РЕШЕНИЯ

 

НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 23 НОЕМВРИ 2023г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

2.      Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

3.      Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при ЯОС и АС - Бургас.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

4.      Предложение относно избор на зам.- председател на Общински съвет Ямбол на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

5.      Предложение относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. (НСОРБ)

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

6.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

7.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 - 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.36.884 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите", одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе за уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-1, кв./кад.район/ 26 по плана на гр. Ямбол, местност Маслака, ПИ 87374.26.1 по кадастралната карта на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.69.121 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара“ и одобряване на задание за същото; даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 87374.69.929  – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.69.121.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“ (получен след разделянето на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ І-

4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971 и УПИ X-4951,4952 в кв. 44 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.555.402, 87374.555.387 и 87374.555.386 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол относно кв. 53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.84 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3; Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПЗ по отношение на УПИ VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3, при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.87 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - бул. “Европа“ и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - ул. “Ат. Кратунов“ и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ в кв.120 по плана на гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ 28-30.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Тракия“ № 45, с цел продажбата му на „К-Инвест“ ООД, собственик на законно построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.548.58, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Преустройство, надстройка и пристройка на съществуващи сгради с идентификатори: 87374.548.58.5 и 87374.548.58.6 по КК и КР на гр. Ямбол, находящи се на ул. „Граф Игнатиев“ № 267.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. „Иван Рилски“ № 9, определяне цена на частта на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно определяне на цена на право на пристрояване с площ 10.00 кв. м върху ПИ 87374.543.450, във връзка със съгласуван проект за обект: „Пристройка към сгради с идентификатори 87374.543.450.2 и 87374.543.450.3 в УПИ ХХVII – 1517 с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 27 по плана на гр. Ямбол, кв. „Аврен““ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Гали поле“ № 31.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

28.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 22.61 кв.м върху ПИ 87374.550.86, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на тавани № 1 и № 4 в жилище - ателие в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 3, вх. А, таван № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

29.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 24.98 кв.м върху ПИ 87374.550.86, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на тавани № 1 и № 4 в жилище - ателие в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 3, вх. А, таван № 4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

30.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг самостоятелен търговски обект - Кафетерия, ПОС, Безистен на пл. „Освобождение“ № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

31.  Предложение относно одобряване на проектно предложение за изграждане на спортен обект – „Атракционен парк за екстремни спортове (скейт, ролери, тротинетки и ВМХ) - гр. Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

32.  Предложение относно даване съгласие Община Ямбол да подаде заявление до РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци и за инженеринг на клетка 2 на РДНО Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

33.  Предложение относно удължаване срока по процедура BG05SFPR002-2-001 "Грижа в дома" чрез директно предоставяне на БФП по Програма РЧР 2021-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

34.  Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) избира членове на постоянните комисии и техните ръководства:

 

            1. ПК “Бюджет и финанси”:

            Председател: Атанас Илчев          

Зам.-председател: Славка Балчева

Членове: Мария Тюфекчиева

Господин Белчев

Любомир Керемедчиев

Евгени Господинов

Георги Георгиев

Капка Йоргова

Георги Стефанов

 

            2. ПК “ Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие, и на сделките с общинска собственост ”:

            Председател: Димитър Горнаков

Зам.-председател: Александър Стойков

Членове: Атанас Илчев

Тодор Тодоров

Мария Илиева

Райно Георгиев

Панайот Будинов

           

            3. ПК “Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология:

            Председател: Ивайло Христов

Зам.-председател: Иван Арнаудов

Членове: Евгени Иванов

Анатоли Станилов

Димитър Ставрев

Капка Йоргова

Мария Славова

           

            4. ПК “Образование, спортни и младежки дейности:

            Председател: Господин Белчев     

Зам. - председател: Димитър Димитров

Членове: Станислав Говедаров

Ивайло Христов

Георги Дичев

Емилия Димова

Мирослав Козарев

 

            5. ПК “ Култура, читалищна дейност и културен туризъм ”:

            Председател: Мария Тюфекчиева

Зам.-председател: Емилия Димова

Членове: Иван Драгоев

Димитър Богословов

Георги Дичев

Мирослав Козарев

Панайот Будинов

 

6. ПК “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция ”:

            Председател: Валентин Вълчев

Членове: Георги Стефанов

Стилиян Илиев

Славка Балчева

Димитър Димитров

Мария Славова

Недялка Петкова

             

                       7. ПК3аконност, обществен ред и противодействие на корупцията: 

           Председател: Димитър Ставрев

Зам.- председател: Дориан Цонев

Членове: Димитър Горнаков

Станислав Говедаров

Георги Георгиев

Райно Георгиев

Георги Славов

           

            8. ПК по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество:

 Председател: Любомир Керемедчиев

Зам. - председател: Тодор Тодоров

Членове: Стоян Славов

Евгени Иванов

Дориан Цонев

Стоян Стоянов

Ивайло Симеонов

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, създава Временна комисия в състав от 7 общински съветника за изготвяне на предложения пред ОбС за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол в състав: Александър Стойков, Атанас Илчев, Димитър Ставрев, Ивайло Христов, Иван Арнаудов, Капка Йоргова, Панайот Будинов.

 

    

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при ЯОС и АС - Бургас.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели създава временна комисия в състав от 5 общински съветника за изготвяне на предложения пред ОбС за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол в състав: Димитър Ставрев, Капка Йоргова, Димитър Горнаков, Мария Илиева, Мирослав Козарев.                        

2. Комисията избира на свои заседания председател, събира, разглежда, проверява и обобщава постъпилите документи в съответствие с изискванията на Наредба № 7/18.09.2017г. и Закона за съдебната власт, предлага гласуването на кандидатите за съдебни заседатели на сесия на Общински съвет - Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно избор на зам.- председател на Общински съвет Ямбол на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол избира за зам.- председател на ОбС Ямбол Атанас … Илчев.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. (НСОРБ)

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет Антон … Шиков, председател на Общински съвет Ямбол.

При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Атанас … Илчев, общински съветник.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.16 от Постановление №67 на Министерски съвет от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности:

1.Определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на Община Ямбол в размер на 4256 лв. и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на съответната длъжност в размер на 4 на сто върху основната месечна заплата, считано от 09.11.2023 г.

2.Платеният годишен отпуск на кмета на община Ямбол е съгласно чл.31 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

3. Социалните плащания по чл.294 и чл. 296 от Кодекса на труда се ползват в размери, съответстващи на прилаганите за служителите по трудови правоотношения от общинската администрация.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА

1. Определя продължителност на работното време на председателя на Общински съвет-Ямбол 8/осем/ часа дневно.

2. Определя индивидуална основна месечна заплата на председателя на Общински съвет-Ямбол, считано от 09.11.2023 г. в размер 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

3. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер 4 на сто върху основната месечна заплата за прослуженото време на съответната длъжност.

4. Платеният годишен отпуск се ползва в размер, съответстващ на размера на платения годишен отпуск на кмета на общината.

5. Възлага изпълнението на решението на Общински съвет-Ямбол на кмета на общината.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 5, т. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2023 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя решение по т. 4, в частта му по т.4.1 от шестдесет и второто заседание на ОбС Ямбол от 20.09.2023 г. по точка втора от дневния ред както следва:

 4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 53 800 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 - 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол,

Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол, съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.36.884 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите", одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на СВЕТЛА Г. ТОМАНОВА и РУЖА Т. КУНЕВА разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 87374.36.884 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Бахчите“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за жилищно строителство.

При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ на ПИ 87374.36.884 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Бахчите“ да се предвиди образуване на урегулирани поземлени имоти УПИ I-36.927 /проектен ПИ 87374.36.927/ и УПИ II-36.928 /проектен ПИ 87374.36.928/ в кв./кад. район/ 36, с отреждане/предназначение „за жилищно строителство“. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схеми електроснабдяване, схеми за водоснабдяване и канализация.

 Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе за уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-1, кв./кад.район/ 26 по плана на гр. Ямбол, местност Маслака, ПИ 87374.26.1 по кадастралната карта на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на "ТЕРОС" ЕООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе за уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-1, кв./кад.район/ 26 по плана на гр. Ямбол, местност „Маслака“, ПИ 87374.26.1 по кадастралната карта на град Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.69.121 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара“ и одобряване на задание за същото; даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 87374.69.929  – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.69.121.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  ЖИВКО … НИКОЛОВ и ВЛАДИСЛАВ … ТОДОРОВ, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.69.121 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за производствена, складова и административна дейност“.

При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.69.121 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Зайчара“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) VIІ-69.121 с отреждане „за производствена, складова и административна дейност“, кв.(кадастрален район) 69.

Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.      

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на ЖИВКО … НИКОЛОВ и ВЛАДИСЛАВ … ТОДОРОВ, собственици на поземлен имот с идентификатор 87374.69.121 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Зайчара“, в  качествата им на заинтересовани лица от името на община Ямбол и за собствена сметка да извършат процедурата по промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 87374.69.929 – общинска публична собственост, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ от 585 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.69.937).

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

СКИЦА

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“ (получен след разделянето на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  ИВАН … АТАНАСОВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 87374.34.977 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Табите“ във връзка с реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на обект в УПИ III-977 по действащ ПУП-ПРЗ.

             2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи  и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на Иван … Атанасов в  качеството му на заинтересовано лице от името на общината и за собствена сметка да извърши процедурата по промяна на предназначението на част от селскостопанския път с идентификатор 87374.34.956 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 17.5 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.34.990).

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план /ПП/ за трасе на селскостопански път с обхват поземлени имоти ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440;

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на община Ямбол, разрешение за изработване на проект Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план /ПП/ за трасе на селскостопански път с обхват поземлени имоти ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440, във връзка с промяна вида територия и начина на трайно ползване на ПИ 87374.37440 в земеделска територия и на НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път, и обединяване с ПИ 87374.37.439 в един нов проектен поземлен имот с вид територия земеделска  и с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

СКИЦА

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ І-4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971 и УПИ X-4951,4952 в кв. 44 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.555.402, 87374.555.387 и 87374.555.386 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ І-4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971 и УПИ X-4951,4952 в кв. 44 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.555.402, 87374.555.387 и 87374.555.386 по кадастралната карта, находящи се на ул. „Жеко Андреев“ №№ 76, 78 и 74, с което изменение уличната регулационна линия, определяща границата с улица „Жеко Андреев“ се поставя в съответствие с кадастралната граница на поземлен имот с идентификатор 87374.555.386 и с проектната кадастрална граница на проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.555.432.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол относно кв. 53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от  Закон за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, Решение № XLVII-10/25.05.2023 г.  на Общински съвет – Ямбол, протокол № 11/28.09.2023 г. на ОЕСУТ, Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за кв.53 по ПУП-ПРЗ на гр. Ямбол, като за УПИ XIII-255  /ПИ с проектен идентификатор 87374.537.255/, УПИ III-90 “за ОДО“ /ПИ с 87374.537.90/ и УПИ V-256 /ПИ 87374.537.93 и  87374.537.95/ се обособява устройствена зона с обществено-обслужващи функции и за УПИ II-88 /ПИ 87374.537.88/ се обособява устройствена жилищна зона тип смесена централна,  съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

СКИЦА

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.84 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  ТОДОРКА … КОЛЕВА, ГЕОРГИ … КОЛЕВ и ВЕСЕЛИНА … ГЮРКОВСКА разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.84 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с конкретно предназначение „за жилищно застрояване“.           

При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.84 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) I-36.929 с отреждане  за жилищно застрояване“, кв.(кадастрален район) 36.

При изработването на ПУП-ПРЗ да бъде заснет въздушния електропровод, преминаващ през имота и линиите на застрояване да бъдат съобразени със съответния сервитут на комуникацията.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.      

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3; Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПЗ по отношение на УПИ VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3, при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол и дава на ЗИТА … БЕЛО-НАНЧЕВА и РОЗА … ГЕОРГИЕВА разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3;

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение  второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план на община Ямбол и Подробният устройствен план – План за застрояване по отношение на УПИ VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3, да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план.

  

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.87 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  СТАНИМИР … ДИМИТРОВ и ЦВЕТАНКА … ДИМИТРОВА, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.87 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ във връзка с промяна на предназначението на част от земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обекти с конкретно предназначение „за жилищно застрояване“.

При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.87 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на два самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ ХV-36.932 и УПИ XVI-36.933 с отреждане  за жилищно застрояване“, кв.(кадастрален район) 36.

Във връзка с разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ с подробния устройствен план да се предвиди площ за изграждане на техническа инфраструктура – публична собственост.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.      

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - бул. “Европа“ и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация

          Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

          Обект: Язаки България, бул. „Европа“ 43 – Комбиниран водомер Meitwin DN 100 50* C PN 16 L 360”, с инвестиция в размер на 1533,30 лв. /хиляда петстотин тридесет и три лева  и тридесет стотинки/, без ДДС.

          Обект: „Реконструкция /подмяна/ на 28 броя С.В.О. /сградни водопроводни отклонения/ в участъка между ул. „Димитър Благоев“ - ПИ 87374.527.160 до ул. “Страхил войвода“ – ПИ 87374.527.88“, с инвестиция в размер на 28 893,51 лв. /двадесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет и една стотинки/, без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - ул. “Ат. Кратунов“ и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация

          Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

          Обект: Разпределителна шахта на ул. „Атанас Кратунов“, подмяна на водомер DN 125, с инвестиция в размер на 967,37 лв. /деветстотин шестдесет и седем лева и тридесет и седем стотинки/, без ДДС.

          Обект: Разпределителна шахта на ул. „Граф Игнатиев“, - доставка и монтаж на GPRS контролер тип GTS 888, с инвестиция в размер на 892,04 лв. /осемстотин деветдесет и два лева и четири стотинки/, без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ в кв.120 по плана на гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ 28-30.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ и чл. 41, ал. 2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XIII-20, в кв. 120 по плана на града, последно изменен със Заповед № ТУ/02-00066 от 01.08.2017г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с идентификатор 87374.538.195 с площ 3 кв. м., в размер на 440 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Антоанета … Алексиева и Васил … Алексиев.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Тракия“ № 45, с цел продажбата му на „К-Инвест“ ООД, собственик на законно построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.301 с площ 313 кв.м по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ VI 1169 в кв. 13 по плана на гр. Ямбол, актуван с АЧОС № 2903/22.11.2021 г., находящ се на ул. „Тракия“ № 45, в размер на 41 500.00 (четиридесет и една хиляди и петстотин) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на „К-Инвест“ ООД, ЕИК 128598519, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Хан Тервел“ № 46, представлявано от управителя му Пламен … Костов.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.548.58, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Преустройство, надстройка и пристройка на съществуващи сгради с идентификатори: 87374.548.58.5 и 87374.548.58.6 по КК и КР на гр. Ямбол, находящи се на ул. „Граф Игнатиев“ № 267.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 2 от НРПУРОИ определя пазарна цена за право на пристрояване с площ 95 кв. м и право на  надстрояване с площ 585 кв. м. – общо 680 кв. м. в размер на 100 138.50 лв. /сто хиляди сто тридесет и осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС на която цена да бъде учредено вещното право на „ВИЛТОН-2“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, кв. „Индустриален“, ул. „Ормана“ № 4А  за обект: „Преустройство, надстройка и пристройка на съществуващи сгради с идентификатори 87374.548.58.5 и 87374.548.58.6 по КК и КР на гр. Ямбол, находящи се в ж. к. „Граф Игнатиев“ /до бл. 80/, в супермаркетвърху поземлен имот с идентификатор 87374.548.58 по КК и КР на гр. Ямбол - частна общинска собственост, целият с площ 6966 кв. м с адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор, на основание чл.38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. „Иван Рилски“ № 9, определяне цена на частта на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.63, ал.1, т.3 от НРПУРОИ определя пазарна цена на 43/403 /четиридесет и три четиристотин и трети/ идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.554.29 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин петдесет и четири . двадесет и девет/, целият с площ от 403 кв. м. /четиристотин и три кв. м./ по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, посл. изменена със Заповед № 18-11199 от 09.10.2023 г. на началника на СГКК - Ямбол, който попада в УПИ XIII-29 в кв.39 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-797 от 17.08.1989 г. по ЗРП, последно изменен със Заповед № ТУ/02-00080 от 21.10.2021 г., находящ се на ул. „Иван Рилски“ № 9 в размер на 5 960 лв. /пет хиляди деветстотин и шестдесет лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата им на „БАС - 98“ ЕООД, ЕИК: 128045365, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Веслец“ № 4, ет. 2, ап. 5, чрез управителя: Марийка … Стефанова.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно определяне на цена на право на пристрояване с площ 10.00 кв. м върху ПИ 87374.543.450, във връзка със съгласуван проект за обект: „Пристройка към сгради с идентификатори 87374.543.450.2 и 87374.543.450.3 в УПИ ХХVII – 1517 с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 27 по плана на гр. Ямбол, кв. „Аврен“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Гали поле“ № 31.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на пристрояване на Доброслав … Христов, с постоянен адрес гр. Ямбол, … от 10.00 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.450, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 321 кв.м, във връзка с изграждане на пристройка към сгради с идентификатори 87374.543.450.2 и 87374.543.450.3  по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 1 400.00 (хиляда и четиристотин) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 22.61 кв.м върху ПИ 87374.550.86, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на тавани № 1 и № 4 в жилище - ателие в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 3, вх. А, таван № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Стоян … Михов и Нели … Михова с постоянен адрес, гр. Ямбол, … от 22.61 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.550.86, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 34 777 кв.м, във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на прилежащото таванско помещение към самостоятелен обект: жилище – ателие, в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 3 940.00 (три хиляди деветстотин и четиридесет) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 24.98 кв.м върху ПИ 87374.550.86, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на тавани № 1 и № 4 в жилище - ателие в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 3, вх. А, таван № 4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Николай … Ников и Дора … Никова с постоянен адрес, гр. Ямбол, … от 24.98 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.550.86, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 34 777 кв.м, във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на прилежащото таванско помещение към самостоятелен обект: жилище – ателие, в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 4 360.00 (четири хиляди триста и шестдесет) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг самостоятелен търговски обект - Кафетерия, ПОС, Безистен на пл. „Освобождение“ № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг Кафетерия – самостоятелен  обект  в  сграда  с  идентификатор   7374.537.83.3.5 със ЗП 69.40 кв. м., част от имот публична общинска собственост Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на гр. Ямбол, със застроена площ 963.00 кв.м., находящ се на пл. „Освобождение“ № 1, актуван с АОС 1958 от 02.12.2015 г., при следните условия:

-   Начална тръжна месечна наемна цена – 825.17 лв., без ДДС (изчислена съгласно т.3 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС  Ямбол)

-   Депозит за участие – 4950.00 лв.

-   Предмет на дейност – питейно  заведение

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейност за срока на договора

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно одобряване на проектно предложение за изграждане на спортен обект – „Атракционен парк за екстремни спортове (скейт, ролери, тротинетки и ВМХ) - гр. Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1 т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, т.2 и т.3 от Закона за физическото възпитание и спорт и чл.7, ал.6 от Наредба № 1 от 06.10.2023г.  за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост:

Одобрява изработване на проектно предложение, съгласно изискванията на Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти и Наредба № 1 от 06.10.2023г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, издадена от министъра на младежта и спорта, за изграждането на спортен обект - Атракционен парк за екстремни спортове (скейт, ролери, тротинетки и ВМХ) гр. Ямбол в УПИ II-112, кв. 156 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона, одобрен със Заповед № I-A-1273/14.09.1990г. и Решение LX-5 от 27.07.2023г. на ОбС-Ямбол. Поземлен имот с идентификатор 87374.517.112.

Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно даване съгласие Община Ямбол да подаде заявление до РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци и за инженеринг на клетка 2 на РДНО Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

1. Дава съгласие Община Ямбол да подаде заявление до РИОСВ Стара Загора да използва суми от натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за:  предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община Ямбол в размер на 1 000 000 лв. съгласно одобрената с решение по т.1 на петдесетото заседание на Общински съвет – Ямбол проведено на 29 декември 2022г. план-сметка, необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2023 г .

2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне на заявления по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, подаването им и използване на получените средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за разплащане за предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община Ямбол.

3.На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение. Мотиви: От закъснението на изпълнението на настоящото решение могат да произтекат значителни вреди,  а именно неизпълнение на договорни задължения на  Община Ямбол, което влече след себе си заплащане на неустойки и други санкции и преустановяване изпълнението на услуги от  съществено  обществено значение, а именно тези по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно удължаване срока по процедура BG05SFPR002-2-001 "Грижа в дома" чрез директно предоставяне на БФП по Програма РЧР 2021-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

1.Дава съгласие, Община Ямбол да внесе пред Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“, искане за удължаване на процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“;

2. Предоставя изпълнението на дейностите по процедура „Грижа в дома“ на Отдел „Хуманитарни дейности“ към Община Ямбол.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да измени заповедта, с която е възложил изпълнението на дейностите по предоставяне на услугите по проект „Грижа в дома в Община Ямбол“ по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на Отдел „Хуманитарни дейности“, за период от 3 месеца, считано от 01.12.2023 г.;

4. Дава съгласие финансираните по ПРЧР 2021-2027 г. услуги по „Грижа в дома“ да се  ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата – за период от 3 месеца, считано от 01.12.2023 г.   

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми Комисията отпуска ЕФП на:

Красимира … Димова, гр. Ямбол, … 4 в размер на 4000 лв. на за лечение и скъпо струващи медикаменти;

Желязка Костадинова Златева, гр. Ямбол, … в размер на 1500лв.;

Василка Дянкова Кирова, гр. Ямбол, … в размер на 780  лв.