменен фонд. Доколкото знам има 8 такива експоната в музея, 2 са реставриране, 2 искат да вземат наред с тази замяна и остават още 4 в музея. Така, че правилно колегите са ги определили като в обмененият фонд. Чл.97 „Държавните, регионални и общински музеи задължително извършват идентификация, при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност. Тук също колегите правилно, когато са им предоставили тези експонати, са ги инвентирали, по тяхна преценка вече в основен и в обменен фонд. За Ямболския музей, защо не са отнесени към Ямболския музей за идентификация и за оценка, има регистър по чл.96, ал.4 от Закона за културно наследство. В Ямболския музей има само един лицензиран оценител, това са аз, и съм в областта археология и нумизматика. Така че, тук посочените експонати не попадат в нашите компетенции. Затова са преназначени към София и към Военния музей. Продължаваме, чл.113 „Възмездни прехвърлителни сделки с движими културни ценности се извършват само, ако са идентифицирани и регистрирани по реда на този закон. Колегите са свършили тази работа, имат идентификация, имат и регистрация на експонати като движимо културна ценност. Ал.2 на същия член, „Възмездни прехвърлителни сделки с културни ценности на национално богатство извършват след писмено уведомяване на отговори на Министъра на културата.“ Тези експонати не са национално богатство, но при такава замяна това е членът, който трябва да гледаме ние, защото те наистина имат стойност. Накрая само ще отбележа, че каквото и да решим, всичко е от компетенцията на Министерството на културата. Те могат да се произнесат в седем дневен срок, че сделката не може да бъде осъществена.

Славов - репл. - Много се радвам, че току-що говорихте само със закони. И започваме едно след друго, колкото не сте прав. Сега, първо. Наредбата за формиране, управление и идентификация на музейни фондове. Наредбата. Това е наредба № Н6 от 11.12.2009 г., последна промяна 2020 г. В чл.5, ал.2 „В обменния фонд на музея, могат да се включат и всички повтарящи се културни ценности, когато те са повече от 10 в основния фонд.“ Току що казахте, че са 8, вярвам Ви. И те, тези 8 не са изцяло повтарящи се, те имат само елементи на повторение. Повтарящи се изцяло сигурно няма, просто такива са елементите. Оттам нататък. Това, което казахте, че много правилно колегите са го отнесли към военния музей в София. Регионалния исторически музей няма нищо общо с каквато и да е военна дейност, ама нищо общо. Имам много добри познания за това, с какво се занимава този музей, влизате в Минералната баня и виждате. Военният националния исторически музей и Националния исторически, където има отдел и където един от предните директори е поканил експерт от Националния исторически музей, работещ този отдел, специалист, експерт е нещо съвсем различно. Така че, вписването в регистъра от министъра на музеите, които могат да направят идентификация, е вписан и ямболския. Не е необходимо ямболския да има вписани експерти. Той може да ги покани. Като външни и така е упоменато в закона, че, ако няма такива експерти, могат да бъдат поканени, но само от списъка, подобрен от министъра, в регистъра, качен на сайта по чл.96, ал.4. От тази гледна точка, изобщо това не е пречка, а закона е категоричен, че идентификацията трябва да се извърши или в тематичен музей, какъвто е Националния военно исторически, или Националния исторически със отдела, или в този по териториален обхват, какъвто е Регионално исторически музей Ямбол, а не Регионално исторически музей София. От тази гледна точка не съм съгласен, да, там да бъде идентифицирана техниката на техническия музей на г-н Арсов, да, от там е териториалния му обхват, но не е на Ямболския „Музей на бойната слава“, това са корено различни неща. Затова повтарям моето становище, че освен, че правим замяна кон за кокошка, което е много видно и явно, и всеки може да го провери, има и много законови пропуски, които не е било редно, включително и това, което г-н Ставрев каза също, аз не съм съгласен и мисля, че юристите също ще го оборят. 

Козарев – дупл. - Както казах, така или иначе Министерството на културата ще се произнесе последно, законно ли е, не е ли. Плюс това, законът е над наредбите, така че и 36 наредби да цитирате, закона е преди тях.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – 2                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Дава съгласие за осъществяване на замяна, с предмет взаимното прехвърляне на собствеността, при спазване на предвидените в чл.113 и чл.114 от Закона за културното наследство законови изисквания, на следните идентифицирани движими културни ценности, собственост на двата музея, а именно:

 

„БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, гр. София, към Фондация „Български исторически военни и транспортни средства“, да прехвърли на „МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА“, гр. Ямбол, собствеността върху:

1) САУ-100, музеен експонат № 572665, със 100 мм оръдие Д10С № С1199;

2) Специален автомобил-влекач ЗИЛ 157, с шаси № 293001, заедно с транспортно зареждаща машина (ТЗМ) – полуремарке от комплекс „С-75 Двина“ с № 2118455;

3) Товарен автомобил РЕНО AHS3, шаси № AHS 7;

4) ТАНК Т-34-85, със сериен № 288050, с купол с комплект с 85-мм танково оръдие ЗИС С-53,

с обща приблизителна стойност по експертни заключения – 500 000 лв.

 

„МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА“, гр. Ямбол, да прехвърли на „БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, гр. София, собствеността върху:

- ЩУРМОВО ОРЪДИЕ 75 ММ ТО КВК Т-3 С ОРЪДЕЙНО ТЯЛО № 36 (нов инв. № 6 / стар инв. № 36),

- ЩУРМОВО ОРЪДИЕ 75 ММ ТОТ КВК Т-3 БЕЗ ОРЪДЕЙНО ТЯЛО С КУПОЛА „МАЙБАХ“ № 55 (нов инв. № 8 / стар инв. № 55),

с обща приблизителна стойност по експертни заключения – 400 000 лв.

 

Замяната да бъде осъществена при следните условия:

- „МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА“, гр. Ямбол, няма да извършва доплащане на „БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, гр. София, за получените от последния експонати;

- „БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, гр. София, да декларира, че получените, в резултат на замяната, движими културни ценности, няма да бъдат предмет на каквато и да било друга последваща правна сделка, с българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, с местонахождение на или извън територията на Република България. Единствено допустима би била последващата замяна на тези движими културни ценности, осъществена между  „БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, гр. София, и друг музей на територията на Република България.

- Транспортът на движимите културни ценности, предмет на замяната, от гр. София до гр. Ямбол, и обратно, да бъде осъществен за сметка на „БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, гр. София.

 

Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи действия.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 87374.528.22.1 по КК на град Ямбол и пристройка към нея“ с местоположение: ПИ 196 от УПИ I-196, 197, 198, кв. 35 по плана на гр. Ямбол, ул. „Яне Сандански“ 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Ямбол да се учреди право на строеж на Исмаил … Мехмедов, с постоянен адрес: гр. Ямбол, …, от 64.63 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.22 по КК на град Ямбол, целият с площ 183 кв. м. за строителство на обект: „Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 87374.528.22.1 по КК на град Ямбол и пристройка към нея“ с местоположение: ПИ 196 от УПИ I-196, 197, 198, кв. 35 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630 от 02.08.1994 г. и определя пазарна цена в размер на 5 850 лв. /пет хиляди осемстотин и петдесет лева/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване на под наем на обекти - публична общинска собственост, при следните условия:

-    Помещение – три броя закрити метални гаражни клетки, имот публична общинска собственост сграда с идентификатор 87374.545.33.19 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016 г.

Предмет на дейност – авторемонтни услуги;

Площ – 192 кв.м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 453.12 лв. без ДДС;

Депозит – 1820.00 лв.;

Срок за отдаване под наем - 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност.

 

-    Помещение – имот публична общинска собственост част от сграда с идентификатор 87374.545.33.27, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016г.

Предмет на дейност – за ремонт и изработка на мебели;

Площ – 63.64 кв.м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 150.19 лв. без ДДС;

Депозит – 600.00 лв.;

Срок за отдаване под наем - 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност.

-    Помещение – имот публична общинска собственост част от сграда с идентификатор 87374.545.33.27, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016г.

Предмет на дейност – за ремонт и изработка на метална, алуминиева и ПВЦ дограма;

Площ – 63.64 кв.м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 150.19 лв. без ДДС;

Депозит – 600.00 лв.;

Срок за отдаване под наем - 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност.

-    Помещение – имот публична общинска собственост част от сграда с идентификатор 87374.545.33.28, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016г.

Предмет на дейност – за ремонт и изработка на метална, алуминиева и ПВЦ дограма;

Площ – 57.12 кв.м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 134.80 лв. без ДДС;

Депозит – 540.00 лв.;

Срок за отдаване под наем - 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – 2                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – 2                              въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

 

I.          На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., приета с Решение по точка 15 на третото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2024г. в раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2 / “Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници“

           

Незастроен терен

Площ

№ на АОС

Местонахождение на имота

97. Поземлен имот с

идентификатор

87374.516.69

2 583 кв. м

3199/12.03.2024г.

ул. „Ямболен“

98. Поземлен имот с

идентификатор 87374. 523.247

213 кв. м

2692/29.10.2020г.

ул. „Яне Сандански“ № 37

 

І. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1.         Поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 3 996 кв. м, незастроен УПИ ХXIX за производствен, складов обект в кв. 162 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се в Индустриална зона, актуван с АОС № 963 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота  101 235 лв. /сто и една хиляди двеста тридесет и пет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 50 000.00 лв. /петдесет хиляди лева/.

 

 

2.         Поземлен имот с идентификатор 87374.516.69 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 2 583 кв. м, незастроен имот за производствен, складов обект, находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС № 3199 от 12.03.2024 г.

Начална тръжна цена на имота  36 170 лв. /тридесет и шест хиляди сто и седемдесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/.

 

3.         Поземлен имот с идентификатор 87374.520.149 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 8 553 кв. м, за който е отреден УПИ I за комплексно ЖС в кв. 5 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-666/16.10.2001 г., находящ се в ж. к. „Христо Ботев“, актуван с АОС № 2887/14.10.2021г. Начална тръжна цена на имота 285 200 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди лева/ без ДДС.

Депозит за участие 140 000.00 лв. /сто и четиридесет хиляди лева/.

 

4.         Поземлен имот с идентификатор 87374.523.247 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 213 кв. м, който е част от УПИ Х за производствен, складов обект в кв. 32 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Яне Сандански“ № 37, актуван с АОС № 2692/29.10.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 27 050 лв. /двадесет и седем хиляди и петдесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 13 000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/.

 

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.5 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 458 кв. м. вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих, находящ се в м. „Манаф Чаир“, категория на земята 4, актуван с АОС 1377/11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота 13 030 лв. /тринадесет хиляди и тридесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 6 500.00 лв. /шест хиляди и петстотин лева/.

 

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.6 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 578 кв. м.  вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих, категория на земята 4, находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1378/11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота 16 660 лв. /шестнадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 8 000.00 лв. /осем хиляди лева/.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – 2                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 1, чл. 41, ал. 2, от Закона за общинската собственост и чл. 64, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол да бъдат проведени публично оповестени търгове за учредяване на право на строеж при следните условия:

 

1. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено - обслужващи функции или смесени функции“- застроително петно № 58, с височина до 7.00 м., със застроена площ 220 кв.м и разгъната застроена площ 440 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.26 с площ 15608 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-373/09.09.2009 г. на началник на СГКК – Ямбол, за който е отреден УПИ I в кв. 74 „ж“ по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж.к. „Г. Бенковски“.

Начална тръжна цена за правото на строеж 64 795.50 лева без ДДС.

Депозит за участие в търга 32 000.00 лева.

 

2. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено - обслужващи функции или смесени функции“- застроително петно № 69, с височина до 7.00 м., със застроена площ 120 кв.м и разгъната застроена площ 240 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 с площ 18778 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-386/30.09.2008 г. на началник на СГКК – Ямбол, за който е отреден УПИ I в кв.1 73 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж.к. „Г. Бенковски“.

Начална тръжна цена за правото на строеж  35 343 лева без ДДС.

Депозит за участие в търга 17 500.00 лева.

 

3. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено - обслужващи функции или смесени функции“- застроително петно № 70, с височина до 7.00 м., със застроена площ 100 кв.м. и разгъната застроена площ 200 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 с площ 18778 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-386/30.09.2008 г. на началник на СГКК – Ямбол, за който е отреден УПИ I в кв.1 73 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж.к. „Г. Бенковски“.

Начална тръжна цена за правото на строеж  29 452.50 без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 500.00 лева.

 

4.  Право на строеж за построяване на „Сграда - магазин“- застроително петно № 2.4, с височина до 7.00 м., със застроена площ 72 кв.м и разгъната застроена площ 144 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.548.68, с площ 8759 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-41/14.02.2013 г. на началник на СГКК – Ямбол, за който е отреден УПИ I в кв. 152 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-969а от 09.05.1991 г., находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“

Начална тръжна цена за правото на строеж 22 000.00 лева без ДДС.

Депозит за участие в търга 11 000.00 лева.

 

5.  Право на строеж за построяване на „Сграда - магазин“- застроително петно № 2.2, с височина до 7.00 м., със застроена площ 72 кв.м и разгъната застроена площ 144 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.548.68, с площ 8759 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-41/14.02.2013 г. на началник на СГКК – Ямбол, за който е отреден УПИ I в кв. 152 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-969а от 09.05.1991 г., находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“

Начална тръжна цена за правото на строеж 22 000.00 лева без ДДС.

Депозит за участие в търга 11 000.00 лева.

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно предоставяне на спортна база - ПОС на клуб по Водомоторни спортове 69 Рейсинг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Белчев - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал. 2 и чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 15 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол, предоставя безвъзмездно за ползване за тренировъчна и състезателна дейност, част от общински имот „Младежки парк“, а именно спортен обект – Гребна база, представляваща ПИ с идентификатор 87374.15.92 по КК и КР на град Ямбол, с площ 68011 кв. м.,  с начин на трайно ползване „За водна спортна база“ на КЛУБ ПО ВОДОМОТОРНИ СПОРТОВЕ 69 РЕЙСИНГ, ЕИК 205942467, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. “Г. Бенковски“ 19-А-11, за срок от 3 години.

Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно предоставяне на спортна база - ПОС на Тенис клуб Ямбол 2005.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Белчев - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.2 и  чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.15 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол, предоставя за безвъзмездно ползване за тренировъчна и състезателна дейност, част от общински имот - „спортен комплекс „Г. Дражев“, идентификатор № 87374.533.15., с адрес: гр. Ямбол, Градски парк, състояща се от тенис кортове и прилежащата им инфраструктура на ТЕНИС КЛУБ „ЯМБОЛ 2005“, ЕИК 128039316,  със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“, № 80, за срок от 5 години.

          Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП. на Никол Иванова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ по § „Помощи по решение на ОбС“ от бюджета на Община Ямбол на Никол … Иванова от гр. Ямбол…,  в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам шестото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 25 април 2024г.

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

 

                                                                                    Ан. Господинова